User Tools

Site Tools


beyond_willpower

Beyond Willpower tóm tắt tiếng Việt

Lượt xem: 117

Bản tóm tắt cuốn sách Beyond Willpower (Vượt lên trên ý chí) của tác giả Alexander Loyd dưới đây đang được đóng góp bởi các thành viên của trang web dichsach.club
Nếu bạn nhận thấy có nội dung nào chưa chính xác, hãy ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Vượt lên trên ý chíBeyond Willpower
Alexander LoydAlexander Loyd
Từ căng thẳng đến thành công trong 40 ngàyFrom Stress to Success in 40 Days
Nó về cái gì?What's it about?
Beyond Willpower (2015) là hướng dẫn để đạt được những mục tiêu sâu sắc nhất, khao khát nhất của bạn. Những dấu nháy mắt này giải thích cách hiện thực hóa những giấc mơ mang lại cho bạn niềm vui, hạnh phúc và tình yêu đích thực, đồng thời cảnh báo bạn về những trở ngại mà mọi người thường gặp phải khi làm điều đó và cũng chỉ ra một số lối tắt.Beyond Willpower (2015) is a guide to achieving your deepest, most coveted goals. These blinks explain how to realize the dreams that’ll bring you true joy, happiness and love, while warning you about the obstacles people commonly encounter when doing so, and also pointing out a few shortcuts.
Bạn có tự nhận mình là một người hạnh phúc, khỏe mạnh và thành công không? Hay bạn cảm thấy mình là một trò chơi của số phận, bị đẩy bởi những hoàn cảnh mà bạn không thể kiểm soát?Do you perceive yourself as a happy, healthy and successful person? Or do you feel like you’re a plaything of fate, thrust about by circumstances you can’t control?
Nếu bạn cảm thấy không vui và không có mục đích, bản tóm tắt cuốn sách này là dành cho bạn. Họ phác thảo một khái niệm được gọi là Nguyên tắc vĩ đại nhất, giả định rằng mọi thứ bạn gặp phải đều bắt nguồn từ một số vấn đề nội bộ - ngay cả khi những khó khăn hiện tại của bạn là với những vấn đề bên ngoài như khó khăn về thể chất hoặc tài chính, hoặc một cuộc ly hôn tồi tệ. Và đó là một tin tuyệt vời; cuối cùng, bạn hoàn toàn phụ thuộc vào việc kiểm soát trạng thái nội bộ của mình.If you feel unhappy and aimless, this book summary are for you. They outline a concept called the Greatest Principle, the assumption that everything that ails you stems from some internal problem – even if your current struggles are with external matters like physical or financial difficulties, or a nasty divorce. And that’s great news; in the end, it’s entirely up to you to control your internal state.
Tóm tắt cuốn sách này giải thích cách có được quyền kiểm soát này. Bạn sẽ học cách giảm bớt nỗi đau hoặc nỗi sợ hãi bằng cách tái cân bằng năng lượng trong cơ thể, cũng như cách đặt mục tiêu có thể khiến bạn hạnh phúc hơn. Bằng cách làm theo lời khuyên này, bạn có thể thấy mình ở trong một tình huống tốt hơn nhiều chỉ trong vòng 40 ngày.This book summary explain how to obtain this control. You’ll learn how to ease any pain or fear by rebalancing the energy in your body, as well as how to set goals that can make you happier. By following this advice, you may well find yourself in a much better situation in as little as 40 days.
Trong phần tóm tắt này về Beyond Willpower của Alexander Loyd, bạn cũng sẽ tìm hiểuIn this summary of Beyond Willpower by Alexander Loyd,You’ll also find out
tại sao việc tăng lương hoặc nâng ngực sẽ không khiến bạn trở thành một người hạnh phúc hơn;why a pay raise or breast enlargement won’t make you a happier person;
cách theo đuổi hạnh phúc khác rất nhiều so với việc tìm kiếm kem của một đứa trẻ; vàhow the pursuit of happiness differs a lot from a child’s quest for ice cream; and
tại sao cấy ghép tim có thể khiến bạn thèm ăn nhanh.why a heart transplant can make you crave fast food.
Ý tưởng chính ngoài ý chí # 1: Mục tiêu cuối cùng của bạn phải dựa trên nội lực chứ không phải ngoại lực.Beyond Willpower Key Idea #1: Your ultimate goal should be based on an internal force, not an external one.
Bạn muốn gì hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới này? Hãy dành một chút thời gian và suy nghĩ kỹ cho đến khi bạn đạt được điều mà bạn mong muốn nhất.What do you want more than anything else in the world? Take a moment and think it over until you land on that one thing you desire most.
Có cơ hội xem xét câu hỏi này, có khả năng bạn đã tìm ra câu trả lời. Nhưng nó có phải là một trong những quyền?Given a chance to consider this question, it’s likely you came up with an answer. But is it the right one?
Chà, có một cách dễ dàng để biết đó có phải là câu trả lời sai hay không, bởi vì những mục tiêu dựa trên những thứ như tiền bạc, thành tích hoặc sức khỏe - còn được gọi là hoàn cảnh bên ngoài - luôn là lựa chọn không chính xác. Mặc dù vậy, 99% câu trả lời mà mọi người đưa ra cho câu hỏi này là dựa trên hoàn cảnh bên ngoài.Well, there’s an easy way to know if it’s the wrong answer, because goals founded on things like money, achievement or health – also known as external circumstances – are always the incorrect choice. Even so, 99 percent of the answers people give to this question are based on external circumstances.
Nhưng có gì sai khi muốn giàu có, giành huy chương Olympic hoặc có được thân hình hoàn hảo? Hoàn toàn không có gì! Ngoại trừ, trong sâu thẳm, không có điều nào trong số đó mô tả lý do tại sao bạn ra khỏi giường sáng nay, hoặc điều gì sẽ giúp bạn có động lực vào ngày mai. Nói cách khác, các mục tiêu dựa trên hoàn cảnh bên ngoài không thấm nhuần vào mọi việc bạn làm.But what’s wrong with wanting to strike it rich, win an Olympic medal or get in perfect shape? Absolutely nothing! Except, deep down, none of that describes why you got out of bed this morning, or what’ll keep you motivated tomorrow. In other words, goals based on external circumstances don’t permeate everything you do.
Thay vào đó, mọi người chọn những mục tiêu như vậy bởi vì họ tin vào những điều hoang đường, giống như quan niệm rằng tiền sẽ khiến họ hạnh phúc. Tuy nhiên, trong khi những thứ như của cải vật chất có thể mang lại cho bạn niềm vui trong chốc lát, thì việc trở thành một triệu phú không có gì đảm bảo cho bạn một cuộc sống hạnh phúc, bình yên và tràn đầy tình yêu thương.Instead, people choose such goals because they believe myths, like the notion that money will make them happy. However, while things like material wealth might bring you joy for a little while, being a millionaire is no guarantee of a happy, peaceful and loving life.
Đó là lý do tại sao các mục tiêu mạnh mẽ để thành công dựa trên việc đạt được một trạng thái hướng nội cụ thể, như cảm thấy bình tĩnh hoặc tràn đầy tình yêu thương. Mục tiêu như thế này sẽ trở thành một phần của mọi việc bạn làm và khi bạn thức dậy vào buổi sáng, đó là vì mục tiêu của bạn.That’s why strong goals for success are based on attaining a particular inward state, like feeling calm or full of love. A goal like this will become a part of everything you do and, when you get up in the morning, it will be because of your goal.
Trên thực tế, mặc dù bạn có thể không biết về nó, nhưng đây là mục tiêu bạn đã đặt ra cho mình; đó là lý do tại sao bạn đánh răng, tại sao bạn ăn, tại sao bạn làm việc và tại sao bạn đi chơi với bạn bè của mình. Nói một cách đơn giản, nó tràn ngập mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn.In fact, although you might be unaware of it, this is a goal you’ve already set for yourself; it’s why you brush your teeth, why you eat, why you work and why you hang out with your friends. Simply put, it pervades every aspect of your life.
Vì vậy, nếu có một mục tiêu sâu sắc hơn đã thúc đẩy bạn, tại sao lại khó xác định điều bạn mong muốn nhất trong cuộc sống? Để tìm hiểu, bạn sẽ cần phải du hành ngược thời gian về thời thơ ấu của mình.So, if there’s a deeper goal already motivating you, why is it so hard to identify what you want most from life? To find out, you’ll need to travel back in time to your childhood.
Ngoài ý chí Ý tưởng chính # 2: Đuổi theo mọi thứ bạn muốn sẽ không mang lại cho bạn hạnh phúc thực sự.Beyond Willpower Key Idea #2: Chasing after everything you want won’t bring you real happiness.
Hãy tưởng tượng đó là một ngày tháng 8 oi ả. Bạn năm tuổi và muốn một cây kem. Làm thế nào để bạn truyền đạt mong muốn của bạn?Imagine it’s a sweltering August day. You’re five years old and want an ice cream. How do you communicate your desire?
Không ít thì nhiều mà không gặp thất bại, trẻ em áp dụng chiến lược ba bước và nếu nó không hiệu quả, chúng sẽ sử dụng sức mạnh ý chí để đạt được điều chúng muốn. Chiến lược mở ra như thế này:More or less without fail, kids apply a three-step strategy and, if it doesn’t work, they use willpower to get what they want. The strategy unfolds like this:
Đứa trẻ muốn một thứ gì đó, trong trường hợp này là kem. Đứa trẻ lập kế hoạch để có được nó, chẳng hạn như bằng cách hỏi mẹ của nó. Và cuối cùng, đứa trẻ thực hiện kế hoạch bằng cách đến gặp mẹ với yêu cầu của mình.The child wants something, in this case, ice cream. The child makes a plan to get it, for instance by asking his mother. And finally, the child carries out the plan by going to his mom with his request.
Nhưng, nếu đứa trẻ không đạt được thứ mình muốn, trẻ sẽ thay đổi bước thứ hai để sử dụng sức mạnh ý chí của mình, kiên trì đòi ăn kem cho đến khi trẻ có được. Khi mẹ từ chối đãi ngộ của mình, anh ta có thể sẽ năn nỉ, thương lượng và thậm chí đề nghị dọn phòng để đổi lấy những gì anh ta muốn.But, if the child doesn’t get what he wants, he changes the second step to utilize his willpower, persistently demanding ice cream until he gets it. When his mother denies him his treat, he might plead, negotiate and even offer to clean his room in exchange for what he wants.
Kế hoạch chi tiết này là kết quả của chương trình đau đớn / thú vị của chúng tôi, ngụ ý rằng ngay từ đầu trẻ em chỉ muốn ăn kem bởi vì bẩm sinh chúng luôn tìm kiếm những thứ thú vị và tránh những thứ gây đau đớn. Vì bị thôi thúc thích thú, đứa trẻ hình thành và thực hiện các kế hoạch để có được những điều thú vị; kế hoạch chi tiết ba bước được sinh ra.This blueprint is a result of our pain/pleasure programming, which implies that children only want ice cream in the first place because they innately seek pleasurable things and avoid painful ones. Because of his urge for pleasure, the child forms and carries out plans to get enjoyable things; the three-step blueprint is born.
Tuy nhiên, trong khi điều này có thể phù hợp với trẻ em, việc áp dụng kế hoạch chi tiết này khi người lớn ngăn cản chúng ta đạt được hạnh phúc thực sự. Giả sử bạn là một phụ nữ đã có gia đình gặp một người đàn ông tuyệt đẹp đã chết ở quán bar. Bạn không muốn gì hơn là được tình một đêm với anh ta. Vấn đề là, trong khi bạn có thể lên kế hoạch để đưa anh ấy lên giường, thực hiện và đạt được điều bạn muốn, việc đạt được mong muốn sẽ chỉ mang lại cho bạn niềm vui thoáng qua và sau đó là cả đống rắc rối.However, while this might work just fine for kids, applying this blueprint as adults prevents us from achieving true happiness. Say you’re a married woman who meets a drop-dead gorgeous man at a bar. You want nothing more than to have a one-night stand with him. The problem is, while you could come up with a plan to get him into bed, carry it out and get what you want, achieving your desire will only bring you fleeting pleasure and a whole lot of trouble afterward.
Không chỉ vậy, nhưng nếu phản ứng mặc định của bạn là chạy theo bất kỳ trải nghiệm thú vị tiềm năng nào, thì bạn sẽ luôn tìm thấy một mục tiêu bên ngoài mới để tìm kiếm và sẽ không bao giờ trải nghiệm hạnh phúc đang chờ đợi bên trong bạn.Not only that, but if your default response is to chase after any potentially pleasurable experience, you’ll always find a new external goal to seek and will never experience the happiness that’s waiting within you.
Vì vậy, theo cách này, đứa con bên trong của bạn có thể ngăn cản bạn trở nên hạnh phúc thực sự. Tiếp theo, bạn sẽ biết được những trải nghiệm đau đớn cũng có thể ảnh hưởng đến con đường dẫn đến mục tiêu cuối cùng của bạn như thế nào.So, in this way, your inner child can prevent you from becoming truly happy. Next up, you’ll learn how painful experiences can also affect the path to your ultimate goal.
Ý tưởng chính ngoài ý chí # 3: Tế bào của chúng ta ghi lại mọi trải nghiệm mà chúng ta có và những ký ức đau buồn có thể gây hại cho chúng.Beyond Willpower Key Idea #3: Our cells record every experience we have and painful memories can physically harm them.
Rất nhiều người bị cứng lưng và đau ngực, nhưng bạn có bao giờ tưởng tượng rằng nguồn gốc của những căn bệnh như vậy nằm trong bộ nhớ tế bào của bạn không?Lots of people have stiff backs and experience chest pains, but would you ever have imagined that the source of such ailments lies in your cellular memory?
Đúng rồi. Bộ não của bạn không phải là nơi duy nhất lưu trữ ký ức; các tế bào trên khắp cơ thể bạn ghi lại trải nghiệm và nếu chúng gây đau đớn, các tế bào có thể trở nên không khỏe mạnh.It’s true. Your brain isn’t the only place that memories are stored; the cells throughout your body record experiences and, if they’re painful, the cells can become unhealthy.
Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu năm 2004 được thực hiện tại Trung tâm Y tế Đại học Tây Nam ở Texas. Trong thí nghiệm này, cũng như các thí nghiệm khác, các nhà khoa học phát hiện ra rằng trải nghiệm thực sự có thể lập trình lại các tế bào của con người bằng cách thay đổi các dấu hiệu hóa học, các thẻ gắn vào gen và cho tế bào biết gen nào cần sử dụng.This was the conclusion reached in a 2004 study conducted at the Southwestern University Medical Center in Texas. In this experiment, as well as others, scientists found that experiences can indeed reprogram human cells by changing chemical markers, tags that are attached to genes and tell cells which genes to use.
Hơn nữa, các nhà nghiên cứu kết luận rằng cả bệnh thể chất như ung thư và bệnh tâm thần như trầm cảm đều có thể là kết quả của ký ức tế bào tồi tệ. Khám phá này thậm chí có thể giải thích tại sao rất nhiều người nhận nội tạng thể hiện những đặc điểm tính cách mới ngay sau khi nhận nội tạng từ người hiến.Furthermore, the researchers concluded that both physical illnesses like cancer and mental ones like depression can be the result of bad cellular memories. This discovery can even explain why lots of organ recipients show new personality traits immediately after receiving an organ from a donor.
Các tế bào dường như “ghi nhớ” những gì chúng ta trải nghiệm là thú vị và giữ lại thông tin này khi được chuyển sang cơ thể khác. Ví dụ, vào năm 1988, Claire Sylvia đã được cấy ghép tim và phổi tại Bệnh viện Yale-New Haven. Sylvia, một vũ công và biên đạo múa, luôn nghiêm túc về việc có một chế độ ăn uống bổ dưỡng - nhưng đột nhiên tất cả những gì cô ấy muốn ăn là Gà rán Kentucky.Cells seem to “remember” what we experience as pleasurable and retain this information when transferred to another body. For instance, in 1988, Claire Sylvia had a heart and lung transplant at the Yale-New Haven Hospital. Sylvia, a dancer and choreographer, had always been serious about having a nutritious diet – but suddenly all she wanted to eat was Kentucky Fried Chicken.
Cô cũng bắt đầu thích màu xanh lam và xanh lục hơn những màu có sắc đỏ mà cô đã từng yêu thích. Sau một số cuộc điều tra, Sylvia phát hiện ra rằng người hiến tạng của cô đã chia sẻ tất cả những mong muốn này. Kinh nghiệm của cô ấy, cũng như kinh nghiệm so sánh của hàng chục người nhận tạng khác, là kết quả của trí nhớ tế bào.She also began preferring the colors blue and green over colors with a reddish hue, which she had once adored. Following some investigation, Sylvia found out that her organ donor had shared all these desires. Her experience, as well as the comparable ones of dozens of other organ recipients, are a result of cellular memory.
Bây giờ chúng tôi biết rằng các tế bào của bạn không quên những phần đau khổ trong quá khứ của bạn. Nhưng những gì có thể được thực hiện về nó? Trên thực tế, có một công cụ đơn giản để chữa lành những vết thương này, và bạn sẽ tìm hiểu tất cả về nó trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo.We now know that your cells don’t forget the painful parts of your past. But what can be done about it? In fact, there’s a simple tool to heal these wounds, and you’ll learn all about it in the next book summary.
Ý tưởng chính vượt ra ngoài ý chí # 4: Chữa lành năng lượng của bạn để loại bỏ nỗi đau và sự đau khổ.Beyond Willpower Key Idea #4: Heal your energy to do away with pain and suffering.
Bạn đã bao giờ nghe nói về thuốc tăng lực chưa? Nó, trong số các công cụ khác, là một cách mạnh mẽ để vượt qua các triệu chứng thể chất và các vấn đề về cảm xúc bằng cách áp dụng năng lượng vào các bộ phận khác nhau của cơ thể.Have you ever heard of energy medicine? It is, among other tools, a powerful way to overcome physical symptoms and emotional problems by applying energy to different parts of the body.
Nghe có vẻ giống như câu chuyện phiếm phải không? Không phải đâu.Does it sound like quackery? Well, it’s not.
Cơ thể của bạn bao gồm năng lượng và nếu một phần nào đó bị hỏng, nó cần được thay thế. Nếu bạn không tin, cứ nhìn Albert Einstein. Năm 1905, ông phát hiện ra rằng mọi thứ trong vũ trụ đều là năng lượng, bao gồm cả các tế bào trong cơ thể chúng ta.Your body consists of energy and, if some of it goes bad, it needs to be replaced. If you don’t believe it, just look to Albert Einstein. In 1905, he discovered that everything in the universe is energy, including the cells in our bodies.
Khi năng lượng này tích cực, cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu bạn bị thâm hụt năng lượng tích cực hoặc năng lượng xấu xâm nhập vào hỗn hợp, bạn sẽ phải chịu đựng và đau đớn. Rất may, bạn có thể chữa lành hoặc tái lập trình bản thân khỏi những phiền não như vậy bằng cách truyền năng lượng tích cực vào các tế bào của cơ thể bằng cách sử dụng công cụ Thuốc Năng lượng.When this energy is positive, the body is healthy. However, if you suffer from a positive energy deficit or bad energy enters the mix, you’ll suffer and be in pain. Thankfully, you can heal, or deprogram, yourself from such afflictions by infusing your body’s cells with positive energy using the Energy Medicine tool.
Đầu tiên, bạn cần xác định điều gì đang làm phiền bạn. Có thể bạn đang lo lắng về bài thuyết trình công việc, cảm thấy chán nản hoặc đau đầu dai dẳng.First, you need to determine what’s bothering you. Maybe you’re anxious about a work presentation, feel depressed or have a persistent headache.
Khi bạn đã tìm ra vấn đề là gì, hãy thư giãn, nhắm mắt và nói một lời cầu nguyện ngắn bày tỏ mong muốn thoát khỏi vấn đề hoặc nỗi đau của bạn. Ví dụ, bạn có thể nói, “Tôi ước rằng bất cứ điều gì khiến tôi trầm cảm sẽ được chữa lành để tôi có thể trở thành người bạn đời tốt hơn với chồng mình.”Once you figure out what the issue is, relax, close your eyes and say a short prayer that expresses your desire to be rid of the problem or pain. For instance, you might say, “I wish that whatever is making me depressed will heal so I can be a better partner to my husband.”
Tiếp theo, lấy vị trí trái tim bằng cách đặt hai bàn tay của bạn, chồng lên nhau, trên trái tim của bạn. Khi đó, thực hiện các chuyển động tròn nhỏ, thay đổi hướng sau mỗi 10 đến 15 giây. Tiếp tục quá trình này trong một đến ba phút.Next, take the heart position by placing your hands, stacked onto each other, on top of your heart. Once there, make small circular motions, changing directions every 10 to 15 seconds. Continue this process for one to three minutes.
Khi bạn đã hoàn tất, hãy đặt vị trí trán bằng cách đặt hai tay của bạn, xếp chồng lên nhau theo cách tương tự, ngay trên lông mày của bạn. Một lần nữa, thực hiện chuyển động tròn nhỏ trong tối đa ba phút với sự dịch chuyển theo hướng cứ sau 10 đến 15 giây.Once you’ve done that, take the forehead position by placing your hands, stacked in the same manner, just above your eyebrows. Again, make small circular motions for up to three minutes with a shift in direction every 10 to 15 seconds.
Cuối cùng, giữ vị trí vương miện bằng cách đặt hai tay lên đỉnh đầu và thực hiện các chuyển động tròn tương tự. Bằng cách lặp lại ba tư thế này một vài lần một ngày, bạn sẽ nhận thấy các triệu chứng giảm dần.Finally, take the crown position by placing your hands on top of your head and making the same circular motions. By repeating these three positions a couple of times a day, you should notice diminishing symptoms.
Ý tưởng chính ngoài ý chí # 5: Mặc dù mong muốn của bạn phải phù hợp với mục tiêu thành công của bạn, nhưng chúng không giống nhau.Beyond Willpower Key Idea #5: While your desire should align with your success goal, they’re not the same thing.
Đôi khi, chỉ cần sống cuộc sống của bạn có thể cảm thấy như đang điều hướng trong một khu rừng rậm rạp. Làm thế nào bạn có thể biết liệu bạn có đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu cuối cùng để thành công hay không?At times, just living your life can feel like navigating a dense jungle. How can you tell if you’re on the right path to reaching your ultimate goal for success?
Trước hết, bạn cần biết mong muốn của mình trông như thế nào; xét cho cùng, để đạt được mục tiêu cuối cùng, mong muốn của bạn cần phải phù hợp với nó. Nói một cách đơn giản, nếu mong muốn của bạn không phù hợp với mục tiêu, bạn đang đi sai hướng.First off, you need to know what your desire looks like; after all, to reach your ultimate goal, your desires need to be in line with it. Simply put, if your desire doesn’t match your goal, you’re on the wrong track.
Ví dụ, giả sử mục tiêu cuối cùng của bạn là hòa bình nội bộ. Nếu một trong những mong muốn của bạn là có được một tấm bằng tốt nghiệp và làm như vậy sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên căng thẳng hơn nhiều, thì việc theo đuổi nó sẽ ngăn cản bạn đạt được mục tiêu cuối cùng của mình.For instance, say your ultimate goal is internal peace. If one of your desires is to get a graduate degree, and doing so would make your life much more stressful, then pursuing it would prevent you from attaining your ultimate goal.
Nói cách khác, mục tiêu thành công không bao giờ dựa trên hoàn cảnh bên ngoài. Đúng hơn, chúng luôn liên quan đến những thứ bạn có thể đạt được ngay tại thời điểm này. Trên thực tế, một phần của định nghĩa về mục tiêu thành công là việc đạt được mục tiêu đó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Và, để bạn có thể kiểm soát mục tiêu của mình, chúng cần phải có những đặc điểm mà không phải lúc nào mong muốn cũng có được.In other words, success goals are never based on external circumstances. Rather, they’re always related to things you can achieve right at this moment. In fact, part of the definition of a success goal is that attaining it is entirely within your control. And, for you to take control over your goals, they need to have traits that desires don’t always have.
Đây là cách cả hai khác nhau:Here’s how the two differ:
Trong khi mong muốn có thể dựa trên ngoại lực, mục tiêu thành công phải tương ứng với trạng thái bên trong. Rốt cuộc, bạn không bao giờ kiểm soát hoàn toàn hoàn cảnh bên ngoài và do đó, mục tiêu thành công cuối cùng là trạng thái bên trong, như sống với tình yêu, sự thật hoặc hạnh phúc.While desires can be based on external forces, success goals must correspond to an inner state. After all, you’re never in total control of external circumstances and, consequently, ultimate success goals are an internal state, like living with love, truth or happiness.
Một điểm khác biệt nữa là điều bạn mong muốn luôn nằm ở tương lai. Ví dụ, bạn có thể muốn đi nghỉ ở một bãi biển hẻo lánh, nhưng vẫn chưa đến đó.Another difference is that what you desire always lies in the future. For instance, you might want to go on a vacation to a secluded beach, but aren’t there yet.
Mặt khác, mục tiêu thành công cuối cùng của bạn là điều bạn có thể đạt được ngay bây giờ. Nói cách khác, mặc dù bạn không kiểm soát được việc liệu mình có cảm thấy hạnh phúc trong hai năm kể từ bây giờ hay không, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cảm giác hạnh phúc trong thời điểm này.On the other hand, your ultimate success goal is something you can attain right now. In other words, while you have no control over whether you feel happy two years from now, it’s completely within your control to feel happy in this moment.
Vì vậy, hãy buông bỏ những ham muốn bên ngoài mà bạn không thể kiểm soát được và bắt đầu đạt được mục tiêu của mình ngay bây giờ, trong hiện tại.So, let go of the external desires that you have no control over and begin attaining your goal right now, in the present.
Ý tưởng chính ngoài ý chí # 6: Đối mặt với những lo lắng của bạn một cách có hệ thống và xây dựng sự tự tin của bạn bằng cách đánh giá chúng và áp dụng công cụ Thuốc Năng lượng.Beyond Willpower Key Idea #6: Confront your worries systematically and build your confidence by assessing them and applying the Energy Medicine tool.
Hãy tưởng tượng mong muốn của bạn là bắt đầu kinh doanh của riêng bạn, nhưng bạn không có manh mối làm thế nào để làm điều đó. Khi bạn nhận ra điều này, những suy nghĩ tiêu cực có thể tràn ngập trong đầu bạn, khiến bạn tin rằng mình không có đủ thời gian, sẽ không thể huy động đủ tiền và quá kém khả năng để biến ước mơ thành hiện thực. Bạn thậm chí có thể nghĩ rằng thất bại sẽ khiến bạn giống như một tên ngốc, và bị tê liệt bởi khả năng này.Imagine your desire is to launch your own business, but you’ve got no clue how to do so. When you’re hit with this realization, negative thoughts might fill your head, leading you to believe that you don’t have enough time, will never be able to raise enough money and are too incompetent to make your dream a reality. You might even think that failure will make you look like an idiot, and be paralyzed by this possibility.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể vượt qua những nỗi sợ hãi này?So, how can you overcome these fears?
Bắt đầu bằng cách viết chúng ra và đánh giá chúng từ 0 đến 10, 0 là điểm bạn ít lo lắng nhất và 10 điểm bạn sợ nhất. Vì vậy, nếu bạn thực sự lo lắng về tiền bạc, bạn có thể cho nó bảy, trong khi thời gian mà bạn ít quan tâm hơn, có thể nhận ba. Bằng cách liệt kê nỗi sợ hãi của bạn theo cách này, bạn sẽ nhận thấy những thay đổi nhỏ xảy ra theo thời gian.Begin by writing them down and rating them from zero to ten, zero being the one you’re least worried about and ten the one you fear the most. So, if you’re really worried about money, you might give it a seven, while time, which you’re less concerned about, might get a three. By listing your fears in this way, you’ll notice the small changes that occur over time.
Sau đó, liệt kê những mong muốn của bạn và đánh giá mức độ tự tin của bạn vào khả năng đạt được chúng. Trong trường hợp này, số 0 tương ứng với bất kỳ thước đo độ tin cậy nào và số 10 là độ chắc chắn tuyệt đối.Then, list your desires and assess how confident you are in your ability to achieve them. In this case, a zero corresponds to no measure of confidence whatsoever and a ten to absolute certainty.
Bây giờ bạn đã giải quyết được nỗi sợ hãi và mong muốn của mình trên giấy tờ, bạn có thể giải quyết những lo lắng trong khi tăng cường sự tự tin của mình. Một cách tuyệt vời để làm như vậy là sử dụng công cụ Thuốc Năng lượng được mô tả trước đó.Now that you’ve got your fears and desires down on paper, you can tackle your worries while boosting your confidence. A great way to do so is with the Energy Medicine tool described earlier.
Áp dụng công cụ Thuốc Năng lượng khi những suy nghĩ tiêu cực chiếm lĩnh tâm trí bạn sẽ cho phép vô thức của bạn giảm dần sự lo lắng, khiến nó dễ dàng được thay thế bằng cảm giác yêu thương và bình yên. Để đạt được kết quả này, bạn có thể phải sử dụng công cụ này nhiều lần - nhưng nếu bạn kiên trì, những lo lắng của bạn sẽ tan biến.Applying the Energy Medicine tool when negative thoughts occupy your mind will allow your unconscious to gradually reduce the worry, making it easily replaced by feelings of love and peace. To achieve this result, you might have to use the tool over and over – but if you persist, your worries will vanish.
Vì vậy, hãy chắc chắn gắn bó với nó cho đến khi những suy nghĩ tiêu cực của bạn chỉ còn là dĩ vãng; nghĩa là, cho đến khi bạn đánh giá chúng là số không trên thang điểm mười. Tương tự, bạn nên áp dụng công cụ Energy Medicine, hoặc một công cụ khử lập trình khác, cho những suy nghĩ về một mong muốn cụ thể cho đến khi bạn xếp hạng mức độ tự tin đạt được nó là bảy hoặc cao hơn.So be sure to stick with it until your negative thoughts are a thing of the past; that is, until you rate them as zeros on the ten-point scale. Similarly, you should apply the Energy Medicine tool, or another deprogramming tool, to thoughts about a specific desire until you rank your confidence in achieving it as seven or higher.
Ý tưởng chính ngoài ý chí # 7: Bằng cách theo dõi thái độ của mình trong vài tuần, bạn có thể đặt những lo lắng của mình vào quá khứ và tạo thói quen suy nghĩ tự tin.Beyond Willpower Key Idea #7: By monitoring your attitudes for a few weeks, you can put your worries in the past and make a habit of confident thinking.
Bây giờ bạn đã hoàn thành công việc quan trọng và khó khăn cần thiết để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và thúc đẩy những suy nghĩ tích cực của bạn, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng tất cả nỗ lực này không bị hủy bỏ.Now that you’ve done the important and difficult work necessary to get rid of your negative thoughts and boost your positive ones, you’ll want to make sure all this effort isn’t undone.
Nhưng bằng cách nào?But how?
Bằng cách lặp lại các bước bạn vừa thực hiện, hãy đánh giá cả những lo lắng và niềm tin tích cực của bạn, mỗi ngày trong 40 ngày. Xem qua giai đoạn tập trung nội tâm này là chìa khóa để ngăn những suy nghĩ tiêu cực quay trở lại - hoặc những suy nghĩ tích cực giảm đi.By repeating the steps you just took, rating both your worries and positive beliefs, every day for 40 days. Seeing this period of internal focus through is key to preventing negative thoughts from coming back – or positive ones from diminishing.
Trong thời gian này, nếu bạn lo lắng về sự suy giảm trong suy nghĩ tích cực hoặc sự gia tăng của suy nghĩ tiêu cực, hãy lùi lại một bước và kích hoạt lại các công cụ khử lập trình của bạn, chẳng hạn như công cụ Thuốc năng lượng, cho đến khi xếp hạng của bạn trở lại mức lành mạnh.If, during this period, you find yourself worrying about a decline in positive thinking or an increase in negative thinking, take a step back and reactivate your deprogramming tools, like the Energy Medicine tool, until your ratings return to healthy levels.
Bằng cách duy trì thực hành này trong 40 ngày, bạn sẽ thấy mình không còn lo lắng và tự tin. Và, nếu bạn không, đừng đổ mồ hôi. Nó chỉ có nghĩa là nó sẽ mất một vài vòng nữa.By maintaining this practice for 40 days you’ll likely find yourself worry-free and confident. And, if you don’t, don’t sweat it. It just means it’ll take a few more rounds.
Vì vậy, nếu bạn gặp phải thất bại trong quá trình thúc đẩy 40 ngày của mình, đừng nghĩ rằng bạn cần phải khởi động lại. Thay vào đó, chỉ cần “đóng băng” thời gian; nghĩa là, hãy ngừng đếm số ngày cho đến khi mức độ lo lắng và sự tự tin của bạn ổn định trở lại.So, if you experience setbacks during your 40-day push, don’t think you need to restart. Instead, simply “freeze” time; that is, stop counting the days until your levels of worry and confidence come back in line.
Sau 40 ngày, hoặc bất cứ khi nào sự tự tin của bạn được khôi phục, bạn sẽ có thể thức dậy mỗi sáng không chỉ mà không lo lắng mà còn với niềm tin mãnh liệt rằng bạn sẽ đạt được mục tiêu thành công. Một khi bạn đã làm được điều này, những suy nghĩ tiêu cực sẽ chỉ quay trở lại do không thể lập trình hoàn toàn bản thân. Nếu điều này xảy ra, chỉ cần thực hiện thêm một đợt trong 40 ngày và tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi suy nghĩ của bạn vẫn tích cực.After the 40 days, or whenever it is that your confidence is restored, you’ll be able to wake up every morning not only worry-free, but with a powerful belief that you’ll reach your success goal. Once you’ve made it this far, negative thoughts will only creep back because of a failure to completely deprogram yourself. If this happens, just do another round of 40 days and keep repeating the process until your thoughts stay positive.
Thật dễ dàng để thực hiện cam kết này khi bạn nhớ rằng bạn đang tham gia một cuộc hành trình, phần thưởng của nó không gì khác chính là tình yêu suốt đời, hòa bình và niềm vui!It’s easy to make this commitment when you remember that you’re on a journey, the reward of which is nothing less than lifelong love, peace and joy!
Đánh giá: Tóm tắt sách Beyond WillpowerIn Review: Beyond Willpower Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Thực hiện những mong muốn bên ngoài bản thân sẽ không bao giờ thực sự làm bạn hài lòng, nhưng đạt được mục tiêu thành công cuối cùng sẽ là điều bạn mong muốn. Để làm được như vậy, bạn chỉ cần tập trung vào những gì thực sự quan trọng: tình yêu, hòa bình và hạnh phúc.Fulfilling desires external to yourself will never truly satisfy you, but attaining your ultimate success goal will. To do so, you need only focus on what’s really important: love, peace and happiness.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Khám phá mục tiêu thành công cuối cùng của bạn với sự trợ giúp nhỏ từ thần đèn.Uncover your ultimate success goal with a little help from a genie.
Thật dễ dàng để chọn một mục tiêu mà tất cả đều sai. Xét cho cùng, mặc dù việc trở thành triệu phú nghe có vẻ khá hay, nhưng hầu hết mọi người đều biết rằng những mục tiêu bên ngoài, như trở thành siêu giàu, sẽ không khiến họ hạnh phúc về lâu dài. Để tìm ra mục tiêu thành công cuối cùng của bạn, hãy thử thủ thuật đơn giản sau:It’s easy to choose a goal that’s all wrong. After all, while becoming a millionaire sounds pretty good, most people know that external goals, like becoming super rich, won’t make them happy in the long run. To figure out your ultimate success goal, try this simple trick:
Hãy giải tỏa tâm trí và tưởng tượng một thần đèn, giống như thần đèn trong câu chuyện về Aladdin, hoàn thành với cây đèn thần và sẵn sàng thực hiện ước nguyện lớn nhất duy nhất của bạn. Bí quyết duy nhất là bạn chỉ có mười giây để quyết định điều ước đó là gì trước khi anh ấy biến mất vĩnh viễn. Việc buộc bản thân phải lựa chọn chỉ trong 10 giây sẽ giúp bạn tập trung tâm trí vào điều quan trọng nhất đối với bạn lúc này.Clear your mind and imagine a genie, like the one from the story of Aladdin, complete with his magic lamp and ready to fulfill your single greatest wish. The only catch is that you’ve got just ten seconds to decide what that wish is before he disappears forever. Forcing yourself to choose in just ten seconds will focus your mind on what’s most important to you right now.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
beyond_willpower.txt · Last modified: 2022/02/02 16:23 by 127.0.0.1