User Tools

Site Tools


bit_literacy

Bit Literacy tóm tắt tiếng Việt

Lượt xem: 24

Bản tóm tắt cuốn sách Bit Literacy (Bit Literacy) của tác giả Mark Hurst dưới đây đang được đóng góp bởi các thành viên của trang web dichsach.club
Nếu bạn nhận thấy có nội dung nào chưa chính xác, hãy ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Bit LiteracyBit Literacy
Mark HurstMark Hurst
Năng suất trong thời đại thông tin và quá tải emailProductivity in the Age of Information and E-mail Overload
Nó về cái gì?What's it about?
Bit Literacy (2007) là hướng dẫn dành cho những người muốn tận dụng thời gian của mình tốt hơn trong một thế giới tràn ngập thông tin không cần thiết. Bằng cách sử dụng các thủ thuật tổ chức và tiết kiệm thời gian của cuốn sách, bạn sẽ trở nên tốt hơn trên con đường trở nên hiểu biết một chút.Bit Literacy (2007) is the go-to guide for people who want to make better use of their time in a world permeated by unnecessary information. By employing the book’s organizational and time-saving tricks, you’ll be well on your way to becoming bit-literate.
Chúng ta khá may mắn khi sống trong thế giới hiện đại. Chúng ta không cần phải đi qua thư viện khi chúng ta cần một số thông tin quan trọng; chúng tôi chỉ cần tra cứu nó trên điện thoại thông minh của mình. Chúng tôi không cần đợi hai tuần để phát triển những bức ảnh từ kỳ nghỉ mới nhất của chúng tôi; chúng ta có thể chỉ cần cuộn qua chúng trên iPhone hoặc tải chúng xuống máy tính xách tay của mình.We are pretty lucky to live in the modern world. We don’t have to traipse over to the library when we’re in need of some important information; we simply look it up on our smartphones. We don’t need to wait two weeks for the photos from our latest vacation to be developed; we can simply scroll through them on our iPhone or download them onto our laptop.
Chưa hết, bất chấp những lợi ích tuyệt vời này, việc sống trong thế giới kỹ thuật số cũng gây ra nhiều vấn đề. Thứ nhất, nguồn cung cấp thông tin liên tục từ nguồn cấp dữ liệu và mạng xã hội của chúng tôi khiến chúng tôi quá tải với thông tin, và sau đó là hộp thư đến của chúng tôi, chứa đầy các nhiệm vụ và lời nhắc, đòi hỏi chúng tôi phải chú ý.And yet, despite these awesome benefits, living in a digital world also causes many problems. For one, the constant supply of information from our newsfeed and social media keeps us overloaded with information, and then there is our inbox, overfilled with tasks and reminders, demanding our attention.
Làm thế nào để đối phó với sự dư thừa đầu vào này? Bản tóm tắt cuốn sách này phác thảo một số bước đơn giản sẽ giúp bạn giảm bớt những tác động tiêu cực của thế giới kỹ thuật số; theo dõi họ và bạn sẽ gặt hái được những lợi ích khi được kết nối mà không phải chịu chi phí.How to deal with this surfeit of input? This book summary outline some simple steps that’ll help you diminish the negative side effects of the digital world; follow them, and you’ll reap the benefits of being connected without suffering the costs.
Trong phần tóm tắt này về Bit Literacy của Mark Hurst, bạn sẽ khám pháIn this summary of Bit Literacy by Mark Hurst, you’ll discover
tại sao không ai nên sử dụng chuột máy tính, bao giờ hết;why no one should use a computer mouse, ever;
tại sao hộp thư đến e-mail tốt nhất lại hoàn toàn trống rỗng; vàwhy the best e-mail inboxes are completely empty; and
tại sao danh sách việc cần làm của bạn phải trực tuyến chứ không phải trên giấy.why your to-do list should be online, not on paper.
Ý tưởng chính về Bit Literacy # 1: Giá rẻ, dễ phổ biến và lưu trữ, bit đang lan rộng trên mọi lĩnh vực của xã hội.Bit Literacy Key Idea #1: Cheap and easy to disseminate and store, bits are spreading across all areas of society.
Trong nhiều thế kỷ, bất cứ khi nào mọi người muốn ghi lại điều gì đó quan trọng hoặc truyền tải kiến thức, họ phải sử dụng giấy, và như một phương tiện phổ biến thông tin, giấy mang lại rất nhiều lợi thế: nó bền, dễ sử dụng và cực kỳ rẻ.For centuries, whenever people wanted to record something important or transmit knowledge, they had to use paper, and as a medium for disseminating information, paper does offer plenty of advantages: it’s durable, easy to use and exceedingly cheap.
Tuy nhiên, theo thời gian, chúng ta đã bắt đầu thấy những nhược điểm của giấy. Thứ nhất, thông tin được lưu trữ trên giấy chiếm rất nhiều không gian. Chỉ cần nghĩ đến các kệ chứa đầy chủ đề trong thư viện địa phương của bạn.Over time, however, we’ve begun to see paper’s disadvantages. For one, information stored on paper takes up lots of space. Just think of the shelves full of tomes in your local library.
Trong thế giới hiện đại của chúng ta, chúng ta đang thay thế giấy bằng bit, một phương tiện lưu trữ thông tin với các đặc tính độc đáo giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng hơn bất kỳ phương tiện nào khác.In our modern world, we’re replacing paper with bits, an information storage medium with unique properties that make it more time- and energy-efficient than any other.
Bit là những xung điện cực nhỏ trong đó có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin mà hầu như không cần không gian vật lý. Kết hợp với tốc độ truyền rất cao, các bit có thể được chia sẻ dễ dàng với nhiều người nhận.Bits are tiny electrical impulses in which huge amounts of information can be stored with almost no need of physical space. Combined with their very high transmission speed, bits can be shared easily with numerous recipients.
Ngày nay, bạn có thể gửi e-mail hoặc xuất bản một bài báo tiếp cận hàng triệu người trên toàn thế giới chỉ trong một giây - tất cả chỉ bằng một nút bấm. Trong quá khứ, loại tầm với này sẽ cần nhiều cây để tạo ra giấy và nhiều mực để viết ra thông tin. Khi đó, văn bản của bạn cần phải được chuyển đi khắp thế giới, tiêu tốn cả nhiên liệu và thời gian.Today, you can send an e-mail or publish an article that reaches millions of people worldwide in just a second – all with the click of a button. In the past, this kind of reach would’ve required many trees to produce the paper, and much ink for the writing out of the information. Your text would then need to be shipped around the world, consuming both fuel and time.
Ngày nay, số lượng bit đang tồn tại không ngừng tăng lên và liên tục nhờ vào internet và các thiết bị tương tác. Máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng, PC, máy ảnh, v.v. - tất cả các thiết bị này đều sản xuất, lưu trữ và gửi bit.Today, the number of bits in existence is constantly growing and flowing thanks to the internet and to interactive devices. Laptops, smartphones, tablets, PCs, cameras, and so on – all these devices produce, store and send bits.
Internet thậm chí đã giải phóng các bit khỏi những giới hạn của không gian vật lý. Một bài báo có thể được truy cập khắp nơi trên thế giới - trong nhiều năm - mà không bị hao mòn về thể chất. Hầu như mọi ngành công nghiệp đều nhận thấy lợi ích của bit và đang tích hợp chúng vào quy trình sản xuất và phân phối của họ. Do đó, số lượng bit bạn xử lý hàng ngày sẽ chỉ tiếp tục tăng lên.The internet has even freed bits from the limitations of physical space. A single article can be accessed all over the world – for years – without being subject to physical wear and tear. Virtually every industry has seen the benefit of bits and is integrating them into their production and distribution processes. As a result, the number of bits you deal with on a daily basis will only continue to grow.
Ý tưởng chính về Bit Literacy # 2: Để không phải chịu áp lực của tình trạng quá tải thông tin, người dùng phải học cách “để các bit trôi qua”.Bit Literacy Key Idea #2: In order to be free from the stress of information overload, users must learn to “let the bits go.”
Như bạn đã học trước đây, các bit chỉ đơn thuần là các xung điện - chúng không có trọng lượng. Và chúng có sức mạnh đè nặng mọi người, cả về tinh thần và cảm xúc.As you learned before, bits are merely electrical impulses – they have no weight. And yet they have the power to weigh people down, both mentally and emotionally.
Ngày nay, chúng tôi có nhiều kênh hơn bao giờ hết để tương tác với nhau trên nhiều luồng bit khác nhau, tất cả đều đòi hỏi sự chú ý và tương tác liên tục của chúng tôi. Tin nhắn văn bản, tin nhắn tức thì, Twitter, Instagram, nhiều tài khoản e-mail, Facebook, v.v. - có bao nhiêu kênh trong số này yêu cầu bạn chú ý hàng ngày?Today, we have more channels than ever before to interact with one another across various bitstreams, all demanding our constant attention and engagement. Text messages, instant messages, Twitter, Instagram, multiple e-mail accounts, Facebook, and so forth – how many of these channels demand your daily attention?
Nếu bạn không thể quản lý các dòng bit này, bạn có thể nhanh chóng bị quá tải. Trong khi hầu hết mọi người đã học các nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng máy tính (duyệt web, xử lý văn bản, v.v.), hầu như không ai trong chúng ta biết cách đối phó với dòng bit ngày càng tăng liên tục này.If you are unable to manage these bitstreams, you may quickly become overloaded. While most people have learned the fundamentals of using a computer (web browsing, word processing, etc.), hardly any of us know how to deal with this constantly increasing influx of bits.
Có hai phản ứng phổ biến đối với quá tải bit. Đầu tiên là sự thụ động và tránh các dòng bit. Hộp thư đến e-mail của bạn ngày càng nhiều và lộn xộn? Màn hình của bạn có đầy đủ các tệp và biểu tượng? Sau đó, bạn trở nên thụ động do quá tải bit.There are two common reactions to bit overload. The first is passivity and avoidance of bitstreams. Is your e-mail inbox ever-growing and cluttered? Is your desktop full of files and icons? Then you’ve become passive due to bit overload.
Thứ hai là lối sống “luôn bật”, đặc trưng bởi phản ứng vội vàng và khẩn cấp mỗi khi điện thoại thông minh của bạn phát ra tiếng bíp.The second is the “always on” lifestyle, characterized by a hasty and urgent reaction every time your smartphone beeps.
Cả hai cách tiếp cận đều dẫn đến mất kiểm soát dần dần. Khi các bit chồng chất lên nhau, chúng trở thành những thứ gây mất tập trung gây căng thẳng, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cuộc sống. Về cơ bản, bạn có thể thấy điều này ở mọi nơi bạn đến. Chỉ nghĩ về tất cả cha mẹ và con cái đang loay hoay với điện thoại thông minh của họ trên bàn ăn thay vì dành thời gian chất lượng cho nhau.Both approaches lead to a gradual loss of control. As the bits pile up, they become stress-inducing distractions that affect productivity and quality of life. You can see this basically everywhere you go. Just think of all the parents and children that fiddle with their smartphones at the dinner table instead of spending quality time with one another.
Khi đối mặt với tình trạng quá tải bit, mục tiêu của bạn nên là giảm tải xuống 0, do đó mang lại sự nhẹ nhõm và khả năng chủ động lựa chọn những gì cần giải quyết tiếp theo. Và đây là lúc Bit Literacy xuất hiện - sử dụng các tài nguyên và công cụ của bạn để xử lý hiệu quả các dòng bit đến, luôn tìm lý do để xóa, lọc và loại bỏ các bit nhằm “đạt được sự trống rỗng”.When faced with bit overload, your goal should be to reduce the load to zero, thus bringing relief and the ability to actively choose what to deal with next. And this is where Bit Literacy comes in – using your resources and tools to efficiently deal with the incoming bitstreams, always looking for reasons to delete, filter and let go of the bits in order to “achieve emptiness.”
Được rồi, nhưng làm thế nào để bạn tương tác với bit một cách lành mạnh hơn? Các bản tóm tắt sách sau đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các công cụ bạn cần để tương tác với các điều khoản của mình.Okay, but how do you engage with bits in a healthier way? Our following book summarys will give you the tools you need to engage with bits on your terms.
Ý tưởng chính về Bit Literacy # 3: Đạt được sự trống rỗng bằng cách phân biệt các e-mail với nội dung của chúng.Bit Literacy Key Idea #3: Achieve emptiness by differentiating e-mails from their content.
Có bao nhiêu e-mail chưa đọc trong hộp thư đến của bạn? 1.000? Hơn? Dòng bit được xử lý sai phổ biến nhất là e-mail. Nhưng tại sao?How many unread e-mails are in your inbox? 1,000? More? The most commonly mishandled bitstream of all is e-mail. But why?
Một phần là do mọi người sử dụng hộp thư đến e-mail của họ để làm những việc mà nó không được thiết kế, do đó dẫn đến quy trình làm việc không hiệu quả và mất tinh thần.In part, this is because people use their e-mail inbox to do things it wasn’t designed for, thus leading to an ineffective and demoralizing workflow.
Ví dụ: nhiều người cho rằng thật khéo léo khi sử dụng hộp thư đến của họ như một danh sách việc cần làm, gửi cho họ các thư nhắc nhở để theo dõi các nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, mỗi e-mail cạnh tranh sự chú ý của bạn với tất cả các e-mail khác, làm cho mỗi e-mail (bao gồm cả lời nhắc của bạn) khó tìm, dễ quên và không thể ưu tiên.For example, many people think it’s clever to use their inbox as a to-do list, sending themselves reminder mails to keep track of important tasks. However, each e-mail competes for your attention with all the other e-mails, making each e-mail (including your reminders) hard to find, easy to forget and impossible to prioritize.
Điều tương tự cũng áp dụng cho việc sử dụng hộp thư đến của bạn làm hệ thống lưu trữ cho mật khẩu, danh bạ, danh sách, dấu trang, v.v. Giống như danh sách việc cần làm của bạn, thông tin quan trọng này bị mất trong mớ hỗn độn.The same applies to using your inbox as a storage system for passwords, contacts, lists, bookmarks, and so forth. Like your to-do lists, this important information gets lost in the clutter.
Giải quyết vấn đề này bằng cách phân biệt các e-mail của bạn với nội dung của chúng.Obviate this problem by differentiating your e-mails from their content.
Nội dung của một e-mail nên xác định cách nó được xử lý. Ví dụ: nếu bạn có e-mail hướng dẫn bạn viết báo cáo, bạn nên đặt nhiệm vụ này vào danh sách việc cần làm, nơi bạn có thể ưu tiên nó với những việc cần làm khác.The content of an e-mail should determine how it is handled. For example, if you have an e-mail instructing you to write a report, you should put this task on a to-do list, where you can prioritize it with other to-dos.
Tương tự như vậy, ngày tháng nên được đánh dấu trong lịch của bạn, địa chỉ phải được lưu trong sổ địa chỉ của bạn, các liên kết trong dấu trang, v.v.Similarly, dates should be marked in your calendar, addresses should be saved in your address book, links in a bookmark, and so on.
Làm trống hộp thư đến của bạn ít nhất một lần mỗi ngày bằng cách chuyển các e-mail đến vị trí thích hợp của chúng. Bắt đầu bằng cách đọc qua e-mail cá nhân từ bạn bè và gia đình; tận hưởng trải nghiệm và lưu những trải nghiệm bạn muốn giữ trong một thư mục cá nhân. Xóa phần còn lại.Empty your inbox at least once a day by moving e-mails to their proper places. Start by reading through personal e-mails from friends and family; savor the experience, and save the ones you want to keep in a personal folder. Delete the rest.
Tiếp theo, đã đến lúc xem qua bất kỳ bản tin nào và các e-mail “FYI” khác. Nếu bạn có thời gian, hãy đọc chúng. Nếu không, hãy xóa chúng.Next, it’s time to go through any newsletters and other “FYI” e-mails. If you have the time, read them. Otherwise, delete them.
Cuối cùng, nếu bạn có bất kỳ việc cần làm nào trong hộp thư đến của mình, hãy tiếp tục và xử lý chúng, miễn là chúng chỉ mất hai phút hoặc ít hơn. Nếu không, hãy tạo việc cần làm trong danh sách việc cần làm của bạn.Finally, if you have any to-dos in your inbox, go ahead and take care of them, as longs as they’ll only take two minutes or less. Otherwise, create a to-do on your to-do list.
Bằng cách thiết lập một thói quen hàng ngày để hộp thư đến của bạn hoàn toàn trống rỗng, bạn giảm thiểu thời gian dành cho e-mail, để lại nhiều thời gian hơn cho công việc thực tế.By establishing a daily routine that keeps your inbox completely empty, you minimize the time you have to spend with e-mail, leaving more time for actual work.
Ý tưởng chính về Bit Literacy # 4: Tối ưu hóa danh sách việc cần làm của bạn bằng các công cụ chuyên biệt, chẳng hạn như Good Todo.Bit Literacy Key Idea #4: Optimize your to-do list with specialized tools, such as Good Todo.
Khi bạn đã làm trống hộp thư đến của mình, hãy tận hưởng cảm giác trong giây lát. Tận hưởng cảm giác hoàn thành.Once you’ve emptied your inbox, savor the feeling for a moment. Enjoy the feeling of accomplishment.
Bây giờ đã đến lúc chuyển sang danh sách việc cần làm của bạn.Now it’s time to move on to your to-do list.
Notepad và Post-Its sẽ không hoạt động trong thế giới hạnh phúc của chúng ta. Đơn giản là có quá nhiều việc phải làm và không đủ giấy để giữ mọi thứ ngăn nắp.Notepads and Post-Its won’t do in our bit-happy world. There’s simply too much to do and not enough paper to keep everything organized.
Vì vậy, hãy thử sử dụng Good Todo, công cụ việc cần làm đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.So try using Good Todo, the simple yet incredibly efficient bit-literate to-do tool.
Good Todo có lịch với danh sách việc cần làm có thể ưu tiên hàng ngày, cho phép bạn chỉ tập trung vào công việc của ngày hôm nay mà không cần lo lắng về tương lai. Mỗi nhiệm vụ được ấn định một khoảng thời gian khi nó phải được thực hiện hoặc hoàn thành - bởi vì trước ngày đó, đó chỉ là một sự phân tâm.Good Todo has a calendar with a prioritizable to-do list for every day, allowing you to focus on only today’s work without worrying about the future. Each task is assigned a time when it is to be worked on or completed – because before that date, it’s just a distraction.
Để hiểu tại sao điều này lại quan trọng, hãy tưởng tượng rằng bạn đã dán một tờ giấy nhớ lên tủ lạnh có nội dung “Nhận giặt hấp vào thứ Sáu”. Tuy nhiên, hôm nay là thứ Hai. Bạn sẽ phải nhìn thấy nó trong ít nhất ba ngày mà không thể thực hiện hành động! Điều này không chỉ khiến tinh thần mất tinh thần mà còn khiến bạn dễ quên nếu có chuyện khác xuất hiện.To understand why this is important, imagine that you’ve put a sticky note on your refrigerator that says “Pick up dry cleaning on Friday.” Today, however, is Monday. You’ll have to see it for at least three days without being able to take action! Not only is this demoralizing, it also makes it easy to forget if other things come up.
Một trong những lợi ích khác của Good Todo là sự đơn giản. Việc tạo việc cần làm cực kỳ dễ dàng: tất cả những gì bạn phải làm là chuyển tiếp hoặc gửi CC cho e-mail.Another one of Good Todo’s benefits is simplicity. It’s exceedingly easy to create to-dos: all you have to do is forward or CC an e-mail.
Ví dụ: chỉ cần chuyển tiếp một tin nhắn đến [email protected], bạn đã tạo được việc cần làm sẽ đến hạn sau hai tuần. Dòng chủ đề trở thành bản tóm tắt việc cần làm của bạn và thông báo sẽ được lưu trong trường chi tiết.For example, by simply forwarding a message to [email protected], you’ve created a to-do that is due in two weeks time. The subject line becomes the summary of your to-do, and the message will be saved in a detail field.
Sự đơn giản này làm cho Good Todo trở nên hoàn hảo cho những thứ như theo dõi. Ví dụ: nếu bạn gửi e-mail cho ai đó về báo cáo mà họ sẽ gửi, hãy BCC e-mail đó tới [email protected] để tạo lời nhắc được đặt cho một tuần kể từ hôm nay. Sau đó, bạn sẽ nhớ kiểm tra xem mình có nhận được báo cáo hay không!This simplicity makes Good Todo perfect for things like follow-ups. For instance, if you e-mail someone about a report they are to hand in, BCC the e-mail to [email protected] to create a reminder set for one week from today. Then, you’ll be sure to remember to check whether you got the report!
Ý tưởng chính về Bit Literacy # 5: Chế độ ăn kiêng trên phương tiện truyền thôngBit Literacy Key Idea #5: The media diet
Bạn có bao giờ cảm thấy tội lỗi hoặc xấu hổ vì không được cung cấp thông tin đầy đủ không? Có lẽ bạn đã ước mình có thể tham gia vào một cuộc thảo luận chính trị hoặc văn hóa đại chúng sôi nổi, nhưng thay vào đó, bạn lại cố gắng đứng bên lề, mỉm cười và gật đầu.Do you ever feel guilt or embarrassment for not being well informed? Perhaps you wished you could take part in a heated pop-culture or political discussion, but instead stuck to the sidelines, smiling and nodding.
Trong thế giới ngày nay, thật dễ dàng để có được thông tin về bất kỳ thứ gì trực tuyến. Vì thông tin ở đó, bạn cũng có thể trở thành một chuyên gia, phải không? Trên thực tế, sai lầm.In today’s world, it’s easy to get information about anything online. Since the information is there, you might as well become an expert, right? Actually, wrong.
Mặc dù chúng ta có quyền truy cập vào nhiều phương tiện truyền thông hơn bao giờ hết, nhưng chúng ta không thể đọc hết tất cả các nguồn hiện có và thậm chí là không lành mạnh để thử.While we have access to more media than ever before, it’s impossible to read through all the available sources, and unhealthy to even try.
Vài năm trước, người dân thành thị có quyền truy cập vào khoảng một chục nguồn phương tiện truyền thông khác nhau. Tuy nhiên, kể từ khi Internet ra đời, chúng ta hiện có hàng nghìn hoặc hàng triệu lựa chọn phương tiện truyền thông khác nhau. Cố gắng xem xét tất cả - hãy để một mình đọc chúng! - đơn giản là ngoài câu hỏi.Some years ago, urbanites had access to about a dozen different media sources. Since the advent of the internet, however, we now have thousands or millions of different media choices. Trying to consider them all – let alone read them! – is simply out of the question.
Thay vào đó, bạn nên duy trì một chế độ ăn kiêng theo phương tiện truyền thông, một tập hợp nhỏ các nguồn được lựa chọn cẩn thận cung cấp cho bạn thông tin bạn thực sự cần.Instead, you should maintain a media diet, a small set of carefully selected sources that provide you with the information you actually need.
Lưu ý phương tiện nào liên tục cung cấp cho bạn thông tin có giá trị; đây là những nguồn có nội dung đáng đọc trong suốt quá trình. Biết nguồn phương tiện truyền thông nào cung cấp cho bạn một số thông tin có giá trị một cách đáng tin cậy và do đó đáng để bạn đọc lướt qua (nhưng không đọc kỹ).Note which media continually offer you valuable information; these are the sources with content worth reading all the way through. Know which media sources reliably offer you some valuable information, and are thus worth skimming (but not reading thoroughly).
Ngoài ra, bạn nên luôn biết lý do tại sao bạn sử dụng một phương tiện truyền thông cụ thể. Nó có giá trị trong quá khứ không? Bạn có thấy nó thú vị không? Nó có cung cấp cho bạn một thông tin cụ thể có giá trị không? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ giúp bạn hợp lý hóa chế độ ăn truyền thông của mình.Also, you should always know why you consume a specific piece of media. Was it valuable in the past? Did you find it amusing? Did it offer you a specific piece of valuable information? The answers to these questions will help you streamline your media diet.
Hãy nhớ rằng bạn có trách nhiệm giữ cho chế độ ăn uống nhẹ nhàng nhất có thể. Bất cứ khi nào bạn đọc bất cứ điều gì, hãy tự hỏi bản thân: “Điều này có xứng đáng với thời gian của tôi không?” Nếu không, hãy bỏ qua.Remember, it’s your responsibility to keep your media diet as light as possible. Whenever you read anything, ask yourself: “Is this worth my time?” If it’s not, skip it.
Ý tưởng chính về Bit Literacy # 6: Tệp và ảnhBit Literacy Key Idea #6: Files and photos
Hầu hết các máy tính để bàn của mọi người đều có nhiều tệp tin. Vấn đề là họ tuân theo lược đồ “tổ chức theo mặc định”, lưu các tệp vào đích được đề xuất bởi chương trình mà họ hiện đang sử dụng. Chiến lược này nhanh chóng giảm máy tính để bàn của chúng tôi thành một kho dự trữ hỗn loạn và lộn xộn.Most people’s desktops are cluttered with files. The problem is that they follow the “organization by default” scheme, saving files to the destination suggested by the program they are currently using. This strategy quickly reduces our desktop to a chaotic and confused stockpile.
Một cách tiếp cận tốt hơn là giảm thiểu các vị trí tiềm năng cho tệp và ảnh bằng cách sử dụng hệ thống lưu trữ hai cấp và đặt tên tệp của bạn một cách hiệu quả.A better approach is to minimize potential locations for files and photos by using a two-level storing system and naming your files effectively.
Tạo một thư mục “cấp cao nhất” cho từng dự án bạn đang thực hiện. Đó có thể là luận văn thạc sĩ của bạn hoặc các dự án nấu ăn của bạn, bản thảo tiểu thuyết của bạn hoặc một số dự án công việc quan trọng khác.Create a single “top level” folder for each of the projects you are working on. It could be your master’s thesis or your cooking projects, the draft of your novel or some other important work project.
Mỗi thư mục này sẽ chỉ có một cấp thư mục con duy nhất. Ví dụ, trong thư mục công việc của bạn, bạn có thể có một thư mục con dành cho các cuộc hội thoại qua e-mail, tài liệu phân phối, bản ghi nhớ, thông tin liên hệ của nhóm, v.v.Each of these folders will have only a single sub-level of folders. For example, in your work folder, you could have a sub-folder for e-mail conversations, deliverables, memos, team contact information and so forth.
Đơn giản là bạn không cần thiết phải phức tạp hóa mọi thứ với tổ chức “sâu hơn”.It is simply not necessary for you to complicate things with “deeper” organization.
Tiếp theo, đặt tên cho các tệp của bạn sao cho mỗi phần của tên cung cấp cho bạn thông tin về nó. Sử dụng hệ thống này một cách nhất quán để tất cả các tệp mới lưu của bạn được sắp xếp tự động.Next, name your files such that each part of the name gives you information about it. Use this system consistently so that all your newly saved files are automatically sorted.
Ví dụ: các tài liệu dạng văn bản, như báo cáo, ghi chú, v.v., có thể được đặt tên bằng cách sử dụng lược đồ sau: tên viết tắt của tác giả-tháng-ngày-chủ đề. Chẳng hạn, một bản thảo sách do Joe Schmoe gửi vào ngày 22 tháng 1 sẽ có tên: js-0122-bookdraft. Sau đó, tất cả những gì bạn phải làm là để máy tính tự động sắp xếp theo ngày tháng.For example, written documents, like reports, notes, and so on, could be named using the following scheme: author initials-month-date-topic. A book draft submitted by Joe Schmoe on January 22, for instance, would be named: js-0122-bookdraft. Then all you have to do is let your computer automatically sort it by date.
Tuy nhiên, hầu hết các loại dữ liệu là ảnh, và thách thức không chỉ là lưu trữ chúng mà còn phải lọc ra những thứ bạn muốn giữ lại và loại bỏ các ảnh trùng lặp và ảnh kém.However, most kinds of data are photos, and the challenge is not only storing them, but also filtering out the ones you want to keep and letting go of duplicates and poor shots.
Trong thời đại kỹ thuật số bit, việc chụp ảnh là hoàn toàn miễn phí và dễ dàng. Mặc dù chụp nhiều ảnh làm tăng khả năng có được một bức ảnh đẹp, nhưng sau đó bạn cũng sẽ bị bỏ lại với vô số bức ảnh không hoàn hảo. Để luôn có tổ chức, hãy tập trung vào chất lượng chứ không phải số lượng. Chỉ giữ lại những bức ảnh thực sự tuyệt vời và bỏ qua phần còn lại.In the digital era of bits, taking photos is free and easy. While taking lots of photos increases the odds of getting a good shot, you’re then left with tons of imperfect ones as well. To stay organized, focus on quality, not quantity. Keep only those really fantastic shots, and let go of the rest.
Ý tưởng chính về Bit Literacy # 7: Coi trọng thời gian của người nhận và sắp xếp thông điệp của bạn bằng cách giữ cho nó ngắn gọn và đi vào trọng tâm.Bit Literacy Key Idea #7: Value the recipient's time and organize your message by keeping it short and to the point.
Khi mọi người hào hứng với điều gì đó họ đã tìm thấy trực tuyến, họ muốn chia sẻ điều đó một cách dễ hiểu. Nhưng họ không phải lúc nào cũng để ý đến cách họ chia sẻ. Họ gửi cho bạn những e-mail với những chủ đề khó hiểu hoặc không hữu ích, chẳng hạn như “Đọc phần kinh doanh hôm nay” hoặc “Thấy bạn trên báo”. May mắn thay, chỉ với một vài thủ thuật, bạn có thể chia sẻ thông tin theo cách hiểu biết hơn.When people get excited about something they’ve found online, they understandably want to share it. But they aren’t always mindful of how they share. They send you e-mails with cryptic or unhelpful subjects, like “Read today’s business section” or “Saw you in the newspaper.” Luckily, with just a few tricks, you can share information in a more bit-literate way.
Một cấu trúc thông báo hiểu biết về bit sẽ đi đến điểm nhanh nhất có thể, sao lưu thông tin và sau đó kết thúc. Đây được gọi là tải trước - thứ tự của các phần thông tin từ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất.A bit-literate message structure gets to the point as fast as possible, backs up the information and then ends. This is called frontloading – the ordering of pieces of information from most to least important.
Thay vì viết dòng chủ đề như “Mọi thứ bạn cần biết về hội nghị sắp tới ở Chicago”, hãy viết nội dung nào đó quá trọng điểm, chẳng hạn như “Hội nghị Chicago: lịch trình, chương trình làm việc, chỉ đường.” Không chỉ tùy chọn thứ hai mang tính mô tả nhiều hơn mà còn ngắn hơn.Instead of writing a subject line like “Everything you need to know about the upcoming conference in Chicago,” write something more too the point, like “Chicago conference: schedule, agenda, directions.” Not only is the second option more descriptive, it’s also shorter.
Tải trước cũng áp dụng cho phần nội dung của e-mail và bất kỳ phương tiện bit nào khác, chẳng hạn như bản trình bày Powerpoint, tài liệu và bản ghi nhớ.Frontloading also applies to the body of an e-mail and any other bit medium, such as Powerpoint presentations, documents and memos.
Ở đây, bạn nên đặc biệt cẩn thận để đảm bảo rằng ngữ cảnh của thông tin bạn đang chia sẻ là rõ ràng đối với người nhận. Theo mặc định, e-mail bao gồm thông tin theo ngữ cảnh, chẳng hạn như ngày tháng, người gửi và dòng chủ đề. Mặt khác, PowerPoint, tài liệu và bản ghi nhớ thì không. Việc bao gồm ai, khi nào, cho ai và tại sao là tùy thuộc vào bạn.Here, you should be especially careful to make sure that the context of the information you’re sharing is obvious to the recipient. By default, e-mails include contextual information, such as the date, sender and subject line. PowerPoints, documents and memos, on the other hand, do not. It’s up to you to include the who, when, for whom and why.
Hơn nữa, khi soạn thảo e-mail, hãy nhớ rằng người nhận cũng có thể bị quá tải. Giống như bạn, họ coi trọng thời gian của họ - và không có nhiều thời gian để rảnh rỗi.Furthermore, when drafting e-mails, remember that the recipient is probably also overloaded. Like you, they value their time – and don’t have much to spare.
Ví dụ, nếu bạn gửi cho bạn bè của mình một liên kết, cô ấy phải đối mặt với gánh nặng thêm là tìm ra nó là gì và tại sao cô ấy nên đọc nó.For example, if you send your friend a link, she has to deal with the extra burden of figuring out what it is and why she should read it.
Thay vào đó, hãy tạo một tệp văn bản hoặc e-mail bao gồm URL của trang web, nguồn, ngày tháng, tác giả, một lý do ngắn gọn khiến bạn cho rằng nó quan trọng, sau đó là toàn bộ nội dung của bài báo.Instead, create a text file or e-mail that includes the URL of the site, the source, date, author, a short reason why you think it’s important, followed by the article’s complete text.
Bằng cách này, người nhận không phải làm thêm bất kỳ công việc nào.This way, the recipient doesn’t have to do any extra work.
Ý tưởng chính về Bit Literacy # 8: Thu hút các bit ở “tốc độ của suy nghĩ” với thao tác gõ cảm ứng, phím tắt và các chương trình nhỏ.Bit Literacy Key Idea #8: Engage bits at the “speed of thought” with touch-typing, keyboard shortcuts and mini-programs.
Bạn sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy ai đó khởi động xe bằng cách bước ra ngoài, mở mui và nghịch dây điện, sau đó lại đóng mui và vào xe. Có thể bạn sẽ nghĩ: “Thật là ngu ngốc! Tại sao họ không sử dụng hệ thống đánh lửa ?! ”What would you think if you saw someone start their car by getting out, opening the hood and fiddling with the wires, then closing the hood again and getting back into the car. You’d probably think: “What a goof! Why don’t they just use the ignition?!”
Về cơ bản, đây là điều mà những người đam mê máy tính nghĩ bất cứ khi nào họ thấy bạn sử dụng chuột để lưu tài liệu.Well, this is basically what computer geeks think whenever they see you use the mouse to save a document.
Người dùng hiểu biết về bit tránh sử dụng chuột càng nhiều càng tốt để ưu tiên sử dụng bàn phím. Thao tác cầm chuột và di chuyển con trỏ trên màn hình rất chậm và cần nỗ lực có ý thức. Mặt khác, nhập vừa nhanh vừa dễ - nghĩa là các phím tắt cũng vậy.Bit-literate users avoid using the mouse as much as possible in favor of using the keyboard. Grabbing the mouse and moving the cursor across the screen is slow, and requires conscious effort. On the other hand, typing is both fast and easy – meaning that keyboard shortcuts are, too.
Học các phím tắt và truy cập một chạm cho phép bạn dễ dàng truy cập và thao tác các bit một cách nhanh chóng như bạn có thể nghĩ.Learning keyboard shortcuts and one-touch access allows you to easily access and manipulate bits as quickly as you can think.
Có rất nhiều chương trình có thể giúp bạn sử dụng bàn phím của mình. Ví dụ, QuicKeys cho phép bạn liên kết một ứng dụng với một khóa nhất định. F5, chẳng hạn, có thể dành cho ứng dụng khách e-mail của bạn; F6 cho trình soạn thảo văn bản của bạn; F7 cho trình duyệt của bạn; và như thế.There are many programs out there that can help you make use of your keyboard. QuicKeys, for example, allows you to bind an application to a certain key. F5, for instance, could be for your e-mail client; F6 for your text editor; F7 for your browser; and so on.
Khi bạn đang ở trong một chương trình, hầu như mọi thao tác đều được kết hợp với một phím tắt.Once you’re in a program, virtually every operation is associated with a keyboard shortcut.
Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng bạn muốn lưu văn bản của một bài báo cho một người bạn. Nhấn Ctrl-A để chọn văn bản rồi Ctrl-C để sao chép. Mở trình soạn thảo văn bản của bạn bằng F6 và nhấn Ctrl-N để tạo tệp mới. Nhấn Ctrl-V để dán văn bản vào tài liệu và Ctrl-S để lưu tệp. Toàn bộ điều này chỉ mất chưa đầy năm giây.Imagine, for instance, that you want to save an article’s text for a friend. Press Ctrl-A to select the text then Ctrl-C to copy it. Open your text editor with F6, and press Ctrl-N to make a new file. Press Ctrl-V to paste the text in the document and Ctrl-S to save the file. The whole thing takes less than five seconds.
Một thói quen khác của người biết chữ là giao các nhiệm vụ lặp đi lặp lại cho máy tính bằng cách sử dụng các chương trình - chẳng hạn như Trình đánh máy - để xác định các chữ viết tắt của riêng bạn và sửa lỗi chính tả nhanh chóng.Another bit-literate habit is delegating repetitive tasks to the computer by using programs – such as Typinator – to define your own abbreviations and correct misspellings on the fly.
Ví dụ: nếu bạn thường xuyên phải viết tên công ty của mình, bạn có thể xác định “mf-space” là tên viết đầy đủ của công ty bạn. Ghi chú lại những cụm từ bạn phải liên tục viết ra và xác định các phím tắt để tiết kiệm thời gian cho bản thân.For example, if you often have to write out the name of your firm, you could define “mf-space” as the fully written name of your firm. Take note of phrases you have to constantly write out and define shortcuts to save yourself some time.
Đang đánh giá: Tóm tắt sách Bit LiteracyIn Review: Bit Literacy Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Trong thế giới bit, thông tin đến với chúng ta liên tục từ mọi hướng. Đã đến lúc “hiểu biết về bit” bằng cách chịu trách nhiệm về cách bạn tương tác với bit. Bằng cách phát triển các hệ thống tổ chức đẹp mắt để sử dụng máy tính, bạn có thể giải phóng thời gian của mình để hoàn thành một số công việc thực tế.In the world of bits, information comes at us constantly from every direction. It’s time to get “bit literate” by taking responsibility for the way you engage with bits. By developing sleek organizational systems for your computer use, you can free up your time to get some actual work done.
Đề xuất đọc thêm: Hoàn thành mọi việc của David AllenSuggested further reading: Getting Things Done by David Allen
Trong Bắt đầu công việc, David Allen giới thiệu hệ thống năng suất nổi tiếng của mình nhằm giúp mọi người làm việc trên nhiều dự án cùng một lúc - và làm như vậy với sự tự tin, mục tiêu rõ ràng và cảm giác kiểm soát.In Getting Things Done, David Allen introduces his famous productivity system aimed at helping people work on multiple projects at once – and to do so with confidence, clear objectives and a sense of control.
Phương pháp Hoàn thành công việc đã được thiết kế đặc biệt để giúp bạn dễ dàng làm việc hiệu quả và tận hưởng cuộc sống trong thời gian chờ đợi.The Getting Things Done method has been specially designed to make it easier for you to work effectively and enjoy life in the meantime.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
bit_literacy.txt · Last modified: 2022/02/04 21:26 by 127.0.0.1