User Tools

Site Tools


galileo_middle_finger

Galileo’s Middle Finger Tiếng Việt

Lượt xem: 29

Bản tóm tắt cuốn sách Galileo’s Middle Finger: Heretics, Activists, and One Scholar’s Search for Justice (Ngón giữa của Galileo: Người Dị giáo, Nhà hoạt động và Nhà Khoa học tìm kiếm Chân lý) của tác giả Alice Dreger dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Galileo’s Middle Finger: Heretics, Activists, and One Scholar’s Search for JusticeNgón giữa của Galileo: Người Dị giáo, Nhà hoạt động và Nhà Khoa học tìm kiếm Chân lý
Alice DregerAlice Dreger
Galileo’s Middle Finger (2015) tackles head on the controversial issue of transgender research and the conflicts that have arisen between academics, scientists and activists. These blinks offer a behind-the-scenes look at just how dangerous an idea can be when it challenges a familiar narrative or an established ideology. They remind us that, in the face of harmful threats and accusations, it’s important to be open, honest and persevering.Ngón tay giữa của Galileo (xuất bản năm 2015) xoay quanh vấn đề gây tranh cãi trong nghiên cứu chuyển giới và những xung đột nảy sinh giữa các học giả, nhà khoa học và nhà hoạt động. Phần tóm tắt này cung cấp một cái nhìn đa chiều về mức độ nguy hiểm của một ý tưởng khi nó thách thức một sự thật đã quen thuộc hoặc một hệ tư tưởng đã được thiết lập. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng, đối mặt với những lời buộc tội và đe dọa có hại, điều quan trọng là phải cởi mở, trung thực và kiên trì.
In Saint Peter's Basilica in Florence, Italy, the middle finger of Galileo Galilei is enshrined in a small glass dome: a relic symbolizing the integrity of a scientist who remained profoundly committed to the idea of empirical research. But Galileo’s commitments got him in trouble. In 1633, he was forced to recant the theory of heliocentrism that he’d fought so hard to forward. But that was a more benighted time. Today, we don’t go around imposing backward opinions on forward-looking thinkers, do we?Tại Vương cung thánh đường Saint Peter ở Florence, Ý, ngón tay giữa của Galileo Galilei được cất giữ trong một vòm kính nhỏ: một di vật tượng trưng cho sự chính trực của một nhà khoa học luôn kiên định sâu sắc với ý tưởng nghiên cứu thực nghiệm của mình. Nhưng sự kiên định của Galileo đã khiến ông gặp rắc rối. Năm 1633, ông buộc phải rút lại tuyên bố về Thuyết nhật tâm mà ông đã đấu tranh rất vất vả để tìm thấy. Nhưng đó là khoảng thời gian u ám hơn so với hiện tại. Ngày nay, chúng ta không áp đặt những quan điểm lạc hậu lên những người có tư tưởng hướng tới tương lai, phải không?
Prepare yourself for the story of one activist and researcher who experienced severe backlash while defending controversial research on transgender people. This book summary explore what it means to be transgendered and explain why a psychology professor who offered new perspectives on that identity was threatened and protested against.Hãy chuẩn bị tinh thần cho câu chuyện về một nhà hoạt động và nhà nghiên cứu đã phải trải qua phản ứng dữ dội trong khi bảo vệ nghiên cứu gây tranh cãi về người chuyển giới. Phần tóm tắt cuốn sách này khám phá ý nghĩa của việc chuyển đổi giới tính và giải thích tại sao một giáo sư tâm lý học đưa ra quan điểm mới về giới tính lại bị đe dọa và phản đối.
In this summary of Galileo’s Middle Finger by Alice Dreger, you’ll learnTrong phần tóm tắt cuốn sách Ngón tay giữa của Galileo, bạn sẽ được biết về:
why the common view on transgender is simplistic;+ Tại sao quan điểm chung về chuyển giới là đơn giản;
that one psychology professor wanted to change that common view; and+ Có một giáo sư tâm lý muốn thay đổi quan điểm chung đó;
about the difference between transgenderism and intersex.+ Sự khác biệt giữa chuyển giới tính (transgenderism) và phi giới tính (intersex).

#1. Chủ nghĩa chuyển giới mô tả một nhận dạng rõ ràng khác với liên giới tính.

Galileo’s Middle Finger Key Idea #1: Transgenderism describes a distinctly different identity than intersex.Ý tưởng chính về ngón giữa của Galileo # 1: Chủ nghĩa chuyển giới mô tả một nhận dạng rõ ràng khác với liên giới tính.
When discussing sexuality, many people get confused by all the complex terminology. You might hear the terms “transgender” and “intersex” and wonder what, exactly, the difference is.Khi thảo luận về tình dục, nhiều người bị nhầm lẫn bởi tất cả các thuật ngữ phức tạp. Bạn có thể nghe thấy thuật ngữ “chuyển giới” và “chuyển giới” và tự hỏi, chính xác, sự khác biệt là gì.
First of all, the term intersex is directly related to biology and anatomy.Trước hết, thuật ngữ liên giới tính - interex liên quan trực tiếp đến sinh học và giải phẫu học.
It describes someone whose anatomy corresponds neither to standard biological definitions of male or female. An example would be someone who is born with a set of ovaries and a pair of testes.Nó mô tả một người nào đó có giải phẫu không tương ứng với các định nghĩa sinh học tiêu chuẩn về nam hay nữ. Một ví dụ là một người được sinh ra với một bộ phận buồng trứng và một cặp tinh hoàn.
Through the ages, the lives of people straddling the gender divide have often been difficult. Society has tended to stigmatize intersex people, inducing in them feelings of guilt, shame, grief and trauma.Trải qua nhiều thời đại, cuộc sống của những người phân biệt giới tính thường gặp nhiều khó khăn. Xã hội có xu hướng kỳ thị những người khác giới, gây ra cho họ cảm giác tội lỗi, xấu hổ, đau buồn và tổn thương.
Over the years, the intersex community has been subjected to countless sex “normalization” procedures designed to make individuals adopt whichever sex the doctor assigns them. The procedures are often horrific. People deemed to be more male than female might have their clitoris removed, for instance, and those deemed to be more female might be injected with hormones.Trong những năm qua, cộng đồng người khác giới đã phải chịu vô số quy trình “bình thường hóa” giới tính được thiết kế để khiến các cá nhân chấp nhận bất kỳ giới tính nào mà bác sĩ chỉ định cho họ. Các thủ tục thường kinh khủng. Ví dụ, những người được coi là nam hơn nữ có thể bị cắt bỏ âm vật, và những người được coi là nữ nhiều hơn có thể được tiêm hormone.
Brian Sullivan is a friend of the author who was nineteen months old when doctors discovered that he had both a uterus and ovotestes, sex glands that contain both ovarian and testicular tissue.Brian Sullivan là bạn của tác giả, khi được mười chín tháng tuổi khi các bác sĩ phát hiện ra rằng anh ta có cả tử cung và buồng trứng, các tuyến sinh dục chứa cả mô buồng trứng và tinh hoàn.
The doctors, reasoning that Brian might become a fertile woman, decided to remove his phallus, and so Brian became Bonnie. In her teens, she became a sexually active lesbian and realized that she was missing a clitoris and was unable to achieve orgasm.Các bác sĩ, cho rằng Brian có thể trở thành một phụ nữ có khả năng sinh sản, quyết định cắt bỏ dương vật của anh ta, và vì vậy Brian trở thành Bonnie. Ở tuổi thiếu niên, cô trở thành một người đồng tính nữ quan hệ tình dục và nhận ra rằng cô bị thiếu âm vật và không thể đạt được cực khoái.
There are plenty of other case histories, as well as plenty of evidence, that shows how normalization efforts are dangerously harmful and can lead to severe dissatisfaction in life.Có rất nhiều lịch sử trường hợp khác, cũng như nhiều bằng chứng, cho thấy nỗ lực bình thường hóa có hại nguy hiểm như thế nào và có thể dẫn đến sự bất mãn nghiêm trọng trong cuộc sống.
The other term, “transgenderism,” is related to a person’s gender identity – the way they identify sexually, regardless of biological definitions of sex. This usually means rejecting the gender assigned to them at birth.Thuật ngữ khác, “chủ nghĩa chuyển giới”, liên quan đến bản dạng giới của một người - cách họ xác định giới tính, bất kể định nghĩa sinh học về giới tính. Điều này thường có nghĩa là từ chối giới tính được chỉ định cho họ khi sinh ra.
In a way, the difficulties faced by people who are transgendered are the opposite of those faced by people who are intersex. Many want to undergo sex-change surgery and take hormones, but access to these resources is often very hard to secure.Ở một khía cạnh nào đó, những khó khăn mà những người chuyển giới phải đối mặt trái ngược với những khó khăn mà những người liên giới tính phải đối mặt. Nhiều người muốn thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính và uống hormone, nhưng việc tiếp cận các nguồn này thường rất khó đảm bảo.
Good examples of transgenderism can be seen in Bruce Jenner’s public transition into Caitlyn Jenner, or the television show Transparent. Có thể thấy những ví dụ điển hình về chủ nghĩa chuyển giới trong quá trình chuyển đổi công khai của Bruce Jenner thành Caitlyn Jenner, hoặc chương trình truyền hình Transparent.
The medical establishment remains heteronormative. It continues to control what gender a person does or doesn’t get to be. And this presents challenges for both transgendered people as well as intersex people.Cơ sở y tế vẫn còn duy trình niềm tin về việc chỉ có giới tính nam và nữ. Họ tiếp tục kiểm soát giới tính của một người. Và điều này đặt ra thách thức cho cả người chuyển giới cũng như người liên giới tính.

#2. Chủ nghĩa chuyển giới không phải là một vấn đề lựa chỉ có hai lựa chọn; Khoa học cho thấy rằng nó là một chủ đề có nhiều sắc thái hơn.

Galileo’s Middle Finger Key Idea #2: Transgenderism isn’t an either/or issue; science shows that it is a more nuanced topic.Ý tưởng chính về ngón giữa của Galileo # 2: Chủ nghĩa chuyển giới không phải là một vấn đề lựa chỉ có hai lựa chọn; Khoa học cho thấy rằng nó là một chủ đề có nhiều sắc thái hơn.
When someone comes out as transgender, such as when Bruce Jenner became Caitlyn Jenner, it creates an illusion. People tend to think that the transgender individual has finally found his or her true self, that, beneath the facade of Bruce, Caitlyn had always been waiting to emerge. But it’s much more complicated than that.Khi ai đó nói là chuyển giới, chẳng hạn như khi Bruce Jenner trở thành Caitlyn Jenner, nó sẽ tạo ra ảo tưởng. Mọi người có xu hướng nghĩ rằng người chuyển giới cuối cùng đã tìm thấy con người thật của mình, rằng bên dưới bề ngoài của Bruce, Caitlyn đã luôn chờ đợi để xuất hiện. Nhưng nó phức tạp hơn thế nhiều.
Gender identity isn’t black and white. There’s a common misconception that a person’s brain dictates that person’s identification with one or the other gender – that a female brain can be “trapped” inside a male body, for instance.Bản dạng giới không phải là đen và trắng. Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng bộ não của một người quyết định sự đồng nhất của người đó với giới tính này hoặc giới tính khác - ví dụ như bộ não phụ nữ có thể bị “mắc kẹt” bên trong cơ thể nam giới.
According to this way of thinking, there are only two possibilities – you’re either born with a male or a female brain. Sometimes, the theory goes, a person’s physical body doesn’t align with the gender of that person’s brain. Thus, a person who decides to transition from one gender to the other is, in fact, revealing his or her “true inner self.”Theo cách suy nghĩ này, chỉ có hai khả năng - bạn sinh ra với bộ não nam hoặc nữ. Đôi khi, theo lý thuyết, cơ thể vật lý của một người không phù hợp với giới tính của bộ não người đó. Do đó, một người quyết định chuyển đổi từ giới tính này sang giới tính khác, trên thực tế, họ đang bộc lộ “con người thật bên trong của mình”.
However, the gambit of dichotomizing the brain to give two categories – male or female – has but scanty scientific support. But dichotomies are simple, and since this one chimes with traditional conceptions of gender and identity, it gets a lot of approval.Tuy nhiên, việc phân đôi não bộ để đưa ra hai phân loại - nam hoặc nữ - có rất ít sự hỗ trợ về mặt khoa học. Nhưng sự phân đôi rất đơn giản, và vì cái này phù hợp với những quan niệm truyền thống về giới tính và bản dạng, nên nó nhận được rất nhiều sự đồng tình.
Of course, there are many who reject this narrative. Psychology professor J. Michael Bailey, of Northwestern University, is one of them.Tất nhiên, có rất nhiều người bác bỏ câu chuyện này. Giáo sư tâm lý J. Michael Bailey, thuộc Đại học Northwestern, là một trong số đó.
In 2003, with the publication of The Man Who Would Be Queen, he offered a more nuanced perspective, based on the classification system of sexologist Ray Blanchard. Năm 2003, với việc xuất bản cuốn sách The Man Who Will Be Queen - Người đàn ông đã trở thành hoàng hậu, ông đã đưa ra một góc nhìn mang nhiều sắc thái hơn, dựa trên hệ thống phân loại của nhà tình dục học Ray Blanchard.
Bailey argues that transgenderism isn’t an identity people are born with. Though he concedes that such people are born with gendered behaviors and sexual preferences, he regards the desire to transition as a result of multiple external factors.Bailey lập luận rằng chủ nghĩa chuyển giới không phải là bản sắc mà con người sinh ra. Mặc dù ông thừa nhận rằng những người như vậy được sinh ra với các hành vi giới tính và sở thích tình dục, ông coi mong muốn chuyển đổi là kết quả của nhiều yếu tố bên ngoài.
This stance flouts mainstream opinion. Bailey believes that culture and society play as much of a role as biology in determining whether a person decides to remain a closeted homosexual or come out as openly gay or transgendered.Lập trường này đánh bại ý kiến ​​chính thống. Bailey tin rằng văn hóa và xã hội đóng một vai trò như sinh học trong việc xác định xem một người quyết định tiếp tục là một người đồng tính khép kín hay công khai là đồng tính nam hoặc chuyển giới.
For example, an effeminate gay male growing up in a tolerant and open neighborhood is more likely to feel safe and satisfied, and thus more likely to be openly gay.Ví dụ, một người đồng tính nam ẻo lả lớn lên trong một khu dân cư khoan dung và cởi mở có nhiều khả năng cảm thấy an toàn và hài lòng hơn, và do đó có nhiều khả năng là người đồng tính công khai.
If that same person had grown up in a homophobic environment – say, in the less all-embracing community across town – he might feel that he can only survive by fully transitioning into a woman.Nếu cùng một người đó lớn lên trong một môi trường kỳ thị đồng tính - giả sử, trong một cộng đồng ít toàn diện hơn trên khắp thị trấn - anh ta có thể cảm thấy rằng anh ta chỉ có thể tồn tại bằng cách chuyển đổi hoàn toàn thành phụ nữ.

#3. Cuốn sách của Bailey đã vấp phải tranh cãi và một loạt cáo buộc tai hại.

Galileo’s Middle Finger Key Idea #3: Bailey’s book was met with controversy and a series of damning allegations.Ý tưởng về chìa khóa ngón giữa của Galileo # 3: Cuốn sách của Bailey đã vấp phải tranh cãi và một loạt cáo buộc tai hại.
As you might expect, Bailey’s book met some serious resistance. It went against the standard, familiar ideas people tend to have about sex and gender, and some people were outright disturbed by its suggestions.Như chúng ta dự đoán, cuốn sách của Bailey đã gặp phải một số phản kháng nghiêm trọng. Nó đã đi ngược lại tiêu chuẩn, những ý tưởng quen thuộc mà mọi người thường có về tình dục và giới tính, và một số người đã hoàn toàn bị xáo trộn bởi những đề xuất của nó.
At the heart of what many found so troubling was the twist that Bailey’s book added to the tangle of debate surrounding transgender sexuality. In addition to homosexual males who wish to transition to being female, Bailey identified another group of males – males who identify as men but are sexually aroused by the very idea of being a woman.Nội dung chính mà nhiều người cảm thấy rất lo lắng chính là khúc quanh mà cuốn sách của Bailey đã thêm vào mớ tranh luận xung quanh vấn đề tình dục chuyển giới. Ngoài những người đồng tính luyến ái nam muốn chuyển đổi thành nữ, Bailey đã xác định một nhóm nam giới khác - những người được xác định là nam giới nhưng lại bị kích thích tình dục bởi chính ý tưởng trở thành phụ nữ.
This was termed autogynephilia, which is a combination of “auto,” for self-directed, and “gynephilia,” which means “love of females.”Hội chứng này được gọi là Autogynephilia, là sự kết hợp của “Auto”, nghĩa là tự định hướng và “Gynephilia,” có nghĩa là “tình yêu của phụ nữ.”
This term describes a male with a stereotypical boyhood: playing sports, liking cars or motorcycles and perhaps even dreaming of someday joining the military. Autogynephilic men, like more stereotypical men, are also primarily attracted to females; they typically get married to women and have children before making the decision to transition. Thuật ngữ này mô tả một người đàn ông có một thời niên thiếu mẫu mực: chơi thể thao, thích ô tô hoặc xe máy và thậm chí có thể mơ một ngày nào đó sẽ gia nhập quân đội. Những người đàn ông Autogynephilia, giống như những người đàn ông khuôn mẫu hơn, cũng chủ yếu bị thu hút bởi phụ nữ; họ thường kết hôn với phụ nữ và sinh con trước khi quyết định thay đổi cuộc đời mình.
After Bailey’s book came out with this information, there was an avalanche of angry responses calling the work blasphemous.Sau khi cuốn sách của Bailey đưa ra thông tin này, đã có một loạt phản ứng giận dữ gọi tác phẩm là báng bổ.
The very idea of autogynephilia was offensive to many, including transgender women, but the controversy eventually came to center around the author’s allegedly unethical actions.Chính ý tưởng về Autogynephilia đã gây khó chịu cho nhiều người, bao gồm cả những phụ nữ chuyển giới, nhưng cuộc tranh cãi cuối cùng lại xoay quanh hành động bị cho là phi đạo đức của tác giả.
There was a landslide of libel. According to his detractors, Bailey had violated federal regulations by failing to get approval from the Board of Ethics for his study on transgenderism, disregarded patient confidentiality, practiced psychology without a license and slept with a trans woman while she was a research subject.Đã xảy ra một vụ bôi nhọ long trời lở đất. Theo những người gièm pha, Bailey đã vi phạm các quy định của liên bang khi không được Ban Đạo đức phê duyệt cho nghiên cứu của mình về chủ nghĩa chuyển giới, coi thường tính bảo mật của bệnh nhân, hành nghề tâm lý mà không có giấy phép và ngủ với một phụ nữ chuyển giới khi cô ấy đang là đối tượng nghiên cứu.
Bailey was also terrorized by multiple transgender activists.Bailey cũng bị khủng bố bởi nhiều nhà hoạt động chuyển giới.
One of them was Andrea James, who sent Bailey a particularly disturbing photo of his family. His children’s eyes were blackened out and the caption posed the question of whether his wife was a “cock-starved exhibitionist, or a paraphiliac who just gets off on the idea of it.” The activist even posted the photos on her own website. Một trong số đó là Andrea James, người đã gửi cho Bailey một bức ảnh đặc biệt đáng lo ngại về gia đình anh. Đôi mắt của các con anh ta bị thâm đen và chú thích đặt ra câu hỏi liệu vợ anh ta có phải là một “một người bị thiến, hay chỉ mới bắt đầu trở nên lệch lạc tình dục”. Nhà hoạt động thậm chí còn đăng những bức ảnh trên trang web của chính cô ấy.
In the next book summary, we’ll take a closer look at exactly why transgender groups were so furious with Bailey.Trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn lý do chính xác tại sao các nhóm người chuyển giới lại rất tức giận với Bailey.

#4. Các nhà hoạt động vì người chuyển giới đã đặc biệt phẫn nộ trước sự nhấn mạnh của Bailey về tình dục.

Galileo’s Middle Finger Key Idea #4: Transgender activists were particularly outraged by Bailey’s emphasis on sexuality.#4: Các nhà hoạt động vì người chuyển giới đã đặc biệt phẫn nộ trước sự nhấn mạnh của Bailey về tình dục.
Threatening an author’s family is unjustifiable. But the backlash against Bailey’s theories is understandable. Activists had spent lifetimes trying to desexualize transgenderism and reduce the stigma it tends to carry. These same activists had worked hard to improve health care access and establish some basic human rights for trans people.Đe dọa gia đình của một tác giả là không chính đáng. Nhưng phản ứng dữ dội chống lại các lý thuyết của Bailey là có thể hiểu được. Các nhà hoạt động đã dành cả đời để cố gắng loại bỏ chủ nghĩa chuyển giới và giảm bớt sự kỳ thị mà nó có xu hướng mang lại. Cũng chính những nhà hoạt động này đã làm việc chăm chỉ để cải thiện khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe và thiết lập một số quyền con người cơ bản cho người chuyển giới.
Part of this effort was getting the term transsexuality changed to transgender in order to emphasize gender identity and de-emphasize questions of sexuality and sexual attraction.Một phần của nỗ lực này là chuyển thuật ngữ chuyển giới từ “transsexuality” thành “transgender” để nhấn mạnh bản dạng giới tính và không nhấn mạnh các vấn đề về tình dục và sự hấp dẫn tình dục.
The progress they’d made was hard won, the battle ahead uphill. Bailey’s focus on sexuality was seen as a big step backward.Những tiến bộ mà họ đã đạt được là một thắng lợi khó khăn, trận chiến phía trước còn khó khăn hơn nữa. Việc ý tưởng của Bailey chỉ tập trung vào vấn đề tình dục được coi là một bước lùi lớn.
Much of the fight against the sexual aspect of the trans movement has to do with health care. The medical establishment can be over-reliant on heterosexist ideas, tending to think that only naturally feminine males could ever convincingly pass as straight females. To think otherwise would utterly disrupt traditional conceptions of what is and isn’t female.Phần lớn cuộc chiến chống lại khía cạnh tình dục của phong trào chuyển giới liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe. Cơ sở y tế có thể quá phụ thuộc vào những ý tưởng theo chủ nghĩa heterosexist, có xu hướng nghĩ rằng chỉ những người đàn ông nữ tính bẩm sinh mới có thể vượt qua một cách thuyết phục trở thành một phụ nữ thực thụ. Suy nghĩ khác sẽ hoàn toàn phá vỡ quan niệm truyền thống về thế nào là và không phải là phụ nữ.
It’s this kind of narrow thinking that results in masculine autogynephilia patients being denied the hormones they request.Chính kiểu suy nghĩ hạn hẹp này đã dẫn đến việc bệnh nhân mắc chứng autogynephilia nam tính bị từ chối các hormone mà họ yêu cầu.
Others members of the medical community still consider male-to-female transgenderism mere fetishism; some go so far as to call it a form of mental illness, and argue against people having any access to hormones or surgeries.Những thành viên khác của cộng đồng y tế vẫn coi việc chuyển giới từ nam sang nữ chỉ là chủ nghĩa tôn sùng; một số đi xa đến mức gọi nó là một dạng bệnh tâm thần, và phản đối việc mọi người tiếp cận với bất kỳ nội tiết tố hoặc phẫu thuật nào.
Paul McHugh, a psychiatrist at Johns Hopkins University School of Medicine, has drawn invidious comparisons between sex reassignment and “liposuction on anorexics.” (Evidence indicates that most people are actually healthier and happier after transitioning.)Paul McHugh, một bác sĩ tâm thần tại Đại học Y khoa Johns Hopkins, đã đưa ra những so sánh khó hiểu giữa chuyển đổi giới tính và “hút mỡ trên những người biếng ăn”. (Bằng chứng chỉ ra rằng hầu hết mọi người thực sự khỏe mạnh và hạnh phúc hơn sau khi chuyển đổi.)
It’s opinions like McHugh’s that transgender activists are especially concerned with. They see the sexualizing of their cause as central to the perpetual violation of their rights.Đó là những ý kiến ​​như McHugh mà các nhà hoạt động chuyển giới đặc biệt quan tâm. Họ coi việc tình dục hóa mục đích của mình là trung tâm của việc vi phạm vĩnh viễn các quyền của họ.
These violations extend into all areas of life. In many states, trans people are regularly – and legally – denied housing, employment and schooling.Những vi phạm này mở rộng ra tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Ở nhiều tiểu bang, những người chuyển giới thường xuyên - và hợp pháp - bị từ chối cung cấp nhà ở, việc làm và giáo dục.
For example, disability discrimination is illegal under American federal law, but the legislation specifically excludes coverage for transgender people. Although some states, like Washington, have ruled that such laws should be extended to protect transgender people, such protections are not applicable nationwide.Một ví dụ về phân biệt đối xử đối với người khuyết tật là bất hợp pháp theo luật liên bang Hoa Kỳ, nhưng luật đặc biệt loại trừ phạm vi bảo hiểm cho người chuyển giới. Mặc dù một số bang, như Washington, đã ra phán quyết rằng các luật như vậy nên được mở rộng để bảo vệ người chuyển giới, nhưng các biện pháp bảo vệ như vậy không được áp dụng trên toàn quốc.
Police have also been known to refuse to investigate hate crimes against trans people – or even murders. And emergency workers sometimes opt not to treat trans people with life-threatening injuries.Cảnh sát cũng có trường hợp từ chối điều tra tội ác thù hận chống lại người chuyển giới - hoặc thậm chí cả những vụ giết người. Và nhân viên cấp cứu đôi khi chọn không điều trị cho những người chuyển giới có những vết thương đe dọa tính mạng.

#5. Việc kiểm tra kỹ hơn các cáo buộc chống lại Bailey cho thấy không có hành vi sai trái nào.

Galileo’s Middle Finger Key Idea #5: Closer inspection of the allegations against Bailey revealed no wrongdoing.Ý tưởng chính về ngón giữa của Galileo # 5: Việc kiểm tra kỹ hơn các cáo buộc chống lại Bailey cho thấy không có hành vi sai trái nào.
With all these complaints against Bailey, the author assumed that he was probably guilty on at least a few counts.Với tất cả những lời phàn nàn chống lại Bailey, tác giả cho rằng anh ta có thể có tội với ít nhất một vài tội danh.
But when she began looking into Bailey’s work, she couldn’t find any evidence to back up the claims against him.Nhưng khi cô bắt đầu xem xét công việc của Bailey, cô không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh những tuyên bố chống lại anh ta.
One claim, filed by three trans activists, accused Bailey of practicing clinical psychology without a license. Yet Bailey never claimed to be a clinical psychologist or someone who was offering any therapy at all. In all of Bailey’s letters and conversations, he clearly explained his credentials as being strictly those of a scholar and non-clinical psychologist. Một đơn kiện, do ba nhà hoạt động chuyển giới đệ trình, cáo buộc Bailey hành nghề tâm lý học lâm sàng mà không có giấy phép. Tuy nhiên Bailey chưa bao giờ tự nhận mình là một nhà tâm lý học lâm sàng hay một người đang đưa ra bất kỳ liệu pháp nào. Trong tất cả các bức thư và cuộc trò chuyện của Bailey, anh ta giải thích rõ ràng các chứng chỉ của mình là của một học giả và nhà tâm lý học phi lâm sàng.
More surprising still was the author’s discovery that Bailey had helped some of the subjects in his book obtain sex-reassignment surgery by writing letters of recommendation. These surgeries are difficult to get and are one of the central things that trans activists fight for. It suddenly seemed to the author that the activists should have praised Bailey, not ruined his career.Đáng ngạc nhiên hơn nữa là tác giả phát hiện ra rằng Bailey đã giúp một số đối tượng trong cuốn sách của ông được phẫu thuật chuyển đổi giới tính bằng cách viết thư giới thiệu. Những ca phẫu thuật này rất khó thực hiện và là một trong những điều trọng tâm mà các nhà hoạt động chuyển giới đấu tranh. Đối với tác giả, đột nhiên dường như các nhà hoạt động nên ca ngợi Bailey, chứ không phải hủy hoại sự nghiệp của anh ta.
The state regulations also showed that a license isn’t required if a person doesn’t charge money, even if it appears that they’re offering “clinical psychological services.” And since Bailey never asked for money, the licensing department threw out the claim against him.Các quy định của tiểu bang cũng cho thấy rằng không cần phải có giấy phép nếu một người không tính tiền, ngay cả khi có vẻ như họ đang cung cấp “dịch vụ tâm lý lâm sàng”. Và vì Bailey không bao giờ đòi tiền, nên bộ phận cấp phép đã đưa ra yêu cầu chống lại anh ta.
But all these claims and attention had already taken their toll on Bailey’s reputation.Nhưng tất cả những tuyên bố và sự chú ý này đã gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Bailey.
The activists even managed to turn his research subjects against him, convincing them to file complaints that charged him with unethical behavior.Các nhà hoạt động thậm chí còn tìm cách để chống lại các đối tượng nghiên cứu của anh, thuyết phục họ gửi đơn khiếu nại cáo buộc tội anh ta có hành vi phi đạo đức.
When the author talked to Bailey’s subjects, she learned that the activists used them to tarnish Bailey’s reputation, and then kicked them to the curb. Ironically, some of them felt far more exploited by the activists than by Bailey.Khi tác giả nói chuyện với các đối tượng nghiên cứu của Bailey, cô biết rằng các nhà hoạt động đã sử dụng chúng để làm hoen ố danh tiếng của Bailey, và sau đó đá họ vào lề đường. Trớ trêu thay, một số người trong số họ cảm thấy bị các nhà hoạt động lợi dụng hơn nhiều so với Bailey.

#6. Phản ứng của các nhà hoạt động cho thấy khoa học có thể bị chính trị hóa như thế nào khi sự thật không phù hợp với chương trình nghị sự.

Galileo’s Middle Finger Key Idea #6: The reactions of activists show how science can be politicized when the facts don’t fit the agenda.# 6: Phản ứng của các nhà hoạt động cho thấy khoa học có thể bị chính trị hóa như thế nào khi sự thật không phù hợp với chương trình nghị sự.
When the author criticized the harmful tactics of Andrea James, she soon got her own taste of what it’s like to be the target of an angry trans activist.Khi tác giả chỉ trích các thủ đoạn của Andrea James, cô ấy đã nhanh chóng nhận ra cảm giác của riêng mình về việc trở thành mục tiêu của một nhà hoạt động chuyển giới tức giận là như thế nào.
After discovering that her employer, Northwestern University, had invited James to speak, the author wrote a critical post on her blog, entitled “The Blog I Write in Fear.”Sau khi phát hiện ra rằng cơ quan quản lý của cô, Đại học Northwestern, đã mời James đến nói chuyện, tác giả đã viết một bài chỉ trích trên blog của cô, có tựa đề “Blog tôi viết trong nỗi sợ hãi”.
As the title makes clear, she expected to receive criticism for the post. But she couldn’t help expressing her opinion that James wasn’t good for the school’s reputation or for trans rights.Như tiêu đề đã nói rõ, cô ấy hy vọng sẽ nhận được những lời chỉ trích cho bài đăng. Nhưng cô ấy không thể không bày tỏ quan điểm của mình rằng James không tốt cho danh tiếng của trường hoặc cho quyền chuyển đổi giới tính.
Sure enough, emails from James soon arrived. In one of them, James called the author’s son a “precious womb turd,” and another closed with a menacing message, telling her that, “we’ll chat in person soon.”Chắc chắn rồi, các email từ James sẽ sớm đến. Trong một trong số đó, James gọi con trai của tác giả là “đứa trẻ trong bụng mẹ quý giá”, và một người khác kết thúc bằng một thông điệp đầy đe dọa, nói với cô rằng, “chúng ta sẽ sớm trò chuyện trực tiếp”.
Still, the author decided she wanted her research to be publicized. So she called the New York Times. Soon enough, the journalist Benedict Carey published a piece about her findings.Tuy nhiên, tác giả quyết định cô ấy muốn nghiên cứu của mình được công bố rộng rãi. Vì vậy, cô ấy đã gọi cho New York Times. Không lâu sau, nhà báo Benedict Carey đã công bố một bài báo về những phát hiện của cô ấy.
James wasn’t the only person who’d moved from attacking Bailey to attacking the author.James không phải là người duy nhất chuyển từ tấn công Bailey sang tấn công tác giả.
One activist wrote a letter to the New York Times claiming that “the Bailey group” had also funded the author’s work. This was patently untrue. The author had used her own tiny income to fund her work, and, in an attempt to protect her employer and her job, she had even kept her research on Bailey a secret from Northwestern University.Một nhà hoạt động đã viết thư cho New York Times tuyên bố rằng “nhóm Bailey” cũng đã tài trợ cho công việc của tác giả. Điều này là không đúng sự thật. Tác giả đã sử dụng thu nhập ít ỏi của mình để trang trải cho công việc của mình, và trong nỗ lực bảo vệ đồng nghiệp và công việc của mình, cô ấy thậm chí đã giữ bí mật nghiên cứu của mình về Bailey với Đại học Northwestern.
Perhaps more than anything else, this conflict between scholars and activists, with its messy trail of lies and accusations, shows how much more patience and understanding is needed when discussing transgenderism.Có lẽ hơn bất cứ điều gì khác, cuộc xung đột này giữa các học giả và các nhà hoạt động, với dấu vết lộn xộn của những lời nói dối và buộc tội, cho thấy cần nhiều kiên nhẫn và hiểu biết hơn khi thảo luận về chủ nghĩa chuyển giới.
It certainly became apparent to the author that progressive causes can easily become inflexible ideologies, privileging a single agenda above all else.Tác giả chắc chắn đã thấy rõ rằng các nguyên nhân tiến bộ có thể dễ dàng trở thành hệ tư tưởng không linh hoạt, ưu tiên cho một chương trình nghị sự duy nhất trên tất cả.
She also noticed how politicized science has become. Even ostensibly objective scientific fields such as biology are in danger of being dragged into political and ideological conflicts.Cô ấy cũng nhận thấy rằng khoa học đã trở nên chính trị hóa như thế nào. Ngay cả những lĩnh vực khoa học có vẻ khách quan như sinh học cũng có nguy cơ bị lôi kéo vào những xung đột chính trị và ý thức hệ.
If people want to really be progressive, they need open hearts and open minds.Nếu mọi người muốn thực sự tiến bộ, họ cần có trái tim rộng mở và tâm hồn rộng mở.
In Review: Galileo’s Middle Finger Book SummaryBạn đang đọc bản tóm tắt nội dung cuốn sách Ngón tay giữa của Galileo tại trang web dichsach.club
The key message in this book:Thông điệp chính trong cuốn sách này:
When it comes to certain issues, like those surrounding transgenderism, both the traditional medical establishment and progressive activists can be guilty of sticking too adamantly to convenient narratives and ideologies. When this happens, facts get bent out of shape or neglected altogether, and, in the end, this damages evidence, science and progress in general.Khi đề cập đến một số vấn đề, như những vấn đề xung quanh chủ nghĩa chuyển giới, cả cơ sở y tế cổ truyền và các nhà hoạt động tiến bộ đều có thể mắc phải tội quá gắn bó với những câu chuyện và ý thức hệ tiện lợi. Khi điều này xảy ra, các sự kiện sẽ bị bẻ cong hoặc bị bỏ quên hoàn toàn, và cuối cùng, điều này làm hỏng bằng chứng, khoa học và tiến bộ nói chung.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
galileo_middle_finger.txt · Last modified: 2021/08/04 21:22 by 127.0.0.1