User Tools

Site Tools


strangers_own_land

Strangers in Their Own Land tóm tắt tiếng Việt

Lượt xem: 93

Bản tóm tắt cuốn sách Strangers in Their Own Land (Những người lạ ở vùng đất riêng của họ) của tác giả Arlie Russell Hochschild dưới đây đang được đóng góp bởi các thành viên của trang web dichsach.club
Nếu bạn nhận thấy có nội dung nào chưa chính xác, hãy ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Những người lạ ở vùng đất riêng của họStrangers in Their Own Land
Arlie Russell HochschildArlie Russell Hochschild
Sự tức giận và thương tiếc ở bên phải của người MỹAnger and Mourning on the American Right
Nó nói về cái gì?What is it about?
Strangers in their Own Land (2016) thảo luận về các vấn đề gây chia rẽ nền chính trị Hoa Kỳ, với trọng tâm cụ thể là Tiệc trà của Louisiana. Trong quá trình giải thích làm thế nào mà Louisiana lại có được vị trí như ngày nay, tác giả khuyến khích người đọc đồng cảm với những quan điểm chính trị khác nhau.Strangers in Their Own Land (2016) discusses the issues that divide American politics, with specific focus on the Tea Party of Louisiana. In the course of explaining how Louisiana ended up where it is today, the author encourages readers to empathize with disparate political stances.
Louisiana là một trong những bang nghèo nhất trong Liên minh. Tuy nhiên, người dân Louisiana gần đây đã bỏ phiếu liên tiếp các đại diện của đảng Cộng hòa, những người được cho là đã khiến họ thậm chí còn nghèo hơn. Nghịch lý này đã truyền cảm hứng cho nhà xã hội học Arlie Hochschild tự mình đi khám phá tình trạng khó khăn hiện tại như thế nào.Louisiana is one of the poorest states in the Union. Yet the people of Louisiana have recently voted in a succession of Republican state representatives who have arguably made them even poorer. This paradox inspired sociologist Arlie Hochschild to go and see for herself how the state got into its current predicament.
Trong thời gian ở đó, Hochschild đã gặp gỡ người dân Louisiana và lắng nghe những bất bình cũng như hy vọng của họ. Cô được biết rằng tiểu bang đang phải đối mặt với một số vấn đề nghiêm trọng, từ sự gia tăng bất thường về số ca ung thư do ô nhiễm gia tăng do các công ty dầu mỏ lớn tạo ra cho đến sự trì trệ kinh tế của tầng lớp lao động da trắng. Cô ấy cũng học được rằng cách tốt nhất về phía trước là đồng cảm với những người mà chính trị của họ không ảnh hưởng đến chính trị của bạn.During her time there, Hochschild met with the people of Louisiana and listened to both their grievances and their hopes. She learned that the state faces some serious problems, from an abnormal spike in cancer cases due to increased pollution created by big oil companies to the economic stagnation of the white working class. She also learned that the best way forward is to empathize with those whose politics don’t jibe with yours.
Trong phần tóm tắt này về Người lạ ở vùng đất riêng của Arlie Russell Hochschild, bạn sẽ họcIn this summary of Strangers in Their Own Land by Arlie Russell Hochschild, you’ll learn
tại sao Thống đốc đảng Cộng hòa Bobby Jindal lại cho các tập đoàn dầu khí trị giá 1,6 tỷ đô la;why Republican governor Bobby Jindal gave away 1.6 billion dollars to oil and gas corporations;
Tiệc trà là gì; vàwhat the Tea Party is; and
cách Fox News thúc đẩy cuộc tranh luận chính trị ở Louisiana.how Fox News drives the political debate in Louisiana.
Những Người Lạ Ở Vùng Đất Riêng Ý Tưởng Chính # 1: Những người ủng hộ Tiệc Trà ở Louisiana dường như đang hành xử một cách nghịch lý.Strangers in Their Own Land Key Idea #1: The supporters of the Tea Party in Louisiana seem to be behaving paradoxically.
Bạn sẽ nghĩ rằng các bang nghèo hơn của Mỹ sẽ ủng hộ viện trợ của chính phủ. Rốt cuộc, nếu bạn cần giúp đỡ và luôn sẵn sàng trợ giúp, tại sao bạn không thử tìm nó? Tuy nhiên, thật nghịch lý, Louisiana, một trong những bang nghèo nhất trên toàn quốc, dường như lại chống lại những khoản viện trợ như vậy.You’d think that the poorer American states would advocate for government aid. After all, if you need help, and help is available, why wouldn’t you try to get it? But, paradoxically enough, Louisiana, one of the poorest states in the nation, seems to be against such aid.
Điều này có thể là do một số lượng lớn công dân của Louisiana ủng hộ Đảng Trà, một phong trào bảo thủ chính trị trong Đảng Cộng hòa ủng hộ thị trường tự do, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn và mong muốn một chính phủ nhỏ thực hiện ít quy định.This may well be because a large number of Louisiana’s citizens support the Tea Party, a politically conservative movement within the Republican Party that favors the free market, supports big businesses and desires a small government which exercises little regulation.
Đa số công dân của Louisiana rõ ràng ủng hộ những ý thức hệ này. Họ đã bầu Bobby Jindal vào vị trí thống đốc bang trong cả hai năm 2007 và 2011, và Jindal đã giảm bớt số lượng các quy định áp dụng cho các công ty hóa chất và dầu mỏ lớn hoạt động trong bang. Ông đã cố tình hạ thấp tiêu chuẩn ô nhiễm của khu vực để các công ty đáp ứng các yêu cầu, mặc dù những tiêu chuẩn hạ thấp này thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước. Ngoài ra, ông còn đưa ra các ưu đãi tiền mặt trị giá hàng tỷ đô la cho các công ty dầu mỏ, khuyến khích họ chuyển đến Louisiana.A majority of the citizens of Louisiana evidently support these ideologies. They elected Bobby Jindal to the position of state governor in both 2007 and 2011, and Jindal reduced the number of regulations in place for the large chemical and oil companies operating within the state. He purposely lowered the region’s pollution standards so that the companies would meet the requirements, even though these lowered standards were far below the national average. In addition, he offered cash incentives worth billions of dollars to oil companies, encouraging them to relocate to Louisiana.
Đối với mong muốn của Louisianans về một chính phủ nhỏ hơn, họ tin rằng nhà nước đã có quá nhiều quyền lực. Họ tin rằng nhà nước “ăn cắp” tiền thuế của họ, chuyển tiền cho những người, thay vì vật lộn với thất nghiệp, họ chọn cách lười biếng và chấp nhận các khoản trợ cấp của chính phủ. Đa số người Louisiana nghĩ rằng nếu chính phủ giảm quy mô và ảnh hưởng thì điều này sẽ không xảy ra.As for Louisianans’ desire for a smaller government, they believe that the state already has too much power. They believe that the state “steals” their tax dollars, passing the money on to people who, rather than struggling with unemployment, choose to be lazy and accept government handouts. A majority of Louisianans think that if the government were reduced in size and influence this wouldn’t be the case.
Trớ trêu thay, việc thiếu chính sách quản lý và giảm sự tham gia của chính phủ đã khiến Louisiana trở thành một trong những bang có điều kiện kinh tế tồi tệ nhất ở Mỹ. Một năm sau khi Jindal được bầu lần đầu tiên, Louisiana được xếp hạng 49/50 trong The Measure of America. Bảng xếp hạng đánh giá tuổi thọ, số người có trình độ học vấn, thu nhập cá nhân trung bình và mức độ đi học.Ironically, this overt lack of regulatory policies and reduced governmental involvement has led to Louisiana being one of the worst-off states in America. A year after Jindal was first elected, Louisiana was ranked number 49 out of 50 in The Measure of America. The ranking assessed life expectancy, the number of people with educational degrees, median personal income and school-enrollment levels.
Người dân Louisiana tin rằng một vài quy định vẫn còn áp dụng là căn nguyên của những căn bệnh của họ. Vậy tại sao họ lại nghĩ như vậy và tiếp tục bỏ phiếu theo đường lối bảo thủ? Trong phần tóm tắt cuốn sách sau đây, bạn sẽ tìm ra.The people of Louisiana believe that the few regulations still in place are the root of their ills. So why do they think this and continue to vote along conservative lines? In the following book summarys, you’ll find out.
Những Người Lạ Ở Vùng Đất Riêng Ý Tưởng Chính # 2: Dầu mỏ được đánh giá quá cao như một lợi ích cho Louisiana.Strangers in Their Own Land Key Idea #2: Oil is highly overestimated as a benefit to Louisiana.
Các chính trị gia Louisianan thường nói về tác động tích cực của ngành công nghiệp dầu mỏ trị giá hàng tỷ đô la đối với bang. Nhưng những lời khen ngợi như vậy chỉ là ngụy biện. Trên thực tế, dầu lớn vô cùng bất lợi.Louisianan politicians often talk about the positive impact the billion-dollar oil industry has on the state. But such praise is mere rhetoric. In fact, big oil has been exceedingly detrimental.
Khi một công ty dầu khí có kế hoạch mở một nhà máy gần nhà của những người ủng hộ Đảng Trà, triển vọng thường được chia sẻ với người dân. Họ được thông báo rằng việc xây dựng sẽ mang lại cho họ công việc ổn định, nhưng trên thực tế, hầu hết các vị trí này đều thuộc về các chuyên gia chuyển đến đó từ bên ngoài khu vực. Công nhân từ các nước nghèo hơn - sẵn sàng chấp nhận mức trả lương thấp hơn nhiều so với công dân Mỹ - cũng thường được tuyển dụng để làm việc tại các nhà máy này.When an oil company plans to open a plant near the homes of Tea Party supporters, the prospects are often shared with residents. They’re told that the construction will provide them with steady jobs, but, in reality, most of these positions go to professionals who relocate there from outside the region. Workers from poorer countries – willing to accept much lower pay rates than American citizens – are also often recruited to work on these plants.
Ô nhiễm do các nhà máy này tạo ra cũng là một vấn đề lớn. Các tuyến đường thủy trên khắp Louisiana đã bị đầu độc bởi nước thải, kết quả là nhiều ngư dân hiện không còn việc làm.The pollution produced by these plants is also a major issue. Waterways across Louisiana have been poisoned by effluent, the result being that many fishermen are now out of work.
Trong khi đó, tiểu bang dành cho các nhà máy dầu những ưu đãi thuế rất lớn, trong khi những lợi ích mà người dân Louisiana nhận được không lớn hơn số thuế bị thất thu.Meanwhile, the state offers oil plants huge tax incentives, while the benefits realized by the people of Louisiana don’t outweigh the amount of tax revenue lost.
Đối với các công ty chuyển đến Louisiana, Thống đốc Jindal đề xuất mười năm kinh doanh miễn thuế. Sau khi hết mười năm đó, các doanh nghiệp này được phép đổi tên chỉ cần đổi tên, có thêm mười năm hoạt động miễn thuế. Chính sách này đã khiến tiểu bang thiệt hại 1,6 tỷ đô la tiền thuế bị thất thu - khoản tiền mà tiểu bang đang rất cần.For companies that relocate to Louisiana, Governor Jindal proposed ten years of tax-free business. After those ten years are up, these businesses are permitted to simply change their names, giving them an additional ten years of tax-free operation. This policy has cost the state $1.6 billion in lost tax revenue – money the state desperately needs.
Các công ty dầu mỏ không chỉ bị thu hút bởi nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên phong phú của Louisiana; dân cư của nó cũng làm cho tiểu bang trở thành một vị trí đắc địa cho việc kinh doanh như vậy.Oil companies are not only drawn to Louisiana’s rich supply of natural resources; its populace also makes the state a prime location for such business.
Một cuộc điều tra được thực hiện đại diện cho một công ty dầu mỏ đã phát hiện ra rằng một số thị trấn sở hữu những phẩm chất khiến chúng trở nên lý tưởng - đó là đối với các công ty dầu mỏ. Những cư dân lâu năm không được giáo dục sau trung học, những người theo đạo Cơ đốc sùng đạo làm việc trong các ngành nông nghiệp hoặc khai thác mỏ - những thị trấn đầy những người phù hợp với những mô tả này là hoàn hảo. Và Louisiana có đầy những thị trấn như vậy, đó có lẽ là lý do tại sao các công ty dầu mỏ đã định cư ở bang này.An investigation made on behalf of one oil company found that certain towns possess qualities that make them ideal – for oil companies, that is. Long-term residents who haven’t received education beyond high school, devout Christians working in the farming or mining industries – towns full of people who fit these descriptions are perfect. And Louisiana is full of such towns, which is probably why oil companies have settled in the state.
Những Người Lạ Ở Vùng Đất Riêng Ý Tưởng Chính # 3: Những người ủng hộ Đảng Trà cảm thấy bị chính phủ liên bang bỏ rơi.Strangers in Their Own Land Key Idea #3: The Tea Party supporters feel neglected by the federal government.
Nền tảng cho thái độ của các thành viên Tea Party là niềm tin chung rằng họ là những cá nhân chăm chỉ, những người không được khen thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ. Nói chung, họ đang tìm kiếm ai đó để đổ lỗi - nhưng mối quan hệ của họ thường không đúng chỗ.Underpinning the attitude of Tea Party members is a shared belief that they’re hardworking individuals who aren’t justly rewarded for their efforts. Collectively, they’re looking for someone to blame – but their ire is often misplaced.
Phần lớn sự bất mãn bắt nguồn từ các vấn đề liên quan đến chủng tộc, giai cấp và giới tính. Phần lớn những người ủng hộ Tea Party là đàn ông da trắng, những người cũng là công nhân cổ cồn xanh. Về cơ bản, họ cảm thấy rằng họ là trụ cột của nước Mỹ - nhờ vào sự chăm chỉ của họ, đất nước mới có được ngày hôm nay. Tuy nhiên, họ cảm thấy rằng họ bị cấm khỏi “Giấc mơ Mỹ”, trong khi những người thiểu số liên tục được hỗ trợ, chẳng hạn như hành động khẳng định.Much of the discontent stems from issues relating to race, class and gender. The majority of Tea Party supporters are white men who’re also blue-collar workers. Essentially, they feel that they’re the backbone of America – that, thanks to their hard work, the country is what it is today. However, they feel that they’re barred from the “American Dream,” whereas minorities are constantly given assistance, such as affirmative action.
Họ coi việc Obama lên làm tổng thống là một ví dụ điển hình về đối xử ưu đãi. Điều này đã được Fox News vô địch ủng hộ.They regard Obama’s ascendence to the presidency as a prime example of preferential treatment. This take on Obama was championed by Fox News, which both encouraged its viewers to distrust him and routinely linked his political success to a system poisoned by affirmative action and political correctness.
Thái độ chia sẻ này đã làm nảy sinh những người đàn ông lớn tuổi, da trắng, thuộc tầng lớp trung lưu thấp hơn tin rằng họ cũng là một nhóm thiểu số cần được quan tâm đặc biệt. Họ cảm thấy rằng họ đang bị lãng quên, trong khi mọi thành phần khác của xã hội đang nhận được các tài liệu.This shared attitude has given rise to older, white, lower-middle-class men believing that they are a minority requiring special attention, too. They feel that they’re being forgotten, while every other faction of society is receiving handouts.
Sự tồn tại đơn thuần của Tiệc trà đã chứng thực những cảm xúc này. Nó chứng minh cho những người đàn ông này thấy rằng họ không đơn độc, một tình cảm mà Donald Trump tiếp tục tận dụng. Trump thường nói ra bất cứ điều gì ông ấy nghĩ, ít quan tâm đến cảm xúc của người khác, và ý kiến của ông ấy thường được chia sẻ bởi những người đàn ông này, những người cho đến nay vẫn được các phương tiện truyền thông tự do kiểm soát. Trong mắt các thành viên Đảng Trà, Trump đổ lỗi cho những người đáng bị đổ lỗi. Và lời hứa của ông sẽ đưa đất nước trở lại trạng thái trước đây - khi, không giống như bây giờ, giai cấp công nhân da trắng được tự chủ và được tôn kính - đã trở thành âm nhạc trong tai họ.The mere existence of the Tea Party validates these feelings. It proves to these men that they aren’t alone, a sentiment that Donald Trump continues to capitalize on. Trump often spouts whatever he thinks, with little regard for the feelings of others, and his opinions are often shared by these men who, until now, have been kept in check by the liberal media. In the eyes of Tea Party members, Trump blames the people who deserve to be blamed. And his promise to return the country to its previous state – when, unlike now, the white working class was autonomous and revered – is music to their ears.
Những Người Lạ Ở Vùng Đất Riêng Của Họ Ý Tưởng Chính # 4: Các thành viên Đảng Trà cảm thấy bị tôn trọng bởi phần còn lại của quốc gia.Strangers in Their Own Land Key Idea #4: Tea Party members feel disrespected by the rest of the nation.
Khi nói đến việc chế nhạo các đảng viên Cộng hòa, các phương tiện truyền thông tự do thường không nương tay. Đương nhiên, hành vi chủ đạo này khiến các thành viên Tea Party cảm thấy bị hạ thấp.When it comes to mocking Republicans, the liberal media often doesn’t hold back. Naturally, this mainstream behavior makes Tea Party members feel condescended to.
Trên thực tế, người miền Nam cho rằng họ đã bị buộc phải thay đổi cách làm của mình kể từ những năm 1860. Theo họ, tất cả bắt đầu từ cuộc Nội chiến năm 1861, khi cư dân từ miền Bắc xuống miền Nam và nói với cư dân rằng lối sống của họ vốn đã sai lầm và cần phải thay đổi. Người miền Nam tin rằng điều này đã xảy ra một lần nữa sau đó trong Phong trào Dân quyền, và về cơ bản nó đang xảy ra một lần nữa bây giờ giữa cánh hữu và cánh tả chính trị.In fact, Southerners claim that they’ve been forcibly made to change their ways since the 1860s. According to them, this all began with the Civil War in 1861, when residents from the North came down to the South and told the inhabitants that their way of life was inherently wrong and had to change. Southerners believe that this occurred again later during the Civil Rights Movement, and that it’s essentially happening again now between the political right and left.
Và thực sự, nhiều người miền Bắc tin rằng Louisiana có vấn đề về phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, những cư dân da trắng không coi mình là người phân biệt chủng tộc theo nghĩa tích cực ghét người da đen - nhưng nhiều người có xu hướng có vấn đề với việc những người da màu gần gũi hơn với họ trong việc hiện thực hóa một số hình thức của “Giấc mơ Mỹ”.And indeed, many Northerners believe that Louisiana has an issue with racism. However, the white inhabitants don’t consider themselves to be racist in the sense of actively hating black people – but many do tend to have an issue with people of color being closer than themselves to realizing some form of the “American Dream.”
Một điều khác mà các thành viên của Tea Party cảm thấy họ bị đánh giá là mối quan hệ của họ với tôn giáo. Người Louisiana thường đề cập đến khái niệm “bị xáo trộn” - đây là ý tưởng rằng nhà thờ và tôn giáo nói chung, là một phần quan trọng của bạn. Nhà thờ mang lại cảm giác cộng đồng cho họ, và thường xuyên khuyến khích mọi người giúp đỡ những người gặp khó khăn.Another thing Tea Party members feel they’re judged for is their relationship with religion. Louisianans frequently refer to the concept of “being churched” – this is, the idea that the church, and religion as a whole, constitutes an important part of you. The church provides a sense of community for them, and regularly encourages people to aid those in need.
Mặc dù điều này nghe có vẻ tích cực, nhưng những người theo Đảng Trà có xu hướng gặp vấn đề với việc được chỉ dẫn cách thể hiện sự hào hùng của họ - đặc biệt là khi các chỉ thị đến từ các thành viên tự do trong xã hội. Lấy ví dụ về hoàn cảnh của trẻ em tị nạn Syria. Các thành viên của Tea Party tin rằng họ cảm thấy có lỗi vì đã không giúp đỡ những người tị nạn, trong khi nỗ lực tình nguyện của họ tại một nhóm hỗ trợ cho binh lính Mỹ được coi là không đủ.Although this sounds positive, the Tea Party followers tend to have an issue with being told how to express their magnanimity – especially when directives are coming from the liberal members of society. Take the plight of Syrian refugee children, for instance. Tea Party members believe that they’re made to feel guilty for not helping refugees, while their efforts to volunteer at, say, a support group for American soldiers is deemed insufficient.
Hơn nữa, họ cảm thấy rằng những người theo chủ nghĩa tự do chế nhạo nền giáo dục dựa trên Kinh thánh của họ. Ví dụ, hôn nhân, theo định nghĩa của Kinh thánh, chỉ có thể tồn tại giữa một người nam và một người nữ. Nhưng những người theo chủ nghĩa tự do nhanh chóng gọi những người tuân theo định nghĩa này là kỳ thị đồng tính.Furthermore, they feel that liberals mock their Bible-based education. For instance, marriage, as defined by the Bible, can only exist between a man and a woman. But liberals are quick to call people who adhere to this definition homophobic.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các thành viên của Tea Party có xu hướng cảm thấy bị tấn công - hoặc kết quả là họ hành động phòng thủ để bảo vệ đường sống của mình.It’s no wonder, then, that Tea Party members tend to feel attacked – or that, as a result, they act defensively in order to protect their way of life.
Những Người Lạ Ở Vùng Đất Riêng Của Họ Ý Tưởng Chính # 5: Các chính sách của chính phủ nhỏ Louisiana đang hủy hoại môi trường và hành quyết các cư dân của nó.Strangers in Their Own Land Key Idea #5: Louisiana’s small-government policies are destroying its environment and executing its residents.
Các công ty dầu mỏ đã gây ra thiệt hại khủng khiếp cho Louisiana - quá nhiều để liệt kê đầy đủ. Nhưng đề cập đến một vài hành vi tàn bạo có thể đủ để lái xe về nhà điểm chung.Oil companies have done terrible damage to Louisiana – too much to list in full. But mentioning a few atrocities may suffice to drive home the general point.
Hố sụt đáy Bayou Corne là một trong những thảm họa tồi tệ nhất mà bang từng chứng kiến. Vào năm 2012, một mũi khoan dầu đã va vào một vòm muối dưới sàn kênh, khiến dầu bị mắc kẹt bên trong đó tràn ra nước. Vết nứt sau đó ngày càng mở rộng, cây cối, tàu thuyền và nhà cửa bị hút vào lỗ hổng để lại. Vụ việc khiến toàn bộ môi trường sống bị nhiễm độc và phá hủy.The Bayou Corne Sinkhole was one of the worst disasters the state has ever seen. In 2012, an oil drill struck a salt dome under the canal’s floor, which caused the oil trapped within it to spill into the water. The crack then widened, and trees, boats and homes were sucked into the gaping hole left behind. The incident left an entire habitat poisoned and destroyed.
Tình trạng ô nhiễm chung do các công ty khai thác dầu tạo ra cũng có liên quan đến việc gia tăng các ca ung thư. Con số đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây - trên thực tế, một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2015 bởi Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đã liệt kê Louisiana là bang có số lượng bệnh nhân ung thư nam tính trên đầu người cao thứ hai.The general pollution created by oil companies has also been linked to a rise in cancer cases. The number has shifted dramatically in recent years – in fact, a study conducted in 2015 by the American Cancer Society listed Louisiana as the state with the second highest amount of male cancer patients per capita.
Một cặp vợ chồng báo cáo rằng 9 thành viên của gia đình chồng đã trở thành nạn nhân của căn bệnh này. Gia đình ông không có người hút thuốc hay uống rượu nhiều và thú vị là không có trường hợp nào mắc bệnh ung thư trước khi các công ty dầu mỏ đến.One couple reported that nine members of the husband’s immediate family had fallen victim to the disease. There were no big smokers or drinkers in his family and, interestingly, there were no instances of cancer before the arrival of the oil companies.
Để đánh lạc hướng dân chúng khỏi sự tàn phá đang xảy ra xung quanh họ, Fox News dường như đã có một kế hoạch hành động. Mạng này không đưa tin về những thảm họa mà người dân Louisiana phải đối mặt mà chọn tập trung vào những câu chuyện giật gân khơi dậy nỗi sợ hãi ở người xem. Theo Fox, chính phủ liên bang tồi tệ hơn nhiều so với bất kỳ hố sụt độc hại nào.To distract the populace from the devastation happening around them, Fox News seems to have a plan of action. The network doesn’t report on the disasters that the people of Louisiana face, but rather chooses to focus on sensationalist stories that inspire fear in viewers. According to Fox, the federal government is a lot worse than any toxic sinkhole.
Mạng lưới này cũng coi thường Cơ quan Bảo vệ Môi trường, miêu tả nó như một tổ chức tiêu cực do chính phủ liên bang kiểm soát. Charles Krauthammer, một nhà bình luận của Fox, thậm chí còn so sánh nỗ lực của EPA trong việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng không quân với một cuộc tấn công vào nước Mỹ của các lực lượng đối phương.The network also pillories the Environmental Protection Agency, portraying it as a negative organization controlled by the federal government. Charles Krauthammer, a Fox commentator, even compared the EPA’s bid to raise air-quality standards to an attack on America by enemy forces.
Trên thực tế, người dân Louisiana đang bị mắc kẹt. Bị ảnh hưởng bởi Fox và có thói quen lưu truyền những tư tưởng có hại trong bản thân, họ lơ là trong việc giải quyết những vấn đề đang dần giết chết họ.In effect, the people of Louisiana are trapped. Influenced by Fox and habitually circulating damaging ideologies among themselves, they neglect to address the issues that are slowly killing them.
Những Người Xa Lạ Ở Vùng Đất Riêng Của Họ Ý Tưởng Chính # 6: Điều quan trọng là cố gắng đồng cảm với đầu bên kia của phổ chính trị.Strangers in Their Own Land Key Idea #6: It’s important to try to empathize with the other end of the political spectrum.
Để hiểu lập trường chính trị của người khác, bạn phải hiểu lịch sử của người đó - những kinh nghiệm cá nhân và sự rèn luyện thực tế đã thông báo cho hệ thống niềm tin của cô ấy. Nếu một người không đồng cảm theo cách này, thì sẽ khó có thể hướng tới những thỏa hiệp chính trị có thể dung thứ được cho cả hai bên.In order to understand someone else’s political stance, you have to understand that person’s history – the personal experiences and practical exigencies that have informed her system of belief. If one fails to empathize in this way, it becomes difficult to work toward mutually tolerable political compromises.
Thật vậy, bên trái và bên phải không thể hiểu nhau vì sự đồng cảm thất bại như vậy. Mặc dù mỗi bên đồng ý rằng có những vấn đề xã hội lớn, nhưng họ không thể thống nhất về nguyên nhân của những vấn đề đó.Indeed, the left and the right are unable to understand each other because of such a failure of empathy. Though each side agrees there are major societal problems, they can’t agree on the cause of those problems.
Cánh tả đổ lỗi cho các doanh nghiệp lớn, chiếm 1% dân số nhưng lại bắt 99% còn lại làm con tin.The left blames big businesses, which make up 1 percent of the population and yet hold the other 99 percent hostage.
Những người ở bên phải đổ lỗi cho chính phủ, người nghèo và dân tộc thiểu số; họ cảm thấy rằng những nhóm này lấy của những công dân trung thực những gì thuộc về họ một cách hợp pháp.People on the right pin the blame on the government, the poor and minorities; they feel that these groups take from honest citizens what rightfully belongs to them.
Tất cả là một vấn đề của quan điểm. Ví dụ, những người từ miền Nam nhìn mọi thứ khác nhiều so với những người lớn lên ở miền Bắc.It’s all a matter of perspective. People from the South, for instance, see things much differently from people who grew up in the North.
Ở miền Nam thời kỳ trước, có một hệ thống phân cấp rõ ràng - chủ đồn điền ở trên cùng, nô lệ ở dưới cùng và nông dân da trắng nghèo ở giữa. Những người nông dân da trắng này khiếp sợ rằng một ngày nào đó họ cũng có thể sống như nô lệ, vì vậy họ đã cố gắng hết sức để phân biệt mình.In the antebellum South, there was a definitive hierarchy – plantation owners at the top, slaves at the bottom and poor white farmers in the middle. These white farmers were terrified that they, too, might one day live like slaves, so they did their utmost to differentiate themselves.
Ngày nay, cấu trúc đó vẫn giống nhau. Những người da trắng nghèo khó gần gũi hơn với sự hoang tàn tồn tại dưới đáy của đống rác, vì vậy họ tự nhiên muốn tránh nó bằng mọi giá. Chính thái độ này khiến họ ủng hộ các doanh nghiệp lớn hơn chính phủ; chấp nhận viện trợ của chính phủ sẽ là thừa nhận rằng họ không tốt hơn những người nghèo cần nó.Today, that structure is much the same. Impoverished white people are closer to the desolation that exists at the bottom of the pile, so they’re naturally eager to avoid it at all costs. It’s this attitude that makes them favor big business over the government; to accept government aid would be to admit that they are no better than the poor people who need it.
Cả hai bên sẽ ít đấu tranh hơn nếu họ chọn cách đồng cảm nhiều hơn. Chính sự thiếu hiểu biết hiện tại đang khiến cả những người ủng hộ cánh tả và cánh hữu cảm thấy mất hứng thú.Both sides would struggle less if they chose to empathize more. It’s this current lack of understanding that’s causing both supporters of the left and the right to feel displaced.
Ở bên phải, mọi người cảm thấy bị chế giễu vì đã đề cao những giá trị mà họ cho là tinh túy của người Mỹ. Họ đã mất quyền nói “dưới quyền Chúa” trong lời cam kết trung thành trong trường học - và điều quan trọng cần nhớ là mặc dù tôn giáo có thể không còn đóng vai trò quan trọng đối với một số người, nhưng đối với họ, tôn giáo có tầm quan trọng cao nhất.On the right, people feel mocked for upholding values that they perceive as quintessentially American. They have lost the right to say “under God” in the pledge of allegiance in schools – and it’s important to remember that while religion may no longer play a pivotal role for some, it’s of the highest importance to them.
Ở bên trái, mọi người cảm thấy rằng các dịch vụ công cộng của họ đang bị ăn cắp, và các thành viên Đảng Trà đang khuyến khích hành vi trộm cắp này.On the left, people feel that their public services are being stolen, and that the Tea Party members are encouraging this theft.
Cuối cùng, vấn đề cơ bản là giống nhau ở cả hai bên - người Mỹ không còn nhận ra đất nước mà họ từng biết và yêu mến. Đồng cảm với những người ở phía bên kia của sự chia rẽ chính trị có thể là cách duy nhất để khiến nước Mỹ giống như ở nhà một lần nữa.Ultimately, the fundamental issue is the same on both sides – Americans no longer recognize the country they once knew and loved. Empathizing with people on the other side of the political divide may be the only way to make America look like home again.
Đang đánh giá: Những Người Lạ Ở Vùng Đất Riêng Của Họ Tóm Tắt SáchIn Review: Strangers in Their Own Land Book Summary
Bầu không khí chính trị chia rẽ ở Louisiana rõ ràng đang có những tác động tiêu cực đến người dân trong bang. Các xu hướng Louisianan này theo quan điểm là đại diện cho các khuynh hướng quốc gia, đó là lý do tại sao, khi ai đó có quan điểm chính trị khác với quan điểm của bạn, thì đồng cảm là chính sách tốt nhất. Để tiến bộ như một xã hội, điều quan trọng là phải làm việc tập thể để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn và xóa bỏ các tổ chức và hệ tư tưởng thực sự gây ra mối đe dọa.The divisive political climate within Louisiana is clearly having negative repercussions on the people of the state. These Louisianan trends in opinion are representative of national ones, which is why, when someone holds political views that differ from your own, empathy is the best policy. In order to progress as a society, it’s important to collectively work toward a better future and dismantle the organizations and ideologies that really pose a threat.

Strangers in Their Own Land tóm tắt tiếng Việt

Lượt xem: 93

Bản tóm tắt cuốn sách Strangers in Their Own Land (Những người lạ ở vùng đất riêng của họ) của tác giả Arlie Russell Hochschild dưới đây đang được đóng góp bởi các thành viên của trang web dichsach.club
Nếu bạn nhận thấy có nội dung nào chưa chính xác, hãy ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Những người lạ ở vùng đất riêng của họStrangers in Their Own Land
Arlie Russell HochschildArlie Russell Hochschild
Sự tức giận và thương tiếc ở bên phải của người MỹAnger and Mourning on the American Right
Nó nói về cái gì?What is it about?
Strangers in their Own Land (2016) thảo luận về các vấn đề gây chia rẽ nền chính trị Hoa Kỳ, với trọng tâm cụ thể là Tiệc trà của Louisiana. Trong quá trình giải thích làm thế nào mà Louisiana lại có được vị trí như ngày nay, tác giả khuyến khích người đọc đồng cảm với những quan điểm chính trị khác nhau.Strangers in Their Own Land (2016) discusses the issues that divide American politics, with specific focus on the Tea Party of Louisiana. In the course of explaining how Louisiana ended up where it is today, the author encourages readers to empathize with disparate political stances.
Louisiana là một trong những bang nghèo nhất trong Liên minh. Tuy nhiên, người dân Louisiana gần đây đã bỏ phiếu liên tiếp các đại diện của đảng Cộng hòa, những người được cho là đã khiến họ thậm chí còn nghèo hơn. Nghịch lý này đã truyền cảm hứng cho nhà xã hội học Arlie Hochschild tự mình đi khám phá tình trạng khó khăn hiện tại như thế nào.Louisiana is one of the poorest states in the Union. Yet the people of Louisiana have recently voted in a succession of Republican state representatives who have arguably made them even poorer. This paradox inspired sociologist Arlie Hochschild to go and see for herself how the state got into its current predicament.
Trong thời gian ở đó, Hochschild đã gặp gỡ người dân Louisiana và lắng nghe những bất bình cũng như hy vọng của họ. Cô được biết rằng tiểu bang đang phải đối mặt với một số vấn đề nghiêm trọng, từ sự gia tăng bất thường về số ca ung thư do ô nhiễm gia tăng do các công ty dầu mỏ lớn tạo ra cho đến sự trì trệ kinh tế của tầng lớp lao động da trắng. Cô ấy cũng học được rằng cách tốt nhất về phía trước là đồng cảm với những người mà chính trị của họ không ảnh hưởng đến chính trị của bạn.During her time there, Hochschild met with the people of Louisiana and listened to both their grievances and their hopes. She learned that the state faces some serious problems, from an abnormal spike in cancer cases due to increased pollution created by big oil companies to the economic stagnation of the white working class. She also learned that the best way forward is to empathize with those whose politics don’t jibe with yours.
Trong phần tóm tắt này về Người lạ ở vùng đất riêng của Arlie Russell Hochschild, bạn sẽ họcIn this summary of Strangers in Their Own Land by Arlie Russell Hochschild, you’ll learn
tại sao Thống đốc đảng Cộng hòa Bobby Jindal lại cho các tập đoàn dầu khí trị giá 1,6 tỷ đô la;why Republican governor Bobby Jindal gave away 1.6 billion dollars to oil and gas corporations;
Tiệc trà là gì; vàwhat the Tea Party is; and
cách Fox News thúc đẩy cuộc tranh luận chính trị ở Louisiana.how Fox News drives the political debate in Louisiana.
Những Người Lạ Ở Vùng Đất Riêng Ý Tưởng Chính # 1: Những người ủng hộ Tiệc Trà ở Louisiana dường như đang hành xử một cách nghịch lý.Strangers in Their Own Land Key Idea #1: The supporters of the Tea Party in Louisiana seem to be behaving paradoxically.
Bạn sẽ nghĩ rằng các bang nghèo hơn của Mỹ sẽ ủng hộ viện trợ của chính phủ. Rốt cuộc, nếu bạn cần giúp đỡ và luôn sẵn sàng trợ giúp, tại sao bạn không thử tìm nó? Tuy nhiên, thật nghịch lý, Louisiana, một trong những bang nghèo nhất trên toàn quốc, dường như lại chống lại những khoản viện trợ như vậy.You’d think that the poorer American states would advocate for government aid. After all, if you need help, and help is available, why wouldn’t you try to get it? But, paradoxically enough, Louisiana, one of the poorest states in the nation, seems to be against such aid.
Điều này có thể là do một số lượng lớn công dân của Louisiana ủng hộ Đảng Trà, một phong trào bảo thủ chính trị trong Đảng Cộng hòa ủng hộ thị trường tự do, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn và mong muốn một chính phủ nhỏ thực hiện ít quy định.This may well be because a large number of Louisiana’s citizens support the Tea Party, a politically conservative movement within the Republican Party that favors the free market, supports big businesses and desires a small government which exercises little regulation.
Đa số công dân của Louisiana rõ ràng ủng hộ những ý thức hệ này. Họ đã bầu Bobby Jindal vào vị trí thống đốc bang trong cả hai năm 2007 và 2011, và Jindal đã giảm bớt số lượng các quy định áp dụng cho các công ty hóa chất và dầu mỏ lớn hoạt động trong bang. Ông đã cố tình hạ thấp tiêu chuẩn ô nhiễm của khu vực để các công ty đáp ứng các yêu cầu, mặc dù những tiêu chuẩn hạ thấp này thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước. Ngoài ra, ông còn đưa ra các ưu đãi tiền mặt trị giá hàng tỷ đô la cho các công ty dầu mỏ, khuyến khích họ chuyển đến Louisiana.A majority of the citizens of Louisiana evidently support these ideologies. They elected Bobby Jindal to the position of state governor in both 2007 and 2011, and Jindal reduced the number of regulations in place for the large chemical and oil companies operating within the state. He purposely lowered the region’s pollution standards so that the companies would meet the requirements, even though these lowered standards were far below the national average. In addition, he offered cash incentives worth billions of dollars to oil companies, encouraging them to relocate to Louisiana.
Đối với mong muốn của Louisianans về một chính phủ nhỏ hơn, họ tin rằng nhà nước đã có quá nhiều quyền lực. Họ tin rằng nhà nước “ăn cắp” tiền thuế của họ, chuyển tiền cho những người, thay vì vật lộn với thất nghiệp, họ chọn cách lười biếng và chấp nhận các khoản trợ cấp của chính phủ. Đa số người Louisiana nghĩ rằng nếu chính phủ giảm quy mô và ảnh hưởng thì điều này sẽ không xảy ra.As for Louisianans’ desire for a smaller government, they believe that the state already has too much power. They believe that the state “steals” their tax dollars, passing the money on to people who, rather than struggling with unemployment, choose to be lazy and accept government handouts. A majority of Louisianans think that if the government were reduced in size and influence this wouldn’t be the case.
Trớ trêu thay, việc thiếu chính sách quản lý và giảm sự tham gia của chính phủ đã khiến Louisiana trở thành một trong những bang có điều kiện kinh tế tồi tệ nhất ở Mỹ. Một năm sau khi Jindal được bầu lần đầu tiên, Louisiana được xếp hạng 49/50 trong The Measure of America. Bảng xếp hạng đánh giá tuổi thọ, số người có trình độ học vấn, thu nhập cá nhân trung bình và mức độ đi học.Ironically, this overt lack of regulatory policies and reduced governmental involvement has led to Louisiana being one of the worst-off states in America. A year after Jindal was first elected, Louisiana was ranked number 49 out of 50 in The Measure of America. The ranking assessed life expectancy, the number of people with educational degrees, median personal income and school-enrollment levels.
Người dân Louisiana tin rằng một vài quy định vẫn còn áp dụng là căn nguyên của những căn bệnh của họ. Vậy tại sao họ lại nghĩ như vậy và tiếp tục bỏ phiếu theo đường lối bảo thủ? Trong phần tóm tắt cuốn sách sau đây, bạn sẽ tìm ra.The people of Louisiana believe that the few regulations still in place are the root of their ills. So why do they think this and continue to vote along conservative lines? In the following book summarys, you’ll find out.
Những Người Lạ Ở Vùng Đất Riêng Ý Tưởng Chính # 2: Dầu mỏ được đánh giá quá cao như một lợi ích cho Louisiana.Strangers in Their Own Land Key Idea #2: Oil is highly overestimated as a benefit to Louisiana.
Các chính trị gia Louisianan thường nói về tác động tích cực của ngành công nghiệp dầu mỏ trị giá hàng tỷ đô la đối với bang. Nhưng những lời khen ngợi như vậy chỉ là ngụy biện. Trên thực tế, dầu lớn vô cùng bất lợi.Louisianan politicians often talk about the positive impact the billion-dollar oil industry has on the state. But such praise is mere rhetoric. In fact, big oil has been exceedingly detrimental.
Khi một công ty dầu khí có kế hoạch mở một nhà máy gần nhà của những người ủng hộ Đảng Trà, triển vọng thường được chia sẻ với người dân. Họ được thông báo rằng việc xây dựng sẽ mang lại cho họ công việc ổn định, nhưng trên thực tế, hầu hết các vị trí này đều thuộc về các chuyên gia chuyển đến đó từ bên ngoài khu vực. Công nhân từ các nước nghèo hơn - sẵn sàng chấp nhận mức trả lương thấp hơn nhiều so với công dân Mỹ - cũng thường được tuyển dụng để làm việc tại các nhà máy này.When an oil company plans to open a plant near the homes of Tea Party supporters, the prospects are often shared with residents. They’re told that the construction will provide them with steady jobs, but, in reality, most of these positions go to professionals who relocate there from outside the region. Workers from poorer countries – willing to accept much lower pay rates than American citizens – are also often recruited to work on these plants.
Ô nhiễm do các nhà máy này tạo ra cũng là một vấn đề lớn. Các tuyến đường thủy trên khắp Louisiana đã bị đầu độc bởi nước thải, kết quả là nhiều ngư dân hiện không còn việc làm.The pollution produced by these plants is also a major issue. Waterways across Louisiana have been poisoned by effluent, the result being that many fishermen are now out of work.
Trong khi đó, tiểu bang dành cho các nhà máy dầu những ưu đãi thuế rất lớn, trong khi những lợi ích mà người dân Louisiana nhận được không lớn hơn số thuế bị thất thu.Meanwhile, the state offers oil plants huge tax incentives, while the benefits realized by the people of Louisiana don’t outweigh the amount of tax revenue lost.
Đối với các công ty chuyển đến Louisiana, Thống đốc Jindal đề xuất mười năm kinh doanh miễn thuế. Sau khi hết mười năm đó, các doanh nghiệp này được phép đổi tên chỉ cần đổi tên, có thêm mười năm hoạt động miễn thuế. Chính sách này đã khiến tiểu bang thiệt hại 1,6 tỷ đô la tiền thuế bị thất thu - khoản tiền mà tiểu bang đang rất cần.For companies that relocate to Louisiana, Governor Jindal proposed ten years of tax-free business. After those ten years are up, these businesses are permitted to simply change their names, giving them an additional ten years of tax-free operation. This policy has cost the state $1.6 billion in lost tax revenue – money the state desperately needs.
Các công ty dầu mỏ không chỉ bị thu hút bởi nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên phong phú của Louisiana; dân cư của nó cũng làm cho tiểu bang trở thành một vị trí đắc địa cho việc kinh doanh như vậy.Oil companies are not only drawn to Louisiana’s rich supply of natural resources; its populace also makes the state a prime location for such business.
Một cuộc điều tra được thực hiện đại diện cho một công ty dầu mỏ đã phát hiện ra rằng một số thị trấn sở hữu những phẩm chất khiến chúng trở nên lý tưởng - đó là đối với các công ty dầu mỏ. Những cư dân lâu năm không được giáo dục sau trung học, những người theo đạo Cơ đốc sùng đạo làm việc trong các ngành nông nghiệp hoặc khai thác mỏ - những thị trấn đầy những người phù hợp với những mô tả này là hoàn hảo. Và Louisiana có đầy những thị trấn như vậy, đó có lẽ là lý do tại sao các công ty dầu mỏ đã định cư ở bang này.An investigation made on behalf of one oil company found that certain towns possess qualities that make them ideal – for oil companies, that is. Long-term residents who haven’t received education beyond high school, devout Christians working in the farming or mining industries – towns full of people who fit these descriptions are perfect. And Louisiana is full of such towns, which is probably why oil companies have settled in the state.
Những Người Lạ Ở Vùng Đất Riêng Ý Tưởng Chính # 3: Những người ủng hộ Đảng Trà cảm thấy bị chính phủ liên bang bỏ rơi.Strangers in Their Own Land Key Idea #3: The Tea Party supporters feel neglected by the federal government.
Nền tảng cho thái độ của các thành viên Tea Party là niềm tin chung rằng họ là những cá nhân chăm chỉ, những người không được khen thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ. Nói chung, họ đang tìm kiếm ai đó để đổ lỗi - nhưng mối quan hệ của họ thường không đúng chỗ.Underpinning the attitude of Tea Party members is a shared belief that they’re hardworking individuals who aren’t justly rewarded for their efforts. Collectively, they’re looking for someone to blame – but their ire is often misplaced.
Phần lớn sự bất mãn bắt nguồn từ các vấn đề liên quan đến chủng tộc, giai cấp và giới tính. Phần lớn những người ủng hộ Tea Party là đàn ông da trắng, những người cũng là công nhân cổ cồn xanh. Về cơ bản, họ cảm thấy rằng họ là trụ cột của nước Mỹ - nhờ vào sự chăm chỉ của họ, đất nước mới có được ngày hôm nay. Tuy nhiên, họ cảm thấy rằng họ bị cấm khỏi “Giấc mơ Mỹ”, trong khi những người thiểu số liên tục được hỗ trợ, chẳng hạn như hành động khẳng định.Much of the discontent stems from issues relating to race, class and gender. The majority of Tea Party supporters are white men who’re also blue-collar workers. Essentially, they feel that they’re the backbone of America – that, thanks to their hard work, the country is what it is today. However, they feel that they’re barred from the “American Dream,” whereas minorities are constantly given assistance, such as affirmative action.
Họ coi việc Obama lên làm tổng thống là một ví dụ điển hình về đối xử ưu đãi. Điều này đã được Fox News vô địch ủng hộ.They regard Obama’s ascendence to the presidency as a prime example of preferential treatment. This take on Obama was championed by Fox News, which both encouraged its viewers to distrust him and routinely linked his political success to a system poisoned by affirmative action and political correctness.
Thái độ chia sẻ này đã làm nảy sinh những người đàn ông lớn tuổi, da trắng, thuộc tầng lớp trung lưu thấp hơn tin rằng họ cũng là một nhóm thiểu số cần được quan tâm đặc biệt. Họ cảm thấy rằng họ đang bị lãng quên, trong khi mọi thành phần khác của xã hội đang nhận được các tài liệu.This shared attitude has given rise to older, white, lower-middle-class men believing that they are a minority requiring special attention, too. They feel that they’re being forgotten, while every other faction of society is receiving handouts.
Sự tồn tại đơn thuần của Tiệc trà đã chứng thực những cảm xúc này. Nó chứng minh cho những người đàn ông này thấy rằng họ không đơn độc, một tình cảm mà Donald Trump tiếp tục tận dụng. Trump thường nói ra bất cứ điều gì ông ấy nghĩ, ít quan tâm đến cảm xúc của người khác, và ý kiến của ông ấy thường được chia sẻ bởi những người đàn ông này, những người cho đến nay vẫn được các phương tiện truyền thông tự do kiểm soát. Trong mắt các thành viên Đảng Trà, Trump đổ lỗi cho những người đáng bị đổ lỗi. Và lời hứa của ông sẽ đưa đất nước trở lại trạng thái trước đây - khi, không giống như bây giờ, giai cấp công nhân da trắng được tự chủ và được tôn kính - đã trở thành âm nhạc trong tai họ.The mere existence of the Tea Party validates these feelings. It proves to these men that they aren’t alone, a sentiment that Donald Trump continues to capitalize on. Trump often spouts whatever he thinks, with little regard for the feelings of others, and his opinions are often shared by these men who, until now, have been kept in check by the liberal media. In the eyes of Tea Party members, Trump blames the people who deserve to be blamed. And his promise to return the country to its previous state – when, unlike now, the white working class was autonomous and revered – is music to their ears.
Những Người Lạ Ở Vùng Đất Riêng Của Họ Ý Tưởng Chính # 4: Các thành viên Đảng Trà cảm thấy bị tôn trọng bởi phần còn lại của quốc gia.Strangers in Their Own Land Key Idea #4: Tea Party members feel disrespected by the rest of the nation.
Khi nói đến việc chế nhạo các đảng viên Cộng hòa, các phương tiện truyền thông tự do thường không nương tay. Đương nhiên, hành vi chủ đạo này khiến các thành viên Tea Party cảm thấy bị hạ thấp.When it comes to mocking Republicans, the liberal media often doesn’t hold back. Naturally, this mainstream behavior makes Tea Party members feel condescended to.
Trên thực tế, người miền Nam cho rằng họ đã bị buộc phải thay đổi cách làm của mình kể từ những năm 1860. Theo họ, tất cả bắt đầu từ cuộc Nội chiến năm 1861, khi cư dân từ miền Bắc xuống miền Nam và nói với cư dân rằng lối sống của họ vốn đã sai lầm và cần phải thay đổi. Người miền Nam tin rằng điều này đã xảy ra một lần nữa sau đó trong Phong trào Dân quyền, và về cơ bản nó đang xảy ra một lần nữa bây giờ giữa cánh hữu và cánh tả chính trị.In fact, Southerners claim that they’ve been forcibly made to change their ways since the 1860s. According to them, this all began with the Civil War in 1861, when residents from the North came down to the South and told the inhabitants that their way of life was inherently wrong and had to change. Southerners believe that this occurred again later during the Civil Rights Movement, and that it’s essentially happening again now between the political right and left.
Và thực sự, nhiều người miền Bắc tin rằng Louisiana có vấn đề về phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, những cư dân da trắng không coi mình là người phân biệt chủng tộc theo nghĩa tích cực ghét người da đen - nhưng nhiều người có xu hướng có vấn đề với việc những người da màu gần gũi hơn với họ trong việc hiện thực hóa một số hình thức của “Giấc mơ Mỹ”.And indeed, many Northerners believe that Louisiana has an issue with racism. However, the white inhabitants don’t consider themselves to be racist in the sense of actively hating black people – but many do tend to have an issue with people of color being closer than themselves to realizing some form of the “American Dream.”
Một điều khác mà các thành viên của Tea Party cảm thấy họ bị đánh giá là mối quan hệ của họ với tôn giáo. Người Louisiana thường đề cập đến khái niệm “bị xáo trộn” - đây là ý tưởng rằng nhà thờ và tôn giáo nói chung, là một phần quan trọng của bạn. Nhà thờ mang lại cảm giác cộng đồng cho họ, và thường xuyên khuyến khích mọi người giúp đỡ những người gặp khó khăn.Another thing Tea Party members feel they’re judged for is their relationship with religion. Louisianans frequently refer to the concept of “being churched” – this is, the idea that the church, and religion as a whole, constitutes an important part of you. The church provides a sense of community for them, and regularly encourages people to aid those in need.
Mặc dù điều này nghe có vẻ tích cực, nhưng những người theo Đảng Trà có xu hướng gặp vấn đề với việc được chỉ dẫn cách thể hiện sự hào hùng của họ - đặc biệt là khi các chỉ thị đến từ các thành viên tự do trong xã hội. Lấy ví dụ về hoàn cảnh của trẻ em tị nạn Syria. Các thành viên của Tea Party tin rằng họ cảm thấy có lỗi vì đã không giúp đỡ những người tị nạn, trong khi nỗ lực tình nguyện của họ tại một nhóm hỗ trợ cho binh lính Mỹ được coi là không đủ.Although this sounds positive, the Tea Party followers tend to have an issue with being told how to express their magnanimity – especially when directives are coming from the liberal members of society. Take the plight of Syrian refugee children, for instance. Tea Party members believe that they’re made to feel guilty for not helping refugees, while their efforts to volunteer at, say, a support group for American soldiers is deemed insufficient.
Hơn nữa, họ cảm thấy rằng những người theo chủ nghĩa tự do chế nhạo nền giáo dục dựa trên Kinh thánh của họ. Ví dụ, hôn nhân, theo định nghĩa của Kinh thánh, chỉ có thể tồn tại giữa một người nam và một người nữ. Nhưng những người theo chủ nghĩa tự do nhanh chóng gọi những người tuân theo định nghĩa này là kỳ thị đồng tính.Furthermore, they feel that liberals mock their Bible-based education. For instance, marriage, as defined by the Bible, can only exist between a man and a woman. But liberals are quick to call people who adhere to this definition homophobic.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các thành viên của Tea Party có xu hướng cảm thấy bị tấn công - hoặc kết quả là họ hành động phòng thủ để bảo vệ đường sống của mình.It’s no wonder, then, that Tea Party members tend to feel attacked – or that, as a result, they act defensively in order to protect their way of life.
Những Người Lạ Ở Vùng Đất Riêng Của Họ Ý Tưởng Chính # 5: Các chính sách của chính phủ nhỏ Louisiana đang hủy hoại môi trường và hành quyết các cư dân của nó.Strangers in Their Own Land Key Idea #5: Louisiana’s small-government policies are destroying its environment and executing its residents.
Các công ty dầu mỏ đã gây ra thiệt hại khủng khiếp cho Louisiana - quá nhiều để liệt kê đầy đủ. Nhưng đề cập đến một vài hành vi tàn bạo có thể đủ để lái xe về nhà điểm chung.Oil companies have done terrible damage to Louisiana – too much to list in full. But mentioning a few atrocities may suffice to drive home the general point.
Hố sụt đáy Bayou Corne là một trong những thảm họa tồi tệ nhất mà bang từng chứng kiến. Vào năm 2012, một mũi khoan dầu đã va vào một vòm muối dưới sàn kênh, khiến dầu bị mắc kẹt bên trong đó tràn ra nước. Vết nứt sau đó ngày càng mở rộng, cây cối, tàu thuyền và nhà cửa bị hút vào lỗ hổng để lại. Vụ việc khiến toàn bộ môi trường sống bị nhiễm độc và phá hủy.The Bayou Corne Sinkhole was one of the worst disasters the state has ever seen. In 2012, an oil drill struck a salt dome under the canal’s floor, which caused the oil trapped within it to spill into the water. The crack then widened, and trees, boats and homes were sucked into the gaping hole left behind. The incident left an entire habitat poisoned and destroyed.
Tình trạng ô nhiễm chung do các công ty khai thác dầu tạo ra cũng có liên quan đến việc gia tăng các ca ung thư. Con số đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây - trên thực tế, một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2015 bởi Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đã liệt kê Louisiana là bang có số lượng bệnh nhân ung thư nam tính trên đầu người cao thứ hai.The general pollution created by oil companies has also been linked to a rise in cancer cases. The number has shifted dramatically in recent years – in fact, a study conducted in 2015 by the American Cancer Society listed Louisiana as the state with the second highest amount of male cancer patients per capita.
Một cặp vợ chồng báo cáo rằng 9 thành viên của gia đình chồng đã trở thành nạn nhân của căn bệnh này. Gia đình ông không có người hút thuốc hay uống rượu nhiều và thú vị là không có trường hợp nào mắc bệnh ung thư trước khi các công ty dầu mỏ đến.One couple reported that nine members of the husband’s immediate family had fallen victim to the disease. There were no big smokers or drinkers in his family and, interestingly, there were no instances of cancer before the arrival of the oil companies.
Để đánh lạc hướng dân chúng khỏi sự tàn phá đang xảy ra xung quanh họ, Fox News dường như đã có một kế hoạch hành động. Mạng này không đưa tin về những thảm họa mà người dân Louisiana phải đối mặt mà chọn tập trung vào những câu chuyện giật gân khơi dậy nỗi sợ hãi ở người xem. Theo Fox, chính phủ liên bang tồi tệ hơn nhiều so với bất kỳ hố sụt độc hại nào.To distract the populace from the devastation happening around them, Fox News seems to have a plan of action. The network doesn’t report on the disasters that the people of Louisiana face, but rather chooses to focus on sensationalist stories that inspire fear in viewers. According to Fox, the federal government is a lot worse than any toxic sinkhole.
Mạng lưới này cũng coi thường Cơ quan Bảo vệ Môi trường, miêu tả nó như một tổ chức tiêu cực do chính phủ liên bang kiểm soát. Charles Krauthammer, một nhà bình luận của Fox, thậm chí còn so sánh nỗ lực của EPA trong việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng không quân với một cuộc tấn công vào nước Mỹ của các lực lượng đối phương.The network also pillories the Environmental Protection Agency, portraying it as a negative organization controlled by the federal government. Charles Krauthammer, a Fox commentator, even compared the EPA’s bid to raise air-quality standards to an attack on America by enemy forces.
Trên thực tế, người dân Louisiana đang bị mắc kẹt. Bị ảnh hưởng bởi Fox và có thói quen lưu truyền những tư tưởng có hại trong bản thân, họ lơ là trong việc giải quyết những vấn đề đang dần giết chết họ.In effect, the people of Louisiana are trapped. Influenced by Fox and habitually circulating damaging ideologies among themselves, they neglect to address the issues that are slowly killing them.
Những Người Xa Lạ Ở Vùng Đất Riêng Của Họ Ý Tưởng Chính # 6: Điều quan trọng là cố gắng đồng cảm với đầu bên kia của phổ chính trị.Strangers in Their Own Land Key Idea #6: It’s important to try to empathize with the other end of the political spectrum.
Để hiểu lập trường chính trị của người khác, bạn phải hiểu lịch sử của người đó - những kinh nghiệm cá nhân và sự rèn luyện thực tế đã thông báo cho hệ thống niềm tin của cô ấy. Nếu một người không đồng cảm theo cách này, thì sẽ khó có thể hướng tới những thỏa hiệp chính trị có thể dung thứ được cho cả hai bên.In order to understand someone else’s political stance, you have to understand that person’s history – the personal experiences and practical exigencies that have informed her system of belief. If one fails to empathize in this way, it becomes difficult to work toward mutually tolerable political compromises.
Thật vậy, bên trái và bên phải không thể hiểu nhau vì sự đồng cảm thất bại như vậy. Mặc dù mỗi bên đồng ý rằng có những vấn đề xã hội lớn, nhưng họ không thể thống nhất về nguyên nhân của những vấn đề đó.Indeed, the left and the right are unable to understand each other because of such a failure of empathy. Though each side agrees there are major societal problems, they can’t agree on the cause of those problems.
Cánh tả đổ lỗi cho các doanh nghiệp lớn, chiếm 1% dân số nhưng lại bắt 99% còn lại làm con tin.The left blames big businesses, which make up 1 percent of the population and yet hold the other 99 percent hostage.
Những người ở bên phải đổ lỗi cho chính phủ, người nghèo và dân tộc thiểu số; họ cảm thấy rằng những nhóm này lấy của những công dân trung thực những gì thuộc về họ một cách hợp pháp.People on the right pin the blame on the government, the poor and minorities; they feel that these groups take from honest citizens what rightfully belongs to them.
Tất cả là một vấn đề của quan điểm. Ví dụ, những người từ miền Nam nhìn mọi thứ khác nhiều so với những người lớn lên ở miền Bắc.It’s all a matter of perspective. People from the South, for instance, see things much differently from people who grew up in the North.
Ở miền Nam thời kỳ trước, có một hệ thống phân cấp rõ ràng - chủ đồn điền ở trên cùng, nô lệ ở dưới cùng và nông dân da trắng nghèo ở giữa. Những người nông dân da trắng này khiếp sợ rằng một ngày nào đó họ cũng có thể sống như nô lệ, vì vậy họ đã cố gắng hết sức để phân biệt mình.In the antebellum South, there was a definitive hierarchy – plantation owners at the top, slaves at the bottom and poor white farmers in the middle. These white farmers were terrified that they, too, might one day live like slaves, so they did their utmost to differentiate themselves.
Ngày nay, cấu trúc đó vẫn giống nhau. Những người da trắng nghèo khó gần gũi hơn với sự hoang tàn tồn tại dưới đáy của đống rác, vì vậy họ tự nhiên muốn tránh nó bằng mọi giá. Chính thái độ này khiến họ ủng hộ các doanh nghiệp lớn hơn chính phủ; chấp nhận viện trợ của chính phủ sẽ là thừa nhận rằng họ không tốt hơn những người nghèo cần nó.Today, that structure is much the same. Impoverished white people are closer to the desolation that exists at the bottom of the pile, so they’re naturally eager to avoid it at all costs. It’s this attitude that makes them favor big business over the government; to accept government aid would be to admit that they are no better than the poor people who need it.
Cả hai bên sẽ ít đấu tranh hơn nếu họ chọn cách đồng cảm nhiều hơn. Chính sự thiếu hiểu biết hiện tại đang khiến cả những người ủng hộ cánh tả và cánh hữu cảm thấy mất hứng thú.Both sides would struggle less if they chose to empathize more. It’s this current lack of understanding that’s causing both supporters of the left and the right to feel displaced.
Ở bên phải, mọi người cảm thấy bị chế giễu vì đã đề cao những giá trị mà họ cho là tinh túy của người Mỹ. Họ đã mất quyền nói “dưới quyền Chúa” trong lời cam kết trung thành trong trường học - và điều quan trọng cần nhớ là mặc dù tôn giáo có thể không còn đóng vai trò quan trọng đối với một số người, nhưng đối với họ, tôn giáo có tầm quan trọng cao nhất.On the right, people feel mocked for upholding values that they perceive as quintessentially American. They have lost the right to say “under God” in the pledge of allegiance in schools – and it’s important to remember that while religion may no longer play a pivotal role for some, it’s of the highest importance to them.
Ở bên trái, mọi người cảm thấy rằng các dịch vụ công cộng của họ đang bị ăn cắp, và các thành viên Đảng Trà đang khuyến khích hành vi trộm cắp này.On the left, people feel that their public services are being stolen, and that the Tea Party members are encouraging this theft.
Cuối cùng, vấn đề cơ bản là giống nhau ở cả hai bên - người Mỹ không còn nhận ra đất nước mà họ từng biết và yêu mến. Đồng cảm với những người ở phía bên kia của sự chia rẽ chính trị có thể là cách duy nhất để khiến nước Mỹ giống như ở nhà một lần nữa.Ultimately, the fundamental issue is the same on both sides – Americans no longer recognize the country they once knew and loved. Empathizing with people on the other side of the political divide may be the only way to make America look like home again.
Đang đánh giá: Những Người Lạ Ở Vùng Đất Riêng Của Họ Tóm Tắt SáchIn Review: Strangers in Their Own Land Book Summary
Bầu không khí chính trị chia rẽ ở Louisiana rõ ràng đang có những tác động tiêu cực đến người dân trong bang. Các xu hướng Louisianan này theo quan điểm là đại diện cho các khuynh hướng quốc gia, đó là lý do tại sao, khi ai đó có quan điểm chính trị khác với quan điểm của bạn, thì đồng cảm là chính sách tốt nhất. Để tiến bộ như một xã hội, điều quan trọng là phải làm việc tập thể để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn và xóa bỏ các tổ chức và hệ tư tưởng thực sự gây ra mối đe dọa.The divisive political climate within Louisiana is clearly having negative repercussions on the people of the state. These Louisianan trends in opinion are representative of national ones, which is why, when someone holds political views that differ from your own, empathy is the best policy. In order to progress as a society, it’s important to collectively work toward a better future and dismantle the organizations and ideologies that really pose a threat.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
strangers_own_land.txt · Last modified: 2022/04/15 20:25 by 127.0.0.1