User Tools

Site Tools


10_days_to_faster_reading

10 Days to Faster Reading

m.media-amazon.com_images_i_51iobdwqf1l.jpg

Lượt xem: 148


Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!


10 Days to Faster Reading: Zip Through Books, Magazines, and Newspapers – Understand and Remember Everything You Read10 ngày để đọc nhanh hơn: Làm thế nào để lướt qua sách, báo, tạp chí - Hiểu và nhớ mọi thứ bạn đã đọc
The Princeton Language Institute, Abby Marks BealeHọc viện ngôn ngữ Princeton, Abby Marks Beale
10 Days to Faster Reading (2001) sets out to help you get through your ever-growing pile of must-read books. By breaking down the mindsets and bad habits that inhibit effective reading and replacing them with highly efficient reading techniques, you’ll be reading faster and retaining more than ever before.10 ngày để đọc nhanh hơn (2001) ra đời để giúp bạn vượt qua đống sách phải đọc ngày càng tăng của mình. Bằng cách phá bỏ những suy nghĩ và thói quen xấu ngăn cản việc đọc hiệu quả và thay thế chúng bằng các kỹ thuật đọc hiệu quả cao, bạn sẽ đọc nhanh hơn và ghi nhớ nhiều hơn bao giờ hết.
If you could have a personal genie grant three wishes, you might start by asking for a trillion dollars and the power to fly. But some people, especially people who love to read but never have enough time to get through all the books they want to, might use one wish to gain the power to read with superhuman speed.Nếu bạn có thể được một thần đèn cá nhân ban cho ba điều ước, bạn có thể bắt đầu bằng cách yêu cầu một nghìn tỷ đô la và sức mạnh để bay. Nhưng một số người, đặc biệt là những người thích đọc nhưng không bao giờ có đủ thời gian để đọc hết những cuốn sách họ muốn, có thể sử dụng một điều ước là có được sức mạnh để đọc với tốc độ siêu phàm.
There’s no guarantee that this book summary will give you superhuman reading skills, but you don’t need a genie to become a faster and better reader – you just have to learn how to shed some bad habits and practice a few techniques.Không có gì đảm bảo rằng bản tóm tắt cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn kỹ năng đọc siêu phàm, nhưng bạn không cần thần đèn để trở thành người đọc nhanh hơn và giỏi hơn - bạn chỉ cần học cách bỏ một số thói quen xấu và thực hành một số kỹ thuật.
10 Days to Faster Reading explains that we can become faster readers in just ten days. This book summary compile the best of the book’s methods, tips and examples. Start practicing them right away with your daily newspaper, or any non-fiction material you might have lying around, and you’ll be on your way to becoming a faster reader, while remembering more of what you read.10 ngày để đọc nhanh hơn giải thích rằng chúng ta có thể trở thành người đọc nhanh hơn chỉ trong mười ngày. Bản tóm tắt sách này tổng hợp những phương pháp, mẹo và ví dụ hay nhất của cuốn sách. Bắt đầu thực hành chúng ngay với tờ báo hàng ngày của bạn hoặc bất kỳ tài liệu phi hư cấu nào mà bạn có thể có, và bạn sẽ trên đường trở thành người đọc nhanh hơn, đồng thời ghi nhớ nhiều hơn những gì bạn đã đọc.
In this summary of 10 Days to Faster Reading by The Princeton Language Institute and Abby Marks Beale, you’ll learnTrong phần tóm tắt về 10 ngày để đọc nhanh hơn của Viện Ngôn ngữ Princeton và Abby Marks Beale, bạn sẽ tìm hiểu về:
why we think about reading in the wrong way;tại sao chúng ta nghĩ về việc đọc sai cách;
how to get 40 percent of a book’s information without even reading it; andlàm thế nào để có được 40% thông tin của một cuốn sách mà không cần đọc nó; và
what happens to your brain when it’s not processing as much information as it could be.điều gì sẽ xảy ra với bộ não của bạn khi nó không xử lý nhiều thông tin nhất có thể.

#1: Mọi người đặt quá nhiều áp lực lên bản thân khi đọc.

10 Days to Faster Reading Key Idea #1: People put too much pressure on themselves when they read.#1: Mọi người đặt quá nhiều áp lực lên bản thân khi đọc.
Too much to read, too little time. It’s a problem we can all relate to. Every day you find more interesting reading material, and every day the pile of “to-read” books grows taller and taller.Quá nhiều thứ để đọc, nhưng lại có quá ít thời gian. Đó là một vấn đề mà tất cả chúng ta đều có thể liên quan. Mỗi ngày bạn tìm thấy nhiều tài liệu thú vị hơn, và mỗi ngày đống sách “để đọc” ngày một cao hơn.
But the problem isn’t necessarily time, per se. Rather, it’s that you’re not reading efficiently due to a few classic misconceptions about reading.Nhưng vấn đề không nhất thiết phải là thời gian. Đúng hơn, đó là bạn đang đọc không hiệu quả do một vài quan niệm sai lầm cổ điển về việc đọc.
First, you don’t actually have to read everything in a book or newspaper to understand it. In fact, it’s impossible to read everything that passes over your desk. Instead, you should get in the habit of selecting and prioritizing what’s actually important. We’ll come back to that point later, but as you’ll see, it’s quite easy once you know how to preview the material and efficiently determine the parts that actually interest you.Đầu tiên, bạn không thực sự phải đọc mọi thứ trong sách hoặc báo để hiểu nó. Trên thực tế, bạn không thể đọc mọi thứ lướt qua bàn làm việc của bạn. Thay vào đó, bạn nên có thói quen lựa chọn và ưu tiên những gì thực sự quan trọng. Chúng ta sẽ quay lại vấn đề đó sau, nhưng như bạn sẽ thấy, việc này khá dễ dàng khi bạn biết cách xem trước tài liệu và xác định hiệu quả những phần mà bạn thực sự quan tâm.
Second, you don’t have to remember everything you read to get something from the material. We develop this misconception about reading in school, where we’re under pressure to remember everything we read in our textbooks because we’ll be tested on the material.Thứ hai, bạn không cần phải nhớ tất cả những gì bạn đọc để có được điều gì đó từ tài liệu. Chúng tôi phát triển quan niệm sai lầm này về việc đọc sách trong trường học, nơi chúng tôi bị áp lực phải nhớ mọi thứ chúng tôi đọc trong sách giáo khoa của mình vì chúng tôi sẽ được kiểm tra những gì có trong tài liệu.
However, memorized material is stored in your short-term memory and is forgotten after only a few days. If you want to retain the information for the future, you’ll need to create an easy retrieval system.Tuy nhiên, tài liệu ghi nhớ được lưu trữ trong trí nhớ ngắn hạn của bạn và sẽ bị quên chỉ sau vài ngày. Nếu bạn muốn giữ lại thông tin cho tương lai, bạn cần tạo một hệ thống có thể truy xuất dễ dàng khi cần thiết.
Try writing down the crucial information (electronically or on paper), or make highlights and notes in the margins. Then, simply file the materials away. This way you can find the information easily, and it will also take away the pressure of memorizing everything.Hãy thử viết ra những thông tin quan trọng (điện tử hoặc trên giấy), hoặc đánh dấu và ghi chú ở lề. Sau đó, hãy quên tài liệu này đi. Bằng cách này, bạn có thể tìm thấy thông tin một cách dễ dàng và nó cũng sẽ giảm bớt áp lực của việc ghi nhớ mọi thứ.
Finally, people have the misconception that they shouldn’t be reading during working hours. However, the opposite is true! Reading is actually part of your job description.Cuối cùng, mọi người có quan niệm sai lầm rằng họ không nên đọc trong giờ làm việc. Tuy nhiên, sự thật ngược lại! Đọc thực sự là một phần của mô tả công việc của bạn.
Businesspeople tend to think that they’ll appear to be slacking off if they read on the job. Relevant reading materials, however, can help you come up with new business ideas, stay up to date on the market and find ways to beat the competition.Các doanh nhân có xu hướng nghĩ rằng họ sẽ có vẻ chểnh mảng nếu họ đọc về công việc. Tuy nhiên, các tài liệu đọc có liên quan có thể giúp bạn nảy ra những ý tưởng kinh doanh mới, cập nhật thông tin về thị trường và tìm cách đánh bại đối thủ.
So never be afraid to read at work – it’s crucial!Vì vậy, đừng bao giờ ngại đọc sách tại nơi làm việc - điều này rất quan trọng!

# 2: Trở thành một người đọc hiệu quả hơn dễ dàng như loại bỏ một vài thói quen xấu.

10 Days to Faster Reading Key Idea #2: Becoming a more efficient reader is as easy as kicking a few bad habits.#2: Trở thành một người đọc hiệu quả hơn dễ dàng như loại bỏ một vài thói quen xấu.
If you do something enough times, you form a habit around it, and the same goes for reading. So what are some of the classic bad reading habits, and how do you fix them?Nếu bạn làm điều gì đó đủ nhiều, bạn sẽ hình thành thói quen xung quanh nó, và việc đọc sách cũng vậy. Vậy một số thói quen đọc sách xấu cổ điển là gì, và làm thế nào để bạn khắc phục chúng?
A common bad reading habit is passive daydreaming. While we read, we’re thinking about a million other topics, none of which are related to what we’re actually reading.Một thói quen đọc xấu phổ biến là mơ mộng thụ động. Trong khi đọc, chúng tôi đang nghĩ về một triệu chủ đề khác, không chủ đề nào trong số đó liên quan đến những gì chúng tôi thực sự đang đọc.
Our goal should be to turn this inefficient noodling into active mind wandering – a type of thinking that connects the information we’re reading to our own experience. This way, we bridge different types of knowledge: what we already know and the new information we’ll learn.Mục tiêu của chúng ta là biến việc bắt chước không hiệu quả này thành sự lang thang trong tâm trí hoạt động - một kiểu suy nghĩ kết nối thông tin chúng ta đang đọc với trải nghiệm của chính mình. Bằng cách này, chúng ta kết nối các loại kiến ​​thức khác nhau: những gì đã biết và thông tin mới mà chúng ta sẽ học được.
Making the switch is as easy as steering your thoughts in the right direction. For example, imagine that you’re reading an article about Italian art. Allow your mind to wander to your trip to Italy last year. That connection works as a kind of brain glue to which you can easily stick new information.Việc chuyển đổi dễ dàng như điều khiển suy nghĩ của bạn đi đúng hướng. Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng bạn đang đọc một bài báo về nghệ thuật Ý. Cho phép tâm trí của bạn lang thang trong chuyến đi đến Ý vào năm ngoái. Kết nối đó hoạt động như một loại keo dán não mà bạn có thể dễ dàng kết dính thông tin mới.
Another inefficient habit is regression, that is, rereading what you’ve just read. To avoid regression, try covering the text you’ve just read with a business card, leaving just enough space for the line you’re reading. Regression is often little more than wasted time, but if you really don’t get the author’s meaning or come across a word you don’t understand, it’s indeed worth going back over the material.Một thói quen kém hiệu quả khác là hồi quy, tức là đọc lại những gì bạn vừa đọc. Để tránh hồi quy, hãy thử che văn bản bạn vừa đọc bằng danh thiếp, chỉ để lại đủ không gian cho dòng bạn đang đọc. Hồi quy đơn giản chiy là lãng phí thời gian, nhưng nếu bạn thực sự không hiểu được ý nghĩa của tác giả hoặc bắt gặp một từ bạn không hiểu, thì bạn thực sự nên xem lại tài liệu.
Finally, lots of people subvocalize as they read, mouthing along to the words they read or mentally whispering the text. Normally, the brain can process up to 400 words per minute, but when we read at “talking speed,” we only read about 150 words per minute. So if you simply stop subvocalizing, you’ll be able to process more than twice as many words per minute!Cuối cùng, rất nhiều người tập trung vào việc họ đọc, nói theo những từ họ đọc hoặc thì thầm trong văn bản. Thông thường, bộ não có thể xử lý tới 400 từ mỗi phút, nhưng khi chúng ta đọc ở “tốc độ nói”, chúng ta chỉ đọc được khoảng 150 từ mỗi phút. Vì vậy, nếu bạn chỉ đơn giản là ngừng đọc thầm những gì trên giấy, bạn sẽ có thể xử lý nhiều hơn gấp đôi số từ mỗi phút!
When you want to read for speed and stop subvocalizing, focus on the keywords and skip over the rest. Another strategy is to mumble, hum or chew gum while reading – these noises’ rhythms will speed you up.Khi bạn muốn đọc nhanh và ngừng đọc thầm, hãy tập trung vào các từ khóa và bỏ qua phần còn lại. Một chiến lược khác là lẩm bẩm, ngâm nga hoặc nhai kẹo cao su trong khi đọc - nhịp điệu của những tiếng ồn này sẽ giúp bạn tăng tốc độ.

#3: Bạn có thể đọc nhanh hơn bằng cách sử dụng các phím tắt.

10 Days to Faster Reading Key Idea #3: You can read faster by taking shortcuts.#3: Bạn có thể đọc nhanh hơn bằng cách sử dụng các phím tắt.
So now you know the bad habits. But how can you become a faster, more efficient reader? Start by following these three simple steps.Vì vậy, bây giờ bạn biết những thói quen xấu. Nhưng làm thế nào bạn có thể trở thành người đọc nhanh hơn, hiệu quả hơn? Bắt đầu bằng cách làm theo ba bước đơn giản sau.
First, have a clear purpose in mind and a sense of responsibility for what you read. This will help both with organization and concentration.Đầu tiên, hãy có mục đích rõ ràng và tinh thần trách nhiệm với những gì bạn đọc. Điều này sẽ giúp ích cho cả tổ chức và sự tập trung.
Choose what to read and what to skip over by asking yourself, “Why am I reading this?” For example, if you want to improve your knowledge in a particular area or keep up to date with world affairs, then you can throw away the professional journals from two years ago!Chọn những gì cần đọc và những gì cần bỏ qua bằng cách tự hỏi bản thân, “Tại sao tôi lại đọc cái này?” Ví dụ, nếu bạn muốn nâng cao kiến ​​thức của mình trong một lĩnh vực cụ thể hoặc cập nhật các vấn đề thế giới, thì bạn có thể vứt bỏ các tạp chí chuyên môn từ hai năm trước!
Then ask yourself, “Why do I need this information?” It can be for a test, a meeting or even to help your child to do better in school. But if your child already has good grades, do you really need to read over their work every day?Sau đó, hãy tự hỏi bản thân, “Tại sao tôi cần thông tin này?” Nó có thể là cho một bài kiểm tra, một cuộc họp hoặc thậm chí để giúp con bạn học tốt hơn ở trường. Nhưng nếu con bạn đã đạt điểm cao, bạn có thực sự cần đọc lại bài vở của chúng hàng ngày không?
So, before reading any material, ask yourself these two critical questions; if you can’t find a good answer, don’t read it.Vì vậy, trước khi đọc bất kỳ tài liệu nào, hãy tự hỏi mình hai câu hỏi quan trọng này; nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời hay, đừng đọc nó.
Second, pre-view all nonfiction material before actually starting to read in order to get an idea of what it’s about, as well as which parts will be relevant and interesting to you.Thứ hai, hãy xem trước tất cả tài liệu phi hư cấu trước khi thực sự bắt đầu đọc để biết nội dung của nó cũng như những phần nào sẽ liên quan và thú vị với bạn.
Begin by reading first the first few introductory paragraphs to get an idea of where the intro is heading. Next, read the subheadings, titles and subtitles that are usually larger and bolded. Finally, read the first sentence of each paragraph in order to get a better idea of what each section is about.Bắt đầu bằng cách đọc trước một vài đoạn giới thiệu đầu tiên để biết được vị trí của phần giới thiệu. Tiếp theo, đọc các tiêu đề phụ, tiêu đề và phụ đề thường lớn hơn và được in đậm. Cuối cùng, hãy đọc câu đầu tiên của mỗi đoạn để hiểu rõ hơn về nội dung của mỗi đoạn.
Pre-viewing provides you with background information, and thus helps you read and comprehend the text faster while reducing the tendency to reread. Once you have the background information, you don’t need to constantly reread to ensure you understood it correctly.Việc xem trước cung cấp cho bạn thông tin cơ bản và do đó giúp bạn đọc và hiểu văn bản nhanh hơn trong khi giảm xu hướng đọc lại. Khi bạn đã có thông tin cơ bản, bạn không cần phải liên tục đọc lại để đảm bảo rằng bạn hiểu nó một cách chính xác.
Pre-viewing alone will give you a big portion – 40 percent, in fact – of the material’s key information. The rest is just elaboration, explanation or fluff.Chỉ riêng việc xem trước sẽ cung cấp cho bạn một phần lớn - trên thực tế là 40% - thông tin quan trọng của tài liệu. Phần còn lại chỉ là chi tiết, giải thích làm rõ hoặc những thứ râu ria.
The third and final step is learning actual speed-reading techniques, which we’ll explore over the course of the following book summarys.Bước thứ ba và cuối cùng là học các kỹ thuật đọc tốc độ thực tế mà chúng ta sẽ khám phá trong quá trình tóm tắt sách sau đây.

#4: Để tăng tốc độ đọc của bạn, hãy thử chỉ đọc các từ khóa.

10 Days to Faster Reading Key Idea #4: To speed up your reading, try only reading the keywords.===== # 4: Để tăng tốc độ đọc của bạn, hãy thử chỉ đọc các từ khóa.
The third step in becoming an efficient reader is learning how to actually read faster. For most of us, reading training ended in elementary school, so our reading methods are quite outdated. These next book summarys will provide you with new reading strategies that you can try out for yourself. Try them all, and see which ones work best for you.Bước thứ ba để trở thành một người đọc hiệu quả là học cách thực sự đọc nhanh hơn. Đối với hầu hết chúng ta, việc luyện đọc kết thúc ở trường tiểu học, vì vậy phương pháp đọc của chúng ta khá lạc hậu. Những phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo này sẽ cung cấp cho bạn những chiến lược đọc mới mà bạn có thể tự thử nghiệm. Hãy thử tất cả chúng và xem cái nào phù hợp nhất với bạn.
The first technique involves focusing only on important words and skipping over the rest. When we read, our eyes tend to jump around in stops and starts instead of a smooth flow.Kỹ thuật đầu tiên liên quan đến việc chỉ tập trung vào những từ quan trọng và bỏ qua phần còn lại. Khi chúng ta đọc, mắt của chúng ta có xu hướng nhảy xung quanh các điểm dừng và bắt đầu thay vì một dòng chảy trôi chảy.
Getting into a better flow is as simple as finding keywords, which are the more important words in a sentence. Typically, they are longer than three letters and carry meaning. For example, try reading only the words in bold in the next sentence: The task is defined by a series of steps and elements.Đi vào dòng chảy tốt hơn cũng đơn giản như việc tìm từ khóa, là những từ quan trọng hơn trong một câu. Thông thường, chúng dài hơn ba chữ cái và mang ý nghĩa. Ví dụ, hãy thử chỉ đọc các từ in đậm trong câu tiếp theo: Nhiệm vụ được xác định bởi một loạt các bước và yếu tố.
See? You don’t need to read the whole sentence to figure out the meaning, so just read the important words instead.Xem? Bạn không cần phải đọc cả câu để tìm ra ý nghĩa, thay vào đó chỉ cần đọc những từ quan trọng.
Another strategy is to stop your eyes on thought groups instead of separate words. Imagine phrases as being separated by slashes: By looking for/thought groups,/you force your eyes/to move forward faster/while maintaining/good comprehension.Một chiến lược khác là tìm kiếm các nhóm từ thay vì các từ riêng biệt. Hãy tưởng tượng các cụm từ được phân tách bằng dấu gạch chéo: Bằng cách tìm kiếm / nhóm suy nghĩ, / bạn buộc mắt mình / di chuyển về phía trước nhanh hơn / trong khi duy trì / khả năng hiểu tốt.
Comprehending the whole phrase at each stop will require you to use your peripheral vision. You can train your peripheral vision in a number of ways, such as by quickly glancing at phrases and trying to repeat them. Or, if you’re in a traffic jam, you can quickly glance at the license plate of the car in front of you and try repeating it aloud.Việc hiểu toàn bộ cụm từ tại mỗi điểm dừng sẽ yêu cầu bạn sử dụng tầm nhìn ngoại vi của mình. Bạn có thể rèn luyện tầm nhìn ngoại vi của mình theo một số cách, chẳng hạn như bằng cách liếc nhanh các cụm từ và cố gắng lặp lại chúng. Hoặc, nếu đang bị tắc đường, bạn có thể nhìn nhanh vào biển số của ô tô trước mặt và thử lặp lại thành tiếng.
Don’t be surprised if your eyes feel strained as you practice these strategies, they’re just getting used to a new rhythm. The more you exercise your eye muscles, the better.Đừng ngạc nhiên nếu mắt bạn cảm thấy căng khi thực hành các chiến lược này, chúng chỉ đang làm quen với nhịp điệu mới. Bạn càng tập luyện nhiều cho cơ mắt thì càng tốt.

#5: Các kỹ thuật khác bạn nên thử là “đọc giữa các dòng” và “thụt lề”.

10 Days to Faster Reading Key Idea #5: Other techniques you should try are “reading between the lines” and “indenting.”#5: Các kỹ thuật khác bạn nên thử là “đọc giữa các dòng” và “thụt lề”.
Here are a few more great tricks to becoming a better reader:Dưới đây là một số thủ thuật tuyệt vời hơn để trở thành người đọc tốt hơn:
One way to overcome the habit of subvocalizing is to focus on the white space just above each line. This way, you can still see the top half of the letters and can thus easily understand them without becoming fixated on the words themselves.Một cách để khắc phục thói quen tiêu điểm phụ là tập trung vào khoảng trắng ngay trên mỗi dòng. Bằng cách này, bạn vẫn có thể nhìn thấy nửa trên của các chữ cái và do đó có thể dễ dàng hiểu chúng mà không bị cố định vào các từ.
The idea here is to move through the words without getting stuck on any. You can do this more effectively if you aren’t looking directly at the words themselves.Ý tưởng ở đây là di chuyển qua các từ mà không bị mắc kẹt vào bất kỳ. Bạn có thể làm điều này hiệu quả hơn nếu bạn không nhìn trực tiếp vào các từ.
Another strategy called the indenting method involves using your peripheral vision. Instead of placing your eyes at the beginning of each line, try aiming them half an inch inside the left margin, and then stop reading half an inch before the right margin. You’ll still be able to see the beginning and the end of the line using your peripheral vision.Một chiến lược khác được gọi là phương pháp thụt lề liên quan đến việc sử dụng tầm nhìn ngoại vi của bạn. Thay vì đặt mắt ở đầu mỗi dòng, hãy thử nhắm mắt vào nửa inch bên trong lề trái, sau đó dừng đọc nửa inch trước lề phải. Bạn vẫn có thể nhìn thấy đầu và cuối đường bằng tầm nhìn ngoại vi của mình.
By not focusing on all the words, you reduce the number of potential starts and stops that occur while glancing over the lines. If your eyes are stopping seven or eight times per line and you can cut it down by only one stop, your overall speed can increase by more than ten percent!Bằng cách không tập trung vào tất cả các từ, bạn giảm số lần bắt đầu và kết thúc xảy ra khi nhìn lướt qua các dòng. Nếu mắt bạn đang dừng lại bảy hoặc tám lần trên mỗi dòng và bạn có thể giảm nó xuống chỉ một lần dừng, tốc độ tổng thể của bạn có thể tăng hơn mười phần trăm!
This might feel unnatural for some. To help you get used to starting a line after it actually begins on the page, draw vertical lines about half an inch inside both margins. This way, you know exactly where to start and stop your eye movement.Điều này có thể cảm thấy không tự nhiên đối với một số người. Để giúp bạn quen với việc bắt đầu một dòng sau khi nó thực sự bắt đầu trên trang, hãy vẽ các đường thẳng đứng khoảng nửa inch bên trong cả hai lề. Bằng cách này, bạn biết chính xác nơi bắt đầu và dừng chuyển động của mắt.
Re-learning a skill that you already have can feel frustrating. Just stick with it! It’s natural sometimes to get worse before you get better, and the rewards are definitely worth the frustration.Học lại một kỹ năng mà bạn đã có có thể cảm thấy bực bội. Chỉ cần gắn bó với nó! Điều tự nhiên là đôi khi bạn trở nên tồi tệ hơn trước khi bạn trở nên tốt hơn và phần thưởng chắc chắn xứng đáng với sự thất vọng.

# 6: Dùng tay hoặc bút để kẻ mắt và tạo thói quen đọc nhanh.

10 Days to Faster Reading Key Idea #6: Use your hand or a pen to lead your eyes and create fast reading habits.#6: Dùng tay hoặc bút để kẻ mắt và tạo thói quen đọc nhanh.
When we learned to read as children, we always used a finger or another object to pace our reading and better understand the words. Why should we stop training that skill once we know how to read? We shouldn’t, and in fact it can be very helpful.Khi chúng ta học đọc khi còn nhỏ, chúng ta luôn sử dụng một ngón tay hoặc một vật khác để tăng tốc độ đọc và hiểu rõ hơn các từ. Tại sao chúng ta nên ngừng rèn luyện kỹ năng đó khi chúng ta đã biết đọc? trên thực tế, nó có thể rất hữu ích.
Eyes naturally follow movement. For example, when there’s a fly in the room, your eyes notice it immediately. Likewise, pointing and moving your fingers can be used to guide your eyes more quickly through a text. Simply place your finger to the left or to the right of a line, and as you read across the line, move your finger slowly yet steadily down toward the bottom of the page.Mắt nhìn theo chuyển động một cách tự nhiên. Ví dụ, khi có một con ruồi trong phòng, mắt bạn sẽ nhận ra nó ngay lập tức. Tương tự như vậy, chỉ và di chuyển ngón tay của bạn có thể được sử dụng để dẫn mắt bạn nhanh hơn qua văn bản. Chỉ cần đặt ngón tay của bạn ở bên trái hoặc bên phải của một dòng và khi bạn đọc trên dòng, hãy di chuyển ngón tay của bạn từ từ nhưng đều đặn xuống cuối trang.
When reading narrow columns like the kinds found in newspapers, you can place your index finger in the center of a paragraph just under the line you’re reading. Move it either straight down or in the shape of a snake as you read across a line in order to guide your eyes.Khi đọc các cột hẹp như các loại được tìm thấy trên báo, bạn có thể đặt ngón tay trỏ của mình vào giữa đoạn văn ngay dưới dòng bạn đang đọc. Di chuyển nó thẳng xuống hoặc theo hình dạng của một con rắn khi bạn đọc qua một đường để hướng mắt của bạn.
Next, cover the text you’ve already read in order to avoid regression. One way to do this is by using the business card method; another requires only using your hand. Make a fist with your left hand, and sticking your thumb out to the side. Then, just place your hand horizontally or vertically over the text you have just read.Tiếp theo, che văn bản bạn đã đọc để tránh hồi quy. Một cách để làm điều này là sử dụng phương pháp danh thiếp; một cách khác chỉ sử dụng tay của bạn. Nắm đấm bằng tay trái và chìa ngón tay cái sang một bên. Sau đó, chỉ cần đặt bàn tay của bạn theo chiều ngang hoặc dọc trên văn bản bạn vừa đọc.
Just like the business card method you learned earlier, covering the text you’ve already read prevents you from rereading.Cũng giống như phương pháp danh thiếp bạn đã học trước đó, việc che đi phần văn bản bạn đã đọc sẽ ngăn bạn đọc lại những nội dung bên trên.
These methods might be uncomfortable or even embarrassing, but they also help you develop fast reading habits. Just like training wheels, you can let them go once you no longer need them.Những phương pháp này có thể không thoải mái hoặc thậm chí là gây khó chịu, nhưng chúng cũng giúp bạn phát triển thói quen đọc nhanh. Cũng giống như bánh xe phụ của xe đạp 3 bánh, bạn có thể quên chúng đi khi bạn không cần nữa.
The key message in this book:Thông điệp chính trong cuốn sách này:
For most of us, reading training ends in elementary school, which means our adult reading habits are seriously outdated. If you want to get the most out of reading, you’ll need to re-learn how to prioritize, preview and speed up your reading in order to keep up with the fast-paced world.Đối với hầu hết chúng ta, việc đào tạo đọc kết thúc ở trường tiểu học, có nghĩa là thói quen đọc sách của người lớn đã lỗi thời nghiêm trọng. Nếu bạn muốn tận dụng tối đa việc đọc, bạn sẽ cần học lại cách sắp xếp thứ tự ưu tiên, xem trước và tăng tốc độ đọc của mình để theo kịp với nhịp độ nhanh của thế giới.
Actionable advice:Lời khuyên hữu ích:
Take a break every 20 minutes.Hãy nghỉ ngơi sau mỗi 20 phút.
Research shows that, while reading, people can only concentrate effectively for about 20 minutes at a time, so don’t overdo it. Give yourself a five-minute break every 20 to 30 minutes so your brain and eyes can rest. And don’t read for more than an hour before taking your break!Nghiên cứu cho thấy rằng, trong khi đọc, mọi người chỉ có thể tập trung hiệu quả trong khoảng 20 phút mỗi lần, vì vậy đừng lạm dụng nó. Hãy dành cho bản thân 5 phút giải lao sau mỗi 20 đến 30 phút để não và mắt được nghỉ ngơi. Và đừng đọc quá một giờ trước khi nghỉ giải lao!
What to read next: How to Read a Book, by Mortimer J. Adler and Charles van DorenĐọc gì tiếp theo: Làm thế nào để đọc một cuốn sách, của Mortimer J. Adler và Charles van Doren
By applying what you’ve just learned, you’ll soon be on your way to faster, and more efficient, reading.Bằng cách áp dụng những gì bạn vừa học được, bạn sẽ sớm tiến tới việc đọc nhanh hơn và hiệu quả hơn.
However, if you really want to take your reading skills to the next level, you should get our book summarys to the aptly titled How to Read a Book, by Mortimer J. Adler and Charles van Doren. This classic is full of practical tips that have helped countless people get more out of their reading, not to mention write better English essays.Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn nâng cao kỹ năng đọc của mình lên một tầm cao mới, bạn nên tìm đọc quyển Làm thế nào để Đọc một cuốn sách, của Mortimer J. Adler và Charles van Doren. Cuốn sách kinh điển này chứa đầy những mẹo thực tế đã giúp vô số người hiểu được nhiều hơn từ việc đọc của họ, chưa kể đến việc viết những bài luận tiếng Anh tốt hơn.
So to get a black belt in reading – and to learn why it’s sometimes best to simultaneously read several books on the same topic – head over to the book summarys to How to Read a Book.Vì vậy, để đạt được đai đen về đọc - và để tìm hiểu lý do tại sao đôi khi tốt nhất là đọc đồng thời nhiều cuốn sách về cùng một chủ đề - hãy tìm đọc Cách đọc một cuốn sách.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
10_days_to_faster_reading.txt · Last modified: 2021/12/03 07:03 by 127.0.0.1