User Tools

Site Tools


radical_collaboration

Radical Collaboration: Five Essential Skills to Overcome Defensiveness and Build Successful Relationships

Lượt xem: 5

Bản tóm tắt cuốn sách Radical Collaboration: Five Essential Skills to Overcome Defensiveness and Build Successful Relationships (Hợp tác cấp tiến: Năm kỹ năng cần thiết để vượt qua sự phòng thủ và xây dựng mối quan hệ thành công) của tác giả James W. Tamm và Ronald J. Luyet dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Hợp tác cấp tiến: Năm kỹ năng cần thiết để vượt qua sự phòng thủ và xây dựng mối quan hệ thành côngRadical Collaboration: Five Essential Skills to Overcome Defensiveness and Build Successful Relationships
James W. Tamm và Ronald J. LuyetJames W. Tamm and Ronald J. Luyet
Hợp tác cấp tiến (2004) cung cấp các phương pháp vô giá để giúp bạn xây dựng các mối quan hệ cộng tác hiệu quả và hoạt động cao, cũng như các chiến lược để quản lý bất kỳ loại xung đột nào mà bạn có thể gặp phải. Trọng tâm của các phương pháp này là năm kỹ năng có thể biến bất kỳ ai thành đồng đội tốt hơn và biến bất kỳ tổ chức nào thành một mối quan hệ hợp tác hiệu quả và hiệu quả.Radical Collaboration (2004) offers invaluable methods to help you build effective and high-functioning collaborative relationships, as well as strategies to manage any kind of conflict that you might run into. At the heart of these methods are five skills that can turn anyone into a better teammate and turn any organization into an efficient and productive partnership.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Lãnh đạo doanh nghiệpBusiness leaders
Người quản lý và đồng độiManagers and teammates
Độc giả muốn trở thành cộng tác viên tốt hơnReaders interested in becoming better collaborators
Thông tin về các Tác giảAbout the author
James W. Tamm là một chuyên gia trong lĩnh vực giải quyết xung đột với nhiều thập kỷ kinh nghiệm tạo ra môi trường làm việc hợp tác. Ông cũng là một cựu giáo sư luật và thẩm phán California, người hiện đứng đầu công ty tư vấn Business Consultants Network Inc.James W. Tamm is an expert in conflict resolution with decades of experience creating collaborative work environments. He is also a former law professor and California judge who now heads the consulting firm Business Consultants Network Inc.
Ronald J. Luyet là đồng sáng lập của Green Zone Culture Group, nhóm giúp các công ty xây dựng môi trường làm việc hợp tác của riêng họ. Ông cũng là thành viên cấp cao của Mạng lưới các nhà tư vấn kinh doanh và là đồng tác giả của cuốn sách Nơi tự do bắt đầu: Quá trình thay đổi cá nhân.Ronald J. Luyet is the cofounder of the Green Zone Culture Group, which helps companies build their own collaborative work environments. He is also a senior member of the Business Consultants Network and coauthor of the book Where Freedom Begins: The Process of Personal Change.
Khi đọc về những người như Bill Gates, Steve Jobs hay Elon Musk, bạn sẽ dễ dàng nghĩ rằng thành công chỉ là sự thể hiện của một người. Nhưng hãy thăm dò sâu hơn một chút và bạn sẽ thấy rằng thành công phụ thuộc rất nhiều vào việc có thể hình thành sự hợp tác tuyệt vời với những người khác.When reading about the likes of Bill Gates, Steve Jobs or Elon Musk, it’s easy to think of success as a one-person show. But probe a bit deeper and you’ll see that success depends heavily on being able to form great collaborations with others.
Và khía cạnh quan trọng này ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết. Chỉ cần xem xét một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Kinh doanh Harvard vào tháng 1 năm 2016, cho thấy rằng trong 20 năm qua, lượng thời gian cả quản lý và nhân viên dành để cộng tác với người khác đã tăng gấp đôi!And this critical aspect is more important today than ever before. Just consider a study published in the Harvard Business Review in January 2016, which revealed that over the last 20 years, the amount of time both managers and employees spend collaborating with others has doubled!
Vậy làm cách nào để đảm bảo bạn tận dụng tối đa các hoạt động cộng tác của mình? Bản tóm tắt cuốn sách này sẽ cho bạn thấy, bằng cách vạch ra năm chiến lược quan trọng nhất để đưa những nỗ lực hợp tác của bạn thành hiện thực ngay lập tức.So how do you make sure you get the most out of your collaborations? This book summary will show you, by outlining the five most important strategies to get your collaborative efforts off the ground right away.
Trong bản tóm tắt này về Sự hợp tác cấp tiến của James W. Tamm và Ronald J. Luyet, bạn sẽ họcIn this summary of Radical Collaboration by James W. Tamm and Ronald J. Luyet, you’ll learn
làm thế nào để bước vào miền xanh;how to step into the green zone;
tại sao bạn nên đặt cơ thể của bạn nơi miệng của bạn; vàwhy you should put your body where your mouth is; and
làm thế nào để đạt được một thỏa thuận bằng cách sử dụng các thiết kế rơm.how to reach an agreement using straw designs.
Ý tưởng chính về hợp tác cấp tiến # 1: Hợp tác đòi hỏi ý định tốt và thái độ không ích kỷ.Radical Collaboration Key Idea #1: Collaboration requires good intentions and an unselfish attitude.
Thế giới kinh doanh hiện đại có tính liên kết với nhau cao, với các nhóm trải rộng trên toàn cầu, với việc sử dụng giao tiếp trực tuyến, tuy nhiên, có thể cộng tác với nhau như thể họ là những người hàng xóm. Do đó, điều quan trọng hơn bao giờ hết là có được những kỹ năng hợp tác tuyệt vời.The modern business world is highly interconnected, with teams spread across the globe that, with the use of online communication, can nevertheless collaborate with one another as if they were neighbors. As such, it’s more important than ever to have great collaborative skills.
Vì vậy, chúng ta hãy xem xét năm kỹ năng thiết yếu mà mọi cộng tác viên tuyệt vời cần phải có - những kỹ năng hữu ích đến mức chúng sẽ không chỉ cải thiện các mối quan hệ kinh doanh của bạn mà còn cả những mối quan hệ cá nhân của bạn.So without further ado, let’s look at five essential skills that every great collaborator should have – skills so useful they’ll not only improve your business relationships, but your personal ones as well.
Mọi sự hợp tác tuyệt vời đều cần phải bắt đầu với những động cơ phù hợp, đó là lý do tại sao kỹ năng đầu tiên là ý định cộng tác đề cập đến việc có tư duy hợp tác đúng đắn.Every great collaboration needs to start with the right motives, which is why the first skill is collaborative intention which refers to having the right mindset for collaboration.
Để đảm bảo rằng bạn có tư duy đúng đắn, bạn sẽ muốn tránh vùng màu đỏ và ở trong vùng màu xanh lá cây.To make sure you have the right mindset, you’ll want to make sure to avoid the red zone and stay in the green zone.
Khu vực màu đỏ là nơi phòng thủ, nơi mọi người chủ yếu bị thúc đẩy bởi cảm giác tư lợi và ý chí vượt trội hơn mọi người khác. Khi bạn ở trong khu vực màu đỏ, bạn không nghĩ về các giải pháp sáng tạo hoặc cách tìm ra các tình huống đôi bên cùng có lợi; thay vào đó, những ham muốn ích kỷ của bạn sẽ tạo ra xung đột.The red zone is a place of defensiveness, where people are mostly driven by a sense of self-interest and the will to outshine everyone else. When you’re in the red zone, you’re not thinking about creative resolutions or how to find win-win situations; instead, your selfish desires will create conflict.
Nơi bạn muốn đến là trong vùng xanh, nơi tâm trí của bạn tập trung vào việc vun đắp thành công, hợp tác lâu dài và mọi người đều được thúc đẩy bởi các giá trị cởi mở và hợp tác. Những người trong khu vực xanh phản đối lợi ích ích kỷ và thay vào đó họ được thúc đẩy để tìm ra giải pháp mà mọi người đều đi trước.Where you want to be is in the green zone, where your mind is focused on cultivating successful, long-term collaboration, and everyone is driven by open and cooperative values. People in the green zone are opposed to selfish gains and are instead driven to find solutions where everyone comes out ahead.
Tuy nhiên, việc mọi người nhầm tưởng rằng họ đang ở trong màu xanh lá cây và vô thức phá hoại một dự án bằng cách ở trong màu đỏ.However, it’s all too common for people to mistakenly think they’re in the green and unconsciously sabotage a project by being in the red.
Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải luôn trung thực với bản thân và phản ánh thái độ của chính bạn trong khi cởi mở với phản hồi từ đồng nghiệp của bạn.This is why it’s important to always be honest with yourself and reflect on your own attitude while being open to feedback from your colleagues.
Một bài tập hữu ích là hỏi đồng đội của bạn mười từ mô tả tốt nhất thái độ hoặc phong cách của bạn.A helpful exercise is to ask your teammates for ten words that best describe your attitude or style.
Những gì bạn muốn để ý là những từ như “phòng thủ”, “đóng cửa”, “lo lắng” hoặc “cạnh tranh”, vì đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong vùng đỏ. Bạn cũng có thể yêu cầu đồng nghiệp thông báo cho bạn khi bạn đã nhầm lẫn một vấn đề lớn chỉ vì một sự cố nhỏ, vì điều này cũng sẽ giúp bạn giữ vững vị trí quan trọng.What you want to be on the lookout for are words like “defensive,” “closed,” “anxious” or “competitive,” as these are telltale signs that you’re in the red zone. You can also ask your colleagues to inform you when you’ve mistakenly made a huge deal out of a small incident, as this will also help you stay firmly in the green.
Ý tưởng chính về cộng tác cấp tiến # 2: Bằng cách sử dụng công cụ đầu tiên sự thật đầu tiên, bạn có thể đảm bảo rằng các thông điệp quan trọng được nhận và hiểu.Radical Collaboration Key Idea #2: By using the first truth first tool, you can make sure important messages are received and understood.
Nếu bạn có bất kỳ kinh nghiệm nào về các mối quan hệ, bạn biết rằng chúng đòi hỏi một cảm giác tin cậy lành mạnh, trung thực và cởi mở để làm việc tốt.If you have any experience with relationships, you know that they require a healthy sense of trust, honesty and openness in order to work well.
Điều này cũng đúng đối với một sự hợp tác thành công, đó là lý do tại sao kỹ năng thiết yếu thứ hai cho sự cộng tác là phải trung thực. Vì vậy, một chiến lược, được gọi là công cụ đầu tiên sự thật đầu tiên, đặc biệt hữu ích.The same holds true for a successful collaboration, which is why the second essential skill for collaboration is to be truthful. To this end, one strategy, known as the first truth first tool, is especially useful.
Công cụ này là một cách để các nhóm tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận cởi mở và trung thực về các vấn đề ngay khi chúng phát sinh, để chúng có thể được khắc phục trước khi chúng biến thành thảm họa lớn.This tool is a way for teams to facilitate open and honest discussions about problems the moment they arise, so they can be fixed before they turn into major disasters.
Sai lầm phổ biến đối với người giám sát và người quản lý khi nói chuyện với nhân viên vì sợ làm tổn thương cảm xúc của họ hoặc tạo ra tình huống khó xử.It’s a common mistake for supervisors and managers to put off talking to an employee for fear of hurting their feelings or creating an awkward situation.
Với công cụ đầu tiên sự thật đầu tiên, bạn có thể vượt qua những nỗi sợ hãi này bằng cách cởi mở và nói sự thật đầu tiên trước. Điều này có thể có nghĩa là, “Chúng tôi có một vấn đề không dễ nói, nhưng xin lưu ý rằng điều này không thay đổi mức độ chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của bạn cho nhóm.”With the first truth first tool, you can cut through these fears by being open and speaking the first truth first. This might mean saying, “We have an issue that isn’t easy to talk about, but please be aware that this doesn’t change how much we value your contributions to the team.”
Nhưng có những yếu tố bổ sung cần lưu ý nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về những gì bạn truyền đạt chính xác. Đặc biệt, điều cần thiết là phải đưa ra một thông điệp rõ ràng, không có bất kỳ ngôn ngữ cơ thể hoặc hành vi nào có thể làm sai lệch ý định của bạn.But there are additional factors to keep in mind if you want to become more aware of what exactly you communicate. In particular, it’s essential to deliver a clear message free of any body language or behavior that could distort your intentions.
Nếu bạn đang nói với người thân của mình, “Vâng, em yêu, anh yêu em,” trong khi đảo mắt, kết quả sẽ là một thông điệp hỗn hợp rất khó hiểu.If you were to tell your loved one, “Yes dear, I love you,” while rolling your eyes, the result would be a very confusing mixed message.
Tương tự như vậy, một sự hợp tác mạnh mẽ đòi hỏi sự giao tiếp rõ ràng, không có hành vi mâu thuẫn. Bằng cách này, mọi người sẽ không lãng phí thời gian để giải mã ý định của bạn và sẽ không nghi ngờ rằng bạn đang nói thật.Likewise, a strong collaboration requires clear communication, free of contradictory behavior. This way, people won’t waste time trying to decipher your intentions and won’t doubt that you’re being truthful.
Vì vậy, hãy chú ý đến giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của bạn để đảm bảo chúng phù hợp với ý định của thông điệp của bạn.So pay attention to the tone of your voice and your body language to make sure they match the intention of your message.
Ví dụ: nếu thông điệp của bạn là để thúc đẩy mọi người đúng giờ hơn, đừng làm loãng thông điệp của bạn bằng cách hiển thị bất cứ khi nào bạn cảm thấy muốn. Nếu bạn muốn một nhóm thống nhất được gắn kết với nhau bằng sự tin tưởng lẫn nhau, thì điều quan trọng là người lãnh đạo phải có cùng quan điểm với mọi người.For example, if your message is to motivate people to be more punctual, don’t dilute your message by showing up whenever you feel like it. If you want a unified team brought together by trust in one another, it’s important that the leader be on the same page as everyone else.
Ý tưởng chính về hợp tác cấp tiến # 3: Kỹ năng lắng nghe tốt là một phần quan trọng của sự hợp tác hiệu quả.Radical Collaboration Key Idea #3: Good listening skills are a vital part of effective collaborations.
Một sự hợp tác mạnh mẽ và đáng tin cậy là một con đường hai chiều: bạn không chỉ cần nói thành thật mà còn cần lắng nghe với ý định thực sự.A strong and trustworthy collaboration is a two-way street: not only do you need to speak honestly, you need to listen with genuine intent as well.
Trên thực tế, trở thành một người biết lắng nghe có lợi cho mối quan hệ theo nhiều cách hơn là một.In fact, being a good listener is beneficial to a relationship in more ways than one.
Khi ai đó chắc chắn rằng bạn đang lắng nghe những gì cô ấy đang nói, cô ấy sẽ có xu hướng thoải mái hơn và sẵn sàng chia sẻ những gì thực sự trong tâm trí của mình, cũng như cẩn thận hơn về những từ ngữ mà cô ấy sử dụng.When someone is certain that you’re listening to what she is saying, she will tend to be more relaxed and willing to share what’s truly on her mind, as well as being more careful about the words she uses.
Vì vậy, trở thành một người biết lắng nghe không chỉ dẫn đến một mối quan hệ gắn kết sâu sắc hơn mà còn cho phép bạn tiếp cận với một lượng lớn thông tin chính xác hơn.So, being a good listener doesn’t just lead to a more deeply connected relationship, it also grants you access to a greater amount of more accurate information.
Có hai điều bạn có thể làm để trở thành người lắng nghe tốt hơn, điều đầu tiên là phải có thái độ nói với tôi nhiều hơn.There are two things you can do to become a better listener, the first of which is to have a tell-me-more attitude.
Đây là một cách để người nói hoàn toàn chú ý đến bạn, điều này giúp cô ấy cảm thấy an tâm khi cởi mở và chia sẻ thông điệp của mình một cách tự tin. Rốt cuộc, không ai muốn chia sẻ những suy nghĩ hoặc cảm xúc có ý nghĩa với một người chỉ chú ý một phần.This is a way of giving the speaker your full attention, which helps her feel safe about opening up and sharing her message confidently. After all, no one wants to share meaningful thoughts or feelings with someone who’s only partially paying attention.
Có thái độ cho tôi biết nhiều hơn là chân thành lắng nghe người nói và không cố gắng kiểm tra chéo hoặc ngắt lời cô ấy bằng những câu hỏi thăm dò. Khi ai đó đang thực sự lắng nghe, anh ta sẽ sử dụng những cụm từ như “Hãy cho tôi biết thêm về điều đó” và “Vậy à? Vui lòng tiếp tục, ”trong nỗ lực để nghe thêm về những gì người đó nói.Having a tell-me-more attitude is about sincerely listening to the speaker and not trying to cross-examine her or interrupt her with probing questions. When someone is truly listening, he’ll use phrases like “Tell me more about that,” and “Is that so? Please go on,” in an effort to hear more about what the person has to say.
Một người lắng nghe tốt cũng sẽ làm cho người nói cảm thấy được thấu hiểu bằng cách cho cô ấy biết rằng anh ấy đã nhận và xử lý tin nhắn của cô ấy.A good listener will also make the speaker feel understood by letting her know that he has received and processed her message.
Nhưng thực sự hiểu điều gì đó không chỉ là lặp lại những gì cô ấy đã nói - mà còn cho cô ấy biết rằng bạn cũng có phản ứng cảm xúc với tin nhắn của cô ấy.But truly understanding something is more than just repeating back what she has said – it’s letting her know that you have an emotional reaction to her message as well.
Ngoài ra, một phản ứng thích hợp sẽ cho thấy rằng bạn đã chú ý đến những tín hiệu khác mà người nói đưa ra cho bạn, bao gồm cả giai điệu của giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của cô ấy.In addition, an appropriate response will show that you’ve paid attention to the other cues the speaker gave you, including the tone of her voice and body language.
Ý tưởng chính về hợp tác cấp tiến số 4: Đưa ra lựa chọn của bạn một cách khôn ngoan và chịu trách nhiệm về hành động của mình.Radical Collaboration Key Idea #4: Make your choices wisely and take responsibility for your actions.
Bạn có phải là loại người tin rằng số phận của mình đã được định trước? Nếu vậy, bạn có thể không cân nhắc đúng mức những lựa chọn mà bạn đưa ra trong cuộc sống.Are you the kind of person who believes that his fate is predetermined? If so, you might not give the choices you make in life the proper consideration they deserve.
Đây không phải là đặc điểm tốt nhất để có một sự hợp tác lành mạnh, vì những lựa chọn bạn đưa ra cũng có thể ảnh hưởng đến đồng đội của bạn và những người mà bạn duy trì mối quan hệ.This isn’t the best characteristic to have for a healthy collaboration, since the choices you make can also affect your teammates and the people with whom you maintain relationships.
Vì vậy, điều quan trọng cần nhớ là chỉ bạn mới có quyền đưa ra lựa chọn của riêng mình và kiểm soát cuộc sống của mình - và bạn luôn đưa ra những lựa chọn này.So it’s important to remember that only you have the power to make your own choices and take control over your life – and you make these choices all the time.
Nơi bạn làm việc và người bạn làm việc, cũng như cách bạn sử dụng thời gian của mình, tất cả đều là những lựa chọn mà bạn thực hiện mỗi ngày.Where you work and who you work with, as well as how you spend your time, are all choices that you make every single day.
Đưa ra những lựa chọn đúng đắn cũng đi đôi với việc chấp nhận trách nhiệm. Vì vậy, nếu bạn không hài lòng với công việc của mình, thay vì đổ lỗi cho sếp hoặc đồng nghiệp của bạn, hãy nhận ra rằng bạn đã kết thúc vị trí của mình vì những quyết định bạn đã đưa ra.Making the right choices also goes hand-in-hand with accepting responsibility. So if you’re not happy with your job, rather than blaming your boss or your coworkers, realize that you ended up where you are because of the decisions you made.
Không ai muốn làm việc với một người đổ lỗi cho sếp về khối lượng công việc của mình và không làm bất cứ điều gì để sửa chữa nó, vì vậy đây không phải là thái độ lý tưởng nếu bạn hy vọng có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và trở thành một cộng tác viên tuyệt vời.No one wants to work with someone who blames his boss for his workload and doesn’t do anything to fix it, so this is not the ideal attitude if you hope to have a good relationship with your coworkers and become a great collaborator.
Thay vào đó, bạn cần có kỹ năng thiết yếu thứ ba cho một mối quan hệ hợp tác tuyệt vời, đó là tính tự chịu trách nhiệm.Instead, you need to have the third essential skill for a great collaborative relationship, which is self-accountability.
Điều này đạt được bằng cách nhận ra rằng bạn có những lựa chọn phải thực hiện trong cả công việc và các mối quan hệ. Nếu bạn không hài lòng với khối lượng công việc đang được giao, đừng chỉ đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực; thay vào đó, hãy nói chuyện với sếp của bạn và cởi mở về những bước có thể được thực hiện để bạn có thể đạt năng suất cao nhất.This is achieved by recognizing that you have choices to make in both work and relationships. If you’re unhappy with the workload you’re being assigned, don’t just stew in negative emotions; instead, talk to your boss and be open about what steps can be taken so that you can be at your most productive.
Ý tưởng chính về hợp tác cấp tiến số 5: Biết bạn phù hợp như thế nào bằng cách nhận thức về bản thân và đồng đội của bạn.Radical Collaboration Key Idea #5: Know how you fit in by being aware of yourself and your teammates.
Nếu bạn đang tìm kiếm cái nhìn sâu sắc về khả năng tương thích của nhóm, không có nơi nào tốt hơn để bắt đầu ngoài lý thuyết FIRO, viết tắt của Định hướng quan hệ giữa các cá nhân cơ bản.If you’re looking for insight into team compatibility, there’s no better place to start than the FIRO theory, which stands for Fundamental Interpersonal Relations Orientation.
Lý thuyết này chỉ ra ba đặc điểm - hòa nhập, kiểm soát và cởi mở - là những yếu tố chính ảnh hưởng đến mức độ tương thích của chúng ta với những người khác.This theory points to three traits – inclusion, control and openness – as the primary influences over how compatible we are with others.
Những đặc điểm này được xác định bởi mong muốn và nỗi sợ hãi của chúng ta: tất cả chúng ta đều muốn cảm thấy được đánh giá cao và được yêu thích bởi người khác, trong khi đồng thời chúng ta sợ bị sỉ nhục, bị từ chối và bị phớt lờ.These traits are determined by our desires and fears: we all want to feel appreciated and well liked by others, while at the same time we fear being humiliated, rejected and ignored.
Tùy thuộc vào mức độ mạnh mẽ của những cảm giác này, chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến các mối quan hệ của chúng ta.Depending on how strong these feelings are, they can dramatically affect our relationships.
Ví dụ, nếu bạn có lòng tự trọng thấp hoặc sợ bị phớt lờ, điều này có thể ảnh hưởng đến mong muốn hòa nhập của bạn. Và cùng với mong muốn được bao gồm, bạn cũng có thể nuôi dưỡng nỗi sợ bao gồm những người khác, hoặc thiếu cởi mở.For example, if you have low self-esteem or carry a fear of being ignored, this can influence your desire for inclusion. And along with this desire to be included, you might also harbor a fear of including others, or a lack of openness.
Điều này đưa chúng ta đến kỹ năng thiết yếu thứ tư: ý thức về bản thân.This brings us to the fourth essential skill: being self-aware.
Nhận thức được bản thân có nghĩa là bạn hiểu được nỗi sợ hãi, mong muốn và cảm xúc của chính mình cũng như sự khác biệt của chúng với những người khác. Liên hệ với thông tin này sẽ giúp bạn dễ dàng biết cách bạn có thể hòa nhập tốt nhất với các thành viên còn lại trong nhóm của mình.Being self-aware implies having an understanding of your own fears, desires and feelings, and how they differ from others. Being in touch with this information will make it easier for you to know how you can best fit in with the rest of your team.
Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân, “Mức độ hòa nhập, kiểm soát và cởi mở của tôi so với những người tôi đang làm việc như thế nào?” Khi bạn đi tìm câu trả lời, bạn sẽ hiểu rõ hơn về mức độ tương thích của bạn với những người đó.So ask yourself, “How do my levels of inclusion, control and openness compare with people I’m working with?” As you come to find the answer, you’ll have a better understanding of how compatible you are with those people.
Giả sử bạn là một Giám đốc điều hành có sở thích hòa nhập mạnh mẽ. Điều này sẽ làm cho bạn tương thích cao với những người khác thích hòa nhập, nhưng bạn có thể cần phải có một giai điệu khác với những người thích ở một mình.Let’s say you’re a CEO with a strong preference for inclusion. This would make you highly compatible with other people who favor inclusion, but you may need to strike a different tone with those who prefer being alone.
Cuối cùng, linh hoạt là chìa khóa cho bất kỳ sự hợp tác thành công nào và để tạo dựng mối quan hệ hiệu quả với đồng đội của bạn.In the end, being flexible is key to any successful collaboration and to forging productive relationships with your teammates.
Ý tưởng chính về hợp tác cấp tiến số 6: Bước đầu tiên để giải quyết xung đột là làm mọi người bình tĩnh và hiểu rõ vấn đề.Radical Collaboration Key Idea #6: The first steps to conflict resolution are to calm everyone down and understand the problem.
Cho dù bạn có linh hoạt đến đâu, chắc chắn sẽ có xung đột khi làm việc cùng với những người khác.No matter how flexible you are, there are bound to be conflicts when working together with others.
Điều này đưa chúng ta đến kỹ năng thiết yếu thứ năm và cuối cùng trong việc hình thành và duy trì các mối quan hệ hợp tác: quản lý xung đột.This brings us to the fifth and final essential skill in forming and maintaining collaborative relationships: managing conflicts.
Một cách đặc biệt hiệu quả để xử lý xung đột là sử dụng phương pháp dựa trên lợi ích, đây là một phương pháp từng bước để tính đến lợi ích của mọi người trong một tranh chấp nhất định.One especially effective way of handling conflict is to use the interest-based approach, which is a step-by-step method for taking into account everyone’s interest in a given dispute.
Đầu tiên của những bước này là tạo ra một môi trường khiến tất cả mọi người đều cảm thấy được tham gia. Bằng cách thường xuyên kiểm tra với mọi người, bạn có thể tìm ra thành viên nào trong nhóm có nhu cầu hòa nhập mạnh mẽ hơn những người khác và có thể xoa dịu bất kỳ ai đang cảm thấy khó khăn.The first of these steps is to create an environment that makes everyone feel included. By checking in with everyone regularly, you can find out which team members have a stronger need for inclusion than others, and can calm down anyone who’s feeling on edge.
Một khi bạn hiểu vị trí của mọi người, bạn có thể hành động cho phù hợp. Vì vậy, nếu ai đó đặc biệt có mong muốn được tham gia, bạn có thể quyết định tương tác trực tiếp với người đó thay vì sử dụng e-mail.Once you understand where people stand, you can act accordingly. So if someone in particular has a strong desire to be included, you might decide to interact with that person face-to-face, instead of using e-mail.
Bước tiếp theo là xác định rõ ràng các vấn đề và vấn đề đang gặp phải.The next step is to clearly define the problems and issues at hand.
Điều bạn muốn tránh là dành nhiều ngày, vài tuần hoặc thậm chí hàng tháng để đàm phán chỉ để biết rằng ngay từ đầu bạn đã không hiểu điều gì đang thực sự được tranh luận.What you want to avoid is spending days, weeks or even months negotiating only to find out that you didn’t understand what was really being argued in the first place.
Điều này có thể dễ dàng xảy ra khi các vấn đề phức tạp liên quan. Các giám đốc điều hành có thể nghĩ rằng sự tham gia của nhân viên giảm do tranh chấp tiền lương, trong khi bộ phận nhân sự có thể cho rằng vấn đề chỉ là do tinh thần thấp. Thực tế của vấn đề là cả hai lý do này đều có thể góp phần vào vấn đề, vì vậy vai trò của người hòa giải là xác định chính xác vấn đề.This can easily happen when complex issues are involved. Executives might think that employee attendance is down due to wage disputes, while human resources might think the issue is solely a result of low morale. The fact of the matter is that both of these reasons may contribute to the problem, so it’s the role of the mediator to define the problem precisely.
Nhưng đây chỉ là hai bước đầu tiên trong cách tiếp cận dựa trên sở thích. Chúng ta hãy xem xét hai bước tiếp theo trong phần tóm tắt cuốn sách sau đây.But these are just the first two steps in the interest-based approach. Let’s take a look at the next two steps in the following book summary.
Ý tưởng chính về hợp tác cấp tiến số 7: Đảm bảo rằng bạn hiểu sở thích của mọi người, kể cả của riêng bạn và chuẩn bị một kế hoạch dự phòng.Radical Collaboration Key Idea #7: Make sure you understand everyone’s interests, including your own, and prepare a contingency plan.
Trong giai đoạn thứ ba, sau khi bạn đã tìm ra lợi ích của tất cả các bên liên quan đến xung đột, đã đến lúc xem xét lợi ích của chính bạn.In the third stage, after you have figured out the interests of all the parties involved in a conflict, it’s time to take a look at your own interests.
Sở thích của bạn khác với vị trí cố định của bạn. Trong khi vị trí cố định của bạn là kết quả bạn mong muốn từ một tình huống, sở thích của bạn rất linh hoạt và bạn nên tập trung vào chúng.Your interests differ from your fixed position. Whereas your fixed position is the outcome you desire from a situation, your interests are flexible and you should focus on them.
Giả sử bạn đang cố gắng bán một chiếc ô tô với giá 8.000 đô la. Bạn có một người bạn khác cần một chiếc xe hơi, nhưng lời đề nghị tốt nhất mà họ có thể đưa ra là 7.000 đô la. Vị trí của bạn là bạn thực sự muốn bán xe - và điều đó đã được cố định. Nhưng các công cụ của bạn trong việc thực hiện giao dịch rất linh hoạt; chẳng hạn, giá ưu đãi không nhất thiết phải là 8.000 đô la. Có lẽ bạn có thể thương lượng với giá 7.500 đô la nếu bạn ném vào một giá để xe đạp và một chiếc lốp dự phòng?Let’s say you’re trying to sell a car for $8,000. You have another friend who needs a car, but the best offer they can offer is $7,000. Your position is that you really want to sell the car – and that is fixed. But your tools in making the deal happen are flexible; the sale price, for example, doesn’t necessarily have to be $8,000. Perhaps you can negotiate for $7,500 if you throw in a bike rack and a spare tire?
Điều quan trọng là phải đưa ra một kế hoạch dự phòng trong trường hợp không thể đạt được thỏa hiệp.It’s also important to come up with a contingency plan in case a compromise can’t be reached.
Bằng cách chuẩn bị trước một kế hoạch dự phòng chắc chắn, nó sẽ đóng vai trò là một điểm tham khảo quan trọng khi cố gắng quyết định điều gì có lợi nhất cho bạn.By having a solid contingency plan in place well in advance, it will serve as an important point of reference when trying to decide what’s in your best interest.
Ví dụ: nếu bạn và người hàng xóm của bạn đang cố gắng giải quyết một tranh chấp tài sản liên quan đến việc chặt bỏ một cái cây, bạn có thể biết trước rằng kế hoạch dự phòng sẽ là giải quyết vấn đề tại tòa án khiếu nại nhỏ.For example, if you and your neighbor are trying to resolve a property dispute involving the removal of a tree, you can know ahead of time that the contingency plan will be to settle the matter in small claims court.
Ghi nhớ điều này sẽ cung cấp cho bạn một hệ quy chiếu sẽ giúp bạn cân nhắc đúng đắn những lời đề nghị đến từ người hàng xóm của mình. Ngay cả khi chỉ nhận được một nửa số tiền được hoàn trả cho việc chặt bỏ cái cây không phải là lý tưởng, nhưng nó có lẽ tốt hơn so với thời gian và tiền bạc có thể sẽ mất nếu sự việc ra tòa.Having this in mind gives you a frame of reference that will help you properly consider the offers coming from your neighbor. Even if only getting half the money reimbursed for the removal of the tree isn’t ideal, it’s probably better than the potential time and money it will take if the matter goes to court.
Nhưng bạn sẽ chỉ biết điều này bằng cách chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng, để bắt đầu.But you’ll only know this by having the contingency plan in place, to begin with.
Ý tưởng chính về hợp tác cấp tiến # 8: Để tìm giải pháp, hãy chia nhỏ các vấn đề để tìm các tùy chọn khác nhau mà bạn có thể thu hẹp.Radical Collaboration Key Idea #8: To find a solution, break down the issues to find different options you can narrow down.
Hãy xem xét giai đoạn cuối cùng của phương pháp quản lý xung đột dựa trên lợi ích.Let’s look at the final phase of the interest-based approach to conflict management.
Kết quả cuối cùng của cách tiếp cận này là tìm ra các giải pháp sáng tạo và thỏa hiệp cho xung đột của bạn, điều này bạn sẽ có cơ hội thực hiện tốt hơn khi chia xung đột thành các vấn đề nhỏ hơn và chính xác hơn.The end result of this approach is to find creative solutions and compromises for your conflict, which you’ll have a better chance of doing once you break your conflict down into smaller and more precise issues.
Khi liên đoàn lao động đình công, các cuộc đàm phán giữa công đoàn và ban lãnh đạo thường sẽ gặp bế tắc về vấn đề tiền lương. Nhưng khi bạn chia nhỏ vấn đề tiền lương thành những phần nhỏ hơn, bạn có thể thấy cách khắc phục nó trở nên dễ dàng hơn.When a labor union goes on strike, negotiations between the union and management will often hit an impasse on the issue of wages. But when you break down the wage issue into smaller parts, you can see how it becomes easier to overcome.
Nếu bạn bắt đầu bằng cách xem xét mức tăng lương theo giờ mà công đoàn đang thúc đẩy, bạn có thể đưa ra một loạt đề xuất về cách đưa số tiền đó đến tay người lao động theo những cách khác nhau. Có lẽ tiền có thể được trả dưới dạng tiền thưởng cuối năm? Hoặc có lẽ tiền có thể được phân phối thành nhiều phần khi các mục tiêu hiệu suất nhất định được đáp ứng?If you start by looking at the hourly wage increase the union is pushing for, you could make a series of suggestions on how to get that money to the workers in different ways. Maybe the money could be paid out in the form of year-end bonuses? Or perhaps the money could be distributed in chunks when certain performance goals are met?
Khi kết thúc đàm phán, và sau khi tìm ra lợi ích của mọi người trong cuộc xung đột, bạn nên có một số giải pháp tiềm năng hợp lý trên bàn. Bây giờ là lúc để thu hẹp chúng và quyết định cái nào hoạt động tốt nhất - và một trong những cách tốt nhất để làm điều này là sử dụng thiết kế ống hút.By the end of negotiations, and upon finding out what everyone’s stake in the conflict is, you should have a fair amount of potential solutions on the table. Now is the time to narrow them down and decide which one works best – and one of the best ways to do this is to use a straw design.
Điều này hoạt động bằng cách xem xét và thảo luận một cách có hệ thống từng giải pháp và sau đó yêu cầu một bên đưa ra “thiết kế sơ bộ” của một thỏa thuận. “Rơm” đề cập đến bản chất của thỏa thuận, vì nó linh hoạt và không cụ thể.This works by systematically reviewing and discussing each solution and then getting one party to draw up a preliminary “straw design” of an agreement. “Straw” refers to the nature of the agreement, since it’s flexible and not concrete.
Khi bản thảo đã được chuẩn bị, nó có thể được phân phối và mọi người có thể cung cấp phản hồi, sau đó có thể được xem xét để sửa đổi.Once the draft has been prepared, it can then be distributed and everyone can provide feedback, which can then be considered for revisions.
Trong trường hợp đình công lao động, các đề xuất về tiền thưởng cuối năm và phần thưởng dựa trên thành tích có thể được đưa ra thành các bản nháp khác nhau và được phân phát cho một đợt phản hồi khác. Quá trình này sau đó được lặp lại cho đến khi từng chút một, họ tiến gần hơn và cuối cùng đạt được thỏa thuận cuối cùng làm hài lòng tất cả mọi người.In the case of the labor strike, the suggestions of year-end bonuses and performance-based rewards can be made into different drafts and distributed for another round of feedback. This process is then repeated until, little by little, they get closer to and eventually reach a final agreement that pleases everyone.
Đang đánh giá: Tóm tắt cuốn sách cộng tác cấp tiếnIn Review: Radical Collaboration Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Trong một thế giới kết nối toàn cầu, điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải có kỹ năng cộng tác tốt. Vì vậy, lợi ích tốt nhất của bạn là xác định các kỹ năng quan trọng để thiết lập và duy trì các mối quan hệ hợp tác. Một khía cạnh đặc biệt quan trọng của vấn đề này là biết cách giải quyết xung đột, có thể được thực hiện bằng cách nắm bắt nhịp đập của mọi bên liên quan và tìm ra giải pháp mà mọi người có thể đồng ý - kể cả bạn.In a globally interconnected world, it’s more important than ever to have good collaboration skills. Therefore, it’s in your best interests to identify the skills that are crucial to establishing and sustaining collaborative relationships. An especially important aspect of this is knowing how to resolve a conflict, which can be done by taking the pulse of every party involved and finding a solution that everyone can agree with – including you.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Mời tất cả các bên liên quan cùng động não!Invite all stakeholders to a brainstorm!
Lần tới khi bạn đang cố gắng đưa ra các giải pháp sáng tạo cho một cuộc xung đột, hãy thử động não với mọi người có liên quan. Động não là một kỹ thuật hiệu quả cung cấp cho bạn nhiều ý tưởng hơn để lựa chọn. Vì vậy, hãy yêu cầu tất cả các bên trong cuộc xung đột dành một phút để viết ra một vài ý tưởng. Điều này sẽ giúp bạn tránh được tình huống một bên chiếm vị trí ưu thế hơn bằng cách đưa ra nhiều đề xuất hơn bên kia.The next time you’re trying to come up with creative solutions for a conflict, try brainstorming with everyone involved. Brainstorming is an effective technique that gives you a greater number of ideas to choose from. So, ask all sides in a conflict to take a minute to write down a few ideas. This will let you avoid a situation where one party takes a more dominant position by offering more suggestions than the other.
radical_collaboration.txt · Last modified: 2021/05/01 21:39 by bacuro