User Tools

Site Tools


hack_attack

Hack Attack: The Inside Story of How the Truth Caught Up with Rupert Murdoch Tiếng Việt

Lượt xem: 27

Bản tóm tắt cuốn sách Hack Attack: The Inside Story of How the Truth Caught Up with Rupert Murdoch (Tấn công chiếm đoạt: Rupert Murdoch đã bóc trần sự thật như thế nào.) của tác giả dưới Nick Davies đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Hack Attack: The Inside Story of How the Truth Caught Up with Rupert MurdochTấn công chiếm đoạt: Rupert Murdoch đã bóc trần sự thật như thế nào.
Nick DaviesNick Davies
Hack Attack details the riveting story of the phone hacking scandal that rocked the British media in 2011. Focusing on the rise and fall of Rupert Murdoch’s News of the World, the books offers an inside look into the seedy world of tabloid journalism.Hack Attack kể chi tiết câu chuyện hấp dẫn về vụ bê bối hack điện thoại làm rung chuyển giới truyền thông Anh vào năm 2011. Tập trung vào sự vươn lên và sụp đổ của tờ News of the World của Rupert Murdoch, cuốn sách cung cấp một cái nhìn sâu sắc về thế giới đầy tối tăm của báo chí lá cải.
It’s one of the biggest scandals of our generation, and it led to an actual pie in the face for media mogul Rupert Murdoch. But the hacking exposé at the British News of the World tabloid was about more than just scandal. It was about investigative journalism, the way money can trump decency, and a story that gripped the entire world.Đó là một trong những vụ bê bối lớn nhất của thế hệ chúng ta, và nó dẫn đến làn sóng phản đối ông trùm truyền thông Rupert Murdoch. Nhưng sự cố hack tại tờ báo lá cải News of the World của Anh không chỉ là một vụ bê bối. Đó còn là vấn đề về báo chí điều tra, cách tiền có thể vượt qua sự liêm chính, và một câu chuyện thu hút toàn bộ thế giới.
Hack Attack is the whole story, as chronicled by one of its major players. After all, it was the investigative work of journalist Nick Davies that kept the story alive and eventually led to News of the World shutting down.Hack Attack là câu chuyện được ghi lại bởi một người trong cuộc. Rốt cuộc, chính công việc điều tra của nhà báo Nick Davies đã giữ cho câu chuyện không bị chìm xuồng và cuối cùng dẫn đến việc tờ báo News of the World đóng cửa.
This book summary tell the whole story, from a seemingly innocuous bit of tabloid press to a major cover up involving politicians, police, media, and one (formerly) untouchable billionaire.Bản tóm tắt cuốn sách này kể toàn bộ câu chuyện, từ một tờ báo lá cải vô thưởng vô phạt trở thành một tờ báo lớn liên quan đến các chính trị gia, cảnh sát, truyền thông và một tỷ phú tưởng như không thể chạm tới.
In this summary of Hack Attack by Nick Davies, you’ll knowTrong phần tóm tắt này về Hack Attack của Nick Davies, bạn sẽ biết
why Murdoch ended up with a pie in the face;+ tại sao Murdoch lại bị lên án;
about the shady role the police had to play in the scandal; and+ về vai trò mờ ám mà cảnh sát đã phải thực hiện trong vụ bê bối;
why spying and hacking drew the ire of all of Britain.+ tại sao gián điệp và hack đã dẫn đến sự phẫn nộ của toàn bộ nước Anh.

#1. Thông tin có thể bị lấy cắp một cách dễ dàng, chẳng hạn như thông qua hack điện thoại.

Hack Attack Key Idea #1: One easy way to get information is to just steal it, for example, through phone hacking.Hack Attack Key Idea # 1: Thông tin có thể bị hack dễ dàng, chẳng hạn như thông qua hack điện thoại.
As with many other historic moments in British history, the phone-hacking scandal involved the Royal Family. This story, however, isn’t about deposing monarchs or warring kingdoms.Cũng như nhiều thời khắc lịch sử khác trong lịch sử nước Anh, vụ bê bối hack điện thoại liên quan đến Hoàng gia. Tuy nhiên, câu chuyện này không nói về việc hạ bệ các vị vua hay các chiến tranh giữa các vương quốc.
It centers around phone hacking, the illegal act of accessing someone else’s voicemail messages without their knowledge or consent.Cuốn sách xoay quanh việc hack điện thoại, hành vi truy cập bất hợp pháp vào tin nhắn thư thoại của người khác mà không được sự đồng ý của họ.
For example, phone hackers can simply exploit a loophole in telecommunications safety. Voicemail inboxes can be accessed remotely, and from any phone – all you need is the PIN.Ví dụ, tin tặc điện thoại có thể chỉ cần khai thác một lỗ hổng trong an ninh viễn thông. Hộp thư thoại có thể được truy cập từ xa và từ bất kỳ điện thoại nào - tất cả những gì bạn cần là mã PIN.
And people usually don’t change their PIN from the factory settings, which could be a simple code such as 0000. If you guess the PIN, you can access your target’s voicemails from anywhere.Và mọi người thường không thay đổi mã PIN của họ từ cài đặt gốc, đó có thể là một mã đơn giản chẳng hạn như 0000. Nếu bạn đoán đúng mã PIN, bạn có thể truy cập thư thoại của mục tiêu từ bất kỳ đâu.
The most nefarious means of accessing voicemails is by blagging, i.e., obtaining other people’s personal information through lying, persuasion and cunning.Phương tiện bất chính nhất để truy cập thư thoại là giả mạo, tức là lấy thông tin cá nhân của người khác thông qua nói dối, thuyết phục và xảo quyệt.
Blaggers call phone companies and impersonate the owner of the phone, using their silver tongues to either acquire someone’s PIN or have it reverted to the easily guessed factory setting.Những kẻ lừa đảo gọi điện cho các công ty điện thoại và mạo danh chủ sở hữu của điện thoại, sử dụng chiếc lưỡi khéo léo của họ để lấy mã PIN của ai đó hoặc khôi phục về cài đặt gốc dễ đoán.
Among the original and most talented phone hackers was Glenn Mulcaire. While others may have had to learn the skill, Mulcaire was practically born to be a blagger. Almost instinctively, he would use his quick thinking and guile to effortlessly extract private information from his unwitting victims.Trong số các hacker điện thoại tài năng thiên bẩm nhất là Glenn Mulcaire. Trong khi những người khác có thể phải học kỹ năng này, Mulcaire thực tế được sinh ra để trở thành một kẻ khoác lác. Gần như theo bản năng, anh ta sẽ sử dụng tư duy nhanh nhạy và sự thông minh của mình để dễ dàng lấy thông tin cá nhân từ những nạn nhân của mình.
Mulcaire began his work as a private investigator but soon caught the eye of the editors at tabloid newspapers. One of them, News of the World (NoW), took a particular interest in his skills.Mulcaire bắt đầu công việc của mình với tư cách là một điều tra viên tư nhân nhưng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các biên tập viên tại các tờ báo lá cải. Một trong số đó, News of the World (NoW), đặc biệt quan tâm đến kỹ năng của anh ấy.
In fact, they were so interested that, by 2001, they were paying Mulcaire £94,000 per year as a retainer!Trên thực tế, họ quan tâm đến mức, đến năm 2001, họ đã trả cho Mulcaire 94.000 bảng Anh mỗi năm để giữ chỗ với anh!
But it was 2005 when Mulcaire got his game-changing assignment: to hack the phones of the British Royal Family.Nhưng đó là năm 2005 khi Mulcaire nhận nhiệm vụ thay đổi cuộc sống của mình: hack điện thoại của Hoàng gia Anh.

#2. Scandal xảy ra với NoW sau khi hai phóng viên của họ bị bắt.

Hack Attack Key Idea #2: Scandal plagued NoW after two of its reporters were caught.Hack Attack Key Idea # 2: Scandal xảy ra với NoW sau khi hai phóng viên của tờ báo bị bắt.
Mulcaire’s skills were critical in scoring a hit on what could only be considered the most lofty of targets, the British Royal Household.Kỹ năng của Mulcaire rất quan trọng trong việc nhắm vào mục tiêu cao cả nhất. Gia đình Hoàng gia Anh.
He was commissioned by Clive Goodman, who worked under the newspaper’s editor in chief, Andy Coulson, and was in charge of stories about the Royals.Ông được ủy quyền bởi Clive Goodman, người làm việc dưới quyền tổng biên tập của tờ báo, Andy Coulson, và phụ trách các câu chuyện về Hoàng gia.
On 25 October 2005, Goodman, with the consent of Coulson, paid Mulcaire a commission of £500 per week to intercept voicemail communications from the Royal Household.Vào ngày 25 tháng 10 năm 2005, Goodman, với sự đồng ý của Coulson, đã trả cho Mulcaire một khoản tiền hoa hồng 500 bảng Anh mỗi tuần để xâp nhập hộp thư thoại của Hoàng gia.
Mulcaire’s work generated stories that led to lucrative sales for the newspaper, but over time, the desire for ever juicier stories eventually landed NoW in hot water.Thông tin từ Mulcaire tạo ra những câu chuyện mang đến doanh thu béo bở cho tờ báo, nhưng theo thời gian, mong muốn về những câu chuyện hấp dẫn hơn bao giờ hết cuối cùng đã nhấn chìm NoW trong nước sôi lửa bỏng.
One story involved Prince William’s drunken behavior following his brother Prince Harry’s graduation ceremony from military school.Một câu chuyện liên quan đến hành vi say xỉn của Hoàng tử William sau lễ tốt nghiệp trường quân sự của anh trai Hoàng tử Harry.
While the story was a front-page hit, it also set off alarm bells for the military because it very accurately reflected a complaint made by General Andrew Ritchie to Prince Harry’s secretary about his brother’s sloppy behavior. A complaint which had been left on voicemail.Mặc dù câu chuyện là một bài báo trên trang nhất, nhưng nó cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho quân đội vì nó phản ánh rất chính xác lời phàn nàn của Tướng Andrew Ritchie với thư ký của Hoàng tử Harry về hành vi cẩu thả của anh trai mình. Thông tin đến từ một khiếu nại đã được để lại trong thư thoại.
Mulcaire had worked for various other reporters at NoW, and both Coulson and his assistant, Greg Miskiw, were fully aware of his activities.Mulcaire đã từng làm việc cho nhiều phóng viên khác tại NoW, và cả Coulson và trợ lý của anh, Greg Miskiw, đều biết rõ về các hoạt động của Mulcaire.
However, when Mulcaire and Goodman were arrested on 8 August 2006 on suspicion of intercepting voicemail messages, NoW essentially offered them up as scapegoats, claiming that this was a case of a rogue editor and reporter working on their own.Tuy nhiên, khi Mulcaire và Goodman bị bắt vào ngày 8 tháng 8 năm 2006 vì tình nghi chặn tin nhắn thư thoại, NoW đã đưa họ ra làm vật tế thần. NoW cho rằng đây là trường hợp của một biên tập viên và phóng viên làm việc độc lập.
The police launched an investigation called Operation Caryatid into the hacking. In a raid on Mulcaire’s house, police uncovered files that suggested that the hacking was more widespread than they had initially thought.Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra mang tên Chiến dịch Caryatid về vụ hack. Trong một cuộc đột kích vào nhà Mulcaire, cảnh sát đã phát hiện ra các hồ sơ cho thấy vụ hack có quy mô lớn hơn so với ban đầu.
However, their investigation concluded that only Goodman and Mulcaire were implicated in hacking, leaving the rest of NoW in the clear.Tuy nhiên, cuộc điều tra của họ kết luận rằng chỉ Goodman và Mulcaire có liên quan đến việc hack, còn trách nhiệm của NoW vẫn chưa rõ ràng.
But, with evidence contradicting NoW’s position right in front of them, why didn’t the police investigate further? As you’ll see in our following book summarys, the answer lies in the influence of one wealthy man: Rupert Murdoch.Nhưng, với những bằng chứng mâu thuẫn với lợi ích của NoW ngay trước mắt, tại sao cảnh sát không điều tra thêm? Như bạn sẽ thấy trong phần tóm tắt cuốn sách sau đây của chúng tôi, câu trả lời nằm ở ảnh hưởng của một người đàn ông giàu có: Rupert Murdoch.

#3. Danh tính người đàn ông đằng sau bức màn

Hack Attack Key Idea #3: The man behind the curtain has a nameHack Attack Key Idea # 3: Danh tính người đàn ông đằng sau bức màn
Australian businessmen Rupert Murdoch has been skulking behind the scenes for decades.Doanh nhân người Úc Rupert Murdoch đã trốn tránh hậu trường trong nhiều thập kỷ.
He is the owner of various tabloids. Throughout his life, he has built a huge media organization, News Corporation (also known as News Corp), which owns more than 800 subsidiaries and has total assets worth around $60 billion.Ông là chủ sở hữu của nhiều tờ báo lá cải. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã xây dựng một tổ chức truyền thông khổng lồ, News Corporation (còn được gọi là News Corp), sở hữu hơn 800 công ty con và có tổng tài sản trị giá khoảng 60 tỷ USD.
He, in conjunction with his family trust, owns 12 percent of News Corp shares, yet also controls 39.7 percent of the votes.Ông, cùng với sự tín nhiệm của gia đình, sở hữu 12% cổ phần của News Corp, nhưng cũng kiểm soát 39,7% số phiếu bầu.
At one point in time, Murdoch owned the Sun, the Times, the News of the World and the Sunday Times, which together served 37 percent of British newspaper readers.Có thời điểm, Murdoch sở hữu Sun, Times, News of the World và Sunday Times, cùng phục vụ 37% độc giả báo chí Anh.
In addition, Murdoch supplies 60 percent of Australia’s daily papers and an astounding 70 percent of Sunday papers!Ngoài ra, Murdoch cung cấp 60% số báo hàng ngày của Úc và 70% số báo ngày Chủ nhật!
News Corp also owns the global publisher HarperCollins, as well as various American newspapers, such as the Wall Street Journal.News Corp cũng sở hữu nhà xuất bản toàn cầu HarperCollins, cũng như các tờ báo khác nhau của Mỹ, chẳng hạn như Wall Street Journal.
Murdoch has a strong hold over the television industry in Britain and abroad.Murdoch có vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp truyền hình ở Anh và nước ngoài.
For example, News Corporation owns 39.1 percent of the British satellite television service British Sky Broadcasting (BSkyB), which provides content to ten million homes, and competes in an oligopoly composed of only two other television services, BBC and ITN.Chẳng hạn, News Corporation sở hữu 39,1% cổ phần của dịch vụ truyền hình vệ tinh British Sky Broadcasting (BSkyB) của Anh, cung cấp nội dung cho mười triệu gia đình và cạnh tranh trong một tổ chức độc quyền chỉ bao gồm hai dịch vụ truyền hình khác là BBC và ITN.
News Corporation even made a move to buy the remaining shares of BSkyB, but this plan fell through in July 2011 after the full extent of the phone hacking debacle became public knowledge.News Corporation thậm chí còn thực hiện động thái mua số cổ phần còn lại của BSkyB, nhưng kế hoạch này đã thất bại vào tháng 7 năm 2011 sau khi toàn bộ sự cố hack điện thoại được công chúng biết đến.
Murdoch isn’t just a dominating presence in British television; he also owns the American film studio Twentieth Century Fox, which is responsible for the notoriously right-wing Fox News Network, often acting as a mouthpiece for Murdoch’s own political convictions.Murdoch không chỉ là sự hiện diện thống trị trên truyền hình Anh; ông cũng sở hữu hãng phim Mỹ Twentieth Century Fox, chịu trách nhiệm về Mạng lưới Fox News cánh hữu khét tiếng, thường hoạt động như một cơ quan ngôn luận cho các cáo buộc chính trị của Murdoch.
Clearly, Rupert Murdoch’s reach and influence through his media outlets is considerable. It wouldn’t be far-fetched to call him an “international media mogul.”Rõ ràng, tầm ảnh hưởng và tầm ảnh hưởng của Rupert Murdoch thông qua các phương tiện truyền thông của ông là rất đáng kể. Sẽ không quá xa vời khi gọi Murdoch là “ông trùm truyền thông quốc tế”.

#4. Murdoch có mối quan hệ thân thiết với một số chính trị gia.

Hack Attack Key Idea #4: Murdoch has cozy relationships with some politicians.Hack Attack Key Idea # 4: Murdoch có mối quan hệ thân thiết với một số chính trị gia.
As you might expect, being at the center of an international media conglomerate comes with certain perks, one of which is political influence. The relationship between Murdoch and politicians is often smooth when they share the same political ideology.Như bạn có thể mong đợi, trở thành trung tâm của một tập đoàn truyền thông quốc tế đi kèm với một số đặc quyền nhất định, một trong số đó là ảnh hưởng chính trị. Mối quan hệ giữa Murdoch và các chính trị gia thường êm đẹp khi họ có chung hệ tư tưởng chính trị.
This was the case with Margaret Thatcher, the British prime minister from 1979 to 1990. Their relationship was essentially effortless, as they were both strong adherents of Neoliberalist political philosophy, which calls for deregulated markets, privatization of public services and limited government interference.Đây là trường hợp của Margaret Thatcher, thủ tướng Anh từ năm 1979 đến năm 1990. Mối quan hệ của họ về cơ bản là dễ dàng, vì cả hai đều là những người ủng hộ mạnh mẽ triết lý chính trị Tân tự do, vốn kêu gọi thị trường phi điều tiết, tư nhân hóa các dịch vụ công và sự can thiệp hạn chế của chính phủ.
Their shared ideology led Murdoch’s News of the World and Sun to strongly back Thatcher’s prime ministerial campaign, and she had no qualms about returning the favor.Ý thức hệ chung của họ đã khiến tờ News of the World and Sun của Murdoch ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch tranh cử thủ tướng của Thatcher, và Bà không hề e ngại về việc đáp lại sự ủng hộ đó.
Indeed, Thatcher repeatedly helped Murdoch circumvent government regulations designed to foster competition.Thật vậy, Thatcher đã nhiều lần giúp Murdoch phá vỡ các quy định của chính phủ nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh.
For example, Murdoch secretly met with Thatcher when he acquired the Times and the Sunday Times, which Thatcher’s government declared to be bankrupt, and thus exempt from laws that would prevent a monopoly takeover.Ví dụ, Murdoch đã bí mật gặp Thatcher khi ông mua lại Times và Sunday Times, đã được chính phủ của Thatcher tuyên bố phá sản, và do đó được miễn các luật ngăn cản việc tiếp quản độc quyền.
However, as government records revealed some 33 years later, the bankruptcy was a lie.Tuy nhiên, khi hồ sơ của chính phủ tiết lộ khoảng 33 năm sau, vụ phá sản là một lời nói dối.
Things were only slightly different with Labour Prime Minister Tony Blair.Mọi thứ chỉ hơi khác với Thủ tướng của Đảng Lao động Tony Blair.
Blair had a much more turbulent relationship with Murdoch than did Thatcher. He even challenged Murdoch directly by blocking his bid to purchase the Manchester United soccer team, and he went further, by establishing the television regulatory and competition authority Ofcom.Blair có một mối quan hệ với Murdoch nhiều sóng gió hơn so với Thatcher. Ông thậm chí còn thách thức trực tiếp Murdoch bằng cách ngăn cản giá thầu của Murdoch để mua đội bóng đá Manchester United, và Tony Blair đã đi xa hơn, bằng cách thành lập cơ quan quản lý và cạnh tranh truyền hình Ofcom.
Despite his flagrant snubbing of Murdoch’s interests, some speculate that Blair’s decision to invade Iraq was in fact guided by a fear of the media mogul.Bất chấp việc Blair tỏ ra trắng trợn đe dọa lợi ích của Murdoch, một số người suy đoán rằng quyết định xâm lược Iraq của Blair trên thực tế là do nỗi sợ hãi trước giới truyền thông.
Murdoch wanted Great Britain to invade Iraq, and had considerable influence on public opinion.Murdoch muốn Anh xâm lược Iraq, và có ảnh hưởng đáng kể đến dư luận.
Blair feared that by opting not to invade, Murdoch would galvanize opposition against Blair by publishing critical stories about him and his government.Blair sợ rằng bằng cách chọn không xâm lược, Murdoch sẽ kích động sự phản đối chống lại Blair bằng cách xuất bản những câu chuyện phê bình về bản thân và chính phủ của ông.
2003, the year of the invasion of Iraq, was already a troubling time for Blair due to other political issues, such as a proposed referendum to join the EU in which Blair had to avoid the ire of Murdoch’s anti-EU press.Năm 2003, năm xảy ra cuộc xâm lược Iraq, đã là thời điểm khó khăn đối với Blair do các vấn đề chính trị khác, chẳng hạn như cuộc trưng cầu dân ý được đề xuất gia nhập EU, trong đó Blair phải né tránh sự phẫn nộ của báo chí chống EU của Murdoch.
Now that we’ve revealed the man behind the curtain, our final book summarys will deal with the fate of NoW.Bây giờ chúng ta đã biết danh tính người đàn ông đằng sau bức màn, bản tóm tắt cuốn sách cuối cùng của chúng ta sẽ giải quyết số phận của NoW.

#5. The Guardian thách thức tuyên bố của NoW rằng vụ hack điện thoại chỉ là một sự cố cá biệt.

Hack Attack Key Idea #5: The Guardian challenged NoW’s claim that the phone hacking was only an isolated incident.Hack Attack Key Idea # 5: The Guardian thách thức tuyên bố của NoW rằng vụ hack điện thoại chỉ là một sự cố cá biệt.
We know today that NoW’s initial statements about phone hacking were a lie. But how exactly did this lie become exposed?Ngày nay chúng ta biết rằng những tuyên bố ban đầu của NoW về việc hack điện thoại là một lời nói dối. Nhưng chính xác thì lời nói dối này đã bị vạch trần như thế nào?
On 8 July 2009, the Guardian published a story claiming that the phone-hacking at NoW was in fact not an isolated incident. The article provided numerous pieces of evidence that debunked the notion that phone hacking had only happened once and that the NoW hadn’t continued to hack phones.Vào ngày 8 tháng 7 năm 2009, tờ Guardian đã đăng một câu chuyện khẳng định rằng vụ hack điện thoại ở NoW thực chất không phải là một sự cố cá biệt. Bài báo đã cung cấp nhiều bằng chứng chứng minh quan điểm cho rằng việc hack điện thoại chỉ xảy ra một lần và NoW đã không tiếp tục hack điện thoại.
Firstly, the Royal Family wasn’t the only victim of phone hacking. Gordon Taylor, CEO of the Professional Footballers’ Association, had also been hacked, and was subsequently paid a £1 million settlement not to take it to court.Thứ nhất, Hoàng gia không phải là nạn nhân duy nhất của hack điện thoại. Gordon Taylor, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp, cũng đã bị tấn công và sau đó đã phải trả 1 triệu bảng để không đưa nó ra tòa.
Secondly, the Metropolitan Police had been sitting on evidence gathered during Operation Caryatid, which implicated others at NoW in the phone hacking.Thứ hai, Cảnh sát Metropolitan đã thu thập bằng chứng thu thập được trong Chiến dịch Caryatid, liên quan đến những người khác tại NoW trong vụ hack điện thoại.
The Guardian’s report set in motion a two-year series of stories and investigations into NoW’s phone-hacking operations.Báo cáo của Guardian đưa ra một loạt câu chuyện và cuộc điều tra kéo dài hai năm về các hoạt động hack điện thoại của NoW.
And yet, even after the Guardian’s report, the police still didn’t feel it was necessary to reopen the case and investigate further.Chưa hết, ngay cả sau báo cáo của Guardian, cảnh sát vẫn không cảm thấy cần thiết phải mở lại vụ án và điều tra thêm.
Originally, the police stated that only a handful of people had been victims of phone hacking, and all potential victims had been alerted. It later came to light, however, that the police had found Mulcaire in possession of 91 PINs, with 600 potential targets – far more than the police had reported.Ban đầu, cảnh sát tuyên bố rằng chỉ một số ít người là nạn nhân của hack điện thoại, và tất cả các nạn nhân tiềm năng đã được cảnh báo. Tuy nhiên, sau đó, sự việc được đưa ra ánh sáng, cảnh sát đã tìm thấy Mulcaire sở hữu 91 mã PIN, với 600 mục tiêu tiềm năng - con số hơn nhiều so với những gì cảnh sát đã báo cáo.
The move to obfuscate the scale of phone hacking was headed by the assistant commissioner of the Metropolitan Police, John Yates.Động thái nhằm xóa bỏ quy mô của vụ bê bối hack điện thoại do trợ lý ủy viên Cảnh sát Metropolitan, John Yates, đứng đầu.
Exactly why Yates elected to conceal the scope of the hacking from the public remains a mystery. What isn’t a mystery is that he had an inappropriately friendly relationship with Rebekah Brooks, the CEO of News International, a subsidiary of News Corps, and the NoW’s publisher.Chính xác lý do tại sao Yates được chọn để che giấu phạm vi của vụ hack với công chúng vẫn còn là một bí ẩn. Điều không có gì là bí ẩn là anh ta có một mối quan hệ thân thiện không thích hợp với Rebekah Brooks, Giám đốc điều hành của News International, một công ty con của News Corps, và nhà xuất bản của NoW.
While holes were starting to appear in News Corp’s official line, the biggest revelation was yet to come.Trong khi các lỗ hổng bắt đầu xuất hiện trong dòng chính thức của News Corp, thì tiết lộ lớn nhất vẫn chưa đến.

#6. News Corp cuối cùng đã làm một điều mà thậm chí những người thờ ơ nhất cũng phải phẫn nộ.

Hack Attack Key Idea #6: News Corp eventually did something that would enrage even the most indifferent of people.Hack Attack Key Idea # 6: News Corp cuối cùng đã làm một điều mà thậm chí những người thờ ơ nhất cũng phải phẫn nộ.
Hacking the phones of the Royal Family didn’t generate much public scrutiny. Hacking the phone of a kidnapped girl, however, elicited unprecedented rage.Việc hack điện thoại của Hoàng gia không tạo ra nhiều sự giám sát của công chúng. Tuy nhiên, việc hack điện thoại của một cô gái bị bắt cóc lại gây ra cơn thịnh nộ chưa từng có.
Milly Dowler was 13 years old when she disappeared while walking home from school in Walton-on-Thames in 2002. Six months later, her body was uncovered in local woodlands.Milly Dowler 13 tuổi khi cô mất tích khi đi bộ từ trường về nhà ở Walton-on-Thames vào năm 2002. Sáu tháng sau, thi thể của cô được phát hiện trong khu rừng địa phương.
But what does any of this have to do with NoW?Nhưng điều này có liên quan gì đến NoW?
In 2011, the author received a shocking anonymous tip that the NoW had been hacking Dowler’s phone after her abduction.Vào năm 2011, tác giả đã nhận được một gợi ý nặc danh gây sốc rằng NoW đã hack điện thoại của Dowler sau vụ bắt cóc của cô.
The author followed this up by examining a NoW article that was published after Dowler’s disappearance. It claimed that a mentally ill women had tricked Dowler’s friend into divulging her phone number to her, and then contacted a job agency assuming her identity.Tác giả đã theo dõi điều này bằng cách xem xét một bài báo NoW đã được xuất bản sau khi Dowler mất tích. Nó tuyên bố rằng một phụ nữ bị bệnh tâm thần đã lừa bạn của Dowler tiết lộ số điện thoại của cô ấy, và sau đó liên hệ với một cơ quan việc làm giả định danh tính của Dowler.
The agency then replied to the woman’s inquiries by calling Dowler’s phone number and leaving a message on her voicemail.Cơ quan này sau đó đã trả lời câu hỏi của người phụ nữ bằng cách gọi đến số điện thoại của Dowler và để lại tin nhắn trong hộp thư thoại của cô.
But how could NoW possibly have had this information?Nhưng làm thế nào NoW có thể có thông tin này?
One of the only reasonable explanations is that NoW hacked Dowler’s phone. After speaking to police contacts, the author found that they were also in the process of uncovering evidence of this incident.Một trong những lời giải thích hợp lý duy nhất là NoW đã hack điện thoại của Dowler. Sau khi nói chuyện với những người liên hệ với cảnh sát, tác giả nhận thấy rằng họ cũng đang trong quá trình tìm ra bằng chứng về vụ việc này.
After the story broke on 4 July 2011, the public became outraged by NoW’s flagrant invasions of privacy.Sau khi câu chuyện vỡ lở vào ngày 4 tháng 7 năm 2011, công chúng đã trở nên phẫn nộ vì những hành vi xâm phạm quyền riêng tư của NoW.
Even the Times – formerly loyal to its owner, Murdoch – which had until this point been ignoring the phone hacking scandal, now spurned NoW, calling their misdeeds “beyond reprehensible.”Ngay cả tờ Times - trước đây luôn trung thành với chủ sở hữu của nó, Murdoch - cho đến thời điểm này vẫn phớt lờ vụ bê bối hack điện thoại, giờ đã hắt hủi NoW, gọi những hành vi sai trái của NoW là “đáng chê trách”.
The scandal escalated as further stories broke that NoW had hacked the phones of the families of soldiers who had died in Afghanistan.Vụ bê bối leo thang khi có thêm tin đồn rằng NoW đã hack điện thoại của gia đình các binh sĩ đã hy sinh ở Afghanistan.
Even other right-wing publications, such as the Daily Mail, condemned NoW. The Mail wrote of Murdoch, “never again must one man be allowed to hold such power.”Ngay cả các ấn phẩm cánh hữu khác, chẳng hạn như Daily Mail, cũng lên án NoW. The Mail viết về Murdoch, “không bao giờ một người đàn ông được phép nắm giữ quyền lực như vậy nữa.”
Denial became an exercise in futility, and the walls of NoW were crumbling down.Nỗ lực che giấu dần trở nên vô nghĩa, và các bức tường bảo vệ cho NoW đang sụp đổ.

#7. Danh tiếng cá nhân của Murdoch bị tổn hại và NoW sẽ không bao giờ xuất bản thêm một tin tức nào nữa.

Hack Attack Key Idea #7: Murdoch’s personal reputation was damaged, and NoW would never publish another piece of news again.Hack Attack Key Idea # 7: Danh tiếng cá nhân của Murdoch bị tổn hại và NoW sẽ không bao giờ xuất bản thêm một tin tức nào nữa.
In the end, the controversial tactics NoW used to procure their juicy stories came back to haunt them, and eventually destroy them.Cuối cùng, những chiến thuật gây tranh cãi mà NoW sử dụng để thu thập những câu chuyện hấp dẫn của họ đã dẫn đến hậu quả cho họ, và cuối cùng NoW đã sup đổ.
On Sunday, July 10, 2011, NoW released its final edition, and then closed for good. The announcement had been made the preceding week by Rupert’s son, James Murdoch.Vào Chủ nhật, ngày 10 tháng 7 năm 2011, NoW đã phát hành ấn bản cuối cùng của nó, và sau đó đóng cửa. Thông báo đã được đưa ra vào tuần trước bởi James Murdoch, con trai của Rupert.
Many saw this as a move to placate an enraged public, but it ultimately added more fuel to the fire. Twitter was alight with protest, with many accusing the Murdochs of saving themselves at the expense of hundreds who lost their jobs.Nhiều người coi đây là một động thái để xoa dịu công chúng đang phẫn nộ, nhưng cuối cùng nó lại đổ thêm dầu vào lửa. Twitter đã phản đối, với nhiều cáo buộc Murdochs đã tự cứu mình với cái giá là hàng trăm người bị mất việc làm.
Murdoch’s own employees were disgusted by his actions; in fact, 30 journalists from Murdoch’s Sun subsequently quit in protest.Các nhân viên của Murdoch cảm thấy ghê tởm trước hành động của ông; trên thực tế, 30 nhà báo của Murdoch's Sun sau đó đã bỏ việc để phản đối.
What’s more, the police and public were looking for justice, and found it after a police inquiry named Operation Weeting. Hơn nữa, cảnh sát và công chúng đang tìm kiếm công lý, và đã tìm thấy nó sau một cuộc điều tra của cảnh sát có tên là Operation Weeting.
The result of the investigation was several charges and convictions, among them an 18-month jail sentence for NoW editor Andy Coulson.Kết quả của cuộc điều tra là một số cáo buộc và kết án, trong số đó có bản án 18 tháng tù dành cho biên tập viên Andy Coulson của NoW.
Lord Justice Leveson also chaired a public inquiry into NoW initiated by Prime Minister David Cameron. The investigation was far more open to the general public than a formal inquiry. In a public inquiry, the public has an opportunity to participate at all levels, both providing evidence and also listening to testimony.Lord Justice Leveson cũng chủ trì một cuộc điều tra công khai về NoW do Thủ tướng David Cameron khởi xướng. Cuộc điều tra công khai rộng rãi hơn nhiều so với một cuộc điều tra chính thức. Trong một cuộc điều tra công khai, công chúng có cơ hội tham gia ở tất cả các cấp, cả cung cấp bằng chứng và cũng có thể lắng nghe lời khai.
It was this openness that gave one member of the audience the opportunity to throw a pie dish full of shaving cream right into Murdoch’s face during his testimony.Chính sự cởi mở này đã tạo cơ hội cho một thành viên trong khán giả ném ngay một đĩa bánh đầy kem cạo râu vào mặt Murdoch trong khi làm chứng.
Murdoch’s pie was the proverbial “icing on the cake,” the perfect sign of his fall from grace in the eyes of the British public.Chiếc bánh của Murdoch là câu châm ngôn “đóng băng trên chiếc bánh”, là dấu hiệu hoàn hảo cho thấy ông đã sụp đổ trong mắt công chúng Anh.
Six years of deception and obfuscation wasn’t enough to cover up the full extent of the nefarious nature of Murdoch’s tabloids.Sáu năm lừa dối và ngụy tạo không đủ để che đậy toàn bộ bản chất bất chính trên các tờ báo lá cải của Murdoch.

Tóm tắt chung

In Review: Hack Attack Book SummaryĐánh giá: Tóm tắt sách Hack Attack
The key message in this book:Thông điệp chính trong cuốn sách này:
Tabloid journalism is a ruthless enterprise that always walks the line between ethical and unethical, sometimes diving head-first into depravity. With juicy gossip going to the highest bidder, anyone’s trust can be sold for the right price.Báo chí lá cải là một doanh nghiệp tàn nhẫn, luôn vượt qua ranh giới giữa đạo đức và phi đạo đức, đôi khi lao đầu vào sự sa đọa. Với những tin đồn béo bở sẽ đến tay người trả giá cao nhất, niềm tin của bất kỳ ai cũng có thể được bán với giá phù hợp.
Suggested further reading: Manufacturing Consent by Edward S. Herman and Noam ChomskyĐề xuất đọc thêm: Manufacturing Consent của Edward S. Herman và Noam Chomsky
Manufacturing Consent takes a critical view of the mass media to ask why only a narrow range of opinions are favored whilst others are suppressed or ignored.Manufacturing Consent có quan điểm chỉ trích đối với các phương tiện thông tin đại chúng để hỏi tại sao chỉ có một số ý kiến ​​hẹp được ủng hộ trong khi những ý kiến ​​khác bị đàn áp hoặc phớt lờ.
It formulates a propaganda model which shows how alternative and independent information is filtered out by various financial and political factors allowing the news agenda to be dominated by those working on behalf of the wealthy and powerful. Far from being a free press, the media in fact maintain our unequal and unfair society.Nó hình thành một mô hình tuyên truyền cho thấy thông tin thay thế và độc lập được lọc ra như thế nào bởi các yếu tố tài chính và chính trị khác nhau cho phép chương trình tin tức bị chi phối bởi những người làm việc thay mặt cho những người giàu có và quyền lực. Khác xa với vai trò là một nền báo chí tự do, các phương tiện truyền thông trên thực tế duy trì một xã hội bất bình đẳng và không công bằng của chúng ta.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
hack_attack.txt · Last modified: 2021/08/12 14:34 by 127.0.0.1