User Tools

Site Tools


accounting_made_simple_explained_100_pages_less

Accounting Made Simple: Accounting Explained in 100 Pages or Less Tiếng Việt

Lượt xem: 31

Bản tóm tắt cuốn sách Accounting Made Simple: Accounting Explained in 100 Pages or Less (Kế toán được thực hiện đơn giản: Kế toán được giải thích trong 100 trang hoặc ít hơn) của tác giả Mike Piper dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịch Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Kế toán được thực hiện đơn giản: Kế toán được giải thích trong 100 trang hoặc ít hơnAccounting Made Simple: Accounting Explained in 100 Pages or Less
Mike PiperMike Piper
Kế toán Thực hiện Đơn giản (2013) cung cấp một giới thiệu ngắn gọn về các nguyên tắc cơ bản của kế toán, minh họa cách đọc các báo cáo tài chính quan trọng nhất và rút ra kết luận về các con số. Nó cũng phác thảo hệ thống sổ cái bút toán kép, một dấu hiệu của các phương pháp kế toán tốt nhất.Accounting Made Simple (2013) provides a brief introduction to the fundamentals of accounting, illustrating how to read the most important financial statements and draw a conclusion about the numbers. It also outlines the double-entry ledger system, a hallmark of accounting best practices.
Bạn đã bao giờ nhìn vào tài khoản của mình - chẳng hạn như báo cáo lưu chuyển tiền tệ - và nghĩ rằng bạn đang nhìn vào chữ tượng hình? Hoặc nghĩ, “Giá như có một cuốn từ điển Tiếng Anh-Kế toán, có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ có ý tưởng về những gì đang xảy ra trong báo cáo tài chính của mình?”Have you ever looked at your accounts – a cash flow statement, for instance – and thought you were looking at hieroglyphics? Or thought, “If only there was an English-Accounting dictionary, maybe more of us would have an idea about what’s going on in our financial statements?”
Bạn không cô đơn. Bản tóm tắt cuốn sách này đề cập đến những nguyên tắc cơ bản nhất về kế toán. Tại sao bạn phải biết chúng? Vì kế toán được cho là nguồn thông tin quan trọng nhất trong kinh doanh. Nó ghi lại, phân tích, lập kế hoạch và cuối cùng là kiểm soát các giao dịch kinh doanh của bạn.You’re not alone. This book summary tackle the most basic accounting fundamentals. Why do you have to know them? Because accounting is arguably the most important source of information in business. It records, analyzes, plans and, in the end, controls your business transactions.
Rốt cuộc, nếu bạn biết cách giải mã những kiến ​​thức cơ bản về kế toán, bạn sẽ biết câu chuyện thực tế về doanh nghiệp của mình - doanh nghiệp của bạn hoạt động tốt như thế nào và bạn có thể chi tiêu hoặc tiết kiệm nhiều tiền hơn để giúp doanh nghiệp phát triển.After all, if you know how to decipher the basics of accounting, you’ll know the real story of your business – how healthy it is and where you could be spending or saving more money to help it grow.
Trong bản tóm tắt này về Kế toán được thực hiện đơn giản bởi Mike Piper, bạn sẽ tìm hiểuIn this summary of Accounting Made Simple by Mike Piper, you’ll find out
bảng cân đối kế toán của quầy bán nước chanh trông như thế nào;what a lemonade stand's balance sheet looks like;
cách so sánh lợi nhuận của Google với lợi nhuận của bạn; vàhow to compare Google’s profits with your own; and
làm thế nào để tính toán vốn chủ sở hữu trong nhà của bạn.how to calculate equity in your home.
Kế toán thực hiện Ý tưởng chính đơn giản # 1: Một phương trình kế toán cơ bản đo lường tình hình tài chính của một công ty bằng cách sử dụng tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.Accounting Made Simple Key Idea #1: A basic accounting equation measures a company’s financial position using assets, liabilities and owner’s equity.
Kế toán có vẻ bất khả xâm phạm và bí ẩn. Nhưng nó không phải là nghệ thuật đen tối. Trên thực tế, một bảng cân đối kế toán tuân theo một trật tự logic rõ ràng. Bạn chỉ cần biết cách giải mã nó.Accounting can seem impenetrable and mysterious. But it’s no dark art. In fact, a balance sheet follows a clear logical order. You just need to know how to decipher it.
Hãy bắt đầu với các nguyên tắc cơ bản: Một phương trình kế toán đo lường tình hình tài chính bằng cách sử dụng tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.Let’s start with the fundamentals: An accounting equation measures financial position using assets, liabilities and owner’s equity.
Dưới đây là phần bổ sung về những thuật ngữ đó đại diện cho:Here’s a refresher on what those terms stand for:
Tài sản: Mọi thứ mà một công ty sở hữu, chẳng hạn như tài sản, hàng tồn kho và tiền mặt.Assets: Everything a company owns, such as properties, inventory and cash.
Nợ phải trả: Tất cả các khoản nợ của công ty, chẳng hạn như các khoản vay.Liabilities: All the company’s debts, such as loans.
Vốn chủ sở hữu (còn gọi là Vốn chủ sở hữu của cổ đông): Sự khác biệt giữa cả hai, nghĩa là quyền sở hữu tài sản của công ty, sau khi thanh toán xong các khoản nợ phải trả.Owner’s Equity (also called Shareholder’s Equity): The difference between the two, meaning the company’s ownership of assets, after paying off liabilities.
Phương trình kế toán nói rằng, bất kể điều gì, những điều sau đây sẽ hợp lệ: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu. Bạn cũng có thể viết phương trình như sau: Tài sản - Nợ phải trả = Vốn chủ sở hữu.The accounting equation states that, no matter what, the following will be valid: Assets = Liabilities + Owner’s Equity. You can also write the equation like this: Assets - Liabilities = Owner’s Equity.
Phương trình này có thể áp dụng cho bất kỳ loại hình công ty nào, dù lớn hay nhỏ. Hãy tưởng tượng bạn điều hành một quầy bán nước chanh. Tài sản của bạn là: nước chanh, chân đế, cốc và đồng phục - tổng trị giá 100 đô la. Bạn đã nhận khoản vay trị giá 60 đô la từ chị gái và mẹ của bạn - đó là những khoản nợ của bạn. Vì vậy, đây là cách chúng tôi tính ra Nguồn vốn chủ sở hữu: Tài sản (100 đô la) - Nợ phải trả (60 đô la) = Vốn chủ sở hữu (40 đô la).This equation is applicable for any kind of company, big or small. Imagine you run a lemonade stand. Your assets are: lemonade, the stand, cups and uniforms – worth $100 in total. You took out $60 worth of loans from your sister and your mom – those are your liabilities. So here’s how we would figure out the Owner’s Equity: Assets ($100) - Liabilities ($60) = Owner’s Equity ($40).
Bạn có thể sử dụng cùng một phương trình để đo lường tình hình tài chính của mình khi mua nhà. Nếu bạn muốn mua một bất động sản với giá 300.000 đô la, có thể bạn sẽ không trả trước tất cả. Bạn có thể vay thế chấp 230.000 đô la. Điều đó có nghĩa là vốn chủ sở hữu nhà của bạn sẽ được tính là: Tài sản 300.000 đô la - 230.000 đô la nợ = 70.000 đô la vốn chủ sở hữu.You could use the same equation to measure your financial position when buying a home. If you want to purchase a property for $300,000, you probably wouldn’t pay it all up front. You might take a mortgage for $230,000. That means your home equity would be calculated as: $300,000 assets - $230,000 liabilities = $70,000 equity.
Và một vài năm sau, khi bạn đã trả hết 30.000 đô la tiền thế chấp, vốn chủ sở hữu nhà của bạn sẽ là: 300.000 đô la tài sản - 200.000 đô la nợ phải trả = 100.000 đô la vốn chủ sở hữu.And a few years later, once you’ve paid off $30,000 of the mortgage, your home equity would be: $300,000 assets - $200,000 liabilities = $100,000 equity.
Một điều cần nhớ về tài sản và nợ phải trả là tài sản của bạn có thể là nợ của người khác và ngược lại. Ví dụ, trong tình huống trên, thế chấp là trách nhiệm của bạn. Nhưng nó là tài sản của ngân hàng.One thing to remember about assets and liabilities is that your asset might be someone else’s liability, and vice versa. For instance, in the scenario above, the mortgage is your liability. But it’s the bank’s asset.
Kế toán Thực hiện Ý tưởng Quan trọng Đơn giản # 2: Phương trình kế toán tạo cơ sở cho bảng cân đối kế toán của bạn.Accounting Made Simple Key Idea #2: The accounting equation forms the basis of your balance sheet.
Như chúng ta vừa tìm hiểu, phương trình kế toán là cơ bản. Nhưng nó cũng đóng một vai trò quan trọng hơn. Nó tạo cơ sở cho bảng cân đối kế toán của bạn.As we’ve just learned, the accounting equation is fundamental. But it serves a more important role as well. It forms the basis for your balance sheet.
Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính cốt lõi của bạn. Dựa trên phương trình kế toán, nó sử dụng tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu để thể hiện tình hình tài chính của công ty bạn tại bất kỳ thời điểm nào.Your balance sheet is your core financial statement. Building on the accounting equation, it uses assets, liabilities and owner’s equity to show your firm’s financial position at any given point in time.
Tài sản trên bảng cân đối kế toán bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho, các khoản phải thu và tài sản, nhà máy và thiết bị. Vì vậy, bảng cân đối kế toán cho quầy bán nước chanh của chúng tôi sẽ bao gồm những nội dung sau trong cột tài sản: Tiền trong tài khoản séc / tiết kiệm của chúng tôi; các khoản đầu tư sắp đáo hạn, như khoản đầu tư của chúng tôi vào trang trại chanh; nước chanh chính nó; Khoản thanh toán của ông Johnson cho việc phục vụ nước chanh cho bữa tiệc của ông vào tuần trước; quầy bán nước chanh; và bình đựng và bộ lọc của bạn.Balance sheet assets include cash and cash equivalents, inventory, accounts receivable and property, plants and equipment. So, the balance sheet for our lemonade stand would include the following in the assets column: Money in our checking/savings accounts; soon-to-be mature investments, like our investment in the lemon farm; the lemonade itself; Mr. Johnson’s payment for catering lemonade for his party last week; the lemonade stand; and your pitcher and strainer.
Nợ phải trả đề cập đến các khoản phải trả và các khoản phải trả. Của chúng ta sẽ là: Số tiền chúng ta nợ người bán tạp hóa vì đã mua cho chúng ta một trăm quả chanh và cả khoản vay mà chúng ta đã lấy từ chị gái của chúng ta.Liabilities refer to accounts payable and notes payable. Ours would be: The amount we owe the grocer for buying us one hundred lemons and also the loan we took from our sister.
Và cuối cùng, cổ phiếu phổ thông và lợi nhuận giữ lại sẽ được liệt kê là vốn chủ sở hữu. Đó là 15 đô la chúng tôi tiết kiệm được để mở gian hàng và cũng là tổng thu nhập của chúng tôi chưa được chia cho người khác dưới dạng cổ tức.And finally, common stock and retained earnings would be listed as owner’s equity. That’s the $15 we saved to open the stand and also the sum of all our income that hasn’t been distributed to others as dividends.
Vì vậy, bảng cân đối của chúng tôi sẽ trông như sau:So our balance sheet would look like this:
Tài sản:Assets:
Tiền và các khoản tương đương tiền ($ 15)Cash and cash equivalents ($15)
Khoảng không quảng cáo ($ 30)Inventory ($30)
Các khoản phải thu ($ 5)Accounts receivable ($5)
Tài sản, Nhà máy và Thiết bị ($ 50)Property, Plant and Equipment ($50)
Tổng cộng = $ 100Total = $100
Nợ phải trả:Liabilities:
Các khoản phải trả ($ 20)Accounts payable ($20)
Ghi chú phải trả ($ 40)Notes payable ($40)
Tổng cộng = $ 60Total = $60
Vốn chủ sở hữu:Owner's Equity:
Cổ phiếu phổ thông ($ 15)Common Stock ($15)
Thu nhập giữ lại ($ 25)Retained earnings ($25)
Tổng cộng = $ 40Total = $40
Hãy nhớ rằng, phương trình kế toán cho rằng Nợ phải trả cộng với Vốn chủ sở hữu phải luôn bằng Tài sản. Và chắc chắn, ở đây: 60 đô la nợ phải trả + 40 đô la vốn chủ sở hữu = 100 đô la tài sản. Đơn giản, phải không?Remember, the accounting equation holds that Liabilities plus Owner's Equity must always equal Assets. And sure enough, here: $60 liabilities + $40 owner’s equity = $100 assets. Simple, right?
Kế toán Thực hiện Ý tưởng chính đơn giản # 3: Báo cáo thu nhập theo dõi hoạt động tài chính của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.Accounting Made Simple Key Idea #3: The income statement tracks a company’s financial performance over a specified period of time.
Chúng tôi đã nắm vững các phương trình kế toán và bảng cân đối kế toán. Tiếp theo: báo cáo thu nhập. Không giống như bảng cân đối kế toán, hiển thị các tài khoản tài chính tại bất kỳ thời điểm nào, báo cáo thu nhập theo dõi hoạt động tài chính của công ty bạn trong một khoảng thời gian cụ thể - chẳng hạn như trong một năm.  We’ve mastered accounting equations and balance sheets. Next up: the income statement. Unlike a balance sheet, which shows financial accounts at any given moment, the income statement tracks your company’s financial performance over a specified period of time – the course of a year, for instance.  
Tài liệu này được sắp xếp theo cách đơn giản: bạn lấy những gì bạn kiếm được (doanh thu) và trừ những gì bạn đã chi (chi phí). Bây giờ bạn đã hiểu tại sao nó thường được gọi là báo cáo lãi và lỗ (P&L).This document is organized in a straightforward way: you take what you’ve earned (revenue) and subtract what you’ve spent (expenses). Now you see why it’s often called a profit and loss (P&L) statement.
Vì vậy, hãy chia nhỏ: Phần trên cùng của báo cáo thu nhập hiển thị doanh thu của bạn, về cơ bản có nghĩa là doanh số bán hàng của bạn. Tất cả các chi phí liên quan đến việc sản xuất hàng hóa đã bán phải được ghi nhận ở đây là Giá vốn hàng bán (CoGS). Khi bạn trừ CoGS khỏi doanh thu của mình, bạn sẽ nhận được lợi nhuận gộp của mình.So, to break it down: The top of your income statement shows your revenue, which basically means your sales. All costs associated with producing the goods sold should be recorded here as Cost of Goods Sold (CoGS). When you deduct the CoGS from your revenue, you get your gross profit.
Được rồi, hãy xem điều này hoạt động như thế nào trong thực tế: Giả sử bạn bắt đầu bán áo phông. Bạn sản xuất 100 chiếc áo phông với giá 12 đô la mỗi chiếc vào đầu tháng, số tiền này có giá 1.200 đô la. Đến cuối tháng, bạn đã bán tất cả áo phông với giá 25 đô la mỗi chiếc. Điều đó làm tăng thêm tới 2.500 đô la - doanh thu của bạn. Sau khi CoGS (1.200 đô la) được khấu trừ khỏi doanh thu của bạn, 1.300 đô la còn lại sẽ là lợi nhuận gộp của bạn.Okay, let’s see how this works in practice: Say you start selling T-shirts. You manufacture 100 T-shirts for $12 each at the beginning of the month, which costs $1,200. By the end of the month, you’ve sold all the T-shirts for $25 each. That adds ups to $2,500 – your revenue. Once the CoGS ($1,200) is deducted from your revenue, the remaining $1,300 would be your gross profit.
Bây giờ chúng tôi phải có được chi phí của bạn theo thứ tự. Các chi phí bao gồm tiền thuê nhà, tiền lương và tiền công, tiếp thị và bảo hiểm. Để kinh doanh áo thun, bạn thuê một mặt bằng nhỏ để làm áo. Bạn cũng cần phải trả một vài nhân viên và có thể mua một số quảng cáo trên Facebook để quảng bá. Và đừng quên về bảo hiểm! Cộng các chi phí này để có tổng chi phí của bạn - giả sử nó lên tới 1.000 đô la.Now we have to get your expenses in order. Expenses include rent, salaries and wages, marketing and insurance. To operate your T-shirt business, you rent a small space to make the shirts. You also need to pay a few employees and maybe buy some Facebook ads to spread the word. And don’t forget about insurance! Add up these costs to get your total expense – let’s say it comes out to $1,000.
Bước cuối cùng, trừ chi phí (1.000 đô la) khỏi tổng lợi nhuận trong cột doanh thu (1.300 đô la). Đó là cách bạn nhận được thu nhập ròng, trong trường hợp của chúng tôi là 300 đô la. Chúc mừng! Bạn đang có lợi nhuận. Nếu thu nhập ròng là một con số âm, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp của bạn đang thua lỗ.As the final step, subtract the expenses ($1,000) from the gross profit in the revenue column ($1,300). That’s how you get the net income, which in our case is $300. Congrats! You’re profitable. If the net income had worked out to be a negative number, that would mean your business was losing money.
Kế toán Thực hiện Ý tưởng chính đơn giản # 4: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi lại các dòng tiền vào và ra của một công ty.Accounting Made Simple Key Idea #4: The cash flow statement records a firm’s inflows and outflows of cash.
Bạn chắc chắn đã nghe thuật ngữ này trước đây: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nhưng nó là gì? Đó là một tài liệu kế toán đơn giản ghi lại các dòng tiền vào và ra. Điều quan trọng là phải có một trong các báo cáo này bên cạnh báo cáo thu nhập, vì thường có khoảng chênh lệch giữa thời điểm ghi nhận một khoản mục thu nhập hoặc chi phí và thời điểm tiền thực sự chuyển vào hoặc chuyển ra khỏi tài khoản của công ty.You’ve surely heard this term before: The cash flow statement. But what is it? Well, it’s a simple accounting document that records inflows and outflows of cash. It’s important to have one of these statements in addition to an income statement, since there’s often a lapse between when an income or expense item is recorded and when the cash actually moves in or out of the firm’s accounts.
Hãy tưởng tượng công ty của bạn thực hiện một dịch vụ tiếp thị vào tháng 9, nhưng khách hàng không trả tiền cho đến đầu tháng 10. Khoản giảm giá đó sẽ xuất hiện trong cả bảng sao kê P&L và bảng cân đối kế toán của bạn vào đầu tháng 9, nhưng vì khoản thanh toán thực tế sẽ không đến tài khoản ngân hàng của bạn cho đến tháng 10, nên bạn sẽ không đưa khoản đó vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ của tháng 9.Imagine your company performs a marketing service in September, but the client doesn’t pay until the beginning of October. That sale would appear in both your P&L statement and your balance sheet as early as September, but since the actual payment won’t arrive in your bank account until October, you wouldn’t include it on September’s cash flow statement.
Tất cả các báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành ba loại: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài trợ.All cash flow statements are separated into three categories: operating activities, investing activities and financing activities.
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bao gồm các giao dịch sẽ được bao gồm trong phần thu nhập ròng của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Điều đó bao gồm bán hàng cho khách hàng, thanh toán cho nhân viên và nhà cung cấp, thanh toán thuế, v.v.Cash flowing in from operating activities covers transactions that would be included in the net income portion of the income statement. That includes sales to customers, payments to employees and suppliers, tax payments and so on.
Loại thứ hai, hoạt động đầu tư, bao gồm chuyển động tiền mặt liên quan đến các khoản đầu tư và tài sản vốn (tức là tài sản tồn tại lâu hơn một năm). Vì vậy, phần này của báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi lại số tiền chi hoặc nhận được từ việc mua hoặc bán các chứng khoán tài chính như cổ phiếu và trái phiếu, và tiền chi hoặc nhận được từ việc mua hoặc bán tài sản, nhà xưởng và thiết bị.The second category, investing activities, includes cash movements related to investments and capital assets (i.e. assets which last longer than one year). So this part of the cash flow statement records the cash spent on or received from the purchase or sale of financial securities like stocks and bonds, and the cash spent on or received from the purchase or sale of property, factories and equipment.
Cuối cùng, luồng tiền từ hoạt động tài chính liên quan đến tiền đến hoặc chuyển đến chủ sở hữu công ty và các chủ nợ. Điều đó bao gồm cổ tức trả cho cổ đông và các khoản vay.Lastly, cash flows from financing activities relate to money that comes from or goes to company owners and creditors. That includes dividends paid to shareholders and borrowings.
Và sau đó, khi bạn đã ghi lại tất cả các chuyển động tiền mặt có liên quan liên quan đến ba loại này, bạn sẽ kết hợp chúng để tính toán mức tăng ròng tiền mặt của công ty bạn. Và đó là cách bạn có được báo cáo lưu chuyển tiền tệ.And then, once you’ve recorded all of the relevant cash movements pertaining to these three categories, you would combine them to calculate your firm’s net increase in cash. And that’s how you get a cash flow statement.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ rất quan trọng, bởi vì nó cung cấp cho bạn ý tưởng tốt nhất về thời điểm bạn thực sự sắp hết tiền trong tài khoản ngân hàng của mình, đồng nghĩa với việc phá sản.The cash flow statement is crucial, because it gives you the best idea of when you're actually going to run out of money in your bank account, which would mean bankruptcy.
Kế toán Thực hiện Ý tưởng chính đơn giản # 5: Tính toán các tỷ số tài chính để phân tích tình hình tài chính của công ty bạn.Accounting Made Simple Key Idea #5: Calculate financial ratios to analyze your firm’s financial health.
Khi bạn đã tạo tất cả các báo cáo kế toán khác nhau này, bạn phải phân tích chúng. Một cách để làm điều đó là học cách tính toán các tỷ lệ nói lên sức khỏe tài chính của một công ty.Once you’ve created all of these different accounting statements, you have to analyze them. One way of doing that is to learn how to calculate ratios that speak to a company’s financial health.
Hệ số khả năng thanh toán là yếu tố đầu tiên cần xem xét, bởi vì những tỷ lệ này cho thấy một công ty có thể dễ dàng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của mình như thế nào. Một quy tắc chung: tỷ lệ càng cao càng tốt.Liquidity ratios are the first to consider, because these indicate how easily a company can meet its short-term financial obligations. A rule of thumb: the higher the ratio, the better.
Một loại hệ số thanh khoản là hệ số thanh toán hiện hành, đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty bạn bằng cách sử dụng tài sản lưu động, nghĩa là các khoản nợ phải trả của nó ở thời điểm hiện tại, bằng cách sử dụng các tài sản mà nó có ở thời điểm hiện tại. Đây là phương trình: Tỷ lệ hiện tại = Tài sản lưu động ÷ Nợ ngắn hạn.One type of liquidity ratio is the current ratio, which assesses your company’s ability to pay its current liabilities using current assets, that is, its liabilities at the present moment, using assets it has at the moment. Here’s the equation: Current Ratio = Current Assets ÷ Current Liabilities.
Giả sử công ty của bạn có 200.000 đô la tài sản lưu động và 200.000 đô la nợ ngắn hạn. Điều đó có nghĩa là hệ số thanh toán hiện hành của bạn là 1. Vì vậy, bạn có thể thanh toán các khoản nợ của mình; bạn có một công ty tương đối ổn định.Let’s say your firm has $200,000 of current assets and $200,000 of current liabilities. That means your current ratio is 1. So you can pay your liabilities; you have a relatively stable company.
Tiếp theo, hệ số thanh toán nhanh sẽ tính toán tình huống xấu nhất bằng cách loại trừ số dư hàng tồn kho khỏi tài sản. Phương trình có dạng như sau: Tỷ số thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho) ÷ Nợ ngắn hạn.Next up, the quick ratio calculates a worst-case scenario by excluding inventory balances from the assets. The equation looks like this: Quick Ratio = (Current Assets - Inventory) ÷ Current Liabilities.
Ví dụ: nếu công ty của bạn có tài khoản hàng tồn kho là 100.000 đô la, hãy khấu trừ số tiền đó khỏi tài sản hiện tại: (tài sản 200.000 đô la - hàng tồn kho 100.000 đô la) = 100.000. Khi đó hệ số thanh toán nhanh sẽ là: 100.000 ÷ 200.000 = 0,5. Dựa trên con số đó, chúng ta có thể thấy rằng công ty của bạn có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ phải trả nếu doanh số bán hàng chậm lại và bạn không thể bán hàng tồn kho của mình.For example, if your company has an inventory account of $100,000, deduct that from current assets: ($200,000 assets - $100,000 inventory) = 100,000. The quick ratio would then be: 100,000 ÷ 200,000 = 0.5. Based on that number, we can see that your firm might struggle to pay its liabilities if sales slow down and you can’t sell your inventory.
Ngoài tỷ lệ thanh khoản, tỷ suất sinh lời cũng rất quan trọng cần xem xét, bởi vì những tỷ số này chứng tỏ khả năng sinh lời của một công ty so với quy mô. Mặc dù thu nhập ròng cho chúng ta biết điều gì đó về lợi nhuận, nhưng bạn có thể thấy việc so sánh lợi nhuận của Google với lợi nhuận của một nhà hàng nhỏ sẽ là vô nghĩa như thế nào.Apart from liquidity ratios, profitability ratios are also important to consider, because these demonstrate a company's profitability relative to size. Even though net income tells us something about profit, you can see how it would be meaningless to compare Google’s profits with those of a small restaurant.
Và đó là lý do tại sao việc tính toán tỷ suất lợi nhuận trên tài sản rất hữu ích, cho chúng ta biết mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận. Công thức rất đơn giản: Tỷ suất sinh lời trên tài sản = Thu nhập ròng ÷ Tổng tài sản.And that’s why it’s useful to calculate the return on assets ratio, which tells us how efficiently a company uses assets to make a profit. The formula is simple: Return on Assets = Net Income ÷ Total Assets.
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cũng tương tự, ngoại trừ việc thay vì sử dụng tổng tài sản, nó đánh giá tiền của nhà đầu tư và vốn chủ sở hữu của cổ đông. Phương trình là: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu = Thu nhập ròng ÷ Vốn chủ sở hữu của cổ đông.The return on equity ratio is similar, except instead of using total assets, it evaluates investor money and shareholder equity. The equation is: Return on Equity = Net Income ÷ Shareholder Equity.
Bây giờ, bạn có thể tính toán các tỷ lệ này để phân tích sức khỏe tài chính của công ty bạn.Now, you can calculate these ratios to analyze your company’s financial health.
Kế toán Thực hiện Ý tưởng Chính Đơn giản # 6: Kế toán ghi lại mọi giao dịch bằng cách sử dụng hệ thống bút toán kép đặc biệt.Accounting Made Simple Key Idea #6: Accountants record every transaction using a special double-entry system.
Bạn gần như đã sẵn sàng để chuẩn bị báo cáo tài chính của mình. Nhưng trước tiên, hãy xem lại Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP), một tập hợp các phương pháp hay nhất được nhiều quốc gia tuân thủ, bao gồm cả Hoa Kỳ.You’re almost ready to prepare your financial statement. But first, let’s review the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), a set of best practices that are followed by many countries, including the United States.
Khía cạnh quan trọng nhất của GAAP có lẽ liên quan đến kế toán bút toán kép và hệ thống ghi nợ và ghi có kèm theo của nó.The single most important aspect of GAAP probably has to do with double-entry accounting and its accompanying system of debits and credits.
Để hiểu điều này là gì, chúng ta hãy xem xét kế toán nhập một lần. Bạn có thể đã sử dụng một phiên bản của nó trong các giao dịch cá nhân của mình: ví dụ: khi bạn mua một máy tính xách tay mới, giao dịch - 1.000 đô la được ghi lại trong tài khoản ngân hàng hoặc bảng sao kê thẻ tín dụng của bạn để phản ánh chi phí của máy tính.To understand what this is, let’s review single-entry accounting. You probably already use a version of it in your private transactions: for instance, when you buy a new laptop, a -$1,000 transaction is recorded in your bank account or credit card statement to reflect the cost of the computer.
Nhưng trong hệ thống kế toán bút toán kép được GAAP chấp thuận, cả tăng và giảm đều được ghi lại trong các tài khoản tương ứng của chúng, để cân bằng phương trình kế toán.But in the GAAP-approved double-entry accounting system, both an increase and a decrease are recorded in their respective accounts, in order to balance out the accounting equation.
Ví dụ: nếu bạn đang ghi lại giao dịch máy tính xách tay bằng cách sử dụng mục nhập kép, bạn sẽ ghi nó là - 1.000 đô la cho tiền mặt và + 1.000 đô la tài sản.For example, if you were recording the laptop transaction using double entry, you’d write it as -$1,000 for cash and +$1,000 in assets.
Một sự khác biệt quan trọng khác giữa theo dõi tài chính tư nhân và kế toán chuyên nghiệp là cái sau sử dụng các thuật ngữ ghi nợ và tín dụng thay vì “tăng” và “giảm”.Another crucial difference between private financial tracking and professional accounting is that the latter uses the terms debit and credit instead of “increase” and “decrease.”
Như thế này: một khoản tăng tài sản được ghi nhận là ghi nợ và giảm giá trị được ghi nhận là ghi có. Tương tự, một khoản giảm nợ phải trả được ghi nhận là một khoản ghi có, trong khi một khoản tăng lên được ghi nhận là một khoản nợ.Like this: an increase in assets is recorded as a debit and a decrease is recorded as a credit. Similarly, a decrease in liabilities is recorded as a credit, while an increase is recorded as a debit.
Một điều quan trọng cần biết ở đây là các tài khoản ghi nợ được liệt kê đầu tiên và luôn ở bên trái. Trong khi đó, tài khoản tín dụng xuất hiện ở dòng tiếp theo, được thụt vào bên phải. Sử dụng định dạng này, bạn sẽ ghi lại giao dịch mua máy tính xách tay đó như sau:One critical thing to know here is that the debited accounts are listed first, and always on the left side. Meanwhile, credit accounts appear on the next line, indented to the right. Using this formatting, you’d record that laptop purchase like this:
Dr. (ghi nợ) Thiết bị văn phòng $ 1,000Dr. (debit) Office Equipment $1,000
             Cr. (tín dụng) Chi phí vật liệu $ 1,000               Cr. (credit) Material expenses $1,000  
Điều này có nghĩa là giao dịch mua máy tính xách tay của chúng tôi thêm 1.000 đô la vào giá trị của tài khoản thiết bị văn phòng nhưng lấy 1.000 đô la từ tài khoản chi phí vật liệu (hoặc tiền mặt).This means our laptop purchase adds $1,000 to the value of the office equipment account but takes $1,000 from the material expenses (or cash) account.
Tất cả các giao dịch này cần được ghi vào Sổ Cái, đây là tài liệu kế toán quan trọng nhất của công ty. Đó là những gì bạn sử dụng để tạo báo cáo tài chính.All of these transactions need to be recorded in the General Ledger, which is a company’s most important accounting document. That’s what you use to create a financial statement.
Đang xem xét: Kế toán Thực hiện Tóm tắt Sổ sách Đơn giảnIn Review: Accounting Made Simple Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Kế toán có vẻ bất khả xâm phạm và bí ẩn, nhưng nó tuân theo một logic đơn giản dễ hiểu. Miễn là bạn hiểu các thuật ngữ cơ bản, bạn có thể đọc tất cả các loại tài liệu tài chính để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty.Accounting might seem impenetrable and mysterious, but it follows a simple logic that’s easy to understand. As long as you understand the basic terms, you can read all kinds of financial documents to evaluate a company’s financial health.
Đề xuất đọc thêm: Viết Kế hoạch Kinh doanh của Bạn bởi Nhân viên của Entrepreneur Media, Inc.Suggested further reading: Write Your Business Plan by The Staff of Entrepreneur Media, Inc.
Trong Viết kế hoạch kinh doanh của bạn (2015), bạn sẽ có một cái nhìn tổng thể toàn diện về cách bắt đầu đưa ý tưởng của bạn thành lời và thực hiện ước mơ khởi nghiệp. Một kế hoạch kinh doanh được xây dựng tốt là một kế hoạch chi tiết cho sự thành công trong tương lai, vì vậy điều quan trọng là bạn phải tạo ra một kế hoạch bán ý tưởng của bạn tốt.In Write Your Business Plan (2015), you’ll get a comprehensive overview of how to start putting your ideas to words and getting your dream of starting a business off the ground. A well-crafted business plan is a blueprint for future success, so it’s vital that you craft a plan that sells your ideas well.
Làm thế nào bạn thích những tóm tắt sách “thích hợp”?How did you like these “niche” book summarys?
Với nỗ lực cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho tất cả khách hàng của mình, chúng tôi đang xem xét mở rộng lựa chọn của mình để cũng bao gồm các chủ đề kinh doanh chuyên biệt và hơi khó tiếp cận như kế toán. Bạn nghĩ sao? Bạn có muốn xem thêm phần tóm tắt sách về các chủ đề kinh doanh đầy thách thức như vậy không? Chỉ cần thả một email để nhớ @ book Summaryist.com và chia sẻ suy nghĩ của bạn!In an effort to deliver valuable insights to all our customers, we're considering expanding our selection to also cover specialized and somewhat less accessible business topics such as accounting. What do you think? Would you like to see more book summarys on such challenging business topics? Just drop an email to [email protected] summaryist.com and share your thoughts!

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
accounting_made_simple_explained_100_pages_less.txt · Last modified: 2021/07/24 16:54 by 127.0.0.1