User Tools

Site Tools


berkshire_beyond_buffett

Berkshire Beyond Buffett tóm tắt tiếng Việt

Lượt xem: 21

Bản tóm tắt cuốn sách Berkshire Beyond Buffett (Berkshire Beyond Buffett) của tác giả Lawrence A. Cunningham dưới đây đang được đóng góp bởi các thành viên của trang web dichsach.club
Nếu bạn nhận thấy có nội dung nào chưa chính xác, hãy ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Berkshire Beyond BuffettBerkshire Beyond Buffett
Lawrence A. CunninghamLawrence A. Cunningham
Giá trị lâu dài của các giá trịThe Enduring Value of Values
Nó về cái gì?What's it about?
Berkshire Beyond Buffett (2014) tiết lộ những giá trị cốt lõi xác định văn hóa doanh nghiệp của Berkshire Hathaway do người sáng lập Warren Buffett thiết lập. Cuốn sách tiếp tục chứng minh rằng quan điểm đầu tư và điều hành độc đáo của công ty đầu tư sẽ đảm bảo thành công của nó ngay cả sau khi Buffett qua đời.Berkshire Beyond Buffett (2014) reveals the core values that define Berkshire Hathaway’s corporate culture as established by its founder, Warren Buffett. The book goes on to prove that the investment company’s unique view of investing and operating will ensure its success even after Buffett’s passing.
Một số tính cách có ảnh hưởng và gây kinh ngạc đến nỗi thật khó để tưởng tượng thế giới không có họ. Huyền thoại đầu tư Warren Buffett là người có tính cách như vậy.Some personalities are so influential and awe-inspiring that it’s difficult to imagine the world without them. Investment legend Warren Buffett is that sort of personality.
Là người đã hun đúc nên Berkshire Hathaway, tập đoàn trị giá hơn 300 tỷ USD ngay từ đầu, Buffett được coi là nền tảng mà nếu không có công ty này, công ty không thể tự đứng vững.Having molded Berkshire Hathaway, a conglomerate worth more than $300 billion, from the ground up, Buffett is seen as the foundation without which the firm could not stand on its own.
Tuy nhiên, bản tóm tắt cuốn sách này sẽ cho thấy rằng những giá trị cốt lõi mà Buffett đã nỗ lực để thấm nhuần và văn hóa doanh nghiệp đã tạo nên chính xác là những gì sẽ giúp Berkshire Hathaway thành công ngay cả khi Buffett đã ra đi. Và khi khám phá con đường của Buffett, bạn cũng sẽ học được cách bạn có thể thấm nhuần một nền văn hóa vững chắc như vậy vào chính công ty của mình.Yet this book summary will show that the core values that Buffett has worked so hard to instill, and the corporate culture that has resulted, are exactly what will keep Berkshire Hathaway successful even after Buffett is gone. And in exploring Buffett’s path, you will learn how you too can instill such a rock-solid culture in your own company.
Trong bản tóm tắt này về Berkshire Beyond Buffett của Lawrence A. Cunningham, bạn cũng sẽ họcIn this summary of Berkshire Beyond Buffett by Lawrence A. Cunningham, you’ll also learn
cách lật bánh mì kẹp thịt thực sự có thể dẫn đến giấc mơ cuối cùng của bạn;how flipping burgers can actually lead to living your ultimate dream;
tại sao các nhà quản lý cấp dưới nên đưa ra nhiều quyết định hơn các nhà quản lý cấp cao; vàwhy junior managers should make more decisions than senior managers; and
người tiếp theo khi nhà sáng lập Berkshire Warren Buffett đã ra đi.who’s next in line when Berkshire founder Warren Buffett is gone.
Berkshire Vượt ra ngoài Buffett Ý tưởng chính # 1: Mặc dù các công ty con của Berkshire rất đa dạng, nhưng tất cả đều chia sẻ những giá trị cốt lõi chung.Berkshire Beyond Buffett Key Idea #1: While Berkshire subsidiaries are diverse, they all share common core values.
Bắt đầu từ nguồn gốc khiêm tốn vào năm 1965, Berkshire Hathaway đã phát triển trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới.Starting from humble roots in 1965, Berkshire Hathaway has grown to become one of the world’s largest corporations.
Nhà lãnh đạo mang tính biểu tượng của công ty này, Warren Buffet, đã trở nên nổi tiếng vào những năm 1990 khi khả năng chọn cổ phiếu am hiểu của ông đã giúp ông có cổ phần trong các công ty hàng đầu như American Express, Coca-Cola và Washington Post Company.This company’s iconic leader, Warren Buffet, rocketed to fame in the 1990s as his savvy stock-picking gained him shares in top companies such as American Express, Coca-Cola and the Washington Post Company.
Với tư cách là một tập đoàn, cổ phần của Berkshire Hathaway rất lớn và đa dạng, và tầm ảnh hưởng của nó trải dài trên một loạt các lợi ích thương mại, tài chính và sản xuất.As a corporation, Berkshire Hathaway’s holdings are vast and diversified, and its influence extends over a wide array of commercial, financial and manufacturing interests.
Một số công ty mà nó sở hữu bao gồm: GEICO, công ty bảo hiểm xe hơi phổ biến thứ hai tại Hoa Kỳ; Burlington Northern Santa Fe, một trong những tuyến đường sắt xuyên lục địa lớn của Bắc Mỹ; và MidAmerican Energy, một nhà cung cấp năng lượng toàn cầu.Some of the companies it owns include: GEICO, the second most-popular car insurer in the United States; Burlington Northern Santa Fe, one of North America’s major transcontinental railroads; and MidAmerican Energy, a global energy supplier.
Và không chỉ thông qua sự tham gia rộng rãi của Berkshire Hathaway vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau mà nó còn thể hiện khả năng đa dạng hóa của mình. Các công ty con của công ty rất khác nhau ở hầu hết mọi hạng mục có thể đo lường được, chẳng hạn như giá mua lại, quy mô công ty và số lượng nhân viên.And it’s not just through Berkshire Hathaway’s broad engagement in many different businesses that it demonstrates its ability to diversify. The company’s subsidiaries differ widely in almost every measurable category, such as acquisition price, company size and number of employees.  
Với sự đa dạng của các công ty dưới một mái nhà, có thể mong đợi một mức độ đồng nhất.With such a variety of companies under one roof, a degree of homogeneity might be expected.
Các công ty con của Berkshire Hathaway thực sự chia sẻ văn hóa doanh nghiệp độc đáo của riêng mình, được xây dựng trên các giá trị cốt lõi nhằm mang lại sự thống nhất cho một danh mục đầu tư rộng lớn như vậy.Berkshire Hathaway’s subsidiaries do indeed share its own unique corporate culture, built on core values that serve to bring unity to such a wide-ranging portfolio.
Một trong những giá trị cốt lõi của công ty là tính vĩnh cửu. Các mối quan hệ đối tác lâu dài được đánh giá cao tại Berkshire Hathaway; công ty giới thiệu mình với các công ty con, bao gồm nhiều doanh nghiệp gia đình, như một nơi mà họ có thể tìm thấy một ngôi nhà lâu dài.One of the company’s core values is eternality. Long-term partnerships are highly valued at Berkshire Hathaway; the firm presents itself to subsidiaries, including many family businesses, as a place where they can find a permanent home.
Bằng cách này, các đặc điểm và điểm chung thống nhất được tìm thấy trong trái phiếu của sự tin tưởng hơn là trong các thước đo tài chính đơn giản. Những đặc điểm này khi kết hợp với nhau tạo nên nền văn hóa Berkshire Hathaway.In this way, unifying traits and commonalities are found in bonds of trust rather than in simple financial metrics. These traits when taken together create the Berkshire Hathaway culture.
Berkshire Ngoài Buffett Ý tưởng chính # 2: Ý thức về ngân sách và giữ lời hứa là trọng tâm của phương pháp Berkshire Hathaway.Berkshire Beyond Buffett Key Idea #2: Being budget conscious and keeping promises are the heart of the Berkshire Hathaway approach.
Văn hóa của Berkshire Hathaway được tạo nên từ các giá trị cốt lõi, được thể hiện bằng các chữ cái riêng biệt trong BERKSHIRE: nghĩa là, với mỗi chữ cái, đều có một giá trị tương ứng.Berkshire Hathaway’s culture is made up of core values, which are spelled out by the individual letters in BERKSHIRE: that is, for every letter, there’s a corresponding value.  
Hãy cùng khám phá hai chữ cái đầu tiên của từ viết tắt để tìm hiểu hai giá trị quan trọng nhất của công ty.Let’s explore the acronym’s first two letters to learn the firm’s two most important values.
Chữ “B” là viết tắt của một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của Berkshire Hathaway: ý thức về ngân sách. Hãy xem xét cách thức cổ phần của công ty trong GEICO, một công ty bảo hiểm xe hơi, hỗ trợ trọng tâm có ý thức về ngân sách của nó như thế nào.The “B” stands for one of Berkshire Hathaway’s most essential principles: budget consciousness. Consider how the company’s stake in GEICO, a car insurer, supports its budget-conscious focus.
GEICO thực hiện ý thức ngân sách thông qua tính tiết kiệm nghiêm túc và hiệu quả hoạt động đặc biệt. Tuy nhiên, mục tiêu của công ty là giữ chi phí ở mức tối thiểu tuyệt đối không chỉ đơn thuần là tăng lợi nhuận. Trên thực tế, GEICO đã chuyển phần lớn số tiền tiết kiệm được cho khách hàng dưới dạng phí bảo hiểm thấp hơn. Chính sách này lại thu hút nhiều khách hàng hơn và dẫn đến tổng doanh số phí bảo hiểm lớn hơn cho công ty.GEICO practices budget consciousness through serious frugality and extraordinary operating efficiency. The company’s goal to keep costs at an absolute minimum isn’t merely to increase profits, however. GEICO in fact passes along most of its savings to customers as lower premiums. This policy in turn attracts more customers, and results in greater total premium volume for the company.
Chữ “E” đề cập đến sự nghiêm túc. Giá trị của việc giữ lời hứa, sự nghiêm túc là đặc điểm được áp dụng rộng rãi cho tất cả các công ty con của Berkshire Hathaway, đặc biệt là các công ty bảo hiểm của nó.The “E” refers to earnestness. The value of keeping promises, earnestness is a characteristic which broadly applies to all Berkshire Hathaway subsidiaries, particularly its insurance companies.
Triết lý kinh doanh của công ty con National Indemnity Company (NICO) của Berkshire Hathaway dựa trên sự nghiêm túc và hiệu quả nhất. Triết lý của công ty nhấn mạnh rằng mặc dù hợp đồng bảo hiểm chỉ đơn thuần là một lời hứa, nhưng NICO hướng đến việc đưa ra những lời hứa với chất lượng cao nhất.The business philosophy of Berkshire Hathaway subsidiary National Indemnity Company (NICO) is based on earnestness at its most effective. Its philosophy stresses that while an insurance policy is merely a promise, NICO aims to offer promises of the highest quality.
Làm thế nào để công ty làm điều này? NICO viết các chính sách mà các công ty bảo hiểm khác sẽ không hoặc không thể vì các chính sách đó liên quan đến những rủi ro bất thường đối với phí bảo hiểm theo tỷ lệ.How does the company do this? NICO writes policies that other insurers won’t or can’t because such policies involve unusual risks for proportional premiums.
Trong những tháng sau vụ khủng bố 11/9 tại Hoa Kỳ, NICO đã viết các chính sách chống khủng bố quy mô lớn bao gồm chính sách 1 tỷ USD cho một số hãng hàng không quốc tế và chính sách 500 triệu USD cho một giàn khai thác dầu ở nước ngoài.In the months after the 9/11 terrorist attacks in the United States, NICO wrote large-scale terrorism policies including a $1 billion policy for several international airlines and a $500 million policy for an overseas oil platform.
NICO có thể viết các chính sách như vậy và tuân thủ nguyên tắc nghiêm túc của mình vì nó đã làm nên giá trị cốt lõi của Berkshire Hathaway.NICO can write such policies and stick to its earnestness principle as it has made Berkshire Hathaway’s core values its own.
Berkshire Vượt ra ngoài Buffett Ý tưởng chính # 3: Danh tiếng mạnh mẽ và mối quan hệ gia đình vững chắc đã phục vụ tốt cho Berkshire Hathaway.Berkshire Beyond Buffett Key Idea #3: A strong reputation and solid family ties have served Berkshire Hathaway well.
Danh tiếng tốt sẽ đi được một chặng đường dài, và không chỉ ở khía cạnh duy trì tình bạn. Ngay cả tài chính của một công ty cũng có thể được hưởng lợi từ một đại diện tốt của công ty trong một ngành.A good reputation goes a long way, and not just in terms of maintaining a friendship. Even a company’s finances can benefit from a company’s good rep in an industry.
Quan trọng là, đầu tư vào giá trị của danh tiếng - chữ “R” trong BERKSHIRE - đã mang lại kết quả cho các công ty Berkshire Hathaway.Importantly, investing in the value of reputation – the “R” in BERKSHIRE – has paid off for Berkshire Hathaway companies.
Nhà bán lẻ đồ nội thất thành công và công ty con của Berkshire Hathaway, Jordan's Furniture, kiếm được khoảng 950 đô la doanh thu trên mỗi foot vuông hàng năm, một con số gần gấp sáu lần mức trung bình của ngành.Successful furniture retailer and Berkshire Hathaway subsidiary Jordan’s Furniture earns some $950 of revenue per square foot annually, a number that’s nearly six times the industry average.
Bí mật của công ty? Jordan's Furniture có một danh tiếng vững chắc dựa trên dịch vụ khách hàng độc đáo của mình. Cách tiếp cận của nó không chỉ là cung cấp nhiều lựa chọn đồ nội thất với giá tốt với việc giao hàng nhanh chóng để tạo ra một trải nghiệm đặc biệt mà công ty gọi là “giải trí mua sắm”.The company’s secret? Jordan’s Furniture has a solid reputation based on its unique customer service. Its approach goes beyond offering a wide selection of furniture at good prices with prompt delivery to orchestrating a special experience that the company calls “shoppertainment.”
Chẳng hạn, tại một cửa hàng của Jordan, khách hàng có thể ngồi trong một rạp hát nhỏ để xem mô phỏng chuyến bay. Tại một nơi khác, khách hàng có thể đi dạo dọc theo mô hình Phố Bourbon ở New Orleans và thậm chí tham quan bằng thuyền trên sông. Những khái niệm giải trí tại cửa hàng này thu hút rất nhiều khách hàng quan tâm và do đó tạo ra doanh thu cao. Quả thật sự đầu tư của Jordan vào giá trị của danh tiếng đã được đền đáp!At one Jordan’s store, for instance, customers can take a seat in a small theater to watch a flight simulation. At another, customers can stroll along a model of Bourbon Street in New Orleans and even tour a riverboat. These entertaining in-store concepts attract tons of interested customers and in turn generate high sales. Truly Jordan’s investment in the value of reputation has paid off!
Chữ “K” trong BERKSHIRE, quan hệ họ hàng, cũng đã chứng tỏ giá trị đối với các công ty con của Berkshire. Trong nỗ lực củng cố các mối quan hệ họ hàng, Berkshire Hathaway đặt mục tiêu tạo ra sự giàu có kéo dài nhiều thế hệ, theo cách mà một gia đình gắn bó chặt chẽ coi trọng bản sắc và di sản.The “K” in BERKSHIRE, kinship, has also proved valuable for Berkshire subsidiaries. In striving to solidify kinship bonds, Berkshire Hathaway aims to create wealth that lasts generations, in the same way that a tight-knit family values identity and legacy.
Berkshire Hathaway kinh doanh dài hạn. Điều này làm cho các doanh nghiệp gia đình trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với nó, vì chúng thường được đặc trưng bởi các mối liên kết mạnh mẽ như sự công bằng, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Và trong kinh doanh, điều này được đền đáp.Berkshire Hathaway does business for the long-term. This makes family businesses particularly attractive for it, as they are often characterized by powerful bonds such as fairness, mutual respect and trust. And in business, this pays off.
Năm 1995, Berkshire Hathaway có thể mua lại công ty gia đình RC Willey Home Furnishings với giá thấp hơn 25 triệu USD so với giá thầu của đối thủ.In 1995, Berkshire Hathaway was able to acquire family business RC Willey Home Furnishings for $25 million less than a rival bid.
RC Willey biết rằng Berkshire Hathaway đánh giá cao thế mạnh của các doanh nghiệp gia đình và nhìn thấy giá trị trong vị thế tài chính và chính sách về các mối quan hệ lâu dài của nó. Do đó, những lợi ích từ văn hóa doanh nghiệp của nó đã cho phép Berkshire Hathaway ký kết một thỏa thuận đồng thời tiết kiệm tiền!RC Willey knew that Berkshire Hathaway appreciated the strengths of family businesses and saw value in its financial position and policy of permanent relationships. Thus the benefits of its corporate culture allowed Berkshire Hathaway to seal a deal while also saving money!
Berkshire Vượt ra ngoài Buffett Ý tưởng chính # 4: Những người tự khởi nghiệp và những người có tư tưởng kinh doanh phát triển mạnh theo chính sách quản lý chặt chẽ của Berkshire.Berkshire Beyond Buffett Key Idea #4: Self-starters and entrepreneurial thinkers thrive under Berkshire’s hands-off management policy.
Là một doanh nhân trong lĩnh vực mua lại, Warren Buffett đã chỉ ra cách một doanh nghiệp nhỏ có thể chuyển đổi thành một tập đoàn lớn.As an entrepreneur in the field of acquisitions, Warren Buffett showed how a small business could transform into a huge corporation.
Không có gì ngạc nhiên khi tinh thần kinh doanh này vẫn thúc đẩy văn hóa công ty của Berkshire Hathaway.It’s no surprise that this entrepreneurial spirit still fuels Berkshire Hathaway’s company culture.
Các nhà quản lý Berkshire phải là người tự bắt đầu, chữ “S” trong BERKSHIRE. Người tự khởi nghiệp là những doanh nhân có tầm nhìn xa và có thể tự mình điều hành công việc kinh doanh.Berkshire managers must be self-starters, the “S” in BERKSHIRE. Self-starters are entrepreneurs who have a vision and can run a business on their own.
Trên thực tế, trong số các doanh nhân của Berkshire có một số người nhận được Giải thưởng Horatio Alger, một vinh dự dành cho những cá nhân đạt được thành công thường xuyên khi đối mặt với nghịch cảnh. Một người từng đoạt giải là Albert Lee Ueltschi, người sáng lập FlightSafety International.In fact, among Berkshire’s entrepreneurs are several recipients of the Horatio Alger Award, an honor for individuals who have achieved success often in the face of adversity. One award winner was Albert Lee Ueltschi, founder of FlightSafety International.
Khi mới 16 tuổi, Ueltschi đã mở một quầy bán bánh hamburger có tên “Little Hawk” và sử dụng lợi nhuận để tài trợ cho các bài học bay của mình. Niềm đam mê bay của anh ấy sau đó đã truyền cảm hứng để anh ấy dạy những người khác cách bay.At just 16 years old, Ueltschi opened a hamburger stand called “Little Hawk” and used the profits to fund his flying lessons. His passion for flying then inspired him to teach others how to fly.
Ueltschi cuối cùng đã thành lập trường đào tạo phi công thương mại hàng đầu trên thế giới, sử dụng thiết bị mô phỏng chuyến bay để dạy các kiểu bay thông thường và diễn tập khẩn cấp. Kể từ năm 1996, FlightSafety là một phần của Berkshire Hathaway.Ueltschi eventually created the world’s premier commercial pilot training school, using flight simulators to teach routine patterns and emergency drills. Since 1996, FlightSafety has been part of Berkshire Hathaway.
Để khuyến khích tâm lý tự bắt đầu ở nhân viên, Berkshire Hathaway thực hành phương pháp quản lý bằng tay (phương pháp quản lý “H” trong BERKSHIRE).To encourage a self-starter mentality in employees, Berkshire Hathaway practices a hands off (the “H” in BERKSHIRE) management approach.
Hầu hết các doanh nghiệp thường được tổ chức một cách quan liêu, sa lầy vào các ủy ban và cuộc họp, với nhiều lớp báo cáo để đảm bảo mọi thông điệp và quyết định đều được kiểm soát.Most businesses are often organized bureaucratically, mired in committees and meetings, with multiple layers of reporting to make sure every message and decision is controlled.
Ngược lại, cách tiếp cận quản lý của Berkshire Hathaway coi trọng sự phân quyền và tự chủ. Mọi công ty con đều đứng tên riêng và chỉ những quyết định quan trọng nhất mới được đưa ra tại trụ sở chính. Điều thú vị là các công ty con của Berkshire Hathaway sử dụng hơn 300.000 người, trong khi trụ sở chính của Berkshire tuyên bố chỉ có hai chục nhân viên.In contrast, Berkshire Hathaway’s management approach values decentralization and autonomy. Every subsidiary stands on its own, and only the most mission-critical decisions are made at headquarters. Interestingly, Berkshire Hathaway subsidiaries employ more than 300,000 people, while Berkshire’s headquarters claims only two dozen employees.
Một số công ty con của Berkshire cũng thực hiện quy tắc 90/10, trong đó quản lý cấp dưới đưa ra 90% quyết định trong khi quản lý cấp cao cộng tác với những người còn lại - đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến rủi ro bất thường, đòi hỏi kỹ năng đặc biệt hoặc vượt quá chuyên môn của quản lý cấp dưới.Some Berkshire subsidiaries also practice the 90/10 rule, in which junior managers make 90 percent of the decisions while senior managers collaborate on the rest – in particular for issues which involve unusual risk, require special skills or go beyond the expertise of junior managers.
Phong cách chung tay này chính là điều khiến Berkshire Hathaway trở nên hấp dẫn đối với những người khởi nghiệp. Các giám đốc điều hành đánh giá cao rằng họ có thể tiếp tục điều hành công việc kinh doanh của mình một cách độc lập nhưng đồng thời cảm thấy yên tâm khi hợp tác với Berkshire Hathaway.This hands-off style is exactly what makes Berkshire Hathaway attractive to self-starters. Executives appreciate that they can continue running their businesses independently yet feel secure in a partnership with Berkshire Hathaway at the same time.
Berkshire Vượt ra ngoài Buffett Ý tưởng chính # 5: Luôn hiểu biết và giữ cho nó đơn giản. Berkshire cũng được hưởng lợi từ sức mạnh mua lại của các công ty con.Berkshire Beyond Buffett Key Idea #5: Stay savvy, and keep it simple. Berkshire benefits too from its subsidiaries’ acquisition strengths.
Trong khoảng 50 năm, Berkshire Hathaway đã mua lại hàng chục công ty và giá trị của mỗi công ty đều tăng lên theo thời gian.Over some 50 years, Berkshire Hathaway has acquired dozens of companies, and the value of each has increased over time.
Làm thế nào mà công ty quản lý để làm điều này? Bởi vì các công ty con của công ty mua lại rất nhiều và cũng thành công trong việc đó. Họ có hiểu biết về nhà đầu tư, cái “tôi” trong BERKSHIRE.How has the firm managed to do this? Because the company’s subsidiaries do a lot of acquiring, and are successful at it, too. They have investor savvy, the “I” in BERKSHIRE.
Điều này có nghĩa là các công ty con luôn theo dõi các công ty có văn hóa tổ chức phù hợp với văn hóa của họ - điều này cho phép họ thu hút một công ty mục tiêu mà thậm chí không cần phải đưa ra giá thầu cao nhất.This means that subsidiaries keep an eye out for companies with an organizational culture that fits their own – which enables them to attract a target company without even having to make the highest bid.
Hơn nữa, nhiều công ty con của Berkshire tái tạo cách tiếp cận của công ty trong việc mua lại bằng cách thu hút các công ty cũng nhấn mạnh các giá trị cốt lõi, chẳng hạn như lòng tin và quan hệ đối tác.Moreover, many Berkshire subsidiaries replicate the firm’s approach to acquisitions by attracting companies that also stress core values, such as trust and partnership.
Công ty hóa chất và công ty con Lubrizol của Berkshire đã thực hiện một số thương vụ mua lại nhỏ hơn, trong đó có nhiều vụ mua lại không chỉ giúp các nhà khoa học và nhà quản lý kinh doanh tài năng phù hợp với văn hóa đạo đức, hướng tới nghiên cứu mà còn tăng cường khả năng nghiên cứu và phát triển.Chemical company and Berkshire subsidiary Lubrizol has made a number of smaller acquisitions, many of which have gained it not only talented scientists and business managers who fit well with its ethical, research-driven culture but also increased research and development capabilities.
Bạn có thể nhận thấy rằng các công ty con cũng có tính chất đặc biệt. Cho đến nay, chúng ta đã thấy các công ty của Berkshire Hathaway tham gia kinh doanh trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải, hóa chất, bảo hiểm hoặc đồ nội thất, chỉ là một vài ví dụ.You may have noticed that subsidiaries are also of a particular nature. We’ve seen so far that Berkshire Hathaway companies engage in business in the fields of energy, transport, chemicals, insurance or furniture, as just a few examples.
Tóm lại, các tiêu chí mua lại của công ty nêu rõ sự ưu tiên đối với các doanh nghiệp dễ hiểu; tức là, các doanh nghiệp ở bản chất, còn thô sơ - chữ “R” trong BERKSHIRE.In sum, the firm’s acquisition criteria states a preference for businesses that are easy to understand; that is, businesses that are at their essence, rudimentary – the “R” in BERKSHIRE.
Logic là các doanh nghiệp như vậy đã có từ lâu và do đó đã được hiểu rõ; Hơn nữa, những công việc kinh doanh như vậy dự kiến sẽ tồn tại trong nhiều năm tới, điều này phù hợp với sở thích của công ty về tính lâu dài và giá trị lâu dài.The logic is that such businesses have been around for a long time and are thus well-understood; what’s more, such businesses are expected to be around for many years to come, which jibes with the firm’s preference for permanence and long-term value.
Những ngành kinh doanh thô sơ như vậy thường ít rủi ro hơn so với những ngành mới hoặc có vẻ kỳ lạ. Tại Berkshire Hathaway, điều quan trọng hơn là giữ mọi thứ đơn giản và không bị mất tiền, hơn là kiếm tiền bằng cách chấp nhận rủi ro lớn.Such rudimentary businesses usually pose less risk than do new or seemingly exotic industries. At Berkshire Hathaway, it is more important to keep things simple and not lose money, rather than to make money by taking big risks.
Berkshire Vượt ra ngoài Buffett Ý tưởng chính # 6: Berkshire luôn lập kế hoạch dài hạn trong tâm trí, nhưng vẫn còn những thách thức ở phía trước.Berkshire Beyond Buffett Key Idea #6: Berkshire has always planned with the long term in mind, but there are challenges ahead.
Đó là câu hỏi trong đầu mọi người: điều gì sẽ xảy ra với Berkshire khi Warren Buffett qua đời?It’s the question on everyone’s mind: what happens to Berkshire when Warren Buffett passes away?
Nhiều người lo sợ rằng việc Buffett mất đi có thể đồng nghĩa với sự kết thúc của Berkshire Hathaway. Nhưng hãy ghi nhớ giá trị cốt lõi của sự vĩnh cửu của công ty - chữ “E” trong BERKSHIRE - Buffett đã phát triển văn hóa và hoạt động của công ty theo cách mà Berkshire Hathaway sẽ tồn tại lâu dài sau khi ông ra đi.Many people fear that losing Buffett could mean the end of Berkshire Hathaway. But keeping in mind the company’s core value of eternality – the “E” in BERKSHIRE – Buffett has developed his company’s culture and practices in a way that will see Berkshire Hathaway endure long after he is gone.
Kể từ năm 1993, Buffett đã viết một số bài báo về những gì Berkshire nên có nếu không có ông, và ông cũng chính thức hóa với hội đồng quản trị một kế hoạch kế vị, trong đó quy định chia công việc của Buffett thành hai vai trò riêng biệt: quản lý và đầu tư.Since 1993, Buffett has written a number of articles about what Berkshire should be without him, and he’s also formalized with the board a succession plan, which prescribes splitting Buffett’s job into two separate roles: management and investment.
Berkshire Hathaway kể từ đó đã tuyển dụng giám đốc đầu tư Todd Combs và Ted Weschler, hai người đàn ông sở hữu những kỹ năng cần thiết để xử lý công việc đầu tư của Buffett và thậm chí đã vượt qua thành tích đầu tư của Buffett trong những năm gần đây!Berkshire Hathaway has since recruited investment managers Todd Combs and Ted Weschler, two men who possess the necessary skills to handle the investment line of Buffett’s job and have even surpassed Buffett’s investment performance in recent years!
Buffett đã đảm bảo rằng công ty của ông có những ứng cử viên vững chắc cho những nhà quản lý tương lai đang chờ đợi.Buffett has ensured that his company has solid candidates for future managers waiting in the wings as well.
Đặc điểm quan trọng nhất đối với người kế nhiệm với tư cách là quản lý và giám đốc điều hành là cam kết với văn hóa Berkshire Hathaway. Do đó, như kế hoạch kế nhiệm đã vạch ra, các ứng cử viên tốt nhất là những người trong cuộc, hoặc những nhân viên hiện đang quản lý các công ty con của Berkshire.The most important trait for a successor as manager and chief executive officer is a commitment to Berkshire Hathaway culture. Thus, as the succession plan outlines, the best candidates are insiders, or those employees who now manage Berkshire subsidiaries.
Ứng cử viên nặng ký nhất là Frank Ptak, giám đốc điều hành tại Tập đoàn Marmon từ năm 2006. Ptak đã có hơn 40 năm kinh nghiệm kinh doanh.The strongest candidate is Frank Ptak, chief executive officer at the Marmon Group since 2006. Ptak has over 40 years of business experience.
Tuy nhiên, không nghi ngờ gì khi những người kế nhiệm Buffett, dù họ có thể là ai, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thách thức.Yet there’s no question that Buffett’s successors, whoever they may be, will certainly face challenges.
Một khả năng có thể xảy ra là một sự biến động trong các công ty con của công ty. Những người kế nhiệm Buffett sẽ phải kiểm tra các nhà quản lý một cách cẩn thận để tránh các mối quan hệ căng thẳng và đảm bảo rằng chỉ những nhà quản lý xuất sắc nhất mới được chọn, trong khi nhiệm kỳ dài của các giám đốc điều hành cũng được duy trì.An upheaval in the firm’s subsidiaries is a definite possibility. Buffett’s successors will have to vet managers carefully to avoid tense relations and ensure that only the most outstanding managers are selected, while a long tenure of executives is also maintained.
Một thách thức khác đang áp dụng cách tiếp cận độc đáo của Buffet đối với các thương vụ mua lại.Another challenge is carrying on Buffet’s unique approach to acquisitions.
Thông thường, kế toán và luật sư kiểm tra mục tiêu tiếp quản trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Ngược lại, Buffett kích thước mọi người thường xuyên trong vòng chưa đầy một phút và thỏa thuận đạt được ngay lập tức, đôi khi là một phần của cuộc gọi điện thoại đầu tiên!Typically, accountants and lawyers examine a takeover target over weeks or months. In contrast, Buffett sizes people up often in less than a minute, and a deal is reached without delay, sometimes as part of the first phone call!
Tất nhiên, không phải ai cũng có thể kinh doanh theo cách này! Những người kế nhiệm Buffett sẽ phải tìm cách tiếp cận riêng của họ để mua lại các thương vụ phù hợp nhất với kỹ năng cá nhân của họ.Of course, not everyone can do business this way! Buffett’s successors will have to find their own approach to acquisitions that fit their personal skills best.
Berkshire Vượt ra ngoài Buffett Ý tưởng chính # 7: Berkshire có thể tìm thấy bài học kế thừa quý giá từ kinh nghiệm của Tập đoàn Marmon.Berkshire Beyond Buffett Key Idea #7: Berkshire can find a valuable succession lesson in the experience of Marmon Group.
Vào giữa những năm 1990, các nhà phân tích tài chính đã suy nghĩ về câu hỏi liệu công ty mẹ Marmon Group có sụp đổ sau khi những người sáng lập của nó, Jay và Robert Pritzker, qua đời hay không.In the mid-1990s, financial analysts mulled the question whether holding company Marmon Group would fall apart after its founders, Jay and Robert Pritzker, passed away.
Ngày nay, cộng đồng tài chính đang phải đối mặt với một câu hỏi tương tự khi họ cố gắng giải cứu số phận của Berkshire Hathaway, cho rằng Warren Buffett vào năm 2015 sẽ tròn 85 tuổi.Today the financial community is  confronting a similar question as it attempts to divine the fate of Berkshire Hathaway, considering that Warren Buffett in 2015 will turn 85 years old.
Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Tập đoàn Marmon và Berkshire Hathaway. Cả hai đều theo đuổi nhiều loại hình kinh doanh đa dạng làm mục tiêu mua lại; cả hai đều đã tìm kiếm các doanh nghiệp thô sơ và tuân theo một phong cách quản lý phi tập trung.The similarities between Marmon Group and Berkshire Hathaway are many. Both have pursued a variety of diverse businesses as acquisition targets; both have sought out rudimentary businesses and follow on the whole a decentralized management style.
Và cả Marmon Group và Berkshire Hathaway đều được thành lập và phát triển bởi những người đàn ông quyền lực, những người đã để lại dấu ấn khó phai mờ cho các công ty tương ứng của họ.And both Marmon Group and Berkshire Hathaway were founded and developed by powerful men who left an indelible mark on their respective companies.
Những người chỉ trích tin rằng Tập đoàn Marmon sẽ sụp đổ sau khi Pritzker được chứng minh là sai. Công ty tiếp tục phát triển mạnh, mua lại hơn 100 công ty. Và vào năm 2008, Tập đoàn Marmon đã trở thành một công ty con của Berkshire, phù hợp với những giá trị cốt lõi được chia sẻ.Critics who believed that Marmon Group would collapse after the Pritzkers were proven wrong. The firm continued to thrive, acquiring more than 100 companies. And in 2008, Marmon Group became a Berkshire subsidiary, fitting right in because of shared core values.
Frank Ptak, Giám đốc Tập đoàn Marmon từ năm 2003, hiện là Giám đốc điều hành. Công ty vẫn tiếp tục hoạt động như nhiều thập kỷ trước, khi Jay và Robert Pritzker vẫn còn nắm quyền điều hành.Frank Ptak, Marmon Group director since 2003, is now chief executive officer. The company continues to operate much as it did decades before, when Jay and Robert Pritzker were still in charge.
Mặc dù có vài điều chắc chắn, nhưng chúng ta có thể học được nhiều điều từ trường hợp của Tập đoàn Marmon. Khi Berkshire Hathaway giữ đúng các giá trị cốt lõi của mình như Tập đoàn Marmon đã làm, nó sẽ có thể tồn tại và tiếp tục thịnh vượng, ngay cả khi Buffett đã ra đi.Though few things are certain, we can learn much from the Marmon Group case. When Berkshire Hathaway holds true to its core values like Marmon Group did, it will be able to live on and continue to prosper, even after Buffett is gone.
Đánh giá: Tóm tắt sách Berkshire Beyond BuffettIn Review: Berkshire Beyond Buffett Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Ý thức về ngân sách, sự nghiêm túc và quan hệ họ hàng là một số đặc điểm chính tạo nên sức mạnh cho những nỗ lực kinh doanh tại Berkshire Hathaway, một tập đoàn trị giá hàng tỷ đô la do những người tự thành lập và được thúc đẩy bởi triết lý quản lý chung tay. Bằng cách duy trì danh tiếng mạnh mẽ trong nhiều ngành, khuyến khích đầu tư có hiểu biết và thích những công việc kinh doanh thô sơ, người sáng lập Berkshire Hathaway Warren Buffett đã xây dựng nên một di sản sẽ tiếp tục thịnh vượng ngay cả khi ông ra đi.Budget consciousness, earnestness and kinship are some of the key characteristics that give strength to business endeavors at Berkshire Hathaway, a multibillion-dollar conglomerate led by self-starters and driven by a hands-off management philosophy. By maintaining a strong reputation in many industries, encouraging savvy investing and preferring rudimentary businesses, Berkshire Hathaway founder Warren Buffett has built a legacy that will continue to prosper even when he’s gone.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Xây dựng giá trị cốt lõi bằng chính tên công ty của bạn.Build core values with your own company name.
Berkshire Hathaway đã chỉ ra rằng một cách để tạo ra một tập hợp các giá trị cốt lõi mà nhân viên của bạn có thể ghi nhớ và sống theo đó là xây dựng chúng thành tên của công ty bạn. Berkshire chẳng hạn đã lấy từng chữ cái và gán cho nó một giá trị, chẳng hạn như ý thức về ngân sách cho “B” và sự nghiêm túc cho “E.” Hãy thử nó cho mình! Khi làm như vậy, bạn có thể chỉ khám phá ra một số nguyên tắc chính mà nhờ đó công ty của bạn có thể phát triển mạnh mẽ.Berkshire Hathaway showed that one way to create a set of core values that your employees can remember and live by is to build them into your company’s name. Berkshire for example took each letter and assigned it a value, such as budget consciousness for “B” and earnestness for “E.” Try it yourself! In doing so, you might just discover some key principles with which your company can thrive.
Đề xuất đọc thêm: Giáo dục của một nhà đầu tư giá trị của Guy SpierSuggested further reading: The Education of a Value Investor by Guy Spier
Trong cuốn sách bán chạy nhất của mình, Guy Spier kể lại quá trình chuyển đổi của mình từ một nhà quản lý quỹ đầu cơ tham lam ở Phố Wall thành một nhà đầu tư giá trị thành công. Chia sẻ câu chuyện đáng kinh ngạc về sự nghiệp của mình và sự khôn ngoan mà anh ấy có được trong suốt chặng đường, Spier có một số hiểu biết đáng ngạc nhiên về điều mà anh ấy coi là một sự lựa chọn sai lầm giữa sống một cuộc sống có đạo đức và một cuộc sống thành công về mặt tài chính. Với sự ngưỡng mộ to lớn, Spier cũng kể tên những người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời nghề nghiệp của anh ấy, giải thích ảnh hưởng cụ thể của mỗi người trong số họ đối với suy nghĩ và sự nghiệp của anh ấy.In his bestselling book, Guy Spier recounts his transformation from greedy hedge-fund manager on Wall Street to a successful value investor. Sharing the incredible story of his career and the wisdom he acquired along the way, Spier has some surprising insights concerning, what he sees as a false choice between leading an ethical life and a financially successful one. With great admiration, Spier also names the people who were most influential to his professional life, explaining the specific effect each of them had on his mindset and career.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
berkshire_beyond_buffett.txt · Last modified: 2022/01/31 18:17 by 127.0.0.1