User Tools

Site Tools


zen_mind_beginner

Zen Mind, Beginner’s Mind: Informal Talks on Zen Meditation and Practice

Lượt xem: 8

Tài liệu dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Tâm trí Thiền, Tâm trí của người mới bắt đầu: Nói chuyện không chính thức về Thiền và Thực hành ThiềnZen Mind, Beginner’s Mind: Informal Talks on Zen Meditation and Practice
Shunryu SuzukiShunryu Suzuki
Zen Mind, Beginner Mind (1970) là một hướng dẫn khởi đầu cho Thiền tông. Những cái chớp mắt này giải thích Thiền không chỉ là một hệ thống thiền định, mà còn là một triết lý sống. Họ mô tả cách ngồi, thở và quan sát trong khi vẫn duy trì kết nối quan trọng với thời điểm hiện tại.Zen Mind, Beginner’s Mind (1970) is a starter’s guide to Zen Buddhism. These blinks explain how Zen is not only a system of meditation, but also a philosophy of life. They describe how to sit, breathe and observe while maintaining a vital connection to the present moment.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Người làm việc quá mức và người theo chủ nghĩa hoàn hảoOverachievers and perfectionists
Học viên yoga, thiền hoặc thiền địnhStudents of yoga, Zen or meditation
Người tìm kiếm sự bình đẳng và cân bằngSeekers of equanimity and balance
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Shunryu Suzuki là một nhà sư Nhật Bản đến Hoa Kỳ vào năm 1954. Ngoài việc thành lập Trung tâm Thiền San Francisco, ông đã dạy vô số thiền sinh và viết một số cuốn sách về chủ đề này, trong đó có Dòng chảy nhánh trong bóng tối.Shunryu Suzuki was a Japanese monk who came to the United States in 1954. In addition to founding the San Francisco Zen Center, he taught countless Zen students and wrote several books on the subject, including Branching Streams Flow in the Darkness.
Bạn có cảm thấy bị kích động, căng thẳng hay nói chung là lo lắng trong cuộc sống không? Trong thế giới hiện đại, thật dễ dàng bị mắc kẹt trong những lối mòn mà cảm giác không thể thoát ra được. Chúng ta phải đối mặt với hàng loạt email và nghĩa vụ công việc, các sự kiện xã hội và các mối quan hệ, các mục tiêu về sức khỏe và cân nặng. Chúng tôi kết hợp tất cả những điều này và cố gắng trở thành những người đạt thành tích cao hoàn hảo.Do you feel agitated, stressed, or generally anxious in life? In the modern world, it’s easy to get trapped in ruts that feel impossible to escape. We face a constant slew of work emails and obligations, social events and relationships, fitness and weight goals. We juggle all of these and try to be perfect high achievers.
Nhưng nếu nó không phải theo cách này thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu các ưu tiên của xã hội đều sai, và mục tiêu đạt được một địa vị xã hội, chức danh công việc hoặc khung thu nhập nhất định bị sai lệch? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể tập trung trở lại các hoạt động tạo nên một ngày của bạn và tìm thấy sự yên bình và mãn nguyện từ chúng mà không có động cơ nào khác ngoài điều đó?But what if it doesn’t have to be this way? What if society’s priorities are all wrong, and the goal of achieving a certain social status, job title or income bracket is misguided? What if you could bring your focus back to the activities that make up your day and find peace and contentment from them, with no motive beyond that?
Trong phần tóm tắt này về Zen Mind, Beginner Mind của Shunryu Suzuki, bạn sẽ họcIn this summary of Zen Mind, Beginner’s Mind by Shunryu Suzuki, you’ll learn
trí tuệ của vô ngã;the wisdom of nonduality;
ý tưởng đằng sau hoạt động thuần túy; vàthe idea behind pure activity; and
tại sao một con ngựa xấu có thể tốt hơn một con ngựa tốt.why a bad horse might be better than a good horse.
Zen Mind, Ý tưởng chính về tâm trí cho người mới bắt đầu # 1: Tư thế thiền Zen là một cách thực hành đối với bản thân nhưng cũng có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc hơn.Zen Mind, Beginner’s Mind Key Idea #1: The Zen meditation posture is a practice unto itself but also has a deeper symbolic meaning.
Rất nhiều chuyên gia sức khỏe hiện đại khuyến khích một tư thế cơ thể cụ thể như một cách để cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn. Thật thú vị, sự thực hành cổ xưa của Thiền tông cũng vậy.Lots of modern health gurus promote a particular body posture as a way to feel more confident and happy. Interestingly enough, so does the ancient practice of Zen Buddhism.
Tư thế mà các hành giả Thiền áp dụng khi thiền định thúc đẩy tâm linh trong và của chính nó. Không chỉ vậy, mà việc thực hiện một tư thế nhất định thực sự cấu thành toàn bộ quá trình luyện tập, vì nó cho phép tâm trí của bạn tự động điều chỉnh vào lĩnh vực tâm linh.The posture Zen practitioners adopt when meditating promotes spirituality in and of itself. Not just that, but taking a certain posture actually constitutes the entire practice, as it enables your mind to automatically tune into the spiritual realm.
Do đó, mục đích duy nhất của việc luyện tập là ngồi ở vị trí này. Vậy, chính xác thì nó là gì?As a result, the sole aim of the practice is to sit in this position. So, what exactly is it?
Ngồi xếp bằng, tốt nhất là ở tư thế kiết già, đặt chân phải trên đùi trái và chân trái trên đùi phải. Cột sống của bạn phải thẳng, với cằm của bạn được ấn nhẹ xuống.Sit cross-legged, preferably in the lotus position, with your right foot on your left thigh and your left foot on your right thigh. Your spine should be straight, with your chin pressed gently down.
Trọng tâm của cơ thể, ngay dưới rốn, cũng phải hướng xuống, hướng thẳng xuống sàn. Sự thay đổi cuối cùng này sẽ giúp ổn định.The center of your body, just below your belly button, should also be aiming down, directly toward the floor. This last shift will help with stability.
Nhưng đây không phải là một kỹ thuật thực dụng thuần túy. Tư thế ngồi thiền kiết già còn mang một ý nghĩa tượng trưng liên quan đến mối quan hệ giữa sự sống và cái chết.But this isn’t a purely pragmatic technique. The lotus meditation posture also has a symbolic meaning that relates to the relationship between life and death.
Cụ thể hơn, đó là một biểu hiện tượng trưng của tính bất nhị, quan niệm rằng tất cả mọi vật và chúng sinh trên trái đất đều có cùng một bản thể. Trong khi mọi người có xu hướng nghĩ mình có hai chân, hai chân đó “trở thành một” trong hoa sen, khi không còn rõ ràng chân nào là phải và chân nào trái.More specifically, it’s a symbolic expression of non-duality, the notion that all things and beings on earth have the same essence. While people tend to think of themselves as having two legs, those two legs “become one” in lotus, when it’s no longer as apparent which leg is right and which is left.
Khái niệm vô ngã này rất cần thiết vì nó áp dụng cho mọi khía cạnh của thế giới quan Thiền. Do đó, “sự sống” và “cái chết” không tồn tại. Đúng hơn, cuộc sống kết thúc trong khi vẫn tồn tại vĩnh cửu. Bạn chết, nhưng bạn không chết. Cơ thể và tâm trí tan biến nhưng vẫn còn.This concept of nonduality is essential as it applies to every aspect of the Zen worldview. Therefore, “life” and “death” don’t exist. Rather, life ends while remaining eternal. You die, yet you do not die. The body and mind dissolve but remain.
Những mâu thuẫn tưởng chừng như vậy được thống nhất bởi một ý tưởng hài hòa, duy nhất, đó là bản chất của Thiền.Such seeming contradictions are unified by a single, harmonious idea, which is the essence of Zen.
Zen Mind, Ý tưởng chính về tâm trí cho người mới bắt đầu # 2: Phương pháp thở thiền giúp chúng ta nhận thức được bản chất thực sự của mình trong khi hòa tan thời gian và không gian.Zen Mind, Beginner’s Mind Key Idea #2: The Zen practice of breathing makes us aware of our true nature while dissolving time and space.
Hầu hết mọi người không nhận thấy trái tim của họ đang đập, nhưng nó rất có lợi khi quan sát các quá trình cơ bản của cuộc sống. Đó là nơi mà hơi thở Thiền nuôi dưỡng nhận thức về bản chất thực sự của chúng ta.Most people don’t notice their hearts beating, yet it’s tremendously beneficial to observe such basic life processes. That’s where Zen breathing cultivates an awareness of our true nature.
Thực hành này chỉ tập trung vào việc tập trung vào hơi thở. Nó liên quan đến việc đi theo không khí khi nó được hít vào cơ thể chúng ta và sau đó thở ra trở lại thế giới. Bằng cách chú ý đến quá trình này, chúng ta thấy rằng thế giới là một thể thống nhất, không có ranh giới.This practice focuses simply on bringing attention to the breath. It involves following the air as it is inhaled into our bodies and then exhaled back into the world. By noticing this process, we see that the world is one unified whole, free of boundaries.
Họng là một cánh cửa có thể xoay mở, cho phép không khí đi qua. Kết quả là, thế giới bên trong của cơ thể và thế giới bên ngoài là một, được kết nối bởi luồng hơi thở. Thực hành này dạy chúng ta bỏ đi tính hai mặt và ý tưởng rằng có cái “tôi” và “cái khác”. Trong Thiền, tất cả những gì tồn tại là chuyển động của hơi thở, bao gồm Phật hay bản chất thật của chúng ta.The throat is a door that can swing open, allowing air to pass through. As a result, the inner world of the body and the outer world are one, connected by the flow of breath. This practice teaches us to let go of duality and the idea that there is an “I” and an “other.” In Zen, all that exists is the movement of the breath, which comprises our Buddha or true nature.
Điều này đã sâu sắc, nhưng hơi thở Thiền còn đi xa hơn, làm tan biến cảm giác về thời gian và không gian. Rốt cuộc, khi thế giới biến mất, cùng với bản ngã - những ý tưởng và ký ức mà chúng ta nắm giữ về mình - thời gian và không gian cũng không còn tồn tại. Không còn một giờ cụ thể trên đồng hồ, và không có phòng cụ thể nào mà chúng ta đang ngồi.This is already profound, but Zen breathing goes further, dissolving the feeling of time and space. After all, when the world disappears, along with ego – the ideas and memories we hold of ourselves – time and space cease to exist. There’s no longer a specific hour on a clock, and there’s no specific room in which we’re sitting.
Mặc dù chúng ta có thể tin rằng có một việc cụ thể mà chúng ta phải làm vào chiều nay, nhưng ý tưởng về “buổi chiều nay” chỉ đơn thuần là một khái niệm tùy ý. Trên thực tế, chúng tôi sẽ chạy việc lặt vặt này sau khi làm hoặc không làm một số việc khác đơn giản là việc này đến việc khác. Theo cách này, giống như hơi thở của chúng ta, từng phút trôi qua mà không có bất kỳ sự phân biệt nào giữa chúng.While we might believe there is a specific errand we must do this afternoon, the very idea of “this afternoon” is merely an arbitrary concept. In fact, we will run this errand after doing or not doing some other things that simply happen one after the other. In this way, just like our breath, the minutes slip by without any differentiation between them.
Tất cả những gì chúng ta trải nghiệm là hơi thở vào và hơi thở ra, lặp đi lặp lại.All we experience is the in breath and the out breath, over and over.
Zen Mind, Ý tưởng then chốt cho người mới bắt đầu # 3: Trong cuộc sống cũng như thiền định, tốt hơn là quan sát hơn là kiểm soát.Zen Mind, Beginner’s Mind Key Idea #3: In life as well as meditation, it’s better to observe than to control.
Xã hội phương Tây bị thống trị bởi những kẻ cuồng kiểm soát, nhưng sự kiểm soát được đánh giá quá cao. Hầu hết mọi người trải nghiệm những ý tưởng tốt nhất của họ khi được thả lỏng vào trạng thái trôi chảy.Western society is dominated by control freaks, but control is overrated. Most people experience their best ideas when relaxed into a state of flow.
Thay vì cố gắng quản lý vi mô thế giới, hãy lùi lại và quan sát những gì xảy ra mà không có sự can thiệp của bạn. Rốt cuộc, rối loạn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người; nó không thể được nắm bắt.Instead of attempting to micromanage the world, step back and observe what happens without your interference. After all, disorder is beyond human control; it cannot be grasped.
Không chỉ vậy, mà cuộc sống và thế giới vốn dĩ rất mất trật tự và ngẫu nhiên, khiến cho bất kỳ nỗ lực kiểm soát nào cũng trở nên vô ích. Chúng ta có thể cố gắng kiểm soát người khác, buộc họ làm theo ý mình, nhưng thực tế lần nào cũng thất bại - tất cả đều lãng phí rất nhiều công sức.Not just that, but life and the world are inherently disorderly and random, which makes any attempt at control futile. We might try to control other people, forcing them to do what we want, but attempts fail practically every time – all while wasting a great deal of effort.
Trên thực tế, cách tốt nhất để khiến mọi người cư xử hợp lý là để họ nghịch ngợm, điên rồ hoặc tự do. Thay vì cố gắng hướng hành vi của họ đến nơi bạn muốn, chỉ cần quan sát và can thiệp chỉ khi họ là mối đe dọa cho chính họ hoặc người khác.In reality, the best way to get people to behave reasonably is to let them be naughty, crazy or free. Instead of attempting to guide their behavior to where you’d like it to be, simply watch and intervene only when they are a threat to themselves or others.
Nó giống như chăn nuôi cừu hoặc gia súc. Nếu bạn cung cấp cho đàn gia súc của mình một cánh đồng rộng lớn để sinh sống, nhiều khả năng chúng sẽ tồn tại trong hòa bình và mãn nguyện. Nếu bạn nhốt chúng trong một chiếc bút đóng gói, chúng sẽ bị dụ nhảy hàng rào.It’s like raising sheep or cattle. If you give your herd a massive field to live in, they’re much more likely to exist in peace and contentment. If you confine them to a packed pen, they’ll be tempted to jump the fence.
Vì vậy, trong cuộc sống, sự kiểm soát kìm hãm chúng ta, và điều này cũng đúng trong thiền định. Thông thường, khi thiền, chúng ta cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình và ngăn chúng tồn tại, điều này hoàn toàn không hiệu quả.So, in life, control holds us back, and the same is true in meditation. Oftentimes, when we meditate, we attempt to control our thoughts and prevent them from existing, which doesn’t work at all.
Thay vào đó, bạn nên khôn ngoan cho phép những suy nghĩ đến và đi, quan sát chúng khi chúng làm như vậy. Hãy nhớ rằng, nỗ lực của bạn để ngăn chặn suy nghĩ không thích hợp với thiền định. Nỗ lực thích hợp duy nhất ở đây là đưa tâm trí và sự tập trung trở lại với nhịp thở của bạn.Instead, you should wisely allow thoughts to come and go, observing them as they do so. Remember, your efforts to deter thought are not appropriate for Zen meditation. The only proper effort here is to return the mind and concentration to your breathing.
Bạn có thể nghĩ rằng quan sát là điều dễ dàng nhất trên thế giới, nhưng tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu việc thực hành thiền có thể phức tạp như thế nào.You might think observing is the easiest thing in the world, but next up we’ll learn how tricky meditation practice can be.
Zen Mind, Ý tưởng then chốt cho người mới bắt đầu # 4: Những nghịch cảnh bạn gặp phải trong thiền định sẽ nuôi sống bạn thực hành.Zen Mind, Beginner’s Mind Key Idea #4: The adversity you encounter in meditation feeds your practice.
Trong khi thiền, không có gì lạ khi mọi người trở nên mệt mỏi, dễ xúc động và chán nản. Nhưng thực ra, tất cả những phản hồi này đều tốt.While meditating, it’s not uncommon for people to grow tired, emotional and discouraged. But actually, all of these responses are good.
Đó là bởi vì gặp phải nghịch cảnh trong thiền định sẽ giúp bạn phát triển. Chỉ nghĩ đến tâm trí như thể đó là một khu vườn đầy hoa và cỏ dại. Cỏ dại tự nhiên xuất hiện rất khó coi, nhưng nếu bạn nhổ chúng lên và chôn chúng gần những bông hoa, đất sẽ được bồi đắp thêm.That’s because encountering adversity in meditation helps you grow. Just think of the mind as if it were a garden full of both flowers and weeds. The weeds naturally appear unsightly, but if you pull them up and bury them near the flowers, the soil will be enriched.
Hay nói một cách khác, cố gắng thức dậy hàng ngày lúc sáu giờ sáng để thiền định sẽ không dễ dàng. Bạn sẽ gặp khó khăn để kéo mình ra khỏi giường, khó vào tư thế thích hợp và sau đó sẽ khó ngồi hơn với cột sống thẳng.Or, to put it another way, trying to wake up every day at six in the morning to meditate won’t be easy. You’ll struggle to pull yourself out of bed, have a hard time getting into the proper position and then will have yet a harder time sitting with a straight spine.
Tuy nhiên, tất cả những cuộc đấu tranh này chỉ đơn thuần là những suy nghĩ trong đầu bạn. Giống như những con sóng trên biển, chúng nảy sinh và rút đi nhiều lần. Mỗi khi bạn vượt qua một cơn sóng như vậy, nó sẽ nuôi sống bạn luyện tập và theo thời gian, cường độ của sóng giảm dần. Bằng cách sử dụng nghịch cảnh này để nuôi dưỡng thực hành của bạn, bạn có thể tiến bộ khá nhanh.However, all of these struggles are merely thoughts in your mind. Like waves in the sea, they arise and recede over and over. Every time you overcome such a wave, it feeds your practice and, over time, the intensity of the waves diminishes. By using this adversity to nourish your practice, you can make progress quite quickly.
Điều đó đang được nói, thiền định đòi hỏi một số nỗ lực. Tâm trí con người vô cùng hoạt động, và điều cần thiết là bạn phải nỗ lực chính xác để làm dịu nó. Như bạn đã biết, điều này có nghĩa là chỉ cần tập trung vào hơi thở của bạn hơn là cố gắng trấn tĩnh tâm trí.That being said, meditating does require some effort. The human mind is incredibly active, and it’s essential that you make the correct effort to calm it. As you already know, this means simply concentrating on your breath rather than on attempting to calm your mind.
Bạn nên chuẩn bị tinh thần để tiếp tục tập trung vào hơi thở của mình mãi mãi, mà không mong đợi sự nhẹ nhõm đột ngột. Khi thời gian trôi qua, bạn sẽ thấy nỗ lực của mình trở nên chính xác hơn và ít căng thẳng hơn.You should prepare yourself to continue focusing on your breath forever, without the expectation of sudden relief. As time passes, you will find your effort becoming more precise and less strained.
Đây chỉ là một trải nghiệm về cách tiếp cận nỗ lực và thành công của Zen khác với những quan niệm thông thường của phương Tây về những từ này. Trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu thêm về sự khác biệt này.This is just a taste of how Zen’s approach to effort and success differs from the conventional Western conceptions of these words. In the next book summary, you’ll learn more about this difference.
Zen Mind, Ý tưởng then chốt cho người mới bắt đầu # 5: Trong thực hành Thiền, sự xuất sắc không phải là mục tiêu, và những học viên kém nhất thường là những người giỏi nhất.Zen Mind, Beginner’s Mind Key Idea #5: In Zen practice, excellence is not the aim, and the worst students are often the best.
Thế giới phương Tây đánh giá cao những người thành công, đặc biệt nếu họ nỗ lực như vậy, như những thiên tài về âm nhạc và toán học. Nhưng Zen có một quan niệm khác về thành công.The Western world values people who succeed, especially if they do so effortlessly, like musical and mathematical geniuses. But Zen has a different concept of success.
Trong Zen, xuất sắc không phải là mục tiêu, mà là sự kiên trì nhẫn nại. Chỉ lấy một ví dụ từ kinh điển Thiền. Kinh Tương Ưng Bộ nói về ngựa tốt và ngựa xấu. Những con ngựa tốt tuân theo ý muốn của người cưỡi với sự phục tùng gần như thần giao cách cảm, trong khi những con ngựa xấu phải bị đánh đòn khi tuân theo mệnh lệnh.In Zen, excellence is not the goal, but rather patient perseverance. Just take an example from the Zen scriptures. The Samyuktagama Sutra speaks of very good horses and bad horses. The good horses obey the will of their riders with almost telepathic obedience, while the bad horses must be whipped into following orders.
Hầu hết mọi người đều tự động muốn trở thành con ngựa tốt, nhưng trong Zen, đây không phải là mục tiêu. Mục đích của Thiền chỉ đơn giản là thực hành mà không cần lo lắng về việc thực hành đó khó hay tốn nhiều công sức.Most people automatically want to be the good horse, but in Zen, this is not the aim. The intention of Zen is simply to practice without worrying about how difficult or effortless that practice is.
Kết quả là, trong Zen, những học sinh kém nhất thường là những học sinh giỏi nhất. Vì những sinh viên này phải vượt qua những nghịch cảnh lớn hơn nhiều, họ thường phải trải qua quá trình luyện tập chuyên sâu, trau dồi kỹ năng, tinh thần kỷ luật.As a result, in Zen, the worst students are often the best. Since these students must overcome much greater adversity, they often undergo intensive practice, cultivating skilled, disciplined minds.
Ví dụ, những nhà thư pháp với tài năng thiên bẩm xuất sắc bắt đầu thành công rực rỡ. Nhưng sau đó, họ có thể đạt đến một điểm mà tiến trình của họ đạt đến đỉnh cao. Để thăng tiến từ nơi này, họ cần phải đầu tư rất nhiều công sức, nhưng vì họ đã không thực hành làm như vậy nên họ thường bỏ cuộc.For instance, calligraphers with tremendous natural talent start off as great successes. But later, they may reach a point where their progress plateaus. To advance from this place they would need to invest a great deal of effort, but since they have not practiced doing so, they often just give up.
Mặt khác, những nhà thư pháp gặp khó khăn ban đầu học cách đối phó và vượt qua khó khăn đó. Khi gặp thử thách, họ không dễ bị khuất phục. Đối với Zen cũng vậy. Thực hành này dạy rằng thất bại có thể thành công và ngược lại.On the other hand, calligraphers who struggle initially learn to deal with and overcome such difficulty. When they encounter challenges, they are not so easily dissuaded. The same goes for Zen. This practice teaches that failure can be success and vice-versa.
Nhưng đó không phải là bài học duy nhất mà Zen dành cho xã hội phương Tây. Chúng ta sẽ khám phá thêm những lời dạy trong phần tóm tắt sách tiếp theo.But that’s not the only lesson Zen has for Western society. We’ll explore further teachings in the next book summary.
Zen Mind, Ý tưởng chính về tâm trí cho người mới bắt đầu # 6: Thực hành thiền không phải là để phấn khích hay đạt được thành tựu.Zen Mind, Beginner’s Mind Key Idea #6: Practicing Zen isn’t about excitement or achievement.
Ngày nay, hầu hết mọi người đều ít nhiều nghiện thông tin và giải trí khiến họ cảm thấy hứng thú. Việc thực hành Thiền mang lại sự đối lập với một lối sống như vậy.Nowadays, most people are more or less addicted to information and entertainment that makes them feel some sense of excitement. The practice of Zen offers the opposite of such a lifestyle.
Nó có lẽ không phải là một cú sốc vào thời điểm này, nhưng thực hành Thiền không phải là để phấn khích. Đó không phải là những bữa tiệc lớn, những buổi khai trương phòng trưng bày, những bộ phim bom tấn hay những buổi hẹn hò ăn tối. Mặc dù không loại trừ hoàn toàn những hoạt động như vậy, nhưng theo nhiều cách Zen thì ngược lại với chúng. Đó là việc tập trung vào thói quen hàng ngày của chúng ta và các hành động chúng ta thường thực hiện trên chế độ lái tự động, như ăn uống, dọn dẹp, làm việc và nói chuyện.It probably doesn’t come as a shock at this point, but practicing Zen isn’t about excitement. It’s not about big parties, gallery openings, blockbuster movies or dinner dates. Though it doesn’t entirely exclude such activities, Zen is in many ways opposed to them. It’s about bringing focus to our daily routines and the actions we normally perform on autopilot, like eating, cleaning, working and talking.
Khi làm như vậy, Zen cố gắng duy trì cảm giác yên tĩnh và hạnh phúc trong tâm trí, thay vì một cảm giác phấn khích và kích thích. Điều này có thể khó khăn trong thế giới hiện đại, nơi mà cuộc sống xã hội và nghề nghiệp thường đòi hỏi rất nhiều sự tham gia và trách nhiệm.In so doing, Zen endeavors to maintain a feeling of quiet and happiness in the mind, rather than one of excitement and stimulation. This can be tricky in the modern world, where professional and social lives often demand a great deal of engagement and responsibility.
Nhưng chúng ta không cần phải nhượng bộ sự phấn khích này. Thay vào đó, chúng ta có thể tham gia vào mọi khía cạnh của cuộc sống mà vẫn giữ được tâm trí bình tĩnh.But we don’t have to give in to this excitement. Rather, we can take part in every aspect of life while maintaining a calm mind.
Và chỉ đơn giản là hứng thú với Zen và không gì khác cũng không phải là một giải pháp. Đây là một tình huống mà nhiều thiền sinh trẻ tuổi nhiệt huyết gặp phải, khiến họ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và dành phần đời còn lại để thiền trên một ngọn núi. Nhưng con đường tốt hơn - và thách thức hơn nhiều - là tiếp tục bắt nguồn từ một cuộc sống bình thường, trung thành thực hành một giờ thiền định hàng ngày.And simply getting excited about Zen and nothing else isn’t a solution either. This is a situation many enthusiastic young Zen students find themselves in, making them ready to drop everything and spend the rest of their lives meditating on a mountain. But a much better – and more challenging – path is to remain rooted in a normal life, faithfully practicing a daily hour of meditation.
Việc thực hành Thiền không hướng đến việc đạt được kết quả. Điều này chúng ta khó nắm bắt được. Khi chúng ta tham gia vào một hành động, mục tiêu là đạt được điều gì đó khác, như danh tiếng, sự công nhận hoặc tiền bạc.The practice of Zen isn’t geared toward reaching a result. This is hard for us to grasp. When we engage in an action, the goal is to achieve something else, like fame, recognition or money.
Nhưng đối với Zen, mục đích là làm mọi việc mà không tìm kiếm thêm bất kỳ thành tựu nào. Hoạt động được đề cập hoàn toàn có thể là bất cứ điều gì, từ dọn dẹp đến nấu ăn, làm nghệ thuật hoặc thiền định. Miễn là mục đích là loại bỏ mọi thứ không hoàn toàn là hành động mà bạn đang tham gia.But for Zen, the intention is to do things without seeking any extra achievement. The activity in question can be absolutely anything, from cleaning to cooking, making art or meditating. As long as the aim is to get rid of everything that isn’t purely the action in which you are engaged.
Nếu bạn đã thực hành thiền định và cảm thấy tự hào về việc làm đó, bạn nên buông bỏ niềm tự hào này. Đồng thời, bất kỳ sự thất vọng nào cũng nên được đặt sang một bên. Chỉ có bản thân hoạt động là quan trọng.If you have practiced meditation and feel proud of doing so, you should let go of this pride. Simultaneously, any disappointment should be set aside. Only the activity itself is of importance.
Zen Mind, Ý tưởng then chốt về tâm trí cho người mới bắt đầu # 7: Thiền đòi hỏi khám phá hoạt động thuần túy, cốt lõi của nó là hành động cho đi.Zen Mind, Beginner’s Mind Key Idea #7: Zen entails discovering pure activity, which is, at its core, an act of giving.
Bạn đã bao giờ đi bộ một quãng đường dài để thư giãn, chỉ để thấy rằng bạn đã chìm trong những suy nghĩ lo lắng suốt thời gian qua?Have you ever taken a long walk to relax, only to find that you were lost in anxious thoughts the whole time?
Đó chỉ là một ví dụ về mức độ thất vọng khi suy nghĩ ngăn cản bạn sống. Thiền là một công cụ tuyệt vời để khắc phục tình trạng khó xử này. Đó là bởi vì Thiền là một thực hành của hoạt động thuần túy.It’s just one example of how frustrating it can be when thinking prevents you from living. Zen is a great tool for overcoming this dilemma. That’s because Zen is a practice of pure activity.
Nói cách khác, mục tiêu của Thiền là hoàn toàn tham gia vào một hoạt động mà không gắn suy nghĩ vào nó. Đây là chìa khóa vì khi mọi người gắn bó với sản phẩm mà hoạt động của họ sẽ tạo ra - ví dụ, một cuốn sách họ đã viết - họ bắt đầu đánh giá nó. Họ nghĩ điều đó tốt hay xấu và cảm nhận được những cảm xúc liên quan đến những suy nghĩ đó.In other words, the goal of Zen is to purely engage in an activity without attaching thoughts to it. This is key since, when people become attached to the product their activity will produce – for example, a book they’ve written – they begin to judge it. They think it was good, or bad, and feel the emotions associated with those thoughts.
Những suy nghĩ này làm mất đi sự thuần khiết của bất kỳ hoạt động nhất định nào. Mỗi lần bạn lo lắng về những gì người khác có thể nghĩ về công việc của bạn, hoặc liệu nhiệm vụ bạn đang đảm nhận có thành công hay không, bạn sẽ mất đi sự thuần khiết của những gì bạn đang thực sự làm.These thoughts detract from the purity of any given activity. Each time you worry about what other people might think of your work, or whether the task you’re undertaking will be successful, you drift away from the purity of what you’re actually doing.
Vì lý do này, mục đích của Thiền là hoàn toàn bị cuốn hút vào công việc bạn đang làm trong thời điểm này. Khi bạn hoàn thành hoạt động này và bắt đầu hoạt động tiếp theo, ngay cả một dấu vết của công việc trước đó sẽ không còn lưu lại trong tâm trí bạn.For this reason, the aim of Zen is to be entirely absorbed by the thing you’re doing in the moment. As you complete this activity, and begin the next, not even a trace of the previous undertaking should remain in your mind.
Zen thừa nhận rằng hoạt động đích thực là một cử chỉ của sự cho đi. Rốt cuộc, chúng ta không tách biệt khỏi thần thánh, và bất cứ thứ gì chúng ta tin rằng bản thân mình tạo ra thực sự là sản phẩm của một ý thức thần thánh lớn hơn. Bằng cách nhận ra điều này, chúng ta có thể hiểu rằng việc sáng tạo của chúng ta được công nhận, tán thưởng, hoặc thậm chí có giá trị vật chất ít quan trọng như thế nào.Zen acknowledges that true activity is a gesture of giving. After all, we are not separate from the divine, and whatever we believe ourselves to create is actually the product of a larger divine consciousness. By realizing this, we can come to understand how little it matters that our creations are recognized, applauded, or even have material value.
Khi chúng ta tham gia vào một hoạt động mà không có những mối bận tâm như vậy, tất cả hoạt động của chúng ta sẽ trở thành một hành động hào phóng. Đó chỉ là một trong nhiều lợi ích của Thiền. Tuy nhiên, có một bí quyết: nếu bạn tham gia vào thực hành này để đạt được cảm giác rộng rãi như vậy hoặc bất kỳ điều gì khác mà Thiền có thể cung cấp, thì thực hành sẽ không hiệu quả.When we engage in an activity without such preoccupations, all our activity becomes an act of generosity. It’s just another of the many benefits of Zen. However, there’s a catch: if you engage in this practice to achieve such a sense of generosity or any of the other things Zen can offer, the practice won’t work.
Trong đó có bí ẩn của Thiền; nó không bao gồm sự đơn giản và không thể được gói gọn trong một tuyên bố đơn giản về đúng hay sai.Therein lies the mystery of Zen; it eludes simplicity and cannot be encapsulated into a simple statement of right or wrong.
Tóm tắt cuối cùngFinal summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Thiền không phải là để đạt được điều gì đó - thậm chí không phải là hạnh phúc. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là mang lại nhận thức cho hơi thở của bạn và dần dần học cách hiện diện đầy đủ cho mọi hoạt động hàng ngày mà không bị xao nhãng.Zen meditation isn’t about achieving something – not even happiness. Rather, it’s simply bringing awareness to your breath and gradually learning to be fully present for every daily activity without any distractions.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Hãy bỏ đi những quan niệm tốt và xấu của bạn.Let go of your notions of good and bad.
Mọi người có xu hướng tin rằng có những điều tốt và những điều xấu, nhưng quan niệm này rất hạn chế. Cho dù điều gì đó tốt hay xấu đều không liên quan. Những gì có liên quan là có thể thực hiện một hoạt động mà không cần đánh giá giá trị về nó. Đây là sự theo đuổi hòa bình đơn giản.People tend to believe that there are good things and bad things, but this conception is very limiting. Whether something is good or bad isn’t relevant. What is relevant is being able to do an activity without passing a value judgment on it. This is the simple pursuit of peace.
zen_mind_beginner.txt · Last modified: 2021/04/10 09:41 by bacuro