User Tools

Site Tools


agile_selling_getting_up_speed_quickly_today_ever_changing_sales_world

Agile Selling: Getting Up to Speed Quickly in Today’s Ever-Changing Sales World Tiếng Việt

Lượt xem: 134

Bản tóm tắt cuốn sách Agile Selling: Getting Up to Speed Quickly in Today’s Ever-Changing Sales World (Bán hàng nhanh nhẹn: Bắt kịp tốc độ nhanh chóng trong thế giới bán hàng luôn thay đổi ngày nay) của tác giả Jill Konrath dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịch Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Bán hàng nhanh nhẹn: Bắt kịp tốc độ nhanh chóng trong thế giới bán hàng luôn thay đổi ngày nayAgile Selling: Getting Up to Speed Quickly in Today’s Ever-Changing Sales World
Jill KonrathJill Konrath
Nó nói về cái gì?What's it about?
Trong Bán hàng nhanh nhẹn, bạn sẽ khám phá cách tăng năng suất của mình và học cách phát triển trong bất kỳ loại môi trường bán hàng nào. Cuốn sách khám phá các chiến lược của những nhân viên bán hàng tuyệt vời và cách họ thích nghi với hoàn cảnh mới, đồng thời đưa ra lời khuyên thiết thực về cách bạn cũng có thể trở nên thích ứng hơn trong công việc kinh doanh của mình.In Agile Selling, you’ll discover how to boost your productivity and learn to thrive in any kind of sales environment. The book explores the strategies of great salespeople and how they adapt to new circumstances, and offers practical advice on how you too can become more adaptive in your business.
Là một người bán hàng nhanh nhẹn hầu như đảm bảo một sự nghiệp thịnh vượng. Being an agile seller virtually guarantees a prosperous career. 
Khi nhân viên bán hàng được thăng chức, chuyển đổi công việc hoặc đối mặt với các điều kiện kinh doanh mới, họ cần nhanh chóng học hỏi nhiều thông tin và kỹ năng mới. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, kết hợp với thực tế là họ đang phải chịu áp lực rất lớn trong việc mang lại kết quả ngay lập tức.When salespeople are promoted, switch jobs, or face new business conditions, they need to learn lots of new information and skills quickly. It's a daunting task, compounded by the fact that they're under intense pressure to deliver immediate results.
Điều mà Jill Konrath gọi là bán hàng nhanh là khả năng nhanh chóng tìm hiểu tất cả thông tin mới này và sau đó tận dụng nó để có tác động tối đa. Có một tư duy nhanh nhẹn, một tư duy giúp bạn vượt qua thời gian thử thách, là điểm khởi đầu quan trọng. Bạn cũng cần một kế hoạch học tập nhanh chóng giúp bạn thiết lập uy tín tình huống với khách hàng mục tiêu hoặc khách hàng hiện tại của bạn chỉ trong ba mươi ngày.What Jill Konrath calls agile selling is the ability to quickly learn all this new info and then leverage it for maximum impact. Having an agile mindset, one that keeps you going through challenging times, is the crucial starting point. You also need a rapid-learning plan that helps you establish situational credibility with your targeted or existing customers in just thirty days.
Trong Bán hàng nhanh nhẹn, bạn sẽ khám phá ra nhiều chiến lược giúp bạn trở thành chuyên gia bán hàng qua đêm, giúp bạn đạt được sự thành thạo. Các chiến lược bán hàng mới mẻ, những hiểu biết sâu sắc và lời khuyên thiết thực của Jill Konrath giúp người bán giành được công việc kinh doanh với những khách hàng tiềm năng bận rộn như hiện nay.In Agile Selling, you'll discover numerous strategies to help you become an overnight sales expert, slashing your path to proficiency. Jill Konrath's fresh sales strategies, provocative insights, and practical advice help sellers win business with today's crazy-busy prospects.
Sales chuyên gia Jill Konrath Mời các chiến lược mạnh mẽ cho khả năng bán hàng tại luôn thay đổi tình huống Khi người bán hàng được thúc đẩy, việc thay đổi, hoặc phải đối mặt với môi trường kinh doanh mới, họ chắc chắn cần phải học các kỹ năng mới một cách nhanh chóng. thay đổi nhanh chóng này thường được áp đảo, và người bán phải đối mặt với một sức ép rất lớn từ ông chủ của họ để mang lại kết quả ngay lập tức. Đời sống của họ là hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của mình để có được tốc độ nhanh chóng. Sales guru Jill Konrath cung cấp cả nhân viên bán hàng mới và có kinh nghiệm một kế hoạch để hấp thụ nhanh chóng những thông tin mới và nắm vững các kỹ năng mới bằng cách trở thành người bán hàng nhanh nhẹn. Người đọc sẽ tìm hiểu những tư duy, chiến lược và thói quen mà họ có thể sử dụng trong thời gian điên-bận rộn để bắt đầu mạnh mẽ và nhanh nhẹn ở lại học tập. Từ công cụ quản lý thời gian để động cơ cá nhân, sự sáng tạo, và các chiến lược trò chơi điện tử ứng dụng hóa, Konrath dạy làm thế nào để bán được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn, không phụ thuộc vào môi trường. Để thành công trong thế giới kinh doanh ngày nay, có đi đến hệ thống cung cấp thông tin nhanh chóng và mua lại kỹ năng không chỉ là hữu ích, nhưng hoàn toàn cần thiết. Konrath tập trung vào các meta-kỹ năng mà sẽ có được bán ở mức cao doanh thu và sự thành thạo - và cuối cùng làm chủ - nhanh hơn nhiều so với phương pháp thông thường của họ. Độc giả yêu mến những lời khuyên không vô nghĩa trong SNAP bán và bán cho công ty Big sẽ tìm Agile bán đều có giá trị. Jill Konrath là một nhà chiến lược bán hàng mà khách hàng bao gồm IBM, Microsoft, Accenture, Staples, Hilton, và nhiều công ty midmarket. Cô ấy là một diễn giả thường xuyên tại các hội nghị bán hàng và các cuộc họp bóng lăn. cuốn sách trước đó của cô bao gồm Bán hàng cho Big Companies (một trong những tạp chí Fortune của “Phải Đọc” cho người bán) và SNAP bán. Hơn 100.000 người đọc hàng tuần bản tin bán hàng của mình.Sales expert Jill Konrath offers powerful strategies for sales proficiency in ever-changing situations When sales people are promoted, change jobs, or face new business environments, they inevitably need to learn new skills quickly. This rapid change is often overwhelming, and sellers face an intense pressure from their bosses to deliver immediate results. Their livelihoods are totally dependent on their ability to get up to speed quickly. Sales guru Jill Konrath offers both new and experienced salespeople a plan for rapidly absorbing new information and mastering new skills by becoming agile sellers. Readers will learn the mindsets, learning strategies and habits that they can use in crazy-busy times to start strong and stay nimble. From time management tools to personal motivation, creativity, and gamification strategies, Konrath teaches sellers how to get more done in less time, regardless of the environment. To succeed in today's sales world, having go-to systems for rapid information and skill acquisition isn't only useful, but absolutely required. Konrath focuses on the meta-skills that will get sellers to high levels of sales and proficiency - and ultimately mastery - much faster than their usual methods. Readers who loved the no-nonsense advice in SNAP Selling and Selling to Big Companies will find Agile Selling equally valuable. Jill Konrath is a sales strategist whose clients include IBM, Microsoft, Accenture, Staples, Hilton, and numerous midmarket firms. She's a frequent speaker at sales conferences and kick-off meetings. Her previous books include Selling to Big Companies (one of Fortune's “Must Reads” for sellers) and SNAP Selling. Over 100,000 people read her weekly sales newsletter.
Thông tin về các Tác giảAbout the Author
JILL KONRATH là một nhà chiến lược bán hàng và diễn giả có khách hàng bao gồm IBM, Microsoft, Accenture, Staples và Hilton. Những cuốn sách trước đây của cô bao gồm Bán cho các công ty lớn (một trong những cuốn sách “Phải đọc” của Fortune dành cho người bán hàng) và Bán SNAP.JILL KONRATH is a sales strategist and speaker whose clients include IBM, Microsoft, Accenture, Staples, and Hilton. Her previous books include Selling to Big Companies (one of Fortune’s “Must Reads” for sellers) and SNAP Selling.
Jill Konrath là nhà chiến lược bán hàng, tác giả và diễn giả chính được công nhận trên toàn cầu. Với hơn 1/4 triệu người theo dõi LinkedIn và hơn 140.000 người đọc blog, các chiến lược mới của cô ấy giúp người bán giành được nhiều công việc kinh doanh hơn trong một thế giới bán hàng không ngừng phát triển.Jill Konrath is a globally recognized sales strategist, author and keynote speaker. With over 1/4 million LinkedIn followers and 140,000+ blog readers, her fresh strategies help sellers win more business in an ever-evolving sales world.
Thử thách gần đây nhất mà Jill phải đối mặt là áp đảo. Mỗi người đại diện bán hàng mà cô ấy nói chuyện đều bận rộn điên cuồng, làm việc không ngừng nghỉ. Cô cũng cảm thấy như vậy. Ngày nay, sau vài năm học tập nghiêm túc, những trận chiến hoành tráng với thói quen ăn sâu và thử nghiệm cá nhân, cô ấy đã trở thành một con người khác.The most recent challenge Jill has tackled is overwhelm. Every sales rep she talked to was crazy-busy, working non-stop. She felt the same way. Today, after several years of serious study, epic battles with deeply ingrained habits and personal experimentation, she's a different person.
Trong cuốn sách mới nhất của mình, BÁN HÀNG HƠN, ÍT THỜI GIAN, Jill chia sẻ những gì cô ấy học được — điều tốt, điều xấu và điều xấu. (Vâng, bạn sẽ thấy một số mụn cóc của cô ấy!) Quan trọng nhất, bạn sẽ khám phá cách lấy lại một đến hai giờ mỗi ngày — và lấy lại tinh thần để bạn có thể đứng đầu trò chơi bán hàng của mình.In her newest book, MORE SALES, LESS TIME, Jill shares what she learned—the good, the bad and the ugly. (Yes, you'll see some of her warts!) Most importantly, you'll discover how to regain one to two hours per day—and get your mental mojo back so you can be at the top of your sales game.
CÁC CUỐN SÁCH GIẢI THƯỞNG KHÁC CỦA JILL BAO GỒM:JILL'S OTHER AWARD-WINNING BOOKS INCLUDE:
• AGILE SELLING giúp bạn nhanh chóng bắt kịp bất cứ khi nào bạn cần tìm hiểu thông tin hoặc kỹ năng mới. Nó chứa đầy các chiến lược học tập nhanh chóng và các mẹo năng suất để giúp bạn làm việc thông minh hơn chứ không phải chăm chỉ hơn.• AGILE SELLING helps you quickly get up to speed whenever you need to learn new info or skills. It's filled with rapid learning strategies and productivity tips to help you work smarter, not harder.
• SNAP SELLING giúp bạn nắm bắt và thu hút sự chú ý của những người ra quyết định bận rộn điên cuồng ngày nay. Nó đã tăng vọt lên vị trí số 1 về sách bán hàng trên Amazon trong vòng vài giờ sau khi phát hành.• SNAP SELLING helps you capture and keep the attention of today's crazy-busy decision makers. It soared to #1 Amazon sales book within hours of its release.
• BÁN HÀNG CHO CÁC CÔNG TY LỚN đã là cuốn sách bán hàng Top 100 của Amazon kể từ năm 2006. Fortune đã chọn nó là một trong tám cuốn sách bán hàng “phải đọc”, cùng với Cách để Có được Bạn bè & Ảnh hưởng đến Mọi người và Làm được.• SELLING TO BIG COMPANIES has been an Amazon Top 100 sales book since 2006. Fortune selected it as one of eight “must read” sales books, along with How to Win Friends & Influence People and Getting to Yes.
Jill thường xuyên được trích dẫn bởi các phương tiện truyền thông kinh doanh hàng đầu như: Forbes, Fortune, ABC News, Success, New York Times, Inc., WSJ, Entrepreneur, Business Journal và FOX News.Jill is frequently quoted by top business media such as: Forbes, Fortune, ABC News, Success, New York Times, Inc., WSJ, Entrepreneur, Business Journal and FOX News.
Một điều về bán hàng và bán hàng là nó không bao giờ trở nên dễ dàng hơn.The one thing about sales and selling is that it doesn’t ever get easier.
Ngay cả khi có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể cảm thấy rằng cuối cùng bạn đã có sở trường, chỉ khi thị trường và môi trường thay đổi trước mắt bạn.Even with plenty of experience, you might feel that you’ve finally got the knack, only to have the market and environment change in front of your eyes.
Đây là lý do tại sao cả nhân viên bán hàng trẻ và có kinh nghiệm thường gặp khó khăn - nghệ thuật bán hàng luôn thay đổi. Nhân viên bán hàng mới bắt đầu lao động để tìm hiểu sản phẩm của họ và thu thập khách hàng, trong khi những người bán hàng có kinh nghiệm có thể tìm hiểu chiến lược cập nhật của công ty hoặc giới thiệu sản phẩm mới.This is why both young and experienced salespeople often struggle – the art of selling is always changing. Entry-level salespeople labor to learn their products and gather clients, while experienced sellers can trip over updated company strategy or the introduction of a new product.
Trong phần tóm tắt cuốn sách này, bạn sẽ học cách lăn lộn với những cú đấm trong một môi trường bán hàng luôn thay đổi, thông qua việc biết được bí mật của tất cả những nhân viên bán hàng tuyệt vời: học hỏi nhanh nhẹn. Bằng cách trở thành một người học nhanh nhẹn, bạn cũng có thể biến mình thành một nhân viên bán hàng tuyệt vời mà bạn luôn muốn trở thành.In this book summary, you’ll learn how to roll with the punches in an ever-changing sales environment, through knowing the secret of all great salespeople: agile learning. By becoming an agile learner, you too can transform yourself into that great salesperson you’ve always wanted to be.
Trong bản tóm tắt này về Bán hàng nhanh nhẹn của Jill Konrath, bạn cũng sẽ khám phá ra:In this summary of Agile Selling by Jill Konrath, you’ll also discover:
việc ngồi lại với CEO của công ty có thể thực sự khiến bạn mất một khoản tiền bán hàng như thế nào;how sitting down with the company CEO might actually lose you a sale;
tại sao những người lạc quan bán nhiều hơn những người bi quan; vàwhy optimists sell more than pessimists; and
tại sao trò chơi nhập vai không chỉ dành cho những người hâm mộ Harry Potter.why role-playing games aren’t just for fans of Harry Potter.
Ý tưởng chính về bán hàng nhanh nhẹn # 1: Để thành công với tư cách là một nhân viên bán hàng, bạn cần phải thích nghi với sự thay đổi.Agile Selling Key Idea #1: To succeed as a salesperson, you need to be adaptable to change.
Bất kể một sản phẩm mới có thể cải tiến đến đâu, nó vẫn cần phải được bán. Và đó là nơi nhân viên bán hàng đi vào.No matter how innovative a new product might be, it still needs to be sold. And that’s where salespeople come in.
Nhưng thật không may, việc bán hàng không đơn giản như vậy, vì thế giới bán hàng luôn thay đổi.But unfortunately, selling isn’t so simple, as the world of sales is constantly changing.
Các nhóm bán hàng liên tục cần phải theo dõi các cách hiệu quả hơn để bán sản phẩm của họ. Điều đó có nghĩa là đặt ra các chiến lược mới hoặc áp dụng công nghệ mới (như phần mềm).Sales teams constantly need to be on the lookout for more effective ways to sell their products. That might mean setting new strategies or embracing new technology (like software).
Hơn thế nữa, nhân viên bán hàng phải nhanh nhẹn và khả năng thích nghi để thành công. Hãy suy nghĩ về nó theo cách này: Kỹ thuật rằng máy pha cà phê hiệu quả bán để các bà nội trợ có lẽ sẽ không bán điện thoại thông minh để các nhà bán lẻ lớn.What’s more, salespeople have to be nimble and adaptable to succeed. Think of it this way: Techniques that effectively sell coffee machines to housewives probably won’t sell smartphones to large retailers.
Và có một yếu tố quan trọng khác của bán hàng liên tục thay đổi - những người bạn bán cho. Bạn cần biết rằng người mua có xu hướng trở nên hiểu biết và thông minh hơn theo thời gian.And there’s another important element of sales that constantly changes – the people you sell to. You need to know that buyers tend to become savvier and smarter over time.
Trong thực tế, người mua đã thay đổi hơn bao giờ hết trong những năm gần đây. Hôm nay không có ai cần một nhân viên bán hàng để lách ra một danh sách các tính năng sản phẩm, ví dụ; người mua có thể dễ dàng tìm thấy các chi tiết trên mạng.In fact, buyers have changed more than ever in recent years. Today no one needs a salesperson to rattle off a list of product features, for example; a buyer can simply find the details online.
Nhưng điều này không có nghĩa là nhân viên bán hàng không có liên quan. Thay vào đó, một nghiên cứu năm 2011 cho thấy 53% người tiêu dùng quan tâm đến trải nghiệm bán hàng hơn là giá cả - hoặc thậm chí bản thân sản phẩm!But this doesn’t mean that salespeople are irrelevant. Rather, a 2011 study found that 53 percent of consumers care more about the sales experience than the price – or even the product itself!
Vì vậy, làm thế nào bạn với tư cách là một nhân viên bán hàng có thể mang lại trải nghiệm mà người mua mong muốn? Bằng cách đặt mình vào vị trí của khách hàng để giải thích lý do tại sao sản phẩm của bạn hoàn toàn phù hợp.So how can you as a salesperson deliver an experience that a buyer wants? By putting yourself in the shoes of a customer to explain why your product is a perfect fit.
Tuy nhiên, loại trải nghiệm bán hàng được cá nhân hóa này đặc biệt khó mang lại khi mọi thứ xung quanh bạn thay đổi liên tục. Đó là lý do tại sao để thành công, bạn cần trở thành một người học nhanh nhẹn.Yet this kind of personalized sales experience is particularly difficult to deliver when everything around you is changing constantly. That’s why to succeed, you need to become an agile learner.
Học tập nhanh nhẹn là khả năng dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh mới bằng cách tiếp thu nhanh chóng các kiến ​​thức và kỹ năng phù hợp với từng tình huống cá nhân.Agile learning is the ability to easily adapt to new circumstances by quickly absorbing the knowledge and skills that are relevant to each individual situation.
Ví dụ, khi khách hàng lớn nhất của bạn nhận được một CEO mới, có lẽ mục tiêu bán hàng của bạn sẽ thay đổi như vậy. Cuộn với sự thay đổi và tận dụng cơ hội này để tìm hiểu những điều mới mẻ, kinh nghiệm đạt được và trở thành một người bán tốt hơn!For example, when your biggest client gets a new CEO, perhaps your sales goals will change as a result. Roll with the change and take advantage of this opportunity to learn something new, gain experience and become a better seller!
Ý tưởng chính về bán hàng nhanh nhẹn # 2: Để quản lý tốt hơn nhu cầu bán hàng, hãy từ bỏ sự tiêu cực và đón nhận một quan điểm mới.Agile Selling Key Idea #2: To better manage the demands of selling, let go of negativity and embrace a new perspective.
Vì vậy, làm thế nào để một người học nhanh nhẹn và một nhân viên bán hàng thực sự tiến hành việc học?So how does an agile learner and salesperson actually go about learning?
Chà, không chỉ là vấn đề hấp thụ thông tin. Nó đúng hơn là một cuộc đấu trí liên quan đến việc buông bỏ những cảm xúc tiêu cực để duy trì động lực.Well, it’s not just a matter of absorbing information. It’s rather a mind-set that involves letting go of negative emotions to stay motivated.
Khi nói đến việc học tập, nhiều người trong chúng phải đối mặt với khó khăn nội tại, chẳng hạn như không chắc chắn và nghi ngờ. Những loại cảm xúc tiêu cực có thể tàn phá động lực của bạn. Trong một số trường hợp, có một thái độ tiêu cực có thể khiến bạn phải từ bỏ một nhiệm vụ khó khăn hoàn toàn, vì sợ thất bại.When it comes to learning, many of us face internal obstacles, such as uncertainty and doubt. These kinds of negative emotions can wreak havoc on your motivation. In some cases, having a negative attitude could cause you to quit a difficult task altogether, for fear of failure.
Tác giả bản thân đã trải qua một cuộc khủng hoảng nghề nghiệp. Cô tin rằng các chiến thuật bán hàng của mình có hiệu quả, nhưng cô liên tục không chốt được các giao dịch với các công ty lớn. Nhưng cô đã không cho phép những thất bại để giữ cô lại; thay vào đó, cô lại đánh giá các phương pháp bán hàng của mình. Khá sớm cô bắt đầu đóng cửa giao dịch một lần nữa - và cuối cùng đã viết một cuốn sách về toàn bộ kinh nghiệm!The author herself experienced a career crisis. She was convinced that her sales tactics were effective, but she kept failing to close deals with big companies. But she didn’t allow these failures to hold her back; instead, she re-evaluated her sales methods. Pretty soon she started closing deals again – and eventually wrote a book about the whole experience!
Thật hợp lý khi noi theo gương của tác giả và sử dụng những thất bại của chính bạn như một cách để đánh giá mục tiêu và phương pháp của bạn. Mặc dù thất bại có thể là điều không thể tránh khỏi, nhưng nó không cần phải giữ bạn lại.It makes sense to follow the author’s example and use your own failures as a way to evaluate your goals and methods. While failure might be inevitable, it needn’t hold you back.
Thất bại thậm chí có thể được sản xuất. Tác giả nhận ra điều này khi cô lần mò mối quan hệ với một khách hàng tiềm năng, vượt qua tầm đầu của anh ta với CEO của công ty. Khách hàng tiềm năng của cô ấy đã rất buồn vì điều này nên anh ấy đã hủy bỏ toàn bộ thỏa thuận. Trong khi tác giả thất vọng, cô ấy đã sử dụng trải nghiệm như một cơ hội học hỏi. Ngày nay, cô ấy biết cách trân trọng hơn những mối quan hệ đã thiết lập của mình.Failure can even be productive. The author realized this when she fumbled a relationship with a prospective client, going above his head to the company’s CEO. Her prospect was upset by this slight so he cancelled the entire deal. While the author was disappointed, she used the experience as a learning opportunity. Today, she knows how to better value her established contacts.
Và ngay cả khi bạn không phải đối mặt với một trở ngại cụ thể, bạn vẫn có thể đặt ra những mục tiêu nhỏ để thúc đẩy bản thân cải thiện.And even if you aren’t facing a specific obstacle, you can still set small goals to motivate yourself to improve.
Hầu hết mọi người thiết lập mục tiêu hiệu suất cho mình. Ví dụ, bạn có thể nói: “Tôi muốn đóng 25 giao dịch trong tháng này.” Nhưng thay vì những mục tiêu cụ thể với một kết quả cụ thể, thiết lập “trở nên tốt hơn” mục tiêu. Nói với chính mình, “Tôi nhắm 15 giao dịch trong tháng trước. Trong tháng này, tôi muốn đóng 25, bởi vì đó sẽ chỉ ra rằng tôi đang được cải thiện.”Most people set performance goals for themselves. For example, you might say, “I want to close 25 deals this month.” But instead of specific goals with a particular outcome, set “getting better” goals. Tell yourself, “I closed 15 deals last month. This month, I want to close 25, because that will indicate that I’m improving.”
Đến giờ, có lẽ bạn đang bị thuyết phục rằng bạn cần phải tìm cách học hỏi những điều mới liên tục để thành công trong công việc bán hàng. Đọc tiếp để tìm ra chính xác những gì bạn nên học.By now, you’re probably convinced that you need to find a way to learn new things constantly to succeed in sales. Read on to find out exactly what you ought to be learning.
Ý tưởng chính về Bán hàng nhanh nhẹn # 3: Học hiệu quả quan trọng hơn là học tất cả mọi thứ cùng một lúc. Tạo thư mục tinh thần!Agile Selling Key Idea #3: Learning efficiently is more important than learning everything all at once. Make mental folders!
Mỗi khi bạn bắt đầu một công việc mới, bạn phải học rất nhiều điều mới.Every time you start a new job, you have to learn lots of new things.
Một nhân viên bán hàng trẻ cần phải biết tất cả các dịch vụ của công ty mình, cấu trúc giá cả, cạnh tranh thị trường, v.v. Nhưng anh không thể nắm vững tất cả những thông tin này trong một đêm!A young salesman needs to know all his company’s services, pricing structures, market competition and so on. But he couldn’t possibly master all this information in one night!
Cho dù thay đổi là nhỏ (như khi khách hàng mở rộng dòng sản phẩm) hay lớn (như khi bạn bước vào một ngành mới), không phải lúc nào bạn cũng có đủ thời gian để làm quen với tình huống mới và học mọi thứ bạn cần ngay lập tức.Whether a change is minor (like when a client expands a product line) or major (like when you enter a new industry), you don’t always have enough time to acclimatize yourself to the new situation and learn everything you need to immediately.
Và đó là lý do tại sao bạn phải biết cách tận dụng thời gian tốt nhất mà bạn có. Bạn có thể đơn giản hóa quá trình học bằng một vài chiến lược chính.And that’s why you have to know how to make the best of the time you have. You can simplify the learning process using a few key strategies.
Một trong những chiến lược như vậy là sắp xếp mọi thứ bạn cần học vào các thư mục tinh thần. Đây là các khối thông tin, mỗi thư mục về một chủ đề, mà bạn có thể truy cập nhanh chóng.One such strategy is to organize everything you need to learn into mental folders. These are blocks of information, each folder on one subject, that you can access quickly.
Ví dụ, sẽ không hữu ích khi nghĩ về thị trường mục tiêu khi bạn đang cải thiện kỹ năng bán hàng của mình. Đó là lý do tại sao bạn nên đưa “thị trường mục tiêu” vào phần “sản phẩm” của bộ não - tránh xa thư mục “bán hàng” chứa các kỹ năng bán hàng của bạn.For example, it isn’t helpful to think about target markets when you’re improving your selling skills. That’s why you should file “target markets” into the “products” section of your brain – away from the “sales” folder that houses your selling skills.
thư mục tinh thần cũng đảm bảo rằng bạn đang học theo thứ tự đúng. Sau khi tất cả, nó không thực hiện bất kỳ ý nghĩa để làm việc trên các kỹ năng bán của bạn nếu bạn không có ý tưởng những gì sản phẩm bạn sẽ thực sự được bán.Mental folders also ensure that you’re learning in the right order. After all, it doesn’t make any sense to work on your selling skills if you have no idea what products you’ll actually be selling.
Một chiến lược khác để đơn giản hóa việc học là làm cho thông tin dễ nhớ hơn bằng cách kết nối nó với những thứ bạn đã biết.Another strategy to simplify learning is to make information more memorable by connecting it with things you already know.
Và một chiến lược cuối cùng là tưởng tượng bạn là người mua. Hãy suy nghĩ về quá trình suy nghĩ của khách hàng của bạn. Hãy xem xét những câu hỏi: Làm thế nào sẽ mua từ bạn tạo sự khác biệt? Những sự kiện nào có thể khiến ai đó mua sản phẩm của bạn?And a final strategy is to imagine yourself as the buyer. Think about your client’s thought process. Consider these questions: How will buying from you make a difference? What events might trigger someone to buy your products?
Hình ảnh trực quan sáng tạo này sẽ giúp bạn học cách trở thành một người bán hàng hiệu quả.This kind of creative visualization will help you learn how to be an effective seller.
Ý tưởng chính về bán hàng nhanh nhẹn # 4: Vì bạn không thể học mọi thứ cùng một lúc, hãy tìm cách sắp xếp thứ tự ưu tiên để bắt kịp tốc độ một cách nhanh chóng.Agile Selling Key Idea #4: Since you can’t learn everything at once, find ways to prioritize to get up to speed quickly.
Cách tốt nhất để nhanh chóng thích nghi với tình huống mới là gì?What’s the best way to adapt to a new situation quickly?
Thật dễ dàng: mang nó từng bước.It’s easy: take it step by step.
Để đạt được điều này, bạn sẽ sớm đạt được một thành công nhỏ sau khi bắt đầu một công việc mới. Nếu không, bạn có thể trở nên thất vọng và muốn bỏ việc.To this end, it helps to achieve a small success soon after you begin a new job. Otherwise, you might become frustrated and feel like quitting.
Mặc dù chúng ta học được từ thất bại, nhưng thất bại khi bắt đầu một nỗ lực mới có thể dẫn đến cảm giác thiếu tự tin. Bạn thậm chí có thể bắt đầu nghĩ mình là kẻ thất bại và ghét công việc của mình.Although we learn from failure, failing at the very start of a new endeavor can lead to feelings of self-doubt. You might even start thinking of yourself as a loser and hating your job.
Tuy nhiên, vấn đề không phải ở bạn. Lee Salz, một chuyên gia về quản lý bán hàng, nói rằng ngay cả những người bán hàng có kinh nghiệm cũng cần ít nhất 8 tháng khi bắt đầu một công việc mới để đạt được thành tích ngang bằng với những người đã quen với môi trường bán hàng.Yet the problem isn’t with you. Lee Salz, an expert in sales management, says that even experienced sellers need at least eight months when starting a new job to perform on the same level as people who are already accustomed to the sales environment.
Vì vậy, để có được sự tự tin và bắt đầu đi đúng hướng, hãy bắt đầu bằng cách tập trung vào những chi tiết mà bạn thực sự cần biết để có được sự tín nhiệm trong tình huống.So to gain confidence and start off on the right foot, begin by concentrating on details you absolutely need to know to gain situational credibility.
Sự tín nhiệm trong tình huống là khả năng trò chuyện với những người khác làm việc trong ngành của bạn mà không hề bị lãng quên.Situational credibility is the ability to have a conversation with other people working in your industry without sounding completely oblivious.
Bởi vì như chúng tôi đã đề cập trước đó, bạn không thể học tất cả mọi thứ cùng một lúc. Vì vậy, hãy ưu tiên! Tập trung vào ba điều cần biết tuyệt đối này, áp dụng cho mọi lĩnh vực.Because as we mentioned earlier, you can’t learn everything at once. So prioritize! Concentrate on these three absolute need-to-knows, which apply to every field.
1. Ngôn ngữ nội bộ: Ghi chú bất cứ khi nào ai đó trong lĩnh vực của bạn sử dụng một từ mà bạn không quen thuộc. Học các biệt ngữ sẽ giúp bạn nhanh chóng trở thành thành viên của nhóm.1. Insider language: Take notes whenever someone in your field uses a word you aren’t familiar with. Learning the jargon will help you sound like a member of the group quickly.
2. Người mua của bạn: Tìm ra người chịu trách nhiệm mua hàng. Đó thường là giám đốc điều hành, hay thư ký của cô ấy? Điều gì quan trọng nhất đối với những người này?2. Your buyers: Figure out who’s responsible for buying. Is it usually the CEO, or her secretary? What’s most important to these people?
3. Hiện trạng: Tìm hiểu cách mua đang làm mà không có em. Những sản phẩm và dịch vụ mà họ đang sử dụng, thay vì những gì bạn đang cung cấp? Bạn có cung cấp giá trị gì?3. The status quo: Find out how buyers are doing without you. Which products and services are they using, instead of what you’re offering? What value do you offer?
Như bạn có thể thấy, học tập đóng một vai trò rất lớn trong thành công của một nhân viên bán hàng. Tuy nhiên nó không phải là tất cả mọi thứ. Để thực sự thành công trong công việc của bạn, bạn cần có một nền tảng vững chắc về kỹ năng bán.As you can see, learning plays a huge role in a salesperson’s success. And yet it isn’t everything. To really succeed at your job, you need a solid foundation of selling skills.
Ý tưởng chính về bán hàng nhanh nhẹn # 5: Người bán hàng thành công chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi thứ có thể xảy ra sai sót trong một cuộc họp.Agile Selling Key Idea #5: Successful sellers thoroughly prepare for everything that could possibly go wrong in a meeting.
Một khi bạn bắt kịp các đồng nghiệp của mình và tìm hiểu rất nhiều thông tin mới, bạn có thể sử dụng nó như thế nào để đạt được một thỏa thuận?Once you catch up to your colleagues and learn tons of new information, how can you use it to seal a deal?
Sự xuất sắc trong bán hàng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Không phải ai cũng nhận ra điều này: Một số người nghĩ rằng họ có thể chỉ đơn giản là thu hút được cách thức của họ để chốt một giao dịch. Nhưng cho dù bạn quyến rũ đến đâu, khách hàng tiềm năng vẫn sẽ không mua hàng của bạn trừ khi bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình.Excellence in sales demands thorough preparation. Not everyone realizes this: Some people think they can simply charm their way into closing a deal. But no matter how charming you are, potential customers still won’t buy from you unless you’ve done your research.
Ví dụ, mặc dù tác giả có nhiều năm kinh nghiệm bán hàng, nhưng cô ấy đã suýt làm nổ tung cuộc họp với một hãng lớn. Sau khi nhập vai với một đồng nghiệp, cô nhận ra rằng mình chưa sẵn sàng cho cuộc trò chuyện đó. Cô ấy không thể cung cấp một bài thuyết trình có cấu trúc về sản phẩm và không trả lời được ngay cả những câu hỏi cơ bản.For example, although the author has many years of sales experience, she almost blew a meeting with a big firm. After role-playing with a colleague, she realized that she wasn’t ready for that conversation. She couldn’t deliver a structured presentation about the product and stumbled to answer even basic questions.
Một khi cô ấy nhận ra rằng cô ấy không có một kế hoạch tốt cho cuộc họp, tác giả bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc hơn. Cô nhận ra rằng không có kỹ năng hay kinh nghiệm nào có thể loại bỏ nhu cầu chuẩn bị.Once she realized that she didn’t have a good plan for the meeting, the author started preparing more seriously. She realized that no amount of skills or experience could eliminate the need for preparation.
Để đạt được điều đó, bạn có thể sử dụng một số kỹ thuật khác nhau để chuẩn bị trước khi bước vào cuộc họp.To that end, there are a few different techniques you can use to prepare before going into a meeting.
Ví dụ, hãy thử nhập vai vào cuộc trò chuyện với một đồng nghiệp. Bạn thậm chí có thể muốn ghi lại cuộc trò chuyện trên video để có thể đánh giá hiệu suất của mình tốt hơn.For example, try role-playing the conversation with a colleague. You might even want to capture the conversation on video, so you can better evaluate your performance.
Nó cũng hữu ích để học hỏi từ những người khác. Chỉ cần quan sát dày dạn, người bán hàng chuyên gia trong cuộc trò chuyện với một khách hàng tiềm có thể tạo ra những hiểu biết hữu ích mà bạn có thể áp dụng trong công việc của riêng bạn.It’s also helpful to learn from others. Just observing seasoned, expert sellers in conversation with a prospect might produce useful insights you can apply in your own work.
Một cách khác để chuẩn bị cho cuộc họp là lập một kế hoạch về dòng chảy của cuộc trò chuyện, với “chiến lược phục hồi” sẽ cho phép bạn quay lại kịch bản nếu có bất kỳ điều gì không ổn.Another way to prepare for a meeting is to create a plan of the flow of the conversation, with “recovery strategies” that will allow you to get back to the script if anything goes wrong.
Vấn đề là, hãy chuẩn bị cho bất cứ điều gì - đó là thứ giúp ngăn chặn những bất ngờ tồi tệ. Về cơ bản, bạn nên mong đợi rằng mọi thứ có thể xảy ra sai sót sẽ xảy ra sai sót.The point is, be prepared for anything – that’s what helps prevent bad surprises. Basically, you should expect that everything that could potentially go wrong will go wrong.
Hãy tự hỏi bản thân: câu hỏi khó hoặc bất tiện nhất mà bạn có thể được hỏi là gì? Bạn sẽ làm gì nếu máy tính của bạn không khởi động? Chuẩn bị cho mọi thứ!Ask yourself: what’s the most difficult or inconvenient question you could be asked? What will you do if your computer doesn’t start up? Prepare for everything!
Ý tưởng chính về bán hàng nhanh nhẹn # 6: Bán hàng là tất cả về việc cá nhân hóa quảng cáo chiêu hàng của bạn và đó là lý do tại sao kỹ năng giao tiếp rất quan trọng.Agile Selling Key Idea #6: Selling is all about personalizing your pitch, and that’s why communication skills are so crucial.
Khi bạn đã có kiến ​​thức và chuẩn bị tốt, đã đến lúc bạn phải trau dồi kỹ năng giao tiếp của mình.Once you’ve got the knowledge and you’re well-prepared, it’s time to refine your communication skills.
Bởi vì với tư cách là một người bán, công việc của bạn là dẫn dắt một cuộc trò chuyện - không chỉ để quảng bá sản phẩm. Một số người nhầm tưởng nhân viên bán hàng như một bảng quảng cáo, nhưng bạn không ở đó để lấp đầy lỗ tai của khách hàng tiềm năng bằng những lời rao bán hàng, bạn ở đó để cung cấp trải nghiệm bán hàng được cá nhân hóa.Because as a seller, it’s your job to lead a conversation – not just to push products. Some people mistakenly view salespeople as a billboard, but you’re not there to simply fill a prospect’s ear with sales pitches, you’re there to provide a personalized sales experience.
Đó là lý do tại sao nó giúp nghiên cứu trước các triển vọng. Bạn muốn có một ý tưởng tốt về những gì họ đang tìm kiếm, những gì họ cần và những gì bạn nên mong đợi từ các tương tác của mình. Và trên cơ sở tất cả thông tin đó, bạn cần chuẩn bị những câu hỏi mạnh mẽ, đầy đủ thông tin thể hiện rằng bạn quan tâm.That’s why it helps to research prospects in advance. You want to have a good idea of what they’re looking for, what they need and what you should expect from your interactions. And on the basis of all that information, you need to prepare powerful, informed questions that show you care.
Ví dụ: hỏi về tác động của việc thay đổi sản phẩm đối với hoạt động kinh doanh của khách hàng tiềm năng của bạn. Hoặc yêu cầu khách hàng tiềm năng của bạn mô tả cách họ nhận thức rủi ro khi chuyển từ sản phẩm hiện tại họ đang sử dụng sang sản phẩm bạn đang bán.For example, ask about the impact a product change might have on your prospect’s business. Or ask your prospect to describe how they perceive the risks of switching from the current product they use to the one that you’re selling.
Cuối cùng, kiểu trò chuyện này là để hỏi làm thế nào bạn có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng tiềm năng. Đó không phải là việc trích dẫn các phác thảo sản phẩm khác nhau mà là cá nhân hóa quảng cáo chiêu hàng của bạn - và đó chính xác là lý do tại sao giao tiếp rất quan trọng.Ultimately, this kind of conversation is all about asking how you can meet your prospect’s needs. It’s not about citing different product outlines but personalizing your pitch – and that’s exactly why communication is so crucial.
Để đạt được điều này, bạn cần phải cẩn thận về ngôn ngữ cơ thể và chú ý đến các tín hiệu mà khách hàng của bạn đang gửi cho bạn. Nhạy cảm với cách người khác phản ứng với bạn là điều cần thiết khi bạn đang cố gắng thu hút họ mua hàng của bạn.To this end, you need to be careful about body language, and pay attention to the signals your client is sending you. Being sensitive to the way other people react to you is essential when you’re trying to charm them into buying from you.
Ví dụ, một nhân viên bán hàng thành công rực rỡ ở New York đã chuyển đến Minneapolis. Khi ở đó, anh ấy đã phải vật lộn để chốt một giao dịch mua bán khi mọi người bị cản trở bởi những cách thúc đẩy của anh ấy. Anh ấy ngồi quá gần mọi người, và không cho họ đủ không gian cá nhân; hơn nữa, anh ấy không nhận ra rằng mọi người thực sự tránh xa anh ấy trong các cuộc họp.For example, a salesperson who had great success in New York moved to Minneapolis. Once there, he struggled to close a sale as people were put off by his pushy ways. He sat too close to people, and didn’t give them enough personal space; what’s more, he didn’t realize that people actually shied away from him during meetings.
Nhận thức đơn giản về cách mọi người phản hồi với anh ấy chắc chắn sẽ giúp anh ấy bán được hàng!Simple awareness of how people were responding to him would have certainly helped him sell!
Ý tưởng chính về bán hàng nhanh nhẹn # 7: Thực hành làm cho hoàn hảoAgile Selling Key Idea #7: Practice makes perfect
Ngoài tất cả các chiến lược bạn đã có được trong suốt sự nghiệp của mình, bạn cũng nên cố gắng rèn luyện kỹ năng của mình hàng ngày.In addition to all of the strategies you’ve acquired over the course of your career, you should also work to keep your skills honed on a daily basis.
Để luôn dẫn đầu, bạn phải luôn có cảm hứng và động lực. Trong bán hàng, thái độ được coi là rất quan trọng: Những người bán hàng lạc quan làm tốt hơn những người bán hàng bi quan của họ. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn luôn giữ một thái độ tốt.To stay on top, you have to stay inspired and motivated. In sales, attitude counts for a lot: Optimistic sellers outperform their pessimistic peers. So make sure you keep up a good attitude.
Ví dụ, bạn nên cố gắng tìm ra giá trị mà bạn đang mang lại cho người mua của mình - điều này sẽ giúp bạn vững vàng ngay cả trong những ngày tồi tệ!For instance, you should try to find the value you’re bringing to your buyers – this will help you keep your chin up even on the bad days!
Đừng chỉ tập trung vào việc tạo ra nhiều doanh số hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, mà hãy tập trung vào những sản phẩm tuyệt vời mà bạn đang làm để mang đến cho cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn. Ngay cả khi nó chỉ giảm giá - có thể sản phẩm của bạn thậm chí còn tiết kiệm tiền cho mọi người!Don’t just concentrate on making more sales and earning more money, but concentrate on the great products you’re working to deliver to make people’s lives better. Even if it just comes down to price – maybe your product even saves people money!
Nó cũng giúp coi các chướng ngại vật giống như một trò chơi, điều này sẽ giúp các thử thách dễ dàng đối phó hơn. Có thể dễ dàng nhận thấy nếu bạn có thể “hoàn thành dự án này trong vòng chưa đầy 90 phút!”It also helps to treat obstacles like a game, which will make challenges easier to deal with. It can be as easy as seeing if you could “finish this project in under 90 minutes!”
Mặc dù ai cũng có lúc thất vọng nhưng bạn không nên đánh giá thấp sức mạnh của những thói quen xấu khiến bạn thất vọng. Một người bán hàng nhanh nhẹn không đủ khả năng để đắm mình trong những thói quen cũ, vì vậy hãy đánh giá: Những thói quen nào đang kìm hãm bạn?Although everyone gets down sometimes, you shouldn’t underestimate the power of bad habits to keep you down. An agile seller can’t afford to wallow in old habits, so evaluate: Which habits are holding you back?
Để thay đổi thói quen của mình, bạn phải tìm hiểu xem chúng đến từ đâu. Nói chung, thói quen được hình thành bởi một sự kiện kích hoạt (kích thích hành động), sau đó là thói quen và cuối cùng là phần thưởng. Để thay đổi một thói quen, giữ kích hoạt sự kiện và phần thưởng, nhưng thay đổi thói quen liên kết.To change your habits, you have to figure out where they come from. Generally speaking, habits are formed by a trigger event (which provokes the action) followed by the routine and finally, the reward. To change a habit, keep the trigger event and the reward, but change the linking routine.
Ví dụ, tác giả nhận thấy rằng cô ấy đã mất rất nhiều thời gian vào buổi sáng để kiểm tra email và đọc tin tức, và cô ấy đang tự thưởng cho mình vì điều này bằng cà phê.For example, the author noticed that she was losing lots of time in the morning checking email and reading the news, and she was rewarding herself for this with coffee.
Vì vậy, thay vào đó, cô ấy bắt đầu tập thể dục ngay khi thức dậy, tự thưởng cho mình một ly cà phê ngon sau khi kết thúc. Thói quen mới này đã thúc đẩy năng suất của cô ấy, khi cô ấy trở về nhà với cảm giác tràn đầy sinh lực sau quá trình tập luyện; và một khi cà phê đến, bộ não của cô ấy biết rằng đã đến lúc chuyển sang chế độ làm việc.So instead, she started working out as soon as she woke up, rewarding herself with a nice coffee once she was finished. This new habit boosted her productivity, as she came home feeling energized from her workout; and once the coffee arrived, her brain knew it was time to switch into work mode.
Trong Đánh giá: Agile Bán Sách Tóm tắt thông tinIn Review: Agile Selling Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Một nhân viên bán hàng tuyệt vời cần phải thích ứng với sự thay đổi. Điều này có nghĩa là bạn phải có khả năng tìm hiểu thông tin mới một cách nhanh chóng và liên tục hoàn thiện các kỹ năng bán hàng của mình.A great salesperson needs to be adaptive to change. This means you have to be able to learn new information quickly, and constantly work on refining your selling skills.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Nếu bạn cảm thấy không an toàn trước cuộc họp, hãy tạo tư thế để tăng cường sự tự tin của bạn!If you feel insecure before a meeting, strike a pose to boost your confidence!
Nếu bạn cần một sự thúc đẩy sự tự tin trước một sân lớn, hãy xem xét hát một bài hát mà bạn bơm lên hoặc nổi bật một “tư thế quyền lực” - vị trí cơ thể bạn theo một cách mà chiếm rất nhiều không gian và hiển thị sự tự tin và kiểm soát. Bằng cách đó, cơ thể bạn sẽ sản sinh hoóc môn mà căng thẳng đàn áp và kích thích sự tự tin của bạn. Bạn sẽ cảm thấy như một siêu anh hùng bán trong thời gian không!If you need a confidence boost before a big pitch, consider singing a song that pumps you up or striking a “power pose” – position your body in a way that takes up a lot of space and displays confidence and control. That way, your body will release hormones that suppress stress and stimulate your confidence. You’ll feel like a selling superhero in no time!
Đề xuất đọc thêm: To Sell Is Human của Daniel H. PinkSuggested further reading: To Sell Is Human by Daniel H. Pink
Để Bán Là Con Người giải thích cách bán hàng đã trở thành một phần quan trọng của hầu hết mọi công việc, đồng thời trang bị cho người đọc các công cụ và kỹ thuật để thuyết phục người khác hiệu quả hơn.To Sell Is Human explains how selling has become an important part of almost every job, and equips the reader with tools and techniques to be more effective at persuading others.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
agile_selling_getting_up_speed_quickly_today_ever_changing_sales_world.txt · Last modified: 2021/08/07 00:14 by 127.0.0.1