User Tools

Site Tools


force_good_dalai_lama_vision_humanity

A Force for Good: The Dalai Lama’s Vision for Humanity Tiếng Việt

Lượt xem: 34

Bản tóm tắt cuốn sách A Force for Good: The Dalai Lama’s Vision for Humanity (A Force for Good: Tầm nhìn của Đức Đạt Lai Lạt Ma đối với nhân loại) của tác giả Daniel Goleman dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịch Tiếng Việt Bản tiếng Anh
A Force for Good: Tầm nhìn của Đức Đạt Lai Lạt Ma đối với nhân loạiA Force for Good: The Dalai Lama’s Vision for Humanity
Daniel GolemanDaniel Goleman
A Force For Good (2015) tiết lộ cách bạn có thể hoán đổi những suy nghĩ tiêu cực của mình thành những hành động tích cực. Bằng cách xem xét kỹ hơn trí tuệ và tầm nhìn của Đức Đạt Lai Lạt Ma, những cái chớp mắt này giải thích cách các cá nhân hành động tích cực có thể cùng nhau tạo thành một lực lượng tốt toàn cầu, thúc đẩy sự thay đổi trong thế giới của chúng ta thông qua lòng từ bi lẫn nhau.A Force For Good (2015) reveals how you can swap your negative thoughts for positive actions. By taking a closer look at the Dalai Lama’s wisdom and vision, these blinks explain how individuals acting positively can together form a global force of good, driving change in our world through mutual compassion.
Khi bật tin tức buổi tối, bạn rất dễ chán nản. Khắp nơi trên thế giới có chiến tranh, xung đột và sự khốn cùng của con người. Đây có thực sự là điều tốt nhất chúng ta có thể làm?When you turn on the evening news, it’s easy to get depressed. All over the world there are wars, conflicts and overwhelming human misery. Is this really the best we can do?
Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhiều vấn đề của thế giới bắt nguồn từ việc thiếu lòng từ bi và trách nhiệm đạo đức; chúng tôi quan tâm đến tiền bạc hơn là về nhau. Vậy chúng ta phải làm thế nào để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này?According to the Dalai Lama, many of the world’s problems stem from a lack of compassion and moral responsibility; we care more about money than about each other. So how do we get out of this mess?
Như phần tóm tắt cuốn sách này sẽ cho bạn thấy, khi chúng ta học cách thay thế những cảm xúc tiêu cực của chính mình bằng lòng trắc ẩn và tình yêu thương, chúng ta sẽ trở nên tận tâm hơn với hạnh phúc của mọi người xung quanh. Nếu chúng ta chú ý lắng nghe cả khoa học và tôn giáo, và những gì họ có thể dạy chúng ta về cách sống cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể thực sự trở thành một động lực hướng thiện.As this book summary will show you, when we learn to replace our own negative emotions with compassion and love, we become more dedicated to the well-being of everyone around us. If we take care to listen to both science and religion, and what they can teach us about how to live our lives, we can truly become a force for good.
Trong phần tóm tắt này về A Force for Good của Daniel Goleman, bạn sẽ họcIn this summary of A Force for Good by Daniel Goleman, you’ll learn
sự khác biệt giữa ích kỷ tốt và xấu;the difference between good and bad selfishness;
tại sao chúng ta cần một hệ thống kinh tế mới, nhân ái hơn; vàwhy we need a new, more compassionate economic system; and
Dalai Lama làm gì vào lúc 5:30 sáng mỗi ngày.what the Dalai Lama does at 5:30 in the morning every day.
A Force for Good Ý tưởng chính # 1: Lực lượng vì điều tốt sẽ dẫn chúng ta đến trách nhiệm đạo đức từ bi.A Force for Good Key Idea #1: A force for good will lead us toward compassionate moral responsibility.
Mỗi ngày vào lúc 5h30 sáng, Đức Đạt Lai Lạt Ma thức dậy sớm và sáng để nghe bản tin BBC trong khi ăn sáng. Mặc dù đây có thể không phải là thói quen buổi sáng mà bạn tưởng tượng đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng ông vẫn duy trì rằng thông qua nghi lễ hàng ngày này, ông đã nhận ra một điều mặc khải tuyệt vời.Every day at 5.30 a.m., the Dalai Lama wakes up bright and early to listen to the BBC news while he eats his breakfast. While this might not be the morning routine you imagined for the Dalai Lama, he maintains that through this daily ritual, he’s come upon a great revelation.
Nghe tin tức cho thấy thế giới của chúng ta thực sự đầy bạo lực, tàn ác và bi kịch như thế nào. Nhưng tại sao? Đức Đạt Lai Lạt Ma tin rằng nó thực sự xuất phát từ một thiếu sót duy nhất: thiếu trách nhiệm đạo đức từ bi. Ngày nay, chúng ta hành động vì tư lợi và coi thường nghĩa vụ đạo đức của mình đối với người khác.Listening to the news reveals how full of violence, cruelty and tragedy our world really is. But why? The Dalai Lama believes it actually comes down to one single deficiency: a lack of compassionate moral responsibility. Today, we act out of self-interest and disregard our moral obligations to others.
Có vẻ khá nghiệt ngã, phải không? Nhưng hãy nhìn theo cách này: nếu con người có sức mạnh để gây ra nhiều thiệt hại và tàn phá, thì chúng ta cũng có thể có sức mạnh để tạo ra một tác động tích cực tương đương. Đây là điều mà Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi là một lực lượng tốt.Seems quite grim, doesn’t it? But look at this way: if humans have the power to wreak so much damage and destruction, then we might also have the power to exert an equivalent positive impact. This is what the Dalai Lama calls a force for good.
Động lực hướng tới điều tốt đẹp bắt đầu từ các cá nhân, và từ bên trong họ. Bằng cách tạo ra sự thay đổi bên trong làm giảm bớt những cảm xúc tiêu cực của chúng ta và củng cố năng lực hành động có đạo đức, chúng ta có thể vượt qua những phản ứng bốc đồng như giận dữ, thất vọng và vô vọng tốt hơn. Sự thay đổi này cũng sẽ giúp chúng ta trở nên nhân ái hơn với những người xung quanh và với hành tinh chung của chúng ta. A force for good begins with individuals, and from within them. By creating an inner shift that diminishes our negative emotions and strengthens our capacity to act morally, we become better able to overcome impulsive reactions such as rage, frustration and hopelessness. This shift will also see us become more compassionate to those around us, and to our shared planet.
Không giống như Đức Đạt Lai Lạt Ma, không phải tất cả chúng ta đều có thể dành năm giờ mỗi ngày để thực hành nội tâm như thiền định - nhưng chúng ta vẫn có thể thực hiện một số bước nhỏ. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã vạch ra một kế hoạch mà mỗi cá nhân có thể tuân theo. Nó bắt đầu với việc hướng nội và quản lý tâm trí và trái tim của chính chúng ta. Điều này sẽ giúp chúng ta nhìn ra thế giới của mình và thấy những nơi chúng ta có thể làm điều tốt.Unlike the Dalai Lama, not all of us are able to commit five hours a day to inner practices such as meditation – but we can still take some small steps. The Dalai Lama has fashioned a plan that each individual can follow. It begins with looking inward and managing our own minds and hearts. This will help us look out at our world and see the places where we can do good.
Động lực cho Ý tưởng chính # 2: Suy ngẫm về phản ứng cảm xúc của bạn để đưa ra quyết định tốt hơn.A Force for Good Key Idea #2: Reflect on your emotional responses to make better decisions.
Ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã từng có một thời gian nóng nảy. Tất nhiên, anh ấy đã học cách làm chủ cảm xúc của mình và anh ấy đã làm như vậy với một vài kỹ thuật đơn giản hơn bạn mong đợi. Một kỹ thuật quan trọng đòi hỏi bạn phải lùi lại một bước khi bị cám dỗ hành động theo cảm xúc của bạn và cân nhắc hậu quả của những lựa chọn của bạn.Even the Dalai Lama had a short temper once upon a time. Of course, he learned to master his emotions, and he did so with a few techniques that are simpler than you’d expect. One important technique entails taking a step back when tempted to act on your feelings and considering the consequences of your choices.
Vào tháng 3 năm 2008, quân đội Trung Quốc đã bắn vào những người biểu tình và bắt giữ nhiều người biểu tình Tây Tạng, đặc biệt là các nhà sư, trong một loạt các cuộc biểu tình ở Lhasa và các thành phố khác. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phản ứng như thế nào? Tất nhiên, nghe những tin tức như vậy sẽ khiến anh ta nổi cơn thịnh nộ. Tuy nhiên, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chọn cách giữ bình tĩnh.In March 2008, the Chinese army shot at demonstrators and arrested many Tibetan protesters, particularly monks, during a series of protests in Lhasa and other cities. How did the Dalai Lama react? Of course, hearing such news would have filled him with rage. Nevertheless, the Dalai Lama chose to stay calm.
Ông hình dung các quan chức Trung Quốc và thay thế cảm xúc tiêu cực của họ bằng tình yêu, lòng trắc ẩn và sự tha thứ của mình. Lý do rằng hậu quả của hành động tức giận sẽ chỉ là tổn thương thêm, thay vào đó, anh ấy chọn cách kiểm soát cảm xúc của mình.He visualized the Chinese officials and replaced their negative feelings with his love, compassion and forgiveness. Having reasoned that the consequence of acting out of anger would only be further damage, he chose instead to control his feelings.
Nhưng hãy nhớ rằng: kiểm soát cảm xúc của bạn không giống như kìm nén chúng hoàn toàn. Việc kìm nén những cảm xúc tiêu cực có thể dẫn đến những cơn bộc phát mà không thể kiểm soát được. Khi đối mặt với những cảm xúc mạnh mẽ, tốt nhất bạn nên lưu tâm.But remember: controlling your feelings is not the same as suppressing them altogether. Bottling up negative emotions can lead to outbursts that are impossible to control. When dealing with powerful emotions, it’s best to stay mindful.
Tốt hơn hết chúng ta nên nhận ra những cảm xúc tiêu cực khi chúng ta trải qua chúng và hỏi xem liệu những cảm xúc chúng ta cảm thấy có tương xứng với hoàn cảnh hay chúng có quen thuộc hay không. Bằng cách hiểu những cảm xúc tiêu cực của mình, chúng ta được trang bị tốt hơn để chuyển chúng thành những hành động tích cực.We’re better off recognizing negative emotions when we experience them, and asking whether the emotions we feel are in proportion to the situation or whether they’re familiar. By understanding our negative emotions, we’re better equipped to channel them into positive actions.
Động lực cho Ý tưởng Chính yếu # 3: Chúng ta cần trở nên nhân ái hơn để sống tử tế hơn, hạnh phúc hơn.A Force for Good Key Idea #3: We need to become more compassionate to live kinder, happier lives.
Từ bi và nhận thức đi đôi với nhau. Bây giờ chúng ta đã xem xét kỹ hơn về nhận thức cảm xúc, đã đến lúc đi sâu vào lòng trắc ẩn, bắt đầu từ nơi xuất phát ý niệm ngay từ đầu.Compassion and awareness go hand in hand. Now that we’ve taken a closer look at emotional awareness, it’s time to delve into compassion, starting with where the notion comes from in the first place.
Theo quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma về khái niệm, lòng từ bi nằm sâu trong bản chất của chúng ta và không xuất phát từ tôn giáo. Hãy nghĩ về nó: ngay cả chó và mèo cũng có thể từ bi và vị tha ở một mức độ nào đó. Vậy tại sao lòng từ bi lại bị ràng buộc trong các tổ chức tôn giáo và truyền thống của họ?In the Dalai Lama’s view of the concept, compassion is deep in our nature and does not come from religion. Think about it: even dogs and cats can be compassionate and altruistic to some extent. So why should compassion be bound up in religious institutions and their traditions?
Từ bi là ưu việt hơn và tách biệt với tôn giáo. Trên thực tế, nó bắt nguồn từ cấu tạo sinh học của chúng ta. Sự chăm sóc theo bản năng của cha mẹ đối với con của họ, nếu không thì sẽ chết, là một dấu hiệu của khuynh hướng sinh học đối với sự quan tâm và lòng trắc ẩn.Compassion is superior to and separate from religion. In fact, it is rooted in our biological makeup. Parents’ instinctive care for their young, who would otherwise die, is one sign of a biological predisposition for caring and compassion.
Hơn nữa, cơ thể chúng ta có sẵn nhu cầu về những cảm xúc tích cực như tình yêu, niềm vui và sự vui tươi. Những kinh nghiệm này giúp tăng cường sức mạnh miễn dịch của chúng ta và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nhưng trên tất cả, về mặt tâm lý, chúng ta có khuynh hướng tìm kiếm sự thoải mái trong tình cảm, lòng trắc ẩn và cảm giác thân thuộc trong một nhóm. Moreover, our bodies have built-in needs for positive emotions such as love, joy and playfulness. These experiences help to boost our immune strength and lower the risk of heart disease. But above all, we’re psychologically predisposed to seek comfort in affection, compassion and a sense of belonging within a group.
Lòng trắc ẩn đặt sự chú ý của chúng ta vào điều gì đó lớn hơn những mối quan tâm nhỏ nhặt của chúng ta. Mục tiêu lớn hơn này tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi. Sau khi khám phá lòng trắc ẩn đến từ đâu và tại sao chúng ta cần nó, chúng ta hãy tìm hiểu xem nó thể hiện như thế nào trong thế giới của chúng ta. Tìm hiểu thêm trong phần tóm tắt sách tiếp theo!Compassion puts our attention on something bigger than our petty concerns. This larger goal energizes us in turn. Having explored where compassion comes from and why we need it, let’s investigate how it manifests itself in our world. Find out more in the next book summary!
Động lực cho Ý tưởng chính # 4: Lòng nhân ái trong hành động liên quan đến sự công bằng, minh bạch và trách nhiệm giải trình.A Force for Good Key Idea #4: Compassion in action involves fairness, transparency and accountability.
Hình thức từ bi của Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là loại thông minh và sạch sẽ chỉ giới hạn trong các ngày lễ hoặc trường học chủ nhật. Thay vào đó, ông kêu gọi trách nhiệm đạo đức trong tất cả các lĩnh vực của đời sống công cộng, bao gồm sự chán ghét sâu sắc đối với sự bất công, cũng như chủ động vạch trần và cải cách các hệ thống tham nhũng.The Dalai Lama’s form of compassion isn’t the wishy-washy kind that is confined to holidays or Sunday school. Rather, he calls for moral responsibility in all spheres of public life, which includes having a profound distaste for injustice, as well as taking initiative to expose and reform corrupt systems.
Ba nguyên tắc thể hiện lòng trắc ẩn trong hành động: công bằng, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Bằng cách đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, cởi mở và trung thực và chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình, chúng ta có thể tạo ra một hình thức từ bi mạnh mẽ để thúc đẩy hành động của chúng ta.Three principles exemplify such compassion in action: fairness, transparency and accountability. By treating everyone equally, remaining open and honest, and taking responsibility for our mistakes, we can create a powerful form of compassion to drive our actions.
Hành động nhân ái không chỉ có nghĩa là giảm bớt đau khổ mà còn là tham gia vào việc sửa chữa sai trái bằng cách tích cực chống lại bất công hoặc bảo vệ quyền của mọi người.Compassion in action doesn’t just mean relieving suffering, but also getting engaged in rectifying wrongs by actively opposing injustice or protecting people’s rights.
Hơn nữa, Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyến khích chúng ta học cách có thể giảm bớt những cảm xúc phá hoại của mình. Tất nhiên, những cảm giác như tức giận và thất vọng cũng có thể mang tính xây dựng, hoạt động như những động lực của hành động tích cực.Moreover, the Dalai Lama encourages us to learn how we can reduce our destructive emotions. Of course, feelings such as anger and frustration can also be constructive, functioning as drivers of positive action.
Ví dụ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng gặp một nhân viên xã hội mà nhóm của họ đã được giao cho quá nhiều trường hợp, khiến họ không thể giúp đỡ bất kỳ cá nhân nào. Nhân viên xã hội trở nên bị xúc phạm về mặt đạo đức, và chính với sự tức giận này, anh ta đã thúc đẩy nhóm của mình phản đối và thành công trong việc giảm bớt khối lượng công việc của họ.For example, the Dalai Lama once met a social worker whose group had been given too many cases, making it impossible for them to help any of the individuals. The social worker became morally outraged, and it was with this anger that he motivated his team to protest and successfully get their workload reduced.
Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để cơn giận chuyển từ mang tính xây dựng sang phá hoại. Một cách để đảm bảo chúng ta sử dụng sự thất vọng để thúc đẩy hành động tích cực là duy trì lòng trắc ẩn cơ bản đối với người mà chúng ta có vấn đề.However, it doesn’t take much for anger to go from constructive to destructive. One way to ensure we use frustration to drive positive actions is by maintaining basic compassion towards a person that we take issue with.
Rõ ràng là lòng trắc ẩn là một chủ đề lặp đi lặp lại ở đây. Trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá một tình huống khác mà lòng trắc ẩn đóng vai trò trung tâm: sự phân chia giữa khoa học và tôn giáo.It’s clear that compassion is a recurring theme here. In the next book summary, we’ll explore another situation where compassion plays a central role: the divide between science and religion.
Động lực cho Ý tưởng chính # 5: Khoa học và tôn giáo tạo nên một đội tuyệt vời.A Force for Good Key Idea #5: Science and religion make a great team.
Bạn có ngạc nhiên không khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thường xuyên gặp gỡ các nhà khoa học đoạt giải Nobel, thảo luận về các lý thuyết phức tạp với những người như Bob Livingston, David Bohm, Wolf Singer và Paul Ekman? Chà, không nên đâu. Đức Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận sức mạnh của cả khoa học và tôn giáo, và chúng ta cũng vậy!Does it surprise you that the Dalai Lama routinely meets Nobel Prize-winning scientists, discussing intricate theories with the likes of Bob Livingston, David Bohm, Wolf Singer and Paul Ekman? Well, it shouldn’t. The Dalai Lama acknowledges the strength of both science and religion, and we should too!
Bất chấp những gì chúng ta có thể nghĩ, tâm linh và khoa học không loại trừ lẫn nhau. Chúng chỉ là những chiến lược thay thế trong hành trình tìm kiếm thực tế. Vậy tại sao không mang chúng lại với nhau?Despite what we might think, spirituality and science are not mutually exclusive. They’re merely alternative strategies in the quest for reality. So why not bring them together?
Khoa học có thể kết nối với các cá nhân ở quy mô lớn hơn bất kỳ đức tin tôn giáo nào, vì nó không bị đánh dấu bởi sự chia rẽ và xung đột của các hệ phái tôn giáo khác nhau.Science can connect with individuals on a larger scale than any religious faith, as it is not marked by the divisions and conflicts of differing religious denominations.
Tuy nhiên, khoa học vẫn chưa tiết lộ mọi thứ cho chúng ta về cách thức vận hành của thế giới. Ví dụ, để hiểu rõ hơn về tâm trí của chúng ta, chúng ta cần kết hợp các nguồn tài liệu Phật giáo cổ xưa với những phát hiện khoa học đương đại.However, science still hasn’t revealed everything to us about how the world functions. To better understand our minds, for instance, we need to meld ancient Buddhist sources with contemporary scientific findings.
Khoa học thậm chí có thể mang lại cho tư duy tôn giáo sự tín nhiệm cao hơn, ngay cả đối với những người hoài nghi. Mặc dù hầu hết mọi người có xu hướng bác bỏ các phương pháp Phật giáo của Đức Đạt Lai Lạt Ma là “tôn giáo đơn thuần”, nhưng các phương pháp này đã được khoa học chứng minh là có hiệu quả trong một số bối cảnh.Science can even give religious thinking greater credibility, even among skeptics. Though most people tend to dismiss the Dalai Lama’s buddhist methods as “just religion,” these methods have been scientifically proven to be effective in a number of contexts.
Ví dụ, Thupten Jinpa, thông dịch viên của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã phát triển Khóa huấn luyện Tu luyện Từ bi, hay CCT, một biến thể của các phương pháp Tây Tạng cổ điển phù hợp với bất kỳ ai. Một đánh giá về CCT của các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Lòng trắc ẩn và Lòng vị tha tại Đại học Stanford cho thấy rằng nó làm giảm bớt lo lắng của con người và tăng hạnh phúc, ngay cả ở những người bị ám ảnh xã hội cấp tính. Ở những bệnh nhân bị đau mãn tính, độ nhạy cảm với cơn đau giảm sau chín tuần.For instance, Thupten Jinpa, the Dalai Lama’s interpreter, developed Compassion Cultivation Training, or CCT, a variation of classical Tibetan methods suitable for anyone. An evaluation of CCT by researchers at the Center for Compassion and Altruism Research and Education at Stanford University found that it lessened people’s anxiety and increased happiness, even in those suffering from acute social phobia. In patients suffering from chronic pain, the sensitivity to pain decreased after nine weeks.
Đây chỉ là một ví dụ về cách tôn giáo và khoa học có thể kết hợp với nhau để bổ sung cho nhau những điểm mạnh và hỗ trợ những điểm yếu của nhau.This is just one example of how religion and science can come together to complement each other’s strengths and support each other’s weaknesses.
Nhưng khoa học và tôn giáo không phải là khía cạnh duy nhất của xã hội đương đại cần một tính cách nhân ái và hợp tác hơn. Nền kinh tế cũng cần họ và cấp bách. Tìm hiểu lý do tại sao trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo.But science and religion aren’t the only facets of contemporary society that need a more compassionate and cooperative character. The economy needs them too, and urgently. Find out why in the next book summary.
Động lực cho Ý tưởng chính # 6: Chúng ta cần một nền kinh tế nhân ái kết hợp tinh thần kinh doanh với trách nhiệm xã hội.A Force for Good Key Idea #6: We need a compassionate economy that blends entrepreneurial spirit with social responsibility.
Ngày nay, rõ ràng là chủ nghĩa tư bản còn lâu mới hoàn hảo. Mặt khác, chủ nghĩa xã hội cũng vậy. Liệu thậm chí có thể tạo ra một nền kinh tế không gây ra thiệt hại xã hội lâu dài? Đức Đạt Lai Lạt Ma tin là như vậy.Today, it’s clear that capitalism is far from perfect. On the other hand, neither is socialism. Is it even possible to create an economy that doesn’t result in lasting social damage? The Dalai Lama believes it is.
Đầu tiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng hầu hết các vấn đề không phát sinh từ các nguyên tắc của một hệ thống kinh tế. Đúng hơn, đó là sự thiếu lòng từ bi đạo đức từ phía những người thực hiện hệ thống. Cả chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản đều có thể bị tha hóa bởi sự ích kỷ và bóc lột.First, it’s important to recognize that most problems don’t arise from the principles of an economic system. Rather, it's the lack of moral compassion on the part of the people that implement the system. Both capitalism and communism can be corrupted by selfishness and exploitation.
Tình trạng khó khăn về tư bản hiện nay của chúng ta đã dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng nhanh chóng. Trong cuốn sách Capital của mình, nhà kinh tế học Thomas Piketty phân tích xu hướng dữ liệu qua nhiều thế kỷ để tiết lộ cách những người có tiền để đầu tư sẽ luôn kiếm được nhiều tiền hơn những người lao động vì tiền lương của họ. Sự chênh lệch và bất bình đẳng ngày càng gia tăng giữa người giàu và người nghèo dường như vốn có đối với nền kinh tế thị trường tự do.Our current capitalist predicament has led to a rapidly growing divide between the rich and poor. In his book Capital, economist Thomas Piketty analyzes data trends over centuries to reveal how those with money to invest will always earn more than those who labor for their wages. An ever-increasing disparity and inequality between the rich and poor seems inherent to a free-market economy.
Do đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma tự cho mình là một người theo chủ nghĩa Mác về mặt này, vì chủ nghĩa Mác ít nhất cũng có một khía cạnh đạo đức có tính đến hạnh phúc của mọi người. Tất nhiên, nhiều nỗ lực đối với các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã chứng tỏ là tai hại. Vậy giải pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma là gì?The Dalai Lama consequently positions himself as a Marxist in this respect, as Marxism at least features a moral dimension that takes people’s well-being into account. Of course, many attempts at socialist economies have proven disastrous. So what’s the Dalai Lama’s solution?
Ông hình dung ra một nền kinh tế giàu lòng nhân ái, nơi tinh thần kinh doanh đi kèm với một hệ thống hỗ trợ xã hội lành mạnh và thuế đánh vào sự giàu có. Nói cách khác, chúng ta cần các công ty vì lợi nhuận với trái tim của các tổ chức phi lợi nhuận.He envisions a compassionate economy where entrepreneurial spirit is accompanied by a sound social support system and taxes on wealth. In other words, we need for-profit companies with the hearts of nonprofits.
Những công ty như vậy thực sự đã tồn tại. Một là Prosperity Candle, nơi cung cấp cho những người tị nạn Iraq hoặc Thái Lan-Miến Điện, nạn nhân động đất ở Haiti và khoảng 600 phụ nữ kém may mắn có cơ hội kiếm sống bằng nghề làm nến.Such companies actually exist already. One is Prosperity Candle, which provides Iraqi or Thai-Burmese refugees, Haiti earthquake victims and about 600 underprivileged women with the opportunity to make a living by making candles.
Tương tự như vậy, Ngân hàng Grameen của Muhammad Yunus ở Bangladesh đã đi tiên phong trong các khoản vay vi mô cho những người sống trong cảnh nghèo đói. Các khoản vay này giúp họ bắt đầu kinh doanh riêng, cho phép họ tự cung tự cấp và cuối cùng trả lại tiền, sau đó có thể cho người khác vay.In a similar vein, Muhammad Yunus’s Grameen Bank in Bangladesh pioneered microloans for people living in poverty. These loans help them start their own businesses, allowing them to become self-sufficient and eventually pay the money back, which can then be lent to others.
Các công ty như thế này định hình lại chủ nghĩa tư bản thành một thứ gì đó có ý nghĩa chứ không chỉ có lợi nhuận. Phong trào mới nổi này có thể tỏ ra rất thành công trong việc biến kinh doanh thành một động lực tốt.Companies like this reshape capitalism into something meaningful, not just profitable. This emerging movement may prove to be very successful at turning business into a force for good.
Động lực cho Ý tưởng Chính yếu # 7: Cả những người có đặc quyền và người kém may mắn đều đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự thay đổi xã hội.A Force for Good Key Idea #7: Both the privileged and the underprivileged play vital roles in creating social change.
Là con người, tất cả chúng ta đều có chung tiềm năng. Thật không may, chúng ta thường không chia sẻ những cơ hội giống nhau. Mặc dù vậy, cả nhóm thuận lợi và yếu thế trong xã hội đều có trách nhiệm cùng nhau hướng tới sự thay đổi.As humans, we all share the same potential. Unfortunately, we often don’t share the same opportunities. Even so, both advantaged and disadvantaged groups in society are responsible for working together toward change.
Thay vì coi thường các nhóm yếu thế trong xã hội, những người có đặc quyền nên làm phần việc của họ bằng cách tìm hiểu về những nguồn lực nào sẽ mang lại lợi ích cho những người kém may mắn, có thể là giáo dục, đào tạo việc làm hoặc hỗ trợ cộng đồng. Các thành phần giàu có hơn trong xã hội có thể tạo ra sự khác biệt to lớn trong cuộc sống của người nghèo, chỉ đơn giản bằng cách đóng góp một chút thời gian và sức lực của họ.Rather than looking down on marginalized groups in society, the privileged should do their part by learning about what resources would benefit the less fortunate, be it education, job training or community support. Wealthier sectors of society can make a huge difference in the lives of the poor, simply by donating a little of their time and energy.
Còn những người đang cần thì sao? Mặc dù phải đối mặt với những thách thức đáng kể, nhưng họ cũng có trách nhiệm giúp đỡ bản thân, ngay cả khi điều đó dường như vô ích. Nhiều người Tây Tạng đã học cách tiếp cận trải nghiệm của họ về nghèo đói và áp bức với thái độ này.And what about those who are in need? Although they face considerable challenges, they too have a responsibility to help themselves, even if it seems useless. Many Tibetans have learned to approach their experience of poverty and oppression with this attitude.
Trong quá khứ, các quan chức Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền về sự kém cỏi của bộ não Tây Tạng, những lời nói dối mà một số người Tây Tạng thậm chí bắt đầu tin vào chính họ.In the past, Chinese Communist officials spread propaganda about the inferiority of the Tibetan brain, lies which some Tibetans even began to believe themselves.
Nhưng khi được trao những cơ hội như nhau trong giáo dục và lực lượng lao động, người Tây Tạng đương nhiên cũng hoạt động tốt như người Trung Quốc. Nhận ra rằng họ hoàn toàn có khả năng tự giúp mình, người Tây Tạng đã giải phóng mình khỏi định kiến chủng tộc này và bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn ở trường, dẫn đến thành công lớn hơn và một tương lai tươi sáng hơn.But when given the same opportunities in education and the workforce, Tibetans naturally performed just as well as the Chinese. Realizing that they were perfectly capable of helping themselves, Tibetans freed themselves from this racial stereotype and started working harder at school, resulting in greater success and a brighter future.
Khả năng cải thiện cuộc sống của con người là khá khó tin, và các nhà tâm lý học đã mô tả hiện tượng này bằng nhiều thuật ngữ khác nhau. Carol Dweck, một nhà tâm lý học Stanford, gọi nó là tư duy: niềm tin rằng bạn có thể thành công. Bằng cách duy trì một suy nghĩ như vậy, nhiều khả năng bạn sẽ tiếp tục cố gắng. Bạn càng cố gắng, bạn càng có nhiều khả năng thành công.Humans’ ability to improve their own lives is quite incredible, and psychologists have described this phenomenon in many different terms. Carol Dweck, a Stanford psychologist, refers to it as mindset: the belief that you can succeed. By maintaining such a mindset, you’re more likely to keep trying. The more you try, the more likely you are to succeed.
Một nhà tâm lý học khác, Angela Duckworth tại Đại học Pennsylvania, gọi đó là sự gan dạ: kiên trì hướng tới các mục tiêu dài hạn bất chấp những thất bại và trở ngại.Another psychologist, Angela Duckworth of the University of Pennsylvania, calls it grit: persevering toward long-term goals despite setbacks and obstacles.
Cuối cùng, Gandhi sử dụng thuật ngữ “swaraj” trong tiếng Hindi, có nghĩa là tự làm chủ hoặc tự cai trị. Bất kể bạn gọi nó là gì, có một điều chắc chắn - hoàn cảnh chỉ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn do kết quả của thái độ mạnh mẽ này.Finally, Gandhi used the Hindi term “swaraj,” meaning self-mastery or self-rule. No matter what you call it, one thing is certain – circumstances only change for the better as a result of this powerful attitude.
Sức mạnh cho Ý tưởng chính # 8: Nỗi ám ảnh về lợi nhuận và xu hướng ngăn chặn cảm giác tội lỗi đã khiến hành tinh của chúng ta bị đe dọa.A Force for Good Key Idea #8: An obsession with profit and our tendency to block out guilt has placed our planet under threat.
Bạn có đốt đồ đạc của mình để giữ ấm trong mùa đông không? Dĩ nhiên là không! Tương tự như vậy, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng chúng ta không nên để rác thải cho hành tinh của chúng ta, vì đó là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Thật không may, ngôi nhà của chúng tôi đã bị đặt vào nguy cơ khó tin trong 60 năm qua. Tại sao?Would you burn your furniture to stay warm during winter? Of course not! Likewise, the Dalai Lama thinks we shouldn’t be laying waste to our planet, as it’s our only home. Unfortunately, our home has been placed at incredible risk over the last 60 years. Why?
Nỗi ám ảnh về lợi nhuận và tiền bạc đã chứng kiến tác động của con người lên hành tinh ngày càng trở nên tai hại. Ngày càng nhiều ô tô trên đường, sử dụng lãng phí nước, giấy và các tài nguyên khác, và việc sử dụng phân bón hóa học một cách vô trách nhiệm chỉ là một vài trong số những hoạt động của con người đang tàn phá môi trường.An obsession with profit and money has seen humans’ impact on the planet become increasingly damaging. Growing numbers of cars on the road, wasteful use of water, paper and other resources, and the irresponsible use of chemical fertilizers are just a few of the human activities that are wreaking havoc on the environment.
Không có cách nào chúng ta có thể tiếp tục giả vờ không biết gì về tác động tàn phá của các hoạt động của con người; tất cả chúng ta đều biết rõ những thiệt hại mà chúng ta gây ra. Vậy tại sao chúng ta vẫn tiếp tục khai thác hành tinh của mình? Bởi vì ham muốn tiền bạc của chúng ta lớn hơn nỗi sợ hãi về những rủi ro trong tương lai.There’s no way we can continue pretending to be ignorant of the destructive impact of human activities; we all know full well the damage we cause. So why do we continue to exploit our planet? Because our desire for money outweighs our fear of future risks.
Mặc dù chính quyền trung ương Trung Quốc đã cố gắng hạn chế các hoạt động khai thác gỗ từng nhiều lần gây ra lũ lụt lớn ở miền bắc Ấn Độ, Bangladesh và Trung Quốc, nhưng một số người, vì lợi nhuận liên tục, đã tìm cách tiếp tục chặt cây để bảo vệ hệ thống sông khỏi phù sa và lũ lụt .Though the Chinese central government has tried to restrict logging practices that have repeatedly caused major floods in northern India, Bangladesh and China, some people, in the interests of continued profits, have found ways to continue cutting trees that protect river systems from silt and flooding.
Nhà khoa học nhận thức Elke Weber giải thích rằng việc chúng ta khai thác hành tinh một cách vô liêm sỉ đến từ khả năng ngăn chặn cảm giác tội lỗi mà chúng ta cảm thấy về dấu vết môi trường tiêu cực của chúng ta. Với tư cách cá nhân, chúng ta có trách nhiệm ngăn bản thân ngừng điều chỉnh.Cognitive scientist Elke Weber explains that our apparently shameless exploitation of the planet comes from our ability to block out the guilt we feel about our negative environmental footprint. As individuals, it’s our responsibility to stop ourselves from tuning out.
Một cách đơn giản để làm điều này là sử dụng “dấu tay” như một cách để theo dõi các tác động cá nhân của bạn và tổng số các thực hành sinh thái tốt hơn của bạn. Dấu tay của một người là thước đo các hoạt động sinh thái tích cực như tắt công tắc đèn hoặc đạp xe thay vì lái xe. Mỗi hành động có thể phóng to dấu tay, thúc đẩy chúng ta nhận thức được tác động của con người lên hành tinh và hành động phù hợp.One simple way to do this is using a “handprint” as a way of tracking your personal impacts and the sum total of your better ecological practices. A person’s handprint is a measure of positive ecological practices like turning off light switches or biking instead of driving. Each action can enlarge the handprint, motivating us to stay aware of human impacts on the planet and act accordingly.
Động lực cho Ý tưởng Chính # 9: Những tuyên bố tích cực và tình bạn cá nhân là những giải pháp hữu hiệu cho xung đột.A Force for Good Key Idea #9: Positive statements and individual friendships are powerful solutions for conflict.
Ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng thừa nhận rằng con người sẽ luôn tạo ra xung đột - xung đột về ý tưởng là điều đương nhiên. Để đối phó với những cuộc đụng độ như vậy, giao tiếp tốt và hiểu biết lẫn nhau là rất quan trọng. Trên thực tế, việc tạo ra một cuộc đối thoại lành mạnh dễ dàng hơn bạn nghĩ.Even the Dalai Lama concedes that humans will always create conflict – clashes of ideas are only natural. In order to cope with such clashes, good communication and mutual understanding are vital. In fact, it’s easier to create a healthy dialogue than you think.
Có một số bước di chuyển cơ bản mà bạn có thể thực hiện khi đối đầu với người khác. Đầu tiên là đơn giản như nói điều gì đó tích cực về người kia và điều gì đó tích cực về bản thân bạn.There are a handful of basic moves that you can turn to during a confrontation with another. The first is as simple as saying something positive about the other person and something positive about yourself.
Đó chính xác là những gì nhà triết học AJ Ayer đã làm vào năm 1987 tại một bữa tiệc xã hội cao ở New York. Được thông báo rằng có ai đó đang bị hành hung, Ayer chạy đến hiện trường để tìm Mike Tyson đang cưỡng bức mình với Naomi Campbell khi đó chưa rõ danh tính.That’s exactly what philosopher A. J. Ayer did in 1987 at a high-society party in New York. Notified that somebody was being assaulted, Ayer rushed to the scene to find Mike Tyson forcing himself on then-unknown Naomi Campbell.
Ayer khăng khăng yêu cầu Tyson dừng lại, sau đó Tyson hỏi anh ta, “Anh không biết tôi là ai? Tôi là Mike Tyson, nhà vô địch hạng nặng của thế giới. ”Ayer insisted that Tyson stop, to which Tyson asked him, “Don’t you know who the (expletive) I am? I’m Mike Tyson, heavyweight champion of the world.”
Ayer trả lời, “Và tôi là cựu Giáo sư Logic học của Wykeham. Cả hai chúng tôi đều là những người đàn ông ưu việt trong lĩnh vực của mình; Tôi đề nghị chúng ta nên nói về điều này như những người đàn ông lý trí ”. Trong khi họ nói chuyện, Campbell trượt ra khỏi phòng một cách an toàn.Ayer replied, “And I am the former Wykeham Professor of Logic. We are both preeminent men in our field; I suggest we talk about this like rational men.” While they talked, Campbell slipped safely out of the room.
Trong tình huống này, Ayer đã thể hiện trí thông minh cảm xúc đáng khen ngợi. Bằng cách nói điều gì đó tích cực về Tyson và về bản thân, anh ấy đã thiết lập nền tảng cho một cuộc đối thoại cởi mở trên một sân chơi bình đẳng.In this situation, Ayer demonstrated commendable emotional intelligence. By saying something positive about Tyson and about himself, he established the foundation for an open dialogue on a level playing field.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đang đối mặt với một cuộc xung đột kéo dài hàng tháng, hàng năm, thậm chí hàng thế kỷ? Giải pháp rất đơn giản: tình bạn giữa các cá nhân.But what if you’re facing a conflict that’s been around for months, years, even centuries? The solution is simple: friendship between individuals.
Để chứng minh rằng phương pháp này thực sự hiệu quả, nhà tâm lý học xã hội Thomas Pettigrew đã theo dõi hơn 500 nghiên cứu từ hơn 38 quốc gia, với phản hồi từ một phần tư triệu người. Anh nhận thấy rằng hết lần này đến lần khác, tình cảm với một người thuộc nhóm đối lập, dù là tình bạn hay tình cảm, là đủ để vượt qua định kiến.To prove that this approach really works, social psychologist Thomas Pettigrew tracked down more than 500 studies from more than 38 countries, with responses from a quarter of a million people. He found that time and time again, an emotional involvement with someone from an opposing group, be it a friendship or a romance, was enough to overcome prejudice.
Một Lực Cho Ý Tưởng Chính # 10: Trẻ em cần được giáo dục từ trái tim.A Force for Good Key Idea #10: Children need an education of the heart.
Cha mẹ nào không muốn con mình đạt điểm cao? Mặc dù khuyến khích trẻ theo đuổi thành công trong học tập có vẻ lành mạnh, nhưng nó có thể dẫn đến áp lực và tổn thương tinh thần to lớn. Trong một thế giới mà thành tích học tập là tất cả, Đức Đạt Lai Lạt Ma tin rằng giáo dục hiện đại cần một cuộc cải cách ưu tiên trái tim.What parent doesn’t want their kid to get good grades? Although it seems healthy to encourage children to pursue academic success, it can lead to immense pressure and emotional damage. In a world where academic achievement is everything, the Dalai Lama believes that modern schooling needs a reform that prioritizes the heart.
Một cách để giáo dục trái tim là thông qua đào tạo tâm trí. Rèn luyện trí óc không giống như học các sự kiện, nhân vật và lịch sử. Thay vào đó, đào tạo tâm trí tập trung vào việc nâng cao khả năng tập trung, điều chỉnh và phản ánh suy nghĩ của học sinh.One way to educate the heart is through mind training. Mind training is not the same as learning facts, figures and historical dates. Rather, training the mind centers on improving a student’s ability to concentrate, regulate and reflect on their thoughts.
Simran Deol, một học sinh lớp mười một, ngồi dán mắt vào một chấm trước mặt trong khi đội chiếc mũ bảo hiểm để đo mức độ tập trung của cô. Sự tập trung của cô ấy nhanh chóng bắt đầu dao động, vì vậy Đức Đạt Lai Lạt Ma nhắc nhở Simran rằng, khi rèn luyện tâm trí của chúng ta, điều hữu ích là phân biệt giữa mức độ suy nghĩ và giác quan của tinh thần.Simran Deol, an eleventh-grader, sat with her eyes fixed on a dot in front of her while wearing a helmet that measured her concentration levels. Her concentration soon began to waver, so the Dalai Lama reminded Simran that, when training our mind, it’s useful to make a distinction between the mental and sensory levels of thought.
Khi Simran quan sát dấu chấm, tâm trí cô tập trung vào nó ở mức độ giác quan. Nhưng sự tập trung này đã bị cản trở bởi các âm thanh và cảm giác khác. Để nâng cao sự tập trung của mình, Simran cũng bắt đầu tập trung vào dấu chấm trong bình diện tinh thần; điều này có nghĩa là giữ hình ảnh trong tâm trí cô ấy.As Simran observed the dot, her mind was focused on it on the sensory level. But this focus was hindered by other sounds and sensations. In order to sharpen her focus, Simran began to concentrate on the dot within the mental plane as well; this meant holding the image in her mind’s eye.
Sự tập trung của cô ấy đã tạo ra một sự cải thiện đáng kể, thể hiện sức mạnh của một kỹ thuật khá đơn giản, nhưng rất hữu ích. Chỉ cần nghĩ về tất cả những lần bạn biết rằng bạn có thể có lựa chọn tốt hơn nếu bạn chỉ tập trung hơn vào nhiệm vụ trước mắt!Her concentration made a striking improvement, demonstrating the power of a rather simple, but very useful technique. Just think of all the times when you know you could have made a better choice if you had just been more concentrated on the task at hand!
Trẻ em hôm nay là những nhà lãnh đạo của ngày mai, vì vậy chúng ta nên trang bị cho chúng những gì chúng thực sự cần: đạo đức mạnh mẽ, đáng tin cậy và năng lực sống theo các giá trị nhân ái.Today’s children are tomorrow’s leaders, so we should equip them with what they really need: powerful, reliable ethics and the capacity for living by compassionate values.
Sử dụng các bài tập rèn luyện tâm trí như bài tập được thực hiện bởi Simran, đề xuất giáo dục trái tim của Đức Đạt Lai Lạt Ma bao hàm những điều cơ bản về cách thức hoạt động của tâm trí: động lực của cảm xúc của chúng ta; kỹ năng điều chỉnh lành mạnh xung động cảm xúc; sự quan tâm, đồng cảm và quan tâm; học cách xử lý xung đột một cách bất bạo động; và trên hết, một cảm giác hòa hợp với nhân loại.Using mind training exercises like the one performed by Simran, the Dalai Lama’s proposed education of the heart covers the basics of how the mind works: the dynamics of our emotions; skills for healthy regulation of emotional impulse; the cultivation of attention, empathy and caring; learning to handle conflicts nonviolently; and, above all, a sense of oneness with humanity.
Động lực cho Ý tưởng Chính yếu # 11: Khi mọi thứ có vẻ tồi tệ, hãy xem xét tình hình từ góc độ dài hạn.A Force for Good Key Idea #11: When things seem dire, consider the situation from a long-term perspective.
Mặc dù tình hình toàn cầu hiện nay thường có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng chúng ta phải biết ơn rất nhiều điều - tất cả chỉ là vấn đề của quan điểm. Hãy nghĩ về nó: trong quá khứ, khi các quốc gia tuyên chiến, công dân sẽ tự hào tham gia vào bạo lực. Ngày nay, mọi người đã chán ngấy sự tôn vinh chiến tranh, và các phong trào đấu tranh vì hòa bình mạnh mẽ đã làm lung lay nền tảng chính trị của các quốc gia trên thế giới.Though the current global situation can often seem quite dire, we’ve got a lot to be thankful for – it’s all a matter of perspective. Think about it: in the past, when nations declared war, citizens would proudly join in the violence. These days, people are fed up with the glorification of war, and strong movements for peace have shaken the political foundations of countries around the world.
Nhìn mọi thứ trong dài hạn có thể giúp chúng ta lạc quan, ngay cả khi hiện tại có vẻ quá nghiệt ngã. Cố vấn Carl Friedrich von Weizsäcker, một triết gia người Đức và là gia sư của Đạt Lai Lạt Ma về vật lý lượng tử, nhớ lại người Đức và người Pháp đã từng là kẻ thù cay đắng như thế nào. Tuy nhiên, trong cuộc đời của von Weizsäcker, Charles de Gaulle, người đã lãnh đạo Quân đội Pháp Tự do chống lại Đức Quốc xã, đã trở thành bạn thân của Thủ tướng Đức Konrad Adenauer.Looking at things in the long-term can help us stay optimistic, even when the present seems overwhelmingly grim. The late Carl Friedrich von Weizsäcker, a German philosopher and the Dalai Lama’s tutor in quantum physics, recalls how the German and French were once bitter enemies. Yet within von Weizsäcker’s lifetime, Charles de Gaulle, who had led the Free French Army against the Nazis, became close friends with the German chancellor Konrad Adenauer.
Hai nhà lãnh đạo đã hợp lực để ủng hộ sự hình thành của Liên minh châu Âu. Hành động của De Gaulle và Adenauer đã dẫn đến một sự thay đổi tích cực ở châu Âu mà lẽ ra trong Chiến tranh thế giới thứ hai là điều không thể tưởng tượng được.The two leaders joined forces to support the formation of the European Union. De Gaulle and Adenauer’s actions resulted in a positive change in Europe that would have been unimaginable during the Second World War.
Ngày nay, quan hệ hòa bình giữa một số quốc gia có chiến tranh dường như không thể tưởng tượng được, đặc biệt là khi chúng ta xem tin tức. Tất nhiên, chức năng của các phương tiện thông tin đại chúng là thông báo cho chúng ta về các vấn đề và các mối đe dọa hiện tại. Điều này có thể cho chúng ta ấn tượng rằng lòng trắc ẩn giữa con người đã biến mất từ lâu, và sự tàn ác sẽ chỉ leo thang khi mỗi ngày mới lại mang đến một loạt tiêu đề đáng sợ khác.Today, peaceful relations between certain countries at war seems equally unimaginable, especially when we watch the news. Of course, the function of mass media is to inform us about current problems and threats. This can give us the impression that compassion among humans has long since disappeared, and that the cruelty will only escalate as each new day brings another round of frightening headlines.
Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, vào bất kỳ ngày nào, số lượng lòng tốt trên thế giới vượt quá những sự cố tàn ác - chúng ta hiếm khi nghe về mặt tích cực của sự việc. Điều gì sẽ xảy ra nếu tin tức tích cực hơn được lan truyền? Có lẽ khi đó chúng ta sẽ thấy rằng lòng tốt, chứ không phải sự tàn ác, là trọng tâm của sự tương tác giữa con người và sẽ hành động theo đó.But we must remember that, on any given day, the amount of kindness in the world vastly exceeds the incidents of cruelty – we just rarely hear about the positive side of things. What if more positive news was spread? Perhaps then we would see that kindness, not cruelty, is at the heart of human interaction, and would act accordingly.
Sức mạnh cho Ý tưởng Chính yếu # 12: Sức mạnh của sự thay đổi nằm ở các cá nhân, bất kể hoàn cảnh của họ như thế nào.A Force for Good Key Idea #12: The power of change lies with individuals, regardless of their situation.
Có thể duy trì một thái độ tích cực là rất quan trọng, cũng như khả năng hành động theo nó và kiên trì. Thay vì chỉ nói về việc tạo ra sự thay đổi, chúng ta phải làm điều đó.Being able to maintain a positive attitude is vital, as is the ability to act on it and persist. Rather than simply talking about creating change, we’ve got to just do it.
Reverend Bill Crews điều hành một loạt các dự án nhân đạo ở Sydney, Úc, từ bếp súp đến những nơi trú ẩn cho người vô gia cư và các phòng khám sức khỏe miễn phí, hoặc thậm chí cung cấp gia sư dạy đọc cho học sinh kém may mắn.The Reverend Bill Crews runs a range of humanitarian projects in Sydney, Australia, from soup kitchens to homeless shelters and free health clinics, or even providing reading tutors for underprivileged schoolchildren.
Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thăm, thậm chí ông còn mặc tạp dề bên ngoài áo choàng của nhà sư và tham gia cùng Bill Crews khi phục vụ đồ ăn. Và đó là điều mà mỗi người trong chúng ta cần làm: tham gia. Không quan trọng bạn là ai, bạn ở đâu hay bạn có phương tiện gì; tất cả chúng ta đều có tiềm năng để hành động.When the Dalai Lama visited, even he put on an apron over his monk’s robes and joined Bill Crews while serving food. And that’s what each and every one of us needs to do: get involved. It doesn’t matter who you are, where you are or what means you have; we all have the potential to take action.
Đức Đạt Lai Lạt Ma tin chắc rằng sức mạnh tạo ra sự thay đổi nằm trong tay các cá nhân nhiều hơn là trong tay các tổ chức, chính phủ hay các nhà độc tài. Cho dù một tập hợp các thay đổi từ trên xuống có thể toàn diện đến mức nào, bạn chỉ đơn giản là không thể ép buộc mọi người phải có lòng trắc ẩn. Vì vậy, đừng đợi xã hội thay đổi - hãy thay đổi bản thân, và làm gương cho những người khác.The Dalai Lama firmly believes that the power to create change lies far more in the hands of individuals, than in the hands of organizations, governments or dictators. No matter how comprehensive a set of top-down changes may be, you simply can’t force people to be compassionate. So don’t wait for society to change – change yourself, and provide an example for others.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể bắt đầu? Nó phụ thuộc vào bạn. Như Dalai Lama nói: “Mọi người đều có thể tìm thấy một bối cảnh nơi họ tạo ra sự khác biệt. Cộng đồng con người không là gì khác ngoài những cá nhân kết hợp lại ”.So how can you start? It depends on you. As the Dalai Lama says: “Everyone can find a context where they make a difference. The human community is nothing but individuals combined.”
Đang đánh giá: Một động lực để tóm tắt cuốn sách hayIn Review: A Force for Good Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Trong một thế giới của sự tàn nhẫn và đau khổ tràn lan, đã đến lúc phải thay đổi - và tất cả bắt đầu từ bạn. Sức mạnh của sự thay đổi nằm ở các cá nhân và khả năng của họ để thoát khỏi tư lợi và tiêu cực, hướng tới lòng trắc ẩn và hành động tích cực.In a world of rampant cruelty and suffering, it’s time to make a change – and it all starts with you. The power for change lies with individuals and their ability to shift away from self-interest and negativity, and toward compassion and positive action.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Hít thở sâu để loại bỏ sợ hãi và lo lắng.Breath deeply to eliminate fear and anxiety.
Lần tới khi bạn cần bình tĩnh, hãy thử cách này. Hít thở sâu, làm đầy phổi của bạn; giữ nó trong hai hoặc ba giây và sau đó để không khí thoát ra từ từ. Hít thở sâu từ 5 đến 10 lần theo cách này. Nếu bạn cần trợ giúp để tập trung hoàn toàn vào hơi thở của mình, bạn có thể nghĩ đến các dấu hiệu tinh thần: “vào” khi hít vào, “ra” khi thở ra. Hoặc, tưởng tượng căng thẳng thoát khỏi cơ thể khi bạn thở ra.Next time you need to calm down, try this. Take a deep breath, filling your lungs; hold it in for two or three seconds and then let the air out slowly. Take five to ten deep breaths this way. If you need help focusing fully on your breathing, you can think of mental cues: “in” while inhaling, “out” while exhaling. Or, imagine tension draining from your body as you exhale.
Đề xuất đọc thêm: Nghệ thuật Hạnh phúc của Đức Đạt Lai Lạt MaSuggested further reading: The Art of Happiness by Dalai Lama
Nghệ thuật của Hạnh phúc dựa trên các cuộc phỏng vấn của Đức Đạt Lai Lạt Ma do bác sĩ tâm thần Howard C. Cutler thực hiện. Sự kết hợp giữa truyền thống tâm linh Phật giáo Tây Tạng với kiến thức của Tiến sĩ Cutler về các phương pháp trị liệu phương Tây và các nghiên cứu khoa học khiến đây trở thành một hướng dẫn rất dễ tiếp cận để có được hạnh phúc hàng ngày. Cuốn sách đã dành 97 tuần trong danh sách bán chạy nhất của New York Times.The Art of Happiness is based on interviews of His Holiness the Dalai Lama conducted by the psychiatrist Howard C. Cutler. The combination of Tibetan Buddhist spiritual tradition with Dr. Cutler’s knowledge of Western therapeutic methods and scientific studies makes this a very accessible guide to everyday happiness. The book spent 97 weeks on the New York Times bestseller list.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
force_good_dalai_lama_vision_humanity.txt · Last modified: 2021/08/11 18:02 by 127.0.0.1