User Tools

Site Tools


napoleon_hill_golden_rules

Napoleon Hill’s Golden Rules: The Lost Writings

Lượt xem: 18

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Những quy tắc vàng của Napoleon Hill: Những bài viết đã mấtNapoleon Hill’s Golden Rules: The Lost Writings
Napoleon HillNapoleon Hill
Những Quy tắc Vàng của Napoleon Hill (2009) cung cấp một loạt các mẹo và thủ thuật trong cuộc sống để cải thiện cuộc sống của bạn và đưa bạn đến gần hơn với việc thực hiện các mục tiêu của mình. Tác giả Napoleon Hill đã phát triển các kỹ thuật của mình - nhiều kỹ thuật bắt nguồn từ sức mạnh của suy nghĩ tích cực - cách đây gần một thế kỷ, nhưng chúng vẫn là nền tảng của nhiều lý thuyết phát triển bản thân và cá nhân ngày nay.Napoleon Hill’s Golden Rules (2009) offers a wide array of tips and life hacks to improve your life and bring you closer to realizing your goals. Author Napoleon Hill developed his techniques – many of which stem from the power of positive thinking – nearly a century ago, but they’re still the cornerstone of many of today’s self-help and personal development theories.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Doanh nhânEntrepreneurs
Sinh viên kinh doanh và tiếp thịStudents of business and marketing
Độc giả muốn phát triển thói quen tốt hơnReaders who want to develop better habits
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Napoleon Hill (1883-1970) là người đi tiên phong trong việc viết lách tạo động lực và cải thiện bản thân. Ông đã viết một số cuốn sách self-help sớm nhất ở Mỹ, bao gồm cuốn Think and Grow Rich (1937), cuốn sách vẫn là một trong 20 cuốn sách self-help bán chạy nhất mọi thời đại. Sách của ông tiếp tục được đọc bởi hàng triệu người trên thế giới.Napoleon Hill (1883-1970) was a pioneer of motivational and self-improvement writing. He wrote some of the earliest self-help books in the US, including the landmark Think and Grow Rich (1937), which remains as one of the top-20 best-selling self-help books of all time. His books continue to be read by millions of people around the world.
© Napoleon Hill: Bản quyền Quy tắc vàng của Napoleon Hill 2008, John Wiley & Sons Inc. Được sử dụng dưới sự cho phép của John Wiley & Sons Inc. và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba trái phép nào.© Napoleon Hill: Napoleon Hill’s Golden Rules copyright 2008, John Wiley & Sons Inc. Used by permission of John Wiley & Sons Inc. and shall not be made available to any unauthorized third parties.
Napoleon Hill là một trong những bậc thầy tự hoàn thiện bản thân ban đầu và sách của ông vẫn được xếp hạng trong số những cuốn sách bán chạy nhất trong thể loại này mặc dù đã được xuất bản từ những năm 1920 và 30.Napoleon Hill was one of the original self-improvement gurus, and his books are still ranked among the biggest best-sellers in the genre despite being published way back in the 1920s and 30s.
Một lý do khiến lời khuyên của anh ấy tiếp tục thu hút độc giả là anh ấy không tin rằng bạn phải sinh ra với tài năng thiên bẩm để thành công trong cuộc sống. Theo ước tính của Hill, với một chút quyết tâm và làm việc chăm chỉ, bất kỳ ai cũng có thể phát triển các kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu và thành công trong lĩnh vực của mình.One reason his advice continues to attract readers is that he didn’t believe you had to be born with natural talent to succeed in life. In Hill’s estimations, with a little determination and hard work, anyone can develop the skills needed to reach his goals and be a success in his field.
Nhiều kỹ thuật của Hill phụ thuộc vào cách bạn nghĩ. Nếu bạn muốn vượt lên trong cuộc sống, việc coi bản thân không xứng đáng với vận may và suy nghĩ theo chủ nghĩa phòng thủ sẽ không cắt đứt được điều đó. Nhưng Hill không chỉ dạy suy nghĩ tích cực. Như bạn sẽ nghe trong phần tóm tắt cuốn sách phía trước, khi bạn đặt suy nghĩ của mình vào công việc, bạn có thể phát triển các kỹ năng mới và thói quen hữu ích sẽ mang lại năng lượng và hành động cho cuộc sống hàng ngày của bạn.Many of Hill’s techniques come down to how you think. If you want to get ahead in life, considering yourself unworthy of good fortune and thinking defeatist thoughts isn’t going to cut it. But it’s not just positive thinking that Hill teaches. As you’ll hear in the book summarys ahead, when you put your thoughts to work, you can develop new skills and helpful habits that will bring energy and action into your everyday life.
Trong bản tóm tắt Những Quy tắc Vàng của Napoleon Hill của Napoleon Hill, Trong phần tóm tắt cuốn sách này, bạn sẽ tìm hiểuIn this summary of Napoleon Hill’s Golden Rules by Napoleon Hill,In this book summary you’ll find out
làm thế nào để dễ dàng thức dậy khi bạn muốn;how to make it easier to wake up when you want to;
làm thế nào một trí tưởng tượng sống động có thể dẫn đến kỹ năng nói trước đám đông tốt hơn; vàhow a vivid imagination can lead to better public speaking skills; and
làm thế nào một hộp sô cô la có thể giúp bạn nhớ tên của một người nào đó.how a chocolate eclair can help you remember someone’s name.
Những Quy tắc Vàng của Napoleon Hill Ý tưởng chính # 1: Chúng ta tạo ra cuộc sống của mình thông qua suy nghĩ của mình và điều này có thể dẫn đến thành công mang tính biến đổi.Napoleon Hill’s Golden Rules Key Idea #1: We create our lives through our thoughts, and this can lead to transformative success.
Bạn đã bao giờ gặp một người hoàn toàn tự tin và dường như thành công trong mọi việc mà cô ấy nhờ vả chưa? Có thể bạn nghĩ rằng cô ấy trông thật tự phụ, hoặc bạn cảm thấy ghen tị khi cô ấy dường như biết bí quyết thành công còn bạn thì không.Have you ever met someone who exudes total self-confidence and seems to succeed at everything she turns her hand to? Maybe you think she comes across as cocky, or you feel jealous that she seems to know the secrets to success and you don’t.
Nhưng đây là vấn đề: tất cả chúng ta đều có thể tạo ra cuộc sống mà chúng ta muốn. Bí mật chỉ đơn giản là cách chúng ta sử dụng suy nghĩ của mình.But here’s the thing: we can all create the life we want. The secret is simply how we use our thoughts.
Một phương pháp mạnh mẽ là thông qua tính năng tự động đề xuất, cho phép bạn định hình cách bạn phát triển với tư cách cá nhân bằng cách cung cấp cho tâm trí những suy nghĩ và hình ảnh đầy cảm hứng.One powerful method is through autosuggestion, which allows you to shape how you develop as an individual by feeding your mind inspiring thoughts and images.
Tác giả đã thực hành thường xuyên để nghĩ ra các cuộc họp tưởng tượng, nơi ông sẽ ngồi xuống và trò chuyện với những vị khách nổi tiếng và đầy cảm hứng như Abraham Lincoln, Socrates, Napoleon và Aristotle.The author had a regular practice of thinking up imaginary meetings where he’d sit down and chat with such distinguished and inspiring guests as Abraham Lincoln, Socrates, Napoleon and Aristotle.
Trong những cuộc gặp gỡ tưởng tượng này, Hill sẽ tập trung vào một số đặc điểm nhất định của những vị khách mà ông hy vọng sẽ tạo ra những đặc điểm riêng. Trong trường hợp của Lincoln, anh ấy hy vọng có khả năng công bằng, giúp đỡ người khác và can đảm tìm ra những cách làm mới.During these imaginary meetings, Hill would focus on certain characteristics of his guests that he hoped to make his own. In Lincoln’s case, he hoped to take on his ability to be fair, to help others and to be courageous in finding new ways of doing things.
Mỗi đêm, Hill sẽ dành một giờ để thực hiện bài tập này, thêm nhiều nhân vật truyền cảm hứng vào các cuộc họp của anh ấy khi anh ấy tìm hiểu về chúng.Every night, Hill would spend an hour performing this exercise, adding more inspiring figures to his meetings as he would learn about them.
Ông phát hiện ra rằng bằng cách sử dụng tính năng tự động thu hút để tập trung vào những suy nghĩ đầy cảm hứng, bạn có thể biến đổi cuộc sống của mình và tìm kiếm thành công.He found that by using autosuggestion to focus on inspiring thoughts, you can transform your life and find success.
Trong trường hợp của Hill, tính tự động đề cao cho phép anh ta vượt qua nỗi sợ nói trước đám đông và tập trung vào những phẩm chất của những nhà hùng biện thành công, chẳng hạn như giáo sĩ theo chủ nghĩa bãi nô, Henry Ward Beecher.In Hill’s case, autosuggestion allowed him to overcome his fear of public speaking and focus on taking on the qualities of successful orators, such as the abolitionist clergyman, Henry Ward Beecher.
Chỉ sau một tuần tự động đề xuất, Hill đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt và lời mời quay trở lại sau một bài phát biểu rất thành công. Một năm sau, anh ấy đã đi lưu diễn khắp đất nước với tư cách là một trong những diễn giả được săn đón nhất ở Mỹ. Ông thậm chí còn nhận được giải thưởng cho bài phát biểu năm 1920 tại một hội nghị ở Pittsburgh từ Hiệp hội các Câu lạc bộ Quảng cáo Thế giới.After just a week’s worth of autosuggestion, Hill received a standing ovation and a return invitation after one highly successful speech. A year later, he was touring the country as one of the most sought-after speakers in the US. He even received an award for his 1920 speech at a convention in Pittsburgh from the Associated Advertising Clubs of the World.
Và tất cả đều có thể thực hiện được nhờ sức mạnh của suy nghĩ.And it was all made possible by the power of thought.
Những Quy tắc Vàng của Napoleon Hill Ý tưởng chính # 2: Shakespeare dạy chúng ta cách để có được sự tự tin của bất kỳ ai - một chìa khóa thành công khác.Napoleon Hill’s Golden Rules Key Idea #2: Shakespeare teaches us how to gain anyone’s confidence – another key to success.
Những bài toán khó cần có những giải pháp sáng tạo. Tuy nhiên, khi phát triển những ý tưởng tuyệt vời này, có hai khó khăn: một là phát triển ý tưởng, hai là thuyết phục mọi người xem nó tuyệt vời như thế nào. Thông thường, vấn đề thứ hai là khó giải quyết nhất.Difficult problems require creative solutions. Yet, when it comes to developing these great ideas, there are two difficulties: one is developing the idea, the other is convincing people how great it is. Often, the latter problem is the hardest to solve.
Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng thuyết phục người khác, thì người thầy tốt nhất của bạn không phải là một guru hay doanh nhân - đó là nhà thơ và nhà viết kịch William Shakespeare.If you want to improve your skills in convincing others, then your best teacher isn’t a guru or businessman – it’s the poet and playwright William Shakespeare.
Trong vở kịch Julius Caesar của anh ấy, chúng ta có thể thấy con đường thay đổi suy nghĩ của một người bắt đầu như thế nào khi đứng về phía anh ấy. Trong đám tang của Caesar, Marc Antony cố gắng thay đổi suy nghĩ của những người có mặt để coi người bạn của mình là Caesar là một người đàn ông vĩ đại.In his play Julius Caesar, we can see how the path to changing someone’s mind starts by taking his side. During Caesar's funeral, Marc Antony attempts to change the minds of those in attendance to see his friend Caesar as a great man.
Khá là một thách thức, vì người đầu tiên phát biểu trước đám đông là Brutus - kẻ đã giết Caesar - người đã có một bài phát biểu đầy ẩn ý thuyết phục mọi người về việc Caesar độc ác như thế nào.Quite a challenge, since the first person to address the crowd is Brutus – the man who killed Caesar – who gives an impassioned speech that convinces everyone of how evil Caesar was.
Khi Brutus kết thúc, đến lượt Marc Antony phát biểu. Anh ta biết rằng anh ta không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách ngay lập tức ép buộc vị trí của mình trước đám đông và trái ngược với những gì Brutus đã nói, vì vậy anh ta bắt đầu bằng cách ca ngợi Brutus và đồng ý rằng Caesar nên được lãng quên.Once Brutus has finished, it’s Marc Antony’s turn to speak. He knows he can’t accomplish his task by immediately forcing his position upon the crowd and contradicting what Brutus said, so he starts off by praising Brutus and agreeing that Caesar should be forgotten.
Điều này cho phép Marc Antony nhanh chóng thu hút được đám đông về phía mình. Sau đó, anh ấy bắt đầu cung cấp cho khán giả của mình những ý tưởng mới, chẳng hạn như Caesar đã làm bao nhiêu cho dân số của Rome - anh ấy thậm chí còn viết trong di chúc rằng anh ấy muốn sự giàu có của mình thuộc về người dân La Mã! Chậm rãi nhưng chắc chắn, lời khen ngợi của Marc Antony dành cho Brutus thay đổi từ chân thực, sang mỉa mai và cuối cùng là đáng nguyền rủa.This allows Marc Antony to quickly get the crowd on his side. He then starts to feed his audience new ideas, such as how much Caesar did for the population of Rome – he even wrote in his will that he wanted his riches to go to the Roman people! Slowly but surely, Marc Antony’s praise for Brutus changes from genuine, to ironic and finally damning.
Cuối cùng, Marc Antony có thể thay đổi hoàn toàn tâm trạng của đám đông, đến mức họ lên án Brutus vì đã giết Caesar và đuổi anh ta ra khỏi Rome.Eventually, Marc Antony is able to completely change the mood of the crowd, so much so that they condemn Brutus for killing Caesar and run him out of Rome.
Một kỹ thuật như vậy có thể dễ dàng chuyển giao cho thế giới chuyên nghiệp.Such a technique can be easily transferred to the professional world.
Tác giả đã từng xem phương pháp này được sử dụng rất hiệu quả bởi một luật sư là học sinh của các văn bản Shakespeare. Khi anh ấy bắt đầu nói với bồi thẩm đoàn, anh ấy đã không làm như vậy bằng cách tấn công đối thủ của mình. Thay vào đó, ông liệt kê tất cả những nhận xét tích cực mà phía đối phương đưa ra và đồng ý rằng họ đưa ra những điểm tốt. Khi làm như vậy, anh ta đã có được sự chú ý và tin tưởng của ban giám khảo, lúc đó anh ta bắt đầu liệt kê tất cả những sai sót trong trường hợp của đối thủ. Không cần phải nói, anh ấy đã thắng thế trong phiên tòa mà không gặp nhiều khó khăn.The author once watched this method used to great effect by a lawyer who was a student of Shakespearean texts. When he began to address the jury, he didn’t do so by attacking his opponent. Instead, he listed all the positive remarks the opposing side made and agreed that they made good points. In doing so, he gained the jury’s attention and confidence, at which point he began to list all the flaws in the opponent’s case. Needless to say, he prevailed at trial without much difficulty.
Những Quy tắc Vàng của Napoleon Hill Ý tưởng chính # 3: Những đề xuất tích cực có thể cải thiện hiệu suất trong công việc và thậm chí giúp mọi người khỏe mạnh hơn.Napoleon Hill’s Golden Rules Key Idea #3: Positive suggestions can improve performance at work and even make people healthier.
Nếu nghĩ lại cuộc đời mình, bạn có thể nhớ lại thời điểm mà bạn cảm thấy có động lực thích đáng sau khi bị chỉ trích gay gắt hoặc bị sỉ nhục không? Có lẽ là không, bởi vì nếu bạn muốn ai đó làm điều gì đó, cách tốt nhất là thông qua sự củng cố tích cực.If you think back on your life, can you recall a time when you felt properly motivated after being harshly criticized or humiliated? Probably not, because if you want someone to do something the best way is through positive reinforcement.
Nói cách khác, nếu bạn muốn cải thiện hiệu quả công việc của nhân viên, bạn cần sử dụng những đề xuất tích cực chứ không phải những đề xuất tiêu cực.In other words, if you want to improve the work performance of your employees, you need to use positive suggestions, not negative ones.
Tác giả biết một người quản lý không bao giờ chỉ trích công nhân của mình. Thay vào đó, anh ấy sẽ đi qua các văn phòng và khen ngợi từng công nhân, từng người một vì công việc tuyệt vời của họ. Trong khi làm như vậy, anh ấy sẽ luôn đưa ra gợi ý tinh tế rằng họ có thể làm tốt hơn nữa nếu họ cố gắng.The author knew a manager who never criticized his workers. Instead, he would walk through the offices and compliment each worker, one at a time, for their great work. While doing so, he would always make the subtle suggestion that they could do even better if they tried.
Trong một lần, người quản lý phải đối phó với một nhân viên mà hiệu quả công việc đã giảm sút trong những tuần gần đây. Nhưng ở đây cũng vậy, đó là một gợi ý tích cực đã hoạt động.On one occasion, the manager had to deal with an employee whose efficiency had taken a nosedive in recent weeks. But here too, it was positive suggestion that worked.
Người quản lý biết rằng việc chỉ trích anh ta vì sự sụt giảm hiệu quả sẽ chỉ khiến nhân viên mất tinh thần. Vì vậy, anh ấy đặt tay lên vai nhân viên và nói với anh ấy rằng anh ấy rất ấn tượng về tốc độ làm việc của anh ấy đã được cải thiện và đó là một tấm gương xuất sắc cho các nhân viên khác. Đáng chú ý, vào cuối ngày hôm đó, hiệu suất của nhân viên đã tăng 25%.The manager knew that criticizing him for the dip in efficiency would only demoralize the employee. So he put his hand on the employee’s shoulder and told him that he was impressed at how the pace of his work had improved and that it was setting an excellent example for the other employees. Remarkably, by the end of that very same day, the employee’s efficiency rose by 25 percent.
Nếu bạn là nhân viên bán hàng, bạn sẽ vô cùng dễ dàng trải nghiệm lợi ích của đề xuất tích cực. Ví dụ: hãy biến nó thành một phần của chiêu trò bán hàng của bạn: khi giới thiệu với khách hàng về một sản phẩm, hãy đề cập rằng mặc dù đó là một sản phẩm mới, nhưng chắc chắn họ sẽ nhận ra nó hữu ích như thế nào do có nhiều tính năng.If you’re a salesperson, you’ll find it extremely easy to experience the benefit of positive suggestion. For example, make it part of your sales pitch: when introducing the customer to a product, mention that even though it’s a new product, she’ll surely recognize how useful it is due to its numerous features.
Bằng cách này, khách hàng sẽ không nghĩ rằng bạn đang cố thuyết phục cô ấy về bất cứ điều gì. Thay vào đó, bạn sẽ gợi ý một cách tinh tế rằng không chỉ là sản phẩm có chất lượng cao mà ý tưởng của cô ấy là đi đến kết luận này, không phải của bạn.This way, the customer won’t think that you’re trying to convince her of anything. Instead, you’ll be subtly suggesting that not only is the product of high quality, but it was her idea to come to this conclusion, not yours.
Cuối cùng, sức mạnh của lời đề nghị tích cực cũng có thể dẫn đến cải thiện sức khỏe của bạn.Finally, the power of positive suggestion can also lead to improvements in your health.
Hill biết một bác sĩ có thể thuyết phục những bệnh nhân ốm yếu rằng sức khỏe của họ đang được cải thiện. Chắc chắn, nhiều bệnh nhân mắc các chứng bệnh như viêm phổi đã bị thuyết phục bởi những lời đề nghị tích cực của ông và bắt đầu khỏi bệnh.Hill knew a doctor who could convince ailing patients that their health was improving. Sure enough, many patients suffering from illnesses such as pneumonia were convinced by his positive suggestions and begin to recover.
Những Quy tắc Vàng của Napoleon Hill Ý tưởng chính # 4: Sử dụng sức mạnh của lời cầu nguyện và quy luật trả đũa để có những giao dịch kinh doanh tốt hơn.Napoleon Hill’s Golden Rules Key Idea #4: Use the power of prayer and the law of retaliation for better business deals.
Khi bạn nghĩ về việc “cầu nguyện” cho một điều gì đó, suy nghĩ đầu tiên của bạn có thể là cầu nguyện để có thêm sức mạnh để có thêm nhân đức hoặc cho người khác được khỏe mạnh.When you think about “praying” for something, your first thought might be to pray for the strength to be more virtuous, or for someone else to get well.
Nhưng lời cầu nguyện cũng có thể được sử dụng cho những việc thiết thực hơn, chẳng hạn như cải thiện hiệu quả kinh doanh của bạn.But prayer can also be used for more practical things, such as an improvement in your business performance.
Để sử dụng lời cầu nguyện, bạn không cần phải tin vào bất kỳ đức tin cụ thể nào, hoặc rằng một vị thần tốt hơn một vị thần khác. Theo như Hill nói, khi bạn cầu nguyện, điều đó chỉ có nghĩa là bạn đang gửi một suy nghĩ ra ngoài vũ trụ, và suy nghĩ này có thể hoạt động như một làn sóng điện - ảnh hưởng đến hạnh phúc của doanh nghiệp của bạn hoặc bất cứ điều gì đó là lời cầu nguyện của bạn. có thể về.To use prayer, you don’t have to believe in any particular faith, or that one god is better than another. As far as Hill is concerned, when you pray, it just means you’re sending a thought out into the universe, and this thought can act like a wave of electricity – influencing the well-being of your business or whatever it is your prayer might be about.
Một lần, khi Hill đang đàm phán một thỏa thuận kinh doanh, lời đề nghị mà anh dành cho một đối tác kinh doanh mới tiềm năng cuối cùng đã bị từ chối. Vì vậy, anh ấy đã gửi một lời cầu nguyện rằng anh ấy sẽ thay đổi ý định và chấp nhận lời đề nghị. Và bạn sẽ không biết điều đó sao, hai phút sau khi anh ấy cầu nguyện, đó chính xác là những gì đã xảy ra.Once, when Hill was negotiating a business deal, the offer he’d made to a potential new business partner ended up being turned down. So he sent out a prayer that he would change his mind and accept the offer. And wouldn’t you know it, two minutes after he prayed, that’s precisely what happened.
Một công cụ khác có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn là luật trả đũa, quy định rằng mọi người sẽ hành động với bạn khi bạn hành động với họ. Nghe có vẻ đơn giản - và đúng là như vậy - nhưng đây cũng là một trong những cách hiệu quả nhất để tìm kiếm thành công. Với nguyên tắc này, bạn có thể yêu cầu bất kỳ ai làm bất cứ điều gì bạn muốn, miễn là bạn làm điều gì đó cho họ trước.Another tool that can benefit your business is the law of retaliation, which states that people will act toward you as you act toward them. It might sound simple – and it is – but it’s also one of the most effective ways to find success. With this principle, you can get anyone to do just about anything you want, so long as you do something for him first.
Ví dụ, nếu bạn muốn ai đó cho bạn một thứ gì đó, hãy đưa cho anh ta một thứ gì đó trước. Giả sử một cậu bé và bạn của cậu ấy đang ăn trưa trong sân chơi, và một cậu bé cố gắng lấy một món ăn nhẹ của bạn kia mà không hỏi. Rất có thể, thứ duy nhất mà cậu bé tham lam sẽ nhận được là một cú đấm vào cánh tay. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bé bắt đầu bằng cách đưa một trong những món ăn nhẹ của chính mình cho bạn mình? Người bạn có thể sẽ mời cậu bé một bữa ăn nhẹ mà thậm chí không được yêu cầu.If you want someone to give you something, for example, give him something first. Let’s say a boy and his friend are having lunch in the playground, and one boy tries to take a snack away from the other without asking. Chances are, the only thing that greedy boy is going to get is a punch in the arm. But what happens if the boy starts by offering one of his own snacks to his friend? The friend will likely offer the boy a snack without even being asked.
Giao dịch trong sân trường này cũng áp dụng cho doanh nghiệp người lớn. Nếu bạn muốn các đồng nghiệp thành công hơn của mình giới thiệu bạn với một trong những đối tác kinh doanh của họ, điều đầu tiên bạn có thể làm là đánh giá cao đồng nghiệp đó với một số địa chỉ liên hệ của bạn.This schoolyard transaction applies to adult business as well. If you want your more successful colleagues to recommend you to one of their business partners, the first thing you can do is make a point of speaking highly of that colleague to some of your contacts.
Những Quy tắc Vàng của Napoleon Hill Ý tưởng chính # 5: Sự tự tin là một phần quan trọng của thành công và có thể được cải thiện thông qua sự khẳng định.Napoleon Hill’s Golden Rules Key Idea #5: Self-confidence is an important part of success and can be improved through affirmation.
Nhiều người đi qua cuộc đời với hai mục tiêu chính: của cải vật chất và hạnh phúc. Tin tốt là bạn có thể đạt được cả hai điều này chỉ với một đặc điểm: sự tự tin.Many people go through life with two main goals: material wealth and happiness. The good news is, you can attain both of these with just one characteristic: self-confidence.
Sự tự tin quan trọng như thế nào? Vâng, để bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu thiếu nó, bởi vì nếu bạn hy vọng đạt được những điều bạn muốn trong cuộc sống, trước tiên bạn cần phải tin rằng bạn xứng đáng với những điều đó và điều đó cần có sự tự tin.How important is self-confidence? Well, to start with, you’ll never be happy without it, because if you hope to gain the things you want in life, you first need to believe that you deserve those things, and that takes self-confidence.
Bạn có thể làm việc cả ngày lẫn đêm, bảy ngày một tuần, nhưng nếu không có sự tự tin, bạn sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền vì đó là những gì cần thiết để chớp lấy cơ hội, chớp lấy cơ hội và đổi mới.You can work day and night, seven days a week, but without self-confidence, you’ll never make the big bucks since that’s what it takes to jump at an opportunity, take chances and be innovative.
Vì vậy, làm thế nào để bạn phát triển sự tự tin? Tất cả chỉ là nhận ra rằng cuộc sống và hạnh phúc của bạn nằm trong tay bạn chứ không phải của ai khác. Bạn cần phải bắt đầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc sống của mình và đánh giá cao rằng những gì đã dừng lại với bạn.So, how do you develop self-confidence? It’s all about realizing that your life and happiness are in your hands and no one else’s. You need to start taking full responsibility for your life and appreciating that the buck stops with you.
Một khi bạn không còn tin rằng người khác phải chịu trách nhiệm về tài sản của bạn - hoặc sự bất hạnh - bạn có thể bắt đầu thấy rằng bạn là chìa khóa thành công của chính mình. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ thấy rằng mình được tiếp cận với một nguồn năng lượng và sức sống vô tận cho phép bạn đạt được những mục tiêu khó khăn nhất của mình.Once you stop believing that other people are responsible for your fortune – or misfortune – you can start to see that you are the key to your own success. When this happens, you’ll find that you have access to an endless source of energy and vitality that will allow you to reach your most challenging goals.
Để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự thay đổi cách hiểu này, hãy sử dụng câu khẳng định.To help facilitate this shift in understanding, use affirmations.
Một lời khẳng định chỉ đơn giản là một suy nghĩ tích cực mà bạn có thể lặp lại và tập trung vào cho đến khi nó trở thành hiện thực.An affirmation is simply a positive thought that you can repeat and focus on until it becomes a reality.
Một số khẳng định mạnh mẽ bao gồm:Some powerful affirmations include:
“Tôi biết rằng tôi có thể hoàn thành bất cứ điều gì tôi đặt ra. Tôi biết rằng nếu tôi thực sự tin vào điều này và hành động phù hợp, thành công sẽ là của tôi. ”“I know that I can accomplish anything I set out to do. I know that if I truly believe this, and act accordingly, success will be mine.”
“Tôi biết rằng bất cứ điều gì tôi nghĩ cuối cùng cũng có dạng vật chất trong thế giới vật chất, đó là lý do tại sao tôi có thể nghĩ theo cách của mình để thành công. Mỗi ngày tôi sẽ nghĩ về con người mà tôi muốn trở thành, cho đến khi hình ảnh chi tiết đến mức có thể trở thành hiện thực ”.“I know that whatever I think eventually takes a material form in the physical world, which is why I can think my way to success. Every day I will think of the person I want to be, until the image is so detailed that it can become reality.”
“Từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu bằng việc lập kế hoạch chính xác những gì tôi muốn làm, và sau đó tôi sẽ tập trung hoàn toàn vào kế hoạch này cho đến khi nó trở thành hiện thực.”“From now on, I will start by planning exactly what I want to do, and then I will focus entirely on this plan until it has become reality.”
Nếu bạn thực hành những lời khẳng định này mỗi ngày, bạn chắc chắn sẽ thấy sự tự tin và cuộc sống của mình được cải thiện.If you practice these affirmations every day, you’re sure to see both your confidence and your life improve.
Những Quy tắc Vàng của Napoleon Hill Ý tưởng chính # 6: Tự động đưa ra ý kiến ​​cũng có thể hỗ trợ việc phát triển các thói quen hữu ích.Napoleon Hill’s Golden Rules Key Idea #6: Autosuggestion can also assist in the development of helpful habits.
Bạn sẽ không đi được xa nếu từ bỏ một dự án khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên. Nếu bạn muốn biến một ý tưởng thành một công việc kinh doanh thành công, bạn cần phải kiên trì.You won’t get far if you give up on a project at the first sign of trouble. If you want to turn an idea into a successful business, it’s going to take persistence.
Nếu bạn cảm thấy mình thiếu ý chí để gắn bó với một nhiệm vụ khi nó bắt đầu trở nên khó chịu, thì đây là một số tin tốt hơn: có một quy trình đơn giản để phát triển thói quen giúp bạn kiên trì đạt được thành công.If you feel you lack the willpower to stick with a task when it starts to get unpleasant, here’s some more good news: there’s a simple process for developing habits which will keep you persistent in achieving success.
Phát triển những thói quen mới và hữu ích là một cách tuyệt vời để đạt được mục tiêu của bạn mà không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh ý chí.Developing new and helpful habits is a terrific way to reach your goals without having to rely so much on willpower.
Nếu thói quen hiện tại của bạn là ngủ đến trưa và lướt qua cả ngày trong giấc ngủ mê man, thì bạn sẽ cần một sức mạnh ý chí đáng kể để đột ngột thức dậy lúc sáu giờ sáng.If your current habit is to sleep until noon and shuffle through the day in a sleepy haze, it’ll take significant willpower to suddenly start getting up at six in the morning.
Nhưng bạn có thể biến cuộc gọi thức dậy lúc 6 giờ sáng thành thói quen bằng cách lặp lại nó đủ thường xuyên, từ đó biến nó trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Chẳng bao lâu, bạn thậm chí sẽ không phải cố gắng dậy sớm - nó sẽ diễn ra một cách tự nhiên mà không cần bất kỳ ý chí nào.But you can turn your 6 a.m. wake-up call into a habit by repeating it often enough, thereby making it an ingrained part of your everyday life. Before long, you won’t even have to try to wake up early – it’ll just happen naturally without any willpower required.
Sử dụng kỹ thuật này có thể lấp đầy một ngày của bạn với những thói quen tích cực, chẳng hạn như bắt đầu ngày mới sáng sớm, tập thể dục, đọc sách để học các kỹ năng mới và luôn chớp thời cơ để thực hiện một liên hệ kinh doanh mới. Bây giờ nghe có vẻ hơi nhiều, nhưng gắn bó với những thói quen này sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng và dư thừa sức mạnh ý chí mà bạn có thể sử dụng để thực hiện công việc tốt và thành công.Using this technique can fill your day with positive habits, such as starting the day bright and early, exercising, reading to learn new skills and always jumping at the chance to make a new business contact. It might sound like a lot now, but engaging with these habits will leave you energized and with a surplus of willpower that you can put to use doing good and successful work.
Khi đang trong giai đoạn đầu khó hình thành thói quen mới, tính tự kỷ ám thị có thể hữu ích. Xét cho cùng, nếu bạn chỉ dựa vào đồng hồ báo thức để đưa bạn ra khỏi giường lúc 6 giờ sáng, thì rất có thể bạn sẽ tắt báo thức, lăn qua lăn lại và ngủ tiếp.When in the difficult early stages of forming a new habit, autosuggestion can help. After all, if you’re relying solely on your alarm clock to get you out of bed at 6 a.m., there’s a good chance you’ll turn the alarm off, roll over and go back to sleep.
Dưới đây là cách bổ sung tính năng tự động hấp dẫn có thể hữu ích: Vài lần mỗi ngày, hãy dành vài phút để tưởng tượng bạn thức dậy với cảm giác tràn đầy sinh lực, được nghỉ ngơi đầy đủ và có khả năng bật dậy ngay khi rời khỏi giường. Khi hình dung quá trình này, hãy hình dung từng chi tiết. Có thể bạn bắt đầu bằng cách ngáp, sau đó duỗi tay trước khi đứng dậy và rời khỏi giường.Here’s how the addition of autosuggestion can come in handy: Several times a day, take a few minutes to imagine yourself waking up feeling energized, well-rested and with the ability to spring right out of bed. When visualizing this process, picture every detail. Maybe you start by yawning, then stretching your arms before getting up and out of bed.
Với sự trợ giúp của tính năng tự động nắm bắt, quá trình này sẽ diễn ra từ suy nghĩ đến cơ thể của bạn, và thức dậy sớm sẽ sớm trở thành một thói quen hàng ngày mà không tốn nhiều công sức.With the help of autosuggestion, this process will make its way from your thoughts to your body, and waking up early will soon be a daily, effortless habit.
Những Quy tắc Vàng của Napoleon Hill Ý tưởng chính # 7: Chúng ta nên lấp đầy môi trường của mình bằng những ảnh hưởng tích cực và loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực khỏi nhà tù của chúng ta.Napoleon Hill’s Golden Rules Key Idea #7: We should fill our environment with positive influences, and remove the negative influences from our prisons.
Không phải ngẫu nhiên mà những sinh viên theo học những trường tốt nhất có xu hướng trở thành những nhà nghiên cứu, chính trị gia và nghệ sĩ hàng đầu của chúng ta. Giống như những người còn lại trong chúng ta, họ được định hình bởi môi trường của họ, và trong trường hợp là một trường học đẳng cấp thế giới, được định hình thành những chuyên gia đẳng cấp thế giới.It’s no coincidence that the students who go to the best schools tend to become our leading researchers, politicians and artists. Like the rest of us, they’re shaped by their environment, and in the case of a world-class school, shaped into world-class professionals.
Cho dù bạn có nhận ra hay không, bạn vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi môi trường và môi trường xung quanh, vì những gì bạn tiếp xúc hàng ngày sẽ tác động đến suy nghĩ của bạn và suy nghĩ của bạn đóng một yếu tố rất lớn trong việc xác định những gì xảy ra trong cuộc sống của bạn.Whether you realize it or not, you’re constantly being influenced by your environment and surroundings, since what you’re exposed to everyday impacts your thoughts, and your thoughts play a huge factor in determining what occurs in your life.
Khi bạn cân nhắc điều này, chỉ có ý nghĩa là bạn lựa chọn cẩn thận môi trường phù hợp sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu mà bạn đã đặt ra cho chính mình.When you consider this, it only makes sense that you choose carefully the right environment that’ll help you achieve the goals you’ve set for yourself.
Nếu bạn hy vọng trở thành một giám đốc điều hành doanh nghiệp thành công, thì việc sống gần những giám đốc điều hành doanh nghiệp thành công khác sẽ rất hợp lý, hoặc ít nhất là dành thời gian tại các câu lạc bộ hoặc những nơi họ giao lưu. Môi trường tốt nhất để bạn có thể ở trong đó là một môi trường được bao quanh bởi những người có chung mục tiêu trong cuộc sống hoặc sự nghiệp của bạn và tránh xung quanh những người có thái độ tiêu cực hoặc chống đối.If you hope to be a successful business executive, then it makes sense to live near other successful business executives, or at least spend time at clubs or places where they socialize. The best environment for you to be in is one surrounded by people who share your goals in life or career, and to avoid being around people with negative or defeatist attitudes.
Khi bạn biết mình muốn đạt được điều gì, hãy hình dung từng chi tiết về môi trường hỗ trợ hoàn hảo của bạn sẽ như thế nào. Khi bạn đã có trong đầu hình ảnh đó, đã đến lúc bạn phải ra ngoài và tìm kiếm nó.When you know what you want to achieve, picture each and every detail about what your perfectly supportive environment will look like. Once you have that image in mind, it’s time to go out and find it.
Thật không may, có những khía cạnh của xã hội chúng ta, nơi mọi người đang bị xâm hại bởi môi trường của họ, và chúng ta nên làm việc để khắc phục điều này.Unfortunately, there are aspects of our society where people are being harmed by their environment, and we should work to fix this.
Đặc biệt, hệ thống nhà tù có ảnh hưởng khủng khiếp và thối nát đối với những người đứng sau song sắt.In particular, the prison system has a horrible and corrupting influence on those behind bars.
Hầu hết đều bị giam giữ trong không gian nhỏ với những tội phạm khác, cho họ rất ít hoặc không có cơ hội để phục hồi, giáo dục bản thân hoặc trải nghiệm bất cứ điều gì ngoài bạo lực thông thường. Trong những điều kiện này, có rất ít cơ hội để một tù nhân cải tạo chính mình.Most are confined to small spaces with other criminals, giving them little or no opportunity to rehabilitate, educate themselves or experience anything besides routine violence. Under these conditions, there’s little chance of an inmate reforming himself.
Nhưng nó không nhất thiết phải theo cách này. Chúng ta có thể đưa tội phạm vào môi trường trong sạch, lành mạnh, an toàn, nơi tập trung vào việc phát triển các kỹ năng mới cho phép chúng trở thành những người đóng góp thành công cho xã hội. Hãy tưởng tượng số lượng hoạt động tội phạm mà chúng ta có thể quét sạch!But it doesn’t have to be this way. We could place criminals into clean, healthy, safe environments, where the focus is on the development of new skills which will allow them to be successful contributors to society. Imagine the amount of criminal activity we could wipe out!
Các Quy tắc Vàng của Napoleon Hill Ý tưởng chính # 8: Các mẹo để củng cố trí nhớ bao gồm một kỹ thuật cũng giúp nâng cao khả năng quan sát của chúng ta.Napoleon Hill’s Golden Rules Key Idea #8: Tips for strengthening the memory include a technique that also sharpens our powers of observation.
Đây là một tình huống quá quen thuộc: Bạn đang tham dự một bữa tiệc và bạn nhận thấy ai đó quen thuộc đến gần bạn với một nụ cười và một lời chào thân thiện. Cô ấy biết tên bạn, nhưng bạn đang vẽ một khoảng trống và dường như không thể nhớ lại tên của cô ấy, hoặc bạn đã gặp cô ấy ở đâu. Ôi, sự khó xử!Here’s an all too familiar scenario: You’re at a party, and you notice someone familiar approaching you with a smile and a friendly greeting. She knows your name, but you’re drawing a blank and can’t seem to recall hers, or where it was you met her. Oh, the awkwardness!
Mặc dù sự bối rối đáng tiếc này có thể khiến việc kết nối mạng trở thành một thách thức, nhưng tin tốt ở đây là một bộ nhớ bị lỗi có thể được củng cố.While this kind of unfortunate embarrassment can make networking a challenge, the good news here is that a faulty memory can be strengthened.
Có ba bước để sạc lại ngân hàng bộ nhớ của bạn.There are three steps to recharging your memory bank.
Đầu tiên là bắt đầu chú ý. Nếu bạn luôn mơ mộng trong khi gặp gỡ những người mới, bạn sẽ không ngạc nhiên khi bạn quên tên ai đó vào một ngày sau đó. Tương tự như vậy, nếu bạn không chú ý đến nơi bạn đã đỗ xe và những con đường bạn đi xuống, bạn chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi tìm đường trở lại sau này.First is to start paying attention. If you’re always daydreaming while meeting new people, you shouldn’t be surprised when you forget someone’s name at a later date. Likewise, if you’re not paying attention to where you parked your car and which roads you go down, you’re bound to have trouble finding your way back later on.
Hãy bắt đầu chú ý hơn bằng cách dành thời gian để nhìn kỹ một người nào đó khi bạn gặp cô ấy lần đầu tiên và để hình thành ấn tượng đầy đủ về người đó một cách chu đáo.Start paying better attention by taking the time to look at someone carefully when you first meet her, and to thoughtfully form a full impression of that person.
Bước thứ hai là tạo các liên tưởng tinh thần. Khi ai đó cho bạn biết tên của cô ấy, rất có thể bạn đã quen thuộc với một thứ có cùng tên hoặc rất gần với nó. Đó có thể là một người khác, một địa điểm, một sản phẩm yêu thích hoặc bất cứ thứ gì có liên quan nhiều đến bạn và cuộc sống của bạn.The second step is to make mental associations. When someone tells you her name, there’s a good chance you’re familiar with something that either shares her name or is very close to it. It could be another person, a place, a favorite product or anything that’s highly relevant to you and your life.
Giả sử bạn gặp một người có chung tên của em gái bạn - hãy liên kết cô ấy với em gái của bạn. Nếu bạn được giới thiệu với ai đó tên là “Clare”, hãy kết hợp cô ấy với một trong những món tráng miệng yêu thích của bạn - kẹo sô cô la.Say you meet someone who shares your sister’s name – associate her with your sister. If you’re introduced to someone named “Clare,” associate her with one of your favorite desserts – a chocolate eclair.
Bước thứ ba và cuối cùng là sức mạnh của sự lặp lại. Đừng bao giờ đánh giá thấp hiệu quả của việc lặp lại tên ai đó nhiều lần ngay sau phần giới thiệu. Thỉnh thoảng nhớ lại tên trong vài ngày tới cũng là điều khôn ngoan. Nếu bạn làm vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy mình có trí nhớ bền chặt hơn và ít gặp gỡ khó xử hơn.The third and final step is the power of repetition. Never underestimate the effectiveness of repeating someone’s name multiple times immediately following an introduction. It’s also wise to recall the name from time to time over the next few days. If you do, you’re sure to find yourself with a stronger memory and fewer awkward encounters.
Một mẹo khác để cải thiện trí nhớ là tăng cường các giác quan của bạn. Logic ở đây là khi khả năng quan sát của bạn mạnh mẽ, thì trí nhớ của bạn cũng vậy.Another tip for improving the memory is to sharpen your senses. The logic here is that when your powers of observation are strong, so is your memory.
Dưới đây là một cách thực hành đơn giản bạn có thể làm để nâng cao khả năng quan sát và trí nhớ của mình: Bắt đầu bằng cách bước vào một căn phòng trong nhà và quan sát cẩn thận mọi thứ bạn thấy. Sau đó, ra khỏi phòng và bắt đầu viết ra mọi thứ bạn có thể nhớ được. Lặp lại bài tập này hàng ngày, sử dụng các phòng khác nhau, bạn sẽ sớm thấy cả trí nhớ và kỹ năng quan sát của bạn trở nên sắc nét hơn.Here’s a simple practice you can do to heighten your powers of observation and memory: Start by entering a room in your house and carefully observing everything you see. Then, exit the room and begin writing down everything you can remember. Repeating this exercise daily, using different rooms, will soon find both your memory and observational skills getting sharper.
Bây giờ bạn đã biết các quy tắc vàng của thành công, đã đến lúc bắt đầu áp dụng chúng để làm việc cho bạn và mục tiêu của bạn.Now you know the golden rules of success, it’s time to start putting them to work for you and your goals.
Đang đánh giá: Tóm tắt cuốn sách Quy tắc vàng của Napoleon HillIn Review: Napoleon Hill’s Golden Rules Book Summary
Thông điệp chính trong phần tóm tắt cuốn sách này:The key message in this book summary:
Thành công không nằm ngoài tầm với của bạn một khi bạn đặt hết tâm trí vào nó. Bằng cách phát triển những suy nghĩ đúng đắn và củng cố sự tự tin của bản thân, bạn sẽ sớm thấy mình tiến gần hơn đến mục tiêu một cách dễ dàng hơn. Có rất nhiều kỹ thuật có thể giúp bạn thực hiện các mối quan hệ xã hội quan trọng, ký kết các giao dịch kinh doanh lớn và phát triển các thói quen hữu ích giúp cuộc sống dễ dàng hơn - tất cả chỉ cần một lượng nỗ lực tối thiểu. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của suy nghĩ tích cực để tạo ra những thay đổi thực sự trong cuộc sống của bạn.Success isn’t out of your reach once you put your mind to it. By developing the right thoughts and strengthening your self-confidence, you’ll soon find yourself getting closer to your goals with greater ease. There are a variety of techniques that can help you make important social contacts, seal big business deals and develop useful habits that make life easier – all with a minimal amount of effort needed. Never underestimate the power of positive thinking to effect real changes in your life.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Chuẩn bị cho thành công.Dress for success.
Ăn mặc đẹp có nhiều lợi thế trong thế giới chuyên nghiệp. Trước hết, nó sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái và tự tin hơn - hai yếu tố quan trọng để thành công. Thứ hai, trang phục lịch sự sẽ tạo cho đồng nghiệp ấn tượng ban đầu tốt hơn về bạn, từ đó khiến bạn trở nên đáng tin cậy hơn trong mắt họ.Being well-dressed has many advantages in the professional world. First of all, it’ll make you feel more comfortable and confident – two crucial elements to success. Secondly, smart clothes will give your colleagues a more favorable first impression of you, which in turn will make you more trustworthy in their eyes.
napoleon_hill_golden_rules.txt · Last modified: 2021/04/05 21:17 by bacuro