User Tools

Site Tools


world_without_us

The World Without Us tóm tắt tiếng Việt

Lượt xem: 46

Bản tóm tắt cuốn sách The World Without Us (Thế giới không có chúng ta) của tác giả Alan Weisman dưới đây đang được đóng góp bởi các thành viên của trang web dichsach.club
Nếu bạn nhận thấy có nội dung nào cần điều chỉnh hay bổ sung thêm, hãy click vào nút “Edit this page” và chỉnh sửa nội dung để giúp dichsach.club ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Thế giới không có chúng taThe World Without Us
Alan WeismanAlan Weisman
Nếu loài người biến mất, những gì sẽ còn lại?If humankind were to vanish, what would be left?
Nó nói về cái gì?What is it about?
The World Without Us (2007) phác họa một kịch bản giả tưởng mà đột nhiên, cả nhân loại biến mất. Khi con người mất tích, quá trình thiên nhiên đòi lại những gì đã từng là của cô được mô tả. Mặc dù hầu hết các dấu chân mà nhân loại để lại sẽ biến mất sau một thời gian tương đối ngắn, một số vẫn còn lại. Trong số những tàn dư này sẽ có một số chất độc hại do con người thải ra, có nghĩa là, ngay cả sau khi chúng ta ra đi, những tác hại của nền văn minh nhân loại sẽ vẫn còn.The World Without Us (2007) outlines the fictional scenario where, all of a sudden, the whole of mankind disappears. With humanity missing, the process by which nature claims back what was once hers is described. Although most of the footprints left by humanity would be gone after a relatively short period, some would remain. Among these remnants would be some of the many toxic substances released by mankind, meaning that, even after we’ve gone, the damaging effects of human civilization would linger.
Trong phần tóm tắt cuốn sách này, bạn sẽ tìm hiểu hành tinh Trái đất sẽ như thế nào nếu mọi người biến mất. Bạn sẽ khám phá ra di sản nào của chúng tôi sẽ tồn tại lâu nhất. Liệu nó có phải là những thành phố, được nhiều người coi là nền tảng của nền văn minh?In these book summary you will learn what planet Earth would be like if every human disappeared. You will discover which of our legacies would last the longest. Will it be the cities, seen by many to be the foundation of civilization?
Hoặc có lẽ đó sẽ là những thay đổi mà chúng ta đã thực hiện trực tiếp đối với tự nhiên, như những động vật nông trại được tăng cường nhân tạo như gia súc hoặc cừu? Liệu những loài mới này có tồn tại sau khi chúng ta đã ra đi?Or perhaps it will be the changes we have made directly to nature, like the artificially enhanced farm animals like cattle or sheep? Will these new species last after we have gone?
Và những gì về những sáng tạo phá hủy nhất của chúng tôi? Liệu thiên nhiên có thể phục hồi nếu không có con người làm ô nhiễm trái đất? Và hành tinh sẽ mất bao lâu để phục hồi sau những thiệt hại đã gây ra? Một trăm năm? Một ngàn? Hay một tỷ?And what about our most destructive creations? Would nature be able to recover if there are no humans to pollute the earth? And how long will it take the planet to recover from the damage already done? One hundred years? One thousand? Or one billion?
Tóm tắt cuốn sách này sẽ cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi này và những câu hỏi khác - những câu trả lời mà bạn có thể thấy ngạc nhiên và sốc.These book summary will provide the answers to these and other questions – answers that you may find surprising and shocking.
Thế giới không có chúng ta Ý tưởng chính # 1: Nhựa không phân hủy sinh học nên nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tự nhiên mãi mãi.The World Without Us Key Idea #1: Plastic doesn’t biodegrade so it will continue to affect nature forever.
Trước khi con người tiến hóa, thiên nhiên đã làm rất tốt công việc tái chế mọi chất từng xuất hiện trên trái đất. Tuy nhiên, nhân loại đã phát minh ra một chất phá vỡ vòng tuần hoàn này, một thứ mà tự nhiên không thể tái chế - nhựa.Before the evolution of human beings, nature did a great job recycling every substance that ever appeared on earth. Yet humanity invented a substance that broke this cycle, something that cannot ever be recycled by nature – plastic.
Nhựa không thấm vào tự nhiên vì nó không phân hủy sinh học. Các chất khác có thể bị vi sinh vật phân hủy theo thời gian, nhưng không phải nhựa. Điều này có nghĩa là nó sẽ tồn tại vĩnh viễn, ngay cả khi loài người đã ra đi.Plastic is impervious to nature because it doesn’t biodegrade. Other substances can be broken down by microorganisms over time, but not plastic. This means that it will last forever, even after humanity has gone.
Nhưng nếu nhân loại biến mất, điều gì sẽ xảy ra với hàng tỷ mảnh nhựa mà chúng ta đã tạo ra?But if humanity were to disappear what would happen to all the billions of pieces of plastic we have created?
Mưa và đại dương có sức mạnh làm xói mòn đá và chúng cũng sẽ làm như vậy với nhựa. Theo thời gian, các mảnh nhựa sẽ ngày càng nhỏ hơn khi chúng bị tác động bởi các lực của tự nhiên. Tuy nhiên, những mảnh nhỏ này vẫn sẽ không phân hủy sinh học.Rain and the oceans have the power to erode rocks and they will do the same to plastic. Over time, plastic pieces will become smaller and smaller as they are bashed by the forces of nature. And yet these tiny pieces will still not biodegrade.
Các thí nghiệm đã cho thấy độ bền của cả những mảnh nhựa nhỏ nhất. Các nhà khoa học đã cho những sợi nhựa và hạt nhựa cho giun ăn đáy thường sống trên các lớp trầm tích hữu cơ. Mặc dù những con giun ăn phải các mảnh này nhưng chúng vẫn đi qua đường tiêu hóa của sinh vật một cách vô hại.Experiments have shown the durability of even the tiniest fragments of plastic. Scientists fed plastic fibers and particles to bottom-feeding lugworms that usually live on organic sediments. Although the worms ingested the pieces, they passed through the creatures’ digestive tracts harmlessly.
Vì vậy, trong nhiều thế kỷ, các mảnh nhựa sẽ tiếp tục nhỏ hơn và nhỏ hơn, cho đến khi, theo nhà sinh vật biển Richard Thompson, chúng sẽ trở nên nhỏ đến mức ngay cả động vật phù du cũng nuốt chửng chúng.So over the centuries plastic pieces will continue to get smaller and smaller, until, according to the marine biologist Richard Thompson, they will become so small that even zooplankton will swallow them.
Khi nhựa tiếp tục tháo rời theo cách này, nó sẽ lan rộng ra các khu vực chưa được con người tác động đến. Các mảnh nhựa càng nhỏ thì càng dễ bị gió và nước vận chuyển. Điều này có nghĩa là trong tương lai, nhựa thậm chí sẽ đến được những nơi mà hiện tại chúng ta chưa thể làm được.As plastic continues to disassemble in this way, it will spread into areas untouched by human habitation. The smaller the pieces of plastic, the easier it is for them to be transported by wind and water. This means that in the future, plastic will even reach the places that we currently cannot.
Lượng nhựa do con người sản xuất ra là rất lớn. Ví dụ, chỉ riêng ở Ấn Độ đã có 5.000 nhà máy chỉ sản xuất túi nhựa. Vì mỗi mảnh nhựa sẽ không bao giờ phân hủy sinh học nên những chiếc túi này sẽ tồn tại mãi mãi. Và vì chất này mới chỉ tồn tại được 60 năm nên chúng ta không biết liệu nó có gây ra bất kỳ ảnh hưởng lâu dài nào khác đến hệ sinh thái hay không.The amount of plastic produced by humanity is massive. For example, in India alone there are 5,000 factories that solely produce plastic bags. As each piece of plastic will never biodegrade, these bags will be around forever. And as the substance has only been around for 60 years we do not know if it will have any other long-term effects on the ecosystem.
Thế giới không có chúng ta Ý tưởng chính # 2: Nhiều vật liệu độc hại do loài người thải ra sẽ vẫn hoành hành thiên nhiên ngay cả khi loài người không còn nữa.The World Without Us Key Idea #2: Many of the toxic materials released by humanity will still plague nature even when mankind is gone.
Với sự trôi qua mỗi ngày, nền văn minh nhân loại gây hại nhiều hơn cho hành tinh thông qua việc cướp bóc tài nguyên và ô nhiễm bầu khí quyển của nó. Hơn nữa, tác động của những quá trình này sẽ còn tồn tại lâu dài sau khi chúng ta đi.With the passing of each day human civilization does more harm to the planet through the plundering of its resources and the pollution of its atmosphere. What’s more, the effects of these processes will last long after we’ve gone.
Về lâu dài, một trong những di sản lâu dài nhất của nhân loại là việc khai thác và sử dụng các kim loại nặng như crom và kẽm.In the long term, one of the most enduring legacies of humanity is the extraction and use of heavy metals such as chromium and zinc.
Một khi những chất này đã được khai thác từ lòng đất, chúng sẽ tồn tại trong hệ sinh thái hàng nghìn năm.Once these substances have been mined from the ground they remain in the ecosystem for thousands of years.
Điều này là do khi các kim loại nặng được giải phóng vào bầu khí quyển, chúng sẽ ở lại đó. Hầu hết các khoáng chất được thực vật hấp thụ, sau đó lắng đọng chúng sâu trong đất, nhưng chúng không thể làm như vậy đối với kim loại. Thay vào đó, các kim loại chỉ được hấp thụ chứ không lắng đọng, và được thải vào khí quyển một lần nữa sau khi cây chết.This is because when heavy metals are released into the atmosphere they stay there. Most minerals are absorbed by plants, which then deposit them deep in the soil, but they can’t do the same for metals. Instead the metals are only absorbed and not deposited, and are released into the atmosphere again after the plant’s death.
Vì vậy, ngay cả sau khi loài người ngừng sản xuất khói tẩm kẽm và thêm đồng vào thức ăn gia súc, các kim loại này vẫn sẽ gây ô nhiễm không khí.So even after humanity has stopped producing zinc-laced smoke and adding copper to cattle feed, the metals will still pollute the air.
Nhưng tình trạng ô nhiễm này sẽ kéo dài bao lâu?But how long will this pollution last?
Tuổi thọ của các kim loại nặng khác nhau, nhưng chúng đều có thể được đo bằng hàng thiên niên kỷ. Ví dụ, kẽm tồn tại 3.700 năm, trong khi crom tồn tại 70.000 năm.Well, the lifespans of heavy metals vary, but they can all be measured in millennia. Zinc, for example, lasts 3,700 years, while chromium lasts 70,000 years.
Cùng với những chất ô nhiễm đã được thải ra, thiên nhiên sẽ bị cản trở bởi những chất được tạo ra nhưng chưa được nhân loại thải ra.Along with the pollutants already released, nature will be plagued by substances created but not yet released by humanity.
Một ví dụ tuyệt vời về các chất ô nhiễm này là chlorofluorocarbons hoặc CFCs. Năm 1930, con người bắt đầu sử dụng CFCs trong làm lạnh. Trong khi ban đầu chúng không có dấu hiệu nguy hiểm, vào năm 1985, các nhà khoa học phát hiện ra rằng khi thải ra khỏi tủ lạnh cũ, CFC đã làm tan lớp bảo vệ tia cực tím của tầng ôzôn. Ngoài ra, chúng cũng góp phần lớn vào hiệu ứng nhà kính, đẩy nhanh quá trình biến đổi khí hậu.A great example of these pollutants is chlorofluorocarbons or CFCs. In 1930 humans began using CFCs in refrigeration. While at first they showed no signs of being dangerous, in 1985 scientists found that when released from old fridges, CFCs dissolved the UV protection of the ozone layer. In addition to this they also contribute greatly to the greenhouse effect, accelerating climate change.
Nếu nhân loại biến mất, sẽ không lâu nữa các CFC bị nhốt trong tủ lạnh trên khắp thế giới thoát ra ngoài gây ô nhiễm bầu khí quyển.If humanity were to disappear, it wouldn’t be long before the CFCs locked in fridges around the world escaped to pollute the atmosphere.
Điều này để lại cho chúng ta một kết luận đáng buồn rằng trong một thời gian tương đối ngắn mà con người có mặt trên Trái đất, chúng ta đã cố gắng gây ra những tác hại kéo dài hàng thiên niên kỷ.This leaves us with the sad conclusion that in the relatively short time that humans have been on the Earth we have managed to do harm that will last for millennia.
Thế giới không có chúng ta Ý tưởng chính # 3: Không còn con người để kiểm soát chất thải hạt nhân, nó sẽ gây ra tai họa cho hành tinh.The World Without Us Key Idea #3: With no humans left to control nuclear waste, it will scourge the planet.
Năng lượng hạt nhân có lẽ là phát minh nguy hiểm nhất mà nhân loại từng phát triển. Mặc dù nó có thể là một nguồn năng lượng tuyệt vời, nhưng uranium được sử dụng trong quá trình này là một vật liệu cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả với các quy trình an toàn nghiêm ngặt mà chúng tôi đã phát triển để giảm thiểu rủi ro khi sử dụng uranium, thảm họa vẫn xảy ra. Thảm họa Chernobyl năm 1986 là một ví dụ cho điều này. Nhưng phần lớn thời gian các thủ tục này đảm bảo rằng nhiên liệu hạt nhân là an toàn.Nuclear power is perhaps the most dangerous invention that humanity has ever developed. While it may be a wonderful source of energy, the uranium that is used in the process is an enormously hazardous material. Even with the stringent safety procedures we have developed to alleviate the risks of using uranium, disasters still happen. The Chernobyl disaster in 1986 was an example of this. But the vast majority of the time these procedures ensure that nuclear fuel is safe.
Tuy nhiên, nếu nhân loại đột ngột biến mất, các quy trình an toàn cũng vậy, và chẳng bao lâu nữa, sức mạnh hủy diệt khổng lồ của năng lượng hạt nhân sẽ được giải phóng trên Trái đất.However, if humanity were to suddenly disappear, so would the safety procedures, and before long, the immense, destructive force of nuclear power would be unleashed on the Earth.
Thảm họa sẽ diễn ra theo cách này. Ngay sau khi chúng ta mất tích, 441 nhà máy điện hạt nhân trên khắp thế giới sẽ bắt đầu quá nóng vì sẽ không có điện để làm mát các lò phản ứng hạt nhân.The disaster would unfold in this way. In the immediate aftermath of our disappearance, the 441 nuclear power plants around the world would start to overheat because there would be no electricity to cool the nuclear reactors.
Lúc đầu, van giảm áp sẽ giữ uranium không bị tan chảy bằng cách giải phóng nước. Nhưng điều này sẽ không kéo dài. Cuối cùng nguồn cung cấp nước sẽ cạn kiệt hoặc van sẽ hỏng, và uranium sẽ bị nóng lên. Trong vòng vài tuần sau khi loài người biến mất, lõi hạt nhân của nhà máy điện sẽ tan chảy, biến nó cùng với kim loại và bê tông xung quanh thành một khối dung nham phóng xạ.At first relief valves would keep the uranium from meltdown by releasing water. But this won’t last. Eventually the supply of water will run out or the valve will fail, and the uranium will be left to overheat. Within a few weeks of humanity’s disappearance, the nuclear core of the power plant would melt, turning it, and the surrounding metal and concrete, into a mass of radioactive lava.
Không giống như bom hạt nhân, nơi vật liệu hạt nhân tập trung nhiều hơn, sự cố tan chảy của một nhà máy sẽ không dẫn đến một vụ nổ lớn. Thay vào đó, khối dung nham phóng xạ cực kỳ nóng sẽ vẫn ở trên mặt đất.Unlike a nuclear bomb, where the nuclear material is more concentrated, the meltdown of a plant would not lead to a huge explosion. Instead the mass of incredibly hot, radioactive lava would remain at ground level.
Đối với khu vực xung quanh, cuộc khủng hoảng sẽ là một thảm họa. Phóng xạ phát ra có nghĩa là không có thực vật hoặc động vật nào có thể sống hàng dặm xung quanh. Những vùng đất khổng lồ của Trái đất sẽ trở thành vùng chết - không gian cằn cỗi, vì uranium có chu kỳ bán rã 704 triệu năm, sẽ tồn tại hơn một tỷ năm.For the surrounding area the meltdown would be disastrous. The radioactivity emitted would mean that no plant or animal could live for miles around. Huge swathes of the Earth would become dead zones – barren spaces, which, because uranium has a half life of 704 million years, would last over a billion years.
Không còn con người, sẽ không chỉ có một thảm họa giống như Chernobyl, mà còn hơn 400 người trên toàn cầu.With no humans left there will not only be one Chernobyl-like disaster, but over 400 across the globe.
Trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu sự biến mất của loài người sẽ ảnh hưởng đến hệ thực vật và động vật trên hành tinh như thế nào.In the next book summary you will find out how the disappearance of mankind will affect the flora and fauna of the planet.
Thế giới không có chúng ta Ý tưởng chính # 4: Trong nhiều thế kỷ sau khi loài người biến mất, thiên nhiên sẽ phục hồi ở hầu hết các nơi trên thế giới.The World Without Us Key Idea #4: In the centuries after humanity has disappeared nature will recover in most parts of the world.
Không có loài nào khác thay đổi môi trường một cách mạnh mẽ và trong thời gian ngắn như con người.No other species has changed the environment so drastically and in so little time as humans.
Trong quá trình lịch sử loài người, chúng ta đã thay đổi môi trường xung quanh để phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Để làm cho thiên nhiên dễ chịu hơn, chúng tôi đã làm thẳng và nạo vét các con sông để tưới tiêu và giao thông, đồng thời chúng tôi đã phát quang rừng và mở đường để xây dựng các thành phố. Đồng thời, chúng ta đã tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên bao quanh chúng ta, khai thác đá và khoáng sản từ lòng đất và chặt cây để lấy gỗ.Over the course of human history, we have changed our surrounding environments to suit our needs. In order to make nature more accommodating we have straightened and dredged rivers for irrigation and transport, and we have cleared woodland and paved the ground to build cities. At the same time we have consumed the natural resources that surround us, quarrying stones and minerals from the ground and chopping down trees for timber.
Bạn chỉ cần nhìn vào cảnh quan của Châu Âu, với những thành phố khổng lồ, những vùng đất nông nghiệp và các tuyến đường thủy có thể điều hướng để thấy được sự khác biệt mà chúng ta đã tạo ra đối với cảnh quan do thiên nhiên cung cấp.You only have to look at the landscape of Europe, with its huge cities, swathes of farmland and navigable waterways to see what a difference we have made to the landscape provided by nature.
Tuy nhiên, kết quả của việc con người thao túng thiên nhiên này sẽ không tồn tại mãi mãi. Sau khi con người ra đi, sẽ không còn ai để giữ cho thiên nhiên không đòi lại những gì là của mình. Các con sông sẽ dần trở lại chảy dọc theo các tuyến đường cũ của chúng, các khu rừng sẽ mọc lại và hầu hết các dấu vết của loài người sẽ bị xóa sổ.Yet the results of this human manipulation of nature won’t last forever. After humans have gone there will be no one left to keep nature from claiming back what is hers. Rivers will gradually revert to flow along their former routes, forests will regrow and most traces of humanity will be wiped out.
Các thành phố của chúng ta, nền tảng của nền văn minh nhân loại, cũng sẽ không tồn tại. Nhiều thành phố chỉ có thể tồn tại bởi vì con người quyết liệt kìm hãm thiên nhiên. Ví dụ, ở Manhattan, máy bơm nước hoạt động để giữ cho 13 triệu gallon nước không tràn qua các đường hầm tàu điện ngầm của New York mỗi ngày. Nếu không có những chiếc máy bơm này, chỉ vài ngày nữa là các tàu điện ngầm sẽ ngập lụt và theo thời gian nước sẽ dâng cao chảy qua các đường phố của thành phố.Our cities, the foundation of human civilization, won’t last either. Many cities can only exist because humanity aggressively holds back nature. For example, in Manhattan, water pumps work to keep 13 million gallons of water from overpowering New York’s subway tunnels every day. Without these pumps it would only take a couple of days for subways to flood and over time the water would rise to flow through the streets of the city itself.
Sẽ mất một thời gian tương đối ngắn để thiên nhiên xóa sạch hầu hết các dấu vết của loài người khỏi trái đất. Trong vòng một nghìn năm nữa, hầu hết các dấu tích của xã hội loài người sẽ bị thiên nhiên vượt qua.It will take a relatively short time for nature to wipe most traces of humanity from the earth. In under a thousand years, most of the vestiges of human society will have been overtaken by nature.
Vì vậy, mặc dù con người đã thay đổi thế giới đáng kể trong thời gian ngắn ngủi trên Trái đất, nhưng một khi chúng ta đã ra đi, thiên nhiên sẽ dễ dàng đòi lại những gì là của mình.So even though humans have changed the world dramatically during their brief time on the Earth, once we have gone, nature will easily claim back what is hers.
Thế giới không có chúng ta Ý tưởng chính # 5: Với sự biến mất của loài người, các vật nuôi trong nhà sẽ bị diệt vong trong khi các loài săn mồi phát triển mạnh mẽ.The World Without Us Key Idea #5: With the disappearance of humanity, domestic farm animals will perish while predators flourish.
Một trong những thay đổi chính mà nhân loại đã mang lại cho hệ sinh thái là quá trình thuần hóa động vật. Để cung cấp cho chúng ta nguồn cung cấp lương thực và nguyên liệu ổn định như len và da, loài người đã thuần hóa và nhân giống các loài động vật như gia súc.One of the main changes that humanity has brought to the ecosystem is the domestication of animals. In order to provide us with a steady supply of food and materials like wool and leather, mankind tamed and bred animals such as cattle.
Trong quá trình thuần hóa tự nhiên theo cách này, tổ tiên của chúng ta đã chuyển sự phát triển của những loài động vật này từ quá trình tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên sang chọn lọc nhân tạo. Thay vì những sinh vật phù hợp nhất với môi trường tự nhiên của chúng, chúng tôi đã chọn những động vật phù hợp nhất với nhu cầu của chúng tôi.In domesticating nature in this way, our ancestors moved the development of these animals away from evolution through natural selection to artificial selection. Instead of the creatures most suited to their natural environment, we selected the animals most suited to our needs.
Tuy nhiên, nếu nhân loại biến mất các quy luật chọn lọc tự nhiên và sự tồn tại của những người khỏe mạnh nhất sẽ sớm có hiệu lực trở lại.Yet if humanity were to disappear the laws of natural selection and survival of the fittest would soon come into force again.
Với sự biến mất của loài người, những động vật được thuần hóa trong trang trại gần như chắc chắn sẽ bị diệt vong. Những loài động vật này hầu như dựa hoàn toàn vào sự bảo vệ của con người. Môi trường sống của chúng bao gồm những khu vực đồng cỏ do con người khai phá và nguồn thức ăn của chúng hầu như do nông dân cung cấp.With the disappearance of mankind, domesticated farm animals would almost certainly perish. These animals rely almost entirely on the protection offered by humans. Their habitat consists of areas of pasture cleared by humans and their source of food is provided almost entirely by farmers.
Do đó, nếu chúng mất đi sự bảo vệ của con người, các loài động vật như gia súc trong nhà sẽ có nguy cơ chết đói nghiêm trọng. Tuy nhiên, họ cũng sẽ phải đối mặt với một vấn đề khác - sự tái xuất hiện của những kẻ săn mồi.Therefore, if they were to lose this human protection, animals like domestic cattle would be in serious danger of starving. Yet they would also face another problem – the re-emergence of predators.
Để bảo vệ các loài động vật trong nhà, con người từ lâu đã trấn áp những kẻ săn mồi thông qua các phương pháp như săn bắt và đặt bẫy. Khi loài người biến mất, các loài ăn thịt sẽ mất đi kẻ thù lớn nhất của chúng. Hơn thế nữa, họ cũng sẽ phải đối mặt với nguồn cung cấp thực phẩm sẵn sàng - nhiều loài động vật thuần dưỡng bất lực đang phải vật lộn để chống chọi với sự bảo vệ của con người.In order to protect domestic animals, humans have long suppressed their predators through methods such as hunting and trapping. With humanity gone, carnivores would lose their biggest enemy. What’s more they would also be faced with a ready supply of food – the many helpless domesticated animals struggling to cope without human protection.
Sự kết hợp giữa sự vắng mặt của thợ săn và nguồn cung cấp thức ăn dễ dàng sẵn sàng sẽ chứng kiến sự bùng nổ dân số của những kẻ săn mồi. Sau một thời gian, dân số quá đông và nguồn cung cấp thực phẩm cạn kiệt sẽ dẫn đến số lượng giảm dần, nhưng quan trọng là chúng sẽ vẫn cao hơn nhiều so với khi loài người còn ở xung quanh.This combination of an absence of hunters and the ready supply of easy food would see an explosion in the population of predators. After a while, overpopulation and a dwindling supply of food would lead to a leveling out of numbers, but crucially they would remain much higher than when humanity was around.
Thế giới không có chúng ta Ý tưởng chính # 6: Khi không có loài người, các loài động vật bị đe dọa bởi con người sẽ tồn tại và phục hồi.The World Without Us Key Idea #6: In the absence of mankind, animals endangered by humans will survive and recover.
Một số thay đổi mà nhân loại đã gây ra cho trái đất là không thể đảo ngược. Sự tuyệt chủng của các loài là một ví dụ. Một khi cá thể đực hoặc cái cuối cùng của một loài đã chết, nó sẽ vĩnh viễn tuyệt chủng.Some of the changes that humanity has made to the earth are not reversible. The extinction of species is one example. Once the last male or female individual of a species has died, it will remain forever extinct.
Có rất nhiều trường hợp các loài đã bị xóa sổ bởi loài người. Chúng bao gồm dodo, aurochs (tổ tiên của gia súc nhà) và chim bồ câu chở khách. Một số loài trong số này bị săn bắt đến mức tuyệt chủng để lấy thịt, những loài khác để lấy lông, và nhiều loài đã chết vì xâm nhập vào sinh quyển của chúng.There are many cases of species that have been wiped out by humanity. They include the dodo, the aurochs (the ancestor of domestic cattle) and the passenger pigeon. Some of these were hunted to extinction for their meat, others for their fur, and many species died out because of incursions into their biosphere.
Cùng với những loài đã tuyệt chủng đó, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại những loài động vật đã bị đe dọa nghiêm trọng bởi hoạt động của con người, nhưng chúng vẫn đang bám trụ ở một số khu vực nhất định. Chúng bao gồm chim gõ kiến mỏ ngà và rùa biển. Trong một thế giới không có loài người, những loài nguy cấp này sẽ có cơ hội phục hồi.Along with those extinct species we will never see again are animals which have been seriously endangered by human activity, but which are still clinging on in certain areas. These include the ivory-billed woodpecker and the leatherback sea turtle. In a world without humanity, these endangered species would have a chance to recover.
Khi con người ra đi, nhiều loài hiện đang bị đe dọa sẽ mất đi kẻ thù lớn nhất của chúng. Không chỉ động vật sẽ không còn bị săn bắt mà có lẽ quan trọng hơn là bầu sinh quyển của chúng sẽ được bảo vệ khỏi sự can thiệp của con người.With humans gone many of the currently endangered species will lose their biggest enemy. Not only will animals no longer be hunted down, but perhaps more importantly their biospheres would be protected from human intervention.
Rất nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng đang gặp nguy hiểm vì bầu sinh học của chúng đang bị đe dọa. Và nếu không có sự can thiệp của con người, các bầu sinh quyển này sẽ có thể phục hồi.A great many endangered animals are at risk because their biospheres are being threatened. And without human interference, these biospheres will be able to recover.
Ví dụ, nếu không có con người chặt cây và phá hủy môi trường sống trong rừng, toàn bộ môi trường sẽ phát triển mạnh mẽ. Thảm thực vật sẽ tăng gấp đôi, cung cấp thức ăn cho động vật ăn cỏ, từ đó cung cấp thức ăn cho động vật ăn thịt.For example, without humans cutting down trees and destroying habitat in forests, the entire environment will flourish. Vegetation will redouble, providing food for herbivores, which in turn will provide food for carnivores.
Trong toàn bộ chu kỳ, các quần thể động vật sẽ phát triển, bao gồm cả những loài động vật hiện đang bị đe dọa. Với sinh quyển còn nguyên vẹn, động vật có thể sinh sản trở lại và phục hồi sau sự can thiệp của con người.Throughout the entire cycle, animal populations will grow, including the animals currently threatened. With their biosphere intact, animals can breed again and recover from human interference.
Trong khi một số loài nhất định bị xóa sổ vĩnh viễn trên trái đất, thì nhiều loài khác sẽ tồn tại và phát triển khi con người không còn ở bên cạnh.While certain species are wiped off the face of earth forever, many other species will survive and flourish when humans are no longer around.
Trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo, bạn sẽ khám phá những tàn tích nào của nền văn minh nhân loại sẽ tồn tại sau nhiều thế kỷ sau khi chúng ta biến mất.In the next book summary you will discover which remnants of human civilization will survive the centuries after our disappearance.
Thế giới không có chúng ta Ý tưởng chính # 7: Theo thời gian, hầu hết các công trình nhân tạo thông thường sẽ bị thiên nhiên tiếp quản.The World Without Us Key Idea #7: Over time most regular man-made buildings will be taken over by nature.
Chúng tôi nghĩ rằng các tòa nhà hiện đại của chúng tôi chắc chắn và lâu dài bởi vì chúng được xây dựng từ các vật liệu bền như thép và bê tông. Và khi chúng ta nhìn xung quanh chúng ta, điều này có vẻ giống như trường hợp này - chúng ta được bao quanh bởi những tòa nhà đã tồn tại hàng thập kỷ, đôi khi thậm chí hàng thế kỷ. Tuy nhiên, độ bền này hoàn toàn phụ thuộc vào việc bảo trì và sửa chữa liên tục. Nếu không có điều này, các tòa nhà của chúng ta rất dễ bị tấn công từ các lực lượng mạnh mẽ của thiên nhiên.We think that our modern buildings are sturdy and long lasting because they are built from durable materials like steel and concrete. And when we look around us this seems like the case – we are surrounded by buildings that have lasted decades, sometimes even centuries. Yet this sturdiness is entirely dependent on constant maintenance and repair. Without this our buildings are susceptible to attack from the powerful forces of nature.
Nếu không có con người xung quanh để sửa chữa các tòa nhà, sẽ không mất nhiều thời gian trước khi thiên nhiên bắt đầu phá hủy chúng.If there were no humans around to make repairs on buildings, it wouldn’t take long before nature started to damage them.
Nước sẽ là yếu tố đầu tiên bắt đầu quá trình cải tạo của tự nhiên đối với các công trình nhân tạo. Ngay sau khi loài người biến mất, nước mưa sẽ bắt đầu xâm nhập vào các tòa nhà của chúng ta thông qua các vết nứt nhỏ, có thể là trên mái nhà. Việc nước nhỏ giọt liên tục qua các vết nứt này sẽ làm suy yếu và bào mòn các vật liệu xung quanh. Cuối cùng, các vết nứt sẽ rộng ra và trở thành các lỗ lớn, qua đó nước sẽ đổ vào nhiều hơn.Water will be the first element to start nature’s reclamation of man-made structures. Soon after humanity has disappeared, rain water will begin to enter our buildings through small cracks, probably in the roof. The constant dripping of water through these cracks will weaken and erode the surrounding materials. Eventually the cracks will widen and become large holes, through which more water will pour.
Thời gian để các lỗ lớn trong tòa nhà hình thành tùy thuộc vào vật liệu mà cấu trúc của nó sử dụng. Nước sẽ khiến các tòa nhà khung gỗ bị mục nát tương đối nhanh, trong khi các tòa nhà bê tông sẽ mất nhiều thời gian hơn để bị xói mòn. Nhưng bất kể vật liệu xây dựng nào, cho đủ thời gian, mọi cấu trúc cuối cùng sẽ vỡ vụn.The time it will take for large holes in a building to form depends on what material its structure uses. Water would cause wooden-framed buildings to rot relatively quickly, while concrete buildings would take longer to erode. But whatever the building material, given enough time every structure will eventually crumble.
Quá trình hủy diệt bắt đầu bởi nước sẽ được tiếp tục bởi thực vật và động vật.The process of destruction begun by water will be continued by plants and animals.
Thông qua các lỗ do nước tạo ra, các loài động vật như sóc và gấu trúc sẽ đi vào tòa nhà. Chúng sẽ tiếp tục phá hủy nó thông qua các hoạt động như nhai các lỗ tổ trên vách thạch cao. Thực vật sẽ tiến vào tòa nhà từ bên dưới, đi lên qua các nền móng.Through the holes made by water, animals like squirrels and raccoons will enter the building. They will further its destruction through activities like chewing nest holes in the drywall. Plants will make their way into the building from below, coming up through the foundations.
Vật liệu xây dựng cuối cùng còn lại sẽ là vật liệu đàn hồi như nhôm và nhựa vinyl. Khi phần còn lại của tòa nhà đổ nát xung quanh chúng, những vật liệu này sẽ rơi xuống đất, nơi chúng sẽ nằm cho đến khi chúng cuối cùng bị tiêu thụ bởi tự nhiên, không để lại dấu vết của tòa nhà.The last building materials to be left will be the resilient materials such as aluminum and vinyl. As the rest of the building crumbles around them, these materials will fall to the ground where they will lie until they too are finally consumed by nature, leaving no trace of the building.
Vì vậy, trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, hầu hết các dấu vết về các khu định cư của con người - ngay cả các thành phố lớn - sẽ biến mất.So within a relatively short space of time most traces of human settlements – even large cities – will have disappeared.
Thế giới không có chúng ta Ý tưởng chính # 8: Chỉ một số vật liệu nhân tạo và tượng đài sẽ thịnh hành trong nhiều thế kỷ sau khi chúng ta ra đi.The World Without Us Key Idea #8: Only a few man-made materials and monuments will prevail in the centuries after we have gone.
Trong số bảy kỳ quan thế giới cổ đại, chỉ có Đại kim tự tháp Giza là còn tồn tại. Trong số những kỳ quan mới mà con người đã xây dựng kể từ đó, nhiều khả năng hầu hết sẽ chịu chung số phận như Colossus of Rhodes hay Ngọn hải đăng Alexandria: chúng sẽ trở về cát bụi.Of the seven ancient world wonders only the Great Pyramid of Giza still exists. Of the new wonders men have built since, it is more than likely that most will suffer the same fate as the Colossus of Rhodes or the Lighthouse of Alexandria: they will return to dust.
Tuy nhiên, sẽ có một vài tượng đài sẽ đi ngược xu hướng này. Các di tích, như Đại kim tự tháp, sẽ tồn tại trong tương lai xa.Yet there will be a few monuments that will buck this trend. Monuments that will, like the Great Pyramid, last into the distant future.
Những di vật còn sót lại này sẽ bao gồm bất cứ thứ gì được làm bằng vật liệu cao quý đắt tiền như vàng, bạch kim hoặc đồng. Những mặt hàng cụ thể này sẽ tồn tại mãi mãi.These surviving relics will include anything made of expensive noble materials like gold, platinum or copper. These particular items will last forever.
Trong khi các vật dụng làm từ kim loại có tính ăn mòn như sắt sẽ bị phân hủy khi tiếp xúc với oxy và muối, các vật dụng làm từ vật liệu cao quý sẽ không thay đổi. Ví dụ, tượng Nữ thần Tự do được làm từ tấm đồng, không phản ứng với oxy. Do đó, thậm chí hàng thiên niên kỷ sau khi chúng ta biến mất khỏi Trái đất, nó sẽ vẫn ở hình dạng hiện tại - một trong những tàn tích duy nhất còn sót lại của thành phố New York.While items made from metals that corrode such as iron will disintegrate when exposed to oxygen and salt, items made from noble materials will remain unchanged. For example, the Statue of Liberty is made from copper sheeting, which does not react with oxygen. Therefore even millennia after we have disappeared from the Earth, it will remain in its current shape – one of the only surviving remnants of the city of New York.
Một dấu vết lâu dài khác của nhân loại sẽ là các tác phẩm điêu khắc và chạm khắc trên đá. Đá là một trong những hiện tượng kháng cự nhất trong tự nhiên. Được hình thành từ hàng tỷ năm trước, chúng chỉ xói mòn vài cm sau mỗi 10.000 năm.Another long-lasting trace of humanity will be rock sculptures and carvings. Rocks are among the most resistant phenomenon in nature. Formed billions of years ago, they erode only by a few centimeters every 10,000 years.
Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi đã thực hiện đối với đá sẽ tồn tại trong một thời gian rất dài. Một ví dụ tuyệt vời về một tượng đài tồn tại lâu dài là Núi Rushmore: một ngọn núi bằng đá granit ở Nam Dakota được chạm khắc với khuôn mặt của bốn tổng thống Hoa Kỳ. Do tốc độ xói mòn rất chậm của đá granit, các nhà địa chất đã tính toán rằng di tích sẽ tồn tại 7,2 triệu năm.So any changes that we have made to rocks will last for a very long time. A great example of a long-lasting monument is Mount Rushmore: a granite mountain in South Dakota carved with the faces of four US presidents. Because of granite’s very slow rate of erosion, geologists have calculated that the monument will last 7.2 million years.
Trong một thế giới không có con người, một số thành tựu của chúng ta - những thành tựu được làm bằng vật liệu có khả năng chống chịu cao - sẽ được để lại như những nhân chứng thầm lặng rằng đã từng có loài người.In a world without humans few of our achievements – those made of highly resistant materials – will be left as silent witnesses that there was ever a human race.
Tóm tắt cuối cùngFinal summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Không chỉ tay, Alan Weisman làm cho tác hại của con người đã gây ra cho hành tinh của chúng ta khá rõ ràng. Ngay cả khi con người biến mất ngay bây giờ, chúng ta đã gây hại nghiêm trọng cho hệ thực vật, động vật và bầu khí quyển. Con người làm thay đổi trái đất ngày càng tồi tệ hơn và nếu chúng ta không ngăn chặn những thiệt hại mà chúng ta gây ra thậm chí còn nhiều hơn nữa, nó có thể sớm không thể sửa chữa được.Without pointing his finger, Alan Weisman makes the harm mankind has already done to our planet pretty clear. Even if humans vanished right now, we have already done severe harm to flora, fauna and the atmosphere. Humans alter the earth for the worse and if we don’t stop the damage we do even more of it might soon be irreparable.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Hãy suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng nhựa một cách không cần thiết.Think twice before using plastic needlessly.
Nó không phân hủy sinh học bằng bất kỳ phương tiện nào và ngay cả khi nó bị nghiền nát thành các hạt nhỏ hơn, thiệt hại mà nó gây ra đối với tự nhiên là không thể đoán trước. Vì vậy, chỉ sử dụng đồ nhựa nếu có nhu cầu và tái chế nó đúng cách.It does not biodegrade by any means and even if it gets ground down into smaller particles the damage it does to nature is unpredictable. So use plastic only if in need and recycle it properly.
Chúng tôi có trách nhiệm với môi trường của chúng tôi.We are responsible for our environment.
Chúng ta chỉ có một hành tinh và thiệt hại mà mỗi con người gây ra cho thiên nhiên đều để lại vết thương cần thời gian để hồi phục. Nếu chúng ta muốn con cháu của chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc, chúng ta phải suy nghĩ lại cách sống hoang phí của mình.We only have one planet and the damage every single human does to nature leaves a wound which takes time to recover. If we want our children and grandchildren to live a happy life we must rethink our wasteful way of living.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
world_without_us.txt · Last modified: 2022/08/14 15:49 by 127.0.0.1