User Tools

Site Tools


narconomics_run_drug_cartel

Narconomics: How to Run a Drug Cartel

Lượt xem: 10

Bản tóm tắt cuốn sách Narconomics: How to Run a Drug Cartel (Narconomics: Làm thế nào để điều hành một Cartel ma túy) của tác giả Tom Wainwright dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Narconomics: Làm thế nào để điều hành một Cartel ma túyNarconomics: How to Run a Drug Cartel
Tom WainwrightTom Wainwright
Narconomics (2016) cho chúng ta một chuyến tham quan về khía cạnh kinh doanh của ngành công nghiệp ma tuý toàn cầu trị giá 300 tỷ đô la. Từ nguồn nhân lực đến PR đến nhượng quyền thương mại và đa dạng hóa, những chớp mắt này cho thấy cách các tập đoàn ma túy điều hành hoạt động của họ không khác những doanh nghiệp thành công cao. Bằng cách khám phá các hiện tượng kinh tế đằng sau vấn nạn ma túy trên thế giới, tác giả trình bày những hiểu biết mới về cách các chính phủ có thể đánh bại nó.Narconomics (2016) gives us a tour of the business side of the $300-billion global narcotics industry. From human resources to PR to franchising and diversification, these blinks show how drug cartels run their operations not unlike highly successful businesses. By exploring the economic phenomena at work behind the world’s drug problem, the author presents new insights into how governments can defeat it.
Chính phủ Mexico ước tính rằng, từ năm 2007 đến năm 2014, hơn 164.000 người đã chết trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy của đất nước. Bất chấp những nỗ lực lớn để chống lại chúng, các băng đảng đã phát triển trở thành những doanh nghiệp khổng lồ, không còn chỉ bán ma túy mà còn đóng một vai trò quan trọng trong buôn bán người.The Mexican government estimates that, between 2007 and 2014, more than 164,000 people died in the war waged against the country’s drug cartels. Despite massive efforts to combat them, the cartels have grown to become enormous enterprises, no longer just selling drugs, but playing a vital role in human trafficking as well.
Vậy làm thế nào để các-ten này hoạt động? Làm thế nào mà chúng được phép phát triển để trở thành một vấn đề lớn như vậy?So how do these cartels work? How have they been allowed to grow to become such a big problem?
Những câu hỏi này là chính xác những gì mà bản tóm tắt cuốn sách này sẽ hướng tới để trả lời, xem xét chi tiết ngành công nghiệp dược phẩm, cả về cách các thành viên hoạt động và liên quan đến những thách thức của thị trường, cũng như những thách thức đối với các chính phủ đang cố gắng ngăn chặn chúng .These questions are exactly what this book summary will aim to answer, taking a detailed look at the drug industry, both in terms of how its members operate and relate to the challenges of the market, as well as the challenges for governments trying to stop them.
Trong bản tóm tắt này về Narconomics của Tom Wainwright, bạn sẽ khám pháIn this summary of Narconomics by Tom Wainwright, you’ll discover
tại sao việc hợp pháp hóa ma túy có thể có lợi cho xã hội;why the legalization of drugs could be advantageous to society;
tại sao cắt giảm lượng thuốc có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn cho các-ten; vàwhy cutting the amount of drugs can lead to higher profits for the cartels; and
cách một số băng đảng ma túy tuyển dụng thành viên của họ.how some drug cartels recruit their members.
Ý tưởng chính # 1 của Narconomics: Những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm tấn công vào nguồn cung của ngành công nghiệp ma túy là thiếu sót.Narconomics Key Idea #1: The US government’s efforts to attack the supply side of the drug industry are flawed.
Đó là vào năm 1971, Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Richard Nixon đã phát động “cuộc chiến chống ma túy”. Từ đó đến nay, tỷ lệ giam giữ ma túy đã tăng theo cấp số nhân ở Hoa Kỳ. Nhưng lượng thuốc được sản xuất và tiêu thụ trên toàn cầu không hề giảm; trên thực tế, thị trường ma túy hiện nay đang có nhiều tiền hơn bao giờ hết. Sao có thể như thế được?It was in 1971 that then-US President Richard Nixon launched the “war on drugs.” Between then and now, drug incarceration rates have shot up exponentially in the United States. But the amount of drugs being produced and consumed globally has not decreased; in fact, there’s more money in the drug market right now than ever before. How is this possible?
Có lẽ, chính phủ Mỹ muốn giải quyết tận gốc vấn đề ma túy. Do đó, chính sách thuốc đã được thiết kế để tấn công ngành công nghiệp thuốc trong một lĩnh vực - nguồn cung. Ví dụ, hãy lấy bụi cây trồng ở Nam Mỹ.Presumably, the US government wanted to tackle the drug problem at its root. As such, drug policy has been designed to attack the drug industry in one area – supply. Take crop dusting in South America, for instance.
Các nước Nam Mỹ là nguồn cung cấp quan trọng của nhiều loại ma túy vào Hoa Kỳ. Vì vậy, chính phủ Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận với các quốc gia này để ngăn chặn việc canh tác lá cây coca bằng cách “quét bụi cây trồng” - tức là phun thuốc trừ sâu lên cây trồng từ máy bay bay thấp để tiêu diệt chúng. Đây có vẻ như là một sửa chữa hợp lý, phải không? Xét cho cùng, ngành công nghiệp dược phẩm sẽ khó phát triển hơn nếu nó không có nguồn cung để đáp ứng nhu cầu.South American countries are an important source of many of the drugs that enter the United States. So, the US government entered into agreements with these nations to crack down on the farming of coca leaves by “crop dusting” them – that is, spraying pesticides on crops from low-flying planes to destroy them. This seems like a logical fix, right? After all, it’ll be harder for the drug industry to flourish if it doesn’t have the supply to meet demands.
Thật không may, mọi thứ không đơn giản như vậy. Cách tiếp cận này đã dẫn đến cái mà các nhà nghiên cứu gọi là hiệu ứng khinh khí cầu. Hiện tượng này được đặt tên theo cách mà khi một phần của quả bóng bị ép chặt, không khí bên trong sẽ chuyển động, nhưng thể tích của không khí không giảm.Unfortunately, things aren’t so simple. This approach has led to what researchers call the balloon effect. The phenomenon gets its name from the way that when one part of a balloon is squeezed, the air inside moves, but the volume of the air itself doesn’t decrease.
Giống như không khí bên trong khinh khí cầu, các-ten cũng có thể di chuyển xung quanh, trong trường hợp này là từ khu vực Nam Mỹ này sang khu vực khác. Khi một chính phủ phá sản cây coca, các-ten chỉ việc đóng gói và chuyển đến một quốc gia khác. Kết quả là, vấn đề tiếp tục di chuyển xung quanh, nhưng không bao giờ thực sự biến mất.Like air inside a balloon, cartels can also move around, in this case from one area of South America to another. When one government cracks down on coca crops, cartels just pack up and move to another country. As a result, the problem keeps moving around, but never really disappears.
Đó không phải là vấn đề duy nhất với cách tiếp cận của chính phủ Hoa Kỳ. Cuộc tấn công từ phía cung ứng của họ nhắm vào nông dân, mà không bao giờ đối đầu trực tiếp với các-ten hoặc tiêu thụ - hai khía cạnh mà ngành công nghiệp thuốc sẽ không tồn tại.That’s not the only issue with the US government’s approach. Their supply-side attack targets farmers, without ever directly confronting cartels or consumption – two aspects without which the drug industry wouldn’t exist.
Các-ten có thể được mô tả như các đơn vị, tức là những người mua đơn lẻ. Các-ten quyết định trả bao nhiêu cho nông dân, những người về cơ bản là do họ chịu. Bằng cách nhắm vào những nông dân nghèo khó chứ không phải các-ten, “cuộc chiến chống ma túy” của Mỹ hầu như không đi vào gốc rễ thực sự của vấn đề.Cartels can be described as monopsonies, that is, single buyers. Cartels decide how much to pay farmers, who are essentially at their mercy. By targeting impoverished farmers and not the cartels, the US “war on drugs” hardly gets to the real root of the problem.
Hơn nữa, khi nguồn cung giảm, người tiêu dùng trở nên đồng ý với việc trả nhiều hơn cho cùng một số tiền. Do đó, doanh thu hàng năm từ thuốc sẽ vẫn giữ nguyên hoặc tăng trưởng, ngay cả khi nguồn cung giảm.What’s more, when supplies decrease, consumers become okay with paying more for the same amount. Therefore, yearly revenue generated from drugs will remain the same or grow, even if supply decreases.
Narconomics Ý tưởng chính # 2: Hợp pháp hóa cần sa là một trong những mối đe dọa lớn đối với các-ten.Narconomics Key Idea #2: Legalization of marijuana is one major threat to cartels.
Người ta ước tính rằng ngành công nghiệp cần sa của Hoa Kỳ kiếm được con số khổng lồ 40 tỷ đô la mỗi năm. Tổng cộng 7 tỷ đô la đến từ thị trường cần sa hợp pháp, đây là một tỷ lệ khá đáng kể. Làm thế nào mà một thỏa thuận kinh tế như thế này lại có lợi cho một chính phủ đang chống lại cuộc chiến chống ma túy?It’s estimated that the US marijuana industry makes a whopping $40 billion each year. A total of $7 billion comes from the legal marijuana market, which is a fairly significant proportion. How does an economic arrangement like this benefit a government fighting a war on drugs?
Vâng, hợp pháp hóa cần sa cho phép chính phủ làm suy yếu các tập đoàn ma túy và tạo ra doanh thu trong khi làm như vậy, bằng cách trở thành đối thủ của các tập đoàn và thông qua thuế.Well, legalizing marijuana allows the government to weaken drug cartels and generate revenue while doing so, by becoming the cartels’ rival and through taxation, respectively.
Cây cần sa hợp pháp có thể được trồng trong điều kiện tốt hơn. Với khả năng tiếp cận các cánh đồng lớn hơn có đất giàu dinh dưỡng, sản phẩm thu được có chất lượng cao hơn nhiều so với những gì mà hầu hết các-ten có thể cung cấp. Điều này buộc các-ten phải giảm giá để đối phó với đối thủ pháp lý mới này trên thị trường, cắt giảm lợi nhuận của họ trong quá trình này.Legal marijuana crops can be grown in better conditions. With access to larger fields bearing nutrient-rich soil, the resulting product is of a much higher quality than what most cartels can offer. This forces the cartels to reduce their prices in response to this new legal rival on the market, cutting their profits in the process.
Và, như với bất kỳ hàng hóa hợp pháp nào khác, chính phủ có thể kiếm tiền từ cần sa thông qua việc đánh thuế. Ví dụ, ở Colorado, cần sa được hợp pháp hóa vào năm 2014. Chỉ một năm sau, doanh số bán cần sa của các cửa hàng chính - cửa hàng được cấp phép bán loại thuốc này - đạt 996 triệu đô la trong tiểu bang, với 135 triệu đô la vào kho thuế của tiểu bang.And, as with any other legal commodity, the government is able to make money off marijuana through taxation. In Colorado, for instance, marijuana was legalized in 2014. Just one year later, marijuana sales by head shops – shops licensed to sell the drug – hit $996 million in the state, with $135 million going to the state’s tax coffers.
Tất nhiên, cần sa được hợp pháp hóa cũng mang lại lợi ích gấp đôi cho người tiêu dùng. Bằng cách giám sát và điều chỉnh việc trồng và bán cần sa, chính phủ có thể đảm bảo rằng người tiêu dùng không gặp bất kỳ rủi ro sức khỏe nào khi ăn phải một lô cần sa xấu, có thể khiến người dùng không may mắn phải nhập viện.Of course, legalized marijuana also has a twofold benefit for its consumers. By supervising and regulating the growing and selling of marijuana, the government is able to ensure that consumers don’t experience any of the health risks that come with ingesting a bad batch of cannabis, which can send an unlucky user to the hospital.
Việc hợp pháp hóa cũng mở ra việc trồng cần sa cho những người làm vườn, những người được tự do thử nghiệm các loại cây và kỹ thuật khác nhau. Điều này dẫn đến việc tạo ra các sản phẩm đa dạng và sự hài lòng của khách hàng cao hơn.Legalization also opens up the growing of cannabis to horticulturalists, who are free to experiment with different plants and techniques. This leads to the creation of diversified products and higher customer satisfaction.
Ở Colorado, việc hợp pháp hóa cần sa thậm chí còn chứng kiến ​​sự ra đời của “thực đơn cần sa”. Tất cả các cửa hàng chính trong tiểu bang đều có thực đơn cung cấp cho khách hàng thông tin về tác dụng phụ, khả năng bị nôn nao và bất kỳ nguy cơ sức khỏe nào khác liên quan đến các sản phẩm được bán trong cửa hàng.In Colorado, marijuana legalization has even seen the introduction of a “cannabis menu.” All head shops in the state have a menu that provides customers with information about the expected high, side effects, the likelihood of a hangover and any other health risks regarding the products sold in the shop.
Vì vậy, có vẻ như việc giải quyết vấn đề thuốc ở phía khách hàng chứ không phải phía cung ứng, mang lại lợi ích cho cả chính phủ và người tiêu dùng. Nhưng để thực sự hiểu rõ tại sao việc tấn công vào nguồn cung của ngành công nghiệp ma túy lại không hiệu quả, chúng ta hãy xem xét việc buôn bán cocaine.So, it seems that dealing with the drug problem on the customer-facing side, rather than the supply side, has benefits for both governments and consumers. But to really get to the bottom of why attacking the supply side of the drug industry doesn’t work, let’s take a look at the cocaine trade.
Narconomics Ý tưởng chính số 3: Các băng đảng ma túy tham gia vào cả cạnh tranh và cấu kết.Narconomics Key Idea #3: Drug cartels engage in both competition and collusion.
Chúng ta đã tìm hiểu về mối quan hệ giữa các chính phủ và các-ten, nhưng các-ten cư xử với nhau như thế nào? Từ quan điểm kinh tế, có thể có hai mô hình: cạnh tranh và cấu kết.We’ve learned about the relationships between governments and cartels, but how do cartels behave toward each other? Well, from an economic standpoint, there are two possible models: competition and collusion.
Ở Mexico, sự cạnh tranh lại ngự trị khi các băng đảng ma túy cạnh tranh gay gắt với nhau. Lấy ví dụ như thành phố Juárez; Juárez Cartel và Sinaloa Cartel hiện nổi tiếng với những hành động trả thù tàn bạo và công khai chống lại nhau, bao gồm vứt xác người bị chặt đầu xuống lề đường hoặc treo xác chết trên các biển báo dọc theo đường cao tốc.In Mexico, rivalry reigns as drug cartels compete violently with each other. Take the city of Juárez for example; the Juárez Cartel and the Sinaloa Cartel are now famous for their brutal and public acts of vengeance against one another, which include dumping decapitated bodies on roadsides or hanging corpses from signs along the highway.
Người ta ước tính rằng ít nhất 60.000 người đã chết trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2012 do sự cạnh tranh bạo lực của các băng đảng ở Juárez. Cũng như các cá nhân liên quan trực tiếp đến các-ten, nhiều dân thường, quan chức thực thi pháp luật và các nhà báo điều tra đã thiệt mạng trong trận hỏa hoạn.It has been estimated that at least 60,000 people died between 2006 and 2012 as a result of the violent cartel rivalry in Juárez. As well as individuals directly involved in the cartels, many civilians, law enforcement officials and investigative journalists lost their lives in the crossfire.
Mặt khác, ở El Salvador, các băng đảng ma túy cấu kết với nhau, điều này gây ra cả những hậu quả tích cực và tiêu cực.In El Salvador, on the other hand, drug cartels collude, which has both positive and negative consequences.
Thông đồng là khi các đối thủ cạnh tranh kinh tế hợp lực để kiếm thêm tiền cho mình với chi phí của người tiêu dùng và thị trường nói chung. Ở El Salvador, các-ten đặt giá cao, chia các vùng lân cận thành các phân khúc riêng và chia lợi nhuận cho nhau. Người tiêu dùng, như chúng ta đã biết trong phần tóm tắt cuốn sách đầu tiên, luôn sẵn lòng trả nhiều tiền hơn. Vì vậy, trong trường hợp có sự thông đồng, việc tiêu thụ ma túy cũng như số lượng những người làm nghề buôn bán không giảm.Collusion is when economic competitors join forces to earn more money for themselves at the expense of the consumer and the overall market. In El Salvador, cartels set high prices, dividing up neighborhoods into dedicated segments and splitting profits among themselves. Consumers, as we learned in the first book summary, are always willing to pay more. So, in the case of collusion, neither drug consumption nor the number of those working in the trade decrease.
Tuy nhiên, có một lợi ích xã hội đáng ngạc nhiên: tỷ lệ bạo lực và giết người ở El Salvador đã giảm đáng kể. Quay trở lại năm 2009 trước khi các băng đảng bắt đầu cấu kết với nhau, cứ 100.000 người thì có 71 người bị sát hại ở El Salvador, phần lớn là do sự ganh đua của các băng đảng bạo lực. Nhưng sau khi Băng đảng 18 Street và Mara Salvatrucha hợp tác và chia đất nước thành các khu vực, nơi mỗi người có quyền đối với tất cả các hoạt động và lợi nhuận, bạo lực và giết người đã giảm đáng kể. Đến năm 2012, con số là 33 vụ giết người trên 100.000 người, một sự cải thiện rõ rệt.There is, however, a surprising social benefit: rates of violence and murder in El Salvador have decreased significantly. Back in 2009 before cartels began colluding, 71 people were murdered out of every 100,000 people in El Salvador, largely due to violent gang rivalry. But after the 18th Street Gang and Mara Salvatrucha partnered and divided the country into sectors, where each had rights to all operations and profits, violence and murder decreased significantly. By 2012, figures stood at 33 murders per 100,000 people, a marked improvement.
Mặc dù cả cạnh tranh hay cấu kết đều không ảnh hưởng đến tốc độ bán và tiêu thụ chất ma tuý thì việc thông đồng có lợi hơn nhiều cho cộng đồng, vì do đó, bạo lực và giết người ít xảy ra hơn nhiều.While neither competition nor collusion affect the rate at which narcotics are sold and consumed collusion is much more beneficial to the community, since much less violence and murder occur as a result.
Narconomics Ý tưởng chính số 4: Tuyển dụng nhân viên và đảm bảo họ trung thành không chỉ là mối quan tâm của các công ty mà còn của các tập đoàn ma túy.Narconomics Key Idea #4: Recruiting employees and ensuring they stay loyal aren’t just concerns for companies, but of drug cartels too.
Tìm người phù hợp cho công việc có thể là một vấn đề đau đầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhưng nếu bạn là một tập đoàn ma túy hoạt động hoàn toàn bí mật, bạn không thể chỉ đăng một quảng cáo trên báo hoặc trên LinkedIn khi cần nhân viên. Vậy các băng đảng ma túy tìm tân binh của chúng ở đâu?Finding the right person for the job can be a headache for any business. But if you’re a drug cartel operating in total secrecy, you can’t just pop an ad in the newspaper or on LinkedIn when you need staff. So where do drug cartels find their new recruits?
Làm nhân lực cho các tập đoàn ma túy có nghĩa là tìm kiếm những nơi thay thế, chẳng hạn như nhà tù. Các Cartel nhắm mục tiêu vào các tù nhân khi biết rằng họ sẽ khó tìm được công việc bình thường ở bên ngoài. Tham gia băng đảng là một cách để các tù nhân đảm bảo rằng họ có việc làm sau khi được trả tự do.Doing human resources for drug cartels means looking in alternative places, like prisons. Cartels target inmates knowing that it’ll be difficult for them to find normal jobs back on the outside. Joining a cartel is a way for inmates to make sure they have work once they’re released.
Mafia Mexico, một băng đảng có trụ sở tại Hoa Kỳ, có các thành viên của nó tiếp cận với các tù nhân mới không chỉ để cung cấp việc làm cho họ khi họ đã ra ngoài, mà còn cung cấp công việc cho họ khi họ vẫn còn ở trong nhà. Các nhiệm vụ trong tù bao gồm tống tiền và đe dọa bạo lực đối với các tù nhân khác. Sau khi những tân binh được ra mắt, họ sẽ bắt tay vào buôn bán và buôn lậu ma túy.The Mexican Mafia, a US-based cartel, has its members reach out to new inmates not only to offer them jobs once they’re out, but to provide them with work while they’re still inside. Tasks inside jail include extortion and threats of violence against other inmates. Once new recruits are released, they’re set to work on trading and smuggling drugs.
Trong khi một số doanh nghiệp tự lo ngại về thách thức trong việc duy trì sự hài lòng của nhân viên, các-ten lại gặp phải các vấn đề về nguồn nhân lực ở một mức độ hoàn toàn khác.While some businesses concern themselves with the challenge of keeping employee satisfaction up, cartels experience human resources problems on a whole different level.
Các-ten bị ảnh hưởng bởi những gì các nhà kinh tế gọi là vấn đề hành động tập thể. Đây là nơi xảy ra mâu thuẫn giữa lợi ích nhóm và lợi ích của cá nhân. Nói cách khác, các-ten cần đảm bảo rằng nhân viên của họ sẽ không ăn cắp của họ. Nhưng bằng cách nào?Cartels suffer from what economists refer to as the collective action problem. This is where there is a conflict between the interests of the group and the interests of the individual. In other words, cartels need to ensure that their employees won’t steal from them. But how?
Bằng cách phân phối quyền lực. Lấy Nuestra Familia, một tập đoàn ở Mexico. Cartel này được xây dựng xung quanh một hệ thống cấp bậc gồm các tướng lĩnh, trung úy và binh lính. Vị tướng nắm quyền chỉ huy và là người mạnh mẽ nhất. Mười đội trưởng được xếp ngay dưới vị tướng, mỗi người phụ trách một số trung úy nhất định, những người này lần lượt dẫn đầu một nhóm binh lính.By distributing power. Take Nuestra Familia, a cartel in Mexico. This cartel is built around a hierarchy of generals, lieutenants and soldiers. The general is in command and is the most powerful. Ten captains are ranked just below the general, each of whom is in charge of a certain number of lieutenants who, in turn, each lead a group of soldiers.
Trong hệ thống này, quyền lực được phân phối để đảm bảo rằng các trung úy và thuyền trưởng có tiếng nói. Tướng có thể sa thải các đội trưởng nhưng không thể thuê người thay thế, trong khi những người thay thế được bỏ phiếu bởi các trung úy của họ. Hơn nữa, mặc dù có trách nhiệm, nhưng vị tướng có thể được khởi động bằng một lá phiếu nhất trí từ phía các đội trưởng.In this system, power is distributed to ensure that lieutenants and captains have a say. A general can fire captains but cannot hire replacements, while the replacements are voted in by their lieutenants. Furthermore, though in charge, the general can be booted out by a unanimous vote on the part of the captains.
Cơ cấu này cho phép các thành viên cấp dưới quy trách nhiệm cho cấp trên của họ và đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo không lợi dụng nhân viên. Bằng cách phân chia các đặc quyền tuyển dụng và sa thải giữa các cấp bậc, các thành viên có thể đảm bảo rằng họ nhận được sự đối xử công bằng hơn và kết quả là có khả năng trung thành.This structure allows lower-ranking members to hold their superiors accountable, and ensure that leaders don’t take advantage of employees. By dividing hiring and firing privileges among the ranks, members can ensure they receive fairer treatment, and are likely to stay loyal as a result.
Ý tưởng chính # 5 của Narconomics: Các tập đoàn ma túy, giống như các thương hiệu lớn, sử dụng trách nhiệm xã hội như một công cụ PR.Narconomics Key Idea #5: Drug cartels, like big brands, use social responsibility as a PR tool.
Ngày nay, chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội. Một số đầu tư vào chăm sóc sức khỏe nhân viên, trong khi những người khác dẫn đầu các chiến dịch ủng hộ các tổ chức từ thiện. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, doanh nghiệp không làm những điều tốt này để trở nên tốt đẹp; hầu hết thời gian, đó là một kế hoạch quan hệ công chúng chiến lược. Họ chỉ đơn giản là muốn trông đẹp mắt và nâng tầm thương hiệu của mình lên trên các đối thủ cạnh tranh.These days, we expect businesses to demonstrate social responsibility. Some invest in employee health care, while others lead campaigns to support charities. But in most cases, businesses don’t do these good things to be good; most of the time, it’s a strategic public relations ploy. They simply want to look good and boost their brands above competitors.
Điều thú vị là, điều tương tự cũng áp dụng cho các băng đảng ma túy. Bất chấp ngành kinh doanh không mấy suôn sẻ, các-ten được biết đến với việc cố gắng tiếp thị mình theo hướng tốt hơn so với các đối thủ của họ. Một chiến lược phổ biến là chê bai bạo lực liên quan đến ma túy trong cộng đồng của họ.Interestingly enough, the same applies to drug cartels. Despite their unsavory line of business, cartels are known for trying to market themselves in a better light than their rivals. A common strategy is to decry the drug-related violence in their communities.
Bạn có nhớ băng đảng Sinaloa ở thành phố Juárez không? Họ quyết định thể hiện trách nhiệm xã hội bằng cách làm nổi bật tỷ lệ giết người đang gia tăng của thành phố. Họ đã treo biển quảng cáo để lên án bạo lực và tuyên bố rằng băng đảng của họ sẽ không bao giờ nhắm vào phụ nữ và trẻ em, cũng như không cho phép bắt cóc và tống tiền. Điều này khiến họ có một cái nhìn tích cực hơn so với các đối thủ của họ.Remember the Sinaloa cartel in the city of Juárez? They decided to demonstrate social responsibility by highlighting the city’s rising murder rate. They had billboards put up to condemn the violence and proclaim that their cartel would never target women and children, nor did they allow the kidnapping and extortion. This put them in a more positive light as compared to their rivals.
Các băng đảng ma túy cũng thể hiện mình như những anh hùng lấp đầy khoảng trống do các dịch vụ công để lại. Nhận thức rõ rằng việc thực thi pháp luật và an sinh xã hội không có trong cộng đồng của họ, các-ten đóng vai trò như những người bảo vệ và bảo trợ.Drug cartels also present themselves as heroes filling the voids left by failing public services. Well aware that law enforcement and social security are absent in their communities, cartels take up roles as protectors and patrons.
Bố thí ma túy, được gọi là narcolimosnas, là một ví dụ tuyệt vời về điều này - các-ten thực hiện các biện pháp để trả lại cho cộng đồng bằng cách phân phát tiền cho những người nghèo, hoặc bằng cách tài trợ cho việc xây dựng nhà thờ và nhà nguyện.Drug alms, known as narcolimosnas, are a great example of this – cartels take measures to give back to the community by distributing money among the poor, or by funding the construction of churches and chapels.
Cartels cũng cung cấp một hình thức bảo mật cho các cá nhân. Bằng cách trả phí, các cá nhân có thể thuê các-ten để bảo vệ họ hoặc đe dọa hoặc tấn công bất kỳ ai làm phiền họ. Bằng cách này, các-ten dường như lấp đầy vai trò của cảnh sát.Cartels also offer a form of security for individuals. By paying a fee, individuals can hire cartels to protect them or threaten or attack anyone bothering them. This way, cartels seemingly fill the role of the police.
Narconomics Ý tưởng chính # 6: Cả tập đoàn và tập đoàn đều sử dụng dịch vụ gia công như một phương tiện để tăng lợi nhuận.Narconomics Key Idea #6: Both corporations and cartels use offshoring as a means to increase profits.
Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số đối tượng tiêu dùng nhất định lại có thể được bán rẻ như vậy? Giá thấp thường là kết quả của việc thuê ngoài, khi một công ty chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài để tiết kiệm tiền và tăng lợi nhuận. Cartel cũng làm như vậy.Ever wondered why certain consumer objects can be sold so cheaply? Low prices are usually the result of offshoring, when a company moves its production overseas to save money and boost profits. Cartels do exactly the same.
Các chính phủ tham nhũng ở các quốc gia khác tạo cơ hội tuyệt vời cho các-ten kiếm tiền. Luật pháp được thực thi lỏng lẻo và thể chế yếu kém của chính phủ tạo ra môi trường lý tưởng cho các băng đảng ma túy.Corrupt governments in other countries offer a great opportunity for cartels to make some money. Loosely enforced laws and weak governmental institutions create an ideal environment for drug cartels.
Ví dụ, ở Honduras, lương của các sĩ quan cảnh sát rất thấp. Lực lượng cảnh sát không có nguồn lực cũng như động cơ để truy đuổi các băng đảng, những người biết việc mua (hoặc giết) các sĩ quan đơn lẻ dễ dàng như thế nào. Do đó, Honduras trở thành điểm đến của khoảng 75% các chuyến bay buôn lậu cocaine từ năm 2009 đến năm 2012.In Honduras, for example, police officers’ salaries are low. The police force has neither the resources nor the incentive to go after cartels, who know just how easy it is to buy (or kill) individual officers off. As a result, Honduras became the destination for around 75 percent of cocaine smuggling flights between 2009 and 2012.
Và làm thế nào để các chính phủ quốc gia khác đang chống lại cuộc chiến chống ma túy giải quyết việc thuê ngoài? Một cách là để cộng đồng quốc tế công khai làm xấu mặt quốc gia bị nghi ngờ vì đã để cho các-ten có đường đi của họ. Điều này làm cho quốc gia ít hấp dẫn hơn đối với các công ty xuyên quốc gia đang tìm kiếm nơi để đầu tư, đây là động lực mạnh mẽ để một quốc gia thực hiện thay đổi nhanh chóng.And how do other national governments fighting the war on drugs tackle offshoring? Well, one way is to have the international community publicly shame the country in question for letting cartels have their way. This makes the country less appealing to transnational companies looking for places in which to invest, which is a strong incentive for a country to make changes quickly.
Một tổ chức, Tổ chức Minh bạch Quốc tế, cảnh báo cộng đồng quốc tế về các quốc gia đang tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn ma túy bằng cách công bố chỉ số tham nhũng hàng năm để xếp hạng các quốc gia trên thế giới. Các báo cáo này bao gồm thông tin về các công ty xuyên quốc gia muốn đầu tư ra nước ngoài, bao gồm mức độ phổ biến của hối lộ, thái độ của quốc gia đối với các chính trị gia, việc sử dụng công quỹ và tỷ lệ tội phạm.One organization, Transparency International, alerts the international community to countries making life easy for drug cartels by publishing yearly corruption indexes that rank countries around the world. These reports include information for transnational companies looking to invest overseas, including the prevalence of bribery, national attitudes toward politicians, the use of public funds and crime rates.
Thông qua các báo cáo này, các quốc gia như Costa Rica đã chứng minh mình là nơi tốt hơn để đầu tư và kinh doanh so với các quốc gia như Guatemala và Honduras. Trong khi hai quốc gia đứng sau phải vật lộn với tỷ lệ giết người cao và nạn tham nhũng hoành hành, thì Costa Rica đã có thể nâng điểm nhờ sự công bằng của các thẩm phán và độ tin cậy của lực lượng cảnh sát.Through these reports, countries like Costa Rica have proven themselves better places in which to invest and do business in than countries like Guatemala and Honduras. While the latter two nations struggle with high murder rates and endemic corruption, Costa Rica was able to lift its score because of the impartiality of its judges and the reliability of police forces.
Narconomics Ý tưởng chính # 7: Nhượng quyền kinh doanh là con dao hai lưỡi đối với các băng đảng ma túy.Narconomics Key Idea #7: Franchising is a double-edged sword for drug cartels.
Các tập đoàn ma túy có thể học được gì từ mô hình kinh doanh của McDonald? Thực ra là khá nhiều. Chúng ta hãy xem cách các tập đoàn sử dụng mô hình nhượng quyền thương mại để kiếm lợi về tài chính và chính trị.What can drug cartels learn from the McDonald’s business model? Quite a lot, actually. Let’s take a look at how cartels use franchise models to make financial and political gains.
Nhượng quyền thương mại là một mô hình kinh doanh theo đó các công ty cho phép các cá nhân khác thực hiện các hoạt động thương mại cụ thể với tư cách là đại lý của thương hiệu và tổ chức của họ. Lợi ích của việc nhượng quyền cho các-ten là gấp đôi, cho phép họ vừa mở rộng lãnh thổ của mình vừa đảm bảo nguồn doanh thu ổn định.A franchise is a business model whereby companies allow other individuals to undertake specific commercial operations as agents of their brands and organizations. The benefits of franchising for cartels are twofold, allowing them to both expand their territory and secure a steady stream of revenue.
Thay vì gửi ma túy từ A đến B, một tập đoàn với đại lý nhượng quyền hoặc bên nhận quyền, trong khu vực bao gồm điểm B, có thể đạt được lợi nhuận lớn hơn. Los Zetas, một tổ chức tội phạm ở Mexico, đã áp dụng mô hình nhượng quyền thương mại vì những lý do này.Rather than sending drugs from A to B, a cartel with a franchise agent, or franchisee, in a region that includes point B, can gain access to greater profits. Los Zetas, a criminal syndicate in Mexico, adopted the franchise model for these reasons.
Los Zetas đã xác định các thị trường khu vực mà họ muốn có ảnh hưởng, và hợp tác với các nhà lãnh đạo địa phương ở đó. Điều này có nghĩa là thay vì xung đột với các nhóm địa phương, và mất đi binh lính, ma túy, vũ khí và lợi nhuận của họ trong quá trình này, Los Zetas chia sẻ tổng lợi nhuận giữa họ và các nhà lãnh đạo địa phương đã chuyển sang nhượng quyền. Đổi lại, các bên nhận quyền cung cấp sự bảo vệ cho lãnh đạo địa phương của Los Zetas và vũ khí cho nhân viên của họ.Los Zetas identified the regional markets over which they wanted influence, and partnered with local leaders there. This meant that rather than getting into conflict with local groups, and lose their soldiers, drugs, weapons and profits in the process, Los Zetas shared the total profit between themselves and the local leaders turned franchisees. In return, the franchisees provided protection for Los Zetas’ local leader and arms for their staff.
Bằng cách này, nhượng quyền thương mại cho phép Los Zetas đảm bảo một số tiền nhất định mà không có nguy cơ băng nhóm mất thành viên hoặc tiêu nhiều tiền hơn giá trị của khu vực.In this way, franchising allowed Los Zetas to secure a certain amount of money without the risk of the gang losing members or spending more money than the region is worth.
Mặc dù nhượng quyền mang lại nhiều lợi ích cho các-ten, nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi. Có điều, nhượng quyền thương mại thường dẫn đến sự cạnh tranh trong một lãnh thổ, dẫn đến thất thoát doanh thu.While franchising has many benefits for cartels, it's also a double-edged sword. For one thing, franchising often leads to competition within a territory, which results in a loss of revenue.
Để minh họa điều này, hãy tưởng tượng rằng hai nhà hàng McDonald's đã mở cạnh nhau. Doanh thu có thể đạt được từ một khu vực nhất định sẽ được phân chia giữa các cửa hàng, làm tăng sự đối kháng giữa chúng. Tương tự, nếu nhiều lãnh đạo và nhân viên địa phương cùng tham gia vào một tập đoàn duy nhất, doanh thu sẽ được chia cho họ và những người nhận quyền sẽ kiếm được ít hơn, do đó sẽ dẫn đến xung đột và căng thẳng.To illustrate this, let’s imagine that two McDonald’s restaurants have opened next to each other. The revenue that can be gained from a certain area will be split between the shops, increasing antagonism between them. Similarly, if multiple local leaders and staff join a single cartel, revenue will be split among them and franchisees will earn less, which, in turn, will lead to conflict and tension.
Ngoài ra, việc phân cấp quyền lực song hành với nhượng quyền thương mại khiến việc quy trách nhiệm cho những sai sót trở nên khó khăn hơn. Tại sao? Bởi vì với mọi nhượng quyền thương mại, ngày càng khó hơn để đảm bảo mọi người trong cartel tuân theo các quy tắc.In addition, the decentralization of power that goes hand-in-hand with franchising makes it harder to hold someone accountable for mistakes. Why? Because with every franchise, it gets harder and harder to make sure everyone in the cartel follows the rules.
Trong một ví dụ, một thành viên Los Zetas đã sát hại một nhân viên Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ làm việc ở Mexico, phá vỡ quy tắc bất thành văn của các băng đảng Mexico là không bao giờ giết một người Mỹ - đặc biệt là không giết những người làm việc trong cơ quan thực thi pháp luật. Kết quả là sự gia tăng các vụ bắt giữ của lực lượng thực thi pháp luật Mỹ và Mexico, làm chậm lại đáng kể hoạt động của các băng đảng.In one instance, a Los Zetas member murdered a US Immigration and Customs agent working in Mexico, breaking the unwritten rule of Mexican cartels to never kill an American – especially not those working in law enforcement. The result was an increase of American and Mexican law enforcement arrests, which slowed down cartel operations considerably.
Narconomics Ý tưởng chính # 8: Các nhà sản xuất thuốc tổng hợp có thể tạo ra các sản phẩm mới và đi trước luật pháp.Narconomics Key Idea #8: Synthetic drug manufacturers are able to create new products and stay ahead of the law.
Bao giờ nghe nói về ma túy tổng hợp hợp pháp? Đúng vậy, chúng tồn tại và đặt ra thách thức lớn đối với các chính phủ chống lại ngành công nghiệp ma túy.Ever heard of legal synthetic drugs? Yes, they exist, and they pose a major challenge to governments combating the drug industry.
Thuốc có thể được tạo ra theo cách mà chúng có thể được bán hợp pháp cho đến khi chúng được sản xuất bất hợp pháp. Một khi ma túy tổng hợp bị coi là bất hợp pháp, các nhà sản xuất chỉ cần tạo ra một phiên bản được thay đổi về mặt hóa học, về mặt kỹ thuật là một loại ma túy hợp pháp khác.Drugs can be created in such a way that they can be sold legally until they’re made illicit. Once a synthetic drug is made illegal, makers simply create a chemically altered version that’s technically a different legal drug.
Vào đầu những năm 2000, Mark Bowden, một nhà buôn ma túy ở New Zealand, bắt đầu bán benzylpiperazine, hay BZP. Thuốc này đã được thiết kế vào những năm 1940 như một chất chống ký sinh trùng cho gia súc. Nhưng khi con người ăn phải nó, BZP đã tạo ra một cơn sốt tương tự như chất amphetamine. Bản thân loại thuốc này đã đủ an toàn, nhưng lại dẫn đến các tác dụng phụ nguy hiểm chống lại xã hội khi uống cùng với rượu.In the early 2000s, Mark Bowden, a New Zealand drug dealer, began selling benzylpiperazine, or BZP. This drug had been designed in the 1940s as an antiparasitic agent for cattle. But when humans ingested it, BZP created a rush similar to that of amphetamines. The drug was safe enough on its own, but led to dangerous anti-social side effects when consumed with alcohol.
Đến tháng 4 năm 2008, BZP đã được đặt ngoài vòng pháp luật. Nhưng điều này không ngăn cản được những kẻ buôn bán ma túy, những kẻ biết rằng họ luôn có thể lách luật bằng cách thay đổi thành phần hóa học của các loại amphetamine khác có hàm lượng cao tương tự như BZP.By April 2008, BZP had been outlawed. But this didn’t stop drug dealers, who knew they could always stay ahead of the law by changing the chemical composition of other amphetamines with a high similar to that of BZP.
Điều này dẫn đến một chu kỳ tạo ra các vấn đề pháp lý rất lớn cho các chính phủ. Chu kỳ diễn ra như thế này: Các nhà sản xuất thuốc thay đổi thành phần của một loại thuốc bị cấm để tạo ra một loại thuốc hợp pháp mới. Tác hại của loại thuốc mới được đưa ra ánh sáng và các cơ quan quản lý cấm loại thuốc này. Sau đó, các nhà sản xuất thuốc thay đổi thành phần của nó để tạo ra một loại thuốc hợp pháp mới. Và như thế.This leads to a cycle that creates huge regulatory problems for governments. The cycle goes like this: Drug manufacturers alter the composition of a banned drug to create a new legal drug. The new drug's harmful effects come to light, and regulators ban the drug. Then drug manufacturers alter its composition to make a new legal drug. And so on.
Mặc dù vậy, một số chính phủ đang cố gắng trấn áp các loại ma túy tổng hợp hợp pháp bằng cách tăng cường các quy trình an toàn. Một số thậm chí còn tạo ra các phòng thí nghiệm chứng minh tính an toàn của thuốc ngay khi bắt đầu lưu hành.Despite this, some governments are attempting to crack down on legal synthetic drugs by increasing safety procedures. Some even create labs that prove the safety of drugs as soon as they start circulating.
Các chính phủ khác cũng thay đổi luật để quy trách nhiệm cho các nhà sản xuất thuốc. Đây là trường hợp ở New Zealand, nơi luật pháp đã được thay đổi vào năm 2013 để các nhà sản xuất thuốc phải chứng minh rằng thuốc của họ là an toàn, chứ không phải công tố viên có trách nhiệm chứng minh rằng chúng nguy hiểm.Other governments also changed legislation to hold drug manufacturers accountable. This was the case in New Zealand, where laws were changed in 2013 so that it was up to drug manufacturers to prove that their drugs were safe, and not the prosecutor’s responsibility to prove that they were dangerous.
Narconomics Ý tưởng chính # 9: Các-ten đa dạng hóa để tăng doanh thu của họ, thường bằng cách mở rộng sang buôn lậu người.Narconomics Key Idea #9: Cartels diversify to increase their revenue, often by expanding into people smuggling.
Bạn có biết rằng vào năm 1977, Coca-Cola đã có những bước đột phá đầu tiên trong ngành công nghiệp rượu vang? Nghe có vẻ như một động thái kinh doanh kỳ lạ, nhưng tất cả những gì họ đang làm là đa dạng hóa - tức là mở rộng từ sản phẩm chính của họ sang hoạt động trong một lĩnh vực khác để tăng lợi nhuận. Cartel sử dụng cùng một chiến lược.Did you know that back in 1977, Coca-Cola made its first forays in the wine industry? It might sound like a strange business move, but all they were doing was diversifying – that is, expanding from their primary product to take on operations in another field to increase profit. Cartels use the same strategy.
Nhiều băng đảng đã mở rộng từ dịch vụ chính của họ, buôn lậu ma túy, sang một lĩnh vực khác: buôn lậu người. Tại sao? Đơn giản. Cartel đi đâu tiền. Do đó, nhiều người đã đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình bao gồm buôn lậu người qua biên giới, đặc biệt là biên giới Hoa Kỳ-Mexico.Many cartels have expanded from their primary service, drug smuggling, to another field: people smuggling. Why? Simple. Cartels go where the money is. As such, many have diversified their business to include smuggling people across borders, and specifically the United States-Mexico border.
Những người buôn lậu vào Hoa Kỳ đã trở nên sinh lợi về mặt kinh tế do sự gia tăng của các cuộc kiểm tra an ninh sau vụ 11/9, khi những người đang vật lộn để di chuyển qua biên giới tìm kiếm các lựa chọn khác. Hơn nữa, những người buôn lậu mang lại sự an toàn tài chính hơn cho các-ten. Trong khi ma túy có thể bị thu giữ ở biên giới và ngăn không cho các băng đảng nhận tiền thanh toán của họ, những người muốn vượt biên bất hợp pháp phải trả trước.People smuggling into the United States has become economically lucrative due to the increase in security screenings following 9/11, as people struggling to move across the border seek out other options. Furthermore, people smuggling offers more financial security for cartels. While drugs can be seized at a border and prevent cartels from receiving their payment, those hoping to cross the border illegally must pay up-front.
Vậy nếu tự mình buôn lậu qua biên giới thì phải trả giá bao nhiêu? Chà, chắc chắn nó không hề rẻ, vì giá cả đang tăng lên. Việc đi qua chân với người hướng dẫn nhưng không có giấy tờ đã tăng từ 2.000 đô la lên 5.000 đô la. Giao dịch với các tài liệu gian lận trước đây là 5.000 đô la, nhưng ngày nay có giá khoảng 13.000 đô la.So how much does it cost to have yourself smuggled over the border? Well, it’s certainly not cheap, as prices are on the rise. Foot crossing with a guide but without documents has gone up from $2,000 to $5,000. Crossing with fraudulent documents used to be $5,000, but today costs around $13,000.
Đối với các tập đoàn ma túy, buôn lậu người đã trở thành một công việc kinh doanh tuyệt vời, và một công việc chỉ yêu cầu áp dụng các cấu trúc mà họ đã có sẵn. Rốt cuộc, ngành công nghiệp ma túy không biết ranh giới quốc gia, và người dân cũng không buôn lậu, điều này một lần nữa khiến việc buôn lậu trở thành vấn đề đặc biệt khó khăn đối với các chính phủ ngày nay.For drug cartels, people smuggling has become great business, and one that has only required applying the structures they already had in place. After all, the drug industry knows no national boundaries, and nor does people smuggling, which again makes smuggling a particularly tricky matter for governments today.
Các luật về ma túy khác nhau ở các quốc gia khác nhau có nghĩa là hợp tác quốc tế vẫn còn hạn chế về những gì thực sự là một vấn đề quốc tế.Widely differing drug laws in different countries mean that international cooperation has remained limited on what is truly an international problem.
Chẳng hạn, Giám đốc Văn phòng Chính sách Quốc gia về Ma túy của Nhà Trắng tại Hoa Kỳ đã ở vào tình thế kỳ lạ khi phải lên tiếng và hành động chống lại việc trồng và bán cần sa ở nước ngoài, trong khi một số Hoa Kỳ như Colorado, Oregon và Washington đã hợp pháp hóa cần sa.The director of the White House Office of National Drug Policy in the United States, for instance, has been in the strange position of having to speak out and take action against marijuana growing and sales abroad, while some US States like Colorado, Oregon and Washington have already legalized marijuana.
Đang đánh giá: Tóm tắt sách NarconomicsIn Review: Narconomics Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Mặc dù tập trung nhiều vào việc tấn công buôn bán ma túy từ phía cung cấp, nhưng quan điểm kinh tế về hành vi của các tập đoàn cho thấy chúng có thể bị suy yếu như thế nào giống như cách mà một công ty có thể làm thất vọng các đối thủ của họ trong một thị trường cạnh tranh. Khi chúng ta đấu tranh để xây dựng các chính sách thuốc hiệu quả, cần nhớ rằng xét cho cùng, các tập đoàn ma túy đều là các doanh nghiệp - những tập đoàn tạo ra các chiến lược nhân sự, thực thi trách nhiệm xã hội, xây dựng nhượng quyền thương mại và đa dạng hóa.Although much emphasis is placed on attacking the drug trade from the supply side, an economic perspective on the behavior of cartels highlights how they can be weakened in the same way that a company might frustrate their rivals in a competitive market. As we struggle to formulate effective drug policies, it’s worth remembering that drug cartels, after all, are businesses – ones that create HR strategies, practice social responsibility, build franchises and diversify.
narconomics_run_drug_cartel.txt · Last modified: 2021/06/09 20:47 by bacuro