User Tools

Site Tools


chernobyl

Chernobyl: The History of a Nuclear Catastrophe

002.jpg

Lượt xem: 508

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản tiếng AnhBản dịch thô
Chernobyl by Serhii Plokhy Chernobyl by Serhii Plokhy
Few events in modern history are as momentous as the explosion at Unit 4 of the Chernobyl nuclear power plant on April 26, 1986. But even as flames engulfed the building and the damaged reactor spewed incredible levels of radiation across the countryside, few knew the magnitude of the calamity. The response was, as a result, belated. The Soviets did not immediately realize that they were dealing with the worst nuclear disaster in human history.Trong lịch sử hiện đại, có không ít sự kiện đã xảy ra như vụ nổ tại Tổ máy số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào ngày 26 tháng 4 năm 1986. Nhưng ngay cả khi ngọn lửa nhấn chìm tòa nhà và lò phản ứng bị hư hại đã phun ra mức độ phóng xạ đáng kinh ngạc trên khắp vùng nông thôn quanh đó, ít ai ngờ được cường độ đáng kinh ngạc của bụi phóng xạ đã thoát ra. Chính vì vậy, phản ứng của Liên Xô đã quá muộn màng. Họ đã không ngay lập tức nhận ra rằng họ đang đối phó với thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử loài người.
Why did it take so long for decisive action to arrive? What caused the meltdown in the first place? In this book summary, you’ll discover the answers. Here, you’ll get inside the control room as the metaphorical doomsday clock ticked down to midnight, find out about the efforts to prevent further tragedy and learn about the heroic souls who sacrificed their safety to clean up the contamination.Tại sao phải mất quá lâu để họ quyết định hành động? Điều gì gây ra cuộc khủng hoảng ở nơi sự cố xảy ra đầu tiên? Bạn sẽ khám phá ra câu trả lời. Tại đây, bạn sẽ vào trong phòng điều khiển khi đồng hồ ngày tận thế đang tiến đến thời điểm nửa đêm. Bạn cũng sẽ được tìm hiểu về những nỗ lực ngăn chặn bi kịch tiếp theo và biết về những người anh hùng đã hy sinh sự an toàn của họ để dọn sạch ô nhiễm gây ra bởi vụ nổ.
There’s also a political facet to the debacle, with the Soviet Union – already in a tailspin – being dealt a crushing blow to its legitimacy. Other reactors at Chernobyl might’ve been back up and running after the accident – they were finally decommissioned in 2000 – but the USSR itself couldn’t recover from the effects of 1986.Ngoài ra còn có một góc nhìn chính trị cho sự thất bại đối với Liên Xô. Các lò phản ứng khác tại Chernobyl có thể đã hoạt động trở lại sau vụ tai nạn - và đã ngừng hoạt động vào năm 2000. Nhưng bản thân Liên Xô không thể phục hồi sau những ảnh hưởng của thảm họa năm 1986.
In this summary of Chernobyl by Serhii Plokhy, you'll find out: Trong tác phẩm này, bạn sẽ được đọc về:
+ who and what were responsible for the explosions;+ Ai và những gì chịu trách nhiệm cho vụ nổ tại Chernobyl;
+ how the Soviet Union decontaminated the affected area; and+ Liên Xô đã thực hiện khử nhiễm khu vực bị ảnh hưởng như thế nào;
+ why ex-Soviet leader Mikhail Gorbachev blames Chernobyl for the USSR's collapse.+ Tại sao cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đổ lỗi cho Chernobyl về sự sụp đổ của Liên Xô.
Chernobyl Key Idea #1: Just before the explosion, Chernobyl workers were conducting a safety test. Ngay trước khi vụ nổ xảy ra, các công nhân của Chernobyl đang tiến hành kiểm tra an toàn.
In 1986, the Chernobyl Nuclear Power Plant in Soviet Ukraine was the third most powerful on Earth.Năm 1986, Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Liên Xô Ukraine là nhà máy điện hạt nhân lớn thứ ba trên thế giới.
To accommodate its army of workers, authorities constructed the city of Prypiat two kilometers from the plant. Bustling with a population of 45,000, life in this “nuclear town” was luxurious by Soviet standards: meat and dairy were available in shops, and it boasted two swimming pools and an ice rink. This idyllic scene was shattered after April 26, when a series of explosions tore through Chernobyl’s Unit 4 – home to its fourth nuclear reactor.Để phục vụ các công nhân của nhà máy, chính quyền đã xây dựng thành phố Prypiat cách nhà máy hai cây số. Một thành phố nhộn nhịp với dân số 45.000 người, cuộc sống ở “thị trấn hạt nhân này rất xa xỉ theo tiêu chuẩn của Liên Xô: thịt và sữa có sẵn trong các cửa hàng, và nó tự hào có hai bể bơi và sân băng. Nhưng…cảnh tượng bình dị này đã thay đổi hoàn toàn sau ngày 26 tháng 4 năm 1986, khi một một loạt vụ nổ xé toạc tổ máy số 4 của Chernobyl - nơi có lò phản ứng hạt nhân thứ tư của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.
To really grasp the scope of this disaster, it’s helpful to understand how nuclear reactors work. First of all, they exist to create heat. This heat vaporizes water into steam, powering turbines to produce electricity. They create heat through a process called fission.Để thực sự nắm bắt phạm vi của thảm họa này, trước tiên ta phải hiểu cách các lò phản ứng hạt nhân hoạt động. Trước hết, các lò phản ứng hạt nhân dùng để tạo nhiệt. Nhiệt này làm bốc hơi nước thành hơi, cung cấp năng lượng cho tuabin để sản xuất điện. Các lò phản ứng hạt nhân tạo ra nhiệt năng thông qua một quá trình gọi là quá trình phân hạch.
Fission is when the nucleus of an atom splits into smaller components. When fission occurs, energy and tiny subatomic particles called neutrons are released. We can induce fission by forcing a neutron to collide with another atom’s nucleus – but we can’t do this without a supply of neutrons that have already been freed from their original atom.Sự phân hạch là khi hạt nhân của một nguyên tử tách thành các thành phần nhỏ hơn. Khi phân hạch xảy ra, năng lượng và các hạt hạ nguyên tử nhỏ gọi là neutron được giải phóng. Chúng ta có thể tạo ra sự phân hạch bằng cách buộc một neutron va chạm với hạt nhân của một nguyên tử khác - nhưng chúng ta không thể làm điều này nếu không có nguồn cung neutron đã được giải phóng khỏi nguyên tử ban đầu của chúng.
The nuclei of some atoms – like uranium-235 – are extremely unstable. They naturally want to undergo fission to allow them to split into smaller, more stable parts. This natural fission can start a chain reaction, with freed neutrons colliding with other atoms, splitting them and releasing more neutrons. Packing uranium-235 atoms close together in fuel rods creates just this kind of chain reaction.Hạt nhân của một số nguyên tử - như uranium- 235 - cực kỳ không ổn định. Trong tự nhiên, các hạt nhân này thường muốn thực hiện quá trình phân hạch để cho phép chúng tách thành các phần nhỏ hơn, ổn định hơn. Sự phân hạch tự nhiên này có thể bắt đầu một phản ứng dây chuyền, với các neutron được giải phóng va chạm với các nguyên tử khác, tách chúng ra và giải phóng nhiều neutron hơn. Việc kết nối, đóng gói các nguyên tử uranium-235 gần nhau trong thanh nhiên liệu góp phần tạo điều kiện để loại phản ứng dây chuyền này xảy ra.
But there’s a problem: neutrons travel so fast that they’re unlikely to hit other uranium atoms. To slow them down and thus increase reactivity, nuclear plants use substances like water and graphite.Nhưng có một vấn đề: neutron di chuyển nhanh đến mức chúng không có khả năng tấn công các nguyên tử uranium khác. Để làm chậm các neutron qua đó làm tăng khả năng xảy ra phản ứng, các nhà máy hạt nhân sử dụng các chất cản như nước và than chì.
To control the power of the reaction, nuclear plants also have control rods, made of materials like boron, which absorb neutrons. These are inserted into the reactor’s core and adjusting the depth of the control rods regulates the power of the reaction. Meanwhile, cooling fluid circulates through the reactor itself, moderating its overall temperature.Để kiểm soát sức mạnh của phản ứng, các nhà máy hạt nhân cũng có thanh điều khiển, được làm bằng vật liệu như boron, vốn có tính chất hấp thụ neutron. Chúng được đưa vào lõi của lò phản ứng và điều chỉnh độ sâu của thanh điều khiển điều để chỉnh sức mạnh của phản ứng. Trong khi đó, chất lỏng làm mát lưu thông qua chính lò phản ứng, để điều tiết nhiệt độ chung của lò phản ứng.
So, what happened inside Unit 4 on April 26? Well, unbelievably, operators were conducting a safety test on this very system.Vậy, chuyện gì đã xảy ra bên trong Tổ máy số 4 vào ngày 26 tháng 4? Thật không thể tin được, những người vận hành đã tiến hành một thử nghiệm an toàn trên chính hệ thống này.
If Chernobyl ever experienced a power loss, electricity was still required to pump the cooling fluid into the reactor to stop it from overheating. Diesel generators were on hand for this, but they took 45 seconds to kick in – a dangerous delay. But Chernobyl’s steam turbines didn’t immediately stop after a power loss, so it was possible that their dying rotations would produce enough electricity to bridge the 45-second gap before power was restored. The test aimed to confirm this.Nếu Chernobyl bị mất điện, vẫn cần có điện để bơm chất lỏng làm mát vào lò phản ứng để ngăn không cho nó quá nóng. Máy phát điện diesel đã sẵn sàng cho việc này, nhưng họ mất đến 45 giây để khởi động - một sự chậm trễ nguy hiểm. Nhưng các tuabin hơi của Chernobyl đã không dừng ngay lập tức sau khi mất điện, vì vậy các kỹ sư tại Chernobyl nghĩ rằng có thể tận dụng các vòng quay chậm dần của các tuabin có thể sẽ tạo ra đủ điện để rút ngắn khoảng thời gian 45 giây này, trước khi nguồn điện được khôi phục. Các thử nghiệm nhằm xác nhận điều này…
Chernobyl Key Idea #2: Mismanagement and incompetence pushed Unit 4’s reactor to the brink of catastrophe. Khả năng quản lý yếu kém và những quyết định sai lầm đã đẩy lò phản ứng số 4 đến bờ vực của thảm họa.
Unit 4’s turbine test was a deadly medley of blunders and misfortune.Bài kiểm tra tuabin 4 đơn vị là một sự kết hợp chết người của sự ngớ ngẩn và xui xẻo.
At 04:00 p.m. on Friday, April 24, the evening shift, led by Yuri Tregub, took over. Tregub wasn’t familiar with the procedure for the test, so he called his superior, who dispatched the strict deputy chief engineer, Anatolii Dyatlov.Lúc 4 giờ chiều vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 4, lúc đó là ca tối, do Yuri Tregub dẫn đầu, đã tiếp quản. Tregub không quen thuộc lắm với quy trình thử nghiệm, vì vậy anh đã gọi cấp trên của mình và kỹ sư trưởng Anatolii Dyatlov đã được phái đến.
At 10:00 p.m. Unit 4 got the green light from Kyiv to begin the test, but Dyatlov had stopped at Unit 3 to discipline operators. He didn’t arrive until 11:00 p.m. and then dismissed Tregub’s questions about the shutdown procedure, ordering the test to begin regardless. By midnight, Tregub had reduced Unit 4’s output to 760 megawatts thermal (MWt), as was required for the test. At this time, the young and inexperienced members of the night shift took over, including shift leader Aleksandr Akimov and Leonid Toptunov.–Lúc 10:00 Tổ máy số 4 đã nhận lệnh từ Kyev để bắt đầu thử nghiệm, nhưng lúc này Dyatlov đã dừng lại ở Tổ máy số 3 để kỷ luật một số nhân viên vận hành. Ông đã không đến cho đến 11:00 tối và sau đó bác bỏ các thắc mắc của Tregub về quy trình tắt máy thử nghiệm mà yêu cầu bắt đầu bài thử nghiệm bất kể giá nào. Đến nửa đêm, Tregub đã giảm sản lượng của Đơn vị 4 xuống còn 760 megawatt nhiệt (MWt), theo yêu cầu của thủ tục thử nghiệm. Vào thời điểm này, các thành viên trẻ và thiếu kinh nghiệm của ca đêm đã tiếp quản công việc, bao gồm trưởng ca làm việc, Alexanderr Akimov và Leonid Toptunov.
The workers were unprepared, but Dyatlov still reproached them for working slowly. As they began working with the control rods, though, a fault caused power in the reactor to tumble. By 12:28 a.m. it was emitting just 30 MWt. They began removing control rods and the temperature started to rise, but the question remained: should they shut down the reactor, or carry on and complete the test? Dyatlov, determined to go ahead, ordered the power to be raised to 200 MWt – far lower than the required 760 MWt.Mặc dù các công nhân không được chuẩn bị, nhưng Dyatlov vẫn trách móc họ vì làm việc chậm. Khi họ bắt đầu làm việc với các thanh điều khiển, một lỗi đã khiến nguồn điện sinh ra từ lò phản ứng bị sụt giảm. Đến 12 giờ 28 phút, lò phản ứng chỉ sinh ra 30 MWt. Họ bắt đầu tháo thanh điều khiển và nhiệt độ bắt đầu tăng lên, nhưng câu hỏi vẫn là: nên tắt lò phản ứng, hay tiếp tục và hoàn thành thử nghiệm? Dyatlov, quyết tâm tiếp tục, đã ra lệnh tăng công suất lên 200MWt - thấp hơn nhiều so với mức yêu cầu 760 MWt.
Sustaining even 200 MWt proved difficult, though. With the reactor operating at low power for so long, reactions in the fuel rods had slowed. To keep power at 200 MWt, Toptunov kept removing control rods – only nine out of 167 remained in the reactor by 01:22 a.m.Mặc dù duy trì 200MWt vẫn tỏ ra khó khăn. Với lò phản ứng hoạt động ở công suất thấp quá lâu, các phản ứng trong thanh nhiên liệu đã chậm lại. Để giữ năng lượng ở mức 200 MWt, Toptunov tiếp tục gỡ bỏ các thanh điều khiển - chỉ còn chín trong số 167 còn lại trong lò phản ứng trước 01:22 sáng.
At this time, the reactor’s water-based cooling system boiled into steam, and the rising temperature kicked the fuel rods back into action. There was a huge spike in power, and the reaction spiraled out of control. At 01:23 a.m., Toptunov pressed the AZ-5 button, which activated an emergency shutdown procedure that immediately inserted all the control rods.Tại thời điểm này, hệ thống làm mát bằng nước của lò phản ứng đã sôi thành hơi nước và nhiệt độ tăng cao đã khiến các thanh nhiên liệu hoạt động trở lại. Công suất sinh ra đột ngột tăng cao, và phản ứng vượt khỏi tầm kiểm soát. •Vào lúc 1:23 sáng, Toptunov nhấn nút AZ-5, kích hoạt quy trình tắt khẩn cấp ngay lập tức chèn tất cả các thanh điều khiển.
But instead of shutting down the reaction, AZ-5 triggered a series of huge explosions that tore through the reactor and turbine halls of Unit 4.Thế nhưng thay vì tắt lò phản ứng, AZ-5 đã tạo ra một loạt vụ nổ lớn xé toạc lò phản ứng và phòng tua-bin của tổ máy số 4.
Chernobyl Key Idea #3: Soviet-made RBMK reactors contained a fatal design flaw. Lò phản ứng RBMK do Liên Xô sản xuất có một lỗ hổng thiết kế nghiêm trọng
So, the immediate trigger for the Chernobyl explosions was the activation of the AZ-5 emergency safety measure, which should’ve immediately killed the reaction. But why?Vậy đâu là nguyên nhân tạo ra vụ nổ Chernobyl ngay khi kích hoạt biện pháp an toàn khẩn cấp AZ-5 lẽ ra chỉ dùng để dừng ngay lập tức quá trình phản ứng?
Well, Chernobyl isn’t just a story of human error. There was another factor: a design flaw.Thực ra, Chernobyl không chỉ là một câu chuyện về lỗi vận hành của các công nhân. Có một yếu tố khác: Đã có một lỗ hổng trong thiết kế của hệ thống.
Chernobyl’s nuclear reactors were a particular Soviet type called High Power Channel Reactors (RBMK). Most nuclear plants use water to cool their reactors and also as a moderator – a substance that increases reactivity by slowing neutrons down – inside the core. But RBMK reactors use graphite as a moderator instead, which is less safe.Lò phản ứng hạt nhân sử dụng tại Chernobyl là một loại lò phản ứng đặc biệt của Liên Xô gọi là Lò High Power Channel Reactors (RBMK). Hầu hết các nhà máy hạt nhân sử dụng nước để làm mát lò phản ứng và cũng như một chất điều tiết - một chất làm tăng khả năng phản ứng bằng cách làm chậm neutron xuống - bên trong lõi. Nhưng các lò phản ứng RBMK thì lại sử dụng than chì làm chất điều tiết thay thế, một giải pháp ít an toàn hơn.
What’s more, Chernobyl’s reactors even used graphite on the tips of their control rods – this was the design flaw.Hơn nữa, các lò phản ứng của Chernobyl thậm chí đã sử dụng than chì trên các đầu thanh điều khiển của chúng - đây chính là lỗ hổng thiết kế.
Why would a reactivity-decreasing control rod be tipped with a reactivity-increasing material? Well, it was a terrible design choice. But these graphite tips weren’t meant to be removed from the reactor – in RBMK reactors, a “fully retracted” control rod still had its graphite tips sitting inside the reactor. The reactors’ designers thought this would allow operators more control over the reaction.Tại sao một thanh điều khiển nhằm mục đíc làm giảm tốc độ phản ứng lại được bịt đầu bằng một vật liệu làm tăng tốc độ phản ứng? Đó là một lựa chọn khủng khiếp. Nhưng những đầu than chì này không hoàn toàn bị rút ra khỏi lò phản ứng. Trong các lò phản ứng RBMK, ở trạng thái “rút hoàn toàn”, các đầu than chì vẫn còn nằm bên trong lò phản ứng. Những người thiết kế lò phản ứng nghĩ rằng thiết kế này sẽ cho phép những người vận hành kiểm soát nhiều hơn đối với phản ứng
But at Chernobyl on April 26, the control rods’ tips were outside the core when Toptunov pressed AZ-5. So, when the control rods moved into the core, the first material inserted was reactivity-increasing graphite. With the reactor already in an extremely unstable condition, the introduction of this graphite pushed it over the edge.Nhưng tại Chernobyl vào ngày 26 tháng 4, theo thủ tục giảm công suất của lò phản ứng, các đầu của thanh điều khiển đều nằm ngoài lõi trước khi Toptunov nhấn AZ-5. Vì vậy, khi các thanh điều khiển di chuyển vào lõi lò phản ứng, vật liệu đầu tiên được đưa vào là lại là than chì, vật liệu làm tăng tốc độ phản ứng. Trong lúc này, lò phản ứng đã ở trong một điều kiện cực kỳ không ổn định, việc xuất hiện của than chì vào lúc này đã khiến cho mọi thứ vượt khỏi giới hạn.
All water was instantly vaporized into steam, far too much to vent immediately. It caused an explosion, sending the 200-ton concrete shield of the reactor through the roof of Unit 4. And with no more water in the cooling pipes, the core superheated, caught fire and caused a second, even more powerful explosion. This destroyed the reactor’s containment building and scattered highly radioactive graphite over the power plant.Tất cả nước làm mát ngay lập tức bị bốc hơi, quá nhiều để thoát ra ngay lập tức. Nó đã gây ra một vụ nổ, thổi bay tấm khiên bê tông nặng 200 tấn của lò phản ứng bay qua mái nhà của Tổ máy số 4. Không còn nước trong các ống làm mát, lõi phản ứng bị quá nhiệt, bốc cháy và gây ra vụ nổ thứ hai, thậm chí còn mạnh hơn. Tòa nhà chứa lò phản ứng bị phá huy và than chì phóng xạ cao phát tán ra khắp nhà máy điện.
But why did Soviet authorities choose to develop RBMK reactors instead of using the other, safer alternatives popular in the West? There were several reasons.Nhưng tại sao chính quyền Liên Xô lại chọn phát triển lò phản ứng RBMK thay vì sử dụng các giải pháp thay thế khác an toàn hơn phổ biến ở phương Tây? Có một vài lý do chính sau đây:
For one thing, RBMK reactors are much more powerful than conventional Western reactors, able to produce twice the energy. They’re also cheaper, using only slightly enriched uranium as fuel. Most troubling of all, though, they can be quickly converted into plutonium-producing plants – the key substance for nuclear weapons.Thứ nhất, lò phản ứng RBMK mạnh hơn nhiều so với lò phản ứng thông thường của phương Tây, có thể tạo ra năng lượng gấp đôi. Thứ hai chúng cũng rẻ hơn, chỉ sử dụng uranium làm giàu một chút làm nhiên liệu. Cuối cùng, nguyên nhân chủ yếu là RBMK có thể được chuyển đổi nhanh chóng thành các nhà máy sản xuất plutonium – Nguyên liệu chủ yếu cho vũ khí hạt nhân.
With their design flaw, RBMK reactors were a ticking time bomb that finally detonated on April 26. But even so, the Soviet response was hardly swift.Cuối cùng, điều đó đã xảy ra, lò phản ứng RBMK cũng đã phát nổ vào ngày 26 tháng Tư năm 1986. Nhưng, phản ứng của Liên Xô lại không khẩn trương cho lắm.
Chernobyl Key Idea #4: Ignorance and denial characterized the initial aftermath of the explosion. Phản ứng đầu tiên là sự thờ ơ và phủ nhận hậu quả của vụ nổ
Immediately after the explosions, the Specialized Military Fire Department was called in. What they found shocked them: pockets of fire everywhere and Unit 4’s reactor hall in ruins.Ngay sau vụ nổ, Đơn vị Cứu hỏa Quân sự chuyên biệt đã được phái đến. Những gì họ nhìn thấy thực sự gây sốc: những đám cháy ở khắp mọi nơi và sảnh lò phản ứng của Đơn vị 4 đã trở thành đống đổ nát.
Blazes on the roof were the initial problem. Dressed in nothing but standard protective gear, the firefighters’ boots started melting from the extreme radioactive heat. On the roof, they saw silvery chunks of rock that spontaneously burst into flames; to prevent the fire spreading, they kicked them to the ground. Nobody had told the firefighters, but these rocks were pieces of graphite from Unit 4’s reactor core, emitting an unthinkable amount of deadly radiation.Những đám cháy trên mái nhà là vấn đề đầu tiên. Với trang phục không có gì ngoài những trang bị bảo hộ tiêu chuẩn, đôi giày của những người lính cứu hỏa đã bắt đầu tan chảy dưới sức nóng phóng xạ cực độ. Trên mái nhà, họ nhìn thấy những khối đá màu bạc tự phát bùng cháy; Để ngăn lửa cháy lan rộng, họ đã đá chúng xuống đất…Không ai nói với các nhân viên cứu hỏa này rằng, những tảng đá này là những mảnh than chì từ lõi lò phản ứng của Đơn vị 4, chúng đang phát ra một lượng bức xạ chết người không thể tưởng tượng được.
Soon the firefighters began to feel unwell. They all complained of headaches, a metallic taste in their mouths, dry throats and extreme nausea. It wasn’t long until they were vomiting. One firefighter, Petr Shavrei, removed metal debris from the tires of a fire truck with his bare hands – the skin immediately peeled off them.Chẳng mấy chốc, lính cứu hỏa bắt đầu cảm thấy không khỏe.Tất cả họ đều than phiền về những cơn đau đầu, một vị kim loại trong miệng, họng khô và cực kỳ buồn nôn. Rồi sau đó, họ bắt đầu nôn. Một lính cứu hỏa, Petr Shavrei, đã nhặt bỏ các mảnh vụn kim loại khỏi lốp xe cứu hỏa bằng tay không…Da tay của anh ngay lập tức bị lột ra.
Why were these firefighters sent into the world’s most toxic zone with no protection or forewarning? Because of the authorities’ shocking mixture of ignorance and denial.Tại sao những lính cứu hỏa này được gửi vào khu vực độc hại nhất thế giới mà không có sự bảo vệ hay cảnh báo trước?
In the crucial hours after the explosion, plant workers didn’t inform authorities that the reactor was damaged because they refused to believe it had exploded. Those in the control room – Dyatlov and Akimov particularly – simply believed that the turbine hall was damaged. Even as plant workers began to vomit from radiation sickness, most just attributed it to shock.Trong những giờ phút quan trọng sau vụ nổ, các công nhân nhà máy đã không thông báo cho chính quyền rằng lò phản ứng đã bị hỏng vì họ không tin rằng lò phản ứng đã phát nổ. Những người trong phòng điều khiển - đặc biệt là Dyatlov và Akimov - đơn giản chỉ nghĩ rằng phòng chứa turbin bị hư hại. Ngay cả khi các công nhân nhà máy bắt đầu nôn mửa vì bệnh phóng xạ, hầu hết họ chỉ nghĩ rằng là do bị sốc.
And while these workers were blinded by disbelief, other authorities sported their own brand of denial.Và trong khi những công nhân đang mờ mịt trong hoài nghi, thì những người có trách nhiệm lại chối bỏ việc thực sự đang xảy ra.
One such figure was Viktor Bryukhanov, director of the power plant and a senior administrative figure in the worker’s city of Prypiat. Rather than checking on the situation, he drafted a memo to party leaders in Kyiv only stating that the roof of Unit 4’s reactor hall was damaged.Một trong những nhân vật như vậy là Viktor Bryukhanov, giám đốc nhà máy điện và một nhân vật hành chính cấp cao ở thành phố công nhân Prypiat. Thay vì kiểm tra tình hình, anh ta đã thảo một bản ghi nhớ cho các lãnh đạo đảng ở Kyiv chỉ nói rằng mái của sảnh lò phản ứng của Đơn vị 4 đã bị hư hại.
In that memo, Bryukhanov also listed Chernobyl’s radiation level as 1,000 microroentgens per second. But their measuring equipment maxed out at this figure, and he knew that. Instead of stating that radiation levels were off the charts, he listed the incorrect figure he had instead.Trong bản ghi nhớ đó, Bryukhanov cũng liệt kê mức độ bức xạ của Chernobyl là 1.000 microroentgens mỗi giây. Nhưng thiết bị đo lường của họ đạt tối đa ở con số này, và anh biết điều đó. Thay vì nói rằng mức độ bức xạ nằm ngoài biểu đồ, thay vào đó, ông đã liệt kê con số không chính xác mà ông có.
Even when a subordinate with better equipment told Bryukhanov he’d measured 55,000 microroentgens, he simply brushed him off.Ngay cả khi một cấp dưới với thiết bị tốt hơn nói với Bryukhanov rằng anh ta đã đo được 55.000 microroentgens, anh ta chỉ đơn giản gạt đi.
With first responders increasingly sick, this state of denial didn’t last long – but it did last long enough to ruin many lives needlessly.Với những người phản hồi đầu tiên ngày càng ốm yếu, trạng thái từ chối này không kéo dài - nhưng nó kéo dài đủ lâu để hủy hoại nhiều mạng sống một cách không cần thiết.
Chernobyl Key Idea #5: Finally realizing the disaster’s magnitude, officials and scientists worked on damage limitation. Cuối cùng nhận ra mức độ nghiêm trọng của thảm họa, các quan chức cùng nhà khoa học đã ngồi lại với nhau để tìm cách hạn chế thiệt hại
Radiation sickness is a cruel killer. One type of radiation, ionizing radiation, separates electrons from their atoms. This kills living cells or causes them to malfunction. People exposed to high doses of ionizing radiation will develop acute radiation syndrome (ARS) – in severe cases, patients experience diarrhea, skin burns and nervous system failure.Phóng xạ là một kẻ giết người tàn nhẫn. Một loại bức xạ gọi là bức xạ ion hóa sẽ tách các electron khỏi nguyên tử của chúng. Điều này giết chết các tế bào sống hoặc khiến chúng gặp trục trặc. Những người tiếp xúc với bức xạ ion hóa liều cao sẽ có biểu hiện của hội chứng bức xạ cấp tính (ARS) - trong trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân bị tiêu chảy, bỏng da và suy hệ thống thần kinh.
Authorities couldn’t deny or downplay the disaster when firefighters and plant workers arrived at Prypiat hospital displaying ARS symptoms; the reactor had been damaged, and this was a catastrophe. But even so, Prypiat wasn’t evacuated. The day after the disaster, with radioactive ash spewing into the sky, Prypiat residents knew nothing.Các nhà chức trách không thể phủ nhận hoặc xem nhẹ thảm họa tại Chernobyl khi nhìn thấy lính cứu hỏa và công nhân nhà máy được chuyển đến bệnh viện Prypiat có các triệu chứng ARS; Như vậy là lò phản ứng đã bị hư hại, và đây là một thảm họa. Nhưng ngay cả như vậy, Prypiat vẫn không được sơ tán. Một ngày sau thảm họa, với tro phóng xạ phun lên bầu trời, cư dân Prypiat vẫn không biết gì.
Why? Because local authorities sat and waited for instructions from party bosses. They didn’t want to “create a panic.”Tại sao? Bởi vì chính quyền địa phương “không muốn tạo ra sự hoảng loạn. “
Meaningful action didn’t arrive until a state commission, led by the brusque politician Boris Shcherbina, arrived. A full 36 hours after the explosion, the commission’s chief scientific advisor Valery Legasov convinced Shcherbina to evacuate Prypiat. Residents were told this was temporary, but nobody saw home again.Hành động có ý nghĩa đầu tiến đã đến vào 36 giờ sau khi vụ nổ xảy ra. Valery Legasov thành viên của Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô đã thuyết phục Boris Shcherbina sơ tán Prypiat. Người dân được cho biết đây chỉ là cuộc sơ tán tạm thời, nhưng không có ai được nhìn thấy lại ngôi nhà của mình nữa.
With evacuation underway, the question remained: how were they going to tame the reactor? It was still aflame and belching out radioactive particles.Cùng với việc sơ tán đang diễn ra, câu hỏi vẫn được đặt ra là: họ sẽ chế ngự lò phản ứng như thế nào? Lò phản ứng vẫn còn rực cháy và phun ra các hạt phóng xạ.
The commission ordered helicopters to drop 5,000 tons of sand, lead, clay and boron onto the reactor. But many pilots lost their lives hovering over this nuclear inferno.Đầu tiên, Ủy ban đã ra lệnh cho các máy bay trực thăng thả 5.000 tấn cát, chì, đất sét và boron vào lò phản ứng. Nhưng nhiều phi công đã mất mạng khi lơ lửng trên địa ngục hạt nhân này.
Meanwhile, no one knew what was happening inside the reactor or whether this was helping. Each airdrop created a small explosion, spreading radioactive material into the atmosphere. But Legasov feared a more powerful explosion might be coming: that the superheated reactor might burn down to the basement, where 20,000 tons of radioactive water lay, and cause another steam explosion.Trong khi đó, không ai biết những gì đang xảy ra bên trong lò phản ứng hoặc liệu điều này có giúp ích gì không. Mỗi khi có một luồng khí tạo ra từ một vụ nổ nhỏ, các chất phóng xạ lại lan truyền vào khí quyển. Nhưng Legasov lo sợ một vụ nổ mạnh hơn có thể xảy ra: lò phản ứng quá nhiệt có thể đốt chát tầng hầm, nơi chứa 20.000 tấn nước phóng xạ và gây ra vụ nổ hơi nước khác.
To fix this, three engineers dove into the flooded underground corridors. They directed water into containment chambers, where it was pumped out by firefighters.Để khắc phục điều này, ba kỹ sư đã đi đến các hành lang ngầm ngập nước để xả nước vào các khoang chứa, nơi nó được lính cứu hỏa bơm ra ngoài.
Next, the commission worried that the reactor might burn its way down to the water table, spreading into the Dnieper River Basin and eventually contaminating the world’s oceans. So 380 miners dug a new chamber below the reactor. Inside this, builders constructed a protective concrete platform.Tiếp theo, Ủy ban lo lắng rằng lò phản ứng có thể đốt cháy xuống mực nước ngầm, và lan vào lưu vực sông Dnieper và cuối cùng làm ô nhiễm lan ra các đại dương toàn thế giới. Vì vậy, 380 thợ mỏ đã đào một buồng chứa mới bên dưới lò phản ứng. Bên trong buồng chứa này, được xây dựng một lớp tường bê tông bảo vệ.
No one knows how many lives these efforts cost. Worse, no one knows if they were even necessary. But we do know that further catastrophes on a continental scale didn’t occur.Không ai biết những nỗ lực này phải trả giá bằng bao nhiêu cuộc sống. Tệ hơn, không ai biết liệu chúng có cần thiết hay không. Nhưng chúng ta biết rằng những thảm họa tiếp theo ở quy mô lục địa đã không xảy ra.
After these measures were taken, it was time to begin the cleanup.Sau khi các biện pháp ngăn chặn được thực hiện, đã đến lúc bắt đầu dọn dẹp.
Chernobyl Key Idea #6: Further danger averted, the Soviet government began a gargantuan cleanup operation. Điều tồi tệ nhất dường như đã qua, ủy ban của Shcherbina đã triển khai hoạt động dọn dẹp có lẽ là lớn nhất trong lịch sử.
With the worst seemingly over, Shcherbina’s commission organized perhaps the largest cleanup operation in history. Chernobyl and its surrounding area were unimaginably contaminated and winds were carrying radioactive particles far further – a nuclear power station in Sweden, 1,200 km away, detected Chernobyl’s radiation.Chernobyl và khu vực xung quanh nó bị ô nhiễm không thể tưởng tượng được và gió đang mang các hạt phóng xạ đi xa hơn. Một nhà máy điện hạt nhân ở Thụy Điển, cách đó 1.200km, đã phát hiện ra bức xạ của Chernobyl.
Finally aware of the situation’s magnitude, Soviet high officials called upon their vast reserve of human resources, summoning over 600,000 soldiers, scientists, engineers and skilled workers to Chernobyl. These people, known as liquidators, decontaminated thousands of square kilometers of territory. They were given scant information and almost no protective clothing.Cuối cùng, nhận thức được tầm quan trọng của tình hình, các quan chức cấp cao của Liên Xô đã huy động nguồn dự trữ nhân lực khổng lồ, triệu tập hơn 600.000 binh sĩ, nhà khoa học, kỹ sư và công nhân lành nghề đến Chernobyl. Những người này, được gọi là Người tẩy rửa, đã tiến hành khử nhiễm hàng ngàn km2 lãnh thổ. Nhưng họ chỉ được cung cấp thông tin ít ỏi và hầu như không có quần áo bảo hộ.
Within a 30 kilometer exclusion zone around Chernobyl, helicopter pilots spread a liquid substance which forced radioactive dust to bond to surfaces. On the ground, troops sprayed a decontaminating solution on every possible surface.Trong khu vực khử nhiễm bán kính 30 km quanh Chernobyl, các phi công trực thăng đã rải một chất lỏng khiến bụi phóng xạ liên kết với các bề mặt. Còn trên mặt đất, quân đội phun một dung dịch khử trùng trên mọi bề mặt có thể.
Engineers conducted controlled demolitions of buildings and buried them in concrete pits, along with cars, cranes and computers. Soldiers shot and entombed contaminated cats, dogs and chickens, too.Các kỹ sư cũng đã tiến hành phá hủy các tòa nhà có kiểm soát và chôn chúng trong các hố bê tông, cùng với ô tô, cần cẩu và máy tính. Những người lính cũng bắn và chôn lấp các động vật như mèo, chó và gà bị nhiễm xạ.
They also razed and buried the Red Forest – an area of pine trees turned ginger-brown by radiation absorption.Họ cũng san bằng và chôn vùi Rừng Đỏ - một khu vực cây thông chuyển sang màu nâu gừng do hấp thụ bức xạ.
The most harrowing and courageous act, though, involved the removal of radioactive graphite from the roof of Unit 3. After attempting to do this with robots, only for their circuit boards to be damaged from the radiation, biorobots – that is, humans – cleared the roof manually. Clad with respirators and lead protective gear, 3,000 soldiers shoveled graphite from the roof, tossing it into the reactor hall below. Because of the extreme radiation, these biorobots worked one-off shifts lasting mere seconds.Tuy nhiên, hành động bi thảm và can đảm nhất liên quan đến việc loại bỏ than chì phóng xạ khỏi mái nhà của Tổ máy số 3. Sau khi cố gắng làm điều này với robot, chỉ để các bảng mạch của chúng bị hư hại do bức xạ, thì các biorobots - tức là con người - đã được giao nhiệm vụ làm sạch mái nhà, tất nhiên là bằng tay. Mang mặt nạ phòng độc và thiết bị bảo vệ chì, 3.000 binh sĩ thay phiên nhau xúc than chì từ trên mái nhà, ném nó vào sảnh lò phản ứng bên dưới. Do ảnh hưởng của bức xạ khủng khiếp, những robot sinh học này chỉ thay phiên nhau hoạt động lần lượt chỉ trong vài giây.
By this time it was mid-May, and the first victims of ARS began to die. The corpses of these firemen and plant operators were wrapped in plastic bags and placed in coffins. These coffins were also wrapped in plastic, placed in zinc caskets and lowered into deep graves covered by cement tiles. Three months after the accident, 28 people had been buried this way.Đến lúc này là giữa tháng Năm, và những nạn nhân đầu tiên của ARS bắt đầu qua đời. Thi thể của những người lính cứu hỏa và người vận hành nhà máy được bọc trong túi nhựa và đặt trong quan tài. Những chiếc quan tài này lại được bọc trong nhựa, đặt trong các hộp kẽm và hạ xuống những ngôi mộ sâu được bao phủ bởi gạch xi măng. Ba tháng sau vụ tai nạn, 28 người đã được chôn cất theo cách này.
The final step was the construction of a giant, 400,000-ton concrete sarcophagus enclosing Unit 4’s reactor. But before this could begin, 80,000 workers constructed a six-meter-thick concrete wall around Unit 4’s entire site, allowing some form of protection for concrete pourers working on the sarcophagus. It was finally completed in late November, with 200,000 workers laboring on the project. They worked in the most contaminated zone of the most contaminated area on the planet.Bước cuối cùng là xây dựng một chiếc quan tài bằng bê tông khổng lồ, nặng 400.000 tấn bao quanh lò phản ứng của Tổ máy số 4. Nhưng trước khi có thể tiến hành xây dựng, 80.000 công nhân đã xây dựng một bức tường bê tông dày sáu mét xung quanh toàn bộ khu vực của Tổ máy số 4, như là một hình thức bảo vệ cho các máy đổ bê tông hoạt động trong quá trình xây dựng quan tài nói trên. Cuối cùng chiếc quan tài khổng lồ đã được hoàn thành vào cuối tháng 11, với 200.000 công nhân lao động trong dự án. Họ đã làm việc trong khu vực ô nhiễm nhất của vùng đất bị ô nhiễm nhất trên hành tinh.
Chernobyl Key Idea #7: The social and environmental costs of Chernobyl were massive. Các hậu quả về xã hội và môi trường của Chernobyl là rất lớn
It’s hard to grasp the enormous consequences of Chernobyl, but two immediate categories can help us wrap our heads around it all: the environmental impact and the human cost.Thật khó để xác định đầy đủ hậu quả to lớn của Chernobyl, nhưng hai vấn đề có thể thấy ngay lập tức đó là: tác động đến môi trường và hậu quả về con người.
Regarding fatalities, the official Soviet death toll of 31 is still recognized in Russia today. But this figure only counts those killed by the blast or from ARS in the months after and is widely contested. Some scholars estimate that 50 people died of ARS, and many more may still die of radiation exposure in the future.Liên quan đến tử vong, số người chết chính thức của Liên Xô là 31 vẫn được ghi nhận ở Nga ngày nay. Nhưng con số này chỉ tính những người thiệt mạng vì vụ nổ hoặc từ ARS trong những tháng sau đó, hiện vẫn đang còn tranh cãi. Một số học giả ước tính rằng 50 người chết vì ARS, và nhiều người khác vẫn có thể chết vì phơi nhiễm phóng xạ trong tương lai.
What’s more, these figures don’t account for those whose lives have been – or will be – cut short by cancer, brought on by exposure to high doses of Chernobyl’s radiation. According to Vyacheslav Grishin of the Chernobyl Union, an advocacy group for former liquidators, around 60,000 liquidators have already died and 165,000 are permanently disabled. Some estimates for the long-term death toll run as high as 93,000.Hơn nữa, những số liệu này không giải thích cho những người có cuộc sống đã - hoặc sẽ - bị cắt ngắn bởi bệnh ung thư, do tiếp xúc với bức xạ liều cao của Chernobyl. Theo Vyacheslav Grishin thuộc Liên minh Chernobyl, một nhóm vận động cho những Người tẩy rửa trước đây, khoảng 60.000 Người Tẩy rửa đã chết và 165.000 người bị tàn tật vĩnh viễn. Một số ước tính cho số người chết lâu dài lên tới 93.000.
In the five years after Chernobyl, child cancer rates in Ukraine increased by 90 percent. Also, in 2005, over 19,000 Ukranian families received government assistance because of a family bereavement judged to be related to the disaster.Trong năm năm sau Chernobyl, tỷ lệ ung thư ở trẻ em ở Ukraine đã tăng 90%. Ngoài ra, vào năm 2005, hơn 19.000 gia đình người Ukraine đã nhận được sự trợ giúp của chính phủ vì gia đình được đánh giá là có liên quan đến thảm họa.
Chernobyl also led to the imprisonment of six plant managers and safety officials – including ten-year labor camp sentences for plant manager Viktor Bryukhanov, chief engineer Nikolai Fomin and deputy engineer Anatoly Dyatlov.Chernobyl cũng dẫn đến việc bắt giam sáu người có trách nhiệm tại nhà máy bao gồm các bản án trại lao động mười năm cho giám đốc nhà máy Viktor Bryukhanov, kỹ sư trưởng Nikolai Fomin và phó kỹ sư Anatoly Dyatlov.
The suicide of the government commission’s chief scientific advisor, Valery Legasov, is another black stain.Ngoài ra, còn vụ tự tử của cố vấn khoa học của ủy ban chính phủ, Valery Legasov.
Legasov angered Soviet officials by including details about RBMK reactor design in his report to the International Atomic Energy Agency in Vienna. Although he stuck to the party line and blamed personnel for the catastrophe, divulging Soviet nuclear design secrets was unacceptable. He was denied a Soviet award for his service at Chernobyl and, in 1987, his colleagues passed him over for promotion to the governing body of the USSR Academy of Sciences. Two years after Chernobyl, Legasov hung himself.Legasov chọc giận các quan chức Liên Xô bằng cách đưa thông tin chi tiết về thiết kế lò phản ứng RBMK trong báo cáo của mình cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tại Vienna. Việc tiết lộ bí mật thiết kế hạt nhân của Liên Xô là không thể chấp nhận được. Vì vậy, ông đã bị từ chối một giải thưởng của Liên Xô cho hoạt động của mình tại Chernobyl và vào năm 1987, các đồng nghiệp của ông đã vượt qua ông để thăng chức thành Lãnh đạo của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.Hai năm sau Chernobyl, Legasov đã treo cổ tự tử.
And of course, Chernobyl’s consequences were also environmental. Overall, the explosion released radiation equivalent to 500 Hiroshima bombs into the atmosphere, contaminating 100,000 square kilometers of eastern Europe.Và tất nhiên, hậu quả của Chernobyl còn là về môi trường. Tổng thể, vụ nổ đã phóng ra bức xạ tương đương với 500 quả bom ở Hiroshima vào bầu khí quyển, làm ô nhiễm 100.000 km2 ở phía đông châu Âu.
Inside this contaminated zone was the Ukrainian region of Narodychi. In 1988, filmmaker Yuriy Shcherbak produced a documentary about a Narodychi farm. It showed that, in the year following the accident, over 63 animals were born deformed.Bên trong khu vực bị ô nhiễm này là khu vực Narodychi của Ukraine. Năm 1988, nhà làm phim Yuriy Shcherbak đã sản xuất một bộ phim tài liệu về một trang trại Narodychi. Nó cho thấy, trong năm sau vụ tai nạn, hơn 63 động vật đã được sinh ra bị biến dạng.
But the impacts of Chernobyl weren’t just social and environmental – they were political, too.Nhưng những tác động của Chernobyl không chỉ là xã hội và môi trường - chúng còn mang tính chính trị.
Chernobyl Key Idea #8: The Chernobyl disaster contributed to the downfall of the Soviet system. Thảm họa Chernobyl đã góp phần làm sụp đổ của Nhà nước Xô Viết
It’s easy to fixate on the human and environmental impacts of Chernobyl because of their vast scope and terrible nature. That’d be a mistake, though, because the disaster also played a key role in one of the twentieth century’s most momentous political ruptures: Chernobyl catalyzed the collapse of the Soviet Union in 1991.Có thể dễ dàng khắc phục các tác động đến con người và môi trường của Chernobyl vì phạm vi rộng lớn và tính chất khủng khiếp của chúng. Tuy nhiên, đó là một sai lầm, bởi vì thảm họa cũng đóng một vai trò quan trọng trong một trong những rạn nứt chính trị quan trọng nhất của thế kỷ XX: Chernobyl đã xúc tác cho sự sụp đổ của Liên bang Xô viết vào năm 1991.
Once out of office, Mikhail Gorbachev even wrote that the meltdown was the “real cause” of the USSR’s demise. Chernobyl fatally undermined the public’s already wavering trust in the Soviet government. This was especially true for the Soviet republics of Ukraine, Belarus and Lithuania.Ngay khi mãn nhiệm, Mikhail Gorbachev thậm chí đã viết rằng cuộc khủng hoảng là “nguyên nhân thực sự” dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô. Chernobyl làm suy yếu nghiêm trọng lòng tin vốn đã dao động của công chúng đối với chính phủ Liên Xô. Điều này đặc biệt đúng đối với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô gồm Ukraine, Belarus và Litva.
Taking advantage of Gorbachev’s relaxation of censorship laws in 1986, authors and activists criticized the government’s handling of the disaster and publicized its consequences. Journalists like Alla Yaroshinskaya traveled the Ukranian countryside and reported on contamination and health risks. In the Narodychi district, she found that 80 percent of children had enlarged thyroid glands – a clear sign of high radiation exposure. Other reporters claimed that the government was lying about the extent of contamination because they didn’t want to block the construction of new nuclear plants.Lợi dụng sự nới lỏng luật kiểm duyệt của Gorbachev vào năm 1986, các tác giả và nhà hoạt động đã chỉ trích việc xử lý thảm họa của chính phủ và công khai hậu quả của nó. Các nhà báo như Alla Yaroshinskaya đã đi du lịch vùng nông thôn Ukraina và thuật lại về tình về ô nhiễm và rủi ro sức khỏe của khu vực này.Tại quận Narodychi, cô phát hiện ra rằng 80% trẻ em đã bị phì đại tuyến giáp - một dấu hiệu rõ ràng của việc tiếp xúc với phóng xạ cao. Các phóng viên khác cho rằng chính phủ đã nói dối về mức độ ô nhiễm vì họ không muốn ngăn chặn việc xây dựng các nhà máy hạt nhân mới.
With government criticism mounting and the economy in freefall, Gorbachev tried to shore up support for the government by introducing semi-free elections in 1988. But this just made things worse by opening the door to dissent.Với sự chỉ trích của chính phủ và nền kinh tế đang ở tình trạng rơi tự do, Gorbachev đã cố gắng hỗ trợ cho chính phủ bằng cách đưa ra các cuộc bầu cử bán tự do vào năm 1988. Nhưng điều này chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn bằng cách mở cánh cửa cho những người bất đồng chính kiến.
Stoked by environmental and health issues, citizens in Ukraine and Belarus were openly demonstrating against communist authorities by 1989. On September 30, a crowd of 30,000 gathered in Minsk to listen to the Belarusian Popular Front – a group of eco-activists.Bị kích động bởi các vấn đề môi trường và sức khỏe, nhiều cư dân ở Ukraine và Belarus đã công khai biểu tình chống lại chính quyền vào năm 1989. Vào ngày 30 tháng 9, một đám đông 30.000 người đã tập trung tại Minsk để lắng nghe buổi nói chuyện của một nhóm các nhà hoạt động sinh thái gọi tên là Mặt trận Bình dân Bêlarut.
In 1990, elections were held for the new Congress of People’s Deputies. In several Soviet republics, constituents elected deputies who associated themselves with national independence and denuclearization. In March, Lithuania declared independence and Gorbachev imposed an economic blockade on the country. Things were spiraling out of control.Năm 1990, các cuộc bầu cử đã được tổ chức để bầu ra Đại hội đại biểu nhân dân mới. Trong một số nước cộng hòa Xô viết, các thành phần được bầu là đại biểu liên kết với các phe ủng hộ độc lập dân tộc và phi hạt nhân hóa. Vào tháng 3, Litva tuyên bố độc lập và Gorbachev áp đặt một lệnh phong tỏa kinh tế đối với đất nước. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
In August 1991, democratic representatives inside the Ukrainian parliament declared independence from the Soviet Union, subject to a public referendum. The politician who read the declaration was Volodymyr Yavorivsky – head of a commission studying the consequences of Chernobyl. The independence referendum, held on December 11, 1991, resulted in an overwhelming “yes.” Nine days later, the Soviet Union was dissolved.Vào tháng 8 năm 1991, các đại diện dân chủ trong quốc hội Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô, và đồng ý tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Chính trị gia đã đọc bản tuyên bố là Volodymyr Yavorivsky - người đứng đầu một ủy ban nghiên cứu về hậu quả của Chernobyl.Cuộc trưng cầu dân ý về độc lập, được tổ chức vào ngày 11 tháng 12 năm 1991, kết quả “Đồng ý” áp đảo. Chín ngày sau, Liên Xô tan rã.
The USSR might have been confined to the dustbin of history in 1991, but the effects of the disaster at Chernobyl in 1986 will be felt for generations.Liên Xô có thể đã bị giới hạn trong thùng rác lịch sử vào năm 1991, nhưng ảnh hưởng của thảm họa Chernobyl năm 1986 sẽ còn được cảm nhận trong nhiều thế hệ.
Final summary The key message in this book summary: Tóm tắt
There’s no doubt that Chernobyl is one of the greatest disasters in human history, and the tragedy of the event is only multiplied by a close look at its causes. Incompetence, a deadly design flaw and the authorities’ woefully anemic response to the disaster are all unforgivable and caused horrific suffering that continues to this day. While the immediate effects of the calamity were eventually contained, the families of victims and those now living with reduced life expectancies caused by high doses of radiation will never be the same. And the largest casualty of Chernobyl, of course, was the Soviet Union itself, the fall of which shook the entire world.Trong khi những ảnh hưởng tức thời của thảm họa cuối cùng đã được ngăn chặn, cuộc sống của các gia đình nạn nhân và những người hiện đang sống với ảnh hưởng của phóng xạ sẽ không bao giờ như trước nữa…Và hậu quả lớn nhất của Chernobyl, tất nhiên chính là sự tan rã của nhà nước Liên Xô, sự sụp đổ làm rung chuyển cả thế giới

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
chernobyl.txt · Last modified: 2021/03/19 21:29 by 127.0.0.1