User Tools

Site Tools


zombie_loyalists_using_great_customer_service_create_rabid_fans

Zombie Loyalists: Using Great Customer Service To Create Rabid Fans Tiếng Việt

Lượt xem: 22

Bản tóm tắt cuốn sách Zombie Loyalists: Using Great Customer Service To Create Rabid Fans (Người trung thành với thây ma: Sử dụng dịch vụ khách hàng tuyệt vời để tạo người hâm mộ cuồng nhiệt) của tác giả Peter Shankman dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịch Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Người trung thành với thây ma: Sử dụng dịch vụ khách hàng tuyệt vời để tạo người hâm mộ cuồng nhiệtZombie Loyalists: Using Great Customer Service To Create Rabid Fans
Peter ShankmanPeter Shankman
Zombie Loyalists (2015) mang đến cho bạn thông tin cơ bản về những khách hàng mà mọi công ty đều mơ ước thu hút được. Những chớp mắt này, được minh họa bằng những câu chuyện sâu sắc từ nhiều loại hình kinh doanh, cung cấp cho bạn các bước đơn giản mà thương hiệu của bạn có thể thực hiện để thiết lập, phát triển và duy trì cơ sở khách hàng trung thành, nhiệt tình.Zombie Loyalists (2015) gives you the inside scoop on the customers that every company dreams of attracting. These blinks, illustrated with insightful stories from a wide range of businesses, provide you with simple steps that your brand can take to establish, grow and maintain a faithful, enthusiastic customer base.
Dịch vụ khách hàng? À, vâng: nó khá quan trọng. Trên thực tế, nó hết sức cần thiết, phải không? Có một điều chắc chắn: nếu bạn nói với khách hàng rằng họ đang lãng phí thời gian của bạn hoặc tạo cho họ ấn tượng rằng tất cả những gì bạn muốn là tiền của họ, bạn có thể khá chắc chắn rằng họ sẽ không còn là khách hàng của bạn trong thời gian dài.Customer service? Ah, yes: it’s pretty important. In fact, it’s downright essential, right? One thing’s for sure: if you tell your customers that they’re wasting your time or give them the impression that all you want is their money, you can be pretty sure that they won’t be your customers for long.
Vì vậy, có lẽ thực sự đáng để dành một ít thời gian để làm quen (nhiều hơn) với khái niệm dịch vụ khách hàng. Rốt cuộc, đó là một trong những thành phần quan trọng sẽ khiến khách hàng của bạn không bỏ qua đối thủ cạnh tranh.So, maybe it actually is worth spending a little time on getting (more) acquainted with the concept of customer service. After all, it’s one of those key components that’ll keep your customers from going over to the competition.
Tuy nhiên, bản tóm tắt cuốn sách này không chỉ nói về cách cung cấp dịch vụ khách hàng vững chắc. Họ sẽ thực sự chỉ cho bạn cách biến khách hàng thành người hâm mộ trung thành, những người sẽ phát triển công ty cho bạn bằng cách truyền bá sự tuyệt vời của nó!This book summary aren’t only about how to provide solid customer service, however. They’ll actually show you how to turn your customers into loyal fans, people who’ll grow your company for you by spreading word of its awesomeness!
Trong phần tóm tắt này về Những người trung thành với thây ma của Peter Shankman, bạn sẽ họcIn this summary of Zombie Loyalists by Peter Shankman, you’ll learn
tại sao một người San Franciscan lại chọn một cây bodega cụ thể;why one San Franciscan chose a particular bodega;
làm thế nào để làm cho khách hàng của bạn cảm thấy có giá trị; vàhow to make your customers feel valued; and
phải làm gì nếu bạn khiến khách hàng thất vọng.what to do if you let a customer down.
Những người trung thành với xác sống Ý tưởng chính # 1: Không có gì có thể ngăn cản công ty của bạn và khách hàng trung thành.Zombie Loyalists Key Idea #1: Nothing should stand between your company and loyal customers.
Chào một số thây ma mà bạn muốn gặp - Những người trung thành với thây ma. Trong khi những thây ma thông thường sẽ làm bất cứ điều gì để có được nguồn cấp dữ liệu tiếp theo, thì Những người trung thành với Thây ma sẽ làm bất cứ điều gì để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với một công ty. Họ sẽ nói với bạn bè của họ về thương hiệu của bạn và họ sẽ không bao giờ mơ đến việc mua hàng từ một trong những đối thủ cạnh tranh của bạn. Những khách hàng này được lập trình để yêu bạn.Say hello to some zombies you’d like to meet – Zombie Loyalists. While regular zombies will do anything to get their next feed, Zombie Loyalists will do anything to show their support for a company. They’ll tell their friends about your brand, and they’d never dream of buying from one of your competitors. These customers are programmed to love you.
Nhưng làm thế nào để bạn có được chúng?But how do you get them?
Việc nuôi dưỡng những người trung thành với Zombie xuất phát từ một điều: dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Cho dù thương hiệu của bạn có uy tín đến đâu hay sản phẩm của bạn mới ra sao, mọi người sẽ không trở thành khách hàng đam mê trừ khi công ty của bạn cung cấp cho họ những trải nghiệm tuyệt vời. Và điều đó thực sự không quá khó để làm. Tuy nhiên, hầu hết các công ty đều có một số điều cản trở dịch vụ khách hàng của họ, chẳng hạn như quy trình giao tiếp phức tạp hoặc văn hóa công ty ít chào đón.Breeding Zombie Loyalists comes down to one thing: great customer service. No matter how much prestige your brand has or how fresh your products are, people won’t become passionate customers unless your company provides them with fantastic experiences. And that’s not really so difficult to do. Nonetheless, most companies have a few things hindering their customer service, such as convoluted communications processes or a less-than-welcoming company culture.
Nếu bạn muốn nhân viên của mình mang đến cho khách hàng điều gì đó đặc biệt, hãy bắt đầu bằng cách tăng cường giao tiếp nội bộ. Không khách hàng nào muốn mất hàng giờ xếp hàng hoặc nghe điện thoại để chờ giải pháp cho một vấn đề nào đó. Hỗ trợ khách hàng phải được thực hiện hiệu quả, bằng cách đảm bảo tất cả các bộ phận có thể kết nối và cộng tác với nhau.If you want your employees to give your customers something special, start by boosting internal communication. No customer wants to spend hours in line or on the phone waiting for a solution to some problem. Customer support must be made efficient, by ensuring all departments can connect and collaborate with each other.
Bước tiếp theo là thúc đẩy nhân viên của bạn đi đúng hướng. Hãy cho họ biết rằng những đề xuất của họ để cải thiện trải nghiệm khách hàng đều được hoan nghênh. Ví dụ, tác giả đã từng làm việc trong một cửa hàng sữa chua ở New York. Một ngày nọ, anh nhận ra những chiếc cột đồng bẩn bám trên mái hiên phía trên cửa ra vào và đi ra ngoài để lau chúng vì nó sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn. Người chủ hỏi anh ta tại sao anh ta không ở sau quầy và bảo anh ta đừng suy nghĩ nhiều.The next step is to nudge your employees in the right direction. Let them know that their suggestions for improving customer experience are welcome. For instance, the author once worked in a yoghurt shop in New York. One day he recognized the dirty brass poles holding the awning above the entrance and went out to clean them because it would attract more customers. The owner asked him why he wasn’t behind the counter and told him not to think too much.
Bạn sẽ ngạc nhiên về việc có bao nhiêu công nhân không chỉ ra những vấn đề mà họ đã nhận thấy, đơn giản vì họ cảm thấy đó không phải là trách nhiệm của họ. Nhưng bằng cách khuyến khích nhân viên của bạn chủ động và thử nghiệm các giải pháp khác nhau, họ sẽ rất vui khi nỗ lực để làm cho trải nghiệm của khách hàng tốt hơn nhiều.You’d be surprised at how many workers don’t point out problems they’ve noticed, simply because they feel it's not their responsibility. But by encouraging your employees to take initiative and test out different solutions, they’ll be more than happy to go out of their way to make customer experience that much better.
Những người trung thành với thây ma Ý tưởng chính # 2: Làm lây nhiễm những người trung thành với thây ma đầu tiên của bạn bằng một chút hành động tử tế.Zombie Loyalists Key Idea #2: Infect your very first Zombie Loyalist with little acts of kindness.
Mỗi đội quân bắt đầu chỉ với một người lính. Điều này cũng sẽ đúng với đội quân Zombie Loyalist của bạn. Người hỗ trợ đầu tiên của bạn sẽ giúp bạn hoàn thành tốt phần còn lại của cuộc hành trình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là việc tìm kiếm Người trung thành với Zombie đầu tiên của bạn mất nhiều thời gian và công sức. Ngược lại, bạn có thể sử dụng một số chiến lược đơn giản để biến khách hàng bình thường thành người hâm mộ số một của mình!Every army started with just one soldier. This will be true of your Zombie Loyalist army, too. Your very first supporter will make the rest of your journey possible. This doesn’t mean that finding your first Zombie Loyalist takes lots of time and effort, though. On the contrary, there are a few simple strategies you can use to transform the average customer into your number-one fan!
Điều đầu tiên bạn có thể làm là tận dụng sức mạnh của sự bất ngờ. Yêu cầu nhân viên của bạn thực hiện một số hành động tử tế ngẫu nhiên và xem tác động của nó đối với khách hàng của bạn. Chính sự chú ý của con người sẽ khiến khách hàng quay trở lại cửa hàng của bạn!The first thing you can do is to leverage the power of surprise. Get your employees to perform some random acts of kindness and watch the effect it has on your customers. It’s this kind of human attention that will compel customers to come back to your store!
Một người mua sắm ở San Francisco đã nói với tác giả rằng cô ấy luôn đến một quán bodega cụ thể như thế nào. Tại sao? Chà, một hôm cô ấy đang đeo tai nghe và anh chàng đứng sau quầy hỏi cô ấy đang nghe gì. Cô ấy nói với anh ấy đó là nghệ sĩ TI, và vì vậy, trong một tuần, anh ấy đã hát “Bạn có thể có bất cứ điều gì bạn thích!” mỗi khi cô ấy bước vào.One shopper in San Francisco told the author how she always went to one particular bodega. Why? Well, one day she was wearing headphones and the guy behind the counter asked her what she was listening to. She told him it was the artist T.I., and so, for a week, he sang “You can have whatever you like!” every time she walked in.
Tất nhiên, không chỉ nhân viên mới có được niềm vui! Là chủ sở hữu, điều quan trọng là bạn phải mang đến cho khách hàng những khoảnh khắc đặc biệt này. Điều này sẽ giúp bạn khác biệt với các nhà lãnh đạo công ty khác và mang bạn đến gần hơn với khách hàng của mình.Of course, it’s not just employees that get to have all the fun! As the owner, it’s vital that you give customers these special moments, too. This will set you apart from other company leaders and bring you that much closer to your customers.
Đây là những gì chủ sở hữu của The Red Stag, ở Halifax, sử dụng tài khoản Twitter của mình. Anh ấy tweet trước khi lái xe đi làm, đề nghị mang cà phê cho cả nhóm hoặc khi anh ấy vô tình làm thêm một chiếc bánh mì kẹp thịt để tặng cho bất kỳ ai bỏ lỡ bữa trưa. Đây là một cách thú vị, thân thiện để tạo cơ hội mới để làm quen trực tiếp với khách hàng và họ yêu anh ấy vì điều đó!This is what the owner of The Red Stag, in Halifax, uses his Twitter account for. He tweets before driving to work, offering to pick up coffee for the team, or when he accidentally makes an extra burger, offering it to anyone who missed lunch. This is a fun, friendly way of creating new opportunities to get to know customers one-on-one, and they love him for it!
Khi bắt đầu đội quân Những người trung thành với thây ma của bạn, đó là những điều nhỏ nhặt. Nhưng khi bạn thực sự muốn phát triển quân đội của mình, việc đi thêm một dặm sẽ giúp ích cho bạn.When starting up your army of Zombie Loyalists, it’s the little things that count. But when you really want to grow your army, it helps to go that extra mile.
Những người trung thành với thây ma Ý tưởng chính # 3: Tạo ra một đội quân những người trung thành với thây ma với sự ưu ái chu đáo và sự quan tâm chân thành.  Zombie Loyalists Key Idea #3: Create an army of Zombie Loyalists with thoughtful favors and genuine care.  
Với Zombies đầu tiên của bạn trên tàu, đã đến lúc bắt đầu. Những người trung thành với Zombie không thích gì hơn là lây nhiễm cho những khách hàng khác! Tất cả những gì bạn cần làm là cho họ một lý do để làm điều đó. Vì vậy, bây giờ nhân viên của bạn đã thành thạo trong việc cung cấp những bất ngờ nhỏ, hãy bắt đầu thưởng cho một vài khách hàng những ưu ái đặc biệt. With your first Zombies on board, it’s time to up the ante. Zombie Loyalists love nothing more than infecting other customers! All you need to do is give them a reason to do it. So now that your employees are well versed in providing small surprises, start rewarding a few customers with special favors. 
Xã hội của chúng ta đã biết đến rất nhiều dịch vụ khách hàng khủng khiếp vào thời của nó, vì vậy suy nghĩ thêm một chút sẽ đi được một chặng đường dài. Ví dụ, một cặp vợ chồng đã đặt lịch mát-xa cho một cặp vợ chồng tại một spa ở Maryland và được lễ tân hỏi liệu đó có phải là một dịp đặc biệt hay không. Họ nói với anh rằng đó là ngày kỷ niệm của họ, và không nghĩ đến điều đó.Our society has known a lot of terrible customer service in its time, so a little extra thought goes a long way. One couple, for instance, booked a couple's massage at a spa in Maryland and were asked by the receptionist if it was for a special occasion. They told him it was their anniversary, and didn’t give it a second thought.
Nhưng khi đến spa, cặp đôi được chào đón bằng một chiếc bánh sô cô la có ghi Happy Anniversary trên đó. Cặp đôi trở thành những người trung thành với Zombie từ thời điểm đó, cũng như nhiều bạn bè của họ sau khi nghe câu chuyện.But when they arrived at the spa, the couple was greeted with a chocolate cake that had Happy Anniversary written across it. The couple became Zombie Loyalists from that point on, as did many of their friends after hearing the story.
Cũng như ủng hộ, bạn nên cho khách hàng thấy rằng vấn đề của họ quan trọng đối với bạn. Hầu hết những người đang khẩn trương tìm kiếm giải pháp cho một số vấn đề đều đã đến tai họ trong tình trạng căng thẳng. Điều cuối cùng họ cần là một người không cho họ thời gian trong ngày. Nếu nhân viên của bạn cố gắng hết sức để cung cấp các giải pháp đơn giản và nhanh chóng, bạn sẽ nhận được phần thưởng là những khách hàng thực sự biết ơn.As well as doing favors, you should show customers that their problems matter to you. Most people who’re urgently seeking a solution to some problem are already up to their ears in stress. The last thing they need is someone who won’t give them the time of day. If your employees try their best to provide simple and speedy solutions, you’ll be rewarded with genuinely grateful customers.
Lấy ví dụ câu chuyện của Harlan. Anh ấy đã được mời đến một buổi dạ tiệc trao giải và vì vậy đã mang theo một chiếc khăn pinstripe màu xanh lam để mặc. Trước sự kinh hoàng của mình, anh ta nhận ra ngay trước sự kiện rằng anh ta bắt buộc phải mặc đồ đen. Harlan bắt đầu gọi đến các cửa hàng tuxedo một cách tuyệt vọng.Take the story of Harlan, for example. He was invited to an awards gala and so had packed a blue pinstripe to wear. To his horror, he realized right before the event that he was required to wear black. Harlan desperately started calling tuxedo shops.
Một trong số họ đã chuẩn bị đóng cửa, nhưng, sau khi lắng nghe vấn đề của Harlan, họ đã mời anh ấy ghé qua. Khi Harlan đến, họ đã chuẩn bị sẵn một thợ may cho anh. Chỉ 30 phút sau, anh đã có bộ vest đen hoàn hảo. Anh ấy đã trở thành một Người trung thành với Zombie và kể câu chuyện của mình cho 1.000 khách mời tại sự kiện trong bài phát biểu của mình! Quảng cáo truyền miệng không tốt hơn thế.One of them was about to close, but, having listened to Harlan’s problem, they invited him to drop by. When Harlan arrived, they had a tailor ready for him. Just 30 minutes later, he had the perfect black suit. He became a Zombie Loyalist and told his story to the 1,000 guests at the event during his speech! Word-of-mouth advertising doesn’t get much better than that.
Những người trung thành với thây ma Ý tưởng chính # 4: Truyền thông xã hội là công cụ hoàn hảo để phát triển đám đông Người trung thành với thây ma của bạn.Zombie Loyalists Key Idea #4: Social media is the perfect tool for growing your Zombie Loyalist crowd.
Bạn sẽ tin tưởng điều gì hơn - một tấm áp phích bóng bẩy thông báo rằng một quầy bar phục vụ cocktail mới là tốt nhất trong thị trấn, hoặc câu chuyện mà người bạn của bạn kể cho bạn về cuộc nói chuyện tuyệt vời mà anh ấy đã có với người pha chế trong một ly Tequila Sunrise tuyệt vời. Không cần phải nói rằng khách hàng tin tưởng vào mạng lưới của họ hơn là tin tưởng vào hoạt động tiếp thị của một thương hiệu. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể làm cho khách hàng của bạn để lan truyền từ?What would you trust more – a glossy poster announcing that a new cocktail bar is the best in town, or the story your friend tells you about the great talk he had with the bartender over an amazing Tequila Sunrise. It goes without saying that customers trust their network more than they trust a brand’s marketing. So how can you get your customers to spread the word?
Tất cả bắt đầu với cách cư xử tốt. Nói lời cảm ơn với khách hàng hiện tại là một cách chắc chắn để khuyến khích họ giới thiệu bạn. Nhiều công ty lo sợ mạng xã hội ngày nay, tin rằng nó là nơi sinh sôi của những đánh giá xấu và vô số lời phàn nàn.It all starts with good manners. Saying thank you to existing customers is a surefire way of encouraging them to recommend you. Many companies fear social media today, believing it to be the breeding ground of bad reviews and copious complaints.
Nhưng đừng quên rằng các nền tảng như Facebook, Twitter và Instagram cũng là để chia sẻ những trải nghiệm tích cực! Nếu khách hàng của bạn cảm ơn bạn trực tuyến, hãy cho họ thấy rằng bạn đánh giá cao điều đó. Ví dụ: lần tới khi ai đó tweet rằng họ đã có một bữa ăn tuyệt vời tại nhà hàng của bạn, hãy đảm bảo phản hồi tích cực của chính bạn - thậm chí có thể mời khách hàng và bạn bè của họ một thức uống miễn phí!But don’t forget that platforms like Facebook, Twitter and Instagram are also for sharing positive experiences! If your customers give you a shout-out online, show them that you appreciate it. Next time someone tweets that they had a great meal at your restaurant, for example, be sure to respond with a positive response of your own – maybe even offer the customer and their friends a free drink!
Việc thể hiện sự đánh giá cao của bạn biến thương hiệu của bạn thành một nơi mà khách hàng cảm thấy họ thuộc về. Bạn có thể bắt đầu nhìn thấy họ xung quanh ngày càng nhiều hơn và có thể là với bạn bè!Showing your appreciation turns your brand into a place where customers feel they belong. You’re likely to start seeing them around more and more, and probably with friends, too!
Bạn cũng có thể khiến khách hàng chia sẻ trải nghiệm của họ trực tuyến bằng cách cung cấp cho họ bằng chứng để đưa ra các bài đăng của họ. Chia sẻ cập nhật trạng thái vui vẻ là một chuyện; có một bức ảnh để đi với nó thậm chí còn tốt hơn! Hãy thử thêm một ghi chú nhỏ hoặc quà tặng vào hóa đơn của khách hàng - bất cứ thứ gì họ có thể chụp ảnh và chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội.You can also get your customers sharing their experiences online by giving them proof to pad out their posts. Sharing a happy status update is one thing; having a photo to go with it is even better! Try adding a small note or gift to your customer’s bill – anything that they might photograph and share on social media.
Ví dụ, một người đàn ông đưa người vợ đang mang thai cao của mình đi ăn tối tại Red Robin ở địa phương. Khi họ nhận được hóa đơn, có một dòng chữ nhỏ chúc họ may mắn sinh con. Gia đình đã bị quyến rũ đến mức họ đã đăng hóa đơn trên Reddit và nó đã xuất hiện trên trang web tiêu dùng Consumerist.For example, one man took his highly pregnant wife out for dinner at the local Red Robin. When they got the bill, there was a small note wishing them luck with the birth. The family was so charmed that they posted the bill on Reddit and it ended up on the consumer website Consumerist.
Những người trung thành với thây ma Ý tưởng chính # 5: Cho những người trung thành với thây ma bạn có thể học hỏi từ những sai lầm của mình và họ sẽ tha thứ.Zombie Loyalists Key Idea #5: Show Zombie Loyalists you can learn from your mistakes and they’ll be forgiving.
Thây ma thông thường không có não; Những người trung thành với thây ma thì không. Nếu công ty của bạn ngừng quan tâm đến họ, họ sẽ không loanh quanh chỉ vì cái quái gì đâu! Và hãy nhớ rằng: mặc dù việc giành được Người trung thành với Zombie sẽ dẫn dắt công ty của bạn đến những điều tuyệt vời, nhưng việc mất họ sẽ kéo bạn xuống.Regular zombies are brainless; Zombie Loyalists aren’t. If your company stops caring for them, they won’t hang around just for the heck of it! And remember: though gaining Zombie Loyalists will lead your company to great things, losing them will drag you down.
Điều này không có nghĩa là bạn nên sợ hãi hoặc - thậm chí tệ hơn - che đậy những sai lầm. Miễn là bạn thừa nhận rằng bạn đã làm sai và cố gắng cải thiện, Người trung thành với thây ma của bạn sẽ tha thứ cho bạn.This doesn’t mean that you should fear or – even worse – cover up mistakes. As long as you acknowledge that you messed up and are trying to improve, your Zombie Loyalist will forgive you.
Giả sử bạn đi xe buýt đến nơi làm việc hàng ngày. Trong vài tháng qua, bạn nhận thấy dịch vụ đã từ chối. Xe buýt thường đến muộn, và đôi khi không đến nơi. Một ngày nọ, bạn nhìn thấy người quản lý huyện trên xe buýt, và vì vậy bạn đã cho ông ấy biết về các vấn đề. Điều gì xảy ra? Anh ấy ghi lại điều đó và hai ngày sau, xe buýt của bạn xuất hiện đúng giờ với một tài xế mới để đón bạn. Bây giờ đó là cách để xử lý một sai lầm!Say you take the bus to work every day. Over the past several months, you’ve noticed service has declined. The bus is often late, and sometimes doesn’t arrive at all. One day, you see the district manager on the bus, and so you let him know about the problems. What happens? He makes a note of it and, two days later, your bus shows up on time with a new driver to welcome you. Now that’s how to handle a mistake!
Nhưng nếu, vì bất cứ lý do gì, công ty của bạn không thể hiện được sự cải thiện trong lần đầu tiên, đừng lo lắng! Nếu bạn cố gắng hết sức để bù đắp nó, bạn có thể có cơ hội thứ hai. Lấy ví dụ câu chuyện về Zombie Loyalist Dennis. Anh ấy là khách quen của nhà hàng O'Hara's. Tuy nhiên, sau khi thông báo cho các quản lý về vấn đề nhiều lần nhưng không có kết quả, anh ấy nói với nhân viên rằng anh ấy sẽ không quay lại.But if, for whatever reason, your company fails to show improvement the first time around, don’t fret! If you do your best to make up for it, you might have a second chance. Take the story of Zombie Loyalist Dennis, for example. He was a regular patron of the restaurant O’Hara’s. But, after informing the managers of problems several times to no avail, he told the staff he wouldn’t be coming back.
Ba tháng sau, anh nhận được tin nhắn báo rằng đã có những thay đổi và anh được mời ghé qua một lần nữa. Dennis đã đi, và người chủ đã đích thân cảm ơn anh ta. Mọi thứ đều hoàn hảo, và Dennis lại trở thành khách hàng trung thành.Three months later, he got a message telling him that there had been changes and that he was invited to drop by once more. Dennis went, and the owner thanked him personally. Everything was perfect, and Dennis became a loyal customer again.
Đánh giá: Tóm tắt sách Những người trung thành với ZombieIn Review: Zombie Loyalists Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Không quá khó để tạo ra những người hâm mộ trung thành. Bắt đầu bằng một số hành động tử tế nhỏ và một số ưu đãi để khiến khách hàng của bạn truyền miệng. Khuyến khích nhân viên của bạn nỗ lực hơn nữa và tạo ra những trải nghiệm khách hàng độc đáo, bất ngờ và đặc biệt. Cuối cùng, hãy đối xử với khách hàng của bạn bằng sự trung thực và tôn trọng mà họ đáng có. Chẳng bao lâu, bạn sẽ có một số Người trung thành với Thây ma, những người sẽ chẳng mang lại gì ngoài lợi ích cho thương hiệu của bạn!It’s not too hard to create loyal fans. Start with some small acts of kindness and some favors to get your customers spreading the word. Encourage your employees to make an extra effort and create unique, surprising and special customer experiences. Finally, treat your customers with the honesty and respect they deserve. Soon, you’ll have some Zombie Loyalists who’ll bring nothing but good for your brand!
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Theo dõi chất lượng dịch vụ.Track service quality.
Không sao khi cho những Người trung thành với Zombie thất vọng rằng bạn có thể làm tốt hơn, nhưng lý tưởng nhất là bạn sẽ cho họ thấy rằng bạn luôn làm một công việc hàng đầu. Để đảm bảo điều này, hãy đảm bảo giám sát và theo dõi chất lượng dịch vụ của bạn; để người quản lý kiểm tra nó mỗi tháng một lần và yêu cầu khách hàng đưa ra phản hồi. Hãy xem xét tất cả những thông tin này một cách nghiêm túc và bắt tay vào giải quyết mọi vấn đề nảy sinh!It’s fine to show disappointed Zombie Loyalists that you can do better, but ideally you’ll have already shown them that you consistently do a top-notch job. To ensure this, be sure to monitor and track the quality of your service; let managers test it once a month and ask customers to give feedback. Take all this information seriously and get to work on any problems that have emerged!
Đề xuất đọc thêm: Ôm khách hàng của bạn của Jack MitchellSuggested further reading: Hug Your Customers by Jack Mitchell
Hug Your Customer (2003) dựa trên năm thập kỷ kinh nghiệm của tác giả trong việc xây dựng một doanh nghiệp hoàn hảo lấy khách hàng làm trung tâm. “Ôm” khách hàng của bạn là đáp ứng mọi nhu cầu của họ và tổ chức toàn bộ công ty của bạn xung quanh họ. Thiết lập văn hóa ôm đồm là cách hiệu quả nhất để đạt được thành công về tài chính và giữ cho khách hàng của bạn hài lòng.Hug Your Customers (2003) is based on the author’s five decades of experience in crafting the perfect customer-centered business. “Hugging” your customers is about catering to their every need and organizing your entire company around them. Establishing a hugging culture is the most effective way to achieve financial success and keep your customers happy.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
zombie_loyalists_using_great_customer_service_create_rabid_fans.txt · Last modified: 2021/06/26 16:46 by 127.0.0.1