User Tools

Site Tools


5_gears

5 Gears: How to Be Present and Productive

001_1.jpg

Lượt xem: 42

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

5 Gears: How to Be Present and Productive When There's Never Enough Time 5 cấp số: Làm thế nào để luôn hiện diện và hoàn thành công việc khi không có đủ thời gian.
Jeremie Kubicek, Steve CockramJeremie Kubicek, Steve Cockram
5 Gears (2015) focuses on adapting your attitude to your environment, whether that’s a physical space or just the time of day, in order to stabilize your work/life balance and get the most out of your relationships both at work and at home. While most techniques aim to fix this through time management, by understanding the principle and application of each gear, you’ll find it easier to apply yourself to each part of your day and get the best from every moment.5 Cấp số (2015) tập trung vào việc điều chỉnh thái độ của bạn với môi trường xung quanh, cho dù đó là không gian hay chỉ là thời gian trong ngày, để ổn định và cân bằng công việc cũng như cuộc sống; đồng thời tận dụng được tối đa các mối quan hệ của bạn cả ở cơ quan và ở nhà. Mặc dù hầu hết các kỹ thuật đều nhằm mục đích khắc phục điều này thông qua quản lý thời gian, nhưng bằng cách hiểu nguyên lý và ứng dụng của từng bánh răng, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi áp dụng bản thân vào từng phần trong ngày của mình và tận dụng mọi thời điểm.
Has anyone ever turned to you in the middle of a conversation and asked you if you’re really there?Có ai đó đã bao giờ quay sang bạn khi đang trò chuyện và hỏi bạn rằng liệu bạn có thực sự ở đó không?
Whether you’re working so hard that you can’t switch off to spend quality time with your family, or you’re so involved in looking after others that you never take any time for yourself, the pressures of the modern world can cause you to become disconnected from some parts of your life.Cho dù bạn đang làm việc chăm chỉ đến mức không thể rời ra để dành thời gian cho gia đình, hay bạn mải mê chăm sóc người khác đến nỗi không bao giờ dành thời gian cho bản thân, áp lực của thế giới hiện đại có thể làm cho bạn trở nên ngắt kết nối với một số người trong cuộc sống.
But what if you could fully concentrate on everything you do throughout your day, from high-focus work to plain and simple rest and recharge? Rather than trying to find more time for one activity over another, Jeremie Kubicek and Steve Cockram have laid down the concept of 5 Gears, helping you to understand and apply the most appropriate gear to each part of your day.Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể hoàn toàn tập trung vào mọi việc bạn làm trong suốt cả ngày, từ công việc tập trung cao độ cho đến lúc nghỉ ngơi và nạp năng lượng? Thay vì cố gắng tìm nhiều thời gian cho hoạt động này hơn hoạt động khác, Jeremie Kubicek và Steve Cockram đã đưa ra khái niệm về 5 cấp số, giúp bạn hiểu và áp dụng bộ sang số của ô tô này phù hợp nhất cho từng phần trong ngày của bạn.
From slow speeds when you start and stop your engine to full-speed cruising down the freeway of your day-to-day, this book summary will explain what the different gears are and when you should use them. By following their lead, you can become more connected to all the situations and people you encounter every day.Từ tốc độ chậm khi bạn khởi động và dừng lại cho đến khi chạy tốc độ tối đa chạy trên đường cao tốc hàng ngày, bản tóm tắt cuốn sách này sẽ giải thích các loại cấp số khác nhau và khi nào bạn nên sử dụng chúng. Bằng cách làm theo sự hướng dẫn, bạn có thể trở nên kết nối hơn với tất cả các tình huống và những người bạn gặp phải hàng ngày.
In this summary of 5 Gears by Jeremie Kubicek and Steve Cockram,You’ll also find out Trong bản tóm tắt về 5 Gears này của Jeremie Kubicek và Steve Cockram, bạn cũng sẽ được biết về:
why you should always pay attention to the kiss cam;tại sao bạn phải luôn chú ý đến chiếc camera hành trình;
how one of the authors ended up watching a professional wrestling match; andlàm thế nào một trong các tác giả ngừng xem các trận đấu vật chuyên nghiệp.
what you can learn from a three-wheel car from 1970s Britain.những gì bạn có thể học từ một chiếc xe ba bánh từ những năm 1970 ở Anh.
5 Gears Key Idea #1: To avoid being disconnected from others, you need to use the right gear for each situation. Ý tưởng chính của 5 Gears # 1: Để tránh bị ngắt kết nối với người khác, bạn cần sử dụng đúng thiết bị cho từng tình huống.
Have you ever been sat on a beautiful beach only to realize that your mind is still at the office? Well, you’re not alone. Many people find themselves not fully present but instead disconnected from the situations they’re in. Why?Bạn đã bao giờ ngồi trên một bãi biển xinh đẹp chỉ để nhận ra rằng tâm trí của bạn vẫn đang ở văn phòng? Chà, bạn không đơn độc. Nhiều người thấy mình không có mặt đầy đủ nhưng thay vào đó họ bị ngắt kết nối với các tình huống mà họ đang gặp phải. Tại sao?
Just look at the experience of one of the authors, Jeremie Kubicek, who was working so hard that he was habitually late for dinner, his head still in his office paperwork, until his wife became so exasperated that it put a strain on their marriage. How did he get to that point?Hãy nhìn vào kinh nghiệm của một trong số các tác giả, Jeremie Kubicek, người đã làm việc chăm chỉ đến mức thường xuyên ăn tối muộn, đầu óc vẫn nghĩ về công việc văn phòng, cho đến khi vợ anh ấy trở nên bực tức đến mức khiến cuộc hôn nhân của họ trở nên căng thẳng. Làm thế nào tác giả đó được như ngày hôm nay?
The disconnect stems from moving at different speeds to those around you. Imagine driving your car around the suburbs but traveling at freeway speeds; you’re bound to cause trouble and probably run somebody over. It’d be the same driving slowly down the freeway; you’re going to get in the way of other cars.Việc ngắt kết nối bắt nguồn từ việc bạn đang di chuyển ở tốc độ khác với những người xung quanh mình. Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe quanh vùng ngoại ô nhưng lại di chuyển với tốc độ trên xa lộ; bạn nhất định gây ra rắc rối và có thể va chạm vào ai đó. Lái xe từ từ xuống xa lộ cũng vậy; bạn sẽ cản đường những chiếc xe khác.
Now imagine that the freeway is your office, and the suburbs are your home; if you don’t match your speed to your environment, then you’re going to hurt those around you.Bây giờ hãy tưởng tượng rằng xa lộ là văn phòng của bạn, và vùng ngoại ô là nhà của bạn; nếu bạn không ghép nối được tốc độ của mình với môi trường xung quanh, thì bạn sẽ làm tổn thương những người đang ở bên cạnh mình.
In short, Kubicek was driving too fast for his home!Tóm lại, Kubicek đã lái xe quá nhanh khi về nhà của mình!
This led him and Steve Cockram to develop the concept of 5 Gears. In cars with manual transmission, you have multiple gears; you start in first and shift up to reach faster speeds, each gear being more appropriate to certain speeds than others. If you apply this idea to yourself and learn and understand your different gears, you can match your speed to your space.Điều này đã khiến ông và Steve Cockram phát triển khái niệm về 5 cấp số. Trong xe ô tô với hộp số tay, bạn có nhiều số để sử dụng; bạn bắt đầu từ số 0 và sang số để đạt tốc độ nhanh hơn, mỗi số phù hợp với tốc độ nhất định. Nếu bạn áp dụng ý tưởng này cho chính mình và tìm hiểu và hiểu về các cấp số khác nhau, bạn có thể điều chỉnh tốc độ của mình phù hợp với không gian xung quanh.
First gear is for individual recharge; second gear is for connecting deeply with friends or family; third gear is for casual socializing; fourth gear is for working and getting multiple tasks done; fifth gear is fully focusing on a single project.Cấp số đầu tiên dành cho việc phục hồi cá nhân; cấp số thứ hai là để kết nối với bạn bè hoặc gia đình; cấp số thứ ba là để giao tiếp xã hội; cấp số thứ tư là để làm việc và hoàn thành nhiều nhiệm vụ đồng thời; cấp số thứ năm là hoàn toàn tập trung vào một dự án duy nhất.
As in a car, each of these gears has a good and bad application, and smooth transitions are required to reach the different speeds properly.Giống như trên ô tô, mỗi cấp số này đều có ứng dụng tốt và xấu, và bạn cần phải chuyển số trơn tru để đạt được các tốc độ khác nhau một cách hợp lý.
Over this book summary, we will look into and understand the pros and cons of each gear, as well as when to use them – or not. Let’s start with fifth gear.Qua phần tóm tắt cuốn sách này, chúng ta sẽ xem xét và hiểu những ưu và nhược điểm của từng cấp số, cũng như khi nào nên sử dụng chúng - hay không. Hãy bắt đầu với cấp số thứ năm.
5 Gears Key Idea #2: Fifth gear is good for getting something specific done but can make you miss important opportunities. Ý tưởng chính của 5 Gears # 2: Cấp số thứ năm rất tốt để hoàn thành một việc cụ thể nhưng có thể khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội quan trọng.
Have you ever been so in the zone and focused on something that time just flies by? This is fifth gear, where you effortlessly run at your most productive speed. Some people love this gear, but it’s not always appropriate, so how do you use it properly?Bạn đã bao giờ ở trong trạng thái tập trung vào điều gì đó mà không để ý đến thời gian trôi qua? Đây là cấp số thứ năm, nơi bạn dễ dàng chạy với tốc độ hiệu quả nhất. Một số người yêu thích cấp số này nhưng không phải lúc nào nó cũng phù hợp, vậy làm cách nào để sử dụng nó đúng cách?
Well, it’s brilliant for getting something specific done. Fifth gear is the highest in a car, maintaining fast speeds with less effort for a while. In the same way, your passion or competence at something allows you to get lots done with less effort once you transition into high gear.Chà, thật tuyệt khi hoàn thành một việc cụ thể. Số thứ năm là số cao nhất trên ô tô, duy trì tốc độ nhanh với ít nỗ lực hơn trong một thời gian. Tương tự như vậy, niềm đam mê hoặc năng lực của bạn ở một lĩnh vực nào đó cho phép bạn làm được nhiều việc với ít nỗ lực hơn khi bạn chuyển sang cấp độ cao.
Look at Andrew, a client of the authors’ at Ford Motor Company, who uses fifth gear throughout the day to get in the zone and focus on getting important tasks done.Hãy nhìn Andrew, một khách hàng của các tác giả tại Ford Motor Company, người sử dụng cấp số 5 suốt cả ngày để tập trung hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.
However, it can cause conflict if he has to communicate with others. Andrew also operates an open door policy for constant communication with his team and found that he had trouble giving them his full attention if they came to him when he was in fifth gear, meaning the policy wasn’t helping anyone.Tuy nhiên, nó có thể gây ra xung đột nếu anh ta phải giao tiếp với người khác. Andrew cũng thực hiện chính sách mở để liên lạc thường xuyên với nhóm của mình và nhận thấy rằng anh ấy gặp khó khăn trong việc quan tâm đầy đủ đến nhân viên nếu họ đến với anh ấy khi anh ấy đang ở cấp độ thứ năm, có nghĩa là chính sách này không giúp ích được gì cho bất kỳ ai.
Another example is a funny video on YouTube of a kiss-cam incident at a basketball game, where a man is so focused on the court that he ignores the camera on him and his date, causing her to kiss another man instead! Too much focus can cause you to miss opportunities at which you might otherwise jump.Một ví dụ khác là một video hài hước trên YouTube về sự cố hôn nhau tại một trận đấu bóng rổ, trong đó một người đàn ông tập trung vào sân đấu đến mức bỏ qua máy quay của anh ta và người hẹn hò, khiến cô ấy phải hôn một người đàn ông khác! Quá tập trung có thể khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội mà bạn có thể sẽ nhảy việc.
So how can you make sure you use fifth gear correctly? By detaching yourself from other interactions! Andrew eventually found that if he let people know that right now he was in fifth, they would leave him to it and come back later, allowing everyone to get what they needed.Vì vậy, làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng bạn sử dụng cấp số thứ năm một cách chính xác? Bằng cách tách mình khỏi các tương tác khác! Andrew cuối cùng nhận thấy rằng nếu anh ấy cho mọi người biết rằng ngay bây giờ anh ấy đang ở vị trí thứ năm, họ sẽ để anh ấy ở lại và quay lại sau, khi anh có thể cho mọi người thứ họ cần.
In the same way, if you schedule specific times for fifth gear and let people know they’ll have to wait, you can be sure to get your projects done without sacrificing focus or being too distracted to help other people.Theo cách tương tự, nếu bạn lên lịch thời gian cụ thể cho cấp số thứ năm và cho mọi người biết họ sẽ phải đợi, bạn có thể chắc chắn hoàn thành dự án của mình mà không mất tập trung hoặc quá phân tâm để giúp đỡ người khác.
5 Gears Key Idea #3: Fourth gear is the most commonly used for day-to-day action, but people tend to overdo it and risk burning out. Ý tưởng chính về 5 Tốc độ # 3:Số 4 được sử dụng phổ biến nhất cho các hoạt động hàng ngày, nhưng mọi người có xu hướng lạm dụng nó và có nguy cơ bị cháy.
When the authors teach clients about the 5 Gears, a whopping 85 percent of leaders say that they’re most commonly in fourth gear. No wonder, since this is the most productive gear, jumping around between multiple tasks and dealing with many events in the course of a day. But is there a bad side to this?Khi các tác giả dạy cho khách hàng về 5 Gears, 85% các nhà lãnh đạo nói rằng họ thường sử dụng Số 4 nhất. Không có gì lạ, vì đây là Số hiệu quả nhất, có thể xử lý nhiều nhiệm vụ và giải quyết nhiều sự kiện trong một ngày. Nhưng có một mặt xấu của tốc độ này?
Well, as we saw earlier with Kubicek’s own experience, there unfortunately is. The more you try to do in fourth gear, the longer your to-do list gets, and the less you seem to be able to step outside of it.Chà, như chúng ta đã thấy trước đó với kinh nghiệm của chính Kubicek. Bạn càng cố gắng làm ở Số 4, danh sách việc cần làm của bạn càng dài và dường như bạn càng ít có khả năng bước ra khỏi chúng.
Renowned sports psychologist Dr. Jarrod Spencer likens the mind to a computer, that, at the end of each day, closes and files the documents we have been opening all day. But if we’re constantly opening new files without properly closing old ones, we can’t fully shut down and often have a harder time sleeping – or worse.Nhà tâm lý học thể thao nổi tiếng, Tiến sĩ Jarrod Spencer ví trí óc như một chiếc máy tính, vào cuối mỗi ngày, chúng ta sẽ đóng và ghi lại những tài liệu mà chúng ta đã mở cả ngày. Nhưng nếu chúng ta liên tục mở các tệp mới mà không đóng đúng cách các tệp cũ, chúng ta không thể tắt hoàn toàn và thường khó ngủ hơn - hoặc tệ hơn.
Joe Hill from Minnesota is a client of the authors who used to work constantly and operate in fourth gear, running himself ragged until he burnt out. He narrowly avoided a premature death from blood clots in his lungs because of this!Joe Hill đến từ Minnesota là khách hàng của các tác giả, người đã từng làm việc liên tục và vận hành ở số 4, vận hành cơ thể cho đến khi kiệt sức. Anh ấy đã suýt chết sớm vì cục máu đông trong phổi.
That’s not to say fourth gear is exclusively bad for you. In fact, it’s vital to getting things done no matter what your profession, but it needs to be balanced out by other gears and shifted into and out of appropriately.Điều đó không có nghĩa là Số 4 hoàn toàn không tốt cho bạn. Trên thực tế, điều quan trọng là hoàn thành công việc bất kể bạn làm nghề gì, nhưng nó cần được cân bằng bởi các Số khác và chuyển số một cách thích hợp.
One of the most common examples of this is waking up and checking your emails, meaning that you run headfirst into the day in fourth gear. But imagine a sports team playing an important game; they don’t come charging out the locker room and straight onto the field without warming up first or warming down after!Một trong những ví dụ phổ biến nhất của điều này là thức dậy và kiểm tra ngay email, có nghĩa là bạn chạy ngay đầu tiên trong ngày với số 4. Nhưng hãy tưởng tượng một đội thể thao chơi một trận đấu quan trọng; không khi nào họ ra khỏi phòng thay đồ và đi thẳng vào sân mà không khởi động trước hoặc khởi động sau!
You also need to work up to fourth gear by spending a bit of time first and last thing every day in one of the lower gears. And if you use them appropriately, you’ll find that when you are in fourth gear, it runs even better!Bạn cũng cần phải tiến đến số 4 bằng cách dành một chút thời gian đầu tiên và cuối cùng mỗi ngày cho một trong các số thấp hơn. Và nếu bạn sử dụng chúng một cách thích hợp, bạn sẽ thấy rằng khi bạn ở số 4, nó còn chạy tốt hơn!
With that in mind, let’s shift down to third.Với ý nghĩ đó, hãy chuyển xuống số 3.
5 Gears Key Idea #4: Third gear is important for building relationships, but many find it difficult to entertain other people's interests. Ý tưởng chính của 5 Gears # 4: Số 3 rất quan trọng để xây dựng các mối quan hệ, nhưng nhiều người cảm thấy khó có thể giải trí cho sở thích của người khác.
Are you the sort of person who enjoys coffee-shop meetups or dinner parties with your friends? Then you’re the sort of person who enjoys third gear, which is all about informal socializing with others.Bạn có phải là mẫu người thích gặp gỡ tại quán cà phê hoặc tiệc tối với bạn bè của mình không? Nếu e, bạn là loại người thích số 3, tốc độ sử dụng khi giao tiếp với những người khác.
But there’s more to third gear than having fun; it’s great for getting to know people and forging relationships, both personal and professional.Nhưng số 3 còn có nhiều điều thú vị hơn. Thật tuyệt khi được làm quen với mọi người và xây dựng các mối quan hệ, cả cá nhân và nghề nghiệp.
This is why companies take clients out to lunch or to play golf: to get to know people better and decide whether they want to work with them and shift up to fourth gear.Đây là lý do tại sao các công ty thường đưa khách hàng đi ăn trưa hoặc chơi gôn: để hiểu mọi người hơn và quyết định xem có muốn làm việc với nhau hay không trước khi chuyển sang chạy số 4.
So why is it that despite its importance for work and pleasure, many people still dislike or feel uncomfortable using third gear? Well, it’s probably because of the diverse interests of the people with whom you end up socializing. No matter what you’re interested in talking about, you’re bound to meet people who’d rather discuss other things. But a little bit of curiosity in other people’s interests can bring you opportunities and increase your influence.Vậy tại sao mặc dù có tầm quan trọng đối với công việc và thú vui nhưng nhiều người vẫn không thích hoặc cảm thấy không thoải mái khi sử dụng cấp số thứ ba? Chà, có thể là do sở thích đa dạng của những người mà bạn kết giao xã hội. Bất kể bạn muốn nói về điều gì, bạn nhất định phải gặp những người muốn thảo luận về những điều khác. Nhưng một chút tò mò về sở thích của người khác có thể mang lại cho bạn cơ hội và tăng sức ảnh hưởng.
Look at one of the authors, Kubicek, who once asked a fairly unassuming leader about his passions, expecting to hear something like “stamp collecting” only to be told “professional wrestling!” They ended up at a big wrestling event together that evening and had a great time. By being just a little curious, he was able to really get to know someone and make a brand new friend and business partner.Hãy nhìn vào một trong những tác giả, Kubicek, người đã từng hỏi một nhà lãnh đạo khá khiêm tốn về niềm đam mê của mình, mong đợi chỉ được nghe những điều như “sưu tập tem” nhưng câu trả lời lại là “đấu vật chuyên nghiệp!” Họ đã cùng nhau tham dự một sự kiện đấu vật lớn vào tối hôm đó và đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Chỉ cần một chút tò mò, anh ấy đã có thể thực sự làm quen với một người và kết bạn với đối tác kinh doanh hoàn toàn mới.
In the same way, you can create new opportunities in third gear by being genuinely curious about other people’s interests and giving them your full attention, since you never know where it might lead. Just remember not to spend your whole life socializing in third gear – you wouldn’t get anything done or have time to relax and develop real relationships as you would when you shift down to second gear.Theo cách tương tự, bạn có thể tạo ra các cơ hội mới trong cấp số thứ ba bằng cách thực sự tò mò về sở thích của người khác và dành sự quan tâm đầy đủ cho họ, vì bạn không bao giờ biết nó có thể dẫn đến đâu. Chỉ cần nhớ đừng dành cả đời để giao du với cấp số thứ ba - bạn sẽ không hoàn thành công việc gì hoặc không có thời gian để thư giãn và phát triển các mối quan hệ thực sự như khi chuyển sang số thứ hai.
5 Gears Key Idea #5: Second gear is for cementing real relationships but is all too often ignored or forced at inappropriate times. Ý tưởng chính của 5 Gears # 5: Số 2 là để gắn kết các mối quan hệ thực sự nhưng tất cả thường bị bỏ qua hoặc bị ép buộc vào những thời điểm không thích hợp.
You know those few people with whom you have a real connection? Maybe it’s your partner, your family or some close friends. The time you spend together forging those relationships is time spent in second gear.Bạn biết vài người mà bạn có mối quan hệ thực sự? Có thể đó là đối tác, gia đình hoặc một số người bạn thân. Thời gian bạn dành cho nhau để bồi đắp những mối quan hệ đó là thời gian dành cho số hai.
So why is this gear important? Because it’s about taking third gear and bringing it to a more meaningful level, moving from deciding if you’d like to know more about someone to developing a deeper relationship with them. Being truly present with someone and building more of a bond with them will bring personal growth, inspiration and peace of mind.Vậy tại sao cấp số này lại quan trọng? Bởi vì nó liên quan đến số ba và đưa nó lên một cấp độ có ý nghĩa hơn, chuyển từ việc quyết định xem bạn có muốn biết thêm về ai đó sang phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn với họ hay không. Thực sự hiện diện với ai đó và xây dựng mối quan hệ nhiều hơn với họ sẽ mang lại sự phát triển cá nhân, cảm hứng và sự an tâm.
However, it’s easy to think you’re in second gear when you’re not.Tuy nhiên, thật dễ dàng để nghĩ rằng bạn đang ở số hai hay không.
Consider Debbie Corea, a senior associate of the authors’ company from Phoenix, whose work as a realtor puts her on call at all hours, so that she’s in fourth gear even at home, with her phone nearby. She was hardly present when spending time with her family. Even her husband and kids were constantly working or using social media, avoiding second gear and never actually connecting with one another despite spending time together.Hãy xem xét Debbie Corea, một cộng sự cấp cao của công ty các tác giả từ Phoenix, người có công việc môi giới bất động sản khiến cô ấy phải gọi điện suốt cả giờ, để cô ấy luôn ở trong trạng thái số 4 ngay cả khi ở nhà, với điện thoại bên cạnh. Cô hầu như không có mặt khi dành thời gian cho gia đình. Ngay cả chồng và các con của cô cũng liên tục làm việc hoặc sử dụng mạng xã hội, tránh số hai và không bao giờ thực sự kết nối với nhau dù dành thời gian cho nhau.
Second gear requires the most joint responsibility, as everyone must be truly in gear for it to work. Just as the open-door policy clashed with fifth gear, if someone comes to you in second gear and you’re not present too, you’re only wasting their time.Số hai đòi hỏi trách nhiệm chung nhất, vì tất cả mọi người phải thực sự chạy cùng số để nó hoạt động. Cũng giống như chính sách mở cửa xung đột với số năm, nếu ai đó đến với bạn bằng số hai và bạn lại không cùng cấp số, bạn chỉ lãng phí thời gian của họ.
So how can you make sure you reach second gear when you need it? You can start by putting your phone down.Vì vậy, làm thế nào bạn có thể đảm bảo rằng bạn đạt được số hai khi bạn cần? Bạn có thể bắt đầu bằng cách đặt điện thoại xuống.
Another senior associate of GiAnt, Tom Nebel, used to lose quality time with his son to both of their phones until they finally agreed to shut them off and commit to second gear. He likens it to cowboys taking their guns off when entering the saloon, making sure everyone knew they weren’t looking for a fight!Một cộng sự cấp cao khác của GiAnt, Tom Nebel, từng mất thời gian chất lượng với con trai của mình vào điện thoại của cả hai cho đến khi cuối cùng họ đồng ý tắt chúng và cam kết sử dụng số hai. Anh ấy ví nó như cao bồi cởi súng khi bước vào quán rượu, đảm bảo rằng mọi người đều biết họ không tìm kiếm một cuộc chiến!
Make sure not to force it either; there’s nothing wrong with a bit of third gear if it’s not the right time for going deeper.Đảm bảo không ép buộc nó; Không có gì sai với một chút cấp số thứ ba nếu đây không phải là thời điểm thích hợp để đi sâu hơn.
And by the same token, sometimes you might just want to shift down to first.Và tương tự, đôi khi bạn có thể chỉ muốn chuyển xuống số 1.
5 Gears Key Idea #6: First gear is about personal recharge and is vital for the other gears but requires individual action. Ý tưởng chính của 5 Gears # 6: Số 1 là về việc hồi phục cá nhân và rất quan trọng đối với các cấp số khác nhưng yêu cầu hành động cá nhân.
Imagine your phone only has ten percent battery, and you have an important call in an hour but no charger. It’s not going to happen, is it? Your phone just doesn’t have the energy to complete the call. So why do people think that they can run on empty without properly recharging?Hãy tưởng tượng điện thoại của bạn chỉ còn 10% pin và bạn có một cuộc gọi quan trọng trong một giờ nhưng không có bộ sạc. Nó sẽ không xảy ra, phải không? Điện thoại của bạn không đủ năng lượng để hoàn tất cuộc gọi. Vậy tại sao mọi người lại nghĩ rằng chúng có thể chạy tiếp mà không cần sạc lại đúng cách?
This is where first gear comes in, where you take a bit of time to yourself and replenish your spirit. Proper recharge is not the same as crashing in front of the TV every evening and weekend but gives you the energy to come alive, rather than just hiding from life.Đây là lúc số 1 xuất hiện, nơi bạn dành một chút thời gian cho bản thân và bổ sung tinh thần. Việc nạp năng lượng đúng cách không giống như việc ngồi trước TV vào mỗi buổi tối và cuối tuần mà mang lại cho bạn năng lượng để trở nên sống động hơn là chỉ trốn tránh cuộc sống.
As with your phone, if you’re not fully charged, you won’t be fully present, at least not for long. So if you want to be at your best when you’re in other gears, you have to start by using first gear properly.Đối với điện thoại của bạn, nếu bạn không được sạc đầy, bạn sẽ không có mặt đầy đủ, ít nhất là không lâu. Vì vậy, nếu bạn muốn đạt phong độ cao nhất khi sử dụng các cấp số khác, bạn phải bắt đầu bằng cách sử dụng số 1 đúng cách.
So how exactly do you recharge? Well, that is the million-dollar question, since it’s different for everyone. For example, if you’re introverted, you may enjoy running or walking alone for exercise, reading a novel or maybe just pursuing a particular hobby. But if you’re extroverted, you might prefer exercising in a group, reading about your hobbies for inspiration or even talking with someone in second gear.Vậy chính xác thì bạn hồi phục như thế nào? Đó là câu hỏi hàng triệu đô la, vì nó khác nhau đối với mọi người. Ví dụ: nếu là người hướng nội, bạn có thể thích chạy hoặc đi bộ một mình để tập thể dục, đọc tiểu thuyết hoặc có thể chỉ theo đuổi một sở thích cụ thể. Nhưng nếu là người hướng ngoại, bạn có thể thích tập thể dục theo nhóm, đọc về sở thích của mình để lấy cảm hứng hoặc thậm chí nói chuyện với ai đó ở số 2.
It’s really up to the individual, but remember that it’s not a substitution for second gear; if you come home from work and go straight into first gear, you run the same risk of not being present during the second-gear phase as mentioned before.Nó thực sự tùy thuộc vào từng cá nhân, nhưng hãy nhớ rằng nó không phải là sự thay thế cho cấp số thứ hai; nếu bạn đi làm về và đi thẳng vào số một, bạn sẽ có nguy cơ không có mặt trong giai đoạn số hai như đã đề cập trước đây.
No matter how you recharge, just remember to try and fit in some first gear both first thing in the morning and last thing at night, whether it’s a morning yoga session or cooking family dinner in the evening. After all, you wouldn’t try to start or stop your car without using first gear, so why do the same with yourself? If you recharge regularly and effectively, then all your other gears will also run smoothly throughout your day.Bất kể bạn nạp năng lượng như thế nào, chỉ cần nhớ thử và tập luyện vừa vặn với số 1 vào buổi sáng và buổi cuối cùng vào buổi tối, cho dù đó là buổi tập yoga buổi sáng hay nấu bữa tối cho gia đình vào buổi tối. Rốt cuộc, bạn sẽ không cố gắng khởi động hoặc dừng xe của mình mà không sử dụng số đầu tiên, vậy tại sao bạn lại làm như vậy? Nếu bạn nạp năng lượng thường xuyên và hiệu quả, thì tất cả các cấp số khác của bạn cũng sẽ hoạt động trơn tru trong suốt cả ngày.
So we’ve now seen all 5 Gears, but there is still one more gear on a car’s transmission.Vậy là chúng ta, đã thấy tất cả 5 cấp số, nhưng vẫn còn một cấp số nữa trên hộp số của ô tô.
5 Gears Key Idea #7: Apologizing in reverse gear is important for maintaining respect and influence, but needs sincerity. Ý tưởng chính của 5 Gears # 7: Xin lỗi ở số lùi là điều quan trọng để duy trì sự tôn trọng và ảnh hưởng, nhưng cần sự chân thành.
In the 1970s, a UK car manufacturer built a three-wheeled car called the Reliant Robin. It was quite a comical-looking car with several drawbacks, most notably having no reverse gear. This was not a particularly nimble car, having to constantly struggle forward even when it was clearly a bad idea.Vào những năm 1970, một nhà sản xuất xe hơi ở Anh đã chế tạo một chiếc xe ba bánh có tên là Belieant Robin. Nó là một chiếc xe trông khá hài hước với một số nhược điểm, đáng chú ý nhất là không có số lùi. Đây không phải là một chiếc xe đặc biệt nhanh nhẹn, phải liên tục cố gắng về phía trước ngay cả khi đó rõ ràng là một ý tưởng tồi.
In the same way, if you don’t know how to use your reverse gear and apologize for your mistakes, you won’t be living a very nimble life. It’s the difference between being responsive or resistant. Responsive people are aware of their responsibility for their actions and will reverse and make amends when it’s needed. Resistant people, on the other hand, would rather pass the blame than admit their mistakes and will fight instead of reconciling, thereby digging deeper and deeper holes.Tương tự như vậy, nếu bạn không biết cách sử dụng số lùi và xin lỗi về những sai lầm của mình, bạn sẽ không sống một cuộc sống nhanh nhẹn. Đó là sự khác biệt giữa phản ứng nhanh hoặc phản kháng. Những người có phản ứng nhận thức được trách nhiệm của họ đối với hành động của họ và sẽ ngừng lại và sửa đổi khi cần thiết. Trái lại, những người phản kháng thà đổ lỗi hơn là thừa nhận lỗi lầm của mình và sẽ chiến đấu thay vì hòa giải, và từ đó sẽ đào hố sâu hơn.
The distinction between responsive and resistant is important because it affects the way others view and respect you. Imagine watching a sportsman make a serious mistake; do the crowds prefer the one who tries to blame his teammates or the one who puts his hand up and admits he messed up? It’s always the latter – so long as they don’t do it again!Sự phân biệt giữa phản ứng và phản kháng rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận và tôn trọng bạn. Hãy tưởng tượng xem một vận động viên thể thao mắc một sai lầm nghiêm trọng; Đám đông thích một người cố gắng đổ lỗi cho đồng đội của mình hay một người đưa tay lên và thừa nhận rằng anh ta đã làm sai? Nó luôn luôn là cái sau - miễn là họ không tái phạm!
Responsive people are also much easier to work with and be around because they can change direction and because they try to resolve issues instead of avoiding them.Những người phản ứng nhanh cũng dễ dàng làm việc và ở bên cạnh hơn vì họ có thể thay đổi hướng đi và vì họ cố gắng giải quyết các vấn đề thay vì né tránh chúng.
So how can you make sure you reverse correctly? Probably the most important thing is to use it sincerely – using an apology to get out of disagreements or manipulate others into getting what you want is not healthy behavior and the opposite of being responsive. Make sure you reverse only when you know you’re wrong, and then make sure you do it every time.Vì vậy, làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng bạn lùi lại một cách chính xác? Có lẽ điều quan trọng nhất là sử dụng nó một cách chân thành - sử dụng lời xin lỗi để thoát khỏi những bất đồng hoặc lôi kéo người khác đạt được điều bạn muốn là hành vi không lành mạnh và ngược lại với việc đáp lại. Đảm bảo rằng bạn chỉ lùi lại khi biết mình sai và sau đó hãy đảm bảo bạn làm điều đó mọi lúc.
The only other thing is to be sure to always learn from the experience; when you’ve overused another gear and run somebody else over, reverse, apologize and try not to do it again!Điều khác duy nhất là đảm bảo luôn học hỏi kinh nghiệm; khi bạn đã sử dụng quá mức một cấp số và chạm vào người khác, hãy lùi lại, xin lỗi và cố gắng không làm điều đó nữa!
So, now that you understand the 5 Gears concept let’s see how you can incorporate it into your routine.Vì vậy, bây giờ bạn đã hiểu khái niệm 5 cấp số, hãy xem cách bạn có thể kết hợp nó vào thói quen của mình.
5 Gears Key Idea #8: 5 Gears requires practice and self-awareness, always applying the right gear to the situation. Ý tưởng chính về 5 Gears # 8: 5 Gears đòi hỏi sự thực hành và tự nhận thức, luôn áp dụng các thiết bị phù hợp với tình huống.
If you’re serious about understanding your gears and being present in each part of your day, then you need to get ready to work. You can’t expect to change just by hoping for it; you have to intentionally adjust your actions from here on out.Nếu bạn nghiêm túc về việc hiểu các công cụ của mình và có mặt trong từng thời điểm trong ngày của bạn, thì bạn cần phải sẵn sàng làm việc. Bạn không thể mong đợi thay đổi chỉ bằng cách hy vọng nó; bạn phải chủ ý điều chỉnh các hành động của mình từ đây trở đi.
The first thing to remember is that there is a correct time and place for every gear. Whenever you find yourself disconnected from a situation, missing opportunities or running somebody over, chances are you’re using the wrong gear for the context.Điều đầu tiên cần nhớ là có thời gian và địa điểm chính xác cho mọi cấp số. Bất cứ khi nào bạn thấy mình bị mất kết nối với một tình huống, bỏ lỡ cơ hội hoặc chạy theo ai đó, rất có thể bạn đang sử dụng sai cấp số trong hoàn cảnh này.
The authors’ research found people generally move between five circles of influence: Self, Family, Team, Organization and Community. Each of these requires different gears to navigate appropriately, such as your family needing more second and third gear, or your self-focusing on first and fifth. The trick is to be aware of which circle you’re in at all times and which gear would be most appropriate. This awareness of context is the first step to maintaining the right gear.Nghiên cứu của các tác giả cho thấy mọi người thường di chuyển giữa năm vòng ảnh hưởng: Bản thân, Gia đình, Nhóm, Tổ chức và Cộng đồng. Mỗi loại yêu cầu các cấp số khác nhau để điều hướng phù hợp, chẳng hạn như gia đình của bạn cần thêm số hai và số ba hoặc bạn tự tập trung vào số 1 và số &. Bí quyết là luôn luôn biết bạn đang ở trong vòng kết nối nào và cấp số nào sẽ phù hợp nhất. Nhận thức về ngữ cảnh này là bước đầu tiên để duy trì số phù hợp.
However, the most important step is to know yourself. The authors have a method for this: the CORE Process. First, you Call the issue, Own it, figure out how to Respond to it and then Execute this plan.Tuy nhiên, bước quan trọng nhất là bạn phải biết về bản thân mình. Các tác giả có một phương pháp cho việc này: Quy trình CORE. Đầu tiên, bạn Gọi vấn đề (Call), Sở hữu vấn đề (Own), tìm ra cách Phản hồi vấn đề (Respond) và sau đó Thực hiện kế hoạch (Execute) này.
If you apply this to yourself, you need to start with an honest appraisal of which gears you use the most; try ranking them from most to least used – and be truthful about it.Nếu bạn áp dụng điều này cho chính mình, bạn cần bắt đầu bằng việc đánh giá trung thực xem bạn sử dụng cấp số nào nhiều nhất; thử xếp hạng chúng từ nhiều nhất đến ít được sử dụng nhất - và trung thực về điều đó.
Once you’ve called this, own it and try to understand how you’d rather have them ranked; do you need more first or second gear for yourself and your loved ones? Perhaps there’s too much socializing happening in third gear? Whatever you need, respond by figuring out a plan to make the adjustments, and then execute it!Khi bạn đã hoàn thành bước trên, hãy sở hữu nó và cố gắng hiểu bạn muốn xếp hạng chúng như thế nào; bạn cần thêm số 1 hay số 2 cho mình và những người thân yêu của bạn? Có lẽ có quá nhiều xã hội hóa đang diễn ra trong số ba? Bất cứ điều gì bạn cần, hãy đáp ứng bằng cách tìm ra kế hoạch để thực hiện các điều chỉnh, và sau đó thực hiện nó!
Whether it means putting your phone away when you’re with your family or using a landmark on your commute home to remind you to shift out of fourth gear, if you consciously make the effort to find a balance of all your gears, you’ll find yourself more and more present in every part of your day. You know the method; it’s time to utilize your gearbox to its full potential!Cho dù điều đó có nghĩa là cất điện thoại khi bạn ở cùng gia đình hay sử dụng một cột mốc trên đường đi làm về nhà để nhắc bạn chuyển sang số 4, nếu bạn có ý thức cố gắng tìm sự cân bằng của tất cả các cấp số của mình, bạn sẽ thấy mình ngày càng hiện diện nhiều hơn trong mọi thời điểm trong ngày của bạn. Bạn biết phương pháp; đã đến lúc tận dụng hết tiềm năng của hộp số!
In Review: 5 Gears Book Summary Đang đánh giá: Tóm tắt sách 5 Gears
The key message in this book summary: Thông điệp chính trong phần tóm tắt cuốn sách này:
Many of us are stuck in one mode, but this isn’t enough. Understanding each of the 5 Gears and when best to use them is the key to being present in every part of your life. From the high focus of fifth gear to multitasking in fourth, socializing in third, connecting with your loved ones in second or taking time for yourself in first, each gear has a right and wrong time and place, even reverse! So long as you know which gears you lean on and which you avoid, you can start to apply the correct one to each part of your day, until you’re fully present in each situation.Nhiều người trong chúng ta bị mắc kẹt trong một chế độ, nhưng điều này là chưa đủ. Hiểu rõ từng loại trong số 5 cấp số và khi nào tốt nhất để sử dụng chúng là chìa khóa để có mặt trong mọi phần của cuộc sống của bạn. Từ sự tập trung cao độ của số 5 đến đa nhiệm ở số 4, giao tiếp xã hội ở số 3, kết nối với những người thân yêu của bạn ở số 2 hoặc dành thời gian cho bản thân ở số 1, mỗi cấp số đều có thời gian và địa điểm đúng sai, thậm chí có thể lùi lại! Miễn là bạn biết mình nên dựa vào số nào và tránh số nào, bạn có thể bắt đầu áp dụng công cụ chính xác cho từng phần trong ngày của mình, cho đến khi bạn có mặt đầy đủ trong từng tình huống.
Actionable advice: Lời khuyên hữu ích:
Incorporate the language into your office or family.Kết hợp ngôn ngữ vào văn phòng hoặc gia đình của bạn.
If you bring the terminology of 5 Gears to your home or office, you can easily let others know when you or they are in a different gear to what’s needed. If a colleague is still talking business at lunch, just tell them to switch to third, or if your child is looking for attention while you’re in fifth, flash them five fingers. The message is clear, and no one gets offended by a personal slight – it’s just a case of changing gear!Nếu bạn mang thuật ngữ của 5 Gears đến nhà hoặc văn phòng của mình, bạn có thể dễ dàng cho người khác biết khi bạn hoặc họ đang sử dụng một thiết bị khác với nhu cầu cần thiết. Nếu một đồng nghiệp vẫn đang nói chuyện công việc vào bữa trưa, chỉ cần yêu cầu họ chuyển sang số ba hoặc nếu con bạn đang tìm kiếm sự chú ý khi bạn đang ở số 5, hãy chớp năm ngón tay cho họ. Thông điệp rõ ràng và không ai bị xúc phạm bởi một chút ý kiến cá nhân - đó chỉ là một trường hợi sang số!

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
5_gears.txt · Last modified: 2021/03/19 21:20 by 127.0.0.1