User Tools

Site Tools


walmart_key_insights_practical_lessons_world_largest_retailer

Walmart: Key Insights and Practical Lessons from the World's Largest Retailer Tiếng Việt

Lượt xem: 4

Bản tóm tắt cuốn sách Walmart: Key Insights and Practical Lessons from the World's Largest Retailer (Walmart: Thông tin chi tiết chính và bài học thực tế từ nhà bán lẻ lớn nhất thế giới) của tác giả Natalie Berg và Bryan Roberts dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịch Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Walmart: Thông tin chi tiết chính và bài học thực tế từ nhà bán lẻ lớn nhất thế giớiWalmart: Key Insights and Practical Lessons from the World's Largest Retailer
Natalie Berg và Bryan RobertsNatalie Berg and Bryan Roberts
Trong Walmart (2012), các tác giả Natalie Berg và Bryan Roberts chia sẻ những hiểu biết và nguyên tắc kinh doanh chính của công ty đã tiết lộ cách nó trở thành nhà bán lẻ lớn nhất thế giới. Xem xét thành công chưa từng có của nhà bán lẻ, các tác giả cũng thảo luận về những thách thức trong tương lai của Walmart.In Walmart (2012), authors Natalie Berg and Bryan Roberts share key insights and business principles from the company that reveal how it became the biggest retailer in the world. Examining the retailer’s unprecedented success, the authors also discuss Walmart’s future challenges.
Walmart không chỉ là một nhà bán lẻ; nó là một hiện tượng. Nếu Walmart là một quốc gia, thì GDP của nó sẽ lớn hơn của Na Uy. Công ty là nhà tuyển dụng thương mại lớn nhất thế giới; và nó chỉ quản lý ít người hơn một chút so với quân đội Trung Quốc.Walmart is not just a retailer; it is a phenomenon. If Walmart were a country, its GDP would be greater than Norway’s. The company is the world’s largest commercial employer; and it manages just slightly fewer people than does the Chinese military.
Tuy nhiên, làm thế nào Walmart, một công ty với hàng trăm tỷ đô la lợi nhuận mỗi năm, đảm bảo vị trí trên thị trường và thành công của nó?Yet how did Walmart, a company with hundreds of billions of dollars in profits each year, secure its market position and its success?
Bản tóm tắt cuốn sách này khiến bạn phải chờ đợi để theo dõi sự phát triển vượt bậc của công ty, giải thích cách kết hợp hiệu quả và tuyệt vời giữa công nghệ, quản lý và chiến lược đã tạo nên Walmart như ngày nay. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ thấy rằng những gì đi lên có thể đi xuống - và những thách thức khó khăn nhất của Walmart đang ở phía trước. This book summary put you ringside to watch the company’s stratospheric rise, explaining how an efficient and masterful combination of technology, management and strategy made Walmart what it is today. Yet you’ll see too that what goes up can come down – and that Walmart’s toughest challenges are ahead of it.
Trong phần tóm tắt này về Walmart của Natalie Berg và Bryan Roberts, bạn sẽ khám pháIn this summary of Walmart by Natalie Berg and Bryan Roberts, you’ll discover
tại sao trong khi đàm phán, bạn nên đi xuồng với kẻ thù của bạn;why during negotiations you should go canoeing with your enemy;
dâu tây Pop-Tarts đã giúp Florida đối phó với một cơn bão như thế nào; vàhow strawberry Pop-Tarts helped Florida cope with a hurricane; and
tại sao trong tương lai gần Walmart có thể thắng lớn hoặc thất bại thảm hại.why Walmart may in the near future either win big or fail miserably.
Ý tưởng chính của Walmart # 1: Walmart cung cấp giá thấp bằng cách tăng quy mô và tập trung vào hiệu quả một cách tàn nhẫn.Walmart Key Idea #1: Walmart delivers low prices by increasing scale and ruthlessly focusing on efficiency.
Làm thế nào mà Walmart trở thành nhà bán lẻ lớn nhất thế giới? Có hai nguyên tắc cốt lõi chịu trách nhiệm cho sự thành công của công ty: giá thấp và lựa chọn rộng rãi.How did Walmart become the largest retailer in the world? There are two core principles responsible for the company’s success: low prices and broad selection.
Hãy bắt đầu với giá cả. Chính sách giá của Walmart nổi tiếng theo đúng nghĩa của nó. Chính sách của công ty được gọi là EDLP - Giá thấp mỗi ngày - và Walmart làm việc chăm chỉ để thực hiện lời hứa đó.Let’s start with price. Walmart’s pricing policy is famous in its own right. The company’s policy is called EDLP – Every Day Low Prices – and Walmart works hard to deliver on that promise.
Nhưng làm thế nào để họ quản lý để làm như vậy?But how do they manage to do so?
Nói một cách ngắn gọn, hiệu quả. Walmart tàn nhẫn trong việc thực hiện mọi biện pháp có thể để cắt giảm chi phí và hạ giá của nó.In a word, efficiency. Walmart is ruthless in taking every possible measure to cut its costs and lower its prices.
Đây chỉ là một ví dụ: Vào đầu những năm 1990, chất khử mùi được đóng gói trong hộp các tông. Walmart coi đây là một khoản chi phí không cần thiết, vì việc đóng gói thêm chiếm không gian kệ quý giá và lãng phí nhiên liệu trong quá trình vận chuyển, khiến việc vận chuyển trở nên tốn kém hơn. Vì vậy, Walmart đã yêu cầu các nhà cung cấp chất khử mùi bán sản phẩm của họ mà không có hộp. Và kết quả là, nhà bán lẻ đã tiết kiệm được 5 xu cho mỗi sản phẩm khử mùi được bán ra!Here’s just one example: In the early 1990s, deodorant was packaged in cardboard boxes. Walmart saw this as an unnecessary cost, as the extra packaging took up precious shelf space and wasted fuel in transport, making shipping more costly. So Walmart asked deodorant suppliers to sell their products without boxes. And as a result, the retailer saved 5 cents on every deodorant sold!
Quy mô cũng đóng một vai trò quan trọng trong cam kết giá thấp của Walmart. Mua và bán khối lượng hàng hóa cao hơn cho phép công ty giảm giá.Scale also plays an important role in Walmart’s commitment to low prices. Buying and selling higher volumes of goods allow the company to reduce prices.
Điều này có vẻ phản trực giác, ở chỗ chúng ta thường cho rằng bán sản phẩm với giá thấp hơn dẫn đến lợi nhuận thấp hơn. Nhưng điều đó không nhất thiết đúng, như Walmart biết rõ.This may seem counterintuitive, in that we typically assume that selling a product at a lower price leads to lower profits. But that’s not necessarily true, as Walmart knows well.
Giả sử bạn mua một món hàng với giá 60 xu và bán nó với giá 1 đô la thay vì 1,20 đô la. Bằng cách định giá mặt hàng thấp hơn, bạn sẽ bán được số lượng mặt hàng nhiều gấp ba lần. Vì vậy, mặc dù bạn kiếm được ít hơn trên mỗi mặt hàng, nhưng bạn kiếm được nhiều hơn về tổng thể.Let’s say you buy an item for 60 cents and sell it for $1, rather than $1.20. By pricing the item lower, you’ll sell three times as many items. So although you’re earning less per item, you earn more overall.
Cũng cần lưu ý rằng có một lợi thế khác để mở rộng quy mô. Trong trường hợp của Walmart, càng lớn, nó càng có nhiều khả năng thương lượng với các nhà cung cấp. Walmart có ảnh hưởng trên thị trường đến nỗi các nhà cung cấp không thể không đặt sản phẩm của họ trên kệ của nhà bán lẻ.It’s also worth noting that there’s another advantage to scale. In Walmart’s case, the larger it becomes, the more bargaining power it has with suppliers. Walmart has such market clout that suppliers simply can’t afford not to place their products on the retailer’s shelves.
Do đó, các nhà cung cấp bán cho Walmart với giá thấp hơn, điều này cho phép nhà bán lẻ chuyển khoản tiết kiệm cho khách hàng.Thus, suppliers sell to Walmart at lower prices, which allows the retailer to pass on the savings to customers.
Ý tưởng chính của Walmart # 2: Cuộc đảo chính của Walmart nhằm nhận ra rằng các cộng đồng nông thôn đang bị các cửa hàng bán lẻ phục vụ quá mức.Walmart Key Idea #2: Walmart’s coup was to recognize that rural communities were being underserved by retail outlets.
Bạn đã bao giờ ghé thăm một cửa hàng Walmart chưa? Bạn sẽ không khỏi kinh ngạc trước sự đồ sộ của chính cửa hàng, những lối đi vô tận của hàng hóa. Một Siêu trung tâm Walmart điển hình mang khoảng 100.000 sản phẩm trong một không gian rộng 54.000 foot vuông. Nói cách khác, các loại hàng hóa bán lẻ của Walmart là không có đối thủ ngang hàng.Have you ever visited a Walmart store? You can’t help but be astounded by the enormity of the store itself, the endless aisles of goods. A typical Walmart Supercenter carries around 100,000 products in a 54,000 square-foot space. In other words, Walmart’s assortment of retail goods is without peer.
Điều này đặc biệt đáng kinh ngạc nếu bạn cho rằng Walmart lần đầu tiên bắt đầu hoạt động ở hầu hết các vùng nông thôn của Hoa Kỳ. Công ty đã mở cửa hàng đầu tiên tại thị trấn nhỏ Rogers, Arkansas.This is especially astonishing if you consider that Walmart first got its start in mostly rural areas of the United States. The company opened its first store in the small town of Rogers, Arkansas.
Đó là loại chiến lược kinh doanh nào, mở ở một tiền đồn nông thôn?What sort of business strategy is that, opening in a rural outpost?
Ban lãnh đạo Walmart nhận ra rằng các khu vực nông thôn, thường có thu nhập thấp bị các chuỗi bán lẻ khác bỏ quên. Sự khôn ngoan của các công ty thông thường cho rằng trừ khi có 50.000 người tiêu dùng tiềm năng trong một khu vực chung, thì một cửa hàng lớn sẽ không thu được lợi nhuận.Walmart management realized that rural, often low-income areas were neglected by other retail chains. Conventional corporate wisdom assumes that unless there are 50,000 potential consumers in a general area, a big store won’t turn a profit.
Do đó, các khu vực nông thôn bị phụ thuộc vào các cửa hàng bán lẻ địa phương nhỏ hơn, chuyên cung cấp một số sản phẩm hạn chế và đóng cửa vào Chủ nhật, để khởi động.Thus rural areas were left dependant on smaller, local retail stores that carried a limited range of products and closed on Sundays, to boot.
Nhưng Walmart đã chứng minh rằng một nhà bán lẻ khổng lồ thuộc sở hữu của tập đoàn không chỉ có thể tồn tại mà còn phát triển mạnh ở các vùng nông thôn. Walmart realized that customers would be willing to drive 70 miles or more to buy a significantly discounted lawn mower, for instance. Bằng cách cung cấp nhiều loại hàng hóa đáp ứng mọi nhu cầu có thể, Walmart có thể tiếp cận những khách hàng sống ở cả gần và xa.But Walmart proved that a giant corporate-owned retailer could not only survive but thrive in rural areas. Walmart realized that customers would be willing to drive 70 miles or more to buy a significantly discounted lawn mower, for instance. By carrying a broad assortment of goods catering to every possible need, Walmart could reach customers who lived both near and far.
Walmart cũng giới thiệu nhãn hiệu riêng của mình, chẳng hạn như Sam's Choice, để bán cùng với các thương hiệu quốc gia nổi tiếng. Các sản phẩm nhãn hiệu riêng về cơ bản tương đương với các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng ít tốn kém hơn, do chi phí quảng cáo và tiếp thị được giảm đáng kể.Walmart also introduced its own private labels, such as Sam’s Choice, to sell alongside popular national brands. Private label products are essentially equivalent to well-known brands but are less expensive, as the costs of advertising and marketing are considerably reduced.
Cần lưu ý rằng mặc dù có nhiều loại sản phẩm mang lại lợi ích cho Walmart, nhưng có một nhược điểm là có quá nhiều sự lựa chọn. Đó là, khách hàng có thể bị choáng ngợp và hậu quả là không mua được gì cả.It’s worth noting that although having a broad assortment of products benefits Walmart, there’s a drawback to having too much choice. That is, customers might get overwhelmed and consequently buy nothing at all.
Đôi khi ít lại hơn! Ví dụ, khi Walmart Canada loại bỏ hai nhãn hiệu bơ đậu phộng khỏi kệ hàng của mình, doanh số bán hàng của ba nhãn hiệu còn lại đã tăng lên.Sometimes less is more! For instance, when Walmart Canada removed two peanut butter brands from its shelves, sales of the remaining three brands rose.
Ý tưởng chính của Walmart # 3: Walmart loại bỏ những người trung gian và phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp.Walmart Key Idea #3: Walmart eliminated middlemen and developed close, collaborative relationships with suppliers.
Một yếu tố khác làm nên thành công của Walmart là cách tiếp cận của nó trong việc hợp tác với các nhà cung cấp.Another factor that makes Walmart successful is its approach in working with suppliers.
Không giống như nhiều nhà bán lẻ khác, Walmart không làm việc với những người trung gian. Chính sách này được đưa ra dưới sự thúc giục của Sam Walton, người sáng lập Walmart, người luôn coi thường các nhà phân phối.Unlike many other retailers, Walmart doesn’t work with middlemen. This policy came at the urging of Walmart founder Sam Walton, who disdained distributors.
Ông lý luận rằng những người trung gian không tạo ra bất cứ thứ gì có giá trị mà chỉ đơn giản là được trả tiền để bán các sản phẩm do người khác sản xuất. Walton đã phỏng đoán đúng rằng bằng cách thương lượng trực tiếp với các nhà sản xuất, nhà bán lẻ có thể tiết kiệm tiền.Middlemen weren’t creating anything of value, he reasoned, but were simply getting paid to sell products produced by someone else. Walton rightly surmised that by bargaining directly with manufacturers, the retailer could save money.
Do đó, Walmart đã phát triển khả năng chuỗi cung ứng của riêng mình và xây dựng mối quan hệ trực tiếp với các nhà cung cấp.Thus Walmart developed its own supply chain capabilities and cultivated direct relationships with vendors.
Tuy nhiên, trong những ngày đầu, điều này không dễ dàng. Các cuộc đàm phán của Walmart với các nhà cung cấp diễn ra rất tàn nhẫn, mỗi bên đều phải chiến đấu với nhau để có được thỏa thuận tốt hơn.In the early days, however, this wasn’t easy. Walmart’s negotiations with suppliers were ruthless, with each party fighting tooth and nail to get the better deal.
Nhưng điều này đã thay đổi vào một ngày nọ, khi Walton đang đi chèo thuyền với bạn bè. Khi nó xảy ra, phó chủ tịch của Procter & Gamble, một nhà sản xuất hàng tiêu dùng, cũng đã được mời. Trong quá trình trò chuyện thân thiện, cả hai nhận ra rằng họ có cùng mục tiêu - đó là tạo ra trải nghiệm tốt nhất có thể cho người tiêu dùng - nhưng lại có những cách khác nhau để đạt được điều đó.But this changed one day, as Walton was on a canoeing trip with friends. As it happened, the vice president of Procter & Gamble, a consumer goods manufacturer, had also been invited. Over the course of a friendly conversation, the two realized they had the same objective – that is, creating the best possible experience for the consumer – yet had different ways of achieving it.
Họ cũng thảo luận về thực tế rằng Walmart và Procter & Gamble đang hoạt động với sự tin tưởng lẫn nhau về cơ bản là không có và giao tiếp trần trụi.They also discussed the fact that Walmart and Procter & Gamble were operating with basically zero mutual trust and barebones communication.
Để thay đổi tình hình theo hướng tốt hơn, hai nhà quản lý đã thành lập một nhóm Walmart / P & G để cải thiện giao tiếp và cộng tác giữa các công ty của họ.To change the situation for the better, the two managers created a Walmart/P&G team to improve communication and collaboration between their companies.
Những mối quan hệ thân thiết với nhà cung cấp này cuối cùng đã trở thành quy luật và không phải là ngoại lệ đối với Walmart. Mặc dù nhà bán lẻ không bao giờ từ bỏ hoàn toàn phong cách đàm phán tàn nhẫn của mình, Walmart đã mở rộng mối quan hệ với các nhà cung cấp, tham gia phát triển sản phẩm, tiếp thị thử nghiệm, thiết kế gói hàng và chia sẻ dữ liệu.These kinds of close supplier relationships eventually became the rule and not the exception for Walmart. Even though the retailer never fully abandoned its ruthless negotiation style, Walmart has expanded its relationships with suppliers, participating in product development, test marketing, package design and data sharing.
Cuối cùng thì những mối quan hệ hợp tác này đã dẫn đến việc tăng hiệu quả và hạ giá thành. Ví dụ: Walmart chia sẻ dữ liệu về doanh số bán hàng theo cấp độ mặt hàng với General Electric, để nhà cung cấp biết chính xác có bao nhiêu sản phẩm cần giao và vận chuyển đến Walmart mỗi ngày.Ultimately these collaborative relationships have led to increased efficiency and lower prices. For example, Walmart shares data on item-level sales with General Electric, so that the supplier knows exactly how many products to deliver and ship to Walmart every day.
Walmart Key Idea # 4: Công nghệ hiện đại đã cho phép Walmart quản lý cả một đế chế hậu cần.Walmart Key Idea #4: State-of-the-art technology has enabled Walmart to manage a logistics empire as well.
Khả năng làm chủ hậu cần cuối cùng của Walmart bắt đầu từ một vấn đề đơn giản. Vì các cửa hàng đầu tiên của họ nằm ở các vùng nông thôn, hẻo lánh ở miền nam Hoa Kỳ, nhiều nhà phân phối nhận thấy việc giao hàng đến các cửa hàng Walmart là không có lợi.Walmart’s eventual logistics mastery started with a simple problem. Since its first stores were located in rural, isolated areas in the southern United States, many distributors found it unprofitable to deliver goods to Walmart stores.
Nhưng Walmart đã thực hiện một đức tính cần thiết: Nếu không ai muốn giao hàng đến các cửa hàng của mình, công ty sẽ làm điều đó, thay vào đó, thành lập các trung tâm phân phối của riêng mình, hoàn chỉnh với một đội xe tải.But Walmart made a virtue out of necessity: If no one wanted to deliver to its stores, the company would do it instead, setting up its own distribution centers, complete with a fleet of trucks.
Ngày nay, quy mô của đế chế hậu cần của Walmart là chưa từng có. Nó có hơn 40 trung tâm phân phối khu vực, mỗi trung tâm hơn một triệu feet vuông. And each distribution center works around the clock to deliver goods to between 75 and 100 stores within a radius of 250 miles.Today, the scale of Walmart’s logistics empire is unprecedented. It has more than 40 regional distribution centers, each over one million square feet. And each distribution center works around the clock to deliver goods to between 75 and 100 stores within a radius of 250 miles.
Hơn nữa, cần khoảng 85.000 nhân viên để giữ cho toàn bộ đoàn tàu hậu cần di chuyển.What’s more, it takes some 85,000 employees to keep the entire logistics train moving along.
Bạn có thể tự hỏi: làm thế quái nào mà Walmart có thể quản lý một hoạt động như vậy? Tất cả đều do công nghệ. Walmart ngay từ đầu đã chấp nhận những đổi mới công nghệ và chuỗi cung ứng hiện đại.You might wonder: how on earth can Walmart manage such an operation? Well, it all comes down to technology. Walmart from the start embraced state-of-the-art technology and supply chain innovations.
Năm 2006, Walmart giới thiệu dự án Remix để cải thiện lưu lượng hàng hóa và tỷ lệ sẵn có. Trước đây, Walmart có hai mạng lưới phân phối khác nhau: một dành cho hàng tạp hóa khô, như ngũ cốc và một mạng khác dành cho hàng gia dụng, như khăn giấy. Tuy nhiên, cả hai mạng này đều bao gồm những mặt hàng bán nhanh và những mặt hàng bán chậm.In 2006, Walmart introduced the Remix project to improve merchandise flow and availability rates. In the past, Walmart had two different distribution networks: one for dry groceries, like cereal, and another for household merchandise, like paper towels. Both of these networks however included fast-selling items and slow-moving ones.
Tuy nhiên, Walmart nhận ra rằng các sản phẩm bán chậm đang làm hỏng công việc, ngăn không cho các sản phẩm bán chạy khác nhanh chóng lên kệ, có thể dẫn đến thua lỗ về doanh số bán hàng.Yet Walmart realized that the slow-moving products were gumming up the works, preventing other faster-selling products from getting to shelves quickly, possibly leading to losses in sales.
Vì vậy, Walmart thiết lập các Trung tâm phân phối vận tốc cao cho hàng hóa vận chuyển nhanh trong bất kỳ danh mục sản phẩm nào. Khi một cửa hàng biết rằng một sản phẩm sắp hết, họ sẽ gửi dữ liệu đến trung tâm phân phối gần nhất. Xe tải được đóng gói với hàng hóa theo yêu cầu và đưa ngay lên kệ Walmart, không mất thời gian.So Walmart set up High Velocity Distribution Centers for fast-moving goods in any product category. When a store is aware that a product is running low, it sends data to the closest distribution center. Trucks are packed with the required goods and brought immediately to the Walmart shelf, with no time lost.
Ý tưởng chính của Walmart # 5: Khai thác dữ liệu theo thời gian thực giúp các kệ hàng của Walmart luôn được dự trữ và thậm chí có thể dự đoán nhu cầu trong tương lai.Walmart Key Idea #5: Real-time data mining keeps Walmart’s shelves stocked and even anticipates future needs.
Sự tập trung vào đổi mới công nghệ của Walmart đã đưa Walmart vượt lên trên các đối thủ, vì nó đã làm cho nhà bán lẻ hoạt động hiệu quả hơn nhiều, do đó cho phép dịch vụ tốt hơn và giảm giá.Walmart’s focus on technological innovation has put it ahead of the competition, as it has made the retailer much more efficient, therefore enabling better service and lowering prices.
Công nghệ của công ty theo dõi từng mặt hàng trong các cửa hàng của mình. Và khi các kệ trống, một máy tính sẽ tự động thông báo cho nhà kho rằng một đơn hàng cần được đặt và vận chuyển.The company’s technology tracks every single item in its stores. And when shelves run empty, a computer automatically alerts a warehouse that an order needs to be placed and shipped.
Quan trọng là, hệ thống này tạo ra lượng dữ liệu vô song, cho phép khả năng hiển thị hàng tồn kho theo thời gian thực đáng kinh ngạc, dữ liệu có tác động ngay lập tức đến việc lập kế hoạch hàng hóa.Importantly, this system generates unparalleled amounts of data, enabling astounding real-time inventory visibility, data which has an immediate impact on merchandise planning.
Đây là một ví dụ tuyệt vời. Khi cơn bão Ivan chuẩn bị đổ bộ vào Florida, các thuật toán của Walmart đã dự đoán nhu cầu về bánh ngọt nướng Strawberry Pop-Tart của Kellogg sẽ tăng cao. Máy tính của nhà bán lẻ đã thông báo cho các trung tâm phân phối và các sản phẩm đã đến kịp thời để cho phép các gia đình ở Florida dự trữ Pop-Tarts trước cơn bão.Here’s a fantastic example. When Hurricane Ivan was about to hit Florida, Walmart’s algorithms predicted there would be high demand for Kellogg’s Strawberry Pop-Tart toaster pastries. The retailer’s computers notified distribution centers and the products arrived in time to allow Florida families to stock up on Pop-Tarts before the storm.
Tuy nhiên, nhà bán lẻ không chỉ giữ dữ liệu của mình cho riêng mình để thu lợi, mà còn công khai chia sẻ một số thông tin với các nhà cung cấp của mình.Yet the retailer doesn’t simply keep its data to itself to benefit, but openly shares some information with its suppliers.
Bằng cách này, nhà cung cấp không chỉ biết sản phẩm nào bán chạy mà còn có thể lấy thông tin chính xác về mặt hàng nào bán chạy vào ngày nào và ở cửa hàng nào. Điều này cho phép các nhà cung cấp lập kế hoạch sản xuất hiệu quả hơn và điều phối mức tồn kho tốt hơn với Walmart.This way, suppliers not only know which products sell well but also can pull accurate information about which items sell well on which days and in which stores. This enables suppliers to plan their production more efficiently and better coordinate inventory levels with Walmart.
Với cách sắp xếp hợp lý này, Walmart không chỉ có thể giảm thiểu lãng phí mà còn cả chi phí lao động liên quan đến việc lưu trữ hàng tồn kho, tất cả dẫn đến mức giá rẻ hơn cho khách hàng cuối cùng.With this sort of streamlining, Walmart can reduce not only waste but also the labor costs associated with storing inventory, which all translates to cheaper prices for the end customer.
Mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp trung thành. Một đế chế hậu cần đầu cuối. Công nghệ kỹ thuật. Đây là những lý do tại sao Walmart luôn đứng đầu cuộc chơi của mình.Tight relationships with loyal suppliers. An end-to-end logistics empire. State-of-the art technology. These are the reasons why Walmart is at the top of its game.
Nhưng những gì phía trước cho các nhà bán lẻ? Đọc để tìm hiểu.But what’s ahead for the retailer? Read on to find out.
Ý tưởng chính của Walmart # 6: Để phát huy hết tiềm năng của mình, Walmart cần tiếp cận nhiều cư dân thành phố và người mua sắm quốc tế hơn.Walmart Key Idea #6: To reach its full potential, Walmart needs to reach more city dwellers and international shoppers.
Walmart có thể là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, nhưng công ty vẫn còn lâu mới phát huy hết tiềm năng của mình.Walmart may be the biggest retailer in the world, but the company is still far from reaching its full potential.
Vẫn còn hai loại khách hàng tiềm năng lớn mà Walmart chưa tiếp cận thành công: cư dân ở các thành phố của Hoa Kỳ và người mua sắm quốc tế.There are still two large categories of potential customers to which Walmart hasn’t successfully reached out: residents in U.S. cities and international shoppers.
Như chúng tôi đã đề cập trước đó, Walmart bắt đầu hoạt động ở các khu vực nông thôn, có thu nhập thấp hơn. Để phát triển, Walmart cần mở rộng đến các trung tâm đô thị, đặc biệt là vì có nhiều khu vực đô thị chưa được phục vụ tốt, thiếu khả năng tiếp cận với các cửa hàng tạp hóa tươi ngon, giá cả phải chăng.As we mentioned earlier, Walmart got its start in rural, lower-income areas. To grow, Walmart needs to expand to urban centers, especially as there are many underserved urban areas that lack access to fresh, affordable groceries, for example.
Vì khoảng 23 triệu người tiêu dùng sống ở những khu vực như vậy, chiến lược này có tiềm năng rất lớn!Since some 23 million consumers live in such areas, the strategy holds huge potential!
Và trong khi Walmart có kế hoạch mở 300 cửa hàng ở các khu vực thành thị vào năm 2016, thành công vẫn chưa được đảm bảo. Cho đến ngày nay, không có một Walmart nào ở Thành phố New York. Và thật dễ hiểu tại sao: Các siêu trung tâm Walmart có quy mô khổng lồ, và chỉ riêng chi phí bất động sản đã là phi thường!And while Walmart plans to open 300 stores in urban areas by 2016, success is not guaranteed. As of today there is not a single Walmart in New York City. And it’s easy to see why: Walmart Supercenters are gigantic, and the real estate costs alone would be astronomical!
Tuy nhiên, có một giải pháp đơn giản là thu nhỏ các cửa hàng lại. Và đó chính là lý do tại sao công ty giới thiệu Walmart Express vào năm 2011. Chỉ với diện tích 15.000 feet vuông, những cửa hàng này vẫn có thể cung cấp gấp ba lần lựa chọn sản phẩm của một cửa hàng tạp hóa thông thường.There is a simple solution, however, which is to make the stores smaller. And that’s precisely why the company introduced Walmart Express in 2011. At just 15,000 square feet, these stores will still be able to offer three times the product selection of an ordinary grocer.
Công ty cũng đang thực hiện nghiêm túc kế hoạch mở rộng toàn cầu của mình. Walmart International đã hoạt động tại 26 thị trường, trở thành nhà bán lẻ lớn thứ ba trên thế giới, sau Walmart US và Carrefour.The company is also taking seriously its global expansion plans. Walmart International is already active in 26 markets, making it the third-largest retailer in the world, behind Walmart U.S. and Carrefour.
Nhưng vẫn còn nhiều điều mà công ty có thể làm để tiếp cận với khoảng 4 tỷ khách hàng toàn cầu chưa được khai thác. Tiềm năng dài hạn của công ty, đặc biệt là ở các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, là rất lớn.But there’s still more that the company could do to reach out to some 4 billion untapped global customers. The company’s long-term potential, especially in countries like China, India and Brazil, is huge.
Hiện tại, Walmart International đã thâm nhập vào các thị trường như vậy nhưng vẫn chưa thống trị chúng. Tuy nhiên, trong tương lai, Walmart International có thể vượt qua đối tác Hoa Kỳ để trở thành nhà bán lẻ lớn nhất thế giới.For now, Walmart International has entered such markets but doesn’t yet dominate them. In the future, however, Walmart International might surpass its U.S. counterpart as the biggest retailer in the world.
Walmart Key Idea # 7: Amazon, với giá cả thấp hơn và nhiều sự lựa chọn hơn, có thể đánh bại Walmart trong cuộc chơi của chính mình.Walmart Key Idea #7: Amazon, with even lower prices and more choice, may beat Walmart at its own game.
Làm thế nào để tiếp cận khách hàng mới không phải là thách thức duy nhất của Walmart. Một thách thức nghiêm trọng hơn đã xuất hiện: các nhà phân tích kỳ vọng Amazon sẽ vượt qua Walmart để trở thành nhà bán lẻ lớn nhất thế giới vào năm 2024.How to reach out to new customers isn’t Walmart’s only challenge. A more serious challenge already looms: analysts expect Amazon to overtake Walmart as the world’s biggest retailer by 2024.
Có hai lý do tại sao điều này là một khả năng. Đầu tiên, Walmart đã bỏ qua thương mại điện tử một cách hình sự. Và thứ hai, Amazon đang đánh bại Walmart trong cuộc chơi của riêng mình khi nói đến giá cả và chủng loại.There are two reasons why this is a possibility. First, Walmart has criminally neglected e-commerce. And second, Amazon is beating Walmart at its own game when it comes to price and assortment.
Doanh số bán hàng trực tuyến của Walmart ngày nay đạt gần 6 tỷ đô la, con số này rất nhỏ so với 34 tỷ đô la doanh thu hàng năm của Amazon. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào mà Walmart lại có thể bỏ lỡ một nguồn doanh thu rõ ràng như vậy?Walmart’s online sales today hover near $6 billion, which is small when compared to Amazon’s $34 billion in annual sales. The question is, how could Walmart miss such an obvious source of revenue?
Một phần, Walmart đã tập trung sự chú ý vào việc mở rộng các Siêu trung tâm của mình, nhìn chung hoạt động khá tốt.In part, Walmart has focused its attention on expanding its Supercenters, which in general perform quite well.
Nhưng cũng có một lý do khác khiến Walmart bỏ qua Internet. Một thập kỷ trước, khi nhà bán lẻ thử nghiệm với các công nghệ trực tuyến, khách hàng cốt lõi của họ không quan tâm.But there’s also another reason for Walmart ignoring the internet. A decade ago, when the retailer tried experimenting with online technologies, its core customers weren’t interested.
Năm 2004, Walmart ra mắt cửa hàng âm nhạc trực tuyến để cạnh tranh với iTunes. Tuy nhiên, vì những người mua sắm điển hình, thu nhập thấp của Walmart vẫn chưa có quyền truy cập Internet, nên dự án đã thất bại.In 2004, Walmart launched an online music store to compete with iTunes. However, since the typical, low-income Walmart shopper didn’t yet have internet access, the project was a flop.
Vì vậy, Walmart có lý do để đến muộn với trò chơi trực tuyến. Nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất trong cuộc chơi. Lý do thứ hai khiến Amazon có thể vượt qua Walmart là vì họ đã vượt qua nhà bán lẻ ở những điểm mạnh cốt lõi của mình, cung cấp mức giá thấp hơn và nhiều loại sản phẩm hơn.So Walmart has its reasons for coming late to the online game. But that’s not the only factor at play. The second reason Amazon may surpass Walmart is because it’s already surpassing the retailer at its core strengths, offering lower prices and a broader assortment of products.
Hãy xem xét ví dụ này: khi Wells Fargo so sánh hai giỏ hàng hóa vào năm 2011 - một giỏ hàng hóa mua tại Walmart, một giỏ hàng hóa khác trên Amazon - công ty dịch vụ tài chính nhận thấy rằng giỏ hàng hóa từ Amazon rẻ hơn chín phần trăm, ngay cả khi bao gồm chi phí vận chuyển.Consider this example: when Wells Fargo compared two baskets of goods in 2011 – one purchased at Walmart, the other on Amazon – the financial services company found that the basket from Amazon was nine percent cheaper, even when factoring in shipping costs.
Một so sánh khác cho thấy khi nói đến các loại, Walmart “chỉ” cung cấp 96 loại máy quay khác nhau, trong khi Amazon cung cấp 2.016 loại. Và xu hướng này nói chung đúng hơn, ở chỗ nhà bán lẻ trực tuyến cung cấp số lượng sản phẩm nhiều hơn khoảng 14 lần so với Walmart!Another comparison found that when it comes to assortment, Walmart “only” offered 96 different types of camcorders, whereas Amazon offered 2,016. And this trend holds true more generally, in that the online retailer offers approximately 14 times more products than Walmart!
Nói cách khác, Amazon không chỉ là một đối thủ cạnh tranh khốc liệt mà còn là một kẻ thù xứng tầm.In other words, Amazon is not only a fierce competitor but also a worthy foe.
Đang đánh giá: Tóm tắt sách WalmartIn Review: Walmart Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Nếu có một bí quyết duy nhất cho sự thành công của Walmart, thì đó là công ty hoạt động hiệu quả đến mức tàn nhẫn trong mọi vấn đề. Cho dù duy trì một loạt các sản phẩm, quản lý hậu cần, đàm phán với các nhà cung cấp hay làm chủ công nghệ hiện đại, hiệu quả là nguyên tắc tổ chức chính của Walmart, tất cả đều nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng mức giá thấp nhất có thể.If there’s a single secret to Walmart’s success, it’s that the company is ruthlessly efficient in all matters. Whether maintaining a broad mix of products, managing logistics, holding negotiations with suppliers or mastering state-of-the-art technology, efficiency is Walmart’s key organizing principle, all for the sake of offering customers the lowest prices possible.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Hãy rẻ!Be cheap!
Các giám đốc điều hành của Walmart rất tiết kiệm và phải tuân theo các quy tắc nhất định để giảm chi phí. Ví dụ: khi một giám đốc điều hành của Walmart đến gặp một nhà cung cấp để sắp xếp một giao dịch mua mới, chi phí cho chuyến đi phải thấp hơn một phần trăm so với số tiền kiếm được từ thỏa thuận.Walmart executives are frugal and have to follow certain rules to keep costs down. For instance, when a Walmart executive travels to meet a supplier to arrange a new purchase, the trip’s costs have to be one percent less than the money earned on the deal.
Đề xuất đọc thêm: Được xây dựng để tồn tại bởi Jim CollinsSuggested further reading: Built to Last by Jim Collins
Được xây dựng để cuối cùng kiểm tra 18 công ty phi thường và đáng kính để khám phá điều gì đã khiến họ trở nên thịnh vượng trong nhiều thập kỷ, trong một số trường hợp là gần hai thế kỷ. Nghiên cứu đột phá này cho thấy sự khác biệt đơn giản nhưng đầy cảm hứng giúp các công ty có tầm nhìn xa này trở nên khác biệt với các đối thủ cạnh tranh kém thành công hơn của họ.Built to Last examines 18 extraordinary and venerable companies to discover what has made them prosper for decades, in some cases for nearly two centuries. This groundbreaking study reveals the simple but inspiring differences that set these visionary companies apart from their less successful competitors.
Được xây dựng để Cuối cùng dành cho mọi cấp độ của mọi tổ chức, từ CEO đến nhân viên bình thường và từ các công ty trong danh sách Fortune 500 đến các công ty khởi nghiệp và quỹ từ thiện. Những lời khuyên vượt thời gian được khám phá trong cuốn sách này sẽ giúp độc giả khám phá tầm quan trọng của việc tuân thủ một hệ tư tưởng cốt lõi trong khi không ngừng kích thích sự tiến bộ.Built to Last is meant for every level of every organization, from CEOs to regular employees, and from Fortune 500 companies to start-ups and charitable foundations. The timeless advice uncovered in this book will help readers discover the importance of adhering to a core ideology while relentlessly stimulating progress.
walmart_key_insights_practical_lessons_world_largest_retailer.txt · Last modified: 2021/06/26 16:44 by bacuro