User Tools

Site Tools


bored_brilliant

Bored and Brilliant tóm tắt tiếng Việt

Lượt xem: 27

Bản tóm tắt cuốn sách Bored and Brilliant (Chán và rực rỡ) của tác giả Manoush Zomorodi dưới đây đang được đóng góp bởi các thành viên của trang web dichsach.club
Nếu bạn nhận thấy có nội dung nào chưa chính xác, hãy ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Chán và rực rỡBored and Brilliant
Manoush ZomorodiManoush Zomorodi
Khoảng cách có thể mở khóa bản thân năng suất và sáng tạo nhất của bạn như thế nàoHow Spacing Out Can Unlock Your Most Productive and Creative Self
Nó về cái gì?What's it about?
Bored and Brilliant (2017) cho rằng sự phiền nhiễu liên tục của cuộc sống hiện đại - từ điện thoại thông minh, quảng cáo đến email - đang tước đi một nguồn lực quan trọng của chúng ta: sự nhàm chán. Khi chúng ta thường xuyên bận rộn hoặc được giải trí, chúng ta không có thời gian để xử lý thông tin hoặc để tâm trí của mình lang thang. Điều này không chỉ khiến cuộc sống trở nên căng thẳng hơn; nó làm tổn hại đến khả năng sáng tạo của chúng ta, khiến chúng ta khó nảy ra những ý tưởng tuyệt vời.Bored and Brilliant (2017) posits that the constant distractions of modern life – from smartphones to advertisements to email – are depriving us of a crucial resource: boredom. When we’re constantly busy or being entertained, we have no time to process information or let our minds wander. This not only makes life more stressful; it harms our creativity, making it harder for us to come up with brilliant ideas.
Lần cuối cùng bạn nảy ra một ý tưởng tuyệt vời là khi nào? Nó có đánh bạn khi bạn đang đọc Twitter hoặc nhóm nhắn tin cho một số bạn bè không? Hoặc có thể ý nghĩ thiên tài đó đã đánh gục bạn trong suốt hai giờ đồng hồ xem say sưa trên YouTube?When was the last time you came up with a great idea? Did it hit you when you were reading Twitter or group texting some friends? Or maybe that genius thought struck you during a two-hour session of YouTube binge-watching?
Không? Chà, nếu bạn, giống như tác giả, nhận ra rằng lần cuối cùng bạn có một suy nghĩ sáng suốt là lần cuối cùng bạn cảm thấy buồn chán - cho dù bạn đang đi dạo dài không mục đích hay tắm vòi sen kéo dài - thì bạn không hề đơn độc.No? Well, if you, like the author, realized that the last time you had a brilliant thought was the last time you were bored – whether you were taking a long, aimless walk or an extended shower – you’re not alone.
Trên thực tế, bộ não của chúng ta cần sự nhàm chán để có thể thực sự sáng tạo. Vậy làm thế nào bạn có thể rút khỏi tất cả những phiền nhiễu kỹ thuật số và hưởng lợi từ cảm xúc buồn chán hiếm hoi của con người?In fact, our brains need boredom in order to get truly creative. So how can you unplug from all the digital distractions and benefit from that rare human emotion of boredom?
Tóm tắt cuốn sách này chỉ cho bạn con đường. Họ giải thích cách sự buồn chán thúc đẩy sự sáng tạo và cung cấp cho bạn một số gợi ý để cải thiện thói quen kỹ thuật số của bạn. Cuối cùng, bạn sẽ được đưa ra một thử thách giúp bạn rút phích cắm hoàn toàn - ít nhất là trong một thời gian ngắn.This book summary show you the way. They explain how boredom fuels creativity and give you some pointers for improving your digital habits. Finally, you’ll be given a challenge that’ll help you unplug entirely – at least for a little while.
Trong bản tóm tắt này về Chán và Rực rỡ của Manoush Zomorodi, bạn cũng sẽ họcIn this summary of Bored and Brilliant by Manoush Zomorodi, you’ll also learn
rằng trò chơi di động không chỉ là một thứ lãng phí thời gian;that mobile games aren’t just a waste of time;
làm thế nào để cải thiện trí nhớ của bạn; vàhow to improve your memory; and
cách thích hợp để thực hiện một sự giả mạo.the right way to take a fakeation.
Ý tưởng chính đáng buồn chán và rực rỡ # 1: Việc chúng ta tránh cảm giác buồn chán có thể làm ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo của chúng ta.Bored and Brilliant Key Idea #1: Our avoidance of boredom might be hurting our creativity.
Đó là chiều Chủ nhật và bạn không có gì để làm. Thực sự là không có gì - Internet không hoạt động, bạn chỉ có một mình, điện thoại của bạn chết và không có bất kỳ cuốn sách nào. Bạn nhận được hình ảnh.It’s Sunday afternoon and you’ve got nothing to do. Truly nothing – the internet is down, you’re all alone, your phone is dead and there aren’t any books. You get the picture.
Điều này nghe có vẻ là điều buồn tẻ và kinh khủng nhất từng có?Does this sound like the most mind-numbingly boring and awful thing ever?
Để cho bạn biết mức độ chán ghét mà chúng ta có, hãy xem xét một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Virginia. Trong thí nghiệm, những người tham gia được tiếp xúc với 3 loại kích thích: âm nhạc, hình ảnh và những cú sốc điện nhẹ. Sau một thời gian, những người tham gia được hỏi liệu họ có sẵn sàng trả tiền để ngăn chặn các cú sốc hay không, và 75% trong số họ nói rằng họ sẽ làm.To give you a sense of the level of dislike we have of boredom, consider a study conducted at the University of Virginia. In the experiment, participants were exposed to three types of stimuli: music, images and mild electric shocks. After some time, the participants were asked whether they’d be willing to pay to stop the shocks, and 75 percent of them said they would.
Những người tham gia sau đó có 15 phút để suy nghĩ về mọi thứ. Họ bị bỏ lại một mình và được đưa ra một nút, nếu được nhấn, sẽ khiến họ bị sốc. Đây là một phần kỳ lạ: một phần ba số người tham gia nói rằng họ sẽ trả một khoản phí để làm cho các cú sốc dừng lại đã quyết định nhấn nút để cố gắng giữ cho sự nhàm chán.The participants were then given 15 minutes to think things over. They were left alone and given a button that, if pressed, would shock them. Here’s the weird part: one-third of the participants who’d said they’d pay a fee to make the shocks stop decided to press the button in an attempt to keep the boredom at bay.
Vì vậy, chúng tôi thích cảm giác đau đớn khi bị điện giật nhẹ hơn là cảm giác buồn chán. Đây là một điều xấu hổ, bởi vì buồn chán là một lợi ích.So we prefer the pain of minor electrocution to the agony of boredom. This is a shame, because boredom is a boon.
Đối với những người mới bắt đầu, nó có thể thúc đẩy sự sáng tạo.For starters, it can boost creativity.
Hãy nghĩ lại lần tranh luận cuối cùng mà bạn đã có. Bạn đã xoay sở để đưa ra câu nói sau khi cắn câu nói, hoàn toàn đánh bại đối thủ của bạn? Hay là sau này, khi bạn ở một mình, bạn đã nghĩ ra những màn trở lại hoàn hảo đó?Think back to the last argument you had. Did you manage to deliver quip after biting quip, utterly vanquishing your opponent? Or was it later, when you were alone, that you came up with those perfect comebacks?
Khi chúng tôi tham gia vào thời điểm này, mạng lưới quan tâm điều hành của chúng tôi bắt đầu hoạt động. Mặc dù điều này khiến chúng ta sẵn sàng và tỉnh táo hơn, nhưng nó lại ức chế và kiểm soát sự chú ý của chúng ta, khiến chúng ta khó nảy ra những ý tưởng tuyệt vời hơn. Chỉ trong những khoảnh khắc buồn chán, mạng này mới tắt và bộ não của chúng ta chuyển sang tư duy sáng tạo.When we’re engaged in the moment, our executive attention network kicks into action. Although this makes us more ready and alert, it inhibits and controls our attention, making it harder to cook up great ideas. It’s only in moments of boredom that this network switches off, and our brains shift toward creative thinking.
Bạn thấy đấy, bộ não của chúng ta không chỉ tắt khi chúng ta buồn chán. Chúng vẫn hoạt động rất tích cực, sử dụng khoảng 95% năng lượng mà một bộ não hoạt động yêu cầu. Sự khác biệt ở đây là: khi buồn chán, chúng ta trở nên kém tập trung hơn và tâm trí của chúng ta bắt đầu trôi dạt, lướt qua những ký ức cũ và suy ngẫm về hiện tại và tương lai. Chúng tôi tạo ra những kết nối bất ngờ, giúp chúng tôi thỏa sức sáng tạo.You see, our brains don’t just shut off when we’re bored. They’re still very active, using about 95 percent of the energy that an engaged brain requires. The difference is this: when bored, we become less focused and our mind starts drifting, shuffling through old memories and reflecting on the present and the future. We create unexpected connections, which lend themselves to creativity.
Vì vậy, buồn chán không phải là xấu - nhưng chắc chắn là rất hiếm trong những ngày này.So boredom isn’t all bad – but it sure is rare these days.
Ý tưởng then chốt nhàm chán và rực rỡ # 2: Công nghệ mang lại sự tiện lợi tuyệt vời - nhưng sự tiện lợi này đi kèm với một cái giá.Bored and Brilliant Key Idea #2: Technology offers great convenience – but this convenience comes at a price.
Hãy đi bộ xuống phố, hoặc dành vài phút trên tàu điện ngầm hoặc xe buýt, và bạn sẽ thấy chúng: đám người cúi đầu xuống, mỗi người chăm chú vào màn hình của một thiết bị nào đó. Chắc chắn, điện thoại thông minh và máy tính bảng rất tuyệt - có thể bạn đang sử dụng chúng ngay bây giờ! - nhưng chúng cũng thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và hành động.Take a walk down the street, or spend a few minutes on the subway or a bus, and you’ll see them: hordes of people with their heads lowered, each gazing at the screen of some device. Sure, smartphones and tablets are great – you’re probably using one right now! – but they’re also altering the way we think and act.
Đối với một, chúng tôi không còn đọc hoặc xử lý thông tin như trước đây nữa.For one, we no longer read or process information as we used to.
Khi điều tra lý do tại sao mọi người gặp khó khăn trong việc đắm mình trong sách hoặc các văn bản dài khác, nhà văn Mike Rosenwald đã phát hiện ra: Internet đã thay đổi cách chúng ta đọc.When investigating why people were having difficulty getting immersed in books or other long texts, writer Mike Rosenwald made a discovery: the internet has altered the way we read.
Trước khi có internet, mọi người đọc một cách tuyến tính. Ngày nay, cách đọc của chúng tôi hoàn toàn là phi tuyến tính - chúng tôi cuộn và đọc lướt và theo các liên kết đến các câu chuyện khác. Và tất cả những việc bỏ qua, đọc lướt và cuộn này đang ảnh hưởng đến khả năng tương tác của chúng ta với những đoạn văn bản dài.Pre-internet, people read linearly. Today, our reading is utterly nonlinear – we scroll and skim and follow links to other stories. And all this skipping, skimming and scrolling is affecting our ability to engage with long stretches of text.
Một trường hợp trớ trêu ở điểm là chỉ có 30% những người bắt đầu bài báo của Rosenwald về nghiên cứu của anh ấy có thể đọc đến cùng.An ironic case in point is that only 30 percent of the people who began Rosenwald’s article about his research managed to read it to the end.
Nhưng không chỉ có internet là lỗi; màn hình cũng làm giảm khả năng đọc hiểu của chúng ta.But it’s not only the internet that’s at fault; screens are also reducing our reading comprehension.
Anne Mangen, một giáo sư tại Đại học Stavanger ở Na Uy, đã thực hiện một nghiên cứu trong đó một số người tham gia đọc một câu chuyện bí ẩn trên thiết bị đọc sách điện tử và những người khác đọc câu chuyện tương tự trong một cuốn sách đóng gáy. Trải nghiệm cảm xúc khi đọc là tương tự nhau đối với tất cả những người tham gia; tuy nhiên, những người đọc câu chuyện ở dạng sách đã trả lời tốt hơn nhiều trong việc trả lời các câu hỏi về trình tự thời gian của các sự kiện.Anne Mangen, a professor at the University of Stavanger in Norway, conducted a study that had some participants read a mystery story on an e-reader and others read the same story in a bound book. The emotional experience of reading was similar for all participants; however, those who read the story in book form were much better at answering questions about the chronology of events.
Tương tự như vậy, nhiếp ảnh kỹ thuật số và chụp ảnh liên tục đang ảnh hưởng đến trí nhớ của chúng ta.In a similar vein, digital photography, and our incessant picture-taking, is affecting our memory.
Ngày nay, mọi người chụp hàng chục bức ảnh mỗi ngày, cố gắng ghi lại và phát đi mọi khoảnh khắc. Nhưng nó đã được chứng minh rằng những khoảnh khắc chúng ta cố gắng lưu giữ theo cách này thực sự trở nên khó nhớ hơn.These days, people take dozens of pictures per day, attempting to capture and broadcast every moment. But it’s been shown that the moments we try to keep this way actually become harder to remember.
Trong một thử nghiệm, Linda Henkel của Đại học Fairfield đã cho các đối tượng tham quan một viện bảo tàng. Họ được yêu cầu chụp ảnh một số đối tượng. Những người khác, họ được hướng dẫn để quan sát đơn thuần. Kết quả? Những người tham gia đã có thời gian dễ dàng hơn nhiều khi ghi nhớ các chi tiết của các đối tượng mà họ chỉ quan sát và chưa chụp ảnh.In an experiment, Linda Henkel of Fairfield University had subjects tour a museum. They were told to take photos of some objects. Others, they were instructed to merely observe. The result? Participants had a much easier time remembering the details of objects they’d only observed and hadn’t photographed.
Ý tưởng then chốt nhàm chán và rực rỡ # 3: Sự chú ý của chúng tôi là có giá trị và các doanh nghiệp sẽ nỗ lực và nhiều nguồn lực để nắm bắt được điều đó.Bored and Brilliant Key Idea #3: Our attention is valuable, and businesses put a lot of effort and resources toward capturing it.
Những người buôn bán ma túy và những người trong lĩnh vực công nghệ có điểm gì chung? Không, câu trả lời là không, “Quá nhiều tiền.” Đó là cả hai đều gọi khách hàng của mình là “người dùng”.What do drug dealers and people in the tech sector have in common? No, the answer isn’t, “Too much money.” It’s that they both call their customers “users.”
Đây không phải là sự ngẫu nhiên. Nhiều thiết bị và nền tảng ngày nay cũng gây nghiện như bất kỳ loại thuốc nào - và các công ty muốn điều đó theo cách đó, vì sự chú ý của chúng tôi là tài sản quý giá nhất của họ.This is no coincidence. Many of today’s devices and platforms are as addictive as any drug – and companies want it that way, for our attention is their most valuable asset.
Thật vậy, các công ty biết cách khai thác bản năng của chúng ta để chúng ta vẫn được yêu thích.Indeed, companies know how to exploit our instincts so that we remain riveted.
Bạn đã bao giờ nghe nói về hiệu ứng tiến bộ ưu đãi chưa? Chà, đây là cách nó hoạt động:Have you ever heard of the endowed progress effect? Well, here’s how it works:
Chúng tôi có xu hướng ưu tiên những nhiệm vụ mà chúng tôi tin rằng chúng tôi sắp hoàn thành. Bộ não của con người đã phát triển đến mức mong mỏi hoàn thành, và hiệu ứng tiến bộ ưu đãi khiến mọi người cảm thấy rằng họ đang ở bên bờ vực của nó.We tend to favor tasks that we believe we’re close to completing. The human brain has evolved to long for completion, and the endowed progress effect makes people feel that they’re on the verge of it.
Đây là lý do tại sao LinkedIn, trong số các công ty khác, hiển thị thanh “hoàn thành” hồ sơ. Bằng cách liên tục nhắc bạn rằng bạn sắp hoàn thành, trang web sẽ tăng khả năng bạn theo dõi và thực sự thiết lập hồ sơ.This is why LinkedIn, among other companies, displays a profile “completion” bar. By constantly reminding you that you’re almost done, the site increases the likelihood of your sticking around and actually setting up a profile.
Theo ý kiến của chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số Nir Eyal, thao tác tinh vi như vậy là một kiểu kiểm soát tâm trí, có thể gây nghiện như rượu, thuốc lá hoặc bất kỳ loại ma túy nào khác. Eyal lập luận rằng từ 2 đến 5 phần trăm người dùng công nghệ trở nên nghiện nặng; đủ lý do, anh ấy tuyên bố, để đánh dấu các thiết bị và sản phẩm kỹ thuật số bằng một nhãn đặc biệt: có khả năng gây nghiện.In the opinion of digital marketing expert Nir Eyal, such subtle manipulation is a kind of mind control, which can be as addicting as alcohol, cigarettes or any other drug. Eyal argues that between 2 and 5 percent of technology users become severely addicted; reason enough, he claims, to mark digital devices and products with a special label: potentially addictive.
Nhưng nhiều công ty hiện đại còn làm nhiều hơn thế ngoài việc khai thác bản năng sẵn có và thói quen ăn sâu của chúng ta; họ cũng tìm cách tạo ra những thói quen hoàn toàn mới.But many modern companies do more than exploit our preexisting instincts and deep-seated habits; they seek to create completely new habits, too.
Bạn đã bao giờ nghĩ tại sao các công ty game di động lại giới hạn thời lượng chơi hoặc số mạng bạn có chưa? Chà, chúng tôi coi trọng các nguồn tài nguyên khan hiếm - vì vậy việc có ít thời gian chơi hoặc cơ hội chơi hạn chế khiến chúng tôi đánh giá cao trò chơi. Nó cũng buộc chúng ta phải chơi đi chơi lại, điều này sẽ hình thành thói quen.Have you ever thought about why mobile gaming companies limit the length of play or the number of lives you have? Well, we value scarce resources – so having little play time or limited chances to play makes us value the game. It also forces us to play again and again, which is habit-forming.
Các công ty thậm chí đã tìm ra những cách mới để mang lại sự thoải mái. Mọi người không thích sự không chắc chắn, đó là lý do tại sao Uber, ngay sau khi bạn yêu cầu một chuyến xe, cho bạn biết chính xác vị trí của tài xế của bạn.Companies have even found new ways to give comfort. People don’t like uncertainty, which is why Uber, right after you request a ride, shows you precisely where your driver is.
Sự thoải mái có được từ trải nghiệm này khiến người dùng có nhiều khả năng sử dụng dịch vụ hơn trong tương lai.The comfort derived from this experience makes users more likely to use the service in the future.
Ý tưởng chính đáng chán và rực rỡ # 4: Rút phích cắm có một loạt lợi ích.Bored and Brilliant Key Idea #4: There are a range of benefits to unplugging.
Chắc hẳn bạn đã từng thấy biển báo “không có máy tính xách tay” ở các quán cà phê. Trên thực tế, có một xu hướng không công nghệ đang lan rộng nhanh chóng, với việc mọi người tổ chức các khóa tu không có công nghệ và một số hoạt động nhạc sống thậm chí còn cấm sử dụng điện thoại.You’ve probably seen “no laptops” signs in cafes by now. There is, in fact, a fast-spreading no-tech trend, with people organizing technology-free retreats and some live music acts even forbidding the use of phones.
Nhưng bỏ túi điện thoại của bạn thực sự có tác dụng gì?But what good can pocketing your phone really do?
Nói chung, ngắt kết nối với công nghệ có thể giúp bạn kết nối với những người khác.Well, for one, disconnecting from technology can help you connect with others.
Trong một nghiên cứu của Virginia Tech, những người tham gia được xếp thành từng cặp và được yêu cầu nói chuyện với nhau trong 10 phút. Một số người đã chọn bỏ thiết bị di động của họ; những người khác đặt nó trên bàn hoặc cầm nó trên tay. Và sự hiện diện hay vắng mặt của những thiết bị này đã tạo ra sự khác biệt lớn. Mức độ đồng cảm được báo cáo là cao hơn khi không có thiết bị di động. Ngay cả khi các đối tác thảo luận biết rõ về nhau, sự hiện diện của một thiết bị đã thúc đẩy sự đồng cảm xuống dưới mức đối tác không sử dụng thiết bị, những người hoàn toàn xa lạ.In a Virginia Tech study, participants were put into pairs and asked to talk with each other for ten minutes. Some people chose to put away their mobile device; others put it on the table or held it in their hand. And the presence or absence of these devices made a big difference. Empathy levels were reported to be higher when mobile devices were absent. Even if the discussion partners knew each other well, the presence of a device drove empathy below the level of device-free partners who were complete strangers.
Hoặc xem xét Laura Norén, một giáo sư NYU, người đã quyết định thực hiện nghiên cứu từ Princeton và UCLA chỉ ra rằng ghi chú viết tay cải thiện khả năng lưu giữ thông tin. Sau khi nhận thấy rằng học sinh có vẻ kém tham gia hơn khi gõ, từng chữ, những gì cô ấy nói trong lớp, cô ấy đã ra lệnh cấm trong lớp học đối với máy tính xách tay. Và điều này đã cải thiện đáng kể khả năng và sự sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận trong lớp của học sinh.Or consider Laura Norén, an NYU professor who decided to act on research from Princeton and UCLA that indicates that taking handwritten notes improves information retention. After noticing that students seemed less engaged when typing, word for word, what she said in class, she put a classroom ban on laptops. And this dramatically improved the students’ ability and willingness to join in class discussions.
Tạm dừng công nghệ tương tự như nghỉ làm, điều mà hầu hết các công ty hiện nay đều biết là hoàn toàn quan trọng.Taking a break from technology is similar to taking a break from work, which most companies now know is absolutely crucial.
BCG Consulting đã học được điều này một cách khó khăn. Vâng, đó là một công ty tư vấn-quản lý hàng đầu. Có, nhân viên mới luôn tận tâm và háo hức. Nhưng có một vấn đề. Công việc căng thẳng và các chuyên gia tư vấn được gọi hàng ngày, vào mọi giờ, và những người làm việc ban đầu và những công nhân xuất sắc thường kiệt sức trong vòng chưa đầy 5 năm.BCG Consulting learned this the hard way. Yes, it was a top management-consulting firm. Yes, new employees were always committed and eager. But there was a problem. The work was intense, and consultants were on call every day, at all hours, and those initially chipper and excellent workers usually burned out in under five years.
Vì vậy, nhà kinh tế học Leslie Perlow đã đề xuất một giải pháp: chọn một ngày giữa tuần mà các nhà tư vấn sẽ không được phép làm việc hoặc thực hiện bất kỳ thông tin liên lạc nào với nhóm. Cô ấy được một nhóm chuyên gia tư vấn để dành một ngày rảnh rỗi, và hoàn toàn không muốn có thời gian cho riêng mình, ban đầu họ rất hoảng sợ.So economist Leslie Perlow proposed a solution: select a midweek day on which consultants wouldn’t be allowed to work or make any team communications. She got a team of consultants to take a free day, and, being utterly unused to having any time for themselves, they initially panicked.
Nhưng giải pháp này tỏ ra hiệu quả rõ rệt. Ban lãnh đạo của BCG đã ủng hộ điều đó, và các chuyên gia tư vấn đều phục hồi trong cuộc sống cá nhân và cải thiện tinh thần đồng đội của họ.But this solution proved remarkably effective. BCG’s management backed it, and the consultants both recovered in their personal lives and improved their teamwork.
Vì vậy, nghỉ ngơi từ công nghệ, hoặc từ công việc, chắc chắn có những lợi ích của nó. Thực sự nghỉ ngơi đó là tùy thuộc vào bạn.So taking a break from technology, or from work, certainly has its benefits. It’s up to you to actually take that break.
Ý tưởng chính đáng chán và rực rỡ # 5: Trò chơi di động có thể là một trợ giúp hoặc một trở ngại - tất cả phụ thuộc vào cách chúng chơi.Bored and Brilliant Key Idea #5: Mobile games can be a help or a hindrance – it all depends on how they’re played.
Hầu hết chúng ta đã làm được. Chúng tôi cài đặt một trò chơi trên điện thoại của mình, nghĩ rằng nó có thể là một trò tiêu khiển vui vẻ, không thường xuyên, nhưng trước khi biết điều đó, chúng tôi đã hoàn toàn say mê, chơi bất cứ khi nào có phút rảnh rỗi. Cho dù đó là Candy Crush, Clash of Clans hay Two Dots, những trò chơi này thường bị coi là lãng phí thời gian.Most of us have done it. We install a game on our phone, thinking it might be a fun, occasional pastime, but before we know it, we’re totally hooked, playing whenever there’s a free minute. Whether it’s Candy Crush, Clash of Clans or Two Dots, these games are often regarded as a waste of time.
Nhưng đó là sự đơn giản hóa quá mức. Tùy thuộc vào cách chúng ta chơi chúng, trò chơi di động thực sự có thể mang lại lợi ích.But that’s an oversimplification. Depending on how we play them, mobile games can actually be beneficial.
Theo Jane McGonigal, một tác giả và nhà phát triển game, có những cách chơi game đúng và sai. Tốt nhất là bạn nên chơi chúng theo từng đợt ngắn và để tạo ra các kết nối có ý nghĩa giữa trò chơi và thực tế. Theo McGonigal, làm điều này có thể cải thiện trạng thái tinh thần của bạn.According to Jane McGonigal, an author and game developer, there are correct and incorrect ways to play games. It’s best to play them in brief spurts, and to make meaningful connections between the game and reality. Doing this can, according to McGonigal, improve your mental state.
Mặt khác, bạn không nên quá đắm chìm vào trò chơi đến mức thực tế biến mất. Nếu bạn làm điều này, bạn có thể đang sử dụng trò chơi để thoát khỏi các vấn đề trong cuộc sống thực của mình, điều này thường xuyên hơn chỉ làm cho những vấn đề này trở nên tồi tệ hơn.On the other hand, you shouldn’t get so immersed in the game that reality falls away. If you do this, you may be using the game to escape your real-life problems, which, more often than not, only makes these problems worse.
Vì vậy, hãy chọn trò chơi của bạn một cách khôn ngoan. McGonigal tin rằng một số trò chơi có thể làm giảm căng thẳng và lo lắng, vì vậy nếu bạn phải vật lộn với những cảm giác này, thỉnh thoảng chơi trò chơi phù hợp trong khoảng mười phút có thể có tác dụng rất hữu ích.So choose your games wisely. McGonigal believes that some games can reduce stress and anxiety, so if you struggle with these feelings, playing the right game occasionally for about ten minutes can have very beneficial effects.
Điều quan trọng không kém là chúng ta phải dạy cho con mình thói quen chơi game lành mạnh, thay vì cấm hoàn toàn các trò chơi.It’s equally important that we teach our children healthy gaming habits, rather than banning games entirely.
Hãy xem xét giáo viên máy tính Joel Levin, người đã giới thiệu con gái mình với Minecraft khi cô bé mới bốn tuổi. Trò chơi cho phép người chơi khám phá một thế giới được tạo ngẫu nhiên, và Levin quan sát con gái mình tương tác với từng thế giới mới.Consider computer teacher Joel Levin, who introduced his daughter to Minecraft when she was four years old. The game allows players to explore a randomly-generated world, and Levin watched as his daughter interacted with each new world.
Nó khiến anh ấy ngạc nhiên rằng trò chơi sẽ là một công cụ hỗ trợ giảng dạy tuyệt vời. Thật vậy, với sự giúp đỡ của nó, con gái ông đã học được cách đánh vần từ đầu tiên của mình. Vì vậy, Levin đã giới thiệu lớp học của mình với Minecraft. Nó thành công đến nỗi cuối cùng anh ấy đã phát triển một phiên bản giáo dục với những người tạo ra trò chơi.It struck him that the game would be an excellent teaching aid. Indeed, with its help, his daughter had already learned to spell her first word. So Levin introduced his class to Minecraft. It was such a hit that he eventually developed an educational version with the game’s creators.
Ngày nay, MinecraftEdu giúp học sinh tại hơn 7.000 lớp học, trải rộng trên 40 quốc gia, học toán, lịch sử, nghiên cứu xã hội và hơn thế nữa.Today, MinecraftEdu helps students in more than 7,000 classrooms, spread across 40 countries, learn math, history, social studies and much more.
Khi được tiếp cận một cách chính xác, các trò chơi có tiềm năng mang lại nhiều lợi ích. Vì vậy, điều quan trọng là chúng tôi phải dạy và làm mẫu, hành vi kỹ thuật số lành mạnh - và đó là nội dung của phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo.When approached correctly, games have the potential to do plenty of good. So it’s important that we teach, and model, healthy digital behavior – and that’s what the next book summary is all about.
Ý tưởng chính đáng chán và sáng chói # 6: Những người trẻ tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương bởi công nghệ và họ phải được dạy để sử dụng nó một cách có trách nhiệm.Bored and Brilliant Key Idea #6: Young people are particularly vulnerable to technology, and they must be taught to use it responsibly.
Trẻ em thích sự phấn khích. Và có rất nhiều điều thú vị ngày nay, từ trò chơi trên thiết bị di động đến quảng cáo hào nhoáng cho đến video YouTube. Nhưng mặt hạn chế của sự hưng phấn và kích thích không ngừng nghỉ là vô số.Kids like excitement. And there’s a lot of excitement available these days, from mobile games to flashy ads to YouTube videos. But the drawbacks of nonstop excitement and stimulation are myriad.
Công nghệ hiện đại có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển thời thơ ấu đến mức nhiều ông lớn công nghệ không cho con mình sử dụng bất kỳ thiết bị nào. Steve Jobs chẳng hạn, không cho con mình sử dụng iPad.Modern-day technology has such a powerful effect on childhood development that many tech giants don’t let their kids use any devices at all. Steve Jobs, for example, wouldn’t let his kids use an iPad.
Và có một lý do chính đáng cho những chính sách nghiêm ngặt này.And there’s a good reason for these strict policies.
Hãy xem xét nghiên cứu của Tiến sĩ Mary Helen Immordino-Yang, người nghiên cứu cách giới trẻ tương tác với mạng xã hội. Những phát hiện của cô cho thấy rằng những đứa trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội có xu hướng kém đồng cảm hơn và kém thành thạo hơn trong việc giải quyết các vấn đề trong thế giới thực một cách sáng tạo.Consider the research of Dr. Mary Helen Immordino-Yang, who studies the way youths interact with social media. Her findings show that children who frequently use social media tend to be both less empathic and less adept at creatively solving real-world problems.
Người ta cũng chỉ ra rằng mạng xã hội ảnh hưởng đến cách giới trẻ hình thành ý kiến.It’s also been shown that social media affects how young people form opinions.
Trong một nghiên cứu tại UCLA, Lauren Sherman đã tạo một nguồn cấp dữ liệu Instagram mô phỏng và yêu cầu từng người tham gia từ một nhóm thanh niên đánh giá các bức ảnh. Nhưng đây là sự thay đổi: Sherman đôi khi xáo trộn số lượt thích mà mỗi bức ảnh có được. Dù cô nàng có thay đổi hình thức tăng like như thế nào thì những bức ảnh có nhiều lượt like vẫn luôn được giới trẻ yêu thích nhất.In one study at UCLA, Lauren Sherman created a simulated Instagram feed and had individual participants from a group of youths rate the pictures. But here’s the twist: Sherman would sometimes shuffle around the number of likes that each photo had. No matter how she shifted the pattern of likes, the photos with more likes were always the most popular with the youths.
Vậy làm thế nào chúng ta có thể chống lại những tác dụng phụ tiêu cực này?So how can we counteract these negative side effects?
Một kỹ thuật là cấm hoàn toàn công nghệ, đó là điều mà các trường Waldorf cố gắng thực hiện. Trước lớp bảy, học sinh tại các trường Waldorf không được tiếp xúc với công nghệ. Thật kỳ lạ, điều này đã khiến chúng trở nên đặc biệt phổ biến với các CEO của Thung lũng Silicon, những người cũng có xu hướng tin rằng công nghệ cản trở sự phát triển.Well, one technique is to ban technology completely, which is what Waldorf schools attempt to do. Before seventh grade, students at Waldorf schools aren’t exposed to technology at all. Oddly enough, this has made them particularly popular with Silicon Valley CEOs, who also tend to believe that technology hampers development.
Tuy nhiên, có một cách khác để làm điều đó: đưa ra hướng dẫn và để trẻ tự thiết lập giới hạn của mình.However, there’s another way to do things: give guidance and let children establish their own limits.
Phương pháp này chắc chắn đã hiệu quả tại Trại lãnh đạo Longacre ở Pennsylvania, nơi một nhân viên tên là Matt Smith đã tiến hành một thí nghiệm táo bạo. Thay vì đi theo hướng dẫn của hầu hết các trại hè và cấm công nghệ, Smith quyết định cho phép nó sau tuần đầu tiên của trại.This method certainly worked at Longacre Leadership Camp in Pennsylvania, where a staff member named Matt Smith conducted a daring experiment. Instead of following the lead of most summer camps and banning technology, Smith decided to allow it after the first week of camp.
Lúc đầu, việc sử dụng công nghệ tăng vọt - nhưng sau sự gia tăng ban đầu này, các trại viên bắt đầu thực thi các giới hạn của chính họ.At first, technology use shot up – but after this initial surge, campers began enforcing their own limits.
Và họ không chỉ giám sát bản thân họ; họ đã giám sát lẫn nhau. Chẳng hạn, những người cắm trại sẽ bị kêu gọi vì lạm dụng tai nghe hoặc nhắn tin ngoài thời gian yên tĩnh.And they not only monitored themselves; they monitored each other. Campers would be called out for overusing their headphones, for instance, or for texting outside of quiet time.
Nếu chúng ta có thể hướng dẫn chúng và làm gương tốt, không có lý do gì con cái chúng ta không thể hình thành mối quan hệ lành mạnh với công nghệ.If we can guide them and set a good example, there’s no reason our children can’t form healthy relationships with technology.
Ý tưởng chính đáng chán và rực rỡ # 7: Trở thành một người dùng công nghệ lành mạnh và có đầu óc hơn với thử thách Chán và Rực rỡ.Bored and Brilliant Key Idea #7: Become a healthier and more mindful technology user with the Bored and Brilliant challenge.
Vậy làm thế nào bạn có thể làm gương tốt cho người khác và hình thành thói quen sử dụng công nghệ tốt hơn?So how can you set a good example for others and form better technology habits?
Tại sao không bắt đầu bằng cách tham gia thử thách Chán nản và Rực rỡ? Đó là một chương trình kéo dài một tuần nhằm khuyến khích thói quen sử dụng công nghệ tốt hơn, với một thử thách nhỏ mới cho mỗi ngày trong tuần. Đây là những gì bốn ngày đầu tiên trông như thế nào:Why not start by taking on the Bored and Brilliant challenge? It’s a weeklong program that encourages better technology-usage habits, with a new mini challenge for each day of the week. Here’s what the first four days look like:
Ngày đầu tiên là về tự quan sát. Trong suốt một ngày bình thường, hãy ghi lại những thói quen kỹ thuật số của bạn. Có hai ứng dụng có thể giúp bạn làm điều này: Moment dành cho iOS và Space dành cho Android. Cả hai đều sẽ cho bạn biết bạn mở khóa điện thoại bao nhiêu lần mỗi ngày và bạn dành bao nhiêu thời gian trên thiết bị. Tại thời điểm này, bạn chỉ muốn biết cách sử dụng thiết bị điển hình của mình, vì vậy bạn chưa cần phải thay đổi hành vi của mình.Day one is about self-observation. Over the course of a normal day, take note of your digital habits. There are two apps that can help you do this: Moment, for iOS, and Space, for Android. Both will show you how many times you unlock your phone per day, and how much time you spend on the device. At this point, you just want to get an idea of your typical device usage, so there’s no need to alter your behavior yet.
Vào ngày thứ hai, bạn nên tránh sử dụng thiết bị của mình khi đang di chuyển. Cho dù bạn đang đi bộ, trên đường đi làm hay đang đứng trong thang máy, đừng từ bỏ ý muốn rút điện thoại ra. Và đừng làm điều đó bằng một nửa - thực sự không sử dụng nó chút nào. Không có podcast, không có nhạc, không có gì. Để điện thoại trong túi hoặc ví và quan sát thế giới xung quanh.On day two, you should avoid using your device when you’re on the move. Whether you’re on a walk, on your commute or standing in an elevator, don’t give in to the urge to take out your phone. And don’t do it by halves – really don’t use it at all. No podcasts, no music, nothing. Leave your phone in your pocket or purse and observe the world around you.
Ngày thứ ba là ngày không có ảnh, khá đơn giản: chỉ cần không chụp bất kỳ bức ảnh nào. Điều này vừa giúp bạn chiếm lĩnh được khoảnh khắc, vừa giúp bạn dễ dàng ghi nhớ những trải nghiệm của mình sau này. Nếu điều này quá dễ dàng, hãy cố gắng không chia sẻ hoặc thích ảnh.Day three is photo-free day, which is pretty straightforward: just don’t take any photos at all. This will both help you occupy the moment and make it easier for you to remember your experiences later. If this is too easy, try not to share or like photos, either.
Vào ngày thứ tư, bạn nên xóa một ứng dụng. Bạn biết điều đó - bạn sử dụng nó quá mức, đặc biệt là khi bạn có một thời điểm thất vọng. Và đừng gian lận - hãy thực sự xóa nó. Và nó phải được xóa. Sau khi nó biến mất, bạn sẽ tự do tận hưởng tất cả những khoảnh khắc mà bạn đã từng lãng phí!On day four, you should delete an app. You know the one – you overuse it, especially when you’ve got a down moment. And don’t cheat – really delete it. And it has to stay deleted. Once it’s gone, you’ll be free to enjoy all those moments that you used to waste!
Bắt đầu thử thách là phần khó nhất. Nhưng một khi bạn đã làm được điều đó, bạn có thể bắt đầu phần thứ hai của thử thách, đó là tất cả về việc tạo ra những thói quen kỹ thuật số lành mạnh hơn.Beginning the challenge is the hardest part. But once you’ve done that, you can begin the second part of the challenge, which is all about creating healthier digital habits.
Ý tưởng chính chán nản và rực rỡ # 8: Cải thiện thói quen kỹ thuật số của bạn trong ba ngày cuối cùng của thử thách Chán nản và rực rỡ.Bored and Brilliant Key Idea #8: Improve your digital habits during the last three days of the Bored and Brilliant challenge.
Bây giờ bạn đã thực hiện các bước để phá vỡ thói quen kỹ thuật số không lành mạnh của mình, đã đến lúc hình thành một số thói quen mới, tích cực. Khi bạn đã thiết lập được những thói quen này, bạn sẽ sẵn sàng khai thác tất cả các nguồn sáng tạo tiềm ẩn của mình.Now that you’ve taken steps toward breaking your unhealthy digital habits, it’s time to form some new, positive ones. Once you’ve established these habits, you’ll be ready to tap into all your hidden reservoirs of creativity.
Đã đến ngày thứ năm, có nghĩa là đã đến lúc bạn thực hiện hành vi giả mạo - nghĩa là chỉ định một khoảng thời gian mà trong đó bạn sẽ hoàn toàn không bị ngắt kết nối khỏi tất cả các thiết bị kỹ thuật số và sự phân tâm. Bạn nên sử dụng thời gian này để tập trung vào một dự án mà bạn có ý định hoàn thành hoặc đơn giản là để tận hưởng một chút yên bình và tĩnh lặng không thông báo.It’s day five, which means it’s time for you to take a fakeation – that is, to designate a window of time during which you’ll be completely unplugged from all digital devices and distractions. You should use this time either to focus on a project you’ve been meaning to complete or simply to enjoy a bit of notification-free peace and quiet.
Bây giờ hãy xác định kỳ nghỉ giả này cần kéo dài bao lâu, cho dù đó là nửa giờ hay cả ngày.Now determine how long this fake vacation needs to be, whether that’s half an hour or the whole day.
Trước khi rút phích cắm, hãy thiết lập thông báo trả lời tự động trên email của bạn, cho mọi người biết rằng bạn đang bận và không thể trả lời ngay lập tức. Làm điều này ngay cả khi thời gian chia tay của bạn kết thúc rất ngắn - và sau đó làm tương tự đối với các kênh khác mà mọi người có xu hướng liên hệ với bạn.Before unplugging, set up an auto-response message on your email, letting people know that you’re otherwise occupied and can’t respond immediately. Do this even if your break ends up being very short – and then do the same for the other channels through which people tend to contact you.
Vào ngày tiếp theo, ngày thứ sáu, thử thách của bạn khá đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là đến một không gian công cộng và dành một khoảng thời gian để xem và nghe (tất nhiên là không có bất kỳ thiết bị kỹ thuật số nào). Nếu bạn không thích ý tưởng quanh quẩn ở một nơi, hãy đi dạo một vòng không mục đích.On the next day, day six, your challenge is pretty simple. All you’ve got to do is go to a public space and spend a period of time watching and listening (without any digital devices, of course). If you don’t like the idea of lurking around one place, go take a long, aimless stroll.
Chú ý đến các tòa nhà, con người, âm thanh và mùi. Điều này không chỉ giúp bạn xoa dịu tâm trí và kích thích sự sáng tạo của bạn; nó thậm chí có thể mở rộng tầm mắt của bạn với một cái gì đó mà bạn đã bỏ lỡ hoàn toàn.Pay attention to the buildings, the people, the sounds and smells. This won’t only calm your mind and excite your creativity; it may even open your eyes to something you’d have otherwise missed altogether.
Thử thách của ngày thứ bảy tập hợp tất cả công việc bạn đã thực hiện cho đến nay.Day seven’s challenge brings together all the work you’ve put in so far.
Vào ngày này, bạn nên xác định chính xác một vấn đề trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy lo lắng hoặc bối rối. Khi bạn đã hoàn thành việc này, hãy dành 30 phút một mình, không bị phân tâm và không bị gián đoạn. Sau đó, lấy một tờ giấy và điền vào trang bằng các số một và các số không. Làm cho những con số càng nhỏ càng tốt, để nó mất một thời gian.On this day, you should pinpoint an issue in your life that makes you feel anxious or confused. Once you’ve done this, spend 30 minutes alone, with no distractions and no interruptions. Then get a sheet of paper and fill the page with ones and zeros. Make the numbers as small as possible, so that it takes a while.
Sau đó, khi tất cả những hoạt động không cần trí óc này đã khiến bạn cảm thấy buồn chán khủng khiếp, bạn nên lấy một tờ giấy mới và bắt đầu viết các giải pháp khả thi cho vấn đề mà bạn đã xác định trước đó.Then, when all this mindless activity has made you terribly bored, you should grab a new sheet of paper and start writing possible solutions to the issue you identified earlier.
Nếu mọi việc suôn sẻ, khả năng sáng tạo của bạn sẽ được kích thích đủ bởi tất cả sự nhàm chán này và bạn sẽ nghĩ ra một giải pháp mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến.If all goes well, your creativity will have been sufficiently stimulated by all this boredom and you’ll cook up a solution that you would never have thought of otherwise.
Đừng nghĩ rằng thử thách Chán và Rực rỡ sẽ giải quyết được vấn đề của bạn trong một sớm một chiều; nó sẽ không. Tuy nhiên, nó sẽ cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để cải thiện thói quen kỹ thuật số và các mối quan hệ của bạn với thiết bị của bạn.Don’t think the Bored and Brilliant challenge will solve your problems overnight; it won’t. However, it should provide you with the tools necessary for improving your digital habits and your relationships to your devices.
Đang đánh giá: Tóm tắt cuốn sách chán ngắt và rực rỡIn Review: Bored and Brilliant Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Công nghệ vô cùng hữu ích, nhưng nó cũng có thể gây hại rất nhiều. Bằng cách lưu tâm đến cách chúng ta tương tác với các thiết bị của mình và bằng cách tạo ra không gian để cảm thấy nhàm chán, chúng ta có thể phá vỡ sự kiểm soát mà công nghệ quá thường xuyên gây ra. Hơn nữa, trẻ em cần được dạy để sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Điều này không có nghĩa là giữ nó khỏi họ; đúng hơn, đó là vấn đề dạy họ cách sử dụng lành mạnh trông như thế nào. Chúng ta có thể cải thiện thói quen kỹ thuật số của chính mình và trở thành hình mẫu tốt hơn bằng cách thực hiện thử thách Chán và Rực rỡ.Technology is incredibly helpful, but it can do a great deal of harm, too. By being mindful of how we interact with our devices, and by creating space to be bored, we can break the control that technology too often exerts. Furthermore, children need to be taught to use technology responsibly. This doesn’t mean keeping it from them; rather, it’s a matter of teaching them what healthy usage looks like. We can improve our own digital habits, and become better role models, by taking on the Bored and Brilliant challenge.
Lời khuyên hữu íchActionable advice
Thực hiện một số thiền định nhanh chóng.Do some quick meditation.
Chade-Meng Tan, cựu Jolly Good Fellow tại Google, đã phát triển một phương pháp thiền bốn bước đơn giản được thiết kế để giúp mọi người bình tĩnh hơn và thành công hơn. Đây là các bước:Chade-Meng Tan, former Jolly Good Fellow at Google, developed a simple four-step meditation designed to make people calmer and more successful. Here are the steps:
1. Nghĩ về một người mà bạn quan tâm1. Think about a person you care about
2. Nghĩ rằng “Tôi cầu chúc cho người này hạnh phúc.”2. Think “I wish this person happiness.”
3. Giữ điều này trong đầu của bạn trong ba nhịp thở, vào và thở ra3. Keep this in your head for three breaths, in and out
4. Làm điều này hàng ngày và mong ước của bạn về hạnh phúc của người khác sẽ thực sự mang lại hạnh phúc cho bạn4. Do this every day and your wish for the happiness of another will actually bring you happiness

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
bored_brilliant.txt · Last modified: 2022/02/06 10:49 by 127.0.0.1