User Tools

Site Tools


short_history_nearly_everything

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
short_history_nearly_everything [2021/11/26 20:02]
bacuro
short_history_nearly_everything [2021/11/26 20:03] (current)
bacuro
Line 5: Line 5:
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
  
-//Bản tóm tắt cuốn sách A Short History of Nearly Everything (Lịch sử ngắn về gần như mọi thứ) của tác giả Bill Bryson dưới đây đang được đóng góp bởi các thành viên của trang web dichsach.club//\\+//Bản tóm tắt cuốn sách A Short History of Nearly Everything (Lịch sử ngắn về gần như mọi thứ) của tác giả Bill Bryson dưới đây đang được đóng góp bởi các thành viên của trang web dichsach.club// \\
 //Nếu bạn nhận thấy có nội dung nào chưa chính xác, hãy ấn vào nút "Edit this page" để hiệu chỉnh nội dung ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!// //Nếu bạn nhận thấy có nội dung nào chưa chính xác, hãy ấn vào nút "Edit this page" để hiệu chỉnh nội dung ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!//
  
 </WRAP> </WRAP>
  
-|**Bản Tiếng Việt **|**Bản tiếng Anh**|+|**Bản Tiếng Việt ** |**Bản tiếng Anh** |
 |Lịch sử ngắn về gần như mọi thứ|A Short History of Nearly Everything| |Lịch sử ngắn về gần như mọi thứ|A Short History of Nearly Everything|
 |Bill Bryson|Bill Bryson| |Bill Bryson|Bill Bryson|
Line 30: Line 30:
 |Chính ở điểm dày đặc duy nhất này mà các khối xây dựng của vũ trụ đã từng bị giới hạn. Đột nhiên, vì những lý do chưa được biết đến, điểm kỳ dị này bùng nổ trong “một xung chói mắt duy nhất”, ném nội dung tương lai của vũ trụ của chúng ta qua khoảng không.|It is in this single, dense point that the building blocks of the universe were once confined. Suddenly, for reasons yet unknown, this singularity exploded in “a single blinding pulse,” flinging the future contents of our universe across the void.| |Chính ở điểm dày đặc duy nhất này mà các khối xây dựng của vũ trụ đã từng bị giới hạn. Đột nhiên, vì những lý do chưa được biết đến, điểm kỳ dị này bùng nổ trong “một xung chói mắt duy nhất”, ném nội dung tương lai của vũ trụ của chúng ta qua khoảng không.|It is in this single, dense point that the building blocks of the universe were once confined. Suddenly, for reasons yet unknown, this singularity exploded in “a single blinding pulse,” flinging the future contents of our universe across the void.|
 |Mặc dù lý do tại sao "tiếng nổ" xảy ra vẫn chưa được biết, các nhà khoa học đã làm rõ hơn về những gì đã xảy ra sau đó.|Although the reasons why the “bang” happened are still unknown, scientists have more clarity about what happened afterwards.| |Mặc dù lý do tại sao "tiếng nổ" xảy ra vẫn chưa được biết, các nhà khoa học đã làm rõ hơn về những gì đã xảy ra sau đó.|Although the reasons why the “bang” happened are still unknown, scientists have more clarity about what happened afterwards.|
-|Trong Vụ nổ lớn, vật chất, hoặc nội dung của điểm kỳ dị đó, giãn nở nhanh đến mức toàn bộ vũ trụ hình thành trong khoảng thời gian mà bạn có thể phải lắp ráp một chiếc bánh sandwich. Thực tế ngay sau vụ nổ, vũ trụ đã phồng lên đáng kể, tăng gấp đôi kích thước sau mỗi 10 ^ -34 giây - tức là rất nhanh.|In the Big Bang, matter, or the contents of that singularity, expanded so rapidly that the entire universe formed within the time it might take you to assemble a sandwich. Practically immediately after the explosion, the universe inflated dramatically, doubling in size every 10^-34 seconds – that is, very very quickly.|+|Trong Vụ nổ lớn, vật chất, hoặc nội dung của điểm kỳ dị đó, giãn nở nhanh đến mức toàn bộ vũ trụ hình thành trong khoảng thời gian mà bạn có thể phải lắp ráp một chiếc bánh sandwich. Thực tế ngay sau vụ nổ, vũ trụ đã phồng lên đáng kể, tăng gấp đôi kích thước sau mỗi 10^-34 giây - tức là rất nhanh.|
 |Chúng ta biết rằng, cùng với các lực cơ bản chi phối vũ trụ của chúng ta, 98% vật chất trong vũ trụ được tạo ra chỉ trong vòng ba phút. Vũ trụ hiện có đường kính kéo dài ít nhất một trăm tỷ năm ánh sáng và tiếp tục mở rộng, ngay cả bây giờ.|We know that, alongside the fundamental forces that govern our universe, 98 percent of all matter in the universe was created within a mere three minutes. The universe now spans a diameter of at least one hundred billion light years, and continues to expand, even now.| |Chúng ta biết rằng, cùng với các lực cơ bản chi phối vũ trụ của chúng ta, 98% vật chất trong vũ trụ được tạo ra chỉ trong vòng ba phút. Vũ trụ hiện có đường kính kéo dài ít nhất một trăm tỷ năm ánh sáng và tiếp tục mở rộng, ngay cả bây giờ.|We know that, alongside the fundamental forces that govern our universe, 98 percent of all matter in the universe was created within a mere three minutes. The universe now spans a diameter of at least one hundred billion light years, and continues to expand, even now.|
 |Lược sử ngắn về gần như mọi thứ Ý tưởng chính # 2: Sự khổng lồ của vũ trụ khiến có khả năng có những sinh vật có tư duy khác ngoài đó.|A Short History of Nearly Everything Key Idea #2: The enormity of the universe makes it likely that there are other thinking beings out there.| |Lược sử ngắn về gần như mọi thứ Ý tưởng chính # 2: Sự khổng lồ của vũ trụ khiến có khả năng có những sinh vật có tư duy khác ngoài đó.|A Short History of Nearly Everything Key Idea #2: The enormity of the universe makes it likely that there are other thinking beings out there.|
Line 154: Line 154:
 |Thông điệp chính trong cuốn sách này:|The key message in this book:| |Thông điệp chính trong cuốn sách này:|The key message in this book:|
 |Trong vài trăm năm qua, nhân loại đã dần tích lũy những mảnh ghép cho câu đố về sự tồn tại của chúng ta. Giờ đây, chúng ta biết nhiều hơn về vũ trụ, hành tinh và bản thân chúng ta hơn bất kỳ ai có thể từng tưởng tượng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều phải học, vì quá trình khám phá khoa học không bao giờ dừng lại!|Over the past few hundred years, humanity has slowly accumulated pieces to the puzzle of our existence. We now know more about our universe, our planet and ourselves than anyone could have once possibly imagined. Yet, there is still much more to learn, as the process of scientific discovery never stops!| |Trong vài trăm năm qua, nhân loại đã dần tích lũy những mảnh ghép cho câu đố về sự tồn tại của chúng ta. Giờ đây, chúng ta biết nhiều hơn về vũ trụ, hành tinh và bản thân chúng ta hơn bất kỳ ai có thể từng tưởng tượng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều phải học, vì quá trình khám phá khoa học không bao giờ dừng lại!|Over the past few hundred years, humanity has slowly accumulated pieces to the puzzle of our existence. We now know more about our universe, our planet and ourselves than anyone could have once possibly imagined. Yet, there is still much more to learn, as the process of scientific discovery never stops!|
-|Đề xuất đọc thêm: Ý tưởng tốt đến từ đâu của Steven Johnson Suggested further reading: Where Good Ideas Come From by Steven Johnson|+|Đề xuất đọc thêm: Ý tưởng tốt đến từ đâu của Steven Johnson Suggested further reading: Where Good Ideas Come From by Steven Johnson|
 |Ý tưởng tốt đến từ đâu nghiên cứu sự phát triển của sự sống trên trái đất và lịch sử của khoa học. Bản tóm tắt cuốn sách nêu bật nhiều điểm tương đồng giữa hai yếu tố này, từ các nguyên tử cacbon hình thành nên những khối xây dựng đầu tiên của sự sống cho đến các thành phố và World Wide Web thúc đẩy những phát kiến và khám phá tuyệt vời. Ngoài việc trình bày phân tích sâu rộng này, với đầy rẫy những giai thoại và bằng chứng khoa học, Johnson cũng xem xét cách thức có thể nuôi dưỡng sự sáng tạo của cá nhân và tổ chức.|Where Good Ideas Come From examines the evolution of life on earth and the history of science. The book summary highlight many parallels between the two, ranging from carbon atoms forming the very first building blocks of life to cities and the World Wide Web fostering great innovations and discoveries. In addition to presenting this extensive analysis, replete with anecdotes and scientific evidence, Johnson also considers how individual and organizational creativity can be cultivated.| |Ý tưởng tốt đến từ đâu nghiên cứu sự phát triển của sự sống trên trái đất và lịch sử của khoa học. Bản tóm tắt cuốn sách nêu bật nhiều điểm tương đồng giữa hai yếu tố này, từ các nguyên tử cacbon hình thành nên những khối xây dựng đầu tiên của sự sống cho đến các thành phố và World Wide Web thúc đẩy những phát kiến và khám phá tuyệt vời. Ngoài việc trình bày phân tích sâu rộng này, với đầy rẫy những giai thoại và bằng chứng khoa học, Johnson cũng xem xét cách thức có thể nuôi dưỡng sự sáng tạo của cá nhân và tổ chức.|Where Good Ideas Come From examines the evolution of life on earth and the history of science. The book summary highlight many parallels between the two, ranging from carbon atoms forming the very first building blocks of life to cities and the World Wide Web fostering great innovations and discoveries. In addition to presenting this extensive analysis, replete with anecdotes and scientific evidence, Johnson also considers how individual and organizational creativity can be cultivated.|
- 
  
 {{tag>[Nonfiction]}} {{tag>[Nonfiction]}}
 +
  
short_history_nearly_everything.1637931739.txt.gz · Last modified: 2021/11/26 20:02 by bacuro