User Tools

Site Tools


venture_deals_be_smarter_than_lawyer_capitalist

Venture Deals: Be Smarter than Your Lawyer and Venture Capitalist

Lượt xem: 11

Bản tóm tắt cuốn sách Venture Deals: Be Smarter than Your Lawyer and Venture Capitalist (Giao dịch mạo hiểm: Thông minh hơn Luật sư và Nhà đầu tư mạo hiểm của bạn) của tác giả Brad Feld và Jason Mendelson dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Giao dịch mạo hiểm: Thông minh hơn Luật sư và Nhà đầu tư mạo hiểm của bạnVenture Deals: Be Smarter than Your Lawyer and Venture Capitalist
Brad Feld và Jason MendelsonBrad Feld and Jason Mendelson
Thỏa thuận mạo hiểm cung cấp thông tin chi tiết về các cơ chế chi phối các giao dịch đầu tư mạo hiểm cũng như các thủ thuật sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả cao nhất trong các cuộc đàm phán với nhà đầu tư. Nó đưa ra những điểm mấu chốt của các giao dịch đầu tư mạo hiểm theo cách vừa dễ hiểu vừa giúp bạn có lợi thế trên bàn đàm phán.Venture Deals offers insider insights into the mechanisms that govern venture capital deals as well as tricks that will help you get the most out of negotiations with investors. It lays out the nuts and bolts of venture capital deals in a way that is both easily understood and will give you an edge at the negotiations table.
Mỗi năm, vô số công ty khởi nghiệp bắt đầu hoạt động trên toàn cầu, và trong Thời đại Thông tin ngày nay, rất nhiều công ty khởi nghiệp sáng tạo, được thúc đẩy bởi internet. Cơ hội thành công trong thế giới công nghệ là rất lớn, và tiềm năng lợi nhuận là gần như vô hạn.Each year countless start-ups spring into life all across the globe, and in today’s Information Age, many are innovative, internet driven enterprises. The opportunities for success in the tech world are enormous, and the potential for profits is almost limitless.
Tuy nhiên, rủi ro cũng rất lớn: hầu hết các công ty khởi nghiệp đều thất bại, có nghĩa là thời gian dành cho việc khởi động không thành công là thời gian và nguồn lực bị lãng phí.Yet, the risks are just as huge: most start-ups fail, meaning the time spent on an unsuccessful launch is time and resources squandered.
Một trong những lý do lớn nhất cho sự thất bại này là họ không thể đảm bảo đủ nguồn vốn. Đối với hầu hết các công ty khởi nghiệp, các phương tiện truyền thống để đảm bảo tiền mặt - chẳng hạn như các khoản vay ngân hàng - đơn giản là ngoài tầm với. Tóm tắt cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách vượt qua rào cản này hoàn toàn bằng cách huy động vốn đầu tư mạo hiểm.One of the biggest reasons for this failure is their inability to secure sufficient funding. For most start-ups, the traditional means of securing cash – such as bank loans – are simply out of reach. This book summary will show you how to bypass this hurdle altogether by raising venture funding.
Trong phần tóm tắt cuốn sách này, bạn sẽ học tất cả các thủ thuật cần thiết để tìm được nhà đầu tư phù hợp cho doanh nghiệp của mình, thuyết phục anh ta rằng đầu tư vào công ty của bạn là quyết định đúng đắn và đạt được thỏa thuận tốt nhất trong quá trình này.In this book summary, you’ll learn all the tricks you need to find the right investor for your business, convince him that investing in your company is the right decision and get the best deal in the process.
Trong bản tóm tắt này về Giao dịch mạo hiểm của Brad Feld và Jason Mendelson, bạn sẽ biếtIn this summary of Venture Deals by Brad Feld and Jason Mendelson, you’ll know
rằng một luật sư giỏi không nhất thiết phải là người kỹ lưỡng nhất;that a good lawyer isn’t necessarily the most thorough;
tại sao luôn tốt hơn là lắng nghe trước và nói sau; vàwhy it’s always better to listen first and talk second; and
làm thế nào để biết được lịch trình kỳ nghỉ của nhà đầu tư có thể mang lại cho bạn một thỏa thuận tốt hơn.how knowing an investor’s vacation schedule can land you a better deal.
Thỏa thuận mạo hiểm Ý tưởng chính # 1: Thỏa thuận mạo hiểm là hình thức tài chính hoàn hảo cho các công ty khởi nghiệp.Venture Deals Key Idea #1: Venture deals are the perfect form of finance for start-ups.
Hãy tưởng tượng rằng cuối cùng bạn đã bắt đầu thực hiện ý tưởng kinh doanh tuyệt vời của mình; bạn đã thành lập công ty của mình và có một nhóm đầy động lực đằng sau bạn. Vậy còn thiếu những gì?Imagine that you’ve finally started putting your great business idea into action; you’ve founded your company and have a motivated team behind you. So what’s missing?
Đúng vậy, bạn cần tiền để có bước đột phá của mình. Nhưng tiền không mọc trên cây. Bạn định tìm nó ở đâu trên trái đất? Nhiều công ty khởi nghiệp tìm đến đầu tư mạo hiểm để tìm kiếm số tiền họ cần cho sự thành công.Right, you need money to have your breakthrough. But money doesn’t grow on trees. Where on earth are you going to find it? Many start-ups look to venture capital to find the money they need for success.
Khi các doanh nhân huy động vốn đầu tư mạo hiểm, họ nhận được một dòng tiền mặt từ một nhà đầu tư, được gọi là nhà đầu tư mạo hiểm (VC), để đổi lấy cổ phần (và do đó quyền kiểm soát) đối với các công ty của họ.When entrepreneurs raise venture capital, they receive an influx of cash from an investor, called a venture capitalist (VC), in exchange for shares (and thus control) over the their companies.
Mặc dù đầu tư mạo hiểm là một chiến lược tài trợ khá phổ biến, nhưng đối với các công ty khởi nghiệp sáng tạo với những ý tưởng mạo hiểm, nó có thể là hiệu quả nhất:While venture capital is a fairly uncommon funding strategy, for innovative start-ups with risky ideas it can be the most effective:
Các công ty khởi nghiệp thiếu lịch sử hoạt động lâu dài cần thiết để huy động vốn tín dụng, ví dụ: từ khoản vay ngân hàng. Ngược lại, đầu tư mạo hiểm không yêu cầu thành lập công ty và do đó nó hoàn hảo cho các công ty mới thành lập.Start-ups lack the long operational history necessary to raise funds on credit, e.g., from a bank loan. Venture capital, in contrast, doesn’t require a company to be established, and therefore is perfect for start-ups.
Ngay cả một số công ty lớn nhất, thành công nhất hiện nay cũng có những khởi đầu khiêm tốn được khởi đầu bằng vốn đầu tư mạo hiểm. Ví dụ, Google nhận được khoản đầu tư mạo hiểm đầu tiên trị giá 100.000 đô la vào năm 2000, hai năm sau khi thành lập. Một năm sau, nó thu hút thêm 25 triệu đô la đầu tư.Even some of today’s largest, most successful companies had humble beginnings that were jump-started by venture capital. Google, for example, got its first venture capital injection of $100,000 in 2000, two years after its founding. One year later it attracted another $25 million investment.
Chính khoản đầu tư khổng lồ này đã cho phép Google nhanh chóng mở rộng đến mức giờ đây nó có chi nhánh đầu tư mạo hiểm của riêng mình để đầu tư vào các công ty mới khác.It was this huge investment that allowed Google to quickly expand to the point that it now has its own venture capital arm to invest in other new firms.
Tuy nhiên, đầu tư mạo hiểm trở nên phức tạp khi nó liên quan đến những người khác nhau với những mục tiêu khác nhau. Bởi vì đầu tư mạo hiểm thường được huy động với nhiều vòng tài trợ, các công ty có cơ hội nhận được nhiều khoản tiền mặt, nhưng nó phải trả giá:However, venture capital becomes complicated when it involves different people with different goals. Because venture capital is often raised with several financing rounds, companies have an opportunity to get multiple cash injections, but it comes at a cost:
Việc các công ty được tài trợ bởi nhiều nhà đầu tư là điều khá phổ biến, điều này có nghĩa là giao dịch với nhiều cổ đông, lợi ích và ảnh hưởng của họ. Tất nhiên, không phải tất cả họ đều có chung mục tiêu.It’s quite common for companies to be financed by multiple investors, which in turn means dealing with multiple shareholders, their interests and influence. Of course, they don’t all share the same goals.
Ví dụ: một cổ đông có thể muốn kiếm tiền nhanh, và do đó thúc đẩy các chiến lược rủi ro và sau đó bán cổ phiếu của mình, trong khi những người khác chơi nó an toàn và thúc đẩy lợi nhuận dài hạn.For example, one shareholder might want to make a quick buck, and thus push for risky strategies and then sell his shares, whereas others play it safe and push for long-term gains.
Thỏa thuận mạo hiểm Ý tưởng chính # 2: Có nhiều người tham gia vào các thỏa thuận mạo hiểm; luôn tập trung vào các nhà đầu tư.Venture Deals Key Idea #2: There are many people involved in venture deals; always focus on the investors.
Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng đạt được một thỏa thuận mạo hiểm: bạn nghĩ có bao nhiêu bên tham gia? Một thỏa thuận mạo hiểm không chỉ liên quan đến doanh nhân và VC. Trên thực tế, một khi tất cả các luật sư, cố vấn, v.v. đã được tính đến, có thể dễ dàng có sáu người trở lên trên bàn đàm phán.Imagine you are trying to get a venture deal: how many parties do you think are involved? A venture deal involves more than just the entrepreneur and VC. In fact, once all the lawyers, mentors and so on have been accounted for, there could easily be six or more people at the negotiating table.
Tuy nhiên, bất kể có bao nhiêu người tham gia, các doanh nhân phải luôn tập trung sự chú ý của họ vào các nhà đầu tư (VC).Still, no matter how many people are involved, entrepreneurs should always focus their attention on the investors (the VCs).
Các nhà đầu tư phải xem xét mong muốn của công ty mà họ làm việc. Do đó, khi giao dịch với các nhà đầu tư, điều cần thiết là phải biết vị trí của họ trong hệ thống phân cấp của công ty đầu tư mạo hiểm của họ.Investors must take the wishes of the company for which they work into consideration. Thus, when dealing with investors, it’s essential to know where they are positioned within the hierarchy of their venture capital firm.
Ví dụ, giám đốc điều hành và đối tác chung đang ở trên cùng của nấc thang nghề nghiệp, trong khi các nhà phân tích ở nấc thang đầu tiên. Nhà đầu tư càng có vị trí ở bậc thang cao, thì họ càng có nhiều quyền lực để đưa ra quyết định và càng có nhiều khả năng họ quan tâm nhiều hơn.For instance, managing directors and general partners are at the top of the career ladder, while analysts are on the very first rung. The higher up the ladder an investor is positioned, the more power he or she has to make decisions and the more likely their interest will be genuine.
Vì vậy, nếu một cộng sự hoặc nhà phân tích thể hiện sự quan tâm đến công ty của bạn, đó không nhất thiết là nguyên nhân để ăn mừng. Họ tìm ra hàng trăm khoản đầu tư tiềm năng mỗi ngày; nó chỉ là một phần của mô tả công việc của họ. Bạn muốn vượt qua họ để tiếp cận các đối tác chung, vì họ là những người có quyền lực.So, if an associate or analyst shows interest in your firm, it’s not necessarily cause for celebration. They scout out hundreds of potential investments every day; it’s merely part of their job description. You want to bypass them to reach the general partners, as they’re the ones with the power.
Tập trung sự chú ý vào nhà đầu tư cũng giúp bạn đơn giản hóa giao tiếp. Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho công ty của bạn về lâu dài, vì giao tiếp hiệu quả sẽ giúp bạn tránh được rắc rối do hiểu lầm, các chủ đề khác nhau và sự chậm trễ.Focusing your attention on the investor also helps you to simplify communication. This will be of great benefit to your company in the long-term, as efficient communication will save you the hassle of misunderstandings, divergent topics and delays.
Điều này không có nghĩa là bạn nên bỏ qua các bên liên quan khác. Hoàn toàn ngược lại! Hãy chắc chắn dành thời gian để chứng minh cam kết của bạn với họ bằng cách đăng ký và đảm bảo rằng nhà đầu tư chính cũng thực sự đại diện cho lợi ích của họ.This doesn’t mean that you should neglect the other parties involved. Quite the contrary! Be sure to take the time to demonstrate your commitment to them by checking in and making sure that the lead investor actually represents their interests as well.
Rõ ràng, việc giữ cái nhìn tổng quan về tất cả các bên liên quan là không dễ dàng, nhưng nó vẫn cần thiết. Tuy nhiên, giao dịch với các nhà đầu tư và luật sư chỉ là một phần của các giao dịch mạo hiểm. Điều quan trọng hơn là chuẩn bị cho chính thỏa thuận.Obviously, keeping the overview about all involved parties isn’t easy, but it’s nonetheless necessary. However, dealing with investors and lawyers is only one part of venture deals. More crucial is preparing the deal itself.
Thỏa thuận mạo hiểm Ý tưởng chính # 3: Đảm bảo bạn biết cách hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm.Venture Deals Key Idea #3: Make sure you know how venture capital funds work.
Nếu bạn muốn tận dụng tối đa mối quan hệ của mình với đầu tư mạo hiểm, bạn sẽ cần hiểu cách thức hoạt động của nó.If you want to make the most out of your relationship with venture capital, you’ll need to understand how it works.
Các quỹ đầu tư mạo hiểm là mạng lưới phức tạp của các nhà đầu tư, công ty quản lý và công ty, và mối quan hệ giữa chúng không phải lúc nào cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, có hai hiểu biết sâu sắc về cấu trúc của vốn đầu tư mạo hiểm hữu ích cho tất cả các doanh nhân:Venture capital funds are complicated networks of investors, managing firms and companies, and the relationships among them are not always easy to understand. However, there are two insights into the structure of venture capital that are helpful for all entrepreneurs:
Đầu tiên, các VC, cũng giống như các doanh nhân cũng phải lấy tiền của họ từ đâu đó. Các quỹ này đến từ các nhà đầu tư khác nhau - các đối tác hạn chế - chẳng hạn như ngân hàng hoặc quỹ chính phủ. Các nhà đầu tư mạo hiểm kiếm được một tỷ lệ phần trăm nhỏ khi quản lý các khoản đầu tư của các đối tác hạn chế, nhưng kiếm được một tỷ lệ phần trăm lớn hơn khi họ quay lại với lợi nhuận.First, VCs, just like entrepreneurs also have to get their funds from somewhere. These funds come from various investors – limited partners – such as banks or government funds. Venture capitalists earn a small percentage managing the investments of limited partners, but earn a larger percentage when they return with a profit.
Do đó, điều quan trọng là phải hiểu rằng VC không có quyền tự do; họ phải hành động tôn trọng lợi ích của các đối tác hạn chế của họ.It’s therefore crucial to understand that VCs don’t have free rein; they have to act with respect to the interests of their limited partners.
Cái nhìn sâu sắc này sẽ trở nên quan trọng khi bạn thu hút các nhà đầu tư. Ví dụ, các VC thường cố gắng tối đa hóa cơ hội sinh lời của họ bằng cách dàn trải các khoản đầu tư của họ cho nhiều công ty khởi nghiệp khác nhau, do đó tạo ra một mạng lưới rộng lớn và giảm thiểu tổn thất. Tuy nhiên, chiến lược này không mang lại cho các doanh nhân sự tập trung mà họ cần và họ sẽ phù hợp hơn để tìm kiếm các nhà đầu tư khác.This insight will become important when you’re courting investors. For example, VCs often try to maximize their profit opportunity by spreading their investments across many different start-ups, thus casting a wide net and mitigating losses. However, this strategy doesn’t give entrepreneurs the focus they need, and they’d be better suited to look for other investors.
Thứ hai, VC quản lý tiền dựa trên các khoảng thời gian nghiêm ngặt. Họ thường nhận được tiền mới từ các đối tác hạn chế của mình từ ba đến năm năm một lần, nhưng có thể tiếp tục đầu tư vào các công ty thuộc danh mục đầu tư của họ trong một thời gian dài hơn. Tuy nhiên, họ có khả năng hết tiền vào cuối kỳ tài chính.Second, VCs manage money based on strict time periods. They often get new money from their limited partners every three to five years, but can keep investing in companies which belong to their portfolio for a longer period. They are, however, likely to run out of money at the end of the financing period.
Điều đó có nghĩa là VC càng tiến xa trong vòng tài trợ của mình, thì càng có nhiều rủi ro cho một doanh nhân tin tưởng nhà đầu tư đó, vì anh ta có thể không thể đầu tư thêm vào công ty.That means that the further along a VC is in his financing round, the riskier it is for an entrepreneur to trust that investor, as he might be unable to further invest in the company.
Để tránh tình trạng này, hãy nhớ hỏi nhà đầu tư khi nào cô ấy thực hiện khoản đầu tư cuối cùng hoặc khi nào cô ấy dự kiến nhận được nguồn vốn mới. Nếu cô ấy đấu tranh để trả lời những câu hỏi này, thì có lẽ cô ấy không phải là người đáng tin cậy nhất.To avoid this situation, be sure to ask the investor when she made her last investment or when she expects to receive new funding. If she struggles to answer these questions, then she’s probably not the most reliable.
Thỏa thuận mạo hiểm Ý tưởng chính # 4: Các giao dịch mạo hiểm thành công đều tập trung vào một điềuVenture Deals Key Idea #4: Successful venture deals all boil down to one thing
Thế giới đầu tư ngày nay đầy phức tạp, có nghĩa là một cái bắt tay đơn giản không còn đủ để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều hiểu và tuân thủ một thỏa thuận. Ngày nay, mọi thứ đều được ghi lại trong các bảng điều khoản, ít nhiều tài liệu được tiêu chuẩn hóa tóm tắt các thỏa thuận tài chính giữa VC và doanh nhân.Today’s investment world is full of intricacies, meaning that a simple handshake is no longer enough to ensure that everyone understands and adheres to an agreement. Nowadays, everything is recorded in term sheets, more or less standardized documents that summarize the financial agreements between the VC and entrepreneur.
Các thành phần quan trọng nhất của tờ kỳ hạn là những thành phần liên quan đến tiền. Ở đây, các doanh nhân phải nhận thức được các mánh khóe của nhà đầu tư và chú ý đến từng chi tiết nếu họ không muốn kết thúc bằng việc mất một phần đáng kể lợi nhuận trong tương lai.The most important components of term sheets are the ones that involve money. Here, entrepreneurs must be aware of investors’ tricks and pay close attention to detail if they don’t want to end up losing a significant share of future returns.
Thông thường, các nhà đầu tư không rõ ràng khi đề cập đến vấn đề tài chính, điều này có thể dẫn đến những hiểu lầm gây bất lợi cho doanh nhân.Often investors aren’t crystal clear when it comes to financing, which can lead to misunderstandings that disadvantage the entrepreneur.
Ví dụ, các VC và doanh nhân thường nghĩ về việc định giá theo các thuật ngữ khác nhau: nếu một VC đưa ra khoản đầu tư 5 triệu đô la vào việc định giá một công ty sau tiền tệ 20 triệu đô la, anh ta hy vọng rằng 5 triệu đô la của mình sẽ mua được 25% công ty đó.For instance, VCs and entrepreneurs often think about valuation in different terms: if a VC offers a $5 million investment on a valuation of a $20 million postmoney company, he expects that his $5 million will buy 25 percent of that company.
Tuy nhiên, các doanh nhân xem xét lời đề nghị này dưới góc độ tiền bạc: đối với họ, khoản đầu tư 5 triệu đô la được bao gồm trong định giá, có nghĩa là nó sẽ mua 20% của một công ty 25 triệu đô la.Entrepreneurs, however, consider this offer in terms of premoney: to them, the $5 million dollar investment is included in the valuation, meaning it would buy 20 percent of a $25 million company.
Thậm chí tệ hơn, các nhà đầu tư đôi khi cố gắng rút ra khỏi những lời hứa đầu tư khi thời điểm khó khăn. Các doanh nhân nên thực hiện chiến lược trả tiền để chơi, trong đó ràng buộc quyền sở hữu đã cam kết của doanh nghiệp với các khoản đầu tư đã cam kết.Even worse, investors sometimes try to pull out of investment promises when times are tough. Entrepreneurs should implement a pay-to-play strategy, which ties committed ownership of the business to committed investments.
Thành phần quan trọng thứ hai của bảng điều khoản liên quan đến quyền kiểm soát, có nghĩa là, ảnh hưởng của nhà đầu tư đối với việc ra quyết định của công ty.The second key component of term sheets concerns control, that is to say, the investor’s influence on the company’s decision-making.
Trong khi hầu hết các nhà đầu tư có ít hơn 50% quyền sở hữu của một công ty, họ vẫn là một phần chính của quá trình ra quyết định bằng cách trở thành một phần của hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đưa ra tất cả các quyết định, và do đó, việc có mặt trong hội đồng quản trị có ảnh hưởng lớn, đặc biệt là khi các nhà đầu tư có quyền phủ quyết.While most investors have less than 50-percent ownership of a firm, they remain a major part of the decision-making process by becoming part of the board of directors. The board makes all decisions, and consequently being on the board signifies great influence, especially when investors have a veto right.
Một hội đồng quản trị cân bằng sẽ bao gồm hai người sáng lập / CEO, hai VC không có quyền phủ quyết tuyệt đối và một thành viên hội đồng quản trị bên ngoài, chẳng hạn như một chuyên gia không trực tiếp làm việc cho công ty.A balanced board of directors would consist of two founders/CEOs, two VCs without absolute veto power and one outside board member, for example, an expert who doesn’t work for the company directly.
Bây giờ bạn đã biết các giao dịch mạo hiểm hoạt động như thế nào, phần tóm tắt cuốn sách sau đây của chúng tôi sẽ xem xét các phương pháp mà các công ty thành công sử dụng để huy động vốn đầu tư mạo hiểm.Now that you know how venture deals work, our following book summarys will look into the methods successful companies use to raise venture capital.
Thỏa thuận mạo hiểm Ý tưởng chính # 5: Chuẩn bị là chìa khóa khi tiếp cận một nhà đầu tư mạo hiểm tiềm năng.Venture Deals Key Idea #5: Preparation is key when approaching a potential venture capitalist.
Trước khi bạn đưa công việc kinh doanh tuyệt vời của mình cho các VC với hy vọng nhận được tài trợ, trước tiên bạn nên chuẩn bị một số thứ để tránh thảm họa có thể xảy ra:Before you take your great business to VCs in hopes of getting funding, you should first prepare a few things to avoid potential disaster:
Rõ ràng nhất, hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị tất cả các tài liệu và bài thuyết trình của mình một cách rõ ràng và hấp dẫn.Most obviously, make sure that you’ve prepared all your materials and presentations in a clear and compelling way.
Hầu hết các nhà đầu tư sẽ yêu cầu một bản mô tả ngắn gọn về công ty của bạn, một bản tóm tắt điều hành (một bản mô tả dài từ một đến ba trang về công ty và chiến lược của bạn) và một bản trình bày cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về doanh nghiệp.Most investors will ask for a short description of your company, an executive summary (a one- to three-page description of your company and strategy) and a presentation that offers a more in-depth view of the business.
Tất cả những điều này tạo nên ấn tượng đầu tiên của nhà đầu tư về công ty của bạn và do đó điều quan trọng tuyệt đối là chúng phải được suy nghĩ kỹ lưỡng và chuyên nghiệp.All these form the investor’s first impression of your company, and it’s therefore absolutely crucial that they are well thought out and professional.
Và mặc dù các VC không thường yêu cầu các kế hoạch kinh doanh và mô hình tài chính chi tiết, nhưng bạn vẫn nên chuẩn bị chúng trước khi tiếp cận các nhà đầu tư cùng với các thông tin chi tiết khác về công ty của bạn, chẳng hạn như các thỏa thuận tuyển dụng.And while VCs don’t often request detailed business plans and financial models, you should nonetheless prepare them before approaching investors along with other detailed information about your company, such as employment agreements.
Bằng cách này, nếu một nhà đầu tư muốn nhìn thấy chúng, bạn sẽ tiết kiệm cho cả mình và các nhà đầu tư tiềm năng rất nhiều thời gian và thần kinh.This way, if an investor does want to see them, you’ll save both yourself and your potential investors lots of time and nerves.
Ngoài ra, điều quan trọng là bạn phải biết những VC cụ thể nào có thể là những VC phù hợp để liên doanh.In addition, it’s vital that you know which specific VCs could be the right ones for venture.
May mắn thay, ngày nay hầu hết các nhà đầu tư đều có trang web, blog và thậm chí đôi khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Điều này giúp các doanh nhân dễ dàng tìm hiểu xem những nhà đầu tư này đang tài trợ cho ai, loại hình kinh doanh mà họ quan tâm và lợi ích cá nhân của họ.Luckily, today most investors have websites, blogs and sometimes even use social media. This makes it much easier for entrepreneurs to find out who else these investors are funding, what kind of businesses they are interested in and about their personal interests.
Bạn có thể sử dụng thông tin này để tìm nhà đầu tư phù hợp và tùy chỉnh cách tiếp cận của bạn đối với họ. Ví dụ: nếu bạn biết trước rằng một nhà đầu tư đã sở hữu cổ phần của một công ty tương tự như công ty của bạn và thích bóng chày, bạn sẽ có vị trí tốt hơn để thu hút anh ta cả về chuyên môn và cá nhân.You can use this information to both find the right investor and customize your approach toward him. For example, if you know in advance that an investor already owns a share of a company similar to yours and likes baseball, you’ll be better positioned to engage him both professionally and personally.
Tuy nhiên, cách tốt nhất để tìm được một nhà đầu tư tốt là hỏi những lời giới thiệu từ những người bạn là doanh nhân của bạn. Vì họ đã trải qua toàn bộ quá trình, họ có thể cung cấp cho bạn các loại thông tin chi tiết thẳng thắn mà các nhà đầu tư không nhất thiết phải phát trên trang web của họ.The best way, however, to find a good investor is to ask for recommendations from your entrepreneur friends. Since they’ve already gone through the entire process, they can offer you the kinds of candid insights that investors won’t necessarily broadcast on their websites.
Thỏa thuận mạo hiểm Ý tưởng chính # 6: Một luật sư giỏi đóng vai trò là người hỗ trợ cho các giao dịch thành công.Venture Deals Key Idea #6: A good lawyer acts as the buttress for successful deals.
Bạn đang ở trên bàn đàm phán với nhà đầu tư của mình, tìm hiểu các chi tiết để bạn bước vào thế giới kinh doanh. Bạn khá hài lòng với kết quả cho đến nay, nhưng luật sư của bạn bị mắc kẹt vào một chi tiết nhỏ và bắt đầu cư xử thô lỗ. Bạn bắt đầu hoảng sợ - không chỉ vì hành vi thô lỗ của anh ấy đáng xấu hổ, mà còn vì khát vọng của bạn dường như đang bùng cháy ngay trước mắt bạn!You’re at the negotiating table with your investor, hammering out the details to your big break into the business world. You’re quite happy with the results so far, but your lawyer gets stuck on a trivial detail and starts behaving rudely. You begin to panic – not only because his rude behavior is embarrassing, but also because your aspirations seem to be going up in flames before your very eyes!
Rõ ràng là bạn không có một luật sư giỏi! Một luật sư giỏi sẽ hiểu cách sắp xếp và kết thúc một thương vụ đầu tư cũng như cách giữ sự tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến tiền bạc và quyền kiểm soát.Obviously, you don’t have a good lawyer! A good lawyer will understand how to arrange and close an investment deal as well as how to keep the focus on the most important issues concerning money and control.
Các nhà đầu tư mạo hiểm thường vượt trội các doanh nhân về kinh nghiệm đàm phán và kinh doanh, và thuê luật sư là cách để bù đắp cho sự thiếu năng lực này.Venture capitalists often outclass entrepreneurs in terms of negotiating and business experience, and hiring a lawyer is the way to compensate for this lack of competence.
Bạn và luật sư của bạn phải hiểu nhau và tập trung vào những vấn đề giống nhau nếu bạn muốn trở thành một nhóm thành công. Không có gì tệ hơn việc có một luật sư không chịu lắng nghe bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn là người thiết lập chương trình nghị sự và đảm bảo rằng anh ấy sẽ ủng hộ thay vì chống lại bạn.You and your lawyer must understand each other and focus on the same issues if you want to be a successful team. Nothing is worse than having a lawyer who won’t listen to you. Be sure you’re the one setting the agenda, and make sure he is supporting instead of working against you.
Ví dụ, một luật sư thiếu kinh nghiệm có thể đánh lạc hướng sự tập trung của mình vào những chi tiết nhỏ nhặt như quyền bằng sáng chế, khi trọng tâm thực sự cần phải là quyền sở hữu. Những loại rào cản này có nghĩa là các cuộc đàm phán sẽ kéo dài mãi mãi, và điều đó đồng nghĩa với việc mất thời gian, tiền bạc và năng lượng.For instance, an inexperienced lawyer might misplace his focus on trivial details like patent rights, when the real focus needs to be on ownership. These kinds of hurdles mean that negotiations will last forever, and that means lost time, money and energy.
Để tìm một luật sư giỏi có phong cách mà bạn cảm thấy thoải mái, hãy hỏi các doanh nhân khác về kinh nghiệm của họ. Đã từng chứng kiến phong cách đàm phán của luật sư, các doanh nhân đồng nghiệp là nguồn thông tin có giá trị.To find a good lawyer whose style you’re comfortable with, ask other entrepreneurs about their experiences. Having already witnessed the lawyer’s negotiating style, fellow entrepreneurs are valuable sources of information.
Một luật sư giỏi không nhất thiết phải có tỷ lệ cao hoặc thậm chí làm việc cho một công ty nổi tiếng. Đối với một công ty mới thành lập, tốt hơn hết bạn nên chi tiền thuê một luật sư từ một công ty nhỏ, chuyên ngành.A good lawyer doesn’t necessarily have high rates or even work for a well-known firm. For a start-up, your money is better spent hiring a lawyer from a small, specialized company.
Mặc dù có nhiều thành kiến chống lại luật sư và nhiệm vụ gian khổ là tìm ra người hoàn hảo, bạn sẽ cảm ơn bản thân vì sự chăm chỉ của mình, vì biết rằng bạn được đại diện bởi một luật sư coi trọng quyền lợi của bạn.Despite the many prejudices against lawyers and the arduous task of finding the perfect one, you’ll thank yourself for your hard work, knowing that you are well-represented by a lawyer who takes your interests seriously.
Thỏa thuận mạo hiểm Ý tưởng chính # 7: Đàm phán không dễ dàng - nhưng với sự chuẩn bị thích hợp, bạn đã thắng một nửa trận chiến.Venture Deals Key Idea #7: Negotiating isn’t easy – but with the right preparation, you’ve already won half the battle.
Hãy tưởng tượng rằng bạn là một công ty khởi nghiệp trẻ đang tiếp cận một nhà đầu tư có kinh nghiệm. Khi bước vào văn phòng của cô ấy, bạn cảm thấy lo lắng rằng mình sẽ mắc sai lầm và khiến cô ấy mất hứng thú. Rốt cuộc, tại sao cô ấy phải nghe lời bạn?Imagine that you’re a young start-up approaching an experienced investor. As you enter her office, you feel nervous that you’ll make a mistake and lose her interest. After all, why should she listen to you anyway?
Nếu bạn làm theo các bước sau, thì bạn có thể yên tâm rằng cô ấy sẽ lắng nghe và bạn sẽ đạt được điều mình muốn!If you follow these steps, then you can rest assured that she'll listen and that you’ll get what you want!
Đầu tiên, hãy biết bạn thực sự muốn gì. Đảm bảo rằng bạn có thể trình bày rõ ràng những điều thực sự quan trọng đối với bạn - và những điều này chắc chắn phải bao gồm các câu hỏi về số tiền sẽ đầu tư cũng như quyền kiểm soát doanh nghiệp.First, know what you really want. Make sure that you can clearly articulate the things that really matter to you – and these should definitely include the questions about the amount of money that will be invested as well as control of the business.
Đừng mắc kẹt trong các chi tiết. Một vài thỏa hiệp chỉ là một phần của trò chơi, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn biết chính xác những gì bạn muốn khi nói đến tiền và tầm ảnh hưởng.Don’t get stuck in the details. A few compromises are just part of the game, but be sure that you know exactly what you want when it comes to money and influence.
Hơn nữa, hãy tự đặt ra giới hạn và biết khi nào nên rời khỏi bàn đàm phán. Ví dụ, nếu bạn không muốn cho đi hơn 50% cổ phần của công ty mình, thì bạn không nên làm như vậy trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kể nhà đầu tư có áp lực lên bạn như thế nào.Moreover, set your own limits and know when to walk away from the negotiating table. If you, for example, don’t want to give away more than 50 percent of your company’s shares, then you should under no circumstance do so, no matter how much pressure the investor lays on you.
Thứ hai, biết các mục tiêu và hạn chế của VC sẽ giúp bạn phát triển một chiến lược sắc thái hơn.Second, knowing the VC’s targets and limitations helps you to develop a more nuanced strategy.
Trong khi một trong những lợi thế lớn nhất đối với các doanh nhân là sự tập trung duy nhất của họ (cụ thể là xây dựng công ty của họ), các nhà đầu tư phải cân nhắc một số cân nhắc, một số trong số đó mang tính cá nhân.Whereas one of the greatest advantages for entrepreneurs is their singular focus (specifically, building up their companies), investors have to juggle a number of considerations, some of them personal.
Điều này có thể có lợi cho các doanh nhân trẻ, những người đang giao dịch với các nhà đầu tư có kinh nghiệm. Lấy ví dụ trường hợp này, trong đó một nhóm khởi nghiệp đang thương lượng bảng điều khoản của mình với một nhà đầu tư mà họ biết là chỉ còn hai giờ nữa là bắt đầu kỳ nghỉ của anh ta.This can be advantageous for young entrepreneurs who are dealing with experienced investors. Take this case for example, in which a start-up team was negotiating its term sheet with an investor whom they knew to be a mere two hours away from starting his vacation.
Vì muốn bắt đầu kỳ nghỉ đúng giờ, nhà đầu tư buộc phải nhanh chóng đưa ra quyết định, trong khi cả đội có tất cả thời gian trên thế giới để chuẩn bị cho cuộc đàm phán.Wanting to start his vacation on time, the investor was forced to come to a decision quickly, whereas the team had all the time in the world to prepare for the negotiation.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên lừa các nhà đầu tư của mình. Những cuộc đàm phán ban đầu này là nền tảng cho mối quan hệ kinh doanh lâu dài, vì vậy cả hai bên nên đảm bảo một kết quả tích cực cho tất cả mọi người.However, this doesn’t mean you should trick your investors. These early negotiations are the foundation for long-lasting business relations, so both parties should ensure a positive outcome for everyone.
Giao dịch mạo hiểm Ý tưởng chính # 8: Sắc sảo nhưng trung thực.Venture Deals Key Idea #8: Be shrewd but honest.
Chúng ta đàm phán hàng ngày - với bạn bè, gia đình, những người quan trọng khác và thậm chí cả đồng nghiệp của chúng ta. Nhưng thường, chúng ta không nghĩ về việc những quyết định này thực sự được thực hiện như thế nào.We negotiate every day – with our friends, family, significant others and even our coworkers. But often, we don’t think about how these decisions are actually made.
Tuy nhiên, khi nói đến các cuộc đàm phán kinh doanh, bạn không có được sự thoải mái như vậy. Dưới đây là một số quy tắc khi bạn ngồi đối diện với một nhà đầu tư tiềm năng trên bàn đàm phán:However, when it comes to business negotiations, you don’t have the luxury of being so laid back. Here are a few rules for when you’re sitting across from a potential investor at the negotiating table:
Tính minh bạch là chìa khóa. Nó không chỉ thúc đẩy các tình huống đôi bên cùng có lợi; nó cũng đảm bảo một mối quan hệ lâu dài.Transparency is key. Not only will it foster win-win-situations; it also guarantees a long-term relationship.
Nếu bạn hy vọng có được ưu thế trong các cuộc đàm phán thông qua việc che giấu thông tin đầy ẩn ý và khôn khéo, thì bạn sẽ vô cùng thất vọng về kết quả. Chắc chắn, nhà đầu tư của bạn sẽ phát hiện ra sự không trung thực của bạn, có nghĩa là bạn sẽ không nhận được tiền ngay bây giờ hoặc sẽ không nhận được sau này do danh tiếng bị hủy hoại.If you hope to get the upper hand during negotiations through conniving and shrewdly concealing information, then you’re going to be terribly disappointed in the outcome. Inevitably, your investor will discover your dishonesty, which means that you either won’t get the funding now or won’t get it later as a result of a ruined reputation.
Nghiên cứu các đối tác đàm phán của bạn để nhận ra và phản ứng với phong cách của họ. Ví dụ: nếu bạn biết rằng một nhà đầu tư mạo hiểm tiềm năng sẽ muốn thảo luận từng chi tiết và khiến bạn mất tập trung, bạn có thể đoán trước điều này bằng cách chuẩn bị danh sách những điều thực sự quan trọng với bạn và tập trung vào chúng. Hãy để anh ấy khám phá những chi tiết nhỏ nhặt này, nhưng đừng lãng phí sức lực của bạn ở đó nếu bạn không muốn.Study your negotiating partners in order to recognize and respond to their styles. For example, if you know that a potential venture capitalist will want to discuss every detail and let you lose your focus, you can anticipate this by preparing a list of the things that really matter to you and concentrate on them. Let him explore these trivial details, but don’t waste your energy there if you don’t want to.
Thảo luận về khả năng đầu tư với nhiều nhà đầu tư tiềm năng. Bạn có thể giành được ưu thế bằng cách thu hút sự quan tâm của một số nhà đầu tư và cho họ biết có sự cạnh tranh. Ví dụ, nhà đầu tư A muốn đạt được thỏa thuận và đưa ra các điều khoản tốt hơn những gì anh ấy nghĩ rằng nhà đầu tư B có thể đưa ra. Trong tất cả các khả năng, bạn sẽ có được một thỏa thuận tốt hơn theo cách này so với việc bạn chỉ mặc cả với một nhà đầu tư.Discuss the possibility of investing with multiple potential investors. You can gain the upper hand by piquing the interest of several investors and letting them know there’s competition. Investor A, for example, wants to get the deal and offers better terms than he thinks Investor B could offer. In all likelihood, you’ll get a better deal this way than if you bargain with only one investor.
Tuy nhiên, bạn không bao giờ nên tiết lộ tên của các nhà đầu tư cạnh tranh hoặc bảng thuật ngữ mà họ đã soạn thảo. Làm như vậy có thể cho phép họ cộng tác và ép bạn vào một thỏa thuận tồi.However, you should never divulge the names of competing investors or the term sheets they’ve drafted. Doing so could allow them to collaborate and force you into a bad deal.
Thỏa thuận mạo hiểm Ý tưởng chính # 9: Cẩn thận với một số sai lầm dễ mắc phải trong quá trình đàm phán.Venture Deals Key Idea #9: Beware of some easily made mistakes during negotiations.
Là một doanh nhân, có rất nhiều điều phụ thuộc vào kết quả đàm phán của bạn với các nhà đầu tư tiềm năng. Dưới đây là một số mẹo sẽ giúp bạn tránh một số sai lầm phổ biến nhất:As an entrepreneur, there’s a lot riding on the outcome of your negotiations with potential investors. Here are a few tips that will help you avoid some of the most common blunders:
Nếu bạn không biết phải làm gì hoặc nói gì, hãy đợi họ hành động trước. Trên thực tế, trong thế giới tài chính, tốt hơn là nên phản ứng hơn là hành động! Khi bạn bước vào cuộc đàm phán, không ai biết chính xác đối phương muốn gì, và tốt hơn hết bạn nên để người ở phía bên kia của bàn để lộ bàn tay của mình trước.If you don’t know what to do or say, then wait for them to act first. In fact, in the finance world, it’s better to react than to act! When you enter negotiations, no one knows exactly what the other wants, and it’s better to let the person on the other side of the table reveal her hand first.
Ví dụ, với tư cách là một doanh nhân, bạn không bao giờ nên giới thiệu cho nhà đầu tư một bảng điều khoản. Luôn để anh ấy là người đầu tiên soạn thảo nó. Có thể nhà đầu tư có thể cung cấp cho bạn điều gì đó tốt hơn những gì bạn có thể đã đưa ra trên thực tế, vì vậy hãy để anh ta chơi ván bài của mình trước.For example, as an entrepreneur, you should never present an investor with a term sheet. Always let him be the first to draft it. It’s possible that the investor might offer you something better than you might have realistically offered yourself, so let him play his hand first.
Điều tương tự cũng áp dụng cho các cuộc đàm phán: nếu bạn không nói được lời nào, hãy chờ đợi và lắng nghe. Cơ hội sẽ tự xuất hiện.The same applies to negotiations: if you’re at a loss for words, wait and listen. An opportunity will present itself.
Ngoài ra, đừng lên dây cót tinh thần của bất kỳ ai! Nếu VC nói “không” thì bạn nên chấp nhận quyết định của họ và tiếp tục. Đừng coi đó là cá nhân - một lời từ chối chỉ có nghĩa là cô ấy không phải là người phù hợp với công ty của bạn.In addition, don’t get on anyone’s nerves! If a VC says “no,” then you should accept her decision and move on. Don’t take it personally – a refusal just means that she isn’t the right one for your company.
Vì vậy, đừng gửi email tiếp theo hoặc yêu cầu giới thiệu. Chỉ cần tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp.So, don’t send follow-up emails or ask for a referral. Just continue your search for the right investor.
Luôn điều chỉnh email của bạn cho phù hợp với các nhà đầu tư cụ thể và đừng lãng phí thời gian của họ.Always tailor your emails to specific investors, and don’t waste their time.
Ví dụ, nếu một nhà đầu tư nói rằng cô ấy sẽ chỉ đầu tư vào các công ty mà cô ấy giành được ít nhất 30% quyền kiểm soát, thì cô ấy thậm chí sẽ không xem xét ý tưởng của bạn nếu bạn cung cấp cho cô ấy ít hơn. Vì vậy, nếu bạn không hài lòng với điều kiện của cô ấy, thì đừng làm phiền cô ấy.For instance, if an investor says she will only invest in companies in which she gains at least 30 percent control, then she won’t even look at your idea if you offer her less. So, if you aren’t happy with her conditions, then don’t even bother her.
Nó sẽ không đưa bạn đến đâu và thậm chí có thể gây hại cho danh tiếng của bạn, bởi vì nó có vẻ như thể bạn không thực hiện nghiên cứu của mình.It won’t get you anywhere and can even harm your reputation, because it appears as if you didn’t do your research.
Bất chấp những biện pháp này, bạn vẫn dễ mắc sai lầm. Biện pháp phòng ngừa tốt nhất là có một đội vững chắc phía sau bạn. Không chỉ nhóm sẽ hỗ trợ bạn mà các nhà đầu tư cũng đặc biệt xem xét đầu tư vào các nhóm, vì tiềm năng và động lực sinh lời cao hơn của nỗ lực chung.Despite these measures, it’s still easy to make mistakes. The best precautionary measure is having a solid team behind you. Not only will the team support you, but investors also look to invest in teams specifically, because of the joint effort’s higher profit potential and motivation.
Đang đánh giá: Tóm tắt sách về Thỏa thuận mạo hiểmIn Review: Venture Deals Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Nếu bạn muốn đảm bảo nguồn vốn cho quá trình khởi nghiệp của mình, thì bạn sẽ cần biết các lựa chọn của mình là gì và làm thế nào để tận dụng chúng. Khi nói đến việc huy động vốn đầu tư mạo hiểm, điều đó có nghĩa là hiểu được lợi ích của các nhà đầu tư và tập hợp đội ngũ phù hợp để hỗ trợ bạn trên bàn đàm phán.If you want to secure funding for your start-up, then you’ll need to know what your options are and how to make the most of them. When it comes to raising venture capital, that means understanding the interests of investors and assembling the right team to support you at the negotiating table.
Đề xuất đọc thêm: Pitch Anything của Oren KlaffSuggested further reading: Pitch Anything by Oren Klaff
Pitch Anything giới thiệu một phương pháp độc đáo, mới cho các ý tưởng quảng cáo chiêu hàng. Thông qua tâm lý học, khoa học thần kinh và các giai thoại cá nhân, Klaff giải thích các chiến thuật và kỹ thuật cần thiết để thuyết trình thành công bất cứ điều gì với bất kỳ ai.Pitch Anything introduces a unique, new method for pitching ideas. Through psychology, neuroscience and personal anecdotes, Klaff explains the tactics and techniques needed to successfully pitch anything to anyone.
venture_deals_be_smarter_than_lawyer_capitalist.txt · Last modified: 2021/06/06 14:35 by bacuro