User Tools

Site Tools


vaporized_solid_strategies_success_dematerialized_world

Vaporized: Solid Strategies For Success in a Dematerialized World

Lượt xem: 31

Bản tóm tắt cuốn sách Vaporized: Solid Strategies For Success in a Dematerialized World (Vaporized: Các chiến lược vững chắc để thành công trong một thế giới phi vật chất hóa) của tác giả Robert Tercek dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Vaporized: Các chiến lược vững chắc để thành công trong một thế giới phi vật chất hóaVaporized: Solid Strategies For Success in a Dematerialized World
Robert TercekRobert Tercek
Vaporized (2015) có cái nhìn sâu sắc về tương lai của công nghệ. Khi chúng ta tiến xa hơn vào thời đại kỹ thuật số, thật khôn ngoan khi biết những gì sẽ xảy ra, bao gồm những gì có thể xảy ra với ngân hàng, việc làm và cách chúng ta kinh doanh. Không thể phủ nhận rằng Internet đã thay đổi cuộc sống của chúng ta - và, dù chúng ta có muốn hay không, thì vẫn còn nhiều điều nữa.Vaporized (2015) takes a hard look at the future of technology. As we move further into the digital age, it’s wise to know what to expect, including what might happen to banks, jobs and the way we do business. There’s no denying that the internet has changed our lives – and, whether we like it or not, there’s much more to come.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Các doanh nhân đang phát triển các nền tảng trực tuyến mớiEntrepreneurs developing new online platforms
Các giám đốc điều hành cho rằng Internet không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họExecutives who think the internet doesn’t affect their business
Những người đam mê công nghệ làm việc trong ngành truyền thông kỹ thuật sốTech geeks who work in the digital media industry
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Robert Tercek là một chuyên gia truyền thông và kỹ thuật số đôi khi được gọi là “Kẻ vô chính phủ trên truyền hình”. Anh ấy đã làm việc cho MTV, Sony Pictures và là chủ tịch của Mạng Oprah Winfrey.Robert Tercek is a media and digital expert sometimes referred to as the “TV Anarchist.” He’s worked for MTV, Sony Pictures and was president of the Oprah Winfrey Network.
Vài trăm năm trước, các nhà sư trong các tu viện thời trung cổ là những người bảo vệ chính của trí tuệ. Họ cẩn thận thu thập kiến ​​thức của thế giới và sao chép và bảo tồn nó cho tương lai.A few hundred years ago, monks in medieval monasteries were the main guardians of wisdom. They carefully collected the knowledge of the world and transcribed and conserved it for the future.
Nhưng với việc phát minh ra máy in, những nỗ lực của họ đã trở nên lỗi thời. Và bây giờ, trong thời đại của internet và công nghệ kỹ thuật số, sách in đang ở trong con thuyền mà các nhà sư đã từng ở. Nói một cách dễ hiểu, thông tin - từng là một khối trơ, chứa trong các trang sách - đã biến thành hơi.But with the invention of the printing press, their efforts became obsolete. And now, in the age of the internet and digital technology, printed books are in the boat the monks were once in. In a word, information – once an inert mass, contained in the pages of books – has turned into vapor.
Tuy nhiên, đó không chỉ là thông tin bị bốc hơi. Một số thứ vật chất - và cùng với chúng là toàn bộ các ngành công nghiệp - đã bắt đầu tan biến thành không khí loãng.Yet it’s not only information that has been vaporized. A number of physical things – and with them whole industries – have begun to vanish into thin air.
Tóm tắt cuốn sách này giải thích một nền kinh tế ở trạng thái khí sẽ như thế nào. Họ cho bạn biết điều gì đi đôi với sự bốc hơi của thông tin và nền kinh tế, những cơ hội và rủi ro mà nền kinh tế bốc hơi mang lại và cách chuẩn bị tốt nhất cho nó.This book summary explain what an economy in a gaseous state will look like. They tell you what goes hand in hand with the vaporization of information and the economy, which opportunities and risks a vaporized economy entails and how to best prepare for it.
Trong bản tóm tắt này về Hơi nước của Robert Tercek, bạn sẽ họcIn this summary of Vaporized by Robert Tercek, you’ll learn
về ba trạng thái hóa học của thông tin;about the three chemical states of information;
cách những gã khổng lồ internet như Google và Facebook tạo ra giá trị trong một thế giới bốc hơi; vàhow internet giants like Google and Facebook create value in a vaporized world; and
Sự bốc hơi của nền kinh tế của chúng ta có ý nghĩa như thế nào đối với lao động của con người.what the vaporization of our economy means for human labor.
Ý tưởng chìa khóa hóa hơi # 1: Thông tin có thể tồn tại ở ba trạng thái khác nhauVaporized Key Idea #1: Information can exist in three different states
Với tất cả các thiết bị kết nối internet tiện dụng của chúng ta, thật dễ hiểu tại sao ngày nay được gọi là “thời đại thông tin”. Ít dễ hiểu hơn là thông tin này hoạt động như thế nào.With all of our handy internet-connected devices, it’s easy to understand why today is called “the information age.” Less easy to understand is how this information behaves.
Sẽ rất hữu ích khi nghĩ về thông tin như nước hoặc các nguyên tố hóa học khác vì nó có thể tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau tùy thuộc vào cách chúng ta muốn sử dụng.It’s helpful to think of information like water, or other chemical elements since it can exist in a variety of different states depending on how we want to use it.
Để bắt đầu, thông tin có thể ở trạng thái chắc chắn, giống như trong sách hoặc trên đĩa CD. Nhược điểm của việc có thông tin ở trạng thái chắc chắn là khó chia sẻ với nhiều người.To start with, information can be in a solid state, like in a book or on a CD. The downside of having information in a solid state is that it’s hard to share with more than one person.
Nhưng bán thông tin ở dạng vật chất là một cách thuận tiện để kiếm tiền từ nó, đó là một lý do khác khiến việc giữ thông tin ở trạng thái vững chắc, về mặt lịch sử, được ưa thích hơn cả.But selling information in physical form is a convenient way to monetize it, which is another reason why keeping information in a solid state has, historically, been preferred.
Đáng chú ý, cách chúng tôi trao đổi thông tin không thay đổi nhiều giữa năm 1455 (khi Johannes Gutenberg phát minh ra máy in) và sự xuất hiện gần đây của Internet. Trong suốt khoảng thời gian này, thông tin luôn được lưu trữ ở trạng thái chắc chắn, cho dù là sách, CD hay DVD.Remarkably, the way we exchanged information didn’t change much at all between 1455 (when Johannes Gutenberg invented the printing press) and the recent emergence of the internet. Throughout this span of time, information was always stored in a solid state, whether as books, CDs or DVDs.
Mặc dù những trạng thái vật chất này là những cách lưu trữ thông tin lâu dài và bền bỉ, chúng cũng đòi hỏi nhiều tiền và năng lượng để sản xuất và phân phối. Hơn nữa, chúng chiếm không gian lưu trữ và chỉ có thể được chia sẻ cho một người tại một thời điểm. Thêm vào đó, những thứ như đĩa laser nhanh chóng trở nên lỗi thời.Though these physical states are durable and long-lasting ways to store information, they also demand a lot of money and energy to produce and distribute. What’s more, they eat up storage space and can only be shared one person at a time. Plus, things like laser discs quickly become obsolete.
Vì vậy, khi internet xuất hiện, mọi người đã không ngần ngại giải phóng thông tin khỏi những ràng buộc vật lý của nó và chuyển nó sang trạng thái lỏng hơn.So when the internet emerged, people didn’t hesitate to free information from its physical constraints and transform it into a more liquid state.
Hãy tưởng tượng một khối nước đá bắt đầu tan chảy; thông tin, giống như nước, giờ đây đã dễ dàng hơn nhiều để lan truyền trên một khu vực rộng lớn. Chỉ với một cú nhấp chuột, thật đơn giản để đăng, chỉnh sửa và chia sẻ ngay lập tức một tệp với toàn thế giới.Imagine an ice cube beginning to melt; information, water-like, was now much easier to spread over a large area. With the click of a mouse, it was simple to post, edit and instantaneously share a file with the entire world.
Nhưng vẫn có một sự thay đổi trạng thái khác trong cửa hàng. Khi thông tin chuyển từ máy tính để bàn sang điện thoại thông minh, nó giống như một làn hơi: di chuyển nhanh, tự do và liên tục thay đổi.But there was still another change of state in store. As information moved from desktop computers to the smartphones, it became like a vapor: fast-moving, free and constantly changing.
Đây là nơi chúng ta đang ở bây giờ. Với Internet tốc độ cao trong túi của chúng tôi, thông tin không còn bị ràng buộc với văn phòng của bạn, hoặc thậm chí với máy tính xách tay của bạn. Nó di chuyển xung quanh bạn, giống như khí trong khí quyển.This is where we are now. With high-speed internet in our pockets, information is no longer bound to your office, or even to your laptop. It moves all around you, like atmospheric gasses.
Bất kể bạn ở đâu hay bạn là ai, có thể là một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm hay một tu sĩ trong tu viện trên đỉnh núi, ngày nay có thể học bất cứ thứ gì, bất cứ lúc nào, chỉ cần một hoặc hai lần chạm.No matter where or who you are, be it a scientist in a lab or a monk in a mountaintop monastery, today learning anything, at any time, is but a tap or two away.
Ý tưởng chính bị bốc hơi # 2: Phần mềm có thể làm bốc hơi các doanh nghiệp, các đối tượng vật lý và toàn bộ ngành công nghiệp bằng các thiết bị kỹ thuật số tương đương.Vaporized Key Idea #2: Software can vaporize businesses, physical objects and entire industries with digital equivalents.
Một trong những điểm mạnh nhất của các công nghệ dựa trên phần mềm ngày nay là chúng cho phép chúng ta làm được nhiều việc hơn với ít tài nguyên hơn.One of the greatest strengths of today’s software-based technologies is that they allow us to do more with fewer resources.
Chúng giúp chúng tôi theo dõi và phân tích các chức năng đồng thời cung cấp thông tin và hiểu biết mới cho phép chúng tôi tạo ra các thiết kế tốt hơn. Ví dụ, ô tô ngày nay có thể thu thập dữ liệu về hiệu suất của chính chúng và dữ liệu này giúp các công ty ô tô sản xuất các mẫu xe hiệu quả hơn và ít gây ô nhiễm hơn.They help us monitor and analyze functions while providing new information and insights that allow us to make better designs. For instance, today’s cars can collect data about their own performance, and this data helps car companies produce more efficient models that pollute less.
Phần mềm thậm chí có thể được sử dụng để thay thế các tiện ích chính, chẳng hạn như mạng viễn thông xử lý lưu lượng hàng nghìn người nói chuyện và nhắn tin.Software can even be used to replace major utilities, such as telecommunications networks that handle the traffic of thousands of people talking and messaging.
Với phần mềm tiên tiến hiện nay, chúng tôi có thể loại bỏ tất cả các cột điện thoại và dây dẫn và thay thế chúng bằng một mạng dựa trên internet hiệu quả sẽ định tuyến các cuộc gọi tốt hơn và đáng tin cậy hơn trước đây.With today’s advanced software, we could get rid of all the telephone poles and wires, and replace them with an efficient internet-based network that would route calls better and more reliably than before.
Nhiều hàng hóa vật chất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng có thể được thay thế bằng phần mềm, cùng với tất cả những đĩa CD và DVD cũ đó.Many of the physical goods in our day-to-day life could also be replaced by software, along with all of those old CDs and DVDs.
Đó chỉ là vấn đề thời gian. Quá trình hóa hơi sẽ bao gồm tất cả mọi thứ, từ các công việc đơn lẻ và cửa hàng cho đến các công ty và toàn bộ ngành công nghiệp. Bất cứ thứ gì có thể bị bốc hơi và được thay thế bằng phần mềm sẽ bị bốc hơi.It’s only a matter of time. Vaporization will encompass everything, from single jobs and stores to companies and entire industries. Anything that can be vaporized and replaced with software will be vaporized.
Thật vậy, quá trình này đã bắt đầu, và ngành công nghiệp âm nhạc là một ví dụ điển hình. Các cửa hàng băng đĩa lớn đã được thay thế bằng các dịch vụ trực tuyến như cửa hàng iTunes và Amazon. Thay vì phải đối mặt với những lựa chọn vật lý hạn chế và xếp hàng chờ đợi ở cửa hàng, giờ đây, bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể truy cập vào vô số âm nhạc kỹ thuật số.Indeed, this process has already begun, and the music industry is a prime example. Big record shops have been replaced by online services like the iTunes store and Amazon. Instead of dealing with limited physical selections and waiting in line at a store, now anyone with an internet connection has access to a wealth of digital music.
Và khi những cửa hàng băng đĩa này được thay thế, toàn bộ trải nghiệm của người tiêu dùng và chuỗi cung ứng cũng bị bốc hơi. Ngành công nghiệp sản xuất bao bì đĩa CD cũng sẽ biến mất, các kho chứa đĩa CD tồn kho cũng vậy. Và số phận tương tự đang chờ đợi các ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm thứ cấp như đầu đĩa CD. Tất cả chúng sẽ được làm dư thừa bởi phần mềm.And when these record stores are replaced, the whole consumer experience and supply chain are vaporized too. The industry that produces CD packaging will disappear too, as will the warehouses that stored inventories of CDs. And the same fate awaits the industries that produce secondary products like CD players. All of them will have been made redundant by software.
Ý tưởng then chốt # 3: Các công ty trực tuyến tạo ra hệ sinh thái nơi các quy tắc mơ hồ của riêng họ được thực thi.Vaporized Key Idea #3: Online companies create ecosystems where their own vague rules are enforced.
Những gã khổng lồ Internet như eBay, Amazon, Google và Snapchat đã không vấp phải sự nổi tiếng.Internet giants like eBay, Amazon, Google and Snapchat didn’t stumble upon popularity.
Mỗi công ty biết cách kết nối những người phù hợp với nhau, giống như những người điều hành tại một tổng đài kiểu cũ.Each company knew how to connect the right people with one another, kind of like the operators at an old-fashioned switchboard.
Đối với Amazon và eBay, “đúng người” là điều hiển nhiên - những nền tảng này muốn kết nối người mua với người bán. Nhưng chiến lược tương tự cũng đúng đối với những gã khổng lồ internet khác.For Amazon and eBay, the “right people” were obvious – these platforms wanted to connect buyers with sellers. But the same strategy holds true for other internet giants.
Google đã thành công trong việc kết nối những người tìm kiếm thông tin với những người có thông tin đang được tìm kiếm. YouTube kết nối nhà sản xuất video với người xem. Và các ứng dụng xã hội như Snapchat chỉ là công cụ hỗ trợ cho những người hàng ngày muốn duy trì kết nối với nhau.Google has made a fortune connecting information seekers with those who have the information being sought. YouTube connects video producers with viewers. And social apps like Snapchat are just facilitators for everyday people who want to stay connected with one another.
Nhưng khi mỗi công ty này phát triển, hệ sinh thái kết nối của họ trở nên phức tạp hơn khi những người dùng khác nhau và bất ngờ tham gia.But as each of these companies grew, their ecosystem of connections became more complex as different and unexpected users joined in.
Lấy ví dụ như App Store của Apple. Những gì bắt đầu như một nơi để các nhà phát triển bán các ứng dụng hữu ích đã sớm biến thành một thị trường cạnh tranh cao, với các nhà phát triển thuê các công ty để tăng doanh số bán hàng của họ.Take Apple’s App Store, for instance. What started as a place for developers to sell helpful applications soon morphed into a highly competitive marketplace, with developers hiring firms to raise their sales.
Những nền tảng này không phải là loại không gian công cộng, nơi mọi người có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận. Chủ sở hữu nền tảng có thể đưa ra các quy tắc tùy ý - cho dù được giải thích rõ ràng hay không - sau đó họ có thể thực thi, điều này mang đến cho người dùng hai lựa chọn: tuân thủ hoàn toàn hoặc không tham gia.These platforms aren’t the kinds of public spaces where people can exercise freedom of speech. The platform owner can make up arbitrary rules – whether well explained or not – that they can then enforce, which gives users two choices: either to comply completely or not participate at all
Apple cho biết điều này đảm bảo các ứng dụng đang được bán trong App Store đáp ứng các tiêu chuẩn của họ về những gì có thể chấp nhận được.Apple says this ensures the apps being sold in the App Store meet their standards for what’s acceptable.
Tuy nhiên, họ thường đưa ra những lý do mơ hồ, chẳng hạn như một ứng dụng “rùng rợn”, “phản cảm” hoặc “quá giới hạn” để giải thích cho việc từ chối. Và mặc dù các ứng dụng xì hơi thường xuyên bị loại bỏ, ví dụ như bạn có thể tìm thấy ứng dụng “Xì tố gợi cảm” trong cửa hàng của họ.Yet they often give vague reasons, like an app being “creepy,” “objectionable” or “over the line” to explain a rejection. And even though fart apps routinely get kicked out, you can find, for example, a “Sexy Poker” app in their store.
Cũng cần lưu ý rằng Apple nhận được 30% mỗi lần mua hàng trong App Store, nhưng hệ thống xác định thứ hạng của ứng dụng, đóng một vai trò rất lớn trong cơ hội thành công của ứng dụng, cũng vô cùng mơ hồ.It should also be noted that Apple receives 30 percent of every purchase in the App Store, but that the system for determining an app’s ranking, which plays a huge role in an app’s chances for success, is also extremely vague.
Điều này đã dẫn đến tin đồn rằng các khoản hoàn trả bí mật, hối lộ, quà tặng và các phương pháp đáng ngờ khác có thể được sử dụng để tăng thứ hạng của ứng dụng trong cửa hàng.This has led to rumors that secret payoffs, bribes, gifts and other dubious methods can be used to boost an app’s ranking in the store.
Ý tưởng chính được hóa hơi # 4: Các nền tảng trực tuyến thành công luôn cố gắng giữ và kiếm tiền từ người dùng của họ.Vaporized Key Idea #4: Successful online platforms strive to keep and monetize their users.
Đưa ra các quy tắc không chỉ là một cách để các công ty internet kiểm soát hành vi của người dùng; nó cũng có thể giúp đảm bảo rằng người dùng vẫn trung thành và quay trở lại nền tảng.Making up rules isn’t just a way for internet companies to control user behavior; it can also help ensure that users remain loyal and return to the platform.
Điều này có thể khó khăn trong nền kinh tế bốc hơi, vì người dùng có xu hướng bị thu hút về nền tảng nào là lớn nhất. Vì vậy, hãy xem xét một số phương pháp khác nhau mà các công ty sử dụng để ràng buộc mọi người với một nền tảng và làm cho họ hoạt động tích cực hơn - tất cả đồng thời tạo ra nhiều lợi nhuận hơn trong quá trình này.This can be difficult in a vaporized economy, as users tend to gravitate toward whichever platform is the biggest. So let’s look at some different methods companies use to bind people to a platform and make them more active – all while generating more profits in the process.
Một trong những cách phổ biến nhất để giữ chân người dùng là tạo các công cụ độc đáo cho phép họ tạo nội dung của riêng mình.One of the most common ways to hold on to users is to create unique tools that allow them to generate their own content.
Cho dù họ đang đăng ảnh hoặc video hay chỉ tạo chuỗi trò chuyện, những công cụ này sẽ thúc đẩy sự tương tác và giữ cho người dùng không rời đi, bởi vì, nếu họ rời đi, họ sẽ mất quyền truy cập vào tất cả nội dung của họ. Đây là lý do tại sao Apple và Google cung cấp các công cụ tạo nội dung miễn phí dưới dạng iMovie và YouTube.Whether they’re posting photos or videos, or just creating chat threads, these tools promote engagement and keep users from leaving, because, if they leave, they lose access to all their content. This is why Apple and Google offer free content creation tools in the form of iMovie and YouTube.
Một cách hiệu quả khác để giữ lòng trung thành của người dùng là giúp bạn dễ dàng tìm thấy nội dung, sau đó chia sẻ và trò chuyện về nội dung đó. Facebook và các công ty truyền thông xã hội khác phát triển mạnh nhờ động lực này.Another effective way to keep users loyal is to make it easy to find content and then share and chat about it. Facebook and other social media companies thrive on this dynamic.
Các nền tảng thành công cũng thường cung cấp các tính năng lưu trữ và phát lại cho người dùng của họ.It’s also common for successful platforms to offer storage and playback features to their users.
Nếu không có các tính năng này, chủ sở hữu nền tảng có nguy cơ người dùng tìm cách đưa nội dung của họ đi nơi khác. Đây là lý do tại sao Google có toàn bộ dòng phần cứng như Chromebook và Nexus, cũng như các tính năng như Chromecast. Đó cũng là lý do tại sao Apple cung cấp nội dung chỉ tương thích với các sản phẩm của chính họ.Without these features, platform owners run the risk of users finding a way to take their content elsewhere. This is why Google has a whole line of hardware such as the Chromebook and Nexus, as well as features like the Chromecast. It’s also why Apple provides content that is only compatible with their own products.
Cung cấp nội dung cũng có thể dẫn đến kiếm tiền khi một nền tảng thiết lập thị trường nội dung của riêng mình, nơi chủ sở hữu có thể thực hiện từng giao dịch, như trong iTunes Store.Providing content can also lead to monetization when a platform establishes its own marketplace for content, where owners can take a cut of each transaction, as in the iTunes Store.
Nhưng một phương pháp phổ biến khác được nhiều nền tảng sử dụng là yêu cầu người dùng điền vào các hồ sơ phức tạp, sau đó họ có thể bán dữ liệu người dùng chi tiết này cho các công ty tiếp thị.But another popular method used by many platforms is to get users to fill out elaborate profiles, after which they can sell this detailed user data to marketing firms.
Ý tưởng then chốt # 5: Internet vạn vật sẽ tiếp tục làm tăng số lượng và giá trị của dữ liệu.Vaporized Key Idea #5: The internet of things will continue to increase the amount and value of data.
Nền kinh tế bốc hơi đã cung cấp nhiều cách khác nhau để các doanh nghiệp kiếm tiền, hầu hết đều liên quan đến việc biến dữ liệu thành những đồng tiền lớn.The vaporized economy has offered a variety of ways for businesses to make money, most of which involve turning data into big bucks.
Việc mọi người liên tục kết nối với internet sẽ tạo ra một lượng lớn dữ liệu và lượng dữ liệu này được thiết lập để phát triển hơn nữa.Having people constantly connected to the internet produces massive amounts of data, and this amount is set to grow further.
Đến năm 2020, ước tính rằng mỗi người sẽ tạo ra 1,7 megabit dữ liệu mỗi giây.By 2020, it’s estimated that every person will be producing a mind-boggling 1.7 megabits of data per second.
Điều này xảy ra là do mạng internet vạn vật, nơi các đồ vật hàng ngày, như tủ lạnh và máy giặt của bạn, tất cả sẽ được kết nối với internet và thu thập dữ liệu.This will be due to the internet of things, where everyday objects, like your refrigerator and washing machine, will all be connected to the internet and collecting data.
Ngày nay, hầu hết chúng ta vẫn thích nghĩ rằng có một số thời gian trong ngày khi chúng ta ngoại tuyến. Nhưng, chẳng bao lâu nữa, tất cả chúng ta sẽ được kết nối vĩnh viễn và liên tục sản xuất dữ liệu.Today, most of us still like to think that there is some time during the day when we’re offline. But, before long, we’ll all be permanently connected and continuously producing data.
Khi điều này xảy ra, các công ty dữ liệu lớn sẽ khai thác sản lượng từ các thiết bị này và theo dõi và cải thiện các phép đo.When this happens, big-data companies will mine the output coming from these appliances and monitor and improve on the measurements.
Lấy một thùng bia chẳng hạn. Công ty SteadyServ của Mỹ có một bộ cảm biến đặt ở đáy thùng và truyền dữ liệu tới máy chủ để cho phép các nhà hàng và quán bar quản lý hàng tồn kho của họ theo thời gian thực. Vì vậy, khi một thùng gần hết, một cảnh báo có thể được kích hoạt để thay thế. Nhưng quan trọng hơn, các công ty cũng sẽ có thể theo dõi chặt chẽ doanh số bán hàng tại các quán bar khác nhau trong thời gian thực để hiểu rõ hơn về xu hướng địa phương, toàn tiểu bang hoặc quốc gia.Take a keg of beer, for instance. The US company SteadyServ has a sensor that goes on the bottom of a keg and streams data to a server to allow restaurants and bars to manage their inventories in real time. So, when a keg is nearly empty, an alert can be triggered for a replacement. But more importantly, companies will also be able to closely monitor sales at different bars in real time to get a better understanding of local, state-wide or national trends.
Các công ty truyền thống cũng ngày càng đặt nhiều giá trị hơn vào dữ liệu, nhưng họ phải vật lộn với khối lượng lớn của tất cả. Thách thức nằm ở chỗ làm thế nào để lưu trữ, sắp xếp, tìm kiếm và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả để có được những thông tin hữu ích, trong khi vẫn giữ được thông tin đó khỏi bàn tay của những tin tặc độc hại.Traditional companies are also placing more and more value on data, but they struggle with the sheer volume of it all.  The challenge lies in how to archive, sort, search and effectively analyze data for useful information, all while keeping it out of the hands of malicious hackers.
Nhưng vượt qua thách thức này sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh trong tương lai.But surmounting this challenge will unlock plenty of future business opportunities.
Ý tưởng chính yếu số 6: Các mô hình kinh doanh mới đang bỏ qua các khái niệm truyền thống về quyền sở hữu và người trung gian.Vaporized Key Idea #6: New business models are bypassing the traditional concepts of ownership and middlemen.
Ngày trước, một doanh nghiệp có thể được định giá chính xác bằng cách tính vào tài sản vật chất của nó. Nhưng điều này không áp dụng cho các công ty như Airbnb và Uber, những công ty không có phòng hoặc ô tô thực tế của riêng họ.Back in the day, a business could be accurately valued by taking stock of its physical assets. But this doesn’t apply to companies like Airbnb and Uber, which have no actual rooms or cars of their own.
Vậy làm thế nào để Airbnb được định giá 30 tỷ USD và Uber là 66 tỷ USD?So how does Airbnb get valued at $30 billion and Uber at $66 billion?
Họ tạo ra một thị trường ngang hàng bằng cách vận hành phần mềm hoạt động như người trung gian giữa khách hàng của họ, những người sở hữu căn hộ và ô tô và người dùng của họ, những người muốn tạm thời sử dụng tài sản này.They create a peer-to-peer marketplace by operating software that acts as the middleman between their clients, who own the apartments and cars, and their users, who want to temporarily use this property.
Mô hình này còn được gọi là “quyền truy cập thay vì quyền sở hữu” và một phần thành công của nền tảng là do tính chất hợp tác của nó, ví dụ: người dùng tìm kiếm chỗ ở với những người đã sở hữu căn hộ mà họ có thể cho thuê. Ngoài ra, cả hai bên có thể chọn xem họ có muốn kinh doanh với bên kia hay không dựa trên xếp hạng từ các giao dịch trước đó.This model is also known as “access-instead-of-ownership” and part of the platform’s success is due to its collaborative nature, matching, for example, users seeking lodging with those who already own apartments that they can rent out. In addition, both parties can choose whether or not they want to do business with the other based on ratings from previous transactions.
Và công nghệ blockchain sáng tạo hứa hẹn sẽ đưa mô hình này lên một tầm cao mới bằng cách làm bốc hơi nhiều người trung gian hơn nữa.And innovative blockchain technology promises to take this model to the next level by vaporizing even more middlemen.
Công nghệ chuỗi khối dựa trên các nguyên tắc của mật mã để cho phép thực hiện các giao dịch kinh doanh giữa hai bên mà không cần bất kỳ công ty hoặc ngân hàng nào giám sát và do đó không có bất kỳ khoản phí liên quan nào.Blockchain technology relies on the principles of cryptography to allow for business transactions between two parties without any company or banking oversight, and thus without any associated fees.
Nó đã được sử dụng cho Bitcoin, tiền điện tử.It’s already being used for Bitcoin, the electronic currency.
Các nền tảng hoạt động trên thanh toán blockchain có thể hoàn toàn độc lập với các ngân hàng và công ty phát hành thẻ tín dụng, vốn chiếm tỷ lệ lớn trong các giao dịch và bán dữ liệu người dùng cho các mục đích không rõ ràng. Ví dụ, một phiên bản “blockchain” của Airbnb có thể cho phép người dùng và chủ sở hữu tiết kiệm tiền.Platforms operating on blockchain payments can be completely independent of banks and credit card companies that take big percentages on transactions and sell user data for dubious purposes. A “blockchain” version of Airbnb, for instance, could allow users and owners to save money.
Một ví dụ khác về dịch vụ tinh gọn là huy động vốn từ cộng đồng, giúp các doanh nhân dễ dàng tìm được nguồn vốn hơn.Another example of a streamlined service is crowdfunding, which is making it easier for entrepreneurs to find funding.
Gây quỹ cộng đồng bỏ qua quy trình gây quỹ nhà đầu tư chậm chạp, truyền thống bằng cách loại bỏ các thủ tục giấy tờ và các cuộc phỏng vấn bất tận. Nó đặt quyền lực vào tay các cá nhân để tiếp cận trên nền tảng phần mềm, thu hút các nhà đầu tư thông qua các biện pháp khuyến khích và thậm chí tích hợp phản hồi trong quá trình phát triển.Crowdfunding bypasses the slow, traditional process of raising investor funds by getting rid of the paperwork and endless interviews. It puts the power in the hands of individuals to reach out on a software platform, attract investors through incentives and even integrate feedback during the development process.
Ý tưởng chính về hơi nước số 7: Để giúp đỡ những người lao động bị di dời, chúng ta cần cải cách hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ.Vaporized Key Idea #7: To help displaced workers, we need to reform the US education system.
Các phần tóm tắt trước của cuốn sách đã mô tả sự bốc hơi của dịch vụ, sản phẩm vật chất và thậm chí toàn bộ ngành công nghiệp. Vì vậy, bạn cũng có thể tự hỏi, “Điều này sẽ lấy đi bao nhiêu công việc?”The previous book summarys have described the vaporization of services, physical products and even entire industries. So you may well be wondering, “How many jobs is this going to take away?”
Đúng là, cùng với sự hóa hơi của sức lao động của con người, các robot tự động đã có khả năng thay thế một số nhiệm vụ của con người.It’s true that, along with the vaporization of human labor, automated robots are already capable of replacing a number of human tasks.
Tại khách sạn Henn-na ở Nagasaki, Nhật Bản, mười robot có khả năng duy trì khách sạn bằng cách thực hiện nhiều chức năng khác nhau, bao gồm mang hành lý, thay ga trải giường và dọn phòng.At the Henn-na Hotel in Nagasaki, Japan, ten robots are capable of maintaining the hotel by performing a variety of functions, including carrying luggage, changing bed sheets and cleaning rooms.
Đây không hẳn là những công việc đáng mơ ước, nhưng các lĩnh vực khác như báo chí, y học, luật và kế toán cũng đang bị đe dọa trở nên tự động hóa.These aren’t exactly desirable jobs, but other fields such as journalism, medicine, law and accounting are also already under threat of becoming automated.
Trên thực tế, một báo cáo của Oxford năm 2011 ước tính rằng 47% tổng số công việc ở Hoa Kỳ có thể sớm được tự động hóa.In fact, a 2011 Oxford report estimated that 47 percent of all US jobs could soon be automated.
Đây có thể không hoàn toàn là tin xấu. Có những người lạc quan coi tự động hóa là cơ hội để nâng cao mức sống của mọi người và mở rộng quyền tự do cá nhân. Nhưng cũng có những người tin rằng tự động hóa sẽ khiến một phần lớn xã hội thất nghiệp vĩnh viễn.This might not be entirely bad news. There are optimists who see automation as a chance to raise the living standards of everyone and expand personal freedoms. But then there are also those who believe that automation will render a large portion of society permanently unemployed.
Câu hỏi quan trọng là liệu tự động hóa có phá hủy nhiều việc làm hơn những hình thức doanh nghiệp mới có thể tạo ra hay không. Thật không may, còn quá sớm để nói.The important question is whether or not automation will destroy more jobs than new forms of businesses can create. Unfortunately, it’s too soon to tell.
Nhưng những gì chúng ta biết chắc chắn là hệ thống giáo dục của chúng ta không được chuẩn bị để đối phó với thách thức trong việc tái giáo dục và đào tạo hàng triệu lao động bị di dời. Nó không bao giờ được thiết kế để đào tạo lực lượng lao động và dạy các kỹ năng chuyên môn, mà là để dạy sinh viên về những ý tưởng trừu tượng.But what we do know for certain is that our education system is unprepared to deal with the challenge of re-educating and training millions of displaced workers. It was never designed to educate a workforce and teach professional skills, but rather to teach students about abstract ideas.
Trong một nền kinh tế bốc hơi, hệ thống giáo dục phải thích ứng để con người thực hiện các nhiệm vụ mà máy tính không thể xử lý, như tổ chức các cuộc thảo luận của học sinh, tranh luận và áp dụng kiến ​​thức theo những cách mới lạ để giải quyết các ý tưởng.In a vaporized economy, the education system must adapt so that humans perform the tasks that computers can’t handle, like holding student discussions, debating and applying knowledge in novel ways to solve ideas.
Mặc dù chúng ta có thể không ngăn được việc mất việc làm, nhưng chúng ta có thể đảm bảo rằng chúng ta đã sẵn sàng và chuẩn bị cho những gì phía trước.While we might not be able to prevent the loss of jobs, we can make sure we’re ready and prepared for what lies ahead.
Đang đánh giá: Tóm tắt sách hơi nướcIn Review: Vaporized Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Nhờ sự ra đời của internet, ngày càng có nhiều thông tin bốc hơi - tức là trở nên tách rời khỏi các đối tượng hữu hình và đi vào đám mây. Bằng cách tận dụng thông tin từ môi trường của chúng ta và đưa nó vào phần mềm, chúng ta sẽ có thể làm được nhiều việc hơn với ít tài nguyên hơn. Ngày nay, dữ liệu mà một doanh nghiệp tạo ra và thu thập là tài sản chính của nó. Và sự thành công của các thế hệ tương lai có thể phụ thuộc vào khả năng thực hiện những công việc không thể tự động hóa của họ.Thanks to the advent of the internet, more and more information is vaporizing – that is, becoming divorced from tangible objects and entering the cloud. By leveraging information from our environment and feeding it into software, we will be able to do ever more things with ever fewer resources. Today, the data a business generates and collects is its primary asset. And the success of future generations may depend on their ability to perform jobs that can’t be automated.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Nhận thức được vai trò của bạn trên mạng.Be aware of the role you play online.
Mọi thứ bạn làm trong một cửa hàng ảo đều được theo dõi. Mọi ưu đãi mà bạn nhận thấy và phản hồi đều được xử lý và sử dụng để xây dựng hồ sơ về bạn. Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ xem bạn có thực sự cần một hồ sơ trên trang web mua sắm đó hay không và liệu bạn có đồng ý với quyền truy cập của ứng dụng mà bạn vừa tải xuống hay không.Everything you do in a virtual store is tracked. Every offer you notice and respond to is processed and used to build a profile of you. So think twice whether you really need a profile on that shopping site and whether you agree with the access rights of that app you just downloaded.
vaporized_solid_strategies_success_dematerialized_world.txt · Last modified: 2021/05/01 21:45 by bacuro