User Tools

Site Tools


ultimate_guide_local_business_marketing

Ultimate Guide to Local Business Marketing: How to master local online marketing

Lượt xem: 23

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Hướng dẫn cơ bản về tiếp thị doanh nghiệp địa phương: Cách thành thạo tiếp thị trực tuyến tại địa phươngUltimate Guide to Local Business Marketing: How to master local online marketing
Perry Marshall và Talor ZamirPerry Marshall and Talor Zamir
Hướng dẫn cơ bản về Tiếp thị Doanh nghiệp Địa phương (2016) chỉ cho bạn cách cập nhật chiến lược quảng cáo của doanh nghiệp địa phương cho thời đại thông tin. Những nhấp nháy này mô tả cách bạn có thể khai thác sức mạnh của từ khóa thông minh, công cụ tìm kiếm và một trang web hiểu biết, được xây dựng tốt để giành được nhiều khách hàng hơn.Ultimate Guide to Local Business Marketing (2016) shows you how to update your local business’s advertising strategy for the information age. These blinks describe how you can harness the power of smart keywords, search engines and a savvy, well-built website to win more customers.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Các chủ doanh nghiệp nhỏ đang tìm cách bắt đầu các chiến lược tiếp thị trực tuyếnSmall business owners looking to jumpstart online marketing strategies
Chuyên gia SEO hoặc nhà tư vấn khám phá Google AdWordsSEO specialists or consultants exploring Google AdWords
Sinh viên tiếp thị hoặc bất kỳ ai quan tâm đến tiếp thị trực tuyếnMarketing students or anyone interested online marketing
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Perry Marshall là một tác giả người Mỹ và chuyên gia tiếp thị trực tuyến, người đã viết cuốn sách bán chạy nhất về quảng cáo trên web, Hướng dẫn cơ bản về Google AdWords.Perry Marshall is an American author and online marketing expert who wrote the bestselling book on web advertising, Ultimate Guide to Google AdWords.
Talor Zamir là một diễn giả và nhà tư vấn tiếp thị trực tuyến, khởi nghiệp và phát triển cá nhân, nổi tiếng với các chiến lược trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột và kiến ​​thức kinh doanh địa phương.Talor Zamir is an online marketing, entrepreneurship and personal development speaker and consultant, known for his pay-per-click strategies and local business knowledge.
Bạn có phải là chủ doanh nghiệp địa phương không? Nếu bạn sở hữu một cửa hàng sửa chữa máy tính, một hiệu sách hoặc cửa hàng bán đồ ăn vặt, làm thế nào để bạn có được người dân địa phương ngay trước cửa nhà? Biển báo của bạn được in đậm; bạn đã phát tờ rơi vào cuối tuần; bạn đã đăng ký với phòng kinh doanh địa phương; và tất nhiên, bạn đã xây dựng một trang web cho doanh nghiệp của mình.Are you a local business owner? If you own a computer repair shop, a bookstore or deli, how do you get locals in the front door? Your signage is bold; you’ve handed out leaflets on the weekend; you’re registered with the local business bureau; and of course, you’ve built a website for your business.
Nhưng bây giờ thì sao? Làm cách nào để bạn đảm bảo rằng ai đó tìm thấy doanh nghiệp của bạn khi tìm kiếm trực tuyến một dịch vụ cụ thể, chẳng hạn? Bằng cách biết cách tiếp thị doanh nghiệp của bạn trực tuyến.But now what? How do you make sure that someone finds your business when searching online for a particular service, for example? By knowing how to market your business online.
Trong phần tóm tắt cuốn sách này, bạn sẽ tìm hiểu cách đảm bảo doanh nghiệp của mình đứng đầu kết quả tìm kiếm trên Google, cũng như cách thu hút khách hàng tiềm năng gọi điện hoặc ghé thăm cửa hàng của bạn. Trong thời đại kỹ thuật số của chúng ta, một mặt tiền cửa hàng trang nhã và tờ rơi là không đủ; đã đến lúc bắt đầu một chiến dịch tiếp thị trực tuyến để xây dựng doanh nghiệp địa phương của bạn.In this book summary, you’ll learn how to ensure your business makes it to the top of search results on Google, as well as how to entice prospective customers to call or visit your shop. In our digital age, a tasteful storefront and leaflets aren’t enough; it’s time to start an online marketing campaign to build your local business.
Trong bản tóm tắt này của Hướng dẫn cơ bản về Tiếp thị Doanh nghiệp Địa phương của Perry Marshall và Talor Zamir, bạn cũng sẽ họcIn this summary of Ultimate Guide to Local Business Marketing by Perry Marshall and Talor Zamir, you’ll also learn
tại sao công cụ tìm kiếm về cơ bản là Trang vàng kỹ thuật số;why search engines are essentially digital Yellow Pages;
các từ viết tắt SEO và PPC là viết tắt của gì; vàwhat the acronyms SEO and PPC stand for; and
tại sao đối với một doanh nghiệp địa phương, Google AdWords là chén thánh.why for a local business, Google AdWords is the holy grail.
Hướng dẫn cơ bản về Ý tưởng chính tiếp thị doanh nghiệp địa phương # 1: Trong thời đại kỹ thuật số của chúng ta, các phương pháp tiếp thị truyền thống như in danh sách doanh nghiệp hoặc quảng cáo hiện nay hầu như không có liên quan.Ultimate Guide to Local Business Marketing Key Idea #1: In our digital age, traditional marketing methods like printing business listings or ads are now mostly irrelevant.
Một luật sư thành lập có cơ sở khách hàng rộng và thu nhập lớn. Trong nhiều năm, anh ấy đã quảng cáo thành công trên các trang vàng địa phương. Tuy nhiên, gần đây, danh sách khách hàng mới của anh ấy ngày càng ít dần.An established lawyer enjoys a broad client base and large income. For years, he’s advertised successfully in the local yellow pages. Yet recently, his list of new clients has been steadily dwindling.
Để chống lại điều này, anh ấy quyết định đầu tư vào các quảng cáo in lớn hơn, đắt hơn trong danh bạ doanh nghiệp địa phương nhưng không thấy có sự gia tăng nào về giới thiệu khách hàng. Luật sư này làm gì sai?To combat this, he decides to invest in larger, more expensive print ads in local business directories but sees no resulting bump in client referrals. What is this lawyer doing wrong?
Luật sư của chúng tôi về cơ bản đứng sau quả bóng kỹ thuật số; anh ấy không theo kịp với một thế giới đang thay đổi. Nói một cách khác, anh ấy đang sử dụng các hình thức tiếp thị truyền thống đã lỗi thời trên thị trường ngày nay.Our lawyer is basically behind the digital ball; he’s failed to keep up with a changing world. To put it another way, he’s using traditional forms of marketing that are outdated in today’s market.
Anh ấy không đơn độc, vì chiến lược này phổ biến với nhiều doanh nghiệp địa phương đã thành lập. Danh bạ doanh nghiệp địa phương, cùng với các quảng cáo truyền thống khác như bảng quảng cáo và áp phích - thậm chí là quảng cáo trên báo chí hoặc trên đài phát thanh và truyền hình - không còn hiệu quả như trước đây.He’s not alone, as this strategy is common with many established local businesses. Local business directories, along with other traditional advertising such as billboards and posters – even ads in newspapers or on radio and television – are not as effective as they once were.
Hãy nghĩ về điều đó: Lần cuối cùng bạn lướt qua các Trang vàng địa phương hoặc xem một quảng cáo trên truyền hình đã truyền cảm hứng cho bạn mua hàng là khi nào?Think about it: When was the last time you flipped through a local Yellow Pages or saw an ad on television that inspired you to make a purchase?
Hầu hết các doanh nghiệp địa phương của Mỹ phải vật lộn với tiếp thị, một thành phần thiết yếu của sự thành công trong kinh doanh. Ngay cả khi bạn là người giỏi nhất trong thị trường của mình, nếu bạn không biết cách thu hút khách hàng mới đến với mình, bạn sẽ không tiến xa được. Tiếp thị là rất quan trọng - và ngày nay, tiếp thị tốt là tiếp thị trực tuyến.Most local American businesses struggle with marketing, an essential component of business success. Even if you’re the best in your market, if you don’t know how to get new clients through your doors, you won’t get very far. Marketing is crucial – and today, good marketing is online marketing.
Trong khi các danh bạ kinh doanh như Trang vàng đã từng là công cụ quảng cáo chính cho các cửa hàng địa phương, ngày nay các công cụ tìm kiếm trực tuyến đã thay thế vị trí của họ. Không phải mười năm trước, nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư, nha sĩ hoặc thợ sửa ống nước, trước tiên bạn phải lướt qua danh bạ doanh nghiệp địa phương của mình. Tuy nhiên, ngày nay, hầu hết mọi người sử dụng Google hoặc một công cụ tìm kiếm khác để tìm các dịch vụ địa phương.While business directories like the Yellow Pages were once the main advertising tool for local shops, today online search engines have taken their place. Not ten years ago, if you were looking for a lawyer, dentist or plumber, you’d first flip through your local business directory. Today, however, most people use Google or another search engine to find local services.
Hiện tại, có hàng chục người dân địa phương trong khu vực của bạn sử dụng Internet để tìm dịch vụ giống như dịch vụ mà bạn cung cấp. Câu hỏi đặt ra là họ có tìm thấy bạn không?Right now, there are dozens of locals in your area using the internet to find a service like the one you provide. The question is, will they find you?
Hướng dẫn cơ bản về Tiếp thị Doanh nghiệp Địa phương Ý tưởng chính # 2: SEO là một chiến lược hữu ích để tiếp cận khách hàng mới trực tuyến nhưng quảng cáo trả phí trên Google hiệu quả hơn.Ultimate Guide to Local Business Marketing Key Idea #2: SEO is a useful strategy for reaching new clients online but paid ads on Google are more effective.
Vậy làm cách nào để các công cụ tìm kiếm phổ biến hiện nay có thể giúp khách hàng tiềm năng tìm thấy doanh nghiệp của bạn trực tuyến?So how can today’s popular search engines help potential clients find your business online?
Có hai cách mà Google có thể giúp đẩy cửa hàng của bạn trở thành tâm điểm kỹ thuật số. Đầu tiên là thông qua tối ưu hóa công cụ tìm kiếm hoặc SEO. Quá trình này giúp bạn, bằng cách sử dụng các từ khóa có liên quan, đưa trang web của bạn lên gần đầu kết quả tìm kiếm hơn khi ai đó tìm kiếm trực tuyến dịch vụ cụ thể của bạn.There are two ways that Google can help push your shop into the digital spotlight. The first is through search engine optimization or SEO. This process helps you, using relevant keywords, bump your website closer to the top of search results when someone searches online for your particular service.
Giả sử doanh nghiệp của bạn là nha khoa thẩm mỹ. Mục tiêu của bạn là đưa ra các từ khóa hoặc cụm từ tìm kiếm tiềm năng mà ai đó sẽ nhập vào Google để tìm một nha sĩ giống như bạn. Tất nhiên, các từ khóa tốt sẽ bao gồm “nha sĩ thẩm mỹ” và “nha khoa thẩm mỹ”. Bạn cũng có thể bao gồm các từ, chẳng hạn như những từ đề cập đến các sản phẩm hoặc quy trình cụ thể, như “cấy ghép nha khoa” và “mão răng”.Let’s say your business is cosmetic dentistry. Your goal is to come up with keywords, or potential search terms that someone would type into Google to find a dentist like you. Good keywords would include “cosmetic dentist” and “cosmetic dentistry,” of course. You could also include words such as those that reference specific products or procedures, like “dental implants” and “crowns.”
Hãy nhớ rằng Google sử dụng một thuật toán để xác định mức độ liên quan của nội dung trang web với một từ khóa đã chọn. Do đó, các trang web có liên quan nhất được hiển thị đầu tiên trong kết quả khi ai đó tìm kiếm những từ đó.Keep in mind that Google uses an algorithm to determine how relevant the content of a website is to a selected keyword. The most relevant sites are thus displayed first in results when someone searches for those words.
Tuy nhiên, bạn cũng nên biết rằng quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC) có lợi thế hơn so với SEO, lợi ích lớn nhất là quảng cáo PPC được đặt phía trên kết quả SEO trong tìm kiếm.Yet you should also know that pay-per-click (PPC) ads have an advantage over SEO, the biggest boon being that PPC ads are placed above SEO results in search.
Vị trí chính này tạo ra sự khác biệt rất lớn - mọi người thường chỉ nhìn vào đầu trang kết quả tìm kiếm, chọn liên kết đầu tiên do không thuận tiện hoặc quá lười biếng để cuộn xuống.This prime positioning makes a huge difference – people often only look at the top of a search results page, choosing the first link out of convenience or being too lazy to scroll down.
Nếu bạn chọn quảng cáo PPC, bạn có khả năng nhận được lợi nhuận ngay lập tức. Từ ngày đầu tiên, trang web của bạn sẽ hiển thị trên đầu kết quả tìm kiếm của Google!If you choose PPC ads, you’re likely to see an immediate payoff. From day one, your website will show up at the top of Google search results!
Ngược lại, SEO hiệu quả là một khoản đầu tư lâu dài. Có thể mất từ ​​ba đến sáu tháng để thấy kết quả và việc thuê một công ty xử lý SEO có thể tốn kém. Nhiều công ty tính phí từ 1.000 đô la đến 2.000 đô la một tháng để xác định các từ khóa phù hợp với bạn. Không có gì đảm bảo thành công cả.In contrast, effective SEO is a long-term investment. It can take between three and six months to see results, and hiring a firm to handle SEO can be expensive. Many companies charge from $1,000 to $2,000 a month to identify keywords that are right for you. There is no guarantee of success, either.
Trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn cách sử dụng PPC một cách hiệu quả với công cụ tìm kiếm hàng đầu, Google.In the next book summary, we’ll take a closer look at how to use PPC effectively with the leading search engine, Google.
Hướng dẫn Cơ bản về Ý tưởng Chính Tiếp thị Doanh nghiệp Địa phương # 3: Các doanh nghiệp nhỏ đang tìm cách thu hút khách hàng địa phương có một công cụ mạnh mẽ trong AdWords của Google.Ultimate Guide to Local Business Marketing Key Idea #3: Small businesses looking to attract local clients have a powerful tool in Google’s AdWords.
Google là một trong những công ty thành công và có ảnh hưởng nhất trong thời đại thông tin. Nhưng bạn có biết rằng khoảng 90% thu nhập của Google đến từ các dịch vụ quảng cáo của nó không?Google is one of the most influential and successful companies of the information age. But did you know that around 90 percent of Google’s earnings come from its advertising services?
Chương trình này được gọi là Google AdWords và chuyên môn của nó là tiếp thị trả cho mỗi lần nhấp chuột (PPC).This program is called Google AdWords, and its specialty is pay-per-click (PPC) marketing.
Có một vài lý do khiến AdWords nổi bật so với các dịch vụ tiếp thị trực tuyến khác, nhưng điểm mạnh chính của nó là phạm vi tiếp cận đáng kinh ngạc của chương trình.There are a few reasons why AdWords stands out from other online marketing services, but its primary strength is the program’s incredible reach.
Mỗi ngày, khoảng 6 tỷ lượt tìm kiếm chạy qua Google. Mỗi nỗ lực tìm kiếm thể hiện nhu cầu của một cá nhân đối với một phần thông tin hoặc nhu cầu về một dịch vụ.Every day, some 6 billion searches run through Google. Each search attempt represents an individual’s need for a piece of information or a demand for a service.
Là một doanh nghiệp, bạn có thể tận dụng lợi thế này bằng cách đáp ứng yêu cầu tìm kiếm với một đề nghị và cuối cùng, biến đề nghị thành một giao dịch có lợi. Lợi ích thực sự ở đây là Google đã có được sự chú ý của các khách hàng tiềm năng - loại bỏ việc đánh bắt sự chú ý mà một doanh nghiệp thường cần thực hiện thông qua quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh hoặc báo chí.As a business, you can take advantage of this by meeting a search request with an offer and, eventually, turning the offer into a profitable deal. The real benefit here is that Google already has the attention of prospective customers – eliminating the fishing for attention a business usually needs to do via television, radio or newspaper advertising.
Một lợi ích khác của quảng cáo trực tuyến là kết quả dễ theo dõi. Ví dụ, với quảng cáo truyền thống, bạn biết có bao nhiêu người đăng ký một tờ báo nhưng không biết có bao nhiêu người thực sự xem quảng cáo của bạn trên trang 10. Và quảng cáo trên báo in cũng rất tốn kém.Another benefit of advertising online is that results are easy to track. With traditional ads, for example, you know how many people subscribe to a newspaper but not how many people actually looked at your ad on page 10. And print advertising is very expensive, too.
Tuy nhiên, với Google AdWords, bạn có toàn quyền kiểm soát ngân sách của mình. Bạn quyết định số tiền bạn sẽ trả cho một nhấp chuột và bạn chỉ trả tiền khi ai đó thực sự nhấp vào quảng cáo của bạn và truy cập trang web của bạn.With Google AdWords, however, you have total control over your budget. You decide how much you’ll pay for a click, and you only pay when someone actually clicks on your ad and lands on your website.
Bạn có thể xác định ngày nào trong tuần và thời gian trong ngày mà mọi người xem quảng cáo của bạn; và quan trọng, bạn có thể đảm bảo rằng những người sống gần doanh nghiệp của bạn là những người nhìn thấy quảng cáo của bạn.You can determine which day of the week and time of day people see your ad; and importantly, you can ensure that people who live near your business are the ones who see your ad.
Ví dụ: bạn có thể đặt quảng cáo được hiển thị trên các tìm kiếm chỉ diễn ra trong bán kính 10, 20 hoặc 50 dặm từ doanh nghiệp của bạn - lý tưởng cho tiếp thị địa phương.You could set an ad to be displayed on searches that only take place within a 10-, 20- or 50-mile radius from your business, for example – ideal for local marketing.
Hướng dẫn cơ bản về Ý tưởng chính tiếp thị doanh nghiệp địa phương # 4: Trang đầu tiên của trang web của bạn là điều cần thiết để chuyển sự quan tâm của một người thành mua hàng.Ultimate Guide to Local Business Marketing Key Idea #4: The first page of your website is essential to turning a person’s interest into a purchase.
Mặc dù Google có thể giúp đưa khách hàng tiềm năng đến trang web của bạn, nhưng chất lượng trang đích của bạn có sức mạnh để đạt được thỏa thuận.While Google can help bring potential clients to your website, the quality of your landing page has the power to seal a deal.
Trang đích của trang web là trang đầu tiên được hiển thị sau khi người dùng nhấp qua quảng cáo. Các trang đích tuyệt vời chuyển đổi khách hàng tiềm năng hoặc sự quan tâm ban đầu của khách hàng thành yêu cầu hoặc khách hàng tiềm năng.A website’s landing page is the first page that’s displayed after a user clicks through an ad. Great landing pages convert leads, or initial customer interest, into inquiries, or potential customers.
Phép toán đơn giản giải thích tại sao trang đích lại quan trọng như vậy. Bằng cách tăng gấp đôi tỷ lệ chuyển đổi trên trang đích của mình, bạn sẽ nhân đôi lượng khách hàng tiềm năng của mình. Tỷ lệ chuyển đổi đề cập đến phần trăm khách truy cập trang web làm điều gì đó ngoài việc chỉ ghé thăm, chẳng hạn như gọi điện đến cửa hàng của bạn hoặc đăng ký nhận bản tin.Simple math explains why a landing page is so important. By doubling the conversion rate on your landing page, you’ll double your prospective clients. A conversion rate refers to the percentage of site visitors who do something beyond just visiting, such as calling your shop or subscribing to a newsletter.
Hãy đi sâu vào quá trình này một chút. Ở đây chúng tôi có hai nhà quảng cáo, nhà quảng cáo A và nhà quảng cáo B. Họ có các quảng cáo giống hệt nhau, được tính cùng giá mỗi nhấp chuột và yêu cầu cùng số lượng khách truy cập hàng tháng vào các trang web tương ứng của họ. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển đổi của trang đích của A là 5 phần trăm, tương ứng với 50 khách hàng tiềm năng mới mỗi tháng, trong khi tỷ lệ chuyển đổi cho trang B là 10 phần trăm hoặc 100 khách hàng tiềm năng mới mỗi tháng.Let’s dig into this process a bit more. Here we have two advertisers, advertiser A and advertiser B. They have identical ads, are charged the same cost per click and claim the same number of monthly visitors to their respective websites. Yet the conversion rate of A’s landing page is 5 percent, which translates into 50 new leads a month, while the conversion rate for B is 10 percent, or 100 new leads a month.
Vì cả hai công ty đều trả cùng một số tiền cho quảng cáo, chi phí để có được khách hàng tiềm năng mới cho B chỉ bằng một nửa so với A. Điều này cho bạn thấy cách một trang đích mạnh có thể tăng gấp đôi doanh nghiệp của bạn và cắt giảm chi phí.Since both firms are paying the same amount for ads, the cost of acquiring a new lead for B is half what it is for A. This shows you how a strong landing page can double your business and cut costs, too.
Khi thiết kế trang đích, hãy đảm bảo rằng trang đó thể hiện lời kêu gọi hành động cho khách hàng tiềm năng. Nói cách khác, ưu tiên của bạn là giữ cho khách hàng tập trung vào hành động bạn muốn họ thực hiện, chẳng hạn như gọi điện cho bạn.When designing a landing page, make sure that it represents a call to action for potential clients. In other words, your priority is to keep clients focused on the action you want them to take, such as calling you.
Tránh quá nhiều thứ gây xao nhãng trên trang đích của bạn, chẳng hạn như nhiều liên kết hoặc phần câu hỏi và câu trả lời. Giữ cho trang đích của bạn thưa thớt phục vụ một chức năng kép: bạn cũng muốn tránh cung cấp quá nhiều thông tin khiến khách hàng quan tâm không liên hệ với bạn.Avoid too many distractions on your landing page, like lots of links or a questions-and-answers section. Keeping your landing page sparse serves a double function: you also want to avoid giving away too much information that will make it unnecessary for an interested customer to contact you.
Đây chỉ là những điều cơ bản để xây dựng một trang đích hiệu quả. Có một số điều nữa bạn nên biết về công cụ quan trọng này, mà chúng ta sẽ khám phá tiếp theo.These are just the basics of building an effective landing page. There are a few more things you should know about this important tool, which we’ll explore next.
Hướng dẫn cơ bản về Ý tưởng chính tiếp thị doanh nghiệp địa phương # 5: Xây dựng trang đích của bạn thật tốt, cấu trúc trang để nó thể hiện tốt nhất những gì bạn phải cung cấp.Ultimate Guide to Local Business Marketing Key Idea #5: Build your landing page well, structuring it so it showcases the best of what you have to offer.
Cách hiệu quả nhất để có được khách hàng tiềm năng quan tâm đến doanh nghiệp của bạn là gì? Ví dụ: nếu bạn cung cấp một dịch vụ, thì việc đưa ra lời khuyên miễn phí có thể là sự thu hút mạnh mẽ nhất của bạn.What’s the most effective way to get a potential client interested in your business? If you provide a service, for example, then offering a free consultation might be your strongest lure.
Khi đó, ưu đãi hàng đầu của bạn dành cho khách hàng mới phải được hiển thị rõ ràng và chính xác trên trang đích của trang web của bạn, vì vậy bất kỳ khách truy cập nào cũng biết chính xác nơi cần đến và phải làm gì.Your top offer for new clients then should be clearly and accurately displayed on your website’s landing page, so any visitor knows exactly where to go and what to do.
Dưới đây là cách thiết kế trang đích thành công làm nổi bật ưu đãi của bạn một cách hiệu quả.Here’s how to design a successful landing page that highlights your offer effectively.
Bắt đầu với tiêu đề của trang web ở trên cùng. Phần này chỉ nên bao gồm biểu trưng của bạn ở bên trái và lời kêu gọi hành động ở bên phải.Start with the web page’s header at the very top. This section should include only your logo to the left and a call to action to the right.
Chọn một lời kêu gọi hành động thúc đẩy. Nó có thể là một cái gì đó đơn giản như, “Gọi ngay bây giờ để được tư vấn miễn phí!”Choose a call to action that is motivating. It could be something as simple as, “Call now for a free consultation!”
Phần tiêu đề của trang đích của bạn nằm bên dưới tiêu đề và đây là phần được đọc nhiều nhất trên trang của bạn. Phần này nên bao gồm văn bản mô tả lợi ích của việc kinh doanh với bạn hoặc phác thảo giá trị mà bạn có thể mang lại cho khách hàng tiềm năng.The headline section of your landing page sits below the header, and it’s the most widely read part of your page. This section should include text that describes the benefits of doing business with you or outlines the value you can offer a potential client.
Đặt câu hỏi truyền cảm hứng cho câu trả lời “có”. Bằng cách thu hút khách hàng tiềm năng ở “chế độ có”, bạn sẽ khiến họ có nhiều khả năng liên hệ với bạn hơn.Ask questions that inspire “yes” answers. By getting a prospective client in “yes-mode,” you’ll make them more likely to contact you.
Ví dụ: nếu bạn là một bác sĩ chỉnh hình, bạn có thể hỏi, “Bạn có muốn hết đau lưng không?” Sau đó, bạn có thể khuyến khích những người nói “có” gọi cho buổi đầu tiên miễn phí hoặc đến văn phòng của bạn.If you’re a chiropractor, for example, you might ask, “Would you like to get rid of your back pain?” You can then encourage people who say “yes” to call for a free initial session or to visit your offices.
Sau phần tiêu đề, có một biểu mẫu liên hệ. Điều này phải được đặt ở phía trên bên phải của trang đích. Chỉ yêu cầu lượng dữ liệu tối thiểu cần thiết, chẳng hạn như tên đầy đủ và email của một người, và có lẽ bất kỳ câu hỏi cụ thể nào mà họ có về doanh nghiệp của bạn.After the headline section, comes a contact form. This should be located on the upper right-hand side of the landing page. Ask for only the minimum amount of data necessary, like a person’s full name and email, and perhaps any specific questions they have about your business.
Hãy nhớ rằng, bạn càng yêu cầu nhiều điểm dữ liệu, thì khả năng một người liên hệ với bạn càng ít. Giữ nó đơn giản.Remember, the more data points you ask for, the less likely a person is to contact you. Keep it simple.
Ở dưới cùng của tất cả, đây là vùng bằng chứng. Đây là nơi bạn chứng minh với khách hàng tiềm năng của mình rằng doanh nghiệp của bạn là đáng tin cậy. Bao gồm lời chứng thực của khách hàng trong không gian này.At the bottom of all this is the proof zone. This is where you prove to your prospective client that your business is credible. Include customer testimonials in this space.
Hướng dẫn cơ bản về Ý tưởng chính tiếp thị doanh nghiệp địa phương # 6: Thu thập dữ liệu là điều cần thiết để đo lường hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị trực tuyến của bạn.Ultimate Guide to Local Business Marketing Key Idea #6: Data collection is essential to measuring the effectiveness of your online marketing efforts.
Bất kỳ nhà đầu tư thông minh nào cũng biết rằng khi đầu tư vào thị trường chứng khoán, bạn cần phải có báo cáo chất lượng, minh bạch để đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn. Tiếp thị cũng vậy, như khi bạn tiếp thị công ty của mình, bạn đang đầu tư vào tương lai của doanh nghiệp mình.Any smart investor knows that when investing in the stock market, you need to have quality, transparent reporting to make sound financial decisions. The same goes for marketing, as when you market your company, you’re investing in the future of your business.
Vì vậy, để nỗ lực tiếp thị của bạn thành công, bạn cần báo cáo thông minh cho bạn biết liệu chiến lược của bạn có hiệu quả hay không. Nhưng trước khi bạn học cách đo lường thành công, điều quan trọng là phải hiểu rằng hầu hết các khách hàng tiềm năng mới do các doanh nghiệp địa phương tạo ra đều đến dưới dạng một cuộc gọi điện thoại.So for your marketing efforts to succeed, you need smart reporting that tells you if your strategy is paying off. But before you learn how to measure success, it’s important to understand that most new leads generated by local businesses come as a phone call.
Các doanh nghiệp địa phương khác với các trang thương mại điện tử chủ yếu bán sản phẩm trực tuyến. Một người nào đó truy cập trang web của một doanh nghiệp địa phương nói chung sẽ không thực hiện giao dịch ngay lập tức mà sẽ gửi email hoặc gọi điện cho doanh nghiệp để biết thêm thông tin.Local businesses are different than e-commerce sites that primarily sell products online. Someone who visits the website of a local business will generally not make an immediate transaction but will either send an email or call the business for more information.
Các tác giả nhận thấy rằng khoảng 60 đến 70 phần trăm khách hàng tiềm năng kinh doanh địa phương được tạo ra thông qua các cuộc gọi điện thoại. Trong những trường hợp này, việc bán hàng chỉ xảy ra sau khi khách hàng đã yêu cầu tư vấn miễn phí hoặc nhận được phiên đầu tiên.The authors found that some 60 to 70 percent of local business leads are generated via phone calls. In these cases, a sale occurs only after a client has asked for a free consultation or received an initial session.
Vậy làm cách nào bạn có thể sử dụng sự hiện diện trực tuyến của mình để thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn gọi cho bạn?So how can you use your online presence to get more potential clients to call you?
Một cách tuyệt vời để làm điều này là sử dụng hệ thống theo dõi cuộc gọi động. Công cụ này cho phép bạn xem quảng cáo và từ khóa nào kích hoạt khách hàng gọi. Hệ thống theo dõi cuộc gọi động kết nối dữ liệu cuộc gọi với các từ khóa được đặt qua Google AdWords.A great way to do this is with dynamic call tracking systems. This tool lets you see which ads and keywords trigger a client to call. Dynamic call tracking systems connect call data to keywords placed via Google AdWords.
Đối với mỗi quảng cáo và từ khóa bạn đặt với AdWords, bạn không chỉ có thể thấy chi phí cho mỗi nhấp chuột và số lượng nhấp chuột nhận được mà còn cả tỷ lệ chuyển đổi - số lần một từ khóa dẫn đến một cuộc gọi điện thoại.For every ad and keyword you place with AdWords, you can see not only how much each click costs and the number of clicks received but also the conversion rate – how many times a keyword leads to a phone call.
Dữ liệu như vậy có thể hữu ích khi tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị, vì nó gợi ý cho bạn những từ khóa hiệu quả và xác định những từ cần bỏ qua. Sử dụng dịch vụ theo dõi cuộc gọi có thể giúp bạn quản lý ngân sách của mình và thúc đẩy thành công chung của chiến lược tiếp thị của bạn.Such data can be helpful when optimizing a marketing campaign, as it clues you into effective keywords and identifies words to abandon. Using a call tracking service can help you manage your budget and boost the overall success of your marketing strategy.
Đang đánh giá: Hướng dẫn cơ bản về Tiếp thị Doanh nghiệp Địa phương Tóm tắt sáchIn Review: Ultimate Guide to Local Business Marketing Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Với sự gia tăng của internet, kinh doanh đã thay đổi và tiếp thị kinh doanh cũng vậy. Các phương pháp đầu tư cũ hơn vào quảng cáo in hoặc danh bạ doanh nghiệp không còn hoạt động nữa. Để đảm bảo một lượng khách hàng mới ổn định, doanh nghiệp của bạn cần xây dựng một chiến lược quảng cáo trực tuyến mạnh mẽ.With the rise of the internet, business has changed and so has business marketing. Older methods of investing in print ads or business directories no longer work. To ensure a steady stream of new customers, your business needs to build a strong online ad strategy.
Thiết kế đề xuất giá trị: Cách tạo sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng muốnValue Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want
Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda, Alan Smith, Trish PapadakosAlexander Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda, Alan Smith, Trish Papadakos
Thiết kế đề xuất giá trị (2014) là một hướng dẫn toàn diện để thiết kế các sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn. Giá trị thực sự đến từ việc đồng cảm với khách hàng để tìm ra những công việc và nhiệm vụ hàng ngày mà họ cần giúp đỡ. Tuy nhiên, việc đưa ra một sản phẩm giúp khách hàng hoàn thành những công việc và nhiệm vụ này mới chỉ là bước khởi đầu.Value Proposition Design (2014) is a comprehensive guide to designing compelling products and services. Real value comes from empathizing with customers to find out what everyday jobs and tasks they need help with. However, coming up a product that helps customers complete these jobs and tasks is only the beginning.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Doanh nhân hiện tại hoặc đầy khát vọngAspiring or current entrepreneurs
Bất kỳ ai quan tâm đến đổi mới và tạo ra giá trịAnyone interested in innovation and value creation
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Alexander Osterwalder, một doanh nhân và diễn giả chính được kính trọng, là đồng sáng lập của công ty Strategyzer, công ty cung cấp nền tảng và dịch vụ để tạo ra các sản phẩm và doanh nghiệp ưu việt.Alexander Osterwalder, an entrepreneur and respected keynote speaker, is a co-founder of the company Strategyzer, which offers a platform and services to create superior products and businesses.
Yves Pigneur là một nhà khoa học máy tính người Bỉ chuyên về hệ thống thông tin quản lý.Yves Pigneur is a Belgian computer scientist who specializes in management information systems.
Greg Bernarda là một diễn giả nổi tiếng về đổi mới và chiến lược; ông hiện là cố vấn cho công ty tư vấn Utopies.Greg Bernarda is a popular speaker on innovation and strategy; he is currently an advisor for the consulting firm Utopies.
Alan Smith là một nhà thiết kế và doanh nhân. Anh cũng là người đồng sáng lập Strategyzer, nơi anh tạo ra các công cụ để giúp mọi người thiết kế doanh nghiệp tốt hơn.Alan Smith is a designer and entrepreneur. He is also a co-founder of Strategyzer, where he creates tools to help people design better businesses.
Trish Papadakos là một nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế, người đã đi đầu trong nhiều lĩnh vực kinh doanh thành công. Cô dạy thiết kế tại Central St. Martins ở London.Trish Papadakos is a photographer and designer who has been at the forefront of many successful businesses. She teaches design at Central St. Martins in London.
Bạn phải bắt đầu từ đâu khi bạn muốn bắt đầu kinh doanh của riêng mình? Nhiều người sẽ trả lời, “Với sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn bán.” Điều đó nghe có vẻ dễ dàng, nhưng làm thế nào để bạn tạo ra thứ gì đó thực sự cung cấp giá trị cho khách hàng?Where do you start when you want to launch your own business? Many people would answer, “With the product or service you want to sell.” That might sound easy enough, but how do you create something that actually provides value to customers?
Đây là câu hỏi trọng tâm của phần tóm tắt cuốn sách này. Họ đưa ra một phương pháp toàn diện để xác định những gì khách hàng tiềm năng của bạn coi trọng và khám phá cách tốt nhất để cung cấp nó theo cách đáp ứng kỳ vọng của họ. Đó là hướng dẫn từng bước bắt đầu từ quan điểm của khách hàng và kết thúc bằng việc đưa sản phẩm và dịch vụ của bạn ra thị trường.This is the central question of this book summary. They lay out a comprehensive method for identifying what your potential customers value, and explore how best to deliver it in a way that meets their expectations. It’s a step-by-step guide that starts with the perspective of your customers and ends with bringing your products and services to market.
Trong phần tóm tắt này về Thiết kế Đề xuất Giá trị của Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda, Alan Smith, Trish Papadakos, bạn sẽ họcIn this summary of Value Proposition Design by Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda, Alan Smith, Trish Papadakos, you’ll learn
tại sao điều cần thiết là phải hiểu các nhiệm vụ mà bạn đang giúp khách hàng của mình thực hiện;why it’s essential to understand the tasks you’re helping your customers perform;
tại sao đắm mình trong thế giới của họ là một cách hoàn hảo để làm điều này; vàwhy immersing yourself in their world is a perfect way to do this; and
rằng bán trước nên được coi là thu thập thông tin hơn là bán hàng thực tế.that presales should be seen as information-gathering rather than actual sales.
Ý tưởng chính về thiết kế đề xuất giá trị # 1: Để xác định giá trị, hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng và nhận ra những khó khăn cũng như thành quả trong công việc của họ.Value Proposition Design Key Idea #1: To identify value, put yourself in your customers’ shoes and recognize the pains and gains of their jobs.
Nếu bạn muốn bán thứ gì đó, có thể là bánh nướng nhỏ, máy tính hay ô tô, bạn phải tự hỏi mình một câu quan trọng: Điều gì làm cho sản phẩm của tôi có giá trị đối với khách hàng?If you want to sell something, be it cupcakes, computers or cars, you have to ask yourself one important question: What makes my product valuable to a customer?
Để tìm ra điều này, trước tiên bạn cần hiểu những công việc mà khách hàng tiềm năng của bạn cần trợ giúp.To figure this out, you first need to understand the jobs your potential customers need help with.
“Công việc” là bất kỳ nhiệm vụ nào mà khách hàng thực hiện một cách thường xuyên. Có hai loại: công việc chức năng và công việc xã hội.A “job” is any task a customer performs on a regular basis. There are two kinds: functional jobs and social jobs.
Các công việc chức năng là những việc cụ thể mà khách hàng cần hoàn thành, chẳng hạn như chăm sóc khu vườn hoặc mua hàng tạp hóa.Functional jobs are specific things customers need to get done, such as tending to the garden or buying groceries.
Công việc xã hội là những điều khách hàng muốn làm để gây ấn tượng với người khác, chẳng hạn như mua một bộ quần áo hợp thời trang hoặc khiến sếp của họ phải thán phục bằng một bài thuyết trình tuyệt vời.Social jobs are the things customers want to do in order to impress others, such as buying a trendy outfit or wowing their boss with an amazing presentation.
Bước tiếp theo trong việc xác định giá trị là hiểu những nỗi đau của khách hàng: những điều trong cuộc sống cản trở khách hàng thực hiện một công việc chức năng hoặc xã hội.The next step in identifying value is understanding customer pains: the things in life that stand in the way of a customer performing a functional or social job.
Nỗi đau đầu tiên của khách hàng là những kết quả không mong muốn, đó là khi khách hàng không nhận được kết quả như mong đợi.The first customer pain is unwanted outcomes, which is when a customer doesn’t get the outcome he was after.
Có thể khách hàng đã mua một chiếc vòi phun nước trong vườn mà hóa ra lại vô dụng hoặc đang làm một bài thuyết trình khiến mọi người chìm trong giấc ngủ - cả hai ví dụ đều là những kết quả không mong muốn.Maybe the customer bought a garden sprinkler that turned out to be useless or worked on a presentation that put everyone to sleep – both examples are unwanted outcomes.
Nỗi đau thứ hai của khách hàng là những trở ngại khiến khách hàng thậm chí không thể bắt đầu công việc.The second customer pain is obstacles, which prevent the customer from even starting a job.
Có thể hệ thống phun nước đáng thèm muốn đó quá đắt; hoặc có thể đơn giản là khách hàng không có thời gian để chuẩn bị một bài thuyết trình ưng ý.Maybe that coveted sprinkler system is just too expensive; or maybe the customer simply doesn’t have the time to prepare a satisfactory presentation.
Nỗi đau cuối cùng của khách hàng là rủi ro - những điều khó chịu xảy ra khi công việc diễn ra không như ý muốn.The last customer pain is risks – the unpleasant things that happen when a job goes unperformed.
Ví dụ, nếu không có hệ thống phun nước, khu vườn của khách hàng của bạn có thể chết; và nếu khách hàng đó không hoàn thành bài thuyết trình, cô ấy sẽ không nhận được khuyến mãi.Without a sprinkler system, for instance, your customer’s garden might die; and if that customer doesn’t nail the presentation, she won’t get a promotion.
Bước cuối cùng trong việc xác định giá trị là nhận ra ba loại lợi ích của khách hàng: những thứ mà khách hàng hy vọng nhận được.The final step in determining value is recognizing the three types of customer gains: the things customers are hoping to get.
Đầu tiên là lợi ích bắt buộc, đây là chức năng cơ bản của một sản phẩm. Lợi ích cần thiết của một vòi phun nước là cây được tưới nước.The first is required gains, which is the basic function of a product. The required gain of a sprinkler is that the plants get watered.
Thứ hai là lợi nhuận dự kiến. Khách hàng mong đợi một vòi phun nước phải được sản xuất tốt và đáng tin cậy.The second is expected gains. Customers expect a sprinkler to be well made and reliable.
Thứ ba là lợi nhuận mong muốn, đó là khi một sản phẩm vượt ra ngoài mong đợi - chẳng hạn như hệ thống phun nước có thể được vận hành bằng ứng dụng điện thoại thông minh.The third is desired gains, which is when a product goes beyond expectations – such as a sprinkler system that can be operated with a smartphone app.
Ý tưởng chính về thiết kế đề xuất giá trị # 2: Đề xuất giá trị xác định cách sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn giảm đau và tạo ra lợi ích cho khách hàng.Value Proposition Design Key Idea #2: A value proposition defines how your product or service relieves pain and creates gain for customers.
Khi bạn hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng, bạn đang trên đường mang đến một sản phẩm có giá trị. Bước tiếp theo là xác định và hiểu tất cả các thành phần của sản phẩm của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn xác định và thiết kế đề xuất giá trị.Once you understand the needs and wants of your customers, you’re on your way to delivering a valuable product. The next step is to identify and understand all the components of your product. This will allow you to determine and design the value proposition.
Bạn đã có xuất phát điểm - bạn đã xác định được giá trị của hệ thống phun nước có thể vận hành bằng điện thoại thông minh. Được rồi, bây giờ hãy chia nó thành các thành phần riêng lẻ.You already have your starting point – you’ve identified the value of a sprinkler system that can be operated with a smartphone. Okay, now let’s break this down into its individual components.
Hãy tưởng tượng sản phẩm của bạn đang được quảng cáo trong cửa sổ cửa hàng, với màn hình hiển thị liệt kê tất cả các tính năng khác nhau của sản phẩm.Imagine your product being advertised in a shop window, with the display listing all its different features.
Có thành phần vật lý / hữu hình của sản phẩm của bạn, chính là vòi phun nước.There’s your product’s physical/tangible component, which is the sprinkler itself.
Sau đó, có thành phần vô hình, chẳng hạn như bảo hành năm năm.Then there’s the intangible component, such as a five-year warranty.
Và có một thành phần kỹ thuật số: ứng dụng điện thoại thông minh điều khiển hệ thống.And there’s a digital component: the smartphone app that controls the system.
Việc chia nhỏ những thứ như thế này giúp xác định rõ hơn các cách sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn làm giảm bớt nỗi đau của khách hàng. Và bạn càng giải tỏa được nhiều nỗi đau, bạn càng trở nên có giá trị hơn.Breaking things down like this further identifies the ways your product or service alleviates customer pains. And the more pains you relieve, the more valuable you become.
Tập trung vào những nỗi đau lớn nhất của khách hàng. Đối với các công việc chức năng, hãy hỏi những câu hỏi như “Làm cách nào để tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho khách hàng?” (Một lựa chọn có thể là cung cấp dịch vụ cài đặt chiết khấu.)Focus on the biggest customer pains. For functional jobs, ask questions like, “How can I save customers time and money?” (One option might be to offer discounted installation services.)
Đối với các công việc xã hội, hãy hỏi, “Tôi có thể giúp khách hàng được người khác nhìn nhận thuận lợi không?” Có lẽ bạn có thể cung cấp một nền tảng xã hội trực tuyến, nơi mọi người chia sẻ ảnh về những khu vườn rực rỡ của họ.For social jobs, ask, “Can I help customers be seen favorably by others?” Perhaps you can offer an online social platform where people share photos of their flourishing gardens.
Cuối cùng, để đảm bảo giá trị và sự hấp dẫn của sản phẩm đối với khách hàng, hãy xác định chính xác cách sản phẩm của bạn tạo ra lợi nhuận mong muốn và mong muốn cho khách hàng.Finally, to ensure your product’s value and its appeal to customers, identify exactly how your product creates expected and desired gains for your customers.
Vì bạn không thể bao quát tất cả mọi thứ, hãy tập trung vào những lĩnh vực quan trọng nhất. Sau đó, hỏi những câu hỏi như, “Làm thế nào tôi có thể vượt quá sự mong đợi của khách hàng?” Và, “Làm cách nào để giúp cuộc sống của khách hàng trở nên dễ dàng hơn?”Since you can’t cover everything, focus on the most important areas. Then ask questions like, “How can I exceed the expectations of my customers?” And, “How can I make my customer’s life easier?”
Ví dụ: bạn có thể cung cấp dịch vụ khách hàng 24 giờ hoặc thiết kế một ống phun nước không bao giờ bị rối.For example, you could offer 24-hour customer service or design a sprinkler hose that never gets tangled.
Bằng cách giảm đau, mang lại lợi ích và giúp khách hàng thực hiện công việc của họ, sản phẩm của bạn đã có một đề xuất giá trị tuyệt vời.By relieving pain, providing gains and helping customers perform their jobs, your product already has a fantastic value proposition.
Ý tưởng chính về thiết kế đề xuất giá trị # 3: Tiếp tục điều chỉnh để đảm bảo sự phù hợp hoàn hảo và mang lại lợi nhuận với thị trường.Value Proposition Design Key Idea #3: Keep adjusting to ensure a perfect and profitable fit with the market.
Bây giờ bạn đã thiết kế đề xuất giá trị ban đầu cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, bạn có thể thực hiện bước tiếp theo: tìm hiểu xem nó sẽ phù hợp như thế nào trên thị trường.  Now that you’ve designed the initial value proposition for your product or service, you can take the next step: figuring out how well it will fit in the marketplace.  
Có ba giai đoạn khác nhau để xác định xem sản phẩm của bạn có phù hợp với thị trường hay không.There are three different stages for determining whether your product fits the market.
Chỉ số đầu tiên của một sự phù hợp tốt là trình bày. Đề xuất giá trị sản phẩm của bạn có tốt trên giấy không? Bạn có thể chỉ ra cách nó giải quyết tất cả các công việc, khó khăn và lợi ích của khách hàng không?The first indicator of a good fit is presentation. Does your product’s value proposition look good on paper? Can you point to how it tackles all of a customer's jobs, pains and gains?
Hãy nhớ rằng đây chỉ là một sự phù hợp giả định, vì vậy, bạn nên thiết kế một vài mẫu sản phẩm khác nhau của mình trước khi tung ra thị trường và nhận được phản hồi thực sự của khách hàng.Keep in mind that this is just a hypothetical fit, so it’s a good idea to design a few different models of your product before you go out into the marketplace and get real customer feedback.
Đó là nơi sự phù hợp thứ hai xảy ra - trên thị trường, nơi bạn tung ra một sản phẩm hoặc dịch vụ và nhận được phản hồi của khách hàng cho bạn biết bạn đang thực sự làm tốt như thế nào.That’s where the second fit happens – in the marketplace, where you roll out a product or service and get the customer feedback that tells you how well you’re actually doing.
Đây là lúc bạn có được những thông tin thực tế về sản phẩm của mình và có thể thực hiện các điều chỉnh để đạt được sự phù hợp nhất có thể. Mô hình đầu tiên bạn đưa ra có thể nhận được một số phản hồi tiêu cực. Ví dụ: có thể một số khách hàng sẽ cho bạn biết rằng ứng dụng điều khiển hệ thống phun nước của bạn không phản hồi sau một vài phút.This is when you get real facts about your product and can make adjustments to attain the best possible fit. The first model you put out there might receive some negative feedback. For instance, maybe some customers will tell you that your sprinkler-control app becomes unresponsive after a few minutes.
Nếu phản hồi của khách hàng cho thấy sản phẩm của bạn không đáp ứng được kỳ vọng, thì đã đến lúc thiết kế lại sản phẩm, giới thiệu lại sản phẩm với thị trường và tiếp tục tinh chỉnh sản phẩm cho đến khi nó hoàn toàn phù hợp.If customer feedback indicates that your product isn’t meeting expectations, then it’s time to redesign the product, reintroduce it to the market and continue fine-tuning it until it’s a perfect fit.
Giai đoạn cuối cùng là sự phù hợp về tài chính. Tại đây, bạn sẽ có được những sự thật khó hiểu cho thấy liệu đề xuất giá trị của bạn có sinh lời và có thể mở rộng hay không.The last stage is the financial fit. Here you get the cold, hard facts that reveal whether your value proposition is profitable and scalable.
Mục tiêu là đề xuất giá trị của bạn để dẫn bạn đến một công việc kinh doanh có lãi. Nói chung, điều này xảy ra khi doanh thu bạn tạo ra vượt quá chi phí kinh doanh của bạn.The goal is for your value proposition to lead you to a profitable business. Generally speaking, this happens when the revenue you generate exceeds the costs of your business.
Cho dù bạn đang cố gắng bán một hệ thống phun nước hay một đôi giày thời trang, bạn sẽ chỉ thành công nếu đề xuất giá trị của bạn tạo ra nhiều doanh thu hơn chi phí.Whether you’re trying to sell a sprinkler system or a fashionable pair of shoes, you’ll only succeed if your value proposition generates more revenue than costs.
Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một số chiến lược để giúp bạn đưa ra những ý tưởng thực sự có giá trị cho các sản phẩm và dịch vụ.Next, we’ll look at some strategies to help you come up with truly valuable ideas for products and services.
Ý tưởng chính về thiết kế đề xuất giá trị # 4: Bạn có thể hiểu khách hàng của mình bằng cách nghiên cứu dữ liệu, quan sát thói quen của họ và gặp gỡ nhân viên của họ.Value Proposition Design Key Idea #4: You can understand your customers by studying data, observing their habits and meeting their employees.
Nó có thể không rõ ràng, nhưng một nhà điểu học và một doanh nhân có rất nhiều điểm chung. Chỉ có điều, thay vì nghiên cứu các loài chim để hiểu thói quen của gia cầm, các doanh nhân nghiên cứu khách hàng để hiểu thói quen của người tiêu dùng. Những thói quen đó tiết lộ thông tin quan trọng: mong muốn và mong muốn của khách hàng.It might not be obvious, but an ornithologist and an entrepreneur have a lot in common. Only, instead of studying birds to understand avian habits, entrepreneurs study customers to understand consumer habits. Those habits reveal crucial information: customers’ wants and desires.
Một cách không tốn kém và dễ dàng để bắt đầu có được cái nhìn sâu sắc là phân tích dữ liệu khách hàng.  One inexpensive and easy way to start gaining insight is to analyze customer data.  
Khi bạn có một trang web, bạn có thể sử dụng các dịch vụ theo dõi và phân tích do Google Analytics cung cấp. Với dữ liệu này, bạn có thể xem cách khách hàng truy cập vào trang web của bạn và xem liệu đó có phải là thông qua các tìm kiếm trên trình duyệt hay các liên kết được cung cấp bởi các trang web khác hay không. Bạn cũng có thể lập danh sách mười trang được truy cập nhiều nhất trên trang web của mình và mười trang ít được truy cập nhất.Once you have a website, you can use the tracking and analysis services provided by Google Analytics. With this data, you can look at how customers end up at your site and see whether it’s through browser searches or links provided by other websites. You can also make a list of the top ten most visited pages on your site and the top ten least visited pages.
Từ đó, bạn có thể tiến thêm một bước nữa và đắm mình trong thế giới của khách hàng để tìm hiểu thêm về công việc, thành quả và khó khăn của họ.From there, you can go a step further and immerse yourself in your customers’ world to find out more about their jobs, gains and pains.
Ví dụ: những người nỗ lực trong lĩnh vực kinh doanh với người tiêu dùng (hoặc B2C) - các doanh nghiệp bán hàng tiêu dùng như bàn chải đánh răng hoặc đèn - có thể dành một ngày quan sát gia đình khách hàng tiềm năng.For example, people in business-to-consumer (or B2C) endeavors – businesses that sell consumer goods like toothbrushes or lamps – might spend a day observing a potential customer’s family.
Điều này cho phép bạn hiểu rõ hơn về những công việc hàng ngày, chẳng hạn như nấu bữa sáng cho những đứa trẻ đói và những khó khăn cũng như lợi ích tiềm năng nào có liên quan đến chúng. Đây là loại quan sát trực tiếp có thể dẫn đến các ý tưởng về cách cải thiện, chẳng hạn như máy nướng bánh mì chậm.This allows you insight into those day-to-day jobs, such as making breakfast for hungry kids, and what pains and potential gains are connected with them. This is the kind of first-hand observation that can lead to ideas about how to improve, for instance, a slow toaster.
Một cách tiếp cận khác, ít trực tiếp hơn là quan sát khách hàng tiềm năng của bạn bằng cách ghé thăm các cửa hàng họ đến. Để ý xem họ đang tìm kiếm những sản phẩm nào, những sản phẩm nào họ chọn và những sản phẩm nào họ bỏ qua. Trong suốt một ngày, bạn sẽ có thể nhìn thấy các mô hình trong thói quen mua sắm của họ.Another, less direct approach is to observe your potential customers by visiting the stores they go to. Notice which products they’re looking for, which ones they select and which ones they ignore. Over the course of a full day, you should be able to see patterns in their shopping habits.
Đối với các nỗ lực giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (hoặc B2B) - nơi một doanh nghiệp bán sản phẩm cho một doanh nghiệp khác - bạn có thể sử dụng một chiến lược tương tự. Dành một ngày hoặc hơn tại trụ sở của một khách hàng tiềm năng và tổ chức một số hội thảo với nhân viên của họ để tìm hiểu về những khó khăn và thành quả trong công việc của họ.For business-to-business (or B2B) endeavors – where one business sells products to another business – you can use a similar strategy. Spend a day or more at the headquarters of a potential customer and set up some workshops with their employees to find out about the pains and gains of their jobs.
Bạn có thể nhận được một số thông tin hữu ích - ví dụ như họ không hài lòng với máy sao chép của họ do giao diện khó sử dụng và khó hiểu.You might gain some helpful information – that they’re unhappy with their copy machines due to the confusing and hard-to-use interface, for example.
Ý tưởng chính về thiết kế đề xuất giá trị # 5: Để đưa ra những ý tưởng có giá trị, hãy thử tạo bản phác thảo khăn ăn và điền vào ad-libs.  Value Proposition Design Key Idea #5: To come up with valuable ideas, try making napkin sketches and filling out ad-libs.  
Có thể bạn đã nghe câu nói sáo rỗng cũ về một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la dựa trên một ý tưởng được viết nguệch ngoạc trên một chiếc khăn ăn ở quầy bar. Thật vậy, bạn nên ghi nhanh ý tưởng của mình vào đâu đó.Maybe you’ve heard the old cliché about a billion-dollar business being based on an idea scribbled on a bar napkin. Indeed, it’s a good idea to always jot down your ideas somewhere.
Mục đích là đưa ý tưởng trung tâm của một đề xuất giá trị lên một tờ giấy không lớn hơn khăn ăn - và sau đó chia sẻ nó. Đừng bận tâm với bất kỳ chi tiết nào. Bằng cách này, bạn có thể nhanh chóng hình dung và chia sẻ ý tưởng với đồng nghiệp hoặc thậm chí khách hàng.The goal is to put the central idea of a value proposition onto a piece of paper no bigger than a napkin – and then share it. Don’t bother with any details. This way you can quickly visualize and share an idea with coworkers, or even customers.
Bạn cũng không cần phải lo lắng về những phản hồi tiêu cực ở đây. Nếu một ý tưởng không thành công, chỉ cần chuyển sang ý tưởng tiếp theo. Có thể sẽ mất nhiều hơn một vài chiếc khăn ăn trước khi bạn đánh vàng.You don’t need to worry about negative feedback here, either. If an idea doesn’t pan out, just move on to the next one. It’ll likely take more than a few napkins before you strike gold.
Ikea có một ý tưởng trung tâm rõ ràng (và tốt). Nếu được viết trên một chiếc khăn ăn, nó có thể sẽ có nội dung như, “Cung cấp cho khách hàng các thành phần đóng gói của đồ nội thất thời trang mà họ có thể đặt cùng nhau ở nhà với chi phí thấp.”Ikea has a clear (and good) central idea. If written on a napkin, it would probably say something like, “Provide customers with packaged components of fashionable furniture they can put together at home for low cost.”
Như bạn có thể thấy, một bản phác thảo khăn ăn có thể là một ý tưởng rất thô sơ cho một nguyên mẫu.As you can see, a napkin-sketch can be a very rudimentary idea for a prototype.
Ad-libs là một công cụ hữu ích khác để tạo ra một ý tưởng có giá trị.Ad-libs are another helpful tool to spark a valuable idea.
Ad-libs là những câu ngắn yêu cầu bạn điền vào chỗ trống, chẳng hạn như: “(Khoảng trống) của chúng tôi sẽ giúp (trống) những người muốn (trống) bằng cách cung cấp (trống) và (trống).”  Ad-libs are short sentences that require you to fill in the blanks, such as: “Our (blank) helps (blank) who want to (blank) by providing (blank) and (blank).”  
Trong hai ô trống đầu tiên, bạn đặt sản phẩm và khách hàng mục tiêu của mình, và ô trống thứ ba, bạn điền công việc mà bạn đang giúp khách hàng thực hiện. Trong hai ô trống cuối cùng, hãy thực hiện hành động liên quan đến cơn đau mà sản phẩm giúp giảm bớt và sau đó là lợi ích mà bạn đang cung cấp.In the first two blanks, you put in your product and your target customer, and in the third blank you put in the job that you’re helping the customers perform. In the last two blanks, put in the action related to the pain the product helps alleviate, and then the gain you’re providing.
Bạn nên kết thúc với những điều như sau: “Hệ thống phun nước có thể lập trình của chúng tôi giúp những người làm vườn muốn trồng một vườn hoa hoặc rau quả tuyệt vời và tốt cho sức khỏe tại nhà bằng cách cung cấp một hệ thống hiện đại và tiết kiệm thời gian có thể giúp họ phát triển khu vườn mơ ước và dễ sử dụng và không gây căng thẳng.You should end up with something like this: “Our programmable sprinkler system helps gardeners who want to grow an amazing and healthy vegetable or flower garden at home by providing a modern and time-saving system that can help them grow the garden of their dreams and is easy and stress-free to use.
Để xem bạn xếp chồng lên nhau như thế nào so với đối thủ cạnh tranh, bạn có thể thêm một vài khoảng trống vào đầu câu để câu đó có nội dung “Không giống như (sản phẩm trống) từ (đối thủ cạnh tranh trống), sản phẩm của chúng tôi…”, v.v.To see how you stack up against the competition, you can add a couple blanks to the beginning of the sentence, so that it reads, “Unlike (blank product) from (blank competitor), our product…” and so on.
Ý tưởng chính về thiết kế đề xuất giá trị # 6: Nguyên mẫu và trước khi bán hàng là hai cách tuyệt vời để thu thập dữ liệu ban đầu về sự quan tâm và phản ứng của khách hàng.Value Proposition Design Key Idea #6: Prototypes and pre-sales are two great ways to gather early data on customer interest and reactions.
Sau khi bạn nảy ra một vài ý tưởng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ hy vọng sẽ hữu ích và do đó có giá trị, bước tiếp theo là xem nó thực sự thử nghiệm như thế nào với khách hàng thực.After you’ve come up with a couple of ideas for a product or service that is hopefully useful and therefore valuable, the next step is to see how it actually tests with real customers.
Tại thời điểm này, bạn đã hỏi mọi người về ý kiến ​​của họ về dịch vụ được đề xuất của bạn. Tuy nhiên, mặc dù những phản hồi này có giá trị, nhưng chúng không phải lúc nào cũng chính xác. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải khiến khách hàng tương tác với nguyên mẫu càng sớm càng tốt.At this point, you’ve already asked people for their opinions about your proposed service. However, while these responses are valuable, they’re not always accurate. This is why it’s crucial to get customers to interact with prototypes as soon as possible.
Luôn có mức độ không chắc chắn cao khi thiết kế một đề xuất giá trị. Vì vậy, thu thập càng nhiều bằng chứng càng tốt để xác thực ý tưởng của bạn là chìa khóa để tiến về phía trước.There are always high levels of uncertainty when designing a value proposition. So gathering as much evidence as you can to validate your idea is key to moving forward.
Một cách tuyệt vời để có được xác nhận này là thông qua các nguyên mẫu có kích thước đầy đủ và các mô hình chính xác cho phép bạn kiểm tra xem khách hàng thực sự sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn như thế nào.A great way to get this validation is through full-size prototypes and accurate models that allow you to test how customers really use your product or service.
Đây là ý tưởng đằng sau các cuộc triển lãm xe hơi. Họ cung cấp cho khách hàng cơ hội tương tác với các nguyên mẫu giới thiệu công nghệ mới; trong khi đó, các công ty xe hơi quan sát khách hàng và thu thập dữ liệu quan trọng.This is the idea behind car shows. They offer customers a chance to interact with prototypes that showcase new technologies; meanwhile, the car companies observe the customers and collect important data.
Vì những cuộc trình diễn này không phải lúc nào cũng diễn ra như mong đợi, bạn nên cố gắng tạo ra một nguyên mẫu rẻ tiền và sẽ không mất quá nhiều thời gian để chế tạo. Hãy nhớ rằng, bạn có thể phải thực hiện các điều chỉnh và tạo ra một loạt các nguyên mẫu trước khi bạn làm đúng.Since these demonstrations don’t always turn out as hoped, you should try to make an inexpensive prototype that won’t take too long to build. Remember, you might have to make adjustments and produce a whole series of prototypes before you get it just right.
Một cách khác để có được cái nhìn sâu sắc sớm về mối quan tâm của khách hàng là bán hàng trước.Another way to gain early insight into customer interest is pre-sales.
Đây vừa là một cách để giới thiệu cho khách hàng về đề xuất giá trị của bạn vừa là cơ hội để trả tiền cho một sản phẩm vẫn đang trong quá trình phát triển. Hơn nữa, nó cho bạn biết khách hàng háo hức như thế nào khi thấy ý tưởng của bạn trở thành hiện thực.This is both a way to present customers with your value proposition and a chance to pay for a product that is still in development. Furthermore, it tells you how eager customers are to see your idea come to life.
Kickstarter là một cách phổ biến để tận dụng dữ liệu trước khi bán hàng. Có nhiều người sáng tạo và nhà phát minh đã sử dụng nó để đánh giá khả năng tồn tại của đề xuất giá trị của họ.Kickstarter is a popular way to take advantage of pre-sales data. There are many creators and inventors who’ve used it to assess the viability of their value proposition.
Nếu đề xuất giá trị của bạn hướng đến doanh nghiệp với doanh nghiệp, bạn vẫn có thể đánh giá mức độ quan tâm trước khi bán hàng bằng cách trình bày ý tưởng của mình với các công ty khác nhau và nếu họ quan tâm, hãy yêu cầu họ ký vào thư bày tỏ ý định.If your value proposition is geared toward business-to-business, you can still gauge pre-sale interest by presenting your idea to different companies and, if they’re interested, having them sign letters of intent.
Một bức thư ý định hoạt động giống như Kickstarter; họ cam kết mua sản phẩm của bạn khi sản phẩm hoàn thành.A letter of intent works kind of like Kickstarter; it’s a commitment on their part to buy your product when it’s finished.
Được rồi, bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu thiết kế đề xuất giá trị của riêng mình bằng cách sử dụng các công cụ được mô tả trong phần tóm tắt cuốn sách này. Chúc may mắn!Okay, you’re now ready to start designing your own value proposition using the tools described in this book summary. Good luck!
Đang đánh giá: Tóm tắt sách thiết kế đề xuất giá trịIn Review: Value Proposition Design Book Summary
Giá trị của một sản phẩm hoặc dịch vụ bắt nguồn từ khả năng giúp mọi người thực hiện một công việc chức năng hoặc xã hội - tức là nó làm cho cuộc sống của khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Để tìm hiểu cách sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể làm được điều này, bạn cần đồng cảm với khách hàng và tìm hiểu những công việc họ cần trợ giúp. Khi bạn đã có ý tưởng của mình, bạn sẽ cần thử nghiệm và điều chỉnh các nguyên mẫu của mình cho đến khi bạn có sản phẩm hoàn hảo.The value of a product or service derives from its ability to help people perform a functional or social job – that is, it makes customers’ lives easier. To find out how your product or service can do this, you need to empathize with your customers and learn which jobs they need help with. Once you have your idea, you’ll need to test and adjust your prototypes until you have the perfect product.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Đã bao gồm một số “lời kêu gọi hành động” trong giai đoạn nguyên mẫu của bạn.Include some “call to action” in your prototype phase already.
Lời kêu gọi hành động là một cách hay để tìm ra số tiền khách hàng tiềm năng sẵn sàng trả cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Giả sử bạn bán ô tô. Bạn có thể cho mọi người xem một mẫu thử nghiệm và sau đó cho họ cơ hội đặt trước một mẫu thử bằng cách trả một khoản tiền mà họ lựa chọn trong khoảng từ 250 đô la đến 10.000 đô la. Trả tiền càng nhiều, họ càng xếp hàng cao hơn, vì vậy bạn có thể dễ dàng đánh giá mức độ nhiệt tình của họ đối với việc nhận được một trong những chiếc xe của bạn.A call to action is a good way to figure out how much potential customers are ready to pay for your product or service. Say you sell cars. You could show people a prototype and then offer them the opportunity to pre-reserve one by paying a sum of their choosing between $250 and $10,000. The more they pay, the higher they go in the queue, so you can easily gauge their enthusiasm for getting one of your cars.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
ultimate_guide_local_business_marketing.txt · Last modified: 2021/04/07 20:18 by 127.0.0.1