User Tools

Site Tools


facebook_marketing

Facebook Marketing: A Step-By-Step Guide to Guaranteed Results

Lượt xem: 8

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Facebook Marketing: Hướng dẫn từng bước để có kết quả được đảm bảoFacebook Marketing: A Step-By-Step Guide to Guaranteed Results
Greg BrooksGreg Brooks
Facebook Marketing (2014) là một hướng dẫn toàn diện về chủ đề, bao gồm cả những điều cơ bản như tạo quảng cáo đơn giản và các kỹ thuật nâng cao của người dùng quyền lực như xây dựng đối tượng tùy chỉnh.Facebook Marketing (2014) is a comprehensive guide of the topic, covering both the basics like creating simple ads, and advanced power-user techniques like building custom audiences.
Nó dành cho ai?Who is it for?
Bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyếnAnyone who works in online marketing
Các chủ doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm các kênh quảng cáo có lợi nhuận nhưng giá cả phải chăngSmall business owners seeking profitable yet affordable advertising channels
Bất kỳ ai muốn tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năngAnyone who wants to reach millions of potential customers
Thông tin về các Tác giảAbout the author
Greg Brooks là một nhà kinh doanh và chiến lược tiếp thị hàng loạt, người đã quản lý ngân sách quảng cáo hàng triệu đô la.Greg Brooks is a serial entrepreneur and marketing strategist who has managed multimillion-dollar ad budgets.
Bạn đã bao giờ xem một sản phẩm trên một trang web, chẳng hạn như Amazon, và sau đó, một lúc sau, đăng nhập vào Facebook để thấy rằng chính sản phẩm đó cũng đang được quảng cáo cho bạn ở đó?Have you ever viewed a product on a website such as, say, Amazon, and then, a bit later, logged into Facebook to find that the exact same product is being advertised to you there too?
Sự trùng hợp ngẫu nhiên? Khó khăn.Coincidence? Hardly.
Hiện tượng này giúp bạn có cái nhìn thoáng qua về sức mạnh nhắm mục tiêu to lớn mà Facebook đang sử dụng. Kết hợp điều đó với quy mô của nó - hơn 1,2 tỷ tài khoản đang hoạt động - và bạn sẽ bắt đầu thấy rằng nếu bạn chỉ quan tâm đến tiếp thị, điều cần thiết là bạn phải hiểu cách quảng cáo trên Facebook. Và nếu bạn điều hành một công ty khởi nghiệp hoặc mơ ước thành lập một công ty, không có cách nào khác - bạn cần phải đọc phần tóm tắt cuốn sách này.This phenomenon gives you a glimpse into the immense targeting power wielded by Facebook. Combine that with its size – over 1.2 billion active accounts – and you’ll begin to see that if you have even the slightest interest in marketing, it’s essential that you understand how to advertise on Facebook. And if you run a startup company or dream of founding one, there’s no way around it – you need to read this book summary.
Bản tóm tắt cuốn sách này vừa dạy bạn cách thiết lập quảng cáo trên Facebook cơ bản vừa cung cấp cho bạn các mẹo nâng cao mà bạn sẽ không tìm thấy ở đâu khác, thông tin sẽ giúp bạn có được khách hàng mới một cách có lợi thông qua Facebook.This book summary both teach you how to set up basic Facebook advertisements and give you advanced tips that you’ll find nowhere else, information that will help you acquire new customers profitably via Facebook.
Trong phần tóm tắt này về Tiếp thị Facebook của Greg Brooks, bạn cũng sẽ họcIn this summary of Facebook Marketing by Greg Brooks,You’ll also learn
tại sao việc thêm một hình ảnh ngẫu nhiên của The Incredible Hulk có thể tốt cho quảng cáo của bạn;why adding a random image of The Incredible Hulk can be good for your ads;
làm thế nào để mọi người có thể trở thành nhà thiết kế đồ họa của riêng họ; vàhow anyone can become their own graphic designer; and
Chén Thánh của tiếp thị Facebook là gì.what the Holy Grail of Facebook marketing is.
Ý tưởng chính của Facebook Marketing # 1: Facebook là một cơ hội tiếp thị vô song - vì vậy hãy sử dụng nó!Facebook Marketing Key Idea #1: Facebook is an unparalleled marketing opportunity – so use it!
Mặc dù Facebook đã trở thành một cách phổ biến để chia sẻ hình ảnh kỳ nghỉ và kết nối với những người bạn phương xa, nhưng nó không chỉ là một mạng xã hội. Như bạn có thể đã đoán khi thấy quảng cáo bật lên trong nguồn cấp tin tức của mình, đó cũng là một nền tảng tiếp thị mạnh mẽ - và công ty của bạn nên tận dụng lợi thế của nó.Although Facebook has become a ubiquitous way to share vacation photos and connect with far-flung friends, it’s not just a social network. As you may have guessed from seeing ads pop up in your newsfeed, it’s also a powerful marketing platform – and your company should take advantage of it.
Để đạt được điều đó, dưới đây là một vài lý do để bạn nắm bắt cơ hội này: Thứ nhất, có hơn 1,2 tỷ tài khoản đang hoạt động, có nghĩa là bạn có thể tiếp cận rất nhiều người chỉ thông qua một kênh.To that end, here are a few eye-opening reasons to seize this opportunity: First, there are over 1.2 billion active accounts, which means you can reach a whole lot of people through just one channel.
Ngoài ra, Facebook cung cấp khả năng nhắm mục tiêu vô song, cho phép bạn thực sự cụ thể về những ai nhìn thấy quảng cáo của bạn.Additionally, Facebook offers unparalleled targeting capabilities, allowing you to get really specific about who sees your ads.
Ví dụ: một đại lý ô tô có thể nhắm mục tiêu cụ thể đến nam giới địa phương trong độ tuổi từ 35 đến 45, những người kiếm được hơn 125.000 đô la mỗi năm và quan tâm đến ô tô hiệu suất cao. Tính cụ thể đảm bảo quảng cáo của bạn chỉ được phân phát cho những khách hàng tiềm năng.For example, a car dealership could specifically target local males between the ages of 35 and 45 who earned more than $125,000 per year and had an interest in high-performance automobiles. The specificity ensures your ads only get served to potential customers.
Và đây là lý do cuối cùng để xem xét quảng cáo trên Facebook: nó rẻ. Nói chung, Facebook cung cấp chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thấp - mức giá bạn phải trả khi khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo của bạn. Đối với hầu hết các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, CPC là dưới 10 xu, làm cho đây trở thành một lựa chọn rẻ và hiệu quả đến kinh ngạc so với các kênh quảng cáo khác.And here’s the final reason to consider advertising on Facebook: it’s cheap. Generally speaking, Facebook offers low costs per click (CPC) – the price you pay when a potential customer clicks on your ad. For most Facebook ad campaigns, the CPC is under ten cents, making this a ridiculously cheap and effective option compared to other advertising channels.
Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn không quảng cáo trên Facebook. Tại sao không? Chà, mặc dù có nhiều lý do khác nhau, nhưng đây là một lý do phổ biến: “Vì tôi không bao giờ tự mình nhấp vào quảng cáo nên tôi không tin rằng chúng thực sự hoạt động”.And yet, many companies still aren’t advertising on Facebook. Why not? Well, although there are many different excuses, here’s a common one: “Since I never click on the ads myself, I don’t believe they actually work.”
Cũng đoán những gì? Là một nhà tiếp thị, bạn cần thay đổi quan điểm của mình: Đó không phải là về bạn, mà là về khách hàng của bạn! Và tất cả các bằng chứng cho thấy rất nhiều người đang nhấp vào quảng cáo Facebook. Làm thế nào khác bạn có thể giải thích thực tế rằng, trong năm 2013, Facebook đã kiếm được 7 tỷ đô la chỉ từ bán quảng cáo? Hàng tỷ đô la đó thể hiện khả năng nhấp chuột…Well, guess what? As a marketer, you need to change your perspective: It’s not about you, it’s about your customer! And all the evidence suggests that oodles of people are clicking on Facebook ads. How else can you explain the fact that, in 2013, Facebook earned $7 billion from advertising sales alone? Those billions of dollars represent a cornucopia of clicking…
Ý tưởng chính của Facebook Marketing # 2: Sử dụng công cụ Power Editor để tạo các chiến dịch, bộ quảng cáo và quảng cáo trên Facebook.Facebook Marketing Key Idea #2: Use the Power Editor tool to create Facebook campaigns, ad sets and ads.
Sau cuộc nói chuyện đó, có lẽ bạn đã sẵn sàng để khởi chạy một số quảng cáo trên Facebook. Tuyệt quá! Tuy nhiên, điều quan trọng đầu tiên là phải biết cách hoạt động của quảng cáo Facebook.After that pep talk, you’re probably ready to go launch some Facebook ads. Great! However, it’s first important to know how Facebook advertising works.
Đối với người mới bắt đầu, nó bao gồm ba lớp. Lớp cao nhất được gọi là chiến dịch. Ví dụ: nếu bạn muốn quảng cáo máy hút bụi, bạn có thể thiết lập một chiến dịch có tên “Power Vacuum 2000”.For starters, it consists of three layers. The highest layer is called the campaign. If you wanted to advertise a vacuum cleaner, for instance, you might set up a campaign called “Power Vacuum 2000.”
Tiếp theo, bạn sẽ xác định mục tiêu chiến dịch. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn mọi người truy cập trang web của bạn để họ có thể mua máy hút bụi - do đó, “số nhấp chuột” là mục tiêu chiến dịch của bạn.Next, you would define a campaign goal. In this case, you’d probably want people to visit your website so they could buy the vacuum cleaner – thus, “clicks” are your campaign goal.
Chuyển sang lớp tiếp theo của quảng cáo Facebook: mỗi chiến dịch phải chứa ít nhất một bộ quảng cáo, đây là nơi bạn đặt nhắm mục tiêu và ngân sách.Moving on to the next layer of Facebook advertising: each campaign must contain at least one ad set, which is where you set targeting and budgets.
Ví dụ: với ngân sách hàng ngày là 50 đô la, bạn có thể quyết định tập trung “bộ quảng cáo” vào những người từ 45 đến 55 tuổi. Trong khi đó, “bộ quảng cáo hai” sẽ sử dụng ngân sách hàng ngày là $ 30 để nhắm mục tiêu những người từ 55 đến 65 tuổi.For example, with a daily budget of $50, you might decide to focus “ad set one” on 45- to 55-year-olds. Meanwhile, “ad set two” would use a daily budget of $30 to target 55- to 65-year-olds.
Và cuối cùng, lớp cuối cùng bao gồm các quảng cáo thực tế. Mặc dù quảng cáo có thể có các thành phần khác nhau, tùy thuộc vào việc chúng được hiển thị trong thanh bên phải hay trong nguồn cấp tin tức, luôn phải có văn bản và hình ảnh được chỉ định cho mỗi quảng cáo.And finally, the last layer consists of actual ads. Although the ads may feature different components, depending on whether they’re displayed in the right sidebar or in the newsfeed, there should always be text and an image assigned to each ad.
Chúng ta sẽ nói về cách tạo quảng cáo hấp dẫn ở phần sau, nhưng hiện tại điều quan trọng cần lưu ý là bạn phải luôn sử dụng tính năng Power Editor khi tạo chiến dịch, bộ quảng cáo và quảng cáo.We’ll talk about how to create compelling ads later, but for now it’s important to note that you should always use the Power Editor feature when creating campaigns, ad sets and ads.
Có thể bạn muốn sử dụng nút “Tạo chiến dịch” trong trình quản lý quảng cáo chính. Chống lại cám dỗ! Power Editor hiệu quả hơn nhiều và nó cho phép các tùy chọn nhắm mục tiêu tốt hơn nhiều so với trình quản lý quảng cáo thông thường đồng thời cho phép bạn thực hiện các thay đổi hàng loạt đối với nhiều chiến dịch và bộ quảng cáo. Nói cách khác, nếu bạn muốn tận dụng tối đa quảng cáo trên Facebook, bạn nên sử dụng Power Editor.It may be tempting to use the “Create campaign” button in the main ad manager. Resist temptation! Power Editor is much more effective, and it enables far better targeting options than the regular ad manager while also allowing you to make bulk changes to multiple campaigns and ad sets. In other words, if you want to get the most out of Facebook ads, you should use Power Editor.
Ý tưởng chính của Facebook Marketing # 3: Lựa chọn và chỉnh sửa hình ảnh bắt mắt cho quảng cáo Facebook của bạn là rất quan trọng - và may mắn là bạn có thể tự làm được điều đó!Facebook Marketing Key Idea #3: Selecting and editing eye-catching images for your Facebook ads is crucial – and luckily, you can do it yourself!
Khi bạn đang cuộn qua một nguồn cấp dữ liệu Facebook, điều gì sẽ khiến bạn dừng lại và thực sự xem một quảng cáo? Tại sao, một hình ảnh, tất nhiên! Vì vậy, làm thế nào bạn có thể làm cho hình ảnh quảng cáo của riêng bạn hiệu quả nhất có thể?When you’re scrolling through a Facebook feed, what would compel you to stop and actually look at an ad? Why, an image, of course! So, how can you make your own ad images as effective as possible?
Lựa chọn những hình ảnh gây ngạc nhiên, giàu cảm xúc là cách nên đi. Đặc biệt, những hình ảnh mô tả con người trải qua những cảm xúc mạnh mẽ thường cực kỳ hiệu quả. Điều này đặc biệt đúng với những bức ảnh phụ nữ cười, có lẽ vì chúng khiến người xem tự hỏi: “Tại sao cô ấy lại cười như vậy? Dịch vụ này có thể làm cho tôi hạnh phúc như nhau không? ”Selecting surprising, emotional images is the way to go. In particular, images that depict people experiencing powerful emotions are often extremely effective. This is especially true of photos of smiling women, perhaps because they lead the viewer to wonder, “Why is she smiling like that? Could this service make me equally happy?”
Thêm một cái gì đó khác thường vào hình ảnh là một kỹ thuật tốt khác. Ý tưởng là thu hút ánh nhìn của mọi người và khiến họ ngừng cuộn. Ví dụ: bạn có thể chèn một hình ảnh ngẫu nhiên của Incredible Hulk vào nền quảng cáo của mình.Adding something out-of-the-ordinary to an image is another good technique. The idea is to catch people’s eye and get them to stop scrolling. For example, you could insert a random image of the Incredible Hulk into the background of your ad.
Mẹo cuối cùng: Hãy xem xét thêm một chút văn bản vào chính hình ảnh - ví dụ: một vài từ làm sáng tỏ sản phẩm của bạn. Rốt cuộc, nếu bạn có một hình ảnh bắt mắt, bạn có thể đặt cược rằng người xem cũng sẽ đọc văn bản. Tuy nhiên, một lời cảnh báo: Facebook có thể không chấp nhận quảng cáo nếu hơn 20 phần trăm bề mặt hình ảnh bị che bởi văn bản.  A final tip: Consider adding a touch of text to the image itself – a few words elucidating your product, for example. After all, if you have an eye-catching image, you can bet the viewer will read the text as well. One word of warning, however: Facebook might not accept ads if over 20 percent of the image surface is covered by text.  
Một lợi ích khác là bây giờ bạn hiểu cách chọn hình ảnh quảng cáo một cách chiến lược, bạn có thể dễ dàng tự mình thực hiện - không cần nhà thiết kế đồ họa. Rốt cuộc, có rất nhiều công cụ chỉnh sửa hình ảnh đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.Another perk is now that you understand how to strategically select ad images, you can easily do it yourself – no graphic designer required. After all, there are plenty of simple image-editing tools that anyone can use.
Đây là cách thực hiện: Bắt đầu bằng cách tìm kiếm một hình ảnh thích hợp. (Chỉ cần đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng những hình ảnh được gắn nhãn, “Sử dụng lại có sửa đổi.”)Here’s how to go about it: Start by googling around for an appropriate image. (Just make sure you only use images labeled, “Reuse with modification.”)
Tiếp theo, bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh - nghĩa là thay đổi kích thước, hình dạng, màu sắc và các biến khác của nó. Để làm như vậy, hãy đến với Pixlr.com, nơi cung cấp trình chỉnh sửa ảnh trực tuyến tuyệt vời. Về cơ bản, nó là một phiên bản Photoshop đơn giản hơn nhiều - nói cách khác, chính xác là những gì bạn cần!Next, you can edit the image – that is, change its size, shape, hue and other variables. To do so, head over to Pixlr.com, which offers a great online photo editor. It’s basically a much simpler version of Photoshop – in other words, exactly what you need!
Ý tưởng chính của Facebook Marketing # 4: Để thu hút sự chú ý của người dùng Facebook, hãy tạo bản sao quảng cáo hấp dẫn để giải quyết vấn đề.Facebook Marketing Key Idea #4: In order to hold the attention of Facebook users, create compelling ad copy that offers to solve a problem.
Nếu bạn may mắn, khi bạn đã thu hút sự chú ý của người dùng Facebook với hình ảnh của mình, họ cũng có thể dành thời gian để đọc văn bản của bạn. Đó là lý do tại sao bắt buộc phải viết một bản sao hấp dẫn.If you’re lucky, once you’ve caught a Facebook user’s attention with your image, he or she might also take the time to read your text. That’s why it’s imperative to write compelling copy.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể làm điều đó? Chà, đây là một vài hướng dẫn hữu ích:So how can you do that? Well, here are a few useful guidelines:
Vì bạn muốn người dùng ngừng cuộn và bắt đầu đọc, bạn nên dẫn đầu bằng một câu hỏi. Ví dụ: nếu bạn đang quảng cáo một dịch vụ quản lý nợ, bạn có thể bắt đầu bằng cách hỏi, “Bạn có nợ sâu không?” Hỏi điều này có thể buộc người đọc phải dừng lại và tìm kiếm câu trả lời.Since you want the user to stop scrolling and start reading, it’s a good idea to lead with a question. For instance, if you’re advertising a debt management service, you might start by asking, “Are you deep in debt?” Asking this might compel the reader to stop and grope for an answer.
Nhưng bạn có thể làm cho điều này hấp dẫn hơn không? Đặt câu hỏi theo cách khơi gợi cảm xúc - “Bạn có đang chìm trong biển nợ không lối thoát ?!” - sẽ kích hoạt phản ứng cảm xúc và thu hút sự chú ý của người đọc.But could you make this even more gripping? Phrasing the question in an emotionally evocative way – “Are you drowning in an ocean of debt with no way out?!” – will trigger an emotional response and rivet the reader’s attention.
Bắt người dùng suy nghĩ về một vấn đề gây ra sự hối hận là một chiến thuật tốt. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự hiệu quả nếu bạn cũng có thể cung cấp một giải pháp - chẳng hạn như “Tham gia khóa học quản lý nợ của chúng tôi”. Đây được gọi là Đề xuất bán hàng duy nhất (USP) và nó đề cập đến giá trị mà bạn có thể cung cấp cho khách hàng.Getting the user to think about a problem that causes a twinge of remorse is a good tactic. However, it’s only truly effective if you can also provide a solution – such as, “Take our debt management course.” This is called a Unique Sales Proposition (USP), and it refers to the value you can offer a customer.
Một điều quan trọng khác cần biết về việc viết bản sao quảng cáo: Hãy cho người dùng Facebook bình thường một lý do thuyết phục để nhấp ngay bây giờ thay vì sau đó, bởi vì nếu không họ sẽ tiếp tục duyệt. Do đó, bạn nên đề cập đến điều gì đó có cơ hội đóng cửa, chẳng hạn như ưu đãi có thời hạn.Another important thing to know about writing ad copy: Give the casual Facebook user a compelling reason to click now instead of later, because otherwise they’ll just keep browsing. It’s therefore a good idea to mention something that has a closing window of opportunity, like a limited-time offer.
Cuối cùng, để triển khai thành công các mẹo này, hãy đảm bảo mỗi phần của bản sao nhắm mục tiêu cụ thể đến một đối tượng duy nhất, được xác định rõ ràng. Bất cứ điều gì khác chỉ đơn giản là không hoạt động. Sau cùng, hãy xem xét điều gì sẽ xảy ra khi một mẩu quảng cáo nhắm mục tiêu đến hai loại người khác nhau. Đừng viết, “Bạn đang chìm trong nợ nần hay lo lắng về việc nợ nần chồng chất?” Ai đó chưa mắc nợ có thể sẽ không đọc hết phần đầu tiên, làm giảm hiệu quả quảng cáo của bạn. Bạn cần nhắm mục tiêu vào loại người này hoặc loại người khác - nhưng không phải cả hai.Finally, to successfully implement these tips, make sure each piece of copy specifically targets a single, well-defined audience. Anything else simply doesn’t work. After all, consider what happens when one piece of ad copy targets two different kinds of people. Don’t write, “Are you drowning in debt or concerned about sliding into debt?” Someone who’s not yet in debt probably won’t read past the first part, reducing the effectiveness of your ad. You need to target either the one sort of person or the other – but not both.
Ý tưởng chính của Facebook Marketing # 5: Để tạo quảng cáo tốt nhất, điều quan trọng là phải theo dõi hiệu suất và sử dụng thử nghiệm phân tách để so sánh các biến thể khác nhau.Facebook Marketing Key Idea #5: To create the best ads, it’s important to track performance and use split testing to compare different variations.
Ngay bây giờ, tâm trí của bạn có thể đang bơi với những ý tưởng tiềm năng cho hình ảnh và bản sao quảng cáo. Trong số tất cả những ý tưởng này, một số ý tưởng sẽ hoạt động và những ý tưởng khác thì không. Nhưng làm thế nào để xác định những người chiến thắng?Right now, your mind is probably swimming with potential ideas for ad copy and images. Out of all of these ideas, some will work, and others won’t. But how to identify the winners?
Để bắt đầu, hãy tận dụng các pixel theo dõi của Facebook - tức là các đoạn mã mà bạn có thể thêm vào trang web của mình. Tính năng này cho phép Facebook theo dõi những người dùng truy cập trang web của bạn, mua sản phẩm của bạn hoặc thực hiện một số loại hành động khác.  To start, take advantage of Facebook’s tracking pixels – that is, snippets of code that you can add to your website. This feature allows Facebook to track users who visit your site, purchase your product or perform some other kind of action.  
Ví dụ: nếu bạn muốn mọi người đăng ký nhận bản tin của mình, hãy thêm pixel theo dõi vào trang “Cảm ơn bạn đã đăng ký” mà khách truy cập sẽ thấy ngay sau khi đăng ký. Bằng cách đó, Facebook biết quảng cáo nào đã tạo ra nhiều lượt đăng ký nhất (và rẻ nhất!) Và do đó có thể tối ưu hóa tốt hơn cách nó phân phát quảng cáo của bạn.For instance, if you want people to subscribe to your newsletter, add a tracking pixel to the “Thanks for subscribing” page that visitors see immediately after signing up. That way, Facebook knows which ads have produced the most (and the cheapest!) sign-ups and can therefore better optimize how it serves your ads.
Bạn có thể thiết lập công cụ này trong Power Editor khi tạo các quảng cáo riêng lẻ, nhưng được cảnh báo: Tính năng này vẫn chưa hoàn hảo, vì vậy bạn cũng nên theo dõi thủ công quảng cáo nào hoạt động tốt và quảng cáo nào không.You can set up this tool in Power Editor when you’re creating individual ads, but be warned: This feature is still imperfect, so you should also manually track which ads perform well and which ones don’t.
Vì vậy, bây giờ bạn đã hiểu cách theo dõi quảng cáo của mình, bạn có thể bắt đầu sử dụng thử nghiệm phân tách, một công cụ cho phép bạn so sánh hai quảng cáo giống hệt nhau theo mọi cách trừ một. Ví dụ: hãy tưởng tượng Quảng cáo 1 có nền màu xanh lá cây và Quảng cáo 2 có nền màu hồng. Thử nghiệm phân tách sẽ giúp bạn hiểu được nền màu nào thu hút người dùng nhất.So, now that you understand how to track your ads, you can start using split testing, a tool that allows you to compare two ads that are identical in all ways but one. For example, imagine Ad 1 has a green background and Ad 2 has a pink one. Split testing should help you understand which color background best attracts users.
Khi bạn bắt đầu với thử nghiệm phân tách, việc tìm kiếm một hình ảnh hấp dẫn là ưu tiên hàng đầu. Sau đó, hãy xác định độ dài phù hợp cho bản sao quảng cáo của bạn. Và sau đó, khi bạn đã xác định được các kết hợp chiến thắng, hãy bắt đầu tối ưu hóa từ ngữ trong văn bản của bạn.When you get started with split testing, finding a compelling image is the first priority. After that, figure the right length for your ad copy. And then, once you’ve identified the winning combinations, start optimizing the wording of your text.
Chạy thử nghiệm phân tách trên tất cả các yếu tố này nhưng đảm bảo rằng bạn sẽ có quảng cáo hiệu quả. Chỉ cần đảm bảo lập kế hoạch hành động từ trước để bạn biết mình muốn thử nghiệm điều gì và không bị cuốn trôi.Running split testing on these elements all but guarantees that you’ll end up with effective ads. Just make sure to create a plan of action beforehand, so that you know what you want to test and don’t get carried away.
Ý tưởng chính của Facebook Marketing # 6: Nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn bằng cách xác định người dùng lý tưởng của bạn và tận dụng các đối tượng tùy chỉnh của Facebook.Facebook Marketing Key Idea #6: Target your ads by defining your ideal users and taking advantage of Facebook’s custom audiences.
Mặc dù có những quảng cáo tuyệt vời là rất quan trọng, nhưng việc nhắm mục tiêu các bộ quảng cáo của bạn mới là nơi điều kỳ diệu của quảng cáo Facebook thực sự xảy ra. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể tận dụng các tùy chọn nhắm mục tiêu đầy cảm hứng của Facebook?Although having great ads is important, targeting your ad sets is where the magic of Facebook advertising really happens. So, how can you take advantage of Facebook’s awe-inspiring targeting options?
Bắt đầu bằng cách tưởng tượng những khách hàng lý tưởng của bạn và ghi chú lại những đặc điểm nổi bật của họ: Họ là ai? Họ làm gì? Họ bao nhiêu tuổi? Họ đến từ đâu? Và như thế.Start by imagining your ideal customers and taking notes on their defining characteristics: Who are they? What do they do? How old are they? Where are they from? And so on.
Bạn nên kết thúc với một mô tả như sau: “Các chủ doanh nghiệp nhỏ từ 25 đến 35 tuổi được giáo dục tốt hiện có trụ sở tại các thành phố lớn của Hoa Kỳ, những người thích đọc sách kinh doanh”.You should end up with a description like this: “Well-educated 25- to 35-year-old small business owners currently based in major US cities who enjoy reading business books.”
Sau đó, khi bạn đã xác định khách hàng tiềm năng của mình, bạn có thể nhắm mục tiêu cụ thể nhóm này bằng cách sử dụng các tùy chọn nhắm mục tiêu theo đối tượng của Facebook. Nói cách khác, bằng cách xác định độ tuổi, sở thích, trình độ học vấn và các thuộc tính khác của đối tượng mục tiêu, bạn có thể tạo các chiến dịch được nhắm mục tiêu rất chính xác mà chỉ những khách hàng lý tưởng của bạn mới nhìn thấy.Then, once you’ve defined your potential customers, you can specifically target this group using Facebook’s audience targeting options. In other words, by defining the age, interests, education-levels and other attributes of your target audience, you can create very precisely targeted campaigns that only your ideal customers will see.
Và trong khi các bước chúng tôi đã mô tả ở trên là một cách tốt để nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng, Facebook cũng cung cấp một công cụ thậm chí còn mạnh mẽ hơn: đối tượng tùy chỉnh, bạn có thể tạo bằng các pixel theo dõi mà chúng tôi đã thảo luận trước đó. Khi bạn kích hoạt tính năng đối tượng tùy chỉnh, Facebook có thể phân phát quảng cáo của bạn trực tiếp cho những người đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm của bạn bằng cách truy cập trang web của bạn.And while the steps we’ve described above are a good way of targeting potential customers, Facebook also offers an even more powerful tool: custom audiences, which you can create with those tracking pixels we discussed earlier. When you activate the custom audience feature, Facebook can serve your ads directly to people who have, for example, already shown interest in your product by visiting your site.
Thậm chí tốt hơn, Facebook có thể tạo ra một đối tượng giống người xem, bao gồm những người giống với khách truy cập trang web của bạn hoặc khách hàng trả tiền hiện tại. Và bạn có tin hay không, thuật toán Facebook có thể tìm thấy hàng triệu người phù hợp với hồ sơ này.Even better, Facebook can create a lookalike audience, made up of people who resemble your website visitors or current paying customers. And believe it or not, the Facebook algorithm can potentially find millions of people who fit this profile.
Và khi những người từ đối tượng ưa nhìn của bạn bắt đầu mua hàng và do đó trở thành một phần của đối tượng tùy chỉnh của bạn, kho dữ liệu của Facebook sẽ tăng lên, cho phép họ tinh chỉnh đối tượng ưa nhìn hơn nữa.And once people from your lookalike audience start making purchases, and thereby become part of your custom audience, Facebook’s store of data grows, allowing them to refine the lookalike audience even further.
Nói chung, cơ chế này được gọi là Chén Thánh của Quảng cáo Facebook, bởi vì, mặc dù nó vô cùng mạnh mẽ và có lợi nhuận, nhưng nó không được nhiều người biết đến. Vì vậy, hãy sử dụng nó!All in all, this mechanism has been called the Holy Grail of Facebook Advertising, because, even though it’s immensely powerful and profitable, it’s not well known. So use it!
Đang đánh giá: Tóm tắt sách Facebook MarketingIn Review: Facebook Marketing Book Summary
Thông điệp chính:The key message:
Facebook là một trong những kênh quảng cáo mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay. Vì vậy, hãy tận dụng các cơ hội quảng cáo vô song của nó để tạo ra các quảng cáo mạnh mẽ và phân phát chúng cho một nhóm khách hàng tiềm năng cụ thể, được nhắm mục tiêu tốt.Facebook is one of the most powerful advertising channels, ever. So, take advantage of its unparalleled advertising opportunities to create powerful ads and serve them to a specific, well-targeted group of potential customers.
Đề xuất đọc thêm: Truyền nhiễm bởi Jonah BergerSuggested further reading: Contagious by Jonah Berger
Contagious kiểm tra điều gì khiến một sản phẩm, ý tưởng hoặc hành vi có nhiều khả năng được chia sẻ cho nhiều người hơn. Cuốn sách khám phá câu hỏi liệu những thứ dễ lây lan có phải là tai nạn hay là kết quả của việc tiếp thị tốt, hay liệu khả năng lây lan có phải là một đặc điểm cố hữu của một sản phẩm, ý tưởng hay hành vi hay không. Nó lập luận rằng, không chỉ đơn thuần là một vấn đề may mắn, phần lớn các sản phẩm và ý tưởng rất phổ biến là kết quả của sự kết hợp giữa lập kế hoạch và thực hiện có hiểu biết.Contagious examines what makes a product, idea or behavior more likely to be shared among many people. The book explores the question of whether contagious things are accidents or the results of good marketing, or whether contagiousness is an inherent feature of a product, idea or behavior. It argues that, far from being merely a matter of luck, the majority of very popular products and ideas are the result of a combination of savvy planning and execution.
Bạn thích những bản tóm tắt sách “thích hợp” này như thế nào?How did you like these “niche” book summarys?
Với nỗ lực cung cấp những thông tin chi tiết có giá trị cho tất cả khách hàng, chúng tôi đang xem xét mở rộng lựa chọn của mình để cũng bao gồm các chủ đề kinh doanh chuyên biệt và hơi khó tiếp cận như quảng cáo trên Facebook. Bạn nghĩ sao? Bạn có muốn xem thêm phần tóm tắt sách về các chủ đề chuyên biệt như vậy không? Chỉ cần gửi một email để nhớ @ book Summaryist.com và chia sẻ suy nghĩ của bạn!In an effort to deliver valuable insights to all our customers, we're considering expanding our selection to also cover specialized and somewhat less accessible business topics such as Facebook advertising. What do you think? Would you like to see more book summarys on such specialized topics? Just drop an email to remember@book summaryist.com and share your thoughts!
facebook_marketing.txt · Last modified: 2021/04/03 16:32 by bacuro