User Tools

Site Tools


fabricated_new_world_3d_printing

Fabricated: The New World of 3D Printing Tiếng Việt

Lượt xem: 39

Bản tóm tắt cuốn sách Fabricated: The New World of 3D Printing (Chế tạo: Thế giới mới của in 3D) của tác giả Hod Lipson, Melba Kurman dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Fabricated: The New World of 3D PrintingChế tạo: Thế giới mới của in 3D
Hod Lipson, Melba KurmanHod Lipson, Melba Kurman
Fabricated (2013) offers a detailed view of the nuts and bolts of additive manufacturing – or, as it is more commonly known, 3D printing. In addition to exploring some of the technology’s more far-out possibilities, these blinks also provide insight into its more personal implications.Chế tạo (2013) cung cấp một cái nhìn chi tiết về quá trình sản xuất các loại đai ốc và bu lông - hay thường được gọi là in 3D. Ngoài việc khám phá một số tiềm năng của công nghệ in 3D, cuốn sách này cũng cung cấp những ứng dụng đối với cá nhân.
At first glance, 3D printing may seem like a niche market. Maybe you know someone who uses a 3D printer to manufacture cute little action figures – or something equally inconsequential – in his living room. Sure, 3D printing is neat, but it doesn’t seem very revolutionary.Thoạt nhìn, in 3D có vẻ giống như một thị trường ngách. Có thể bạn biết ai đó sử dụng máy in 3D để tạo ra mô hình các nhân vật hành động nhỏ dễ thương - hoặc một thứ gì đó nhỏ nhặt không kém - trong phòng khách của mình. Chắc chắn, in 3D rất gọn gàng, nhưng nó có vẻ không mang tính cách mạng cho lắm.
Well, what we’re seeing today is actually just the tip of iceberg. Over the next few decades, 3D printing is going to change many areas of our lives – from the working world to cooking to the ways we treat serious illnesses. This book summary will tell you more about the latent power of this emergent technology.Chà, những gì chúng ta đang thấy ngày nay thực ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong vài thập kỷ tới, in 3D sẽ thay đổi nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta - từ làm việc, nấu ăn đến cách chúng ta điều trị các bệnh nghiêm trọng. Bản tóm tắt cuốn sách này sẽ cho bạn biết thêm về sức mạnh tiềm ẩn của công nghệ mới nổi này.
In this summary of Fabricated by Hod Lipson, Melba Kurman, you’ll learnTrong phần tóm tắt này của Chế tạo của tác giả Hod Lipson, Melba Kurman, bạn sẽ học
why you soon won’t have to be rich to become a producer;+ tại sao bạn sẽ không cần phải giàu có để trở thành nhà sản xuất sớm;
about designer legs; and+ về chân của nhà thiết kế; và
whether 3D printing is going to save the environment.+ liệu in 3D có giúp cứu được môi trường hay không.

#1 Chỉ với máy tính và bản vẽ thiết kế, máy in 3D có thể tạo ra bất cứ thứ gì, ngay khi bạn muốn.

Fabricated Key Idea #1: By means of a computer and a design file, a 3D printer can create any kind of object, one layer at a time.Ý tưởng chính được chế tạo # 1: Bằng máy tính và tệp thiết kế, máy in 3D có thể tạo ra bất kỳ một đối tượng nào, ngay khi bạn cần.
Even if you’re not very computer literate, you probably know how to use an everyday inkjet printer. You click “print” and the machine spits out a piece of paper with some words or maybe a photograph printed on it.Ngay cả khi bạn không rành về máy tính, bạn có thể biết cách sử dụng máy in phun hàng ngày. Bạn nhấp vào “in” và máy sẽ phun ra một tờ giấy có một số từ hoặc có thể là một bức ảnh được in trên đó.
A 3D printer is a whole other story.Máy in 3D là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Rather than imprinting a two-dimensional piece of paper with ink, a 3D printer is designed to build objects, varying in size and shape, out of a wide array of materials.Thay vì in một tờ giấy hai chiều bằng mực, máy in 3D được thiết kế để xây dựng các vật thể, có kích thước và hình dạng khác nhau, từ nhiều loại vật liệu.
Like a standard printer, a 3D printer can’t do anything without a computer to tell it what to print.Giống như một máy in tiêu chuẩn, một máy in 3D không thể làm bất cứ điều gì nếu không có máy tính cho nó biết những gì cần in.
The computer is needed to send the 3D printer information from a design file, which is basically an electronic blueprint for what you want to build.Máy tính là cần thiết để gửi thông tin máy in 3D từ một tệp thiết kế, về cơ bản đây là một bản thiết kế điện tử cho những gì bạn muốn xây dựng.
So if you want to print a copy of your favorite seventeenth-century brass vase, for instance, you have to first get the right design file. With that, the computer can tell the printer to fabricate a replica that is an exact match in each and every way.Vì vậy, nếu bạn muốn in một bản sao của chiếc bình đồng thế kỷ XVII yêu thích của mình, trước tiên bạn phải có được tệp thiết kế phù hợp. Cùng với đó, máy tính có thể ra lệnh cho máy in tạo ra một bản sao trùng khớp chính xác.
The printer does this by painstakingly building a three-dimensional object, one layer at a time.Máy in 3D thực hiện điều này bằng cách cẩn thận xây dựng một vật thể ba chiều lần lượt theo từng lớp.
For your brass vase, it would start with the bottom, creating a thin, flat layer of brass that represents the base. Once that solidifies, another layer is added to the top of the first one. And this process continues – a new layer being added after the solidification of the last one – until the entire vase is finished. By changing the dimensions of each layer, an object of any shape can be created.Đối với chiếc bình bằng đồng thau của bạn, nó sẽ bắt đầu với phần đáy, tạo ra một lớp đồng mỏng, phẳng đại diện cho phần đế. Khi nó đông đặc, một lớp khác sẽ được thêm vào phía trên của lớp đầu tiên. Và quá trình này tiếp tục - một lớp mới được thêm vào sau khi bên dưới đông đặc lại…cho đến khi hoàn thành toàn bộ chiếc bình. Bằng cách thay đổi kích thước của mỗi lớp, một đối tượng có hình dạng bất kỳ có thể được tạo ra.
Using this process, anyone can fabricate any object, as long as the details are contained in the design file.Sử dụng quy trình này, bất kỳ ai cũng có thể chế tạo bất kỳ một vật thể nào, miễn là các chi tiết có trong file thiết kế.
In the book summarys that follow, we’ll explore the major impact 3D printing will have on our lives, the economy and the environment. But first, we’ll take a closer look at the software that makes it all possible.Trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá tác động lớn của in 3D đối với cuộc sống, nền kinh tế và môi trường của chúng ta. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn phần mềm có thể làm cho tất cả điều đó trở nên khả thi.

#2. Phần mềm thiết kế tạo ra một môi trường ba chiều để giúp bạn hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Fabricated Key Idea #2: Design software creates a three-dimensional environment to help you realize your object.Ý tưởng chính được chế tạo # 2: Phần mềm thiết kế tạo ra một môi trường ba chiều để giúp bạn hiện thực hóa đối tượng của mình.
Did you know that most of the furniture in your home was probably designed digitally with the help of sophisticated computer software? In all likelihood, that lamp on your desk, or even the desk itself, was once a concept that only existed as ones and zeros in a computer file.Bạn có biết rằng hầu hết đồ đạc trong nhà của bạn có thể được thiết kế kỹ thuật số với sự trợ giúp của phần mềm máy tính phức tạp? Trong tất cả các khả năng, chiếc đèn trên bàn làm việc của bạn, hoặc thậm chí chính bàn làm việc, đã từng là một khái niệm chỉ tồn tại dưới dạng những chữ số 1 và 0 trong một tệp máy tính.
What’s great about design software is that it offers designers and engineers the opportunity to shape and model their designs in a three-dimensional environment.Điều tuyệt vời về phần mềm thiết kế là nó cung cấp cho các nhà thiết kế và kỹ sư cơ hội để định hình và mô hình hóa thiết kế của họ trong môi trường ba chiều.
This is extremely useful since it offers a world filled with geometric possibilities that two-dimensional blueprints simply lack.Điều này cực kỳ hữu ích vì nó cung cấp một thế giới chứa đầy các khả năng hình học mà các bản thiết kế hai chiều chỉ đơn giản là thiếu.
Take a look around. Everything you see – the entire world – is made up of countless interacting shapes. Obviously, it’s hard to accurately represent the three-dimensionality of all these shapes on a flat piece of paper. But with the help of 3D design software, you can create a perfect model of whatever object you wish to create – be it a house, a car, a coffee mug or even a flower.Nhìn xung quanh. Mọi thứ bạn thấy - toàn bộ thế giới - được tạo thành từ vô số hình dạng tương tác. Rõ ràng, thật khó để thể hiện chính xác ba chiều của tất cả các hình dạng này trên một tờ giấy phẳng. Nhưng với sự trợ giúp của phần mềm thiết kế 3D, bạn có thể tạo ra một mô hình hoàn hảo của bất kỳ vật thể nào bạn muốn. Có thể là một ngôi nhà, một chiếc xe hơi, một cốc cà phê hoặc thậm chí là một bông hoa.
The software creates these accurate reproductions by using an XYZ coordinate system and programing that involves highly complicated mathematical equations. This allows you to move your object around, observe it from any conceivable angle and design the tiniest details.Phần mềm tạo ra các bản sao chính xác này bằng cách sử dụng hệ tọa độ XYZ và lập trình liên quan đến các phương trình toán học rất phức tạp. Điều này cho phép bạn di chuyển đối tượng của mình xung quanh, quan sát nó từ bất kỳ góc độ nào có thể hình dung được và thiết kế các chi tiết nhỏ nhất.
If you want to turn your object upside down or look at it from directly above, you can; the XYZ coordinates will readjust to whatever angle you desire.Nếu bạn muốn lật ngược đối tượng của mình hoặc nhìn nó từ phía trên trực tiếp, bạn có thể; tọa độ XYZ sẽ điều chỉnh theo bất kỳ góc nào bạn muốn.
You can also adjust the proportions of your object. Widening your vase’s aperture, for instance, is just a matter of stretching it out on the screen. Making it smaller is just as easy. All of this can be done with ease; it’s not necessary to redesign the entire thing.Bạn cũng có thể điều chỉnh tỷ lệ của đối tượng của mình. Ví dụ, mở rộng khẩu độ của bình hoa của bạn chỉ là một vấn đề kéo dài nó ra trên màn hình. Làm cho nó nhỏ hơn cũng dễ dàng như vậy. Tất cả điều này có thể được thực hiện một cách dễ dàng; không cần thiết phải thiết kế lại toàn bộ.
Thus, 3D design software provides an invaluable service. It gives you a safe environment to experiment and realize your vision.Vì vậy, phần mềm thiết kế 3D cung cấp một dịch vụ vô giá. Nó cung cấp cho bạn một môi trường an toàn để thử nghiệm và hiện thực hóa tầm nhìn của bạn.
In the next book summary, we’ll see how 3D printing differs from traditional production methods.Trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo, chúng ta sẽ xem kỹ thuật in 3D khác với các phương pháp sản xuất truyền thống như thế nào.

#3. In 3D mang lại những lợi thế lớn khi so sánh với sản xuất công nghiệp và sản xuất thủ công.

Fabricated Key Idea #3: 3D printing offers major advantages when compared to mass production and artisanal craftsmanship.Ý tưởng then chốt # 3 được chế tạo: In 3D mang lại những lợi thế lớn khi so sánh với sản xuất hàng loạt và thủ công thủ công.
You might be asking yourself: What advantages does 3D printing really provide? After all, traditional production methods have worked so far, right?Bạn có thể tự hỏi mình: In 3D thực sự mang lại những lợi thế gì? Rốt cuộc, các phương pháp sản xuất truyền thống đến nay vẫn phát huy tác dụng?
Sure, today’s methods of mass production enable the efficient production of specific products. But we run into problems when the product needs to be changed.Chắc chắn, các phương pháp sản xuất hàng loạt ngày nay cho phép sản xuất hiệu quả các sản phẩm cụ thể. Nhưng chúng tôi gặp phải vấn đề khi sản phẩm cần được thay đổi.
When a production line is set up, every piece of machinery and each worker is assigned a very specific task so that work can be done precisely and at a low cost.Khi một dây chuyền sản xuất được thiết lập, mỗi bộ phận máy móc và mỗi công nhân được giao một nhiệm vụ rất cụ thể để công việc có thể được thực hiện một cách chính xác và với chi phí thấp.
This works well if you want to churn out millions of copies of the same product. On the other hand, it also makes it difficult to change even one design detail.Điều này hoạt động tốt nếu bạn muốn tạo ra hàng triệu bản sao của cùng một sản phẩm. Mặt khác, nó cũng gây khó khăn cho việc thay đổi dù chỉ một chi tiết thiết kế.
Say you make toothbrushes. One day, inspiration strikes, and you have a genius idea for a new and improved model. Well, unfortunately for you and your company, this would mean major changes: production couldn’t get rolling until personnel were retrained and assigned new tasks. As you can imagine, the more complicated the new product, the trickier the reorganization process.Giả sử bạn làm bàn chải đánh răng. Một ngày nọ, nguồn cảm hứng xuất hiện và bạn có một ý tưởng thiên tài cho một mô hình mới và cải tiến. Thật không may cho bạn và công ty của bạn, điều này có nghĩa là sẽ có những thay đổi lớn: sản xuất không thể tiến hành cho đến khi nhân sự được đào tạo lại và được giao nhiệm vụ mới. Như bạn có thể tưởng tượng, sản phẩm mới càng phức tạp thì quá trình tái tổ chức sản xuất càng phức tạp.
Okay, but let’s say you’re an artisan of some kind. Artisanal production is the polar opposite of mass production. Products are usually hand crafted and one-of-a-kind – things that can’t be made on an assembly line.Được rồi, nhưng giả sử bạn là một nghệ nhân. Sản xuất thủ công là đối cực của sản xuất hàng loạt. Các sản phẩm thường được làm thủ công và độc nhất vô nhị - những thứ không thể làm trên dây chuyền lắp ráp.
Artisanal products take more time and money to produce but they also give the producer more freedom. It’s easy enough to alter a design or add custom touches. If a customer wants to order a personalized vase, for instance, there’s no problem. The sculptor could even add a unique inscription.Các sản phẩm thủ công mất nhiều thời gian và tiền bạc hơn để sản xuất nhưng chúng cũng mang lại cho người sản xuất nhiều tự do hơn. Nó đủ dễ dàng để thay đổi thiết kế hoặc thêm các chạm tùy chỉnh. Ví dụ, nếu khách hàng muốn đặt một chiếc bình cá nhân hóa, không có vấn đề gì. Nhà điêu khắc thậm chí có thể thêm một dòng chữ độc đáo.
The downside is that artisanal businesses can only produce so many products. But there are compensatory perks: less overhead, for example, and the fact that customers are usually willing to pay more money for a unique product.Mặt hạn chế là các doanh nghiệp thủ công chỉ có thể sản xuất được rất nhiều sản phẩm. Nhưng có những đặc quyền bù đắp: chẳng hạn như ít chi phí hơn và thực tế là khách hàng thường sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho một sản phẩm độc đáo.
But wouldn’t it be nice to find the middle ground between artisanal and mass production? Well, that’s where 3D printing comes in.Nhưng sẽ tốt hơn nếu tìm thấy điểm trung gian giữa sản xuất thủ công và hàng loạt? Vâng, đó là nơi in 3D ra đời.
Like mass production, 3D printing allows you to make an endless number of precise reproductions. Though the printing process can’t be broken down into simple steps that would increase output and lower the price per unit, it does allow for freedom of design changes. At any time, product design can be easily altered without fear of business repercussions.Giống như sản xuất hàng loạt, in 3D cho phép bạn tạo ra vô số bản sao chép chính xác. Mặc dù không thể chia nhỏ quy trình in thành các bước đơn giản để tăng sản lượng và giảm giá mỗi đơn vị, nhưng nó cho phép tự do thay đổi thiết kế. Bất cứ lúc nào, thiết kế sản phẩm có thể dễ dàng thay đổi mà không sợ ảnh hưởng đến kinh doanh.

#4. In 3D giúp cho việc thay đổi mẫu mã trở nên an toàn và tiết kiệm, mang đến cuộc cách mạng đối với công nghiệp sản xuất.

Fabricated Key Idea #4: 3D printing makes innovation safe and affordable, and it may revolutionize the manufacturing world.Ý tưởng then chốt # 4 được chế tạo: In 3D giúp cho sự đổi mới trở nên an toàn và giá cả phải chăng, đồng thời nó có thể cách mạng hóa thế giới sản xuất.
Over a century ago, the assembly line disrupted the manufacturing status quo. It forever transformed the job market and the way companies do business.Hơn một thế kỷ trước, dây chuyền lắp ráp đã phá vỡ hiện trạng sản xuất. Nó mãi mãi biến đổi thị trường việc làm và cách các công ty kinh doanh.
And this is exactly the kind of disruptive potential 3D printing has.Và đây chính xác là vấn đề bị kỹ thuật in 3D gây rối.
First of all, traditional production systems could be revolutionized by cloud manufacturing.Trước hết, các hệ thống sản xuất truyền thống có thể được cách mạng hóa bằng sản xuất đám mây.
Nowadays, the majority of manufacturing is done by a few giant factories. But cloud manufacturing works by decentralizing production and spreading it over a network of small contributors.Ngày nay, phần lớn hoạt động sản xuất được thực hiện bởi một vài nhà máy lớn. Nhưng sản xuất trên đám mây hoạt động bằng cách phân cấp sản xuất và truyền bá nó qua một mạng lưới những người đóng góp nhỏ.
If you have a product, you can simply add your design file to the cloud and the system will match it with the appropriate manufacturer and make sure that they receive your order and deliver it to your address.Nếu bạn có sản phẩm, bạn chỉ cần thêm tệp thiết kế của mình lên đám mây và hệ thống sẽ đối chiếu tệp đó với nhà sản xuất thích hợp và đảm bảo rằng họ nhận được đơn đặt hàng và giao hàng đến địa chỉ của bạn.
With this method, you can have a wide array of options. You can get a big order printed, a single part or anything in between.Với phương pháp này, bạn có thể có nhiều lựa chọn. Bạn có thể nhận được một đơn đặt hàng lớn được in, một bộ phận đơn lẻ hoặc bất cứ thứ gì ở giữa.
Maybe you spent the past few months designing your own bike and want to test it out. Using cloud manufacturing, you could get the parts of your bike delivered the next day and assemble them yourself to give it a test ride.Có thể bạn đã dành vài tháng qua để thiết kế chiếc xe đạp của riêng mình và muốn thử nghiệm nó. Sử dụng sản xuất đám mây, bạn có thể nhận các bộ phận của chiếc xe đạp của mình được giao vào ngày hôm sau và tự lắp ráp chúng để mang đi thử nghiệm.
This business model shifts the focus away from big factories, expensive machinery and the engineers needed to operate them. It allows small-scale manufacturing companies to enter the marketplace, which will inevitably change the way the business world operates. We’ll no longer have to rely on mass production; cloud manufacturing gives anyone with a design file the chance to start a business.Mô hình kinh doanh này chuyển trọng tâm ra khỏi các nhà máy lớn, máy móc đắt tiền và các kỹ sư cần thiết để vận hành chúng. Nó cho phép các công ty sản xuất quy mô nhỏ tham gia vào thị trường, điều này chắc chắn sẽ thay đổi cách thức vận hành của thế giới kinh doanh. Chúng ta sẽ không còn phải dựa vào sản xuất hàng loạt nữa. Sản xuất đám mây mang lại cho bất kỳ ai có tệp thiết kế cơ hội khởi nghiệp.
This business model will also lead to more innovation since it greatly reduces risk and cost.Mô hình kinh doanh này cũng sẽ dẫn đến nhiều đổi mới hơn vì nó giảm đáng kể rủi ro và chi phí.
Since today’s big manufacturing companies use enormous, complex and expensive equipment and technology, any attempt at innovation requires a huge investment. Such an investment represents a considerable risk since any failed attempt can leave a company with severe losses.Vì các công ty sản xuất lớn ngày nay sử dụng thiết bị và công nghệ khổng lồ, phức tạp và đắt tiền, nên bất kỳ nỗ lực đổi mới nào đều đòi hỏi một khoản đầu tư lớn. Một khoản đầu tư như vậy thể hiện một rủi ro đáng kể vì bất kỳ nỗ lực thất bại nào cũng có thể khiến công ty bị thua lỗ nghiêm trọng.
3D printing removes the costs and risks of experimentation. If you want to print a test run of a new product, just prepare the design file, click “print” and see what happens.In 3D loại bỏ chi phí và rủi ro của thử nghiệm. Nếu bạn muốn in thử một sản phẩm mới, chỉ cần chuẩn bị file thiết kế, bấm “In” và xem điều gì sẽ xảy ra.

#5. Chúng ta đã bắt đầu in các vật thể cứu sống con người như các bộ phận cơ thể và thực phẩm.

Fabricated Key Idea #5: We are already beginning to print life-saving objects such as body parts and food.Ý tưởng then chốt # 5 được chế tạo: Chúng ta đã bắt đầu in các vật thể cứu sống con người như các bộ phận cơ thể và thực phẩm.
Perhaps the most exciting thing about 3D printing is the limitless possibilities. In addition to making it easy to print standard material goods, the technology also has the potential to save lives.Có lẽ điều thú vị nhất về in 3D là khả năng vô hạn. Ngoài việc giúp dễ dàng in hàng hóa vật liệu tiêu chuẩn, công nghệ này còn có khả năng cứu mạng con người.
People are already climbing what’s known as 3D printing’s “ladder of life.”Mọi người đã leo lên cái được gọi là “nấc thang cuộc sống” của in 3D.
The ladder of life is a model that represents complexity, with each rung signifying how difficult it is to print a certain thing. The lower rungs are occupied by things that are relatively easy to print – inanimate objects such as hearing aids or artificial joints. Halfway up the ladder, things get more complicated: living tissues, bones, skin and veins. After that come organs like the liver, kidney and heart. At the top of the ladder are living creatures.Nấc thang cuộc sống là một mô hình đại diện cho sự phức tạp, với mỗi bậc thang biểu thị mức độ khó khăn của việc in một thứ nhất định. Các bậc thấp hơn bị chiếm bởi những thứ tương đối dễ in - những vật vô tri vô giác như máy trợ thính hoặc khớp nhân tạo. Lên đến nửa thang, mọi thứ trở nên phức tạp hơn: các mô sống, xương, da và tĩnh mạch. Sau đó đến các cơ quan như gan, thận và tim. Trên cùng của bậc thang là những sinh vật sống.
We’re a long way from the top of the ladder of life, but we’re getting pretty good at printing things from the lower rungs, such as replacement bones that are designed to fit perfectly into a person’s body.Chúng ta còn một chặng đường dài nữa mới đến đỉnh của bậc thang cuộc sống, nhưng chúng ta đang làm khá tốt trong việc in những thứ từ bậc thấp hơn, chẳng hạn như xương thay thế được thiết kế để vừa vặn hoàn hảo với cơ thể của một người.
There’s even a start-up in California called Bespoke Innovations that prints custom-made prosthetic legs that not only fit an individual’s body but are designed to complement that person’s lifestyle and personality.Thậm chí còn có một công ty khởi nghiệp ở California có tên là Bespoke Innovations chuyên in chân giả theo yêu cầu không chỉ phù hợp với cơ thể của một cá nhân mà còn được thiết kế để bổ sung cho lối sống và tính cách của người đó.
In the future, we’ll probably start 3D printing food. Sometimes, after a long day’s work, the last thing you want to do is prepare a meal. Well, imagine sending an email from work that tells your 3D printer to have lasagne and tiramisu ready for you when you get home.Trong tương lai, chúng ta có thể sẽ bắt đầu thực phẩm in 3D. Đôi khi, sau một ngày dài làm việc, điều cuối cùng bạn muốn làm là chuẩn bị một bữa ăn. Chà, hãy tưởng tượng bạn gửi một email từ nơi làm việc thông báo cho máy in 3D của bạn đã chuẩn bị sẵn món lasagne và tiramisu cho bạn khi bạn về nhà.
That idea isn’t so far-fetched: 3D food printers are already being tested in laboratories. One design team by the name of Zigelbaum & Coelho has created Cornucopia, a project consisting of four different 3D food printers, each devoted to a different type of “cooking.” One of them even prints out chocolate.Ý tưởng đó không quá xa vời: máy in thực phẩm 3D đã được thử nghiệm trong các phòng thí nghiệm. Một nhóm thiết kế tên là Zigelbaum & Coelho đã tạo ra Cornucopia, một dự án bao gồm bốn máy in thực phẩm 3D khác nhau, mỗi máy dành cho một kiểu “nấu ăn” khác nhau. Một trong số chúng thậm chí còn in ra sô cô la.
In our final book summary, we’ll take a look at some of the concerns raised by 3D printing.Trong phần tóm tắt cuốn sách cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét một số mối quan tâm do in 3D gây ra.

#6: Kỹ thuật in 3D có cả tác động tích cực lẫn tiêu cực với môi trường

Fabricated Key Idea #6: In regards to the environment, there are both advantages and disadvantages to 3D printing.Ý tưởng chính được chế tạo # 6: Về môi trường, có cả ưu điểm và nhược điểm đối với in 3D.
3D printing has given rise to a slew of concerns. Foremost among them is its carbon footprint.In 3D đã làm nảy sinh nhiều mối quan tâm. Quan trọng nhất trong số đó là lượng khí thải carbon của nó.
Today, most manufacturing companies still use petroleum-based fuels to manufacture and transport their products and, as a result, harm the environment with their large carbon footprint.Ngày nay, hầu hết các công ty sản xuất vẫn sử dụng nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ để sản xuất và vận chuyển sản phẩm của họ và do đó, gây hại cho môi trường với lượng khí thải carbon lớn của họ.
These companies also produce enormous amounts of non-recyclable waste that pollutes the earth and the ocean.Các công ty này cũng tạo ra một lượng lớn chất thải không thể tái chế gây ô nhiễm trái đất và đại dương.
Unfortunately, 3D printing doesn’t solve environmental problems related to regular ways of manufacturing. In fact, when compared with current mass-production standards, its carbon footprint and waste production can be worse.Thật không may, in 3D không giải quyết được các vấn đề môi trường liên quan đến các cách sản xuất thông thường. Trên thực tế, khi so sánh với các tiêu chuẩn sản xuất hàng loạt hiện tại, lượng khí thải carbon và sản xuất chất thải của nó có thể tồi tệ hơn.
Of all wasteful materials, plastic is among the worst. It’s everywhere and just about everything comes packaged in it.Trong tất cả các vật liệu lãng phí, nhựa là một trong những thứ tồi tệ nhất. Nó ở khắp mọi nơi và mọi thứ đều được đóng gói trong đó.
And plastic, though versatile and cheap, isn’t environmentally friendly. This remains a major issue for 3D printing.Và nhựa, mặc dù linh hoạt và rẻ tiền, không thân thiện với môi trường. Đây vẫn là một vấn đề lớn đối với in 3D.
According to researchers at the University of Nottingham, 3D printers are voracious consumers of energy. For example, if you tell an average 3D printer and a traditional production machine to make an object of equal weight, the 3D printer will consume up to 10 times more electricity than its more traditional counterpart. And since many industrial-sized 3D printers use thermoset plastic, a material that can’t be recycled after it is heated, they actually create more waste.Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Nottingham, máy in 3D là những người tiêu thụ năng lượng thực thụ. Ví dụ, nếu bạn yêu cầu một máy in 3D trung bình và một máy sản xuất truyền thống tạo ra một vật thể có trọng lượng bằng nhau, thì máy in 3D sẽ tiêu thụ điện nhiều hơn tới 10 lần so với cách sản xuất truyền thống của nó. Và vì nhiều máy in 3D cỡ công nghiệp sử dụng nhựa nhiệt rắn, một vật liệu không thể tái chế sau khi đun nóng, chúng thực sự tạo ra nhiều chất thải hơn.
It’s not all bad news, however. The researchers at the University of Nottingham did spot some benefits too.Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những tin xấu. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nottingham cũng đã phát hiện ra một số lợi ích.
After traditional manufacturers heat up their plastic and press it into molds, they use “release agents” to pry the plastic out. These substances are generally toxic chemicals that add to the harmful waste that gets produced. 3D printing avoids the need for release agents since the plastic never reaches the same degree of heat in the process.Sau khi các nhà sản xuất truyền thống làm nóng nhựa của họ và ép vào khuôn, họ sử dụng “chất giải phóng” để cạy nhựa ra. Những chất này nói chung là những hóa chất độc hại bổ sung vào chất thải độc hại được tạo ra. In 3D tránh được sự cần thiết của các chất giải phóng vì nhựa không bao giờ đạt đến cùng một mức độ nhiệt trong quá trình này.
Another good example of an environmental advantage to 3D printing is metal. Traditional metal manufacturing results in literally tons of wasteful byproduct. When making airplane parts, for instance, manufacturers will process 15 kilograms of metal to make a part that weighs just one kilogram.Một ví dụ điển hình khác về lợi thế môi trường đối với in 3D là kim loại. Sản xuất kim loại truyền thống dẫn đến hàng tấn sản phẩm phụ lãng phí theo đúng nghĩa đen. Ví dụ, khi sản xuất các bộ phận của máy bay, các nhà sản xuất sẽ xử lý 15 kg kim loại để tạo ra một bộ phận chỉ nặng một kg.
In contrast, nearly 100 percent of the leftover metal powder that 3D printers use can be recycled.Ngược lại, gần 100% bột kim loại còn sót lại mà máy in 3D sử dụng có thể được tái chế.
Clearly, 3D printing can’t solve all the world’s problems, but it’s still early days and there are benefits and exciting possibilities that make the technology a fascinating tool that will continue to be explored.Rõ ràng, in 3D không thể giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới, nhưng vẫn còn là những ngày đầu và có những lợi ích và khả năng thú vị khiến công nghệ này trở thành một công cụ hấp dẫn sẽ tiếp tục được khám phá.
In Review: Fabricated Book SummaryBạn đang đọc bản tóm tắt cuốn sách Chế tạo tại dichsach.club
The key message in this book:Thông điệp chính trong cuốn sách này:
The age of 3D printing is upon us, and it has the potential to change our lives. Even though the technology is still in its infancy and comes with disadvantages in certain areas compared to mass production, it will certainly provide great opportunities and innovative remedies in the future.Thời đại của in 3D đã đến và nó có tiềm năng thay đổi cuộc sống của chúng ta. Mặc dù công nghệ này vẫn còn sơ khai và có những bất lợi trong một số lĩnh vực nhất định so với sản xuất hàng loạt, nhưng in 3D chắc chắn sẽ mang lại những cơ hội lớn và những biện pháp cải tiến trong tương lai.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
fabricated_new_world_3d_printing.txt · Last modified: 2021/07/26 12:49 by 127.0.0.1