User Tools

Site Tools


radical_candor

Radical Candor: Be a Kickass Boss Without Losing Your Humanity

Lượt xem: 34

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Radical Candor: Hãy trở thành một ông chủ mạnh mẽ mà không đánh mất nhân tính của bạnRadical Candor: Be a Kickass Boss Without Losing Your Humanity
Kim ScottKim Scott
Radical Candor (2017) cung cấp các công cụ có giá trị mà bất kỳ trưởng nhóm hoặc người quản lý nào cũng có thể sử dụng để thiết lập mối quan hệ tốt nhất có thể với nhân viên của họ. Bạn sẽ tìm thấy một cách tiếp cận sâu sắc để quản lý tạo ra một môi trường làm việc, nơi những ý tưởng tuyệt vời xuất hiện và các cá nhân có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Đã đến lúc ngừng nghi ngờ bản thân và trở thành ông chủ tuyệt vời mà nhân viên của bạn sẽ tự hào noi theo.Radical Candor (2017) offers valuable tools that any team leader or manager can use to establish the best possible relationship with their employees. You’ll find an insightful approach to management that creates a working environment where great ideas emerge, and individuals can reach their full potential. It’s time to stop doubting yourself and become the kickass boss your employees will be proud to follow.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Các nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệpManagers and business leaders
Huấn luyện viên và nhà tâm lý học tổ chứcCoaches and organizational psychologists
Doanh nhân và những người tự kinh doanhEntrepreneurs and self-employed people
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Kim Scott là một Giám đốc điều hành giàu kinh nghiệm, người đã làm việc cho nhiều công ty ở Thung lũng Silicon bao gồm Twitter, Dropbox và Google. Cô cũng là cựu giảng viên của Đại học Apple và là Giám đốc điều hành hiện tại của Candor, Inc., công ty do cô đồng sáng lập để cung cấp thêm nguồn lực cho các nhà quản lý và sếp cần hỗ trợ.Kim Scott is an experienced CEO who’s worked for a variety of Silicon Valley companies including Twitter, Dropbox and Google. She’s also a former faculty member of Apple University and the current CEO of Candor, Inc., a company she co-founded to provide more resources for managers and bosses in need of support.
Mọi người có quan điểm khác nhau về những gì tạo nên một nhà lãnh đạo giỏi. Một số xem mẫu người nhạy cảm và ít nói là người sếp lý tưởng của họ, và những người khác coi trọng trung sĩ khoan.People have different views of what makes a good leader. Some see the sensitive and quiet type as their ideal boss, and others hold the drill-sergeant in high esteem.
Nhưng trong bản tóm tắt cuốn sách này, trường hợp này được dành cho người sếp hoàn toàn thẳng thắn - người sếp có thể vừa quan tâm vừa trực tiếp và kết hợp sự thẳng thắn với sự đồng cảm.But in this book summary, the case is made for the radically candid boss – the boss who can be both caring and direct and combine bluntness with empathy.
Bạn sẽ tìm ra lý do tại sao ánh sáng cấp tiến lại là thứ bạn cần ở nơi làm việc, cách thực hành nó hàng ngày và cách nó sẽ giúp bạn xử lý những thách thức không thể tránh khỏi trong vai trò lãnh đạo.You’ll find out why radical candor is something you need in your workplace, how to practice it on a day-to-day basis, and how it’ll help you handle the inevitable challenges of leadership.
Trong bản tóm tắt này về Radical Candor của Kim Scott, bạn cũng sẽ họcIn this summary of Radical Candor by Kim Scott,You’ll also learn
tại sao nỗi sợ làm tổn thương người có thể tạo ra nhiều đau khổ nhất;why a fear of hurting people can create the most suffering;
khi nào và tại sao có thể sa thải ai đó; vàwhen and why it’s OK to fire someone; and
10 phút lắng nghe im lặng có thể mang lại lợi ích như thế nào cho kỹ năng lãnh đạo của bạn.how ten minutes of silent listening can benefit your leadership skills.
Ý tưởng chính của Radical Candor # 1: Radical candor phát triển mối quan hệ bền vững và có lợi giữa người quản lý và nhân viên.Radical Candor Key Idea #1: Radical candor develops strong and beneficial relationships between managers and employees.
Bạn có phải là kiểu người quản lý đến văn phòng với cảm giác vui vẻ và hào hứng về cơ hội dẫn dắt nhóm của bạn vượt qua một ngày làm việc tuyệt vời khác không?Are you the kind of manager who arrives at the office feeling joyful and excited about the opportunity to shepherd your team through another great day of work?
Đây có thể không phải là một mô tả chính xác về thói quen hiện tại của bạn, nhưng đó là một ví dụ điển hình về việc mọi thứ có thể diễn ra như thế nào khi bạn bắt đầu sử dụng nến triệt để.This may not be an accurate description of your current routine, but it’s a good example of how things could be once you start using radical candor.
Trọng tâm của sự cấp tiến là hai nguyên tắc: một người quản lý nên cá nhân quan tâm đến nhân viên của họ và thử thách họ trong công việc của họ.At the heart of radical candor are two principles: a manager should personally care about their employees and challenge them in their work.
Mặc dù đúng là không có giải pháp đơn giản nào đảm bảo hiệu quả cho tất cả mọi người, nhưng những nguyên tắc này là một cách tuyệt vời để phát triển các mối quan hệ tin cậy ở nơi làm việc. Và mặc dù những người khác nhau có tính cách và phản ứng độc đáo, nhưng tính cách cấp tiến có thể giúp bất kỳ nhà quản lý nào cải thiện mối quan hệ của họ với bất kỳ nhân viên nào.While it’s true that there are no simple solutions guaranteed to work for everyone, these principles are a great way of developing trusting relationships in the workplace. And even though different people have unique personalities and reactions, radical candor can help any manager improve their relationship with just about any employee.
Vì vậy, bước đầu tiên là trở thành không chỉ là một đồng nghiệp bằng cách thiết lập các mối quan hệ cá nhân chứng tỏ bạn thực sự quan tâm. Điều này có nghĩa là cởi mở, chia sẻ và nói về nhiều thứ hơn là chỉ kinh doanh. Trái ngược với những gì một số người có thể nghĩ, một mối quan hệ làm việc tốt là một mối quan hệ mang tính cá nhân cao.So, the first step is to become more than just a coworker by establishing personal relationships that prove you genuinely care. This means opening up, sharing and talking about more than just business. Contrary to what some may think, a good working relationship is a highly personal one.
Tuy nhiên, một nhà quản lý giỏi cũng phải sẵn sàng thách thức nhân viên của họ khi họ không đáp ứng được kỳ vọng.However, a good manager must also be willing to challenge their employees when they’re not meeting expectations.
Điều này có thể gây khó khăn cho các nhà quản lý. Thẳng thắn và trực tiếp không phải lúc nào cũng mang lại cảm giác là hành vi thân thiện và quan tâm. Nhưng khi chúng ta sẽ khám phá thêm, việc thách thức nhân viên của bạn trở thành người tốt nhất của họ thực sự là dấu hiệu của một người sếp thực sự quan tâm.This can be difficult for managers. Being candid and direct doesn’t always feel like friendly and caring behavior. But as we’ll explore further, challenging your staff to be their best is indeed the hallmark of a boss who truly cares.
Chúng ta cũng sẽ xem xét nhiều lợi ích mà sự cấp tiến mang lại cho hiệu suất và văn hóa công sở.We’ll also look at the many benefits radical candor has for performance and office culture.
Bằng cách trung thực và trực tiếp với nhân viên của mình, bạn sẽ thấy rằng các đường liên lạc mới sẽ dễ dàng mở ra. Nhân viên sẽ nhanh chóng và sẵn sàng chấp nhận phản hồi của bạn và họ sẽ thoải mái cung cấp phản hồi về công việc của bạn với tư cách là trưởng nhóm.By being honest and direct with your employees, you’ll find that new lines of communication readily open up. Staff will be quick and willing to accept your feedback, and they’ll feel free to offer feedback regarding your work as team leader.
Thái độ này sẽ lan rộng trong toàn bộ lực lượng lao động của bạn. Khi bạn hoàn toàn thẳng thắn với nhân viên của mình, họ sẽ sớm trở nên thẳng thắn hoàn toàn với nhau, điều này tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh, năng suất và hiệu quả.This attitude will spread throughout your workforce. When you’re radically candid with your staff, they’ll soon become radically candid among themselves, which makes for a healthy, productive and efficient work environment.
Vì vậy, bây giờ bạn đã biết các nguyên tắc cơ bản, hãy đi sâu vào và xem xét kỹ hơn.So, now that you know the basic principles let’s dive in and have a closer look.
Radical Candor Key Idea # 2: Radical candor là sự cân bằng tinh tế giữa việc thẳng thắn và trung thực trong khi không xúc phạm.Radical Candor Key Idea #2: Radical candor is a delicate balance between being direct and honest while not offending.
Nếu bạn có kinh nghiệm làm quản lý, thì rất có thể bạn biết cảm giác như thế nào khi ai đó phản ứng một cách quyết liệt hoặc phòng thủ trước những phản hồi mang tính xây dựng.If you have experience as a manager, then chances are you know what it’s like to have someone react aggressively or defensively to constructive feedback.
Ngay cả khi ý định của bạn là tích cực, vẫn có một kỹ năng tinh tế để đưa ra hướng dẫn và chỉ trích trong khi chúng tỏ ra hữu ích, thay vì xấu. Và đây chính là những gì mà những người theo chủ nghĩa cấp tiến có thể đạt được.Even when your intentions are positive, there’s a delicate skill to providing guidance and criticism while coming across as helpful, rather than mean. And this is exactly what radical candor can achieve.
Khi tác giả, Kim Scott, lần đầu tiên bắt đầu với tư cách là người quản lý cho Google, cô ấy có một người sếp rất xuất sắc trong việc đưa ra phản hồi một cách triệt để.When the author, Kim Scott, was first starting out as a manager for Google, she had a boss who was brilliant at delivering feedback with radical candor.
Một lần, sau khi Scott thuyết trình thành công, sếp của cô ấy đã gạt cô ấy sang một bên để đưa ra những lời chỉ trích mang tính xây dựng. Nhưng sếp của cô ấy không chỉ buột miệng nói ra; cô ấy bắt đầu bằng việc khen ngợi thành thật màn trình diễn của Scott và cách cô ấy xử lý các câu hỏi từ khán giả.Once, after Scott delivered a successful presentation, her boss took her aside to give her some constructive criticism. But her boss didn’t just blurt it out; she began by honestly complimenting Scott’s performance and the way she handled the questions from the audience.
Sau đó, cô ấy mới đưa ra lời chỉ trích, đó là về thói quen nói “ừm của Scott. . . “ quá thường xuyên. Lúc đầu, Scott không nghĩ điều này quá quan trọng - sau cùng, bài thuyết trình đã diễn ra tốt đẹp. Nhưng sau đó, sếp của cô ấy giải thích thêm: Khi ai đó nói “ừm” quá thường xuyên, họ có thể nghe ngớ người, điều này thật đáng tiếc, đặc biệt là khi họ thông minh như Scott.Only then did she bring up the criticism, which was about Scott’s habit of saying “um . . . ” too often. At first, Scott didn’t think this was too important – after all, the presentation went well. But then her boss elaborated: When someone says “um” too often, they can sound dumb, which would be a shame, especially when they’re as smart as Scott.
Loại bình luận này là tuyệt vời nhất của nó. Cô ấy đã nói rõ quan điểm của mình trong khi quản lý để khen ngợi Scott đồng thời, và tác giả đã sớm làm việc với một huấn luyện viên diễn thuyết để trở nên tốt hơn nữa trong công việc của cô ấy.This kind of comment is radical candor at its best. She made her point clear while managing to compliment Scott at the same time, and the author was soon working with a speech coach to become even better at her job.
Ví dụ này cho chúng ta thấy những người theo chủ nghĩa cấp tiến đạt được kết quả như thế nào bằng cách cởi mở, trung thực và trực tiếp.This example shows us how radical candor gets results by being open, honest and direct.
Trước hết, sếp của Scott đã không để sự thành công chung của bài thuyết trình làm cô ấy nản lòng khi chỉ ra cách nó có thể tốt hơn nữa. Và cô ấy cũng không chờ đợi để cung cấp phản hồi, điều này cho phép Scott ngay lập tức cải thiện hiệu suất của cô ấy.First of all, Scott’s boss didn’t let the overall success of the presentation discourage her from pointing out how it could have been even better. And she didn’t wait to provide feedback, either, which allowed Scott to immediately improve her performance.
Có lẽ quan trọng nhất, sếp của cô ấy là người trung thực và thẳng thắn về cả khía cạnh tích cực và tiêu cực của công việc, và cô ấy không hề phủ nhận bất cứ điều gì. Điều này đảm bảo rằng Scott đã nhận được điểm và không nhầm nó với một cuộc tấn công cá nhân.Perhaps most importantly, her boss was honest and direct about both the positive and negative aspects of the work, and she didn’t sugar coat anything. This ensured that Scott got the point and didn’t mistake it for a personal attack.
Ý tưởng chính về ngọn nến cấp tiến # 3: Người sáng tạo cấp tiến tránh những cạm bẫy của việc quản lý quá hung hăng, lười biếng và sợ hãi.Radical Candor Key Idea #3: Radical candor avoids the pitfalls of overly aggressive, lazy and fearful management.
Bất cứ ai đã xem bộ phim The Devil Wears Prada đều thấy một ví dụ điển hình về một nơi làm việc độc hại. Bộ phim kể về một ông chủ đáng sợ và bạo hành do Meryl Streep thủ vai và dựa trên Anna Wintour, biên tập viên của tạp chí Vogue.Anyone who’s seen the movie The Devil Wears Prada has seen a good example of a toxic workplace. The film features a terrifying and abusive boss played by Meryl Streep and based on Anna Wintour, the editor of Vogue magazine.
Mô tả về sự lãnh đạo này hoàn toàn trái ngược với sự cấp tiến; trung thực và trực tiếp không cho bạn quyền hung hăng đáng ghét.This depiction of leadership is quite the opposite of radical candor; being honest and direct does not give you the right to be obnoxiously aggressive.
Hãy nhớ rằng, tính cách triệt để là thể hiện sự quan tâm đối với nhân viên của bạn, cũng như cởi mở và trực tiếp. Cuối cùng, khi một ông chủ làm bẽ mặt nhân viên bằng những lời chỉ trích của họ, họ sẽ tạo ra kẻ thù, hủy hoại tinh thần và khiến mọi người bỏ việc.Remember, radical candor is about expressing care for your staff, as well as being open and direct. Ultimately, when a boss humiliates an employee with their criticism, they create enemies, destroy morale and cause people to quit their job.
Tuy nhiên, nếu bạn phải lựa chọn giữa việc trở thành một gã khốn nạn không nổi tiếng hay nói như vậy hay là một ông chủ thân thiện không thể chỉ trích nhân viên của bạn, hãy chọn trở thành một người không được yêu thích. Về lâu dài, sẽ tốt hơn cho doanh nghiệp và mọi người liên quan nếu bạn rõ ràng và trung thực.However, if you have to choose between being an unpopular asshole who tells it like it is or being a friendly boss who can’t be critical of your staff, choose being unpopular. In the long run, it will be better for business and everyone involved if you are clear and honest.
Nhưng, tất nhiên, candor cấp tiến là lựa chọn tốt nhất trong tất cả các lựa chọn.But, of course, radical candor is the best of all options.
Những đặc điểm hành vi khác mà một người sếp thành công nên tránh là sự thiếu chân thành lôi kéo và sự đồng cảm tàn tệ.Other behavior traits that a successful boss should avoid are manipulative insincerity and ruinous empathy.
Sự thiếu thành thật lôi kéo là một kết quả khác của việc không quan tâm và không thách thức nhân viên của bạn để giúp họ phát triển như những người chuyên nghiệp; nó thường bắt nguồn từ việc người quản lý lười biếng.Manipulative insincerity is another result of not caring and not challenging your employees to help them grow as professionals; it often stems from the manager being lazy.
Ví dụ, nếu một nhân viên trình bày kém, một người quản lý có thái độ thiếu chân thành lôi kéo có thể trả lời bằng cách nói rằng điều đó là đầy đủ. Họ sẽ làm điều này vì nó dễ dàng hơn so với việc thảo luận về những gì cần được cải thiện.For example, if an employee gives a poor presentation, a manager with manipulative insincerity may respond by saying it was adequate. They’ll do this because it’s easier than getting into a discussion about what needs to be improved.
Mặt khác, một người quản lý có sự đồng cảm sâu sắc sẽ tránh xung đột không phải vì lười biếng, mà vì sợ đặt nhầm chỗ làm tổn thương cảm xúc của nhân viên. Tuy nhiên, kết quả của sự đồng cảm tàn tệ là nhân viên sẽ chỉ phải chịu đựng nhiều hơn do thiếu sự cải thiện.A manager with ruinous empathy, on the other hand, will avoid conflict not out of laziness, but rather out of a misplaced fear of hurting an employee’s feelings. Yet the result of ruinous empathy is that the employee will only suffer more due to a lack of improvement.
Khi một ông chủ từ chối chỉ trích một nhân viên có hiệu suất làm việc kém đi, nhân viên đó sẽ chỉ trở nên kém cỏi hơn cho đến khi người quản lý buộc phải sa thải họ.When a boss refuses to be critical of an employee whose performance is deteriorating, that employee will only grow more incompetent until the manager is forced to fire them.
Vì vậy, nếu bạn thực sự quan tâm đến một nhân viên, trung thực luôn là lợi ích tốt nhất của họ.So if you truly care about an employee, being honest is always in their best interest.
Ý tưởng chính của ngọn nến cấp tiến # 4: Các ông chủ không nên tạo ra một ý nghĩa sai lầm cho một công việc; họ nên cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp.Radical Candor Key Idea #4: Bosses shouldn’t manufacture a false meaning for a job; they should provide professional development.
Trong một thế giới hoàn hảo, tất cả mọi người đều sẽ có một công việc thỏa mãn mà họ có niềm đam mê thực sự. Nhưng trên thực tế, một số công việc rất tẻ nhạt và trách nhiệm của người quản lý là làm cho chúng xuất hiện theo cách khác.In a perfect world, everyone would have a fulfilling job for which they have genuine passion. But in reality, some jobs are tedious, and it isn’t the manager’s role to make them appear otherwise.
Tỏ ra thẳng thắn hoàn toàn có nghĩa là bạn trung thực và không tô điểm những thứ để tạo động lực cho nhân viên của mình.Being radically candid means that you’re honest and don’t sugarcoat things to motivate your employees.
Có một công việc có ý nghĩa và mục đích cao cả có thể truyền cảm hứng cho nhân viên làm việc với khả năng tốt nhất của họ, nhưng việc tạo ra ý nghĩa và mục đích đó không phụ thuộc vào bạn khi họ không ở đó. Làm như vậy có thể phản tác dụng và làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.Having a job with meaning and a noble purpose can inspire employees to perform to their best ability, but it’s not up to you to manufacture that meaning and purpose when they’re not there. Doing so can backfire and make matters worse.
Khi tác giả là người quản lý trong bộ phận hỗ trợ khách hàng của Google, cô ấy đã cố gắng tạo ra ý nghĩa và thuyết phục nhân viên của mình rằng công việc của họ có tầm quan trọng sống còn đối với những người làm công việc sáng tạo của Google. Nhưng ít nhất một nhân viên đã nhìn thấy đúng thông qua cuộc nói chuyện giả mạo của cô ấy. Và anh ấy đã hoàn toàn chính xác khi nói với cô ấy rằng thà nói sự thật và thừa nhận rằng rất nhiều công việc cần thiết có thể tẻ nhạt và không thành công.When the author was a manager in Google’s customer support department, she tried to manufacture meaning and convince her staff that their work was of vital importance to Google’s creative workers. But at least one employee saw right through her phony pep talk. And he was absolutely correct when he told her that it would be better to tell the truth and admit that a lot of necessary jobs can be tedious and unfulfilling.
Không có ích lợi gì khi né tránh thực tế là một số công việc chỉ có một phần thưởng: kiếm đủ tiền để trả các hóa đơn và sống thoải mái. Vì vậy, hãy trung thực với nhân viên của bạn và nói với họ rằng vẫn có sự hài lòng khi hoàn thành tốt công việc và đảm bảo rằng công việc tốt được ghi nhận. Không cần phải cảm thấy rằng bạn phải giải quyết những tình huống khó xử tồn tại của nhân viên.There’s no use dodging the fact that some jobs have only one reward: earning enough money to pay the bills and live comfortably. So be honest with your employees and tell them that there is still satisfaction to be had in doing a job well, and make sure that good work is acknowledged. There’s no need to feel you must solve your employees’ existential dilemmas.
Tuy nhiên, bạn có thể cung cấp cho họ quan điểm về nghề nghiệp của họ và các công cụ để giúp họ trưởng thành và phát triển như những người chuyên nghiệp.However, you can provide them with perspective on their careers and the tools to help them grow and develop as professionals.
Để làm được điều này một cách trung thực, bạn sẽ cần phải phát hiện ra sự khác biệt giữa một siêu sao và một ngôi sao nhạc rock.To do this honestly, you’ll need to spot the difference between a superstar and a rockstar.
Các nhân viên siêu sao cần được thử thách và được phép phát triển nhanh chóng để họ có thể tiến lên các nấc thang của công ty và phát huy hết tiềm năng của mình.Superstar employees need to be challenged and permitted to grow quickly so they can move up the corporate ladder and reach their full potential.
Nhân viên của Rockstar mang đến sự hiện diện ổn định hơn và họ sẽ trở nên tuyệt vời miễn là họ có được sự ổn định và thời gian để hoàn thành xuất sắc công việc mà họ được giao.Rockstar employees offer a steadier presence, and they will be great as long as they’re given the stability and time to excel at the job they’re given.
Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một nhân viên khác, ngôi sao đang rơi.Up next, we’ll look at a different employee, the falling star.
Ý tưởng chính của ngọn nến cấp tiến # 5: Bắn ai đó là một trải nghiệm rắc rối, vì vậy hãy đảm bảo cân nhắc mọi thứ trước khi điều đó xảy ra.Radical Candor Key Idea #5: Firing someone is a troubling experience, so be sure to take every consideration before it happens.
Nếu bạn đã bị sa thải, rất có thể bạn cảm thấy thù hận với sếp cũ của mình. Đây là một phản ứng tự nhiên, nhưng nó có thể khiến chúng ta mù quáng trước thực tế rằng đây có thể không phải là kết quả mà ông chủ mong muốn.If you’ve been fired, there’s a good chance you felt some animosity toward your ex-boss. This is a natural reaction, but it can blind us to the fact that this likely wasn’t the outcome that the boss wanted, either.
Bất kỳ người quản lý nào cũng sẽ nói với bạn rằng sa thải người là một trong những phần khó nhất của công việc.Any manager will tell you that firing people is one of the hardest parts of the job.
Bắn ai đó thật khó vì bạn đang khiến cuộc sống của người khác trở nên vô cùng khó khăn, ngay cả khi nó chỉ là tạm thời. Và trong nhiều trường hợp, không chỉ nhân viên đau khổ mà cả vợ / chồng và con cái của họ. Bạn không chỉ lấy đi một nguồn tiền, mà toàn bộ gia đình có thể mất bảo hiểm y tế, và toàn bộ vụ việc có thể gây ra mọi loại xung đột trong hôn nhân.Firing someone is tough because you’re making someone else’s life incredibly difficult, even if it’s only temporarily. And in many cases, it’s not only the employee who’s suffering but their spouse and children too. Not only are you taking away a source of money, but entire families can lose health insurance, and the whole incident can cause all sorts of marital strife.
Đây là lý do tại sao một người quản lý cần đảm bảo ai đó bị sa thải vì lý do chính đáng. Điều quan trọng cần nhớ là các nhân viên khác nhận thức được khi ai đó bị cho đi, vì vậy, sự việc vẫn nên phản ánh bạn là một người sếp trung thực và quan tâm.This is why a manager needs to ensure someone is fired for the right reason. It’s also important to remember that other employees are aware when someone is let go, so the incident should still reflect you as being an honest and caring boss.
Để điều này xảy ra, bạn cần phải xem xét ba điểm chính trước khi bắn.For this to happen, you need to consider three main points before a firing takes place.
Trước hết, mọi nỗ lực cần được thực hiện để giúp nhân viên cải thiện hiệu suất của họ. Điều này cho thấy rằng bạn quan tâm và sa thải là biện pháp cuối cùng của bạn. Như mọi khi, bạn nên sử dụng sự ủng hộ cấp tiến để hỗ trợ công việc tốt của họ và trung thực và trực tiếp trong cách họ có thể cải thiện, đồng thời tránh mọi cuộc tấn công cá nhân.First of all, every effort should be made to help the employee improve their performance. This shows that you care and that firing is your last resort. As always, you should use radical candor to support their good work and be honest and direct in how they can improve, while avoiding any personal attacks.
Thứ hai, bạn cần xem xét ảnh hưởng của một nhân viên tồi đối với toàn đội. Nếu người đó là một sự hiện diện khó chịu và mất tinh thần, thì bạn nên để họ đi.Second, you need to consider the effect a bad employee has on the overall team. If the person is an annoying and demoralizing presence, then it makes sense to let them go.
Khía cạnh thứ ba cần xem xét là ý kiến ​​bên ngoài. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, tốt hơn là bạn nên nhờ một bên thứ ba khách quan và hỏi ý kiến ​​của họ về vấn đề này.The third aspect to consider is an outside opinion. If you have any doubts, it’s good to bring in an impartial third party and get their opinion on the matter.
Khi tất cả những điều này được xem xét, bạn nên hiểu rõ ràng về những gì cần phải làm.When all of this is taken into consideration, you should have a clear understanding of what needs to be done.
Không ai muốn tham gia vào một vụ sa thải, nhưng cũng có nhiều khả năng là nhân viên bị sa thải cần tìm một công việc phù hợp hơn với kỹ năng của anh ta.No one wants to be involved in a firing, but there’s also a good chance that the departing employee needs to find a job that better suits his skills.
Ý tưởng chính của Candor cấp tiến # 6: Các nhà quản lý không nên nói với mọi người phải làm gì; thay vào đó, họ nên thực hành lãnh đạo hợp tác.Radical Candor Key Idea #6: Managers shouldn’t tell people what to do; instead, they should practice collaborative leadership.
Có một cách tốt và một cách không tốt để tiếp cận vai trò lãnh đạo nhóm. Cách tiếp cận tồi là coi đó như một cơ hội để đánh lừa những người xung quanh. Cách tiếp cận đúng là xem nhóm của bạn là cơ hội tuyệt vời để cộng tác với những cá nhân tài năng.There’s a good way and a bad way to approach team leadership. The bad approach is to think of it as an opportunity to boss people around. The right approach is to see your team as a great opportunity to collaborate with talented individuals.
Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý lầm tưởng công việc của họ là chỉ dẫn mọi người phải làm gì, điều này sẽ chỉ dẫn đến các vấn đề do các nhà lãnh đạo mắc sai lầm.Nevertheless, many managers mistakenly believe their job is to tell people what to do, which will only lead to problems since leaders make mistakes.
Steve Jobs biết mình có thể sai, vì vậy ông đã dựa vào nhóm của mình để lên tiếng và thách thức ông khi họ không đồng ý với ý tưởng của ông.Steve Jobs knew he could be wrong, so he relied on his team to speak up and challenge him when they disagreed with his ideas.
Ít nhất một lần, Jobs đã rất tức giận khi một nhân viên bỏ cuộc và để ông thắng trong một cuộc tranh cãi vì sau đó hóa ra nhân viên đó đã đúng. Jobs phải nhắc nhở nhân viên rằng ông được thuê để đảm bảo Jobs không mắc phải những sai lầm kiểu này và không lùi bước sau một cuộc chiến.On at least one occasion, Jobs was furious when an employee gave up and let him win an argument because it later turned out the employee was right. Jobs had to remind the employee that he was hired to ensure Jobs didn’t make these kinds of mistakes, and not back down from a fight.
Vì vậy, làm thế nào để bạn lãnh đạo một nhóm mà không cần ra lệnh? Nghe có vẻ như là một nghịch lý, nhưng câu trả lời là sự lãnh đạo hợp tác và có một nghệ thuật để thực hành nó.So, how do you lead a team without giving orders? It might sound like a paradox, but the answer is collaborative leadership, and there is an art to practicing it.
Bước đầu tiên là thực sự lắng nghe những gì mọi người trong nhóm của bạn nói. Khi bạn làm điều này, nhóm của bạn sẽ cảm thấy an toàn để nói lên suy nghĩ của họ và có kiểu thảo luận dẫn đến những ý tưởng tuyệt vời.The first step is to really listen to what the people in your team have to say. When you do this, your team will feel safe to speak their minds and have the kind of discussions that lead to brilliant ideas.
Bước thứ hai là cho nhóm của bạn thời gian và không gian để phát triển ý tưởng của họ. Nếu không, họ có thể bị bắn hạ trước khi có cơ hội được hiểu rõ ràng.The second step is to give your team the time and space to develop their ideas. Otherwise, they can end up being shot down before they ever have a chance to be clearly understood.
Bước thứ ba là cho phép tranh luận lành mạnh để các ý tưởng tốt nhất được trình bày và thống nhất.The third step is to allow for healthy debate so that the best ideas are presented and agreed upon.
Bước cuối cùng là bạn, người quản lý, thuyết phục các giám đốc điều hành công ty khác rằng ý tưởng của nhóm bạn đáng được thúc đẩy. Sau đó, tùy thuộc vào bạn để thực hiện ý tưởng và đảm bảo mọi người có được cái nhìn sâu sắc có giá trị từ kết quả.The final step is for you, the manager, to persuade other company executives that your team’s idea is worth pushing forward. Then it’s up to you to execute the idea and make sure everyone gains valuable insight from the results.
Quá trình này được lặp đi lặp lại nhiều lần.This process gets repeated over and over again.
Radical Candor Key Idea # 7: Tùy thuộc vào tính cách của bạn, bạn có thể lắng nghe yên lặng hoặc lớn tiếng.Radical Candor Key Idea #7: Depending on your personality, you can listen quietly or loudly.
Có rất nhiều bài hướng dẫn về cách một ông chủ nên nói, nhưng biết cách lắng nghe cũng quan trọng không kém.There are a lot of tutorials on how a boss should speak, yet knowing how to listen is just as important.
Điều đầu tiên bạn nên biết là có hai cách lắng nghe và bạn nên luyện tập cách nghe phù hợp với cá tính của mình.The first thing you should know is there are two ways of listening, and you should practice the one that suits your personality.
Một mặt, có sự lắng nghe trong yên lặng, phù hợp với những nhà lãnh đạo thích để người khác nói chuyện.On the one hand, there is quiet listening, which suits leaders who prefer to let others do the talking.
CEO của Apple, Tim Cook, là một trong những nhà lãnh đạo như vậy. Anh ta nổi tiếng với việc sử dụng những khoảng lặng kéo dài đến đau đớn để khiến người khác nói chuyện.Apple CEO, Tim Cook, is one such leader. He’s notorious for using painfully long stretches of silence to get others talking.
Nếu bạn đang luyện tập cách lắng nghe trong yên lặng, bạn nên dành ít nhất mười phút cho một cuộc trò chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ để kiên nhẫn lắng nghe những gì đối phương nói.If you’re practicing quiet listening, you should spend at least ten minutes of an hour-long conversation patiently listening to what the other person has to say.
Điều này đặc biệt hữu ích cho những người muốn có ý kiến ​​trung thực. Quá thường xuyên, các nhà quản lý sẽ ngắt lời mọi người và chia sẻ ý kiến ​​của riêng họ. Kết quả là những người đang nói chuyện sẽ thay đổi thông điệp của họ để phù hợp với ý kiến ​​của người quản lý.This is especially useful for people who want honest opinions. Too often, managers will interrupt people and share their own opinions. As a result, those who are talking will change their message to match the manager’s opinion.
Vì vậy, để yên lặng lắng nghe trong công việc, bạn phải cung cấp sự khuyến khích và tự do để nhóm của bạn cảm thấy thoải mái khi nói những gì thực sự trong tâm trí của họ. Chỉ khi đó, bạn mới có thể lắng nghe một cách tốt và yên tĩnh.So, for quiet listening to work, you must provide the encouragement and freedom for your team to feel comfortable saying what’s truly on their mind. Only then can you settle in for a good, quiet listen.
Mặt khác, lắng nghe lớn lại tốt cho những nhà lãnh đạo có tính cách đối đầu hơn.Loud listening, on the other hand, is good for leaders with a more confrontational personality.
Đây là cách Steve Jobs lắng nghe. Anh ta sẽ đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ và nhấn mạnh rằng những người khác cung cấp một phản ứng mạnh mẽ tương đương để cuộc thảo luận tiếp tục. Vì việc lắng nghe ồn ào thúc đẩy mọi người nói chuyện, đó là một cách hiệu quả để lôi kéo những nhân viên nhút nhát ra khỏi vỏ bọc của họ.This was how Steve Jobs listened. He would make a strong statement and insist that others provide an equally strong response to keep the discussion going. Since loud listening pushes people into talking, it is an effective way to draw shy employees out of their shells.
Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải truyền niềm tin cho đồng đội nếu muốn họ lên tiếng. Để điều này xảy ra, bạn cần phải phản hồi tích cực ý kiến ​​của họ, ngay cả khi bạn không đồng ý với họ, để họ tiếp tục lên tiếng và thách thức ý tưởng của bạn.However, you will need to instill confidence in your teammates if you want them to speak up. For this to happen, you’ll need to respond positively to their opinions, even if you don’t agree with them, so that they’ll continue to speak up and challenge your ideas.
Lắng nghe nhân viên của bạn là chìa khóa để thúc đẩy một nhóm làm việc hiệu quả và sáng tạo. Và như chúng ta sẽ thấy trong phần tóm tắt cuối cùng của cuốn sách, nó cũng đặt bạn vào một vị trí để giúp thúc đẩy sự nghiệp của họ về phía trước.Listening to your employees is key to promoting an effective and creative team. And as we’ll see in the final book summary, it also puts you in a position to help move their careers forward.
Ý tưởng chính của ngọn nến cấp tiến # 8: Để hỗ trợ nhân viên của bạn, hãy có những cuộc thảo luận trung thực để tiết lộ động cơ thực sự của họ.Radical Candor Key Idea #8: To support your employees, have honest discussions that reveal their true motivations.
Mặc dù không có gì sai khi làm một công việc chỉ để trả các hóa đơn, nhưng bạn nhất định phải có những người trong nhóm của bạn, những người có ước mơ lớn mà họ hy vọng sẽ thành hiện thực.While there’s nothing wrong with working a job just to pay the bills, you’re bound to have people in your team who have big dreams they’re hoping to realize.
Các nhà quản lý nên ủng hộ ước mơ của nhân viên và giúp họ tiếp cận những ước mơ đó một cách thực tế.Managers should support the dreams of their staff and help them approach those dreams in a realistic fashion.
Để làm được điều này, trước tiên bạn phải nói chuyện (và lắng nghe) nhân viên của mình để bạn hiểu được nguyện vọng của họ và họ biết rằng bạn đang đầu tư cá nhân vào việc giúp họ đi đúng đường.To do this, you must first talk (and listen) to your employees so that you understand their aspirations, and they know that you are personally invested in helping them get on the right path.
Khi Russ Laraway là giám đốc bán hàng của Google, anh ấy đã sử dụng các cuộc nói chuyện nghề nghiệp như một cách để giúp duy trì động lực cho nhóm của mình.When Russ Laraway was the director of sales at Google, he used career talks as a way to help keep his team motivated.
Một trong những nhân viên của anh ấy là Sarah, và khi anh ấy hỏi về nguyện vọng của cô ấy, ban đầu cô ấy trả lời với một chút do dự và nói rằng cô ấy hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một ông chủ, giống như Russ. Nhưng Russ cảm thấy rằng Sarah không hoàn toàn trung thực với anh ta, vì vậy anh ta hỏi cô ấy xem cô ấy có bất kỳ tầm nhìn nào khác cho tương lai của mình không. Chắc chắn rồi, Sarah đã mô tả ước mơ của mình là sở hữu một trang trại trồng tảo xoắn, một loại siêu thực phẩm giống như tảo.One of his employees was Sarah, and when he asked about her aspirations, she initially responded with some hesitation and said she hoped to one day be a boss, like Russ. But Russ sensed that Sarah wasn’t being completely honest with him, so he asked her if she had any other visions for her future. Sure enough, Sarah described her dream of owning a farm that grew spirulina, an algae-like super food.
Giờ đây, Russ đã có thể nói chuyện với Sarah về quá trình nuôi dạy của cô ấy và xác định những động lực chính của cô ấy, chẳng hạn như giúp đỡ môi trường, làm việc chăm chỉ và trở thành một nhà lãnh đạo độc lập về tài chính.Russ was now able to talk to Sarah about her upbringing and identify her main motivators, such as helping the environment, working hard, and being a financially independent leader.
Với suy nghĩ này, giờ đây họ có thể tập trung vào việc phát triển các kỹ năng quản lý của Sarah hơn là kỹ năng phân tích của cô ấy để đảm bảo công việc hiện tại đang chuẩn bị cho cô ấy điều hành trang trại spirulina đó.With this in mind, they could now focus on developing Sarah’s management skills rather than her analytical skills to make sure her current job was preparing her for running that spirulina farm.
Để hiểu ước mơ của nhân viên và xác định những động lực quan trọng đó, hãy sử dụng một trong ba kiểu trò chuyện.To understand your employees’ dreams and identify those important motivators, use one of three kinds of conversations.
Đầu tiên là cuộc trò chuyện về cuộc đời, nơi nhân viên kể cho bạn mọi thứ dẫn đến ngày hôm nay, và bạn cố gắng tìm ra những yếu tố thúc đẩy họ.The first is the life story conversation where the employee tells you everything leading up to the present day, and you try to find their motivating factors.
Thứ hai là cuộc trò chuyện về công việc mơ ước, nơi họ mô tả mong muốn nghề nghiệp lớn nhất của họ.The second is the dream job conversation, where they describe their biggest career desire.
Thứ ba là cuộc trò chuyện về kế hoạch 18 tháng, nơi họ nhìn vào tương lai trước mắt và bạn xác định mọi thứ có thể làm để giúp họ đi đúng hướng.The third is the 18-month plan conversation, where they look into the immediate future, and you identify everything that can be done to keep them on the right track.
Bằng cách làm theo những nguyên tắc này, sẽ không lâu nữa bạn sẽ có một nhóm các cá nhân có động lực cao cùng làm việc và đạt được những điều tuyệt vời.By following these guidelines, it won’t be long before you have a team of highly motivated individuals working together and achieving great things.
Đang đánh giá: Tóm tắt sách Radical CandorIn Review: Radical Candor Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Bằng cách sử dụng tính cách triệt để, bạn có thể trở thành ông chủ tốt nhất có thể. Radical candour giúp bạn lắng nghe và bày tỏ sự quan tâm chân thành đối với nhân viên của mình. Nó cũng cho phép bạn trực tiếp thách thức nhân viên của mình theo cách xây dựng mà họ sẽ dễ tiếp thu. Điều này làm cho việc lãnh đạo trở thành một quá trình hợp tác và cá nhân để mang lại những điều tốt nhất cho mọi người.By using radical candor, you can become the best possible boss. Radical candor helps you listen and express genuine care for your employees. It also allows you to directly challenge your staff members in a constructive way to which they’ll be receptive. This makes leadership a collaborative and personal process that brings out the best in everyone.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Có kế hoạch phát triển cho nhân viên của bạn.Have a growth plan for your employees.
Đừng chỉ nghĩ về nhân viên của bạn như những người chỉ ở đó để làm những gì bạn giao cho họ. Hãy coi họ như những cá nhân trên con đường sự nghiệp và cùng họ phát triển một kế hoạch giúp sự nghiệp đó đi đúng hướng.Don’t just think of your staff as people who are only there to do what you assign them to do. Think of them as individuals on a career path and work with them to develop a plan that keeps that career on track.
radical_candor.txt · Last modified: 2021/04/07 20:14 by bacuro