User Tools

Site Tools


10_days_to_faster_reading

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
10_days_to_faster_reading [2021/11/30 06:49]
172.68.50.54 old revision restored (2021/03/26 07:25)
10_days_to_faster_reading [2021/12/03 07:03] (current)
bacuro old revision restored (2021/09/01 11:26)
Line 5: Line 5:
 Lượt xem: {{counter}} ~~NOCACHE~~ Lượt xem: {{counter}} ~~NOCACHE~~
  
-//Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);// //Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút "Edit this page" để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!//+---- 
 + 
 +<WRAP center round tip 100%> 
 +//Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);//\\ 
 +//Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút "Edit this page" để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!// 
 +</WRAP> 
 + 
 + 
 +----
  
 |10 Days to Faster Reading: Zip Through Books, Magazines, and Newspapers – Understand and Remember Everything You Read|10 ngày để đọc nhanh hơn: Làm thế nào để lướt qua sách, báo, tạp chí - Hiểu và nhớ mọi thứ bạn đã đọc| |10 Days to Faster Reading: Zip Through Books, Magazines, and Newspapers – Understand and Remember Everything You Read|10 ngày để đọc nhanh hơn: Làm thế nào để lướt qua sách, báo, tạp chí - Hiểu và nhớ mọi thứ bạn đã đọc|
Line 17: Line 25:
 |how to get 40 percent of a book’s information without even reading it; and|làm thế nào để có được 40% thông tin của một cuốn sách mà không cần đọc nó; và| |how to get 40 percent of a book’s information without even reading it; and|làm thế nào để có được 40% thông tin của một cuốn sách mà không cần đọc nó; và|
 |what happens to your brain when it’s not processing as much information as it could be.|điều gì sẽ xảy ra với bộ não của bạn khi nó không xử lý nhiều thông tin nhất có thể.| |what happens to your brain when it’s not processing as much information as it could be.|điều gì sẽ xảy ra với bộ não của bạn khi nó không xử lý nhiều thông tin nhất có thể.|
-|10 Days to Faster Reading Key Idea #1: People put too much pressure on themselves when they read.|10 ngày để đọc nhanh hơn Ý tưởng chính # 1: Mọi người đặt quá nhiều áp lực lên bản thân khi đọc.|+===== #1: Mọi người đặt quá nhiều áp lực lên bản thân khi đọc. ===== 
 +|10 Days to Faster Reading Key Idea #1: People put too much pressure on themselves when they read.|#1: Mọi người đặt quá nhiều áp lực lên bản thân khi đọc.|
 |Too much to read, too little time. It’s a problem we can all relate to. Every day you find more interesting reading material, and every day the pile of “to-read” books grows taller and taller.|Quá nhiều thứ để đọc, nhưng lại có quá ít thời gian. Đó là một vấn đề mà tất cả chúng ta đều có thể liên quan. Mỗi ngày bạn tìm thấy nhiều tài liệu thú vị hơn, và mỗi ngày đống sách “để đọc” ngày một cao hơn.| |Too much to read, too little time. It’s a problem we can all relate to. Every day you find more interesting reading material, and every day the pile of “to-read” books grows taller and taller.|Quá nhiều thứ để đọc, nhưng lại có quá ít thời gian. Đó là một vấn đề mà tất cả chúng ta đều có thể liên quan. Mỗi ngày bạn tìm thấy nhiều tài liệu thú vị hơn, và mỗi ngày đống sách “để đọc” ngày một cao hơn.|
 |But the problem isn’t necessarily time, per se. Rather, it’s that you’re not reading efficiently due to a few classic misconceptions about reading.|Nhưng vấn đề không nhất thiết phải là thời gian. Đúng hơn, đó là bạn đang đọc không hiệu quả do một vài quan niệm sai lầm cổ điển về việc đọc.| |But the problem isn’t necessarily time, per se. Rather, it’s that you’re not reading efficiently due to a few classic misconceptions about reading.|Nhưng vấn đề không nhất thiết phải là thời gian. Đúng hơn, đó là bạn đang đọc không hiệu quả do một vài quan niệm sai lầm cổ điển về việc đọc.|
Line 27: Line 36:
 |Businesspeople tend to think that they’ll appear to be slacking off if they read on the job. Relevant reading materials, however, can help you come up with new business ideas, stay up to date on the market and find ways to beat the competition.|Các doanh nhân có xu hướng nghĩ rằng họ sẽ có vẻ chểnh mảng nếu họ đọc về công việc. Tuy nhiên, các tài liệu đọc có liên quan có thể giúp bạn nảy ra những ý tưởng kinh doanh mới, cập nhật thông tin về thị trường và tìm cách đánh bại đối thủ.| |Businesspeople tend to think that they’ll appear to be slacking off if they read on the job. Relevant reading materials, however, can help you come up with new business ideas, stay up to date on the market and find ways to beat the competition.|Các doanh nhân có xu hướng nghĩ rằng họ sẽ có vẻ chểnh mảng nếu họ đọc về công việc. Tuy nhiên, các tài liệu đọc có liên quan có thể giúp bạn nảy ra những ý tưởng kinh doanh mới, cập nhật thông tin về thị trường và tìm cách đánh bại đối thủ.|
 |So never be afraid to read at work – it’s crucial!|Vì vậy, đừng bao giờ ngại đọc sách tại nơi làm việc - điều này rất quan trọng!| |So never be afraid to read at work – it’s crucial!|Vì vậy, đừng bao giờ ngại đọc sách tại nơi làm việc - điều này rất quan trọng!|
-|10 Days to Faster Reading Key Idea #2: Becoming a more efficient reader is as easy as kicking a few bad habits.|10 ngày để đọc nhanh hơn Ý tưởng chính # 2: Trở thành một người đọc hiệu quả hơn dễ dàng như loại bỏ một vài thói quen xấu.|+===== # 2: Trở thành một người đọc hiệu quả hơn dễ dàng như loại bỏ một vài thói quen xấu. ===== 
 +|10 Days to Faster Reading Key Idea #2: Becoming a more efficient reader is as easy as kicking a few bad habits.|#2: Trở thành một người đọc hiệu quả hơn dễ dàng như loại bỏ một vài thói quen xấu.|
 |If you do something enough times, you form a habit around it, and the same goes for reading. So what are some of the classic bad reading habits, and how do you fix them?|Nếu bạn làm điều gì đó đủ nhiều, bạn sẽ hình thành thói quen xung quanh nó, và việc đọc sách cũng vậy. Vậy một số thói quen đọc sách xấu cổ điển là gì, và làm thế nào để bạn khắc phục chúng?| |If you do something enough times, you form a habit around it, and the same goes for reading. So what are some of the classic bad reading habits, and how do you fix them?|Nếu bạn làm điều gì đó đủ nhiều, bạn sẽ hình thành thói quen xung quanh nó, và việc đọc sách cũng vậy. Vậy một số thói quen đọc sách xấu cổ điển là gì, và làm thế nào để bạn khắc phục chúng?|
 |A common bad reading habit is passive daydreaming. While we read, we’re thinking about a million other topics, none of which are related to what we’re actually reading.|Một thói quen đọc xấu phổ biến là mơ mộng thụ động. Trong khi đọc, chúng tôi đang nghĩ về một triệu chủ đề khác, không chủ đề nào trong số đó liên quan đến những gì chúng tôi thực sự đang đọc.| |A common bad reading habit is passive daydreaming. While we read, we’re thinking about a million other topics, none of which are related to what we’re actually reading.|Một thói quen đọc xấu phổ biến là mơ mộng thụ động. Trong khi đọc, chúng tôi đang nghĩ về một triệu chủ đề khác, không chủ đề nào trong số đó liên quan đến những gì chúng tôi thực sự đang đọc.|
Line 35: Line 45:
 |Finally, lots of people subvocalize as they read, mouthing along to the words they read or mentally whispering the text. Normally, the brain can process up to 400 words per minute, but when we read at “talking speed,” we only read about 150 words per minute. So if you simply stop subvocalizing, you’ll be able to process more than twice as many words per minute!|Cuối cùng, rất nhiều người tập trung vào việc họ đọc, nói theo những từ họ đọc hoặc thì thầm trong văn bản. Thông thường, bộ não có thể xử lý tới 400 từ mỗi phút, nhưng khi chúng ta đọc ở “tốc độ nói”, chúng ta chỉ đọc được khoảng 150 từ mỗi phút. Vì vậy, nếu bạn chỉ đơn giản là ngừng đọc thầm những gì trên giấy, bạn sẽ có thể xử lý nhiều hơn gấp đôi số từ mỗi phút!| |Finally, lots of people subvocalize as they read, mouthing along to the words they read or mentally whispering the text. Normally, the brain can process up to 400 words per minute, but when we read at “talking speed,” we only read about 150 words per minute. So if you simply stop subvocalizing, you’ll be able to process more than twice as many words per minute!|Cuối cùng, rất nhiều người tập trung vào việc họ đọc, nói theo những từ họ đọc hoặc thì thầm trong văn bản. Thông thường, bộ não có thể xử lý tới 400 từ mỗi phút, nhưng khi chúng ta đọc ở “tốc độ nói”, chúng ta chỉ đọc được khoảng 150 từ mỗi phút. Vì vậy, nếu bạn chỉ đơn giản là ngừng đọc thầm những gì trên giấy, bạn sẽ có thể xử lý nhiều hơn gấp đôi số từ mỗi phút!|
 |When you want to read for speed and stop subvocalizing, focus on the keywords and skip over the rest. Another strategy is to mumble, hum or chew gum while reading – these noises’ rhythms will speed you up.|Khi bạn muốn đọc nhanh và ngừng đọc thầm, hãy tập trung vào các từ khóa và bỏ qua phần còn lại. Một chiến lược khác là lẩm bẩm, ngâm nga hoặc nhai kẹo cao su trong khi đọc - nhịp điệu của những tiếng ồn này sẽ giúp bạn tăng tốc độ.| |When you want to read for speed and stop subvocalizing, focus on the keywords and skip over the rest. Another strategy is to mumble, hum or chew gum while reading – these noises’ rhythms will speed you up.|Khi bạn muốn đọc nhanh và ngừng đọc thầm, hãy tập trung vào các từ khóa và bỏ qua phần còn lại. Một chiến lược khác là lẩm bẩm, ngâm nga hoặc nhai kẹo cao su trong khi đọc - nhịp điệu của những tiếng ồn này sẽ giúp bạn tăng tốc độ.|
-|10 Days to Faster Reading Key Idea #3: You can read faster by taking shortcuts.|10 ngày để đọc nhanh hơn Ý tưởng chính # 3: Bạn có thể đọc nhanh hơn bằng cách sử dụng các phím tắt.|+===== #3: Bạn có thể đọc nhanh hơn bằng cách sử dụng các phím tắt. ===== 
 +|10 Days to Faster Reading Key Idea #3: You can read faster by taking shortcuts.|#3: Bạn có thể đọc nhanh hơn bằng cách sử dụng các phím tắt.|
 |So now you know the bad habits. But how can you become a faster, more efficient reader? Start by following these three simple steps.|Vì vậy, bây giờ bạn biết những thói quen xấu. Nhưng làm thế nào bạn có thể trở thành người đọc nhanh hơn, hiệu quả hơn? Bắt đầu bằng cách làm theo ba bước đơn giản sau.| |So now you know the bad habits. But how can you become a faster, more efficient reader? Start by following these three simple steps.|Vì vậy, bây giờ bạn biết những thói quen xấu. Nhưng làm thế nào bạn có thể trở thành người đọc nhanh hơn, hiệu quả hơn? Bắt đầu bằng cách làm theo ba bước đơn giản sau.|
 |First, have a clear purpose in mind and a sense of responsibility for what you read. This will help both with organization and concentration.|Đầu tiên, hãy có mục đích rõ ràng và tinh thần trách nhiệm với những gì bạn đọc. Điều này sẽ giúp ích cho cả tổ chức và sự tập trung.| |First, have a clear purpose in mind and a sense of responsibility for what you read. This will help both with organization and concentration.|Đầu tiên, hãy có mục đích rõ ràng và tinh thần trách nhiệm với những gì bạn đọc. Điều này sẽ giúp ích cho cả tổ chức và sự tập trung.|
Line 46: Line 57:
 |Pre-viewing alone will give you a big portion – 40 percent, in fact – of the material’s key information. The rest is just elaboration, explanation or fluff.|Chỉ riêng việc xem trước sẽ cung cấp cho bạn một phần lớn - trên thực tế là 40% - thông tin quan trọng của tài liệu. Phần còn lại chỉ là chi tiết, giải thích làm rõ hoặc những thứ râu ria.| |Pre-viewing alone will give you a big portion – 40 percent, in fact – of the material’s key information. The rest is just elaboration, explanation or fluff.|Chỉ riêng việc xem trước sẽ cung cấp cho bạn một phần lớn - trên thực tế là 40% - thông tin quan trọng của tài liệu. Phần còn lại chỉ là chi tiết, giải thích làm rõ hoặc những thứ râu ria.|
 |The third and final step is learning actual speed-reading techniques, which we’ll explore over the course of the following book summarys.|Bước thứ ba và cuối cùng là học các kỹ thuật đọc tốc độ thực tế mà chúng ta sẽ khám phá trong quá trình tóm tắt sách sau đây.| |The third and final step is learning actual speed-reading techniques, which we’ll explore over the course of the following book summarys.|Bước thứ ba và cuối cùng là học các kỹ thuật đọc tốc độ thực tế mà chúng ta sẽ khám phá trong quá trình tóm tắt sách sau đây.|
-|10 Days to Faster Reading Key Idea #4: To speed up your reading, try only reading the keywords.|10 ngày để đọc nhanh hơn Ý tưởng chính # 4: Để tăng tốc độ đọc của bạn, hãy thử chỉ đọc các từ khóa.|+===== #4: Để tăng tốc độ đọc của bạn, hãy thử chỉ đọc các từ khóa.===== 
 +|10 Days to Faster Reading Key Idea #4: To speed up your reading, try only reading the keywords.|=====  # 4: Để tăng tốc độ đọc của bạn, hãy thử chỉ đọc các từ khóa.|
 |The third step in becoming an efficient reader is learning how to actually read faster. For most of us, reading training ended in elementary school, so our reading methods are quite outdated. These next book summarys will provide you with new reading strategies that you can try out for yourself. Try them all, and see which ones work best for you.|Bước thứ ba để trở thành một người đọc hiệu quả là học cách thực sự đọc nhanh hơn. Đối với hầu hết chúng ta, việc luyện đọc kết thúc ở trường tiểu học, vì vậy phương pháp đọc của chúng ta khá lạc hậu. Những phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo này sẽ cung cấp cho bạn những chiến lược đọc mới mà bạn có thể tự thử nghiệm. Hãy thử tất cả chúng và xem cái nào phù hợp nhất với bạn.| |The third step in becoming an efficient reader is learning how to actually read faster. For most of us, reading training ended in elementary school, so our reading methods are quite outdated. These next book summarys will provide you with new reading strategies that you can try out for yourself. Try them all, and see which ones work best for you.|Bước thứ ba để trở thành một người đọc hiệu quả là học cách thực sự đọc nhanh hơn. Đối với hầu hết chúng ta, việc luyện đọc kết thúc ở trường tiểu học, vì vậy phương pháp đọc của chúng ta khá lạc hậu. Những phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo này sẽ cung cấp cho bạn những chiến lược đọc mới mà bạn có thể tự thử nghiệm. Hãy thử tất cả chúng và xem cái nào phù hợp nhất với bạn.|
 |The first technique involves focusing only on important words and skipping over the rest. When we read, our eyes tend to jump around in stops and starts instead of a smooth flow.|Kỹ thuật đầu tiên liên quan đến việc chỉ tập trung vào những từ quan trọng và bỏ qua phần còn lại. Khi chúng ta đọc, mắt của chúng ta có xu hướng nhảy xung quanh các điểm dừng và bắt đầu thay vì một dòng chảy trôi chảy.| |The first technique involves focusing only on important words and skipping over the rest. When we read, our eyes tend to jump around in stops and starts instead of a smooth flow.|Kỹ thuật đầu tiên liên quan đến việc chỉ tập trung vào những từ quan trọng và bỏ qua phần còn lại. Khi chúng ta đọc, mắt của chúng ta có xu hướng nhảy xung quanh các điểm dừng và bắt đầu thay vì một dòng chảy trôi chảy.|
Line 54: Line 66:
 |Comprehending the whole phrase at each stop will require you to use your peripheral vision. You can train your peripheral vision in a number of ways, such as by quickly glancing at phrases and trying to repeat them. Or, if you’re in a traffic jam, you can quickly glance at the license plate of the car in front of you and try repeating it aloud.|Việc hiểu toàn bộ cụm từ tại mỗi điểm dừng sẽ yêu cầu bạn sử dụng tầm nhìn ngoại vi của mình. Bạn có thể rèn luyện tầm nhìn ngoại vi của mình theo một số cách, chẳng hạn như bằng cách liếc nhanh các cụm từ và cố gắng lặp lại chúng. Hoặc, nếu đang bị tắc đường, bạn có thể nhìn nhanh vào biển số của ô tô trước mặt và thử lặp lại thành tiếng.| |Comprehending the whole phrase at each stop will require you to use your peripheral vision. You can train your peripheral vision in a number of ways, such as by quickly glancing at phrases and trying to repeat them. Or, if you’re in a traffic jam, you can quickly glance at the license plate of the car in front of you and try repeating it aloud.|Việc hiểu toàn bộ cụm từ tại mỗi điểm dừng sẽ yêu cầu bạn sử dụng tầm nhìn ngoại vi của mình. Bạn có thể rèn luyện tầm nhìn ngoại vi của mình theo một số cách, chẳng hạn như bằng cách liếc nhanh các cụm từ và cố gắng lặp lại chúng. Hoặc, nếu đang bị tắc đường, bạn có thể nhìn nhanh vào biển số của ô tô trước mặt và thử lặp lại thành tiếng.|
 |Don’t be surprised if your eyes feel strained as you practice these strategies, they’re just getting used to a new rhythm. The more you exercise your eye muscles, the better.|Đừng ngạc nhiên nếu mắt bạn cảm thấy căng khi thực hành các chiến lược này, chúng chỉ đang làm quen với nhịp điệu mới. Bạn càng tập luyện nhiều cho cơ mắt thì càng tốt.| |Don’t be surprised if your eyes feel strained as you practice these strategies, they’re just getting used to a new rhythm. The more you exercise your eye muscles, the better.|Đừng ngạc nhiên nếu mắt bạn cảm thấy căng khi thực hành các chiến lược này, chúng chỉ đang làm quen với nhịp điệu mới. Bạn càng tập luyện nhiều cho cơ mắt thì càng tốt.|
-|10 Days to Faster Reading Key Idea #5: Other techniques you should try are “reading between the lines” and “indenting.”|10 ngày để đọc nhanh hơn Ý tưởng chính # 5: Các kỹ thuật khác bạn nên thử là “đọc giữa các dòng” và “thụt lề”.|+===== #5: Các kỹ thuật khác bạn nên thử là “đọc giữa các dòng” và “thụt lề”. ===== 
 +|10 Days to Faster Reading Key Idea #5: Other techniques you should try are “reading between the lines” and “indenting.”|#5: Các kỹ thuật khác bạn nên thử là “đọc giữa các dòng” và “thụt lề”.|
 |Here are a few more great tricks to becoming a better reader:|Dưới đây là một số thủ thuật tuyệt vời hơn để trở thành người đọc tốt hơn:| |Here are a few more great tricks to becoming a better reader:|Dưới đây là một số thủ thuật tuyệt vời hơn để trở thành người đọc tốt hơn:|
 |One way to overcome the habit of subvocalizing is to focus on the white space just above each line. This way, you can still see the top half of the letters and can thus easily understand them without becoming fixated on the words themselves.|Một cách để khắc phục thói quen tiêu điểm phụ là tập trung vào khoảng trắng ngay trên mỗi dòng. Bằng cách này, bạn vẫn có thể nhìn thấy nửa trên của các chữ cái và do đó có thể dễ dàng hiểu chúng mà không bị cố định vào các từ.| |One way to overcome the habit of subvocalizing is to focus on the white space just above each line. This way, you can still see the top half of the letters and can thus easily understand them without becoming fixated on the words themselves.|Một cách để khắc phục thói quen tiêu điểm phụ là tập trung vào khoảng trắng ngay trên mỗi dòng. Bằng cách này, bạn vẫn có thể nhìn thấy nửa trên của các chữ cái và do đó có thể dễ dàng hiểu chúng mà không bị cố định vào các từ.|
Line 62: Line 75:
 |This might feel unnatural for some. To help you get used to starting a line after it actually begins on the page, draw vertical lines about half an inch inside both margins. This way, you know exactly where to start and stop your eye movement.|Điều này có thể cảm thấy không tự nhiên đối với một số người. Để giúp bạn quen với việc bắt đầu một dòng sau khi nó thực sự bắt đầu trên trang, hãy vẽ các đường thẳng đứng khoảng nửa inch bên trong cả hai lề. Bằng cách này, bạn biết chính xác nơi bắt đầu và dừng chuyển động của mắt.| |This might feel unnatural for some. To help you get used to starting a line after it actually begins on the page, draw vertical lines about half an inch inside both margins. This way, you know exactly where to start and stop your eye movement.|Điều này có thể cảm thấy không tự nhiên đối với một số người. Để giúp bạn quen với việc bắt đầu một dòng sau khi nó thực sự bắt đầu trên trang, hãy vẽ các đường thẳng đứng khoảng nửa inch bên trong cả hai lề. Bằng cách này, bạn biết chính xác nơi bắt đầu và dừng chuyển động của mắt.|
 |Re-learning a skill that you already have can feel frustrating. Just stick with it! It’s natural sometimes to get worse before you get better, and the rewards are definitely worth the frustration.|Học lại một kỹ năng mà bạn đã có có thể cảm thấy bực bội. Chỉ cần gắn bó với nó! Điều tự nhiên là đôi khi bạn trở nên tồi tệ hơn trước khi bạn trở nên tốt hơn và phần thưởng chắc chắn xứng đáng với sự thất vọng.| |Re-learning a skill that you already have can feel frustrating. Just stick with it! It’s natural sometimes to get worse before you get better, and the rewards are definitely worth the frustration.|Học lại một kỹ năng mà bạn đã có có thể cảm thấy bực bội. Chỉ cần gắn bó với nó! Điều tự nhiên là đôi khi bạn trở nên tồi tệ hơn trước khi bạn trở nên tốt hơn và phần thưởng chắc chắn xứng đáng với sự thất vọng.|
-|10 Days to Faster Reading Key Idea #6: Use your hand or a pen to lead your eyes and create fast reading habits.|10 Ngày Để Đọc Nhanh Hơn Ý Tưởng Chính # 6: Dùng tay hoặc bút để kẻ mắt và tạo thói quen đọc nhanh.|+===== # 6: Dùng tay hoặc bút để kẻ mắt và tạo thói quen đọc nhanh. ===== 
 +|10 Days to Faster Reading Key Idea #6: Use your hand or a pen to lead your eyes and create fast reading habits.|#6: Dùng tay hoặc bút để kẻ mắt và tạo thói quen đọc nhanh.|
 |When we learned to read as children, we always used a finger or another object to pace our reading and better understand the words. Why should we stop training that skill once we know how to read? We shouldn’t, and in fact it can be very helpful.|Khi chúng ta học đọc khi còn nhỏ, chúng ta luôn sử dụng một ngón tay hoặc một vật khác để tăng tốc độ đọc và hiểu rõ hơn các từ. Tại sao chúng ta nên ngừng rèn luyện kỹ năng đó khi chúng ta đã biết đọc? trên thực tế, nó có thể rất hữu ích.| |When we learned to read as children, we always used a finger or another object to pace our reading and better understand the words. Why should we stop training that skill once we know how to read? We shouldn’t, and in fact it can be very helpful.|Khi chúng ta học đọc khi còn nhỏ, chúng ta luôn sử dụng một ngón tay hoặc một vật khác để tăng tốc độ đọc và hiểu rõ hơn các từ. Tại sao chúng ta nên ngừng rèn luyện kỹ năng đó khi chúng ta đã biết đọc? trên thực tế, nó có thể rất hữu ích.|
 |Eyes naturally follow movement. For example, when there’s a fly in the room, your eyes notice it immediately. Likewise, pointing and moving your fingers can be used to guide your eyes more quickly through a text. Simply place your finger to the left or to the right of a line, and as you read across the line, move your finger slowly yet steadily down toward the bottom of the page.|Mắt nhìn theo chuyển động một cách tự nhiên. Ví dụ, khi có một con ruồi trong phòng, mắt bạn sẽ nhận ra nó ngay lập tức. Tương tự như vậy, chỉ và di chuyển ngón tay của bạn có thể được sử dụng để dẫn mắt bạn nhanh hơn qua văn bản. Chỉ cần đặt ngón tay của bạn ở bên trái hoặc bên phải của một dòng và khi bạn đọc trên dòng, hãy di chuyển ngón tay của bạn từ từ nhưng đều đặn xuống cuối trang.| |Eyes naturally follow movement. For example, when there’s a fly in the room, your eyes notice it immediately. Likewise, pointing and moving your fingers can be used to guide your eyes more quickly through a text. Simply place your finger to the left or to the right of a line, and as you read across the line, move your finger slowly yet steadily down toward the bottom of the page.|Mắt nhìn theo chuyển động một cách tự nhiên. Ví dụ, khi có một con ruồi trong phòng, mắt bạn sẽ nhận ra nó ngay lập tức. Tương tự như vậy, chỉ và di chuyển ngón tay của bạn có thể được sử dụng để dẫn mắt bạn nhanh hơn qua văn bản. Chỉ cần đặt ngón tay của bạn ở bên trái hoặc bên phải của một dòng và khi bạn đọc trên dòng, hãy di chuyển ngón tay của bạn từ từ nhưng đều đặn xuống cuối trang.|
10_days_to_faster_reading.txt · Last modified: 2021/12/03 07:03 by bacuro