User Tools

Site Tools


youthnation

YouthNation: Building Remarkable Brands In a Youth-Driven Culture

Lượt xem: 13

Bản dịch cuốn sách YouthNation: Building Remarkable Brands In a Youth-Driven Culture (YouthNation: Xây dựng thương hiệu nổi bật trong nền văn hóa hướng đến giới trẻ) của tác giả Matt Britton dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

YouthNation: Building Remarkable Brands In a Youth-Driven CultureYouthNation: Xây dựng thương hiệu nổi bật trong nền văn hóa hướng đến giới trẻ
Matt BrittonMatt Britton
YouthNation (2015) offers essential insights on modern-day youth – a generation, lifestyle and rising phenomenon that will be essential to any business’s success in the future. These blinks will teach you the ins and outs of YouthNation and help you build an up-to-date strategy for your company.YouthNation (2015) cung cấp những hiểu biết cần thiết về giới trẻ thời hiện đại - một thế hệ, lối sống và hiện tượng đang lên sẽ rất cần thiết cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào trong tương lai. Những điều chớp mắt này sẽ dạy bạn những hiểu biết sâu sắc về YouthNation và giúp bạn xây dựng chiến lược cập nhật cho công ty của mình.
Who determines the strength of a nation’s economy? Politicians? Middle-aged people in pinstripes? The global market? Not necessarily. In fact, it’s young people that hold massive, disruptive power for modern-day economies.Ai quyết định sức mạnh của nền kinh tế quốc gia? Chính trị gia? Người trung niên trong băng đô? Thị trường toàn cầu? Không hẳn. Trên thực tế, chính những người trẻ tuổi mới nắm giữ sức mạnh to lớn, có tính đột phá đối với các nền kinh tế hiện đại.
Together, the 80 million American citizens born between 1982 and 1998 form YouthNation. As a well-informed group, with fresh ideas, high-speed internet and all the necessary gadgets at their command, they have all they need to organize their own entertainment, exchange goods as they like and develop entirely new ways of social interaction. Without a revolution, they are transforming American culture, business and politics.Cùng với nhau, 80 triệu công dân Mỹ sinh từ năm 1982 đến 1998 thành lập YouthNation. Là một tổ chức có đầy đủ thông tin, với những ý tưởng mới mẻ, internet tốc độ cao và tất cả các tiện ích cần thiết theo lệnh của họ, họ có tất cả những gì họ cần để tổ chức giải trí theo ý mình, trao đổi hàng hóa theo ý thích và phát triển các cách tương tác xã hội hoàn toàn mới. Nếu không có một cuộc cách mạng, họ đang biến đổi văn hóa, kinh doanh và chính trị của Mỹ.
Accordingly, businesses have to become aware of the ideals and practices of YouthNation, and must adapt their own strategies in order to succeed. How? Learn more about it in this book summary.Theo đó, các doanh nghiệp phải nhận thức được lý tưởng và thực tiễn của YouthNation, và phải điều chỉnh các chiến lược của riêng mình để thành công. Làm sao? Tìm hiểu thêm về nó trong phần tóm tắt cuốn sách này.
In this summary of YouthNation by Matt Britton, you’ll also find outTrong phần tóm tắt này về YouthNation của Matt Britton, bạn cũng sẽ tìm hiểu
how a blackout at the Super Bowl helped sell billions of cookies;+ Vì sao một sự cố mất điện tại Super Bowl đã giúp bán được hàng tỷ chiếc bánh quy;
how hunting for experiences can prevent you from actually experiencing what you are doing; and+ cách tìm kiếm kinh nghiệm có thể ngăn bạn thực sự trải nghiệm những gì bạn đang làm;
why people with jobs will become a minority in the near future.+ tại sao những người có việc làm sẽ trở thành thiểu số trong tương lai gần.
YouthNation Key Idea #1: The youth of today don’t care about traditional status symbols.Ý tưởng chính của YouthNation # 1: Giới trẻ ngày nay không quan tâm đến các biểu tượng địa vị truyền thống.
If you’re from an older generation, you might remember that young people used to be motivated by the promise of status symbols and would work long and hard to buy a beautiful home or a cool car as soon as they could. But in the ‘90s, youth culture began aspiring to different symbols of status than their parents did.Nếu bạn thuộc thế hệ cũ, bạn có thể nhớ rằng những người trẻ tuổi từng bị thúc đẩy bởi những lời hứa về địa vị và sẽ làm việc chăm chỉ để mua một ngôi nhà đẹp hoặc một chiếc xe tuyệt vời ngay khi họ có thể. Nhưng trong thập niên 90, văn hóa thanh niên bắt đầu khao khát những biểu tượng địa vị khác với cha mẹ của họ.
An emerging hip-hop music scene and pop culture came together with a strong economy to deliver consumer goods to young people in a way they never had been before.Nền âm nhạc hip-hop mới nổi và văn hóa đại chúng ra đời cùng với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ để cung cấp hàng tiêu dùng cho giới trẻ theo cách mà họ chưa từng có trước đây.
For instance, one of the first status symbols to emerge in the early years of hip-hop came from the rap group Run-D.M.C. who, in 1986 released their hit song “My Adidas.” The song quickly earned them a multimillion-dollar endorsement deal from the shoe manufacturer as their sneakers exploded in popularity.Ví dụ, một trong những biểu tượng địa vị đầu tiên xuất hiện trong những năm đầu của hip-hop đến từ nhóm nhạc rap Run-D.M.C. người, vào năm 1986 đã phát hành bài hát hit của họ “My Adidas.” Bài hát nhanh chóng mang về cho họ một hợp đồng chứng thực trị giá hàng triệu đô la từ nhà sản xuất giày khi giày thể thao của họ trở nên phổ biến.
But another status symbol rose to prominence during the same period: logos. For example, companies like Gap and Abercrombie & Fitch began brazenly branding their outerwear with their companies’ symbols, and clothing became highly fashionable just because of the label it bore.Nhưng một biểu tượng trạng thái khác đã nổi lên trong cùng thời kỳ: logo. Ví dụ: các công ty như Gap và Abercrombie & Fitch bắt đầu xây dựng thương hiệu áo khoác ngoài với biểu tượng của công ty họ một cách trơ trẽn và quần áo trở nên thời trang chỉ vì nhãn hiệu mà nó mang.
However, that all changed with the financial collapse of 2008, after which material status symbols became less important to many. Young people were seeing their families suffer from the economic collapse and, as a result, lose interest in the material symbols of wealth that had once been so essential to their identities.Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi với sự sụp đổ tài chính năm 2008, sau đó các biểu tượng trạng thái vật chất trở nên ít quan trọng hơn đối với nhiều người. Những người trẻ tuổi đã chứng kiến ​​cảnh gia đình của họ phải gánh chịu sự suy sụp về kinh tế và kết quả là họ không còn hứng thú với những biểu tượng vật chất của sự giàu có đã từng rất thiết yếu đối với danh tính của họ.
After all, asking your parents to cough up $200 for a pair of Air Yeezys when they can barely pay their mortgage doesn’t exactly seem like a sensible idea.Rốt cuộc, yêu cầu cha mẹ của bạn chi 200 đô la cho một đôi Air Yeezys khi họ gần như không trả được khoản thế chấp của mình dường như không phải là một ý tưởng hợp lý.
YouthNation Key Idea #2: Today, status is defined by what you experience rather than what you buy.Ý tưởng chính của YouthNation # 2: Ngày nay, trạng thái được xác định bởi những gì bạn trải nghiệm hơn là những gì bạn mua.
So, if today’s young people aren’t enticed by material symbols of status, what are they looking for?Vì vậy, nếu những người trẻ ngày nay không bị lôi cuốn bởi những biểu tượng vật chất của địa vị, thì họ đang tìm kiếm điều gì?
They want an unforgettable experience right now.Họ muốn có một trải nghiệm khó quên ở hiện tại.
In recent years, a new metric and definition of status has developed, one that has little to do with material objects and everything to do with different experiences. Members of the YouthNation, Americans born between 1982 and 1998, are always looking to tell their friends about the things they’ve done. As a result, platforms like Instagram have become wildly successful as a means to share experiences online.Trong những năm gần đây, một thước đo và định nghĩa mới về địa vị đã phát triển, một thước đo và định nghĩa mới ít liên quan đến các đối tượng vật chất và mọi thứ liên quan đến những trải nghiệm khác nhau. Các thành viên của YouthNation, những người Mỹ sinh từ năm 1982 đến 1998, luôn muốn nói với bạn bè của họ về những điều họ đã làm. Kết quả là, các nền tảng như Instagram đã trở nên thành công rực rỡ như một phương tiện để chia sẻ trải nghiệm trực tuyến.
Not only that, but being constantly inundated by photos of their friends doing amazing things is making all Instagram users yearn for those experiences themselves. So, the game has changed from collecting sports cars in your garage to collecting exotic stamps in your passport.Không chỉ vậy, việc liên tục bị tràn ngập bởi những bức ảnh bạn bè của họ đang làm những điều tuyệt vời đang khiến tất cả người dùng Instagram khao khát được tự mình trải nghiệm những điều đó. Vì vậy, trò chơi đã thay đổi từ việc sưu tầm những chiếc xe thể thao trong nhà để xe sang thu thập những con dấu kỳ lạ trong hộ chiếu của bạn.
But is this trend a good thing or a bad thing?Nhưng xu hướng này là điều tốt hay điều xấu?
Well, it actually has both positive and negative effects. Because while there are definitely upsides to getting out into the world and experiencing life, the pressure to do so has had some negative impacts that need to be addressed by the likes of entertainers, teachers, parents and businesses.Chà, nó thực sự có cả tác động tích cực và tiêu cực. Bởi vì mặc dù chắc chắn có những điều thuận lợi khi bước ra thế giới và trải nghiệm cuộc sống, nhưng áp lực phải làm như vậy đã có một số tác động tiêu cực cần được giải quyết bởi những người thích giải trí, giáo viên, phụ huynh và doanh nghiệp.
For example, we’ve become so intent on documenting our experiences that we often don’t even experience them while they’re happening. Think of a person who is so excited to snap photos of the most beautiful views on his trip that he spends the whole journey with his eye glued to a viewfinder.Ví dụ: chúng ta đã trở nên có ý định ghi lại những trải nghiệm của mình đến mức chúng ta thường không trải nghiệm chúng trong khi chúng đang diễn ra. Hãy nghĩ đến một người rất hào hứng chụp những bức ảnh về những khung cảnh đẹp nhất trong chuyến đi của mình đến nỗi anh ta dành cả cuộc hành trình để dán mắt vào kính ngắm.
Or take the author, who had recently seen Coldplay in concert. At the show, the lead vocalist, Chris Martin, asked the audience to return the sea of smartphones he saw to their pockets, since the band was about to debut a song they had yet to release. The audience politely obeyed and something incredible happened: they actually experienced the music!Hoặc lấy tác giả, người gần đây đã xem Coldplay trong buổi hòa nhạc. Tại chương trình, giọng ca chính, Chris Martin, đã yêu cầu khán giả hãy cất điện thoại thông minh mà anh nhìn thấy vào túi, vì ban nhạc chuẩn bị ra mắt một bài hát mà họ chưa phát hành. Khán giả lịch sự tuân theo và một điều khó tin đã xảy ra: họ đã thực sự trải nghiệm âm nhạc!
YouthNation Key Idea #3: Present-day youth rent and share houses or cars rather than own them.Ý tưởng chính của YouthNation # 3: Thanh niên ngày nay thuê và chia sẻ nhà hoặc xe hơi thay vì sở hữu chúng.
Were you raised in a house that your family owned? Many Americans were, but in the future, buying a house might become an exception rather than a rule.Bạn có được nuôi dưỡng trong một ngôi nhà mà gia đình bạn sở hữu không? Nhiều người Mỹ đã từng như vậy, nhưng trong tương lai, việc mua nhà có thể trở thành một ngoại lệ hơn là một quy tắc.
Why?Tại sao?
Well, the financial crisis of 2008 forced young people to rethink housing. Mortgage lenders became averse to risk and therefore less eager to grant loans to young professionals. As a result, it became harder for young people to buy homes and they had to look to other housing options. In fact, between 1983 and 2013, home ownership among 18- to 34-year-olds dropped almost 20 percent!Chà, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã buộc những người trẻ tuổi phải suy nghĩ lại về nhà ở. Những người cho vay cầm cố trở nên không thích rủi ro và do đó ít mong muốn cấp các khoản vay cho các chuyên gia trẻ. Do đó, những người trẻ tuổi khó mua nhà hơn và họ phải tìm đến các lựa chọn nhà ở khác. Trên thực tế, từ năm 1983 đến 2013, tỷ lệ sở hữu nhà ở những người từ 18 đến 34 tuổi đã giảm gần 20%!
But houses aren’t the only thing affected – car ownership is also less popular.Nhưng nhà không phải là thứ duy nhất bị ảnh hưởng - việc sở hữu ô tô cũng ít phổ biến hơn.
The number of drivers between the ages of 16 and 24 has substantially decreased since 1997, and recently dropped below 70 percent for the first time since 1963. After all, why pay all the costs of insuring, parking and maintaining a car when you can rent one at a moment’s notice?Số lượng tài xế trong độ tuổi từ 16 đến 24 đã giảm đáng kể kể từ năm 1997 và gần đây đã giảm xuống dưới 70% lần đầu tiên kể từ năm 1963. Sau cùng, tại sao phải trả tất cả các chi phí bảo hiểm, đậu xe và bảo trì một chiếc xe hơi khi bạn có thể thuê một chiếc khi bạn cần?
So, the youth of today set out to find easier, less bureaucratic ways to share cars and apartments. Their search culminated in the emergence of two major tech companies:Vì vậy, giới trẻ ngày nay bắt đầu tìm những cách dễ dàng hơn, ít phức tạp hơn để chia sẻ xe hơi và căn hộ. Cuộc tìm kiếm của họ lên đến đỉnh điểm là sự xuất hiện của hai công ty công nghệ lớn:
The first is AirBnB, which lets any user rent their apartment or room to any other. Needless to say, it has really taken off: the site has over half a million active listings in almost 200 countries.Đầu tiên là AirBnB, cho phép bất kỳ người dùng nào thuê căn hộ hoặc phòng của họ cho bất kỳ người nào khác. Không cần phải nói, nó đã thực sự thành công: trang web có hơn nửa triệu căn phòng đang hoạt động ở gần 200 quốc gia.
The second is Uber, a ride-booking app that’s so easy, it’s making people question the desirability of car ownership. To get a ride using Uber you just set up an account once, open the app and push a button.Thứ hai là Uber, một ứng dụng đặt xe quá dễ dàng, khiến mọi người đặt câu hỏi về khả năng sở hữu xe hơi. Để có một chuyến đi bằng Uber, bạn chỉ cần thiết lập tài khoản một lần, mở ứng dụng và nhấn nút.
After getting picked up and arriving at your destination, you just get out without the hassle of signatures or awkward tips, and everything is billed to your credit card.Sau khi được đón và đến nơi, bạn chỉ cần ra ngoài mà không gặp rắc rối về chữ ký hay lời khuyên khó xử, và mọi thứ đều được tính vào thẻ tín dụng của bạn.
Both companies have excelled because of their easy to use services built for mobile devices, and other companies are following suit. The so-called Uberization of the economy is reaching every economic sector, from food delivery to cleaning.Cả hai công ty đều xuất sắc nhờ các dịch vụ dễ dàng sử dụng được xây dựng cho các thiết bị di động và các công ty khác cũng đang làm theo. Cái gọi là Uberization của nền kinh tế đang đến với mọi ngành kinh tế, từ giao thực phẩm đến dọn dẹp.
YouthNation Key Idea #4: Traditional companies need to adapt to the changing nature of consumption.Ý tưởng chính của YouthNation # 4: Các công ty truyền thống cần phải thích ứng với sự thay đổi của bản chất tiêu dùng.
So, young people’s consumption habits have changed and so has the economy. Nowadays young people do everything from dating to exchanging money faster and more easily through the power of the peer-to-peer economy. This also means that an increasing number of the products and services that YouthNation is consuming are coming from their peers instead of businesses.Vì vậy, thói quen tiêu dùng của giới trẻ đã thay đổi và nền kinh tế cũng vậy. Ngày nay, những người trẻ tuổi làm mọi thứ, từ hẹn hò đến trao đổi tiền bạc nhanh hơn và dễ dàng hơn thông qua sức mạnh của nền kinh tế ngang hàng. Điều này cũng có nghĩa là ngày càng có nhiều sản phẩm và dịch vụ mà YouthNation đang tiêu thụ đến từ các đồng nghiệp của họ thay vì từ các doanh nghiệp.
This trend is in large part due to the connective power of the internet, which allows all consumers to buy and sell anything they want directly to one another. The result is a disruption of every industry that stands in its path.Xu hướng này một phần lớn là do sức mạnh kết nối của Internet, cho phép tất cả người tiêu dùng mua và bán bất cứ thứ gì họ muốn trực tiếp cho nhau. Kết quả là sự gián đoạn của mọi ngành công nghiệp cản đường của nó.
Just think about it: why would you buy a camera at a store when you can get a brand new one on eBay for a fraction of the cost?Chỉ cần nghĩ về nó: tại sao bạn lại mua một chiếc máy ảnh tại một cửa hàng khi bạn có thể mua một chiếc mới tinh trên eBay với một phần nhỏ chi phí?
Given this shift, corporate America will need to reinvent itself if it’s going to meet the changes brought along by the peer-to-peer economy. For instance, a recent study conducted by UC Berkeley found that just a single shared car entering the marketplace can mean lost auto sales of over $270,000. So, to survive, traditional corporations will need to adapt to a consumer base that favors access over ownership.Với sự thay đổi này, doanh nghiệp Mỹ sẽ cần phải tự thay đổi nếu họ muốn đáp ứng những thay đổi do nền kinh tế ngang hàng mang lại. Ví dụ, một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi UC Berkeley cho thấy rằng chỉ cần một chiếc xe ô tô chia sẻ duy nhất tham gia thị trường có thể đồng nghĩa với việc doanh số bán ô tô bị mất hơn 270.000 đô la. Vì vậy, để tồn tại, các tập đoàn truyền thống sẽ cần phải thích ứng với cơ sở người tiêu dùng ủng hộ quyền tiếp cận hơn quyền sở hữu.
How?Làm cách nào?
Well, to retain old clients and attract new ones in spite of changes in the economy, companies need to offer their customers new ways to share, connect and conduct business with each other. Several companies have already caught up with the trend and have fostered successful partnerships or investments that bring their business models into the peer-to-peer economy.Vâng, để giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới bất chấp những thay đổi của nền kinh tế, các công ty cần cung cấp cho khách hàng những cách thức mới để chia sẻ, kết nối và tiến hành kinh doanh với nhau. Một số công ty đã bắt kịp xu hướng và đã thúc đẩy các mối quan hệ đối tác hoặc đầu tư thành công để đưa mô hình kinh doanh của họ vào nền kinh tế ngang hàng.
In 2014, Ikea came together with AirBnB to give the home-sharing site’s users the option to spend the night in Ikea’s Sydney, Australia store. Another great example is Ford, which now offers a discount on its Explorer SUV to Uber and Lyft drivers.Vào năm 2014, Ikea đã hợp tác với AirBnB để cung cấp cho người dùng của trang web chia sẻ nhà tùy chọn qua đêm tại cửa hàng Ikea ở Sydney, Úc. Một ví dụ tuyệt vời khác là Ford, hiện đang giảm giá xe Explorer SUV cho các tài xế Uber và Lyft.
YouthNation Key Idea #5: The people power of the internet is radically changing business as usual.Ý tưởng chính của YouthNation # 5: Sức mạnh con người của Internet đang thay đổi hoàn toàn hoạt động kinh doanh như bình thường.
Today, when practically everyone has internet access, it’s easy to build a community of people who live all over the world. But as we’ve seen, the definition of a community isn’t the only thing the internet is changing – it’s also fundamentally altering the nature of business too. A great example is the rise of crowdsourcing, a tool for tapping into the knowledge and talent of people all over the world.Ngày nay, khi hầu như tất cả mọi người đều có quyền truy cập Internet, thật dễ dàng để xây dựng một cộng đồng gồm những người sống trên khắp thế giới. Nhưng như chúng ta đã thấy, định nghĩa về cộng đồng không phải là điều duy nhất mà Internet đang thay đổi - về cơ bản nó cũng thay đổi bản chất của hoạt động kinh doanh. Một ví dụ tuyệt vời là sự gia tăng của nguồn cung ứng cộng đồng, một công cụ để khai thác kiến ​​thức và tài năng của mọi người trên khắp thế giới.
Crowdsourcing is actually a legitimate and extremely cost-effective way of doing business for everyone from the largest corporations to one-person operations. Whether it’s the design of a logo, data entry, real-time feedback or advice on advertising concepts, freelancers and volunteers are now an essential force in practically every industry.Crowdsourcing thực sự là một cách kinh doanh hợp pháp và cực kỳ hiệu quả về chi phí cho tất cả mọi người, từ các tập đoàn lớn nhất đến hoạt động của một người. Cho dù đó là thiết kế logo, nhập dữ liệu, phản hồi thời gian thực hay lời khuyên về các khái niệm quảng cáo, các dịch giả tự do và tình nguyện viên hiện là lực lượng thiết yếu trong thực tế mọi ngành.
So, while crowdsourcing might seem like a strategy for small businesses and start-ups, it actually applies to everyone. For instance, General Electric recently ran into a problem when the brackets on their newly designed, high-powered jet engine were too heavy to maintain optimal fuel efficiency.Vì vậy, mặc dù nguồn cung ứng cộng đồng có vẻ giống như một chiến lược cho các doanh nghiệp nhỏ và các công ty khởi nghiệp, nhưng nó thực sự áp dụng cho tất cả mọi người. Ví dụ, General Electric gần đây đã gặp sự cố khi các giá đỡ trên động cơ phản lực công suất cao được thiết kế mới của họ quá nặng để duy trì hiệu suất nhiên liệu tối ưu.
To solve their issue, the company sought out a relatively unknown internet company named GrabCAD, which boasts the talent of over one million engineers and specialists. General Electric hosted a contest that offered a $7,000 reward for solutions to their problem; $7,000 being a pittance to their normal research and development expenses.Để giải quyết vấn đề của họ, công ty đã tìm kiếm một công ty internet tương đối ít người biết tên là GrabCAD, công ty tự hào với tài năng của hơn một triệu kỹ sư và chuyên gia. General Electric đã tổ chức một cuộc thi với phần thưởng 7.000 đô la cho các giải pháp cho vấn đề của họ; 7.000 đô la là một khoản tương đương với chi phí nghiên cứu và phát triển thông thường của họ.
Then, after looking over more than 1,000 entries, the company gave the prize to a young Indonesian engineer whose insight reduced the bracket’s weight from five pounds to a measly 0.72 pounds!Sau đó, sau khi xem xét hơn 1.000 bài dự thi, công ty đã trao giải thưởng cho một kỹ sư trẻ người Indonesia, người có giải pháp xuất sắc đã giảm trọng lượng của khung từ 5 pound xuống còn 0,72 pound!
But crowdsourcing isn’t only good for gathering knowledge, it’s also great for fundraising. In fact, crowdfunding is sweeping the world as a financing solution to everything from personal loans to start-up launches, all while disrupting the traditional structures of venture capital and banking.Nhưng nguồn cung ứng cộng đồng không chỉ tốt để thu thập kiến ​​thức mà còn rất tốt để gây quỹ. Trên thực tế, huy động vốn từ cộng đồng đang lan rộng khắp thế giới như một giải pháp tài trợ cho mọi thứ, từ các khoản vay cá nhân đến các hoạt động khởi nghiệp, đồng thời phá vỡ cấu trúc truyền thống của đầu tư mạo hiểm và ngân hàng.
For instance, Kickstarter, founded in 2009, has become the platform for crowdfunding in all creative industries. The site is simple: people present their ideas to the online community with a fundraising goal and an explanation of how they’ll spend the money. Only if and when the goal is reached are the individual contributors charged.Ví dụ, Kickstarter, được thành lập vào năm 2009, đã trở thành nền tảng để huy động vốn từ cộng đồng trong tất cả các ngành công nghiệp sáng tạo. Trang web rất đơn giản: mọi người trình bày ý tưởng của họ với cộng đồng trực tuyến với mục tiêu gây quỹ và giải thích về cách họ sẽ tiêu tiền. Chỉ khi và khi đạt được mục tiêu, các cá nhân đóng góp mới bị tính phí.
YouthNation Key Idea #6: Freelancing is the employment style of the near future.Ý tưởng chính của YouthNation # 6: Làm việc tự do là phong cách làm việc của tương lai gần.
As you now know, the modern economy is developing an increasing number of ways for people across the globe to support themselves by freelancing. With countless new employment opportunities, easy access to tools and training and a technologically connected world in which the next job is just a tweet away, it’s clear that we’re transforming into a society of free agents.Như bạn đã biết, nền kinh tế hiện đại đang phát triển ngày càng nhiều cách để mọi người trên toàn cầu hỗ trợ bản thân bằng cách làm việc tự do. Với vô số cơ hội việc làm mới, khả năng tiếp cận dễ dàng với các công cụ và đào tạo cũng như một thế giới công nghệ được kết nối trong đó công việc tiếp theo chỉ là một tweet, rõ ràng là chúng ta đang chuyển đổi thành một xã hội của các đại lý tự do.
In fact, a recent study conducted by Edelman Berland found that a whopping 53 million Americans are currently engaged in some form of freelance work. That’s over a third of the country’s workforce!Trên thực tế, một nghiên cứu gần đây do Edelman Berland thực hiện đã phát hiện ra rằng con số khổng lồ 53 triệu người Mỹ hiện đang tham gia vào một số hình thức làm việc tự do. Đó là hơn một phần ba lực lượng lao động của đất nước!
As a result, freelancers are making a huge impact, producing $700 billion in wages for the American economy – and 38 percent of these independent contractors are millennials. Slowly but surely, the prospect of devoting your whole career to a single company is becoming less appealing.Kết quả là, những người làm nghề tự do đang tạo ra tác động to lớn, tạo ra 700 tỷ đô la tiền lương cho nền kinh tế Mỹ - và 38% trong số các nhà thầu độc lập này là thế hệ millennials. Từ từ nhưng chắc chắn, viễn cảnh cống hiến toàn bộ sự nghiệp của bạn cho một công ty duy nhất đang trở nên kém hấp dẫn hơn.
While people used to stick with one job to collect more retirement savings through social security benefits, the game appears to be changing to one in which people strive to earn as much as possible to secure their own retirements.Trong khi mọi người từng gắn bó với một công việc để kiếm thêm tiền tiết kiệm hưu trí thông qua các phúc lợi an sinh xã hội, trò chơi dường như đang thay đổi thành một công việc trong đó mọi người cố gắng kiếm càng nhiều càng tốt để đảm bảo thời gian nghỉ hưu của chính họ.
Over the last 25 years, the proportion of private wage-earning and salaried employees that have joined traditional benefits plans has almost been cut in half, and now stands at just 20 percent of all workers.Trong 25 năm qua, tỷ lệ nhân viên làm công ăn lương và làm công ăn lương tư nhân tham gia các kế hoạch phúc lợi truyền thống gần như đã bị cắt giảm một nửa và hiện chỉ còn 20% trên tổng số người lao động.
But that’s not all that’s changing with the new peer-driven economy – it’s also producing a greater degree of independence. As the YouthNation expands to make up the majority of the working adult population, the community values it holds and beliefs it stands by, like a desire for flexibility, will dramatically shift the economy toward one of self-employment.Nhưng đó không phải là tất cả những gì thay đổi với nền kinh tế đồng đẳng mới - nó còn tạo ra mức độ độc lập cao hơn. Khi YouthNation mở rộng để chiếm phần lớn dân số trưởng thành đang làm việc, cộng đồng đánh giá cao nó và niềm tin mà nó tồn tại, giống như mong muốn về sự linh hoạt, sẽ thay đổi đáng kể nền kinh tế sang hướng tự doanh.
For instance, the US Bureau of Labor Statistics has reported that millennials make up 36 percent of the current workforce; in ten years that number will jump to 75 percent! This means that in the near future, individual workers will likely be trading in jobs and employers for projects and clients.Ví dụ, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã báo cáo rằng thế hệ millennials chiếm 36% lực lượng lao động hiện tại; trong mười năm nữa con số đó sẽ tăng lên 75 phần trăm! Điều này có nghĩa là trong tương lai gần, người lao động cá nhân có thể sẽ kinh doanh công việc và người sử dụng lao động cho các dự án và khách hàng.
YouthNation Key Idea #7: Social media, done right, can launch your product to unforeseen heights.Ý tưởng chính của YouthNation # 7: Phương tiện truyền thông xã hội, được thực hiện đúng cách, có thể đưa sản phẩm của bạn lên một tầm cao không lường trước được.
In the ‘60s, making an impact in advertising meant securing your product an ad during primetime TV. But social media has made expensive ad slots a thing of the past by opening up countless opportunities for you to make your message stick.Vào những năm 60, tạo tác động trong quảng cáo có nghĩa là đảm bảo sản phẩm của bạn có quảng cáo trong giờ vàng truyền hình. Nhưng phương tiện truyền thông xã hội đã biến các vị trí quảng cáo đắt đỏ trở thành dĩ vãng bằng cách mở ra vô số cơ hội để bạn làm cho thông điệp của mình gắn bó với khách hàng.
In fact, in this day and age you can run a hugely successful marketing campaign using nothing but social media. For instance, do you remember the Super Bowl blackout in 2012?Trên thực tế, trong thời đại ngày nay, bạn có thể thực hiện một chiến dịch tiếp thị cực kỳ thành công mà không cần dùng đến mạng xã hội. Ví dụ, bạn có nhớ trận Super Bowl mất điện vào năm 2012 không?
Oreo jumped on the opportunity to tweet a simple image of a backlit Oreo that read, “Power Out? No problem. You can still Dunk in the Dark.” The result of this post, costing not one penny of media support, earned the company over 525 million clicks across 100 different countries. Not only that, but this one little tweet became the symbol of a widespread change in advertising: it was the first time ever that the top Super Bowl ad didn’t even run on TV!Oreo đã chớp lấy cơ hội để tweet một hình ảnh đơn giản về chiếc Oreo có đèn nền với nội dung “Power Out? Không vấn đề gì. Có thể bạn sẽ cứ mãi chìm trong tăm tối thôi.“ Kết quả của bài đăng này, không tốn một xu hỗ trợ truyền thông, đã mang về cho công ty hơn 525 triệu lượt nhấp trên 100 quốc gia khác nhau. Không chỉ vậy, một dòng tweet nhỏ này đã trở thành biểu tượng của sự thay đổi rộng rãi trong lĩnh vực quảng cáo: đây là lần đầu tiên quảng cáo Super Bowl hàng đầu thậm chí không chạy trên TV!
However, millions of different messages are circulating on the internet and vying for attention. Your message is useless unless it gets to the right people at the right time. So, to take your message viral you need to attract the right supporters.Tuy nhiên, hàng triệu thông điệp khác nhau đang lan truyền trên internet và tranh giành sự chú ý. Thông điệp của bạn là vô dụng trừ khi nó đến đúng người vào đúng thời điểm. Vì vậy, để thông điệp của bạn lan truyền, bạn cần phải thu hút những người ủng hộ phù hợp.
The one thing that gives you tremendous power on social media is a base of people that capture the interest of many others. If you can get people like this to back your product, countless others will follow suit and it won’t cost you a thing.Một điều mang lại cho bạn sức mạnh to lớn trên mạng xã hội là dựa vào những người thu hút được sự quan tâm của nhiều người khác. Nếu bạn có thể khiến những người như thế này ủng hộ sản phẩm của bạn, thì vô số người khác sẽ làm theo và bạn sẽ không mất một khoản phí nào.
For example, remember that viral video Gangnam Style by South Korean pop star Psy?Hãy nhớ lại video lan truyền Gangnam Style của ngôi sao nhạc pop Hàn Quốc Psy?
It’s gotten over 2 billion views, making it one of the most watched pieces of entertainment ever. While the video’s rise to stratospheric fame might appear to have occurred by chance, it was actually due to a carefully planned internet marketing campaign.Video đã nhận được hơn 2 tỷ lượt xem, trở thành một trong những tác phẩm giải trí được xem nhiều nhất từ ​​trước đến nay. Mặc dù sự nổi tiếng của video có thể xuất hiện một cách tình cờ, nhưng đó thực sự là do một chiến dịch tiếp thị trên internet được lên kế hoạch cẩn thận.
Here’s what happened:Đây là những gì đã xảy ra:
When the video started to gain traction in South Korea, Psy enlisted American mega-manager Scooter Braun, whose client list includes Justin Bieber. Braun instrumentalized Bieber’s social media fan base to promote Psy, thereby summoning the powerful interest of millions of “Beliebers.”Khi video bắt đầu thu hút được sức hút ở Hàn Quốc, Psy đã mời người quản lý lớn người Mỹ Scooter Braun, người có danh sách khách hàng bao gồm Justin Bieber. Braun đã tạo công cụ dựa vào những người hâm mộ trên mạng xã hội của Bieber để quảng bá Psy, qua đó thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của hàng triệu “Beliebers”.
In Review: YouthNation Book SummaryBạn đang đọc bài tóm tắt sách YouthNation dịch bởi dichsach.club
The key message in this book:Thông điệp chính trong cuốn sách này:
The technological revolution has transformed the economy into one driven by youth, which has meant a complete disruption of the marketing strategies of the past. It’s therefore essential to understand the driving forces of the new economy: a group known as YouthNation.Cuộc cách mạng công nghệ đã biến nền kinh tế thành một nền kinh tế được thúc đẩy bởi tuổi trẻ, điều này đồng nghĩa với việc phá vỡ hoàn toàn các chiến lược tiếp thị trong quá khứ. Do đó, điều cần thiết là phải hiểu các động lực của nền kinh tế mới: một nhóm được gọi là YouthNation.
Suggested further reading: Paid Attention by Faris YakobĐề xuất đọc thêm: Chú ý trả phí của Faris Yakob
How can you get people interested in your brand in an age of ad-blockers, vanishing attention spans and colossal consumer choice? Paid Attention (2015) discusses the fast-changing media landscape, and maps out strategies for success that reach beyond banner placement and pop-ups.Làm thế nào bạn có thể khiến mọi người quan tâm đến thương hiệu của bạn trong thời đại quảng cáo bị chặn, mất dần sự chú ý và sự lựa chọn khổng lồ của người tiêu dùng? Paid Attention (2015) thảo luận về bối cảnh truyền thông thay đổi nhanh chóng và vạch ra các chiến lược để đạt được thành công vượt ra ngoài vị trí biểu ngữ và cửa sổ bật lên.
youthnation.txt · Last modified: 2021/05/07 23:21 by editor