User Tools

Site Tools


Action unknown: siteexport_addpage
a_history_of_nigeria

A History of Nigeria

Lượt xem: 1578

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản tiếng AnhBản dịch thô
A History of Nigeria Summary and ReviewTóm tắt và đánh giá sách Lịch sử Đất nước Nigeria
by Toyin FalolaTác giả Toyin Falola
Has A History of Nigeria by Toyin Falola been sitting on your reading list? Pick up the key ideas in the book with this quick summary.Lịch sử Nigeria của Toyin Falola đã nằm trong danh sách đọc của bạn chưa? Chọn các ý tưởng chính trong cuốn sách với phần tóm tắt nhanh này.
Did you know that after the United States and India, Nigeria is the largest producer of films in the world? And that Nigeria is home to over 500 different languages spoken by 200 million people, or that it's the seventh most populous country?Bạn có biết rằng sau Hoa Kỳ và Ấn Độ, Nigeria là quốc gia sản xuất phim lớn nhất trên thế giới? Và Nigeria là quê hương của hơn 500 ngôn ngữ khác nhau được 200 triệu người nói hay đó là quốc gia đông dân thứ bảy trên thế giới?
Sadly, these phenomenal facts aren’t household knowledge in the Western world. For many in Europe or North America, an often Eurocentric view of history focuses on things closer to home. But the region that would become Nigeria has a long, shared history with Europe and the United States. However, this relationship hasn’t always been equal – during the late seventeenth century, 42 percent of the total number of slaves shipped out of Africa came from Nigeria, with many of them destined for European colonies such as British America. Later in the nineteenth century and through to the present day, British colonialism in the region would go on to be the source of much sorrow and violence.Đáng buồn thay, những sự thật hiện tượng này không phải là kiến thức gia dụng ở thế giới phương Tây. Đối với nhiều người ở Châu Âu hoặc Bắc Mỹ, quan điểm về lịch sử thường là Châu Âu tập trung vào những thứ gần nhà hơn. Nhưng khu vực đã trở thành Nigeria có lịch sử lâu đời, chung với châu Âu và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mối quan hệ này không phải lúc nào cũng bình đẳng - trong cuối thế kỷ XVII, 42% tổng số nô lệ được vận chuyển ra khỏi châu Phi đến từ Nigeria, với nhiều người trong số họ đến các thuộc địa của châu Âu như Anh Mỹ. Cuối thế kỷ 19 và cho đến ngày nay, chủ nghĩa thực dân Anh trong khu vực sẽ tiếp tục là nguồn gốc của nhiều đau khổ và bạo lực.
But Nigerian history is defined by much more than its slave-trading and colonial past. The incredibly diverse nation is an important center of two of the world’s major religions: Christianity and Islam can number their adherents at about 100 million each. So let’s dive in, and learn all about Nigeria’s rich history.Nhưng lịch sử Nigeria được xác định bởi nhiều điều hơn là buôn bán nô lệ và quá khứ thuộc địa của nó. Quốc gia vô cùng đa dạng này là trung tâm quan trọng của hai trong số các tôn giáo lớn trên thế giới: Cơ đốc giáo và Hồi giáo có thể có số lượng tín đồ của mỗi tôn giáo vào khoảng 100 triệu. Vì vậy, hãy đi sâu vào và tìm hiểu tất cả về lịch sử phong phú của Nigeria.
In this summary of A History of Nigeria by Toyin Falola, you’ll discover Trong phần tóm tắt về Lịch sử Nigeria của Toyin Falola này, bạn sẽ khám phá
+ how slavery in Africa was different than in the United States;+ chế độ nô lệ ở Châu Phi khác với ở Hoa Kỳ như thế nào;
+ why the discovery of massive oil reserves in Nigeria drove fuel corruption; and+ tại sao việc phát hiện ra trữ lượng dầu khổng lồ ở Nigeria lại thúc đẩy tham nhũng nhiên liệu; và
+ the route that Nigeria took back to democracy, after decades of authoritarian rule.+ con đường mà Nigeria đã trở lại dân chủ, sau nhiều thập kỷ theo hướng cai trị độc tài.
A History of Nigeria Key Idea #1: The history of the region now constituting Nigeria goes back thousands of years. Lịch sử Nigeria # 1: Lịch sử của khu vực cấu thành Nigeria đã có từ hàng nghìn năm trước.
When looking at the history of a modern country such as Nigeria, people often use the term “precolonial history” to encompass all that transpired before European colonialism arrived in the region. But “precolonial Nigeria” implies that there was some sort of “Nigeria” before European colonists drew up the borders of the modern nation.Khi nhìn vào lịch sử của một quốc gia hiện đại như Nigeria, người ta thường sử dụng thuật ngữ “lịch sử thời tiền thuộc địa” để bao hàm tất cả những gì diễn ra trước khi thực dân châu Âu đến khu vực này. Nhưng “Nigeria thời tiền thuộc địa” ngụ ý rằng đã có một số khu vực “Nigeria” trước khi thực dân châu Âu vẽ ra biên giới của quốc gia hiện đại.
This simply doesn’t reflect reality. Over the last 10,000 years, a myriad of different societies, states and empires have existed in the region encompassing modern-day Nigeria – and most of them have no direct connection to the Nigerian state of today.Điều này chỉ đơn giản là không phản ánh thực tế. Trong 10.000 năm qua, vô số xã hội, nhà nước và đế chế khác nhau đã tồn tại trong khu vực bao gồm Nigeria ngày nay - và hầu hết chúng không có mối liên hệ trực tiếp nào với nhà nước Nigeria ngày nay.
The first evidence of a human presence in the region, consisting of two ancient rock shelters in southwest Nigeria, dates back to around 9000 BCE. These sorts of shelters would become typical of the Late Stone Age period in the area, which would persist until about 2000 BCE. By 3000 BCE, evidence of pottery could be found in all areas of modern Nigeria, as well as axes and arrowheads.Bằng chứng đầu tiên về sự hiện diện của con người trong khu vực, bao gồm hai hầm trú ẩn bằng đá cổ ở phía tây nam Nigeria, có từ khoảng năm 9000 trước Công nguyên. Những loại hầm trú ẩn này sẽ trở thành bằng chứng của thời kỳ đồ đá muộn trong khu vực, kéo dài cho đến khoảng năm 2000 trước Công nguyên. Đến năm 3000 TCN, bằng chứng về đồ gốm có thể được tìm thấy ở tất cả các khu vực của Nigeria hiện đại, cũng như rìu và đầu mũi tên.
With hunting and gathering slowly giving way to agriculture between 4000 and 1000 BCE, a transformation began in the region. With food resources now centralized, permanent village settlements began springing up all over modern-day Nigeria.Với việc săn bắn và hái lượm dần nhường chỗ cho nông nghiệp từ năm 4000 đến 1000 trước Công nguyên, một sự chuyển đổi đã bắt đầu trong khu vực. Với nguồn lương thực bây giờ đã được tập trung hóa, các khu định cư lâu dài trong các ngôi làng bắt đầu mọc lên trên khắp Nigeria ngày nay.
The villages of the Igbo people had decentralized structures. An age-based hierarchy determined political decisions of individual villages, and groups of villages would come together to exchange goods at markets and take part in intra-village meetings. The Igbo maintained this structure right up until British colonialism in the early twentieth century.Các làng của người Igbo có cấu trúc phi tập trung. Hệ thống phân cấp dựa trên độ tuổi xác định các quyết định chính trị của từng làng và các nhóm làng sẽ cùng nhau trao đổi hàng hóa ở chợ và tham gia các cuộc họp nội bộ làng. Igbo duy trì cấu trúc này cho đến khi bị Anh đô hộ vào đầu thế kỷ XX.
However, around the turn of the tenth century CE, other societies started developing centralized political structures. In the early stages, this meant king-like rulers, with the formerly decentralized communities becoming kingdoms. Urban centers developed and politics, trade and culture flourished. In many ways, these kingdoms were similar to ancient Greek city-states such as Athens and Sparta – but while they traded and interacted with each other, they didn’t develop into any sort of “nation” akin to modern-day Nigeria.Tuy nhiên, vào khoảng đầu thế kỷ X, các cấu trúc xã hội khác bắt đầu phát triển chính trị tập trung. Trong giai đoạn đầu, những người cai trị giống như vua, với các cộng đồng trước đây đã phân tán quyền lực để trở thành các vương quốc. Các trung tâm đô thị phát triển và chính trị, thương mại và văn hóa phát triển mạnh mẽ. Theo nhiều cách, những vương quốc này tương tự như các thành bang Hy Lạp cổ đại như Athens và Sparta - nhưng trong khi giao dịch và tương tác với nhau, chúng không phát triển thành bất kỳ loại “quốc gia” nào giống như Nigeria ngày nay.
The advent of Islam in the region was a crucial factor in the growth of these centralized states. States run by Hausa and Kanuri leaders – ethnicities still present in Nigeria today – adopted Islam as their state religion in the late eleventh century CE, linking their kingdoms with the larger Islamic world both commercially and academically.Sự xuất hiện của Hồi giáo trong khu vực là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của các quốc gia tập trung này. Các quốc gia do các nhà lãnh đạo Hausa và Kanuri điều hành - các dân tộc vẫn còn tồn tại ở Nigeria ngày nay - đã chấp nhận Hồi giáo làm quốc giáo vào cuối thế kỷ 11, liên kết vương quốc của họ với thế giới Hồi giáo bên ngoài cả về mặt thương mại và học thuật.
By 1500, both the decentralized village groupings and centralized states within the boundaries of modern Nigeria had developed political and trade relationships, marking the beginning of an integrated regional economy.Đến năm 1500, cả các nhóm làng phi tập trung và các quốc gia tập trung trong ranh giới của Nigeria hiện đại đã phát triển các mối quan hệ chính trị và thương mại, đánh dấu sự khởi đầu của một nền kinh tế khu vực tích hợp.
A History of Nigeria Key Idea #2: By the nineteenth century, the slave trade had become the backbone of the Nigerian region’s economy. Lịch sử Nigeria # 2: Vào thế kỷ XIX, buôn bán nô lệ đã trở thành trụ cột của nền kinh tế của khu vực Nigeria.
Institutionalized slavery had existed in the Nigerian region long before the fifteenth century, and the states in the northern savannas had longstanding connections to the trans-Saharan slave-trade route. With the route extending further eastward into new markets over the fifteenth and sixteenth centuries, profits from the slave trade began to boom.Chế độ nô lệ được thể chế hóa đã tồn tại ở khu vực Nigeria từ rất lâu trước thế kỷ 15, và các bang ở các savan phía bắc có mối liên hệ lâu dài với tuyến đường buôn bán nô lệ xuyên Sahara. Với tuyến đường mở rộng hơn nữa về phía đông vào các thị trường mới trong thế kỷ 15 và 16, lợi nhuận từ việc buôn bán nô lệ bắt đầu bùng nổ.
This market expansion coincided with the increasing power of both states ruled by Hausa-speaking leaders and the neighboring Borno Empire. The result of these parallel developments? Widespread war and raiding by these growing powers, each aiming to take as many slaves as possible to expand their economic and political clout.Việc mở rộng thị trường này diễn ra đồng thời với sự gia tăng quyền lực của cả hai bang do các nhà lãnh đạo nói tiếng Hausa và Đế chế Borno láng giềng cai trị. Kết quả của những phát triển song song này? Chiến tranh lan rộng và sự đánh phá của các cường quốc ngày càng tăng này, mỗi bên đều nhắm đến việc bắt càng nhiều nô lệ càng tốt để mở rộng ảnh hưởng kinh tế và chính trị của họ.
Let’s turn, meanwhile, to the southern, coastal Nigerian regions. The arrival of European slave traders in the late fifteenth century, and their entry into the local market, lead to an explosion of the area’s slave trade. Over the next few centuries, there would be a dramatic transformation in the political and economic atmosphere of the region. By the seventeenth century, the main source of income for most of the southern states became the exportation of slaves to European traders.Trong khi đó, chúng ta hãy chuyển sang các vùng phía nam, ven biển của Nigeria. Sự xuất hiện của những người buôn bán nô lệ ở châu Âu vào cuối thế kỷ 15 và việc họ thâm nhập vào thị trường địa phương, dẫn đến sự bùng nổ của việc buôn bán nô lệ trong khu vực. Trong vài thế kỷ tới, sẽ có một sự thay đổi mạnh mẽ trong bầu không khí chính trị và kinh tế của khu vực. Đến thế kỷ 17, nguồn thu nhập chính của hầu hết các bang miền Nam đến từ việc xuất khẩu nô lệ cho các thương nhân châu Âu.
But slaves weren’t only important for trade. In fact, in most African societies of the time, slaves constituted essential social classes. Slaves were mostly prisoners of war that had been brought back to the victor’s homeland. Geographically separated from their culture, language and ethnicity, slaves were forced to rely on their owners for work, accommodation and food.Nhưng nô lệ không chỉ quan trọng đối với thương mại. Trên thực tế, trong hầu hết các xã hội châu Phi thời đó, nô lệ đã tạo thành các tầng lớp xã hội thiết yếu. Nô lệ hầu hết là tù nhân chiến tranh đã được đưa trở lại quê hương của kẻ chiến thắng. Tách biệt về mặt địa lý với văn hóa, ngôn ngữ và dân tộc, nô lệ buộc phải dựa vào chủ để làm việc, chỗ ở và thức ăn.
However, local African slavery mostly involved less brutality than the chattel slavery that was developing in the Americas. Not only did African slaves work and live alongside their masters, but they often integrated into their new societies. It was also commonplace for slave owners to marry their slaves, thereby freeing them and any subsequent children.Tuy nhiên, chế độ nô lệ địa phương ở châu Phi hầu hết ít tàn bạo hơn so với chế độ nô lệ chattel đang phát triển ở châu Mỹ. Những người nô lệ châu Phi không chỉ làm việc và sống bên cạnh chủ mà họ còn thường xuyên hòa nhập vào xã hội mới của mình. Việc chủ nô kết hôn với nô lệ của họ cũng rất phổ biến, do đó giải phóng họ và bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra sau này.
In the southern Oyo Empire, slaves played an extremely important role in society. Many occupied military and bureaucratic positions, and themselves became slave raiders and traders. Indeed, some slaves became quite wealthy in their own right, even amassing political power. A much harsher life awaited the slaves who were sold off to European traders. All in all, it’s estimated that between 1600 and 1800, ports situated on the southern Nigerian coast shipped out 1,473,100 slaves. Between 1675 and 1730 alone, the 730,000 slaves who were sent out to the Americas and the Middle East from Nigeria’s coastline constituted an incredible 42 percent of the total number of slaves shipped out of Africa.Ở phía nam Đế chế Oyo, nô lệ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong xã hội. Quân đội và quan chức nắm nhiều vị trí quan trọng, và bản thân họ trở thành những kẻ cướp bóc và buôn bán nô lệ. Thật vậy, một số nô lệ đã trở nên khá giàu có theo đúng nghĩa của họ, thậm chí tích lũy được quyền lực chính trị. Một cuộc sống khắc nghiệt hơn đang chờ đợi những nô lệ bị bán cho thương nhân châu Âu. Nói chung, người ta ước tính rằng từ năm 1600 đến năm 1800, các cảng nằm ở bờ biển phía nam Nigeria đã vận chuyển 1.473.100 nô lệ. Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 1675 đến năm 1730, 730.000 nô lệ được đưa đến châu Mỹ và Trung Đông từ đường bờ biển của Nigeria đã chiếm 42% tổng số nô lệ được vận chuyển ra khỏi châu Phi.
A History of Nigeria Key Idea #3: The nineteenth century was a time of great social, political and economic change for the Nigerian region. Lịch sử Nigeria #3: Thế kỷ XIX là thời kỳ có nhiều thay đổi về xã hội, chính trị và kinh tế đối với khu vực Nigeria.
The ethnicity, language and religion of the various regions of Nigeria continued to be incredibly diverse well into the nineteenth century. Political groupings, on the other hand, began to consolidate around this time. For the first time, the predominantly Muslim northern Nigeria was united with areas in the country’s more religiously diverse south under the Sokoto Caliphate.Dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo của các khu vực khác nhau của Nigeria tiếp tục vô cùng đa dạng cho đến thế kỷ 19. Mặt khác, các nhóm chính trị bắt đầu củng cố vào khoảng thời gian này. Lần đầu tiên, miền bắc Nigeria chủ yếu là người Hồi giáo được hợp nhất với các khu vực ở miền nam đa dạng về tôn giáo hơn của đất nước dưới thời Sokoto Caliphate.
Led by the charismatic Usman dan Fodio, the Sokoto Caliphate transformed the society that it ruled. Commerce thrived, unimpeded by the wars that had previously characterized the region. And with Sharia being the official law of the land, already fragmented communities were united under the banner of Islam. For the first time in history, most northern modern-day Nigerians began to see themselves as a cohesive social and cultural unit.Được dẫn dắt bởi Usman dan Fodio, Sokoto Caliphate đã biến đổi xã hội mà ông cai trị. Thương mại phát triển mạnh, không bị cản trở bởi các cuộc chiến trước đây từng là đặc trưng của khu vực. Và với Sharia là luật chính thức, các cộng đồng vốn đã bị chia cắt đã được đoàn kết dưới ngọn cờ của đạo Hồi. Lần đầu tiên trong lịch sử, hầu hết người dân Nigeria ngày nay ở miền bắc hiện đại bắt đầu coi mình là một đơn vị văn hóa và xã hội gắn kết.
Unfortunately, this period of peace generally did not extend to the southern Nigerian region not under Sokoto control. After centuries of economic dependency on the slave trade, this part of the region was dealt a heavy blow by the British parliament’s decision to abolish slavery in 1807. This meant that British merchants – and British ships – were no longer allowed to buy or transport slaves.Thật không may, thời kỳ hòa bình này nói chung không kéo dài đến khu vực miền nam Nigeria không thuộc quyền kiểm soát của Sokoto. Sau nhiều thế kỷ phụ thuộc kinh tế vào việc buôn bán nô lệ, một phần của khu vực này đã bị giáng một đòn nặng nề bởi quyết định bãi bỏ chế độ nô lệ của Quốc hội Anh vào năm 1807. Điều này có nghĩa là các thương gia Anh - và tàu của Anh - không còn được phép mua hoặc vận chuyển nô lệ. .
The once-mighty Oyo Empire was particularly hard hit by this economic transformation and, combined with increased conquest of their territory by the neighboring Sokoto, the empire’s power declined throughout the nineteenth century. However, as British merchants turned their commercial efforts toward palm oil, a slow economic recovery ensued. Indeed, by the mid-nineteenth century, palm oil became the main export of states situated on the Nigerian coast.Đế chế Oyo hùng mạnh một thời bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự chuyển đổi kinh tế này và kết hợp với việc người láng giềng Sokoto ngày càng xâm chiếm lãnh thổ của họ, sức mạnh của đế chế đã suy giảm trong suốt thế kỷ XIX. Tuy nhiên, khi các thương gia Anh chuyển nỗ lực thương mại sang dầu cọ, kinh tế phục hồi chậm sau đó. Thật vậy, vào giữa thế kỷ 19, dầu cọ đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chính của các bang nằm trên bờ biển Nigeria.
But while the British ban on slavery had severe ramifications for the region’s economy, the slave trade endured well into the mid-nineteenth century. Slavery as a social institution continued throughout the region, especially with the demand for palm-oil production requiring larger labor forces. However, this didn’t mean that slaves necessarily experienced harsher conditions – both slaves and smallholding farmers found a new source of economic sustenance from the burgeoning palm-oil trade, and many saw an uptick in their social positions.Nhưng trong khi lệnh cấm nô lệ của Anh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của khu vực, thì việc buôn bán nô lệ vẫn tồn tại tốt vào giữa thế kỷ XIX. Chế độ nô lệ như một thể chế xã hội tiếp tục diễn ra khắp khu vực, đặc biệt với nhu cầu sản xuất dầu cọ đòi hỏi lực lượng lao động lớn hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nô lệ nhất thiết phải trải qua những điều kiện khắc nghiệt hơn - cả nô lệ và nông dân tiểu điền đều tìm thấy nguồn kinh tế mới từ hoạt động buôn bán dầu cọ đang phát triển và nhiều người đã thấy vị trí xã hội của họ được nâng lên.
While the abolition of slavery by the British undoubtedly quelled the potential suffering of countless Africans, it also put into motion a series of events that would lead to the British becoming more involved in the region. But this time around, it wouldn’t just be British merchants arriving in Nigerian harbors – but government and military forces.Trong khi việc người Anh bãi bỏ chế độ nô lệ chắc chắn đã dập tắt nỗi đau tiềm tàng của vô số người châu Phi, nó cũng đưa ra một loạt các sự kiện dẫn đến việc người Anh tham gia nhiều hơn vào khu vực. Nhưng lần này, không chỉ có các thương nhân Anh đến các bến cảng của Nigeria - mà còn là các lực lượng chính phủ và quân đội.
A History of Nigeria Key Idea #4: British colonialism in the region began in the nineteenth century and led to the creation of modern-day Nigeria. Ý tưởng chính về lịch sử Nigeria #4: Chủ nghĩa thực dân của Anh trong khu vực bắt đầu vào thế kỷ 19 và dẫn đến việc thành lập Nigeria ngày nay.
With the abolition of slavery and the economic uncertainty it caused, war and political instability became rife throughout southern Nigeria in the early nineteenth century. With this instability threatening British commercial interests in the palm-oil trade, it was only a matter of time until Britain decided to “stabilize” the region by sending in its military, missionaries and political officials.Với việc xóa bỏ chế độ nô lệ và sự bất ổn kinh tế mà nó gây ra, chiến tranh và bất ổn chính trị đã trở nên đầy rẫy khắp miền nam Nigeria vào đầu thế kỷ XIX. Với sự bất ổn này đe dọa lợi ích thương mại của Anh trong việc buôn bán dầu cọ, chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi Anh quyết định “ổn định” khu vực bằng cách cử quân đội, các nhà truyền giáo và các quan chức chính trị của mình.
Britain’s colonial desires in Nigeria coincided with the Europe-wide “scramble for Africa.” Major European empires such as Britain, France and Germany jostled for economic and political control over the African continent and its vast natural and human resources.Mong muốn thuộc địa của Anh ở Nigeria đồng thời với “cuộc tranh giành châu Phi” trên toàn châu Âu. Các đế quốc lớn của châu Âu như Anh, Pháp và Đức tranh giành quyền kiểm soát kinh tế và chính trị đối với lục địa châu Phi cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người rộng lớn của lục địa này.
But colonization didn’t happen overnight. While the first British missionaries and armed forces began arriving in earnest during the 1850s, it took another half-century for the job to be completed. A number of means were used to subdue local populations. For starters, the political collapse of the once-powerful Oyo Empire in 1850 opened up power vacuums throughout the southern region. Local leaders jostled for political power, some seeking British military assistance to vanquish new rivals. Others sought help from British missionaries to subdue local populations by introducing Christianity as a means of social control.Nhưng quá trình thực dân hóa không diễn ra trong một sớm một chiều. Trong khi các nhà truyền giáo và lực lượng vũ trang người Anh đầu tiên bắt đầu đến đây một cách nghiêm túc trong những năm 1850, thì phải mất nửa thế kỷ nữa công việc mới hoàn thành. Một số phương tiện đã được sử dụng để khuất phục dân số địa phương. Đầu tiên, sự sụp đổ chính trị của Đế chế Oyo hùng mạnh một thời vào năm 1850 đã mở ra khoảng trống quyền lực khắp khu vực phía Nam. Các nhà lãnh đạo địa phương tranh giành quyền lực chính trị, một số tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự của Anh để đánh bại các đối thủ mới. Những người khác tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhà truyền giáo người Anh để khuất phục người dân địa phương bằng cách giới thiệu Cơ đốc giáo như một phương tiện kiểm soát xã hội.
In exchange for such assistance, treaties were signed giving the regions that sought help from the British “protectorate” status. Put more simply, such treaties gifted the British sovereignty over the regions in question.Để đổi lấy sự trợ giúp đó, nhiều hiệp ước đã được ký kết cho các khu vực tìm kiếm sự giúp đỡ từ quy chế “bảo hộ” của Anh. Nói một cách đơn giản hơn, các hiệp ước như vậy trao tặng chủ quyền của Anh đối với các khu vực được đề cập.
But, as was to be seen all over Africa at the time, the most common tool in the British colonial arsenal to “pacify” locals – taking their land – was simply military superiority. And by the end of the nineteenth century, the vast majority of southern Nigeria was under British colonial rule. In 1900, the Southern Nigeria Protectorate was declared.Nhưng, như chúng ta đã thấy ở khắp châu Phi vào thời điểm đó, công cụ phổ biến nhất trong kho vũ khí của thực dân Anh để “bình định” người dân địa phương - chiếm lấy đất đai của họ - chỉ đơn giản là ưu thế quân sự. Và đến cuối thế kỷ XIX, phần lớn miền nam Nigeria nằm dưới sự thống trị của thực dân Anh. Năm 1900, Chính phủ Bảo hộ Nam Nigeria được tuyên bố.
Only one major indigenous player continued to pose a threat to British interests – the Sokoto Caliphate. Sokoto was the most significant indigenous political entity at the time. Even more worrying for British colonial administrators, the French were rapidly expanding their own colonial empire directly to the north of Sokoto in western Sudan. To ensure that the French didn’t get to Sokoto first, the British had to act fast.Chỉ có một lực lượng bản địa đủ lớn để tiếp tục gây ra mối đe dọa cho lợi ích của người Anh đó là Sokoto Caliphate. Sokoto là nhân tố chính trị bản địa quan trọng nhất vào thời điểm đó. Điều đáng lo ngại hơn nữa đối với các nhà quản lý thuộc địa Anh, người Pháp đang nhanh chóng mở rộng đế chế thuộc địa của riêng họ trực tiếp đến phía bắc Sokoto ở miền tây Sudan. Để đảm bảo rằng người Pháp không đến được Sokoto trước, người Anh phải hành động nhanh chóng.
So, in 1899, the British forces launched a devastating four-year campaign to conquer the region, ending with the assassination of its Caliph, Muhammadu Attahiru, on July 27, 1903. The once-great empire immediately became part of the new Northern Nigeria Protectorate. The colonization of Nigeria was complete.Vì vậy, vào năm 1899, quân đội Anh đã phát động một chiến dịch tàn khốc kéo dài 4 năm để chinh phục khu vực này, kết thúc bằng vụ ám sát Caliph của vùng đất này, Muhammadu Attahiru, vào ngày 27 tháng 7 năm 1903. Đế chế vĩ đại một thời ngay lập tức trở thành một phần của miền Bắc Nigeria mới. Bảo hộ. Việc thuộc địa hóa Nigeria đã hoàn tất.
A History of Nigeria Key Idea #5: Early twentieth-century Nigeria experienced massive social, economic and political transformations under British colonialism. Ý tưởng chính về lịch sử Nigeria #5: Đầu thế kỷ XX, Nigeria trải qua những biến đổi lớn về xã hội, kinh tế và chính trị dưới thời thực dân Anh.
In 1914, Britain united the previously separate Northern and Southern Nigeria Protectorates. This new state, the Colony and Protectorate of Nigeria, was to be led under what its British Governor-General Frederick Lugard dubbed the “Dual Mandate” system. On paper, this system allowed for indigenous self-rule at local levels – as long as decisions made at this level did not conflict with British colonial interests. The British, meanwhile, saw themselves as responsible for the openly racist endeavor of “civilizing” the locals by teaching them European ways of life.Năm 1914, nước Anh thống nhất các Vùng bảo hộ phía Bắc và Nam Nigeria riêng biệt trước đây. Bang mới này, Thuộc địa và Bảo hộ Nigeria, sẽ được lãnh đạo dưới quyền mà Toàn quyền Anh Frederick Lugard gọi là hệ thống “Ủy quyền kép”. Trên lý thuyết, hệ thống này cho phép người bản xứ tự trị ở cấp địa phương - miễn là các quyết định được đưa ra ở cấp này không mâu thuẫn với lợi ích của thực dân Anh. Trong khi đó, người Anh tự nhận mình phải chịu trách nhiệm về nỗ lực công khai phân biệt chủng tộc nhằm “văn minh hóa” người dân địa phương bằng cách dạy họ những cách sống của người châu Âu.
But in reality, the Dual Mandate system led to the complete takeover of Nigeria’s raw materials and labor markets by British economic interests. While British administrators preached progress, civilization and the eradication of slavery toward the betterment of the Nigerian people, many Nigerians saw their standard of living drop. Centuries of smallholder farmers and sharecropping, the backbone of the region’s agricultural economy, were replaced by centralized, British-run plantations that promoted wage labor paid in British currency.Nhưng trên thực tế, hệ thống Ủy quyền kép đã dẫn đến việc các lợi ích kinh tế của Anh tiếp quản hoàn toàn nguyên liệu thô và thị trường lao động của Nigeria. Trong khi các nhà quản lý người Anh rao giảng về sự tiến bộ, văn minh và xóa bỏ chế độ nô lệ để hướng tới sự tốt đẹp hơn của người dân Nigeria, nhiều người dân Nigeria đã thấy mức sống của họ giảm xuống. Nhiều thế kỷ nông dân sản xuất nhỏ và canh tác chia sẻ, xương sống của nền kinh tế nông nghiệp của khu vực, đã được thay thế bằng các đồn điền tập trung do Anh điều hành nhằm thúc đẩy lao động làm công được trả bằng tiền Anh.
The switch to a capitalist, wage-based economy also affected Nigeria’s cities. Urban populations exploded as rural Nigerians flocked to cities, looking for lucrative work in the colonial service or city-based commercial enterprises. A new middle class of urban, educated and English-speaking Nigerian Christian elites emerged. While their standing was indebted to the colonial system, they would eventually form the backbone of internal resistance to British rule and were central to holding the colonial administration to account.Việc chuyển đổi sang nền kinh tế tư bản, dựa trên tiền lương cũng ảnh hưởng đến các thành phố của Nigeria. Dân số thành thị bùng nổ khi người dân nông thôn Nigeria đổ xô đến các thành phố, tìm kiếm công việc sinh lợi trong các doanh nghiệp dịch vụ thuộc địa hoặc thương mại tại thành phố. Một tầng lớp trung lưu mới gồm giới tinh hoa Cơ đốc Nigeria thành thị, có học thức và nói tiếng Anh nổi lên. Trong khi vị thế của họ mắc nợ hệ thống thuộc địa, cuối cùng họ sẽ tạo thành xương sống của sự phản kháng nội bộ đối với sự cai trị của Anh và là trung tâm của việc nắm giữ chính quyền thuộc địa.
These rapid political, economic and social changes met with resistance from all corners of Nigerian society. Violence often ensued, becoming increasingly common as the 1920s progressed. The global economic downturn of the interwar years began to affect Nigerians’ mutual toleration of their colonial overlords. Then, in 1929, when the Wall Street Crash brought the global economy to its knees, disaffection became so widespread that it morphed into wide-scale organized colonial resistance.Những thay đổi nhanh chóng về chính trị, kinh tế và xã hội đã vấp phải sự phản kháng từ mọi ngóc ngách của xã hội Nigeria. Bạo lực thường xảy ra sau đó, ngày càng trở nên phổ biến khi những năm 1920 tiến triển. Sự suy thoái kinh tế toàn cầu trong những năm giữa các cuộc chiến bắt đầu ảnh hưởng đến sự khoan dung lẫn nhau của người Nigeria đối với các lãnh chúa thuộc địa của họ. Sau đó, vào năm 1929, khi sự sụp đổ của Phố Wall đã khiến nền kinh tế toàn cầu sụp đổ, sự bất mãn trở nên lan rộng đến mức nó biến thành cuộc chiến tranh thuộc địa có tổ chức trên diện rộng.
The point at which anticolonial disaffection began transforming into something much stronger was arguably the Women’s War of 1929. When British colonial authorities decided to directly tax women in addition to men, many women rebelled against colonial authorities by destroying courthouses and attacking prisons, freeing their inmates.Thời điểm mà sự bất mãn chống thực dân bắt đầu biến thành một thứ gì đó mạnh mẽ hơn nhiều, được cho là Chiến tranh Phụ nữ năm 1929. Khi chính quyền thuộc địa Anh quyết định đánh thuế trực tiếp phụ nữ ngoài nam giới, nhiều phụ nữ đã nổi dậy chống lại chính quyền thực dân bằng cách phá hủy tòa án và tấn công nhà tù, giải phóng các tù nhân.
British authorities violently crushed the uprising, but its ramifications were felt throughout Nigeria. At the outset of the 1930s, the question for Nigerians was no longer how to improve conditions under colonialism, but how to achieve Nigerian independence from British rule.Chính quyền Anh đã dập tắt cuộc nổi dậy một cách dữ dội, nhưng sự phân chia của nó đã được cảm nhận khắp Nigeria. Vào đầu những năm 1930, câu hỏi đối với người Nigeria không còn là làm thế nào để cải thiện các điều kiện dưới chế độ thực dân, mà là làm thế nào để giành được độc lập cho người dân Nigeria khỏi sự cai trị của Anh.
A History of Nigeria Key Idea #6: In 1960, nationalist resistance to British colonialism resulted in Nigerian independence. Ý tưởng chính về lịch sử Nigeria #6: Năm 1960, cuộc kháng chiến của dân tộc chủ nghĩa chống lại thực dân Anh đã dẫn đến nền độc lập của Nigeria.
By the 1930s, British colonialism had brought about a small, privileged class of elite Nigerians, as well as a number of local European-educated intellectuals who felt the benefits of colonialism. But the vast majority of Nigerians felt otherwise. Not only was colonialism eroding their traditional ways of life, cultures and institutions, it also openly exploited their labor in a way that benefited Europeans much more than they.Vào những năm 1930, chủ nghĩa thực dân Anh đã tạo ra một tầng lớp nhỏ, đặc quyền của những người Nigeria ưu tú, cũng như một số trí thức địa phương được đào tạo ở châu Âu cảm thấy những lợi ích của chủ nghĩa thực dân. Nhưng đại đa số người Nigeria lại cảm thấy khác. Chủ nghĩa thực dân không chỉ làm xói mòn lối sống, nền văn hóa và thể chế truyền thống của họ, mà còn công khai bóc lột sức lao động của họ theo cách mang lại lợi ích cho người châu Âu nhiều hơn họ.
In the wake of the violent Women’s War of 1929, a number of nationalist unions and movements began springing up all over the country. While some of these were based on pan-Nigerianism, such as the Nigerian Youth Movement, the majority were centered around ethnic lines. By the 1950s, even the pan-Nigerian movements had mostly morphed into regional groupings.Sau cuộc Chiến tranh phụ nữ bạo lực năm 1929, một số công đoàn và phong trào dân tộc chủ nghĩa bắt đầu mọc lên trên khắp đất nước. Trong khi một số trong số này dựa trên chủ nghĩa toàn dân tộc Nigeria, chẳng hạn như Phong trào Thanh niên Nigeria, phần lớn tập trung vào các dòng tộc. Đến những năm 1950, ngay cả các phong trào toàn vùng Nigeria hầu hết đã biến thành các nhóm khu vực.
While all nationalist movements had the same goal in mind – replacing British rule with self-governance – their strategies and priorities often differed. The spectrum of ideologies ranged from outright revolutionaries to moderates, who proposed working with the British to improve Nigerian interests.Trong khi tất cả các phong trào dân tộc chủ nghĩa đều có cùng mục tiêu - thay thế sự cai trị của Anh bằng sự tự quản - thì các chiến lược và ưu tiên của họ thường khác nhau. Nhiều hệ tư tưởng khác nhau, từ những nhà cách mạng hoàn toàn đến ôn hòa, những người đã đề xuất làm việc với người Anh để cải thiện lợi ích của người Nigeria.
Leaders of these groups came almost exclusively from the class of the British-educated Nigerian elite. One of the most prominent of these was Nnamdi Azikiwe, an Igbo known as “the Great Zik.” Azikiwe’s charisma led to him becoming one of the biggest figures in Nigerian nationalism and, later, Nigeria’s first president.Các nhà lãnh đạo của những nhóm này hầu như chỉ xuất thân từ tầng lớp của giới thượng lưu Nigeria được giáo dục ở Anh. Một trong những người nổi bật nhất trong số này là Nnamdi Azikiwe, một người Igbo được gọi là “Đại Zik”. Sức hút của Azikiwe đã khiến ông trở thành một trong những nhân vật lớn nhất trong chủ nghĩa dân tộc ở Nigeria và sau này là tổng thống đầu tiên của Nigeria.
Azikiwe was one of the leaders who helped organize what became known as the General Strike in 1945, where the country’s railways, postal service and telegraph companies shut down for 37 days. Such mass actions increased in the wake of World War II, with the general consensus being that if London didn’t want to be ruled by Berlin, why should Nigeria be ruled by the British?Azikiwe là một trong những nhà lãnh đạo đã giúp tổ chức cuộc Tổng đình công năm 1945, nơi các công ty đường sắt, dịch vụ bưu chính và điện báo của đất nước đóng cửa trong 37 ngày. Những hành động quần chúng như vậy đã gia tăng sau Thế chiến thứ hai, với sự đồng thuận chung là nếu London không muốn bị Berlin cai trị, thì tại sao Nigeria phải được cai trị bởi người Anh?
While colonial authorities began to accede to a number of demands made by various nationalist movements after the war – such as increasing spending on education and health facilities – it was too little and too late. Constitutional reforms were passed throughout the 1950s devolving more power to Nigerian regional governments, and complete political independence was finally granted to Nigeria in 1960.Trong khi chính quyền thuộc địa bắt đầu đáp ứng một số yêu cầu của các phong trào dân tộc chủ nghĩa khác nhau sau chiến tranh - chẳng hạn như tăng chi tiêu cho giáo dục và cơ sở y tế - thì quá ít và quá muộn. Các cải cách hiến pháp đã được thông qua trong suốt những năm 1950, trao nhiều quyền lực hơn cho các chính phủ khu vực của Nigeria, và độc lập chính trị hoàn toàn cuối cùng đã được trao cho Nigeria vào năm 1960.
But the coalition of movements that had fought for this goal was a fragile one and, without a common enemy, ethnic strife was around the corner. Nigeria’s peaceful independence wouldn’t last long.Nhưng liên minh của các phong trào đã chiến đấu vì mục tiêu này là một liên minh mong manh và, không có kẻ thù chung, xung đột sắc tộc đang cận kề. Nền độc lập hòa bình của Nigeria sẽ không tồn tại lâu.
A History of Nigeria Key Idea #7: Post-independence Nigeria in the 1960s was defined by corruption, interethnic tensions and civil war. Ý tưởng chính về lịch sử Nigeria # 7: Nigeria sau độc lập vào những năm 1960 được xác định là do tham nhũng, căng thẳng sắc tộc và nội chiến.
Hopes were high in the post-independence Nigeria of 1960. It was, after all, the most populous country in Africa, and its discovery of petroleum all but guaranteed it substantial wealth. Many Nigerians thought they were destined to become a beacon of hope for other indigenous peoples still suffering under the weight of colonialism. In the international sphere, it was expected that Nigeria would play a major role in African and even global affairs.Hy vọng rất cao ở Nigeria sau độc lập năm 1960. Dù sao thì đây cũng là quốc gia đông dân nhất ở châu Phi, và việc khám phá ra dầu mỏ đã đảm bảo cho nước này sự giàu có đáng kể. Nhiều người Nigeria nghĩ rằng họ đã được định sẵn để trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho các dân tộc bản địa khác vẫn đang phải chịu đựng sức nặng của chủ nghĩa thực dân. Trên phạm vi quốc tế, người ta kỳ vọng rằng Nigeria sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề châu Phi và thậm chí toàn cầu.
However, a number of issues prevented this optimistic vision from transpiring. Most pressing was the fact that many Nigerians didn’t feel “Nigerian.” The whole concept of “Nigeria” as a nation had been the result of British cartographers drawing lines on maps, and hadn’t taken the multitude of ethnicities, languages and religions of the region into account. So while the world was now introduced to the new nation of Nigeria, Nigerians themselves were still grappling with the question of “Who are we?”Tuy nhiên, một số vấn đề đã ngăn cản tầm nhìn lạc quan này diễn ra. Bức xúc nhất là thực tế là nhiều người Nigeria không cảm thấy “Nigeria”. Toàn bộ khái niệm về “Nigeria” như một quốc gia là kết quả của việc các nhà bản đồ người Anh vẽ các đường trên bản đồ và không tính đến vô số sắc tộc, ngôn ngữ và tôn giáo trong khu vực. Vì vậy, trong khi thế giới hiện đã được giới thiệu về quốc gia mới Nigeria, bản thân người dân Nigeria vẫn đang vật lộn với câu hỏi “Chúng tôi là ai?”
A reply eventually came in the consolidation of political power, enacted by the largest ethnic groups in various regions of the country. That is, the Muslim-majority Hausa and Fulani in the north, the mixed-religion Yoruba in the southwest and the mainly Christian Igbo in the southeast. Within these centers of power were additional ethnic minorities, who felt subjugated by larger ethnic groups. So, while Nigerians now had a state, they were still far away from having a “nation.”Cuối cùng, một câu trả lời đã đến trong việc củng cố quyền lực chính trị, được thực hiện bởi các nhóm dân tộc lớn nhất ở các vùng khác nhau của đất nước. Đó là, người Hausa và Fulani đa số theo đạo Hồi ở phía bắc, người Yoruba đa tôn giáo ở phía tây nam và chủ yếu là người theo đạo Thiên chúa Igbo ở phía đông nam. Bên trong các trung tâm quyền lực này có thêm các dân tộc thiểu số, những người cảm thấy bị khuất phục bởi các nhóm dân tộc lớn hơn. Vì vậy, trong khi người Nigeria hiện đã có một nhà nước, họ vẫn còn rất xa mới có một “quốc gia”.
Some efforts were made to fix this problem in the 1960s, with artists, politicians and scholars attempting to create a “Nigerian” national identity through art, speeches and literature. Meanwhile, the weak central government promoted state-run initiatives that were meant to unify the country economically. But rampant corruption, rigged elections and regional power-jostling doomed these efforts of national unity to failure.Một số nỗ lực đã được thực hiện để khắc phục vấn đề này trong những năm 1960, với các nghệ sĩ, chính trị gia và học giả cố gắng tạo ra bản sắc dân tộc “Nigeria” thông qua nghệ thuật, bài phát biểu và văn học. Trong khi đó, chính quyền trung ương yếu kém đã thúc đẩy các sáng kiến của nhà nước nhằm thống nhất đất nước về mặt kinh tế. Nhưng tham nhũng tràn lan, bầu cử gian lận và tranh giành quyền lực trong khu vực đã khiến những nỗ lực đoàn kết dân tộc này thất bại.
Regional rivalries had become so strong by 1966 that many Nigerians were starting to believe that a united Nigeria was perhaps not possible after all. These sentiments were reinforced by the military, who overthrew the central government in 1966. Soon after, the Igbo-majority southeast declared independence from Nigeria in 1967, leading to a bloody civil war that went on for at least three years.Sự cạnh tranh trong khu vực đã trở nên mạnh mẽ vào năm 1966 đến nỗi nhiều người Nigeria bắt đầu tin rằng cuối cùng thì một Nigeria thống nhất có lẽ là không thể. Những tình cảm này được củng cố bởi quân đội, những người đã lật đổ chính quyền trung ương vào năm 1966. Ngay sau đó, vùng đông nam chiếm đa số Igbo tuyên bố độc lập khỏi Nigeria vào năm 1967, dẫn đến một cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài ít nhất ba năm.
Between one and three million Nigerians lost their lives during the conflict before the southeast was eventually reincorporated into federal Nigeria. And while the region quickly reintegrated, the national question would continue to plague Nigerians for coming decades.Khoảng từ một đến ba triệu người Nigeria đã thiệt mạng trong cuộc xung đột trước khi miền đông nam cuối cùng được hợp nhất lại thành Nigeria liên bang. Và trong khi khu vực này nhanh chóng tái hòa nhập, câu hỏi quốc gia sẽ tiếp tục gây ra cho người Nigeria trong nhiều thập kỷ tới.
A History of Nigeria Key Idea #8: Economic dependence on oil and rampant corruption plagued Nigeria throughout the 1970s. Ý tưởng chính về lịch sử Nigeria # 8: Sự phụ thuộc kinh tế vào dầu mỏ và nạn tham nhũng tràn lan đã hoành hành ở Nigeria trong suốt những năm 1970.
The military coup in 1966 propelled Yakubu Gowon to power, a charismatic general who went on to rule the nation for nearly a decade. Under his leadership, the military grew from 10,000 to 270,000, propelling them to the forefront of Nigerian politics – this would have serious ramifications later on.Cuộc đảo chính quân sự năm 1966 đã đẩy Yakubu Gowon lên nắm quyền, một vị tướng tài ba đã tiếp tục trị vì đất nước trong gần một thập kỷ. Dưới sự lãnh đạo của ông, quân đội đã phát triển từ 10.000 lên 270.000, đưa họ lên vị trí hàng đầu trong nền chính trị Nigeria - điều này sẽ gây ra sự chia rẽ nghiêm trọng sau này.
For the duration of the 1970s, the nation’s increasing dependence on oil revenue defined Nigerian political and economic life. And while Nigeria’s petroleum reserves made it Africa’s wealthiest nation of the time, the profit did not trickle down to all sectors of Nigerian society. Corruption was widespread at all levels of government, meaning that only those who had access to politicians determining government petroleum contracts, licenses and revenue benefitted from the oil boom.Trong suốt những năm 1970, sự phụ thuộc ngày càng tăng của quốc gia vào nguồn thu từ dầu mỏ đã xác định đời sống kinh tế và chính trị của Nigeria. Và trong khi dự trữ dầu mỏ của Nigeria khiến quốc gia này trở thành quốc gia giàu có nhất Châu Phi vào thời điểm đó, lợi nhuận không giảm xuống tất cả các lĩnh vực của xã hội Nigeria. Tham nhũng phổ biến ở tất cả các cấp chính quyền, có nghĩa là chỉ những người được tiếp cận với các chính trị gia xác định các hợp đồng dầu khí của chính phủ, giấy phép và doanh thu được hưởng lợi từ sự bùng nổ dầu mỏ.
In contrast, the majority of Nigerians lived in an endless cycle of poverty. These precarious economic circumstances were exacerbated by the fact that, by 1974, 82 percent of Nigerian government revenue stemmed from petroleum. This meant that global fluctuations in oil prices had huge effects on the purchasing power of ordinary Nigerians. Meanwhile, traditional sectors such as agriculture were slowly being left by the wayside, with Nigeria even beginning to import palm oil, a staple food item of the region for centuries.Ngược lại, phần lớn người dân Nigeria sống trong một chu kỳ đói nghèo bất tận. Tình hình kinh tế bấp bênh này càng trở nên trầm trọng hơn do vào năm 1974, 82% doanh thu của chính phủ Nigeria đến từ xăng dầu. Điều này có nghĩa là những biến động toàn cầu về giá dầu đã ảnh hưởng rất lớn đến sức mua của người dân Nigeria bình thường. Trong khi đó, các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp đang dần bị bỏ lại bởi Nigeria thậm chí còn bắt đầu nhập khẩu dầu cọ, một mặt hàng lương thực chính của khu vực trong nhiều thế kỷ.
Corruption and poverty would eventually lead to Gowon’s downfall. After he went back on a promise to hand over power to a civilian government, another military coup in 1975 propelled General Murtala Mohammed to power. The coup had widespread popular support, and Mohammed’s initial reforms seemed to be steering Nigeria in the right direction. But less than six months into his leadership, he was assassinated and replaced by another reforming general, Olusegun Obasanjo.Tham nhũng và nghèo đói cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Gowon. Sau khi ông ta quay lại lời hứa giao lại quyền lực cho một chính phủ dân sự, một cuộc đảo chính quân sự khác vào năm 1975 đã đẩy Tướng Murtala Mohammed lên nắm quyền. Cuộc đảo chính đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng và những cải cách ban đầu của Mohammed dường như đang đưa Nigeria đi đúng hướng. Nhưng chưa đầy sáu tháng lãnh đạo, ông bị ám sát và bị thay thế bởi một tướng cải cách khác, Olusegun Obasanjo.
Obasanjo’s efforts to reduce corruption were mostly unsuccessful. Purges of corrupt politicians resulted in other corrupt politicians taking their place, as the structures of corruption remained unchanged. But while Obasanjo failed to put a stop to corruption, he was successful in handing power back to civilian rule, with an election in 1979 bringing Shehu Shagari to power. Thirteen years of military rule was now over.Những nỗ lực của Obasanjo nhằm giảm tham nhũng hầu như không thành công. Các cuộc thanh trừng các chính trị gia tham nhũng dẫn đến các chính trị gia tham nhũng khác thay thế họ, vì cơ cấu tham nhũng không thay đổi. Nhưng trong khi Obasanjo không thể ngăn chặn tham nhũng, ông đã thành công trong việc trao lại quyền lực cho dân sự, với một cuộc bầu cử vào năm 1979 đưa Shehu Shagari lên nắm quyền. Mười ba năm cai trị của quân đội đã kết thúc.
Corruption, on the other hand, was far from over. And with oil prices dropping significantly in 1981, Nigeria entered an eleven-year recession. Unemployment, crime and inflation increased sharply and, combined with obvious election rigging, Shagari’s days were numbered. In 1983, Nigeria witnessed another coup backed by the general populace, with Major General Muhammadu Buhari coming to power.Mặt khác, tham nhũng còn lâu mới chấm dứt. Và với giá dầu giảm đáng kể vào năm 1981, Nigeria bước vào cuộc suy thoái kéo dài 11 năm. Tỷ lệ thất nghiệp, tội phạm và lạm phát tăng mạnh, kết hợp với gian lận bầu cử rõ ràng, thời gian cầm quyền của Shagari chỉ còn được tính từng ngày. Năm 1983, Nigeria lại chứng kiến một cuộc đảo chính khác được dân chúng ủng hộ, với việc Thiếu tướng Muhammadu Buhari lên nắm quyền.
A History of Nigeria Key Idea #9: After suffering under three military dictators, Nigerians were finally granted democratic rights again in 1999. Ý tưởng chính về lịch sử Nigeria # 9: Sau khi chịu đựng dưới ba chế độ độc tài quân sự, người Nigeria cuối cùng đã được trao lại quyền dân chủ vào năm 1999.
The short-lived democratic experiment in Nigeria had failed, and the military was now back in control. Buhari’s coup resulted in a further 15 years of authoritarianism, worsening socioeconomic conditions and, eventually, a strong reaction from civil society that would usher democracy back in.Thử nghiệm dân chủ ngắn ngủi ở Nigeria đã thất bại, và quân đội giờ đã trở lại kiểm soát. Cuộc đảo chính của Buhari đã dẫn đến một chủ nghĩa độc tài kéo dài thêm 15 năm, điều kiện kinh tế xã hội trở nên tồi tệ hơn và cuối cùng, phản ứng mạnh mẽ từ xã hội dân sự sẽ mở ra nền dân chủ trở lại.
But 15 years and three dictators had entrenched corruption in Nigeria, and oppression and coercion became the main language of state power and control. Meanwhile, the Nigerian economy continued its downward trajectory. While government officials and their associates continued to steal from state coffers, many ordinary Nigerians turned to crime just to survive. The period from 1983 to 1999 thus saw a huge rise in bribery, armed robberies and smuggling. The vast majority of Nigerians still continued to live lives of rampant poverty.Nhưng 15 năm và ba nhà độc tài đã cố thủ tham nhũng ở Nigeria, áp bức và cưỡng bức đã trở thành ngôn ngữ chính của quyền lực và kiểm soát nhà nước. Trong khi đó, nền kinh tế Nigeria tiếp tục quỹ đạo đi xuống. Trong khi các quan chức chính phủ và cộng sự của họ tiếp tục ăn cắp từ kho bạc nhà nước, nhiều người dân Nigeria bình thường đã chuyển sang phạm tội chỉ để tồn tại. Do đó, giai đoạn từ 1983 đến 1999 đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của hối lộ, cướp có vũ trang và buôn lậu. Phần lớn người dân Nigeria vẫn tiếp tục sống trong cảnh nghèo đói tràn lan.
Western forces weren’t exactly helpful in improving the average Nigerian’s standard of living during this period. Having lent huge sums of money to previous Nigerian governments, the IMF demanded repayment in 1985. They forced Nigeria to implement a repayment plan, the Structural Adjustment Program, which involved massive austerity measures, the selling off of state-owned businesses and trade deregulation. Austerity further increased inflation, which in turn decreased the amount of basic goods available to Nigerians.Các lực lượng phương Tây không thực sự hữu ích trong việc cải thiện mức sống trung bình của người Nigeria trong thời kỳ này. Sau khi cho các chính phủ Nigeria trước đây vay một số tiền lớn, IMF đã yêu cầu hoàn trả vào năm 1985. Họ buộc Nigeria phải thực hiện kế hoạch trả nợ, Chương trình Điều chỉnh Cơ cấu, bao gồm các biện pháp thắt lưng buộc bụng lớn, bán bớt các doanh nghiệp nhà nước và bãi bỏ quy định thương mại. Thắt lưng buộc bụng càng làm tăng lạm phát, do đó làm giảm lượng hàng hóa cơ bản có sẵn cho người Nigeria.
But rampant authoritarianism and socioeconomic decline did lead to something good – a considerable growth in civil society organizations. Such organizations not only began stepping in to help provide goods and services to ordinary Nigerians, but also began demanding changes from the government. The worse things got, the more Nigerians demanded change. The volume of their collective voice was finally recognized in 1997, and a two-year transitional period was put into place. The country was on its way back to democracy and, by 1999, Nigeria once again had a democratically elected president, Olusegun Obasanjo, the former military dictator who had led Nigeria into its first democratic transition in 1979.Nhưng chủ nghĩa độc đoán tràn lan và sự suy giảm kinh tế xã hội đã dẫn đến một điều tốt đẹp - một sự phát triển đáng kể trong các tổ chức xã hội dân sự. Các tổ chức này không chỉ bắt đầu tham gia để giúp cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người dân Nigeria, mà còn bắt đầu yêu cầu chính phủ thay đổi. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn, người dân Nigeria càng yêu cầu thay đổi nhiều hơn. Âm lượng của tiếng nói chung của họ cuối cùng đã được công nhận vào năm 1997, và một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài hai năm đã được thực hiện. Đất nước đang trên đường trở lại chế độ dân chủ và đến năm 1999, Nigeria một lần nữa có tổng thống được bầu một cách dân chủ, Olusegun Obasanjo, nhà cựu độc tài quân sự đã đưa Nigeria bước vào quá trình chuyển đổi dân chủ đầu tiên vào năm 1979.
While Obasanjo helped revitalize Nigeria’s international image by pushing pro-democratic rhetoric both overseas and at home, the reality in Nigeria was quite different. While foreign investment did increase during his tenure, efforts at instituting democracy were less successful. During Obasanjo’s reelection campaign in 2003, international observers noted that his government was responsible for election irregularities that kept him in power. And, during his tenure, the vast majority of Nigerians continued to live in poverty, lacking adequate health care, education and other basic necessities.Trong khi Obasanjo đã giúp hồi sinh hình ảnh quốc tế của Nigeria bằng cách thúc đẩy các lời lẽ ủng hộ dân chủ ở cả nước ngoài và trong nước, thực tế ở Nigeria lại hoàn toàn khác. Trong khi đầu tư nước ngoài đã tăng lên trong nhiệm kỳ của ông, những nỗ lực nhằm thiết lập nền dân chủ ít thành công hơn. Trong chiến dịch tái tranh cử của Obasanjo năm 2003, các nhà quan sát quốc tế lưu ý rằng chính phủ của ông phải chịu trách nhiệm về những bất thường trong bầu cử khiến ông nắm quyền. Và, trong nhiệm kỳ của ông, đại đa số người dân Nigeria tiếp tục sống trong cảnh nghèo đói, thiếu sự chăm sóc y tế, giáo dục đầy đủ và các nhu cầu thiết yếu khác.
A History of Nigeria Key Idea #10: The 2007 Nigerian elections saw the peaceful transfer of power from one civilian to another for the first time. Ý tưởng chính về lịch sử Nigeria # 10: Cuộc bầu cử ở Nigeria năm 2007 lần đầu tiên chứng kiến sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình từ dân sự này sang dân sự khác.
On April 21st, 2007, Nigerians headed to the polls. The election resulted in a peaceful transition of power from Olusegun Obasanjo, who had reached his constitutional two-term limit, to Alhaji Umaru Yar’Adua. This was the first time in post-colonial Nigerian history that one civilian had ceded power to another. For many, this indicated that – after decades of authoritarianism, economic woes and rampant corruption – perhaps Nigeria was on track toward becoming a stable and democratic nation. Right before the election, one of the most effective anticorruption purges in Nigerian history led to a myriad of powerful politicians being charged with crimes against the state.Vào ngày 21 tháng 4 năm 2007, người dân Nigeria đã đi bỏ phiếu. Cuộc bầu cử dẫn đến sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình từ Olusegun Obasanjo, người đã đạt đến giới hạn hai nhiệm kỳ theo hiến pháp, sang Alhaji Umaru Yar’Adua. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nigeria hậu thuộc địa, một thường dân nhường quyền lực cho một thường dân khác. Đối với nhiều người, điều này chỉ ra rằng - sau nhiều thập kỷ của chủ nghĩa độc tài, những tai ương kinh tế và nạn tham nhũng tràn lan - có lẽ Nigeria đang trên đường trở thành một quốc gia dân chủ và ổn định. Ngay trước cuộc bầu cử, một trong những cuộc thanh trừng chống tham nhũng hiệu quả nhất trong lịch sử Nigeria đã khiến vô số chính trị gia quyền lực bị buộc tội chống lại nhà nước.
For many Nigerians, the election also indicated the possibility that poverty might soon be a thing of the past. After all, the country was still one of the top 10 exporters of oil in the world. If oil wealth was distributed more evenly – and less corruptly – perhaps ordinary Nigerians would be lifted out of poverty.Đối với nhiều người Nigeria, cuộc bầu cử cũng cho thấy khả năng nghèo đói có thể sớm trở thành dĩ vãng. Rốt cuộc, nước này vẫn là một trong 10 nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới. Nếu sự giàu có từ dầu mỏ được phân phối đồng đều hơn - và ít tham nhũng hơn - có lẽ những người dân Nigeria bình thường sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói.
Sadly, beneath the illusion of a peaceful handover of power was an extremely flawed election. Yar’Adua was from the same political party as his predecessor, and the election itself was marred by vote-rigging and other irregularities. International observers, including the European Union, called the election severely flawed. Indeed, many of the politicians that had been charged with corruption in the pre-election purge had been from opposition parties vying for power.Đáng buồn thay, bên dưới ảo tưởng về một cuộc bàn giao quyền lực trong hòa bình là một cuộc bầu cử cực kỳ thiếu sót. Yar’Adua xuất thân từ cùng một đảng phái chính trị với người tiền nhiệm của mình và bản thân cuộc bầu cử đã bị hủy hoại bởi gian lận phiếu bầu và những bất thường khác. Các nhà quan sát quốc tế, bao gồm cả Liên minh châu Âu, gọi cuộc bầu cử là thiếu sót nghiêm trọng. Thật vậy, nhiều chính trị gia bị buộc tội tham nhũng trong cuộc thanh trừng trước bầu cử đã đến từ các đảng đối lập đang tranh giành quyền lực.
As of 2008, when the authors published their book, not much had changed for ordinary Nigerians. The Christian-Muslim divide between Nigeria’s north and south is still a cause of much division in the country, and extreme poverty remains the norm despite the country’s vast oil resources.Kể từ năm 2008, khi các tác giả xuất bản cuốn sách của họ, không có nhiều thay đổi đối với những người Nigeria bình thường. Sự phân chia theo Cơ đốc giáo-Hồi giáo giữa miền bắc và miền nam của Nigeria vẫn là nguyên nhân gây ra nhiều chia rẽ trong nước và tình trạng nghèo đói cùng cực vẫn là tiêu chuẩn mặc dù có nguồn tài nguyên dầu mỏ rộng lớn của đất nước.
However, the authors feel hopeful that Nigeria still has a chance to realize its potential. The peaceful transfer of power and long period of semi-democratic and non-authoritarian rule have set the stage for long-term stability in the country – such stability is usually an indicator of better things to come. So while the Nigerian government still has a long way to go in lifting its citizens out of poverty and providing them with better education, health care and infrastructure while stamping out corruption, the future seems bright for Africa’s most populous nation.Tuy nhiên, các tác giả cảm thấy hy vọng rằng Nigeria vẫn có cơ hội để nhận ra tiềm năng của mình. Sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và thời gian dài của chế độ bán dân chủ và không độc tài đã tạo tiền đề cho sự ổn định lâu dài ở đất nước - sự ổn định như vậy thường là một chỉ báo cho những điều tốt đẹp hơn sắp tới. Vì vậy, trong khi chính phủ Nigeria vẫn còn một chặng đường dài để đưa công dân của mình thoát khỏi đói nghèo và cung cấp cho họ cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục tốt hơn đồng thời ngăn chặn tham nhũng, tương lai có vẻ tươi sáng đối với quốc gia đông dân nhất châu Phi.
Final summary Tóm tắt cuối cùng
The key message in these book summary:Thông điệp chính trong phần tóm tắt cuốn sách này:
The region that now makes up the state of Nigeria has been home to hundreds of ethnicities, languages and cultures over the last thousand years. Regardless of these differences, British colonialism led to the creation of Nigeria in the twentieth century. After achieving independence in 1959, Nigeria’s tapestry of rival ethnicities became the source of much political strife. Corruption, military coups and poverty have sadly characterized much of the nation’s recent history. But after a successful transition to democracy in the 1990s, progress has been made in a number of areas, and the future of the nation looks bright.Khu vực ngày nay tạo thành đất nước Nigeria là nơi sinh sống của hàng trăm sắc tộc, ngôn ngữ và văn hóa trong hàng nghìn năm qua. Bất kể những khác biệt này, chủ nghĩa thực dân Anh đã dẫn đến việc thành lập Nigeria trong thế kỷ XX. Sau khi giành được độc lập vào năm 1959, tấm thảm của các sắc tộc đối thủ của Nigeria đã trở thành nguồn gốc của nhiều xung đột chính trị. Tham nhũng, đảo chính quân sự và nghèo đói đã đặc trưng cho phần lớn lịch sử gần đây của quốc gia này. Nhưng sau khi chuyển đổi thành công sang chế độ dân chủ vào những năm 1990, tiến bộ đã đạt được trong một số lĩnh vực, và tương lai của quốc gia có vẻ tươi sáng.
You could leave a comment if you were logged in.
a_history_of_nigeria.txt · Last modified: 2021/03/19 21:24 by bacuro