User Tools

Site Tools


eating_animals

Eating Animals: The morality of our eating habits and traditions Tiếng Việt

Lượt xem: 71

Bản tóm tắt cuốn sách Eating Animals: The morality of our eating habits and traditions (Ăn thịt: Đạo đức của thói quen và truyền thống ăn uống của chúng ta) của tác giả Jonathan Safran Foer dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Eating Animals: The morality of our eating habits and traditionsĂn thịt: Đạo đức của thói quen và truyền thống ăn uống của chúng ta
Jonathan Safran FoerJonathan Safran Foer
Eating Animals (2009) offers a comprehensive view of the modern meat industry and demonstrates how the entire production process has been so completely perverted that it is unrecognizable as farming anymore.Ăn Thịt (2009) cung cấp một cái nhìn toàn diện về ngành công nghiệp sản xuất thịt hiện đại và chứng tỏ rằng toàn bộ quy trình sản xuất đã hoàn toàn biến thái đến mức không còn có thể nhận ra đó là một ngành nông nghiệp nữa.
The book explains the moral and environmental costs incurred to achieve today‘s incredibly low meat prices.Cuốn sách giải thích các giá trị về mặt đạo đức cũng như môi trường phải trả để đạt được giá thịt cực kỳ thấp như hiện nay.
When most people think of a farm, they think of barns, pastures, red wooden houses and barnyard animals grazing peacefully.Khi hầu hết mọi người nghĩ về một trang trại, họ nghĩ đến những chuồng trại, đồng cỏ, những ngôi nhà bằng gỗ đỏ và những con vật trong chuồng đang gặm cỏ một cách yên bình.
This is history. 99% of all land-animals farmed in the US today come from so-called factory farms: industrialized, streamlined production facilities which bear zero resemblance to the “farms” in most consumers’ imaginations. A factory farm is more like an assembly line, where each animal is another unit to be processed as quickly and cheaply as possible.Những thứ đó đã là lịch sử. 99% tất cả động vật trên cạn được nuôi ở Mỹ ngày nay đến từ cái gọi là “nhà máy” trang trại: các cơ sở sản xuất được công nghiệp hóa, sắp xếp hợp lý, không giống với “trang trại” trong tưởng tượng của hầu hết người tiêu dùng. Một trang trại công nghiệp sẽ giống như một dây chuyền lắp ráp, nơi mỗi con vật là một sản phẩm được xử lý nhanh nhất và rẻ nhất có thể.
The logic behind factory farms can be summed up with one word: efficiency.Logic đằng sau các trang trại công nghiệp có thể được tóm tắt bằng một từ: hiệu quả.
Over the past century, farm animals have been bred to be so fast-growing that they are slaughtered as soon as they reach adolescence. This unnaturally rapid growth induces such severe hereditary health-problems that they are often unable to survive outside the factory farm.Trong thế kỷ qua, động vật ở các trang trại này đã được nuôi để lớn nhanh đến mức chúng bị giết thịt ngay khi chúng đến tuổi vị thành niên. Sự phát triển nhanh chóng bất thường này gây ra các vấn đề sức khỏe di truyền nghiêm trọng đến mức những con vật này thường không thể tồn tại bên ngoài trang trại.
Sick and injured animals are left to die where they fall. Any form of care, even mere rest and water, are considered inefficient and thus not provided.Động vật bị bệnh và bị thương sẽ bị để mặc cho đến chết. Bất kỳ hình thức chăm sóc nào, thậm chí chỉ là nghỉ ngơi và cung cấp nước, đều bị coi là không hiệu quả và do đó không được áp dụng.
Artificial lighting and ventilation ensure the animals’ internal clocks continually push them to grow. At the same time their feed is supplemented with vitamins and antibiotics to keep perpetually unhealthy creatures alive until slaughter.Hệ thống chiếu sáng và thông gió nhân tạo đảm bảo đồng hồ bên trong của động vật liên tục thúc đẩy chúng phát triển. Đồng thời thức ăn của chúng được bổ sung vitamin và kháng sinh để giữ cho những sinh vật không khỏe mạnh sẽ kéo dài sự sống cho đến khi vào lò mổ.
Labor is minimized through automated herding, feeding and slaughter, but the few workers used are usually poorly paid and under constant stress, leading to mistakes and even deliberate sadism.Lao động được giảm thiểu thông qua chăn nuôi, cho ăn và giết mổ tự động, nhưng số ít công nhân được sử dụng thường được trả lương thấp và thường xuyên bị căng thẳng, dẫn đến sai lầm và thậm chí cố ý bạo hành.
If you believe that the animals your chicken nuggets or pork chops are made from have ever seen the light of day or felt grass under their feet, you are living a fantasy of bygone times.Nếu bạn tin rằng những con vật mà bạn làm chả gà hay giò heo đã từng nhìn thấy ánh sáng ban ngày hoặc cảm thấy cỏ dưới chân chúng, thì bạn đang sống trong một tưởng tượng về thời đã qua.
Today, animals are a nameless, faceless mass being processed.Ngày nay, động vật là một khối không tên, không mặt đang được xử lý.

#1. Gia cầm được nuôi trong nhà máy đang nổi loạn cả về mặt đạo đức và vệ sinh.

Eating Animals Key Idea #1: Factory farmed poultry is both ethically and hygienically revolting.Ăn Động vật Ý tưởng chính # 1: Gia cầm được nuôi trong trang trại công nghiệp đang khủng hoảng cả về mặt đạo đức và vệ sinh.
As per the factory farmer’s efficiency ethos, chickens are divided into broilers (fast-growing chickens bred for meat) and layers (fast-laying chickens bred for laying eggs).Để đảm bảo hiệu quả cho việc chăn nuôi, gà được chia thành gà thịt (gà lớn nhanh được nuôi để lấy thịt) và gà đẻ (gà đẻ nhanh được nuôi để đẻ trứng).
Due to optimized breeding used since the advent of factory farming, layers now lay eggs at twice the rate they used to, and broilers’ daily growth rate has increased by 400 percent.Do chăn nuôi được tối ưu hóa được sử dụng kể từ khi nuôi trong các trang trại công nghiệp, gà đẻ giờ đây đẻ trứng với tốc độ gấp đôi so với trước đây và tốc độ tăng trưởng hàng ngày của gà thịt đã tăng 400%.
This extreme growth makes the birds totally unviable outside the farm, making chickens effectively an entire species on artificial life-support.Sự phát triển vượt bậc này làm cho những con chim này hoàn toàn không thể sống được bên ngoài trang trại, khiến gà trở thành một loài thực sự cần hỗ trợ sự sống nhân tạo.
On a factory farm, layers live in coops stacked 9 stories high with less than a square foot of living space per bird. Broilers are kept on the floors of massive rooms in flocks of tens of thousands.Trong một trang trại công nghiệp, các lớp chuồng xếp chồng lên nhau cao 9 tầng với không gian sống chưa đầy một foot vuông cho mỗi con gà. Gà thịt được nuôi trên các tầng của những căn phòng lớn với số lượng hàng chục nghìn con.
In such cramped conditions the birds often go insane, pecking at each other constantly. To avoid this, their beaks are sliced off with a searing hot blade. This is the equivalent of cutting the fingers off a human, leaving the intelligent and inherently curious creatures without their primary exploration device.Trong điều kiện chật chội như vậy, lũ gà thường phát điên, mổ nhau liên tục. Để tránh việc chúng làm bị thương lẫn nhau, mỏ của chúng được cắt đi bằng một lưỡi dao nóng. Điều này tương đương với việc cắt các ngón tay của con người, khiến những sinh vật thông minh và tò mò này mất đi thiết bị thăm dò chính của mình.
At slaughter, adolescent birds endure pain and terror as the stunning and slaughter machines often botch the job, leaving them writhing in pain till the end.Đến thời điểm giết mổ, những con chim vị thành niên phải chịu đựng đau đớn và kinh hoàng vì những cỗ máy giết mổ và gây mê thường làm công việc một cách sơ sài, khiến chúng quằn quại trong đau đớn cho đến phút cuối cùng.
The meat is then pumped full of various broths to make it look, smell and taste more like chicken. The master stroke is immersing it in so-called “fecal soup”, a cooling liquid oozing with pathogens and feces from dead birds, to soak up some 20% more weight. The process virtually ensures cross-contamination of the meat by any diseases individual birds may have carried.Thịt sau đó được bơm đầy đủ các loại nước dùng khác nhau để trông, có mùi và vị giống thịt gà hơn. Người ta còn ngâm nó trong cái gọi là “súp phân”, một chất lỏng làm mát rỉ ra mầm bệnh và phân từ những con chim chết, để hấp thụ thêm 20% trọng lượng. Quá trình này hầu như đảm bảo sự lây nhiễm chéo cho thịt bởi bất kỳ loại bệnh nào mà cá nhân gia cầm có thể mắc phải.
Thus the poultry industry reaps a 20% windfall profit from selling consumers feces and bacteria as chicken meat.Do đó, ngành công nghiệp gia cầm thu được 20% lợi nhuận từ việc bán phân và vi khuẩn cho người tiêu dùng làm thịt gà.

#2. Nuôi lợn là đỉnh cao của sự tàn ác đối với động vật.

Eating Animals Key Idea #2: Hog farming is the height of animal cruelty.Ăn thịt động vật Ý tưởng chính # 2: Nuôi lợn là đỉnh cao của sự tàn ác đối với động vật.
Pigs reared on factory farms suffer on a multitude of levels. Perhaps the most stress-inducing is the way that pigs’ so-called species-specific behaviors are suppressed. Pigs naturally want to act like pigs, rooting around in mud, playing, building nests and sleeping communally in hay. When they are confined to cramped, steel-and-concrete-lined multi-tiered factory farms, they can do none of those things and suffer greatly.Lợn nuôi trong các trang trại công nghiệp bị ảnh hưởng ở nhiều mức độ. Có lẽ điều gây căng thẳng nhất là cách mà những hành vi được gọi là loài đặc trưng của lợn bị kìm hãm. Lợn tự nhiên muốn hoạt động, chui vào bùn, chơi đùa, xây tổ và ngủ chung trong cỏ khô. Khi bị giam cầm trong những trang trại nhà xưởng nhiều tầng, bằng thép và bê tông, chật chội, chúng không thể làm gì trong số những điều đó.
Sows endure the worst of this. They are hormonally manipulated to be pregnant virtually constantly and are forced into tiny gestation crates where they cannot move, much less nest and prepare for their piglets as is their natural instinct.Lợn nái chịu đựng điều tồi tệ nhất của điều này. Chúng được điều khiển bằng nội tiết tố để mang thai hầu như liên tục và bị ép vào những chiếc lồng mang thai nhỏ bé, nơi chúng không thể di chuyển, làm tổ và chuẩn bị cho heo con như bản năng tự nhiên của chúng.
The piglets themselves know suffering from the start. Their tails and needle teeth are removed within 48 hours of birth, since at a factory farm they would otherwise constantly bite each other out of frustration.Bản thân những chú lợn con ngay từ đầu đã biết đau khổ. Đuôi và răng kim của chúng được cắt bỏ trong vòng 48 giờ sau khi sinh, vì ở một trang trại công nghiệp, chúng sẽ liên tục cắn nhau vì bực bội.
The piglets’ testicles are also removed (without anesthesia), simply because consumers today prefer the taste of castrated meat.Tinh hoàn của lợn con cũng được loại bỏ (không gây mê), đơn giản vì người tiêu dùng ngày nay thích mùi vị của thịt thiến hơn.
The piglets are initially kept in stacked wire-cages, where feces and urine drip from animal to animal. Eventually they are forced into pens so cramped they cannot move, thus saving calories and fattening up quickly. According to an industry magazine: “Overcrowding pigs pays.”Ban đầu, những con lợn con được nhốt trong những lồng dây xếp chồng lên nhau, nơi phân và nước tiểu chảy từ con này sang con khác. Cuối cùng, chúng bị ép vào những chuồng nuôi chật chội đến mức chúng không thể di chuyển, do đó tiết kiệm calo và béo lên nhanh chóng. Theo bài viết của một tạp chí trong ngành: “Giá phải trả cho một chuồng lợn quá đông”.
As piglets grow, the smaller ones are “thumped” to death, i.e. held by their hind legs and smacked headfirst into concrete, because they are not growing fast enough to be profitable.Khi lợn con lớn lên, những con nhỏ hơn bị “đập” đến chết, tức là bị giữ bằng hai chân sau và đập đầu vào bê tông, vì chúng không phát triển đủ nhanh để có lãi.
Sometimes even multiple thumping fails to kill them, so they end up running around in agony with grotesque injuries, like an eyeball hanging out of its socket.Đôi khi, thậm chí nhiều cú đập mạnh cũng không thể giết được chúng, vì vậy chúng sẽ phải chạy quanh trong đau đớn với những vết thương kỳ cục, giống như một nhãn cầu văng ra khỏi hốc mắt.

#3. Đánh bắt và nuôi cá tạo thành một cuộc diệt chủng chống lại tất cả các sinh vật sống dưới nước.

Eating Animals Key Idea #3: Fishing and fish farming constitute a war of extinction against all aquatic life.Ăn Động vật Ý tưởng chính # 3: Đánh bắt và nuôi cá tạo thành một cuộc diệt chủng chống lại tất cả các sinh vật sống dưới nước.
Modern industrial fishing methods and fish farming share the same efficiency ethos as factory farms.Các phương pháp đánh bắt công nghiệp hiện đại và nuôi cá có cùng đặc điểm hiệu quả như các trang trại công nghiệp.
We easily ignore the suffering of fish, seeing them more as a faceless commodity than as individual animals. Thus they are often treated even more cruelly than many other animals, and are in fact being systematically annihilated. Scientists predict a complete collapse of all fished species within the next 50 years.Chúng ta dễ dàng bỏ qua sự đau khổ của cá, coi chúng như một thứ hàng hóa vô hình chung hơn là những con vật riêng lẻ. Vì vậy, chúng thường bị đối xử tàn nhẫn hơn nhiều loài động vật khác, và trên thực tế đang bị tiêu diệt một cách có hệ thống. Các nhà khoa học dự đoán sự sụp đổ hoàn toàn của tất cả các loài đang bị đánh bắt trong vòng 50 năm tới.
Underwater farming forces salmon into such crowded conditions and foul water that they bleed from their eyes, cannibalize each other and attract sea lice in such quantities that many fish faces are eaten to the bone (a phenomenon known as a “death crown”).Nuôi dưới nước buộc cá hồi phải sống trong điều kiện đông đúc và nước hôi đến mức chảy máu mắt, ăn thịt lẫn nhau và thu hút rận biển với số lượng lớn đến mức nhiều mặt cá bị ăn tận xương (hiện tượng được gọi là “vương miện tử thần”).
Farms with a 10-30 percent death rate are considered to be doing well. Before slaughter, the fish are starved for seven to ten days, then have their gills sliced and are left to bleed to death, writhing in pain.Các trang trại có tỷ lệ chết 10-30 phần trăm được coi là hoạt động tốt. Trước khi giết mổ, cá bị bỏ đói từ bảy đến mười ngày, sau đó bị cắt mang và bị chảy máu cho đến chết, quằn quại trong đau đớn.
Wild fish may have a better life than their farmed cousins, but their death is equally agonizing and results in tremendous collateral damage. The keyword is bycatch, which is aquatic life other than the target species caught and killed through the process of fishing.Cá hoang dã có thể có cuộc sống tốt hơn so với những người anh em họ nuôi của chúng, nhưng cái chết của chúng cũng đau đớn không kém và dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản. Khi là đánh bắt, các sinh vật sống dưới nước khác cũng bị đánh bắt và giết chết trong quá trình đánh bắt.
The worst offender by far is the method of trawling, where a funnel-shaped net is dragged on the ocean-floor for hours, mostly in an effort to catch shrimp. The result, however, is an average 80-90% of bycatch, which is thrown back into the sea, dead.Tội phạm tồi tệ nhất cho đến nay là phương pháp kéo lưới, trong đó một chiếc lưới hình phễu được kéo dưới đáy đại dương trong nhiều giờ, chủ yếu là để bắt tôm. Tuy nhiên, kết quả là trung bình 80-90% tôm cá bị ném trở lại biển và chết.
Though not as ruthless as trawling, long-lines, another dominant industrial fishing method, also kill some 4.5 million sea-animals each year as bycatch.Mặc dù không tàn nhẫn như lưới kéo, câu cá dài, một phương pháp đánh bắt công nghiệp chiếm ưu thế khác, cũng giết chết khoảng 4,5 triệu động vật biển mỗi năm do đánh bắt.
Both fishing methods inflict prolonged agony as the helpless fish either dangle on hooks for hours or are scraped along the bottom of the ocean.Cả hai phương pháp đánh bắt đều gây ra sự đau đớn kéo dài vì những con cá bất lực hoặc bị treo trên lưỡi câu trong nhiều giờ hoặc bị cạo dọc theo đáy đại dương.

#4. Nhân viên tại các trang trại công nghiệp và lò mổ trở nên tàn bạo và nhẫn tâm.

Eating Animals Key Idea #4: Employees at factory farms and slaughterhouses become brutal and sadistic.Ăn thịt động vật Ý tưởng chính # 4: Nhân viên tại các trang trại công nghiệp và lò mổ trở nên tàn bạo và nhẫn tâm.
There are no real farmers at factory farms.Không có nông dân thực sự tại các trang trại công nghiệp.
Labor has been automated so thoroughly that only desk jobs and menial tasks, such as slaughter, remain. Low-paying work in highly stressful and dehumanizing working conditions can brutalize the employees, making them sadistic towards the already suffering animals.Lao động đã được tự động hóa triệt để đến mức chỉ còn lại những công việc bàn giấy và những công việc nặng nhọc, chẳng hạn như giết mổ. Công việc được trả lương thấp trong điều kiện làm việc căng thẳng và mất tinh thần có thể tàn bạo nhân viên, khiến họ trở nên tàn bạo với những con vật vốn đã đau khổ.
On chicken farms workers have been documented tearing the heads off birds, breaking their bones, spitting tobacco juice in their eyes and stomping on them to watch them “pop”.Tại các trang trại gà, các công nhân đã được ghi nhận xé đầu, bẻ xương, dụi thuốc lá vào mắt và dẫm lên chúng để xem chúng “nhảy dựng lên”.
Pig farms induce sadism as well. Workers have been found to beat pigs with wrenches, shove iron poles and cattle prods into their vaginas and rectums, slice off their snouts and drown them in manure. One video even showed workers skinning a pig while the animal was fully conscious.Các trang trại lợn cũng gây ra bạo dâm. Các công nhân đã bị phát hiện những con lợn bị đánh bằng cờ lê, nhét cọc sắt và chất gia súc vào âm đạo và trực tràng của chúng, cắt mõm chúng và dìm chúng trong phân. Một video thậm chí còn cho thấy các công nhân đang lột da một con lợn trong khi con vật hoàn toàn tỉnh táo.
Other animals also get their share of abuse. Baby turkeys have been used to play baseball with and slaughterhouse employees have knowingly dismembered fully conscious cattle.Các loài động vật khác cũng bị lạm dụng. Gà tây con đã được sử dụng để chơi bóng chày và các nhân viên của lò mổ đã cố ý mổ thịt những con gia súc có ý thức hoàn toàn.
This is a common phenomenon. Deliberate acts of cruelty occurred regularly at 32% of slaughterhouses observed in announced audits. Just imagine what unannounced audits would have uncovered!Đây là một hiện tượng phổ biến. Các hành vi tàn ác có chủ ý xảy ra thường xuyên ở 32% số lò giết mổ được quan sát trong các cuộc kiểm toán đã công bố. Chỉ cần tưởng tượng những gì các cuộc kiểm toán không báo báo hoặc không phát hiện ra.
Managers seem to condone their employees’ actions, and any sanctions, much less prosecutions, are extremely rare.Các nhà quản lý dường như dung túng cho hành động của nhân viên của họ, và bất kỳ biện pháp trừng phạt nào, ít hơn là truy tố, là cực kỳ hiếm.

#5. Ăn thịt là không bền vững với môi trường.

Eating Animals Key Idea #5: Eating meat is environmentally unsustainable.Ăn động vật Ý tưởng chính # 5: Ăn thịt là không bền vững với môi trường.
Whether to eat meat or not is one of the most significant environmental choices you make. According to the UN, livestock produces around 18 % of global greenhouse gas emissions, a full 40% more than the transportation sector.Ăn thịt hay không là một trong những lựa chọn môi trường quan trọng nhất mà bạn thực hiện. Theo LHQ, chăn nuôi tạo ra khoảng 18% lượng khí thải nhà kính toàn cầu, nhiều hơn 40% so với ngành giao thông vận tải.
An omnivore contributes seven times the greenhouse gas a vegan does. Meat-heavy diets are becoming more common globally in countries with rapidly expanding populations like China. As this trend continues, greenhouse gas emissions are set to grow radically.Một người ăn tạp đóng góp lượng khí nhà kính gấp bảy lần một người ăn chay. Chế độ ăn nhiều thịt đang trở nên phổ biến hơn trên toàn cầu ở các quốc gia có dân số mở rộng nhanh chóng như Trung Quốc. Khi xu hướng này tiếp tục, lượng phát thải khí nhà kính sẽ tăng lên một cách triệt để.
For developing countries facing food or water shortages, the increase in meat consumption is also a worrying trend. By 2050, the amount of food diverted to feeding livestock would be enough to feed 4 billion people, and even today 50% of China’s total water consumption goes into animal farming.Đối với các nước đang phát triển đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực hoặc nước uống, việc gia tăng tiêu thụ thịt cũng là một xu hướng đáng lo ngại. Đến năm 2050, lượng thực phẩm được chuyển sang nuôi gia súc sẽ đủ để nuôi 4 tỷ người, và thậm chí ngày nay 50% tổng lượng nước tiêu thụ của Trung Quốc dành cho chăn nuôi.
But the environmental problems do not only exist in far off places like developing countries. In the US alone, animal farming produces some 87,000 pounds of animal feces per second, most of it from factory farms.Nhưng các vấn đề môi trường không chỉ tồn tại ở những nơi xa xôi như các nước đang phát triển. Chỉ riêng ở Mỹ, chăn nuôi động vật tạo ra khoảng 87.000 pound phân động vật mỗi giây, phần lớn là từ các trang trại của nhà máy.
While animal feces can be a valuable fertilizer, such extreme quantities on a small area are simply too much for the environment to sustain.Mặc dù phân động vật có thể là một loại phân bón có giá trị, nhưng số lượng quá lớn như vậy trên một diện tích nhỏ đơn giản là quá nhiều đối với môi trường để duy trì.
Worst of all, the waste is incredibly toxic: 160 times more polluting than raw municipal sewage. Chicken, cow and pig shit has already polluted some 35,000 miles of rivers in the US alone. Regulations are blatantly ignored even in the few places where they do exist, and in just three years 13 million wild fish have been poisoned by shit.Tệ nhất là chất thải cực kỳ độc hại: gây ô nhiễm gấp 160 lần nước thải thô của thành phố. Phân gà, bò và lợn đã làm ô nhiễm khoảng 35.000 dặm sông chỉ riêng tại Mỹ. Các quy định vẫn bị bỏ qua một cách trắng trợn ngay cả ở một vài nơi mà chúng tồn tại, và chỉ trong ba năm, 13 triệu con cá hoang dã đã bị nhiễm độc bởi phân.
Liquefied feces collect in vile lagoons the size of Las Vegas casinos, seeping into waterways and into the air. Families living near hog farms frequently complain about nosebleeds, headaches, diarrhea and burning lungs, while the value of their land plummets.Phân hóa lỏng được thu thập và chứa trong các bể chứa có kích thước cỡ như các sòng bạc ở Las Vegas, thấm vào đường nước và vào không khí. Các gia đình sống gần các trang trại nuôi lợn thường xuyên phàn nàn về việc chảy máu cam, đau đầu, tiêu chảy và bỏng phổi, trong khi giá trị đất đai của họ giảm mạnh.

#6. Ngành công nghiệp sản xuất thịt thường làm cho các cơ quan quản lý và luật pháp tuân theo ý muốn của mình.

Eating Animals Key Idea #6: The meat industry often bends regulatory authorities and the law to its will.Ăn Động vật Ý tưởng chính # 6: Ngành công nghiệp thịt thường làm cho các cơ quan quản lý và luật pháp tuân theo ý muốn của mình.
Food companies exert tremendous influence over public institutions. Much like tobacco companies, they lobby congress to eliminate unfavorable regulations, press authorities not to enforce ones that exist and challenge any unfavorable court decisions.Các công ty thực phẩm có ảnh hưởng to lớn đối với các tổ chức công. Giống như các công ty thuốc lá, họ vận động để loại bỏ các quy định bất lợi, báo chí các cơ quan chức năng không thực thi những quy định tồn tại và phản đối bất kỳ quyết định bất lợi nào của tòa án.
Consider the United States Department of Agriculture (USDA): It is charged with promoting the health of the nation through its nutritional guidelines, but paradoxically also with promoting the agricultural industry.Hãy xem xét Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA): Cơ quan này có nhiệm vụ thúc đẩy sức khỏe của quốc gia thông qua các hướng dẫn dinh dưỡng của mình, nhưng nghịch lý là cũng thúc đẩy ngành nông nghiệp.
This conflict of interest means that the USDA cannot proclaim, “eating less meat is healthy,” because it would come under fire from meat industry interest groups.Xung đột lợi ích này có nghĩa là USDA không thể tuyên bố, “ăn ít thịt hơn là tốt cho sức khỏe”, bởi vì nó sẽ bị các nhóm lợi ích trong ngành công nghiệp thịt chỉ trích.
Or look at animal rights: 96% of Americans say animals deserve legal protection and 62% believe strict laws should be passed to govern the treatment of farm animals. And yet it is legal to put 30,000 chickens in a cramped, fully enclosed room with a tiny, closed door and label them “free-range“.Hoặc nhìn vào quyền động vật: 96% người Mỹ nói rằng động vật đáng được pháp luật bảo vệ và 62% tin rằng các luật nghiêm ngặt nên được thông qua để điều chỉnh việc đối xử với động vật trang trại. Tuy nhiên, việc đưa 30.000 con gà vào một căn phòng chật chội, kín mít với một cánh cửa nhỏ, đóng kín và dán nhãn “Chăn thả” là hợp pháp.
In fact, animal treatment on factory farms is so cruel that even very weak animal welfare legislation would ban it. To get around this, Common Farming Exemptions (CFE) are granted to any practices common in the industry.Trên thực tế, việc đối xử với động vật tại các trang trại của nhà máy là quá tàn nhẫn đến mức ngay cả luật phúc lợi động vật rất yếu cũng cấm. Để giải quyết vấn đề này, Miễn thuế Nông nghiệp Chung (CFE) được cấp cho bất kỳ hoạt động phổ biến nào trong ngành.
Incredibly, even the most unimaginable animal cruelty becomes instantly legal if it is widely adopted by the industry. And as we know, the industry will do anything to increase efficiency.Thật đáng kinh ngạc, ngay cả những hành vi tàn ác không thể tưởng tượng được với động vật cũng sẽ ngay lập tức trở thành hợp pháp nếu nó được ngành công nghiệp áp dụng rộng rãi. Và như chúng ta biết, ngành sẽ làm bất cứ điều gì để tăng hiệu quả.
Another example of industry power is the use of antibiotics on factory farms. Several prestigious institutions like the Centre for Disease Control and World Health Organization (WHO) have called for a ban on the overzealous use of antibiotics on livestock, because it decreases their effectiveness and can even create resistant strains of pathogens.Một ví dụ khác về sức mạnh của ngành công nghiệp là việc sử dụng kháng sinh trong các trang trại công nghiệp. Một số tổ chức uy tín như Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi cấm sử dụng quá liều thuốc kháng sinh trên vật nuôi, vì nó làm giảm hiệu quả của chúng và thậm chí có thể tạo ra các chủng mầm bệnh kháng thuốc.
Thus far the industry has managed to oppose such a ban in the US.Cho đến nay, ngành công nghiệp này đã cố gắng chống lại lệnh cấm như vậy ở Mỹ.

#7. Giá thịt thấp vì nó không phản ánh đúng chi phí sản xuất.

Eating Animals Key Idea #7: The price of meat is low because it does not reflect the true production cost.Ăn Động vật Ý tưởng chính # 7: Giá thịt thấp vì nó không phản ánh đúng chi phí sản xuất.
From an economic perspective, factory farming has made meat very cheap – impossibly cheap, in fact.Từ góc độ kinh tế, việc chăn nuôi quy mô công nghiệp đã khiến thịt rất rẻ - thực tế là rẻ đến không tưởng.
In the past 50 years, the prices of houses and cars have increased around 1500 percent, but the price of eggs and chicken meat haven’t even doubled. Why?Trong 50 năm qua, giá nhà và xe hơi đã tăng khoảng 1500 phần trăm, nhưng giá trứng và thịt gà thậm chí không tăng gấp đôi. Tại sao?
One reason is that many of the costs of the meat industry are borne by the rest of society. Factory farms do not pay for the treatment of their waste, the development of new antibiotics to replace ones they are making obsolete through unnecessary use, nor for the lives taken by the viruses that their farming methods produce.Một lý do là nhiều chi phí của ngành công nghiệp thịt do phần còn lại của xã hội gánh chịu. Các trang trại công nghiệp không trả tiền cho việc xử lý chất thải của họ, việc phát triển các loại thuốc kháng sinh mới để thay thế những loại thuốc kháng sinh mà họ đang làm cho lạc hậu do sử dụng không cần thiết, cũng như tính mạng của các loại vi rút mà phương pháp canh tác của họ tạo ra.
But the primary driver behind today’s impossibly cheap meat is the complete abandonment of any kind of effort to treat animals well.Nhưng động lực chính đằng sau loại thịt rẻ đến không tưởng ngày nay là việc từ bỏ hoàn toàn mọi nỗ lực đối xử tốt với động vật.
If animals had been reared on small family farms with traditional methods, allowing them to go to pasture, feed on grass, roll in the mud or walk in the sun, we could never afford to consume the amount of meat per capita as we do today.Nếu động vật được nuôi trong các trang trại gia đình nhỏ theo phương pháp truyền thống, cho phép chúng đi đồng cỏ, ăn cỏ, lăn trong bùn hoặc đi bộ dưới ánh nắng mặt trời, chúng ta không bao giờ có thể đủ khả năng đạt được lượng thịt trên đầu người như hiện nay. .
Instead, to maintain low prices, we have crammed increasingly sick animals into even smaller spaces, given them increasingly large quantities of chemicals, and caused them greater suffering.Thay vào đó, để duy trì mức giá thấp, chúng ta đã nhồi nhét những con vật ngày càng ốm yếu vào những không gian thậm chí còn nhỏ hơn, cung cấp cho chúng lượng hóa chất ngày càng lớn và khiến chúng đau khổ hơn.
But what is the cost of cruelty? The actual price of meat may not have kept up with inflation, but as a result its production is now so grotesque that most people don’t even want to know how it happens. What should be the price of tortured flesh?Nhưng cái giá phải trả của sự tàn nhẫn là gì? Giá thực tế của thịt có thể không theo kịp với lạm phát, nhưng kết quả là sản xuất của nó hiện nay rất kỳ cục đến mức hầu hết mọi người thậm chí không muốn biết nó xảy ra như thế nào. Giá của thịt bị tra tấn là bao nhiêu?

#8. Việc chăn nuôi trong nhà máy khiến chúng ta bị ốm ngày nay và chắc chắn sẽ gây ra đại dịch toàn cầu tiếp theo.

Eating Animals Key Idea #8: Factory farming makes us sick today and will inevitably cause the next global pandemic.Ăn Động vật Ý tưởng chính # 8: Việc chăn nuôi trong nhà máy gây ra một số căn bệnh ngày nay và chắc chắn sẽ gây ra đại dịch toàn cầu tiếp theo.
Factory farming is making us sick. According to consumer reports, 83% of chicken meat sold is infected with either salmonella or campylobacter. Some 76 million cases of food-borne illness occur in the US alone every year.Nông nghiệp đang khiến chúng ta phát bệnh. Theo báo cáo của người tiêu dùng, 83% thịt gà được bán bị nhiễm khuẩn salmonella hoặc campylobacter. Khoảng 76 triệu trường hợp mắc bệnh do thực phẩm xảy ra chỉ riêng ở Hoa Kỳ mỗi năm.
Since factory farms use almost 25 million pounds of antibiotics annually for non-therapeutic use (i.e. not to actually treat sickness), we can expect more antibiotic resistant strains of pathogens emerging from factory farms.Vì các trang trại công nghiệp sử dụng gần 25 triệu pound thuốc kháng sinh hàng năm cho mục đích không dùng để chữa bệnh (tức là không thực sự để điều trị bệnh), chúng ta có thể mong đợi nhiều chủng mầm bệnh kháng kháng sinh hơn xuất hiện từ các trang trại của nhà máy.
The way in which our food is made is sickening, and it is making us sick.Cách thức chế biến thức ăn của chúng ta đang khiến mình trở nên ốm yếu, và nó khiến chúng ta dễ dàng bị bệnh.
In addition to sickness today, factory farming could well bring about a doomsday event. The WHO is convinced the world is overdue for another influenza pandemic, which will affect every country on the planet, and for which we are grossly underprepared.Ngoài bệnh tật ngày nay, việc làm nông nghiệp với quy mô công nghiệp cũng có thể mang đến một sự kiện ngày tận thế. WHO tin rằng thế giới đã quá hạn đối với một đại dịch cúm khác, sẽ ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên hành tinh, và chúng ta hoàn toàn không được chuẩn bị trước.
The most notorious pandemic occurred in 1918, when the Spanish flu wiped out some 50-100 million people. The virus was recently identified as avian influenza – a disease transmitted from birds to humans.Đại dịch khét tiếng nhất xảy ra vào năm 1918, khi dịch cúm Tây Ban Nha quét sạch khoảng 50-100 triệu người. Virus này gần đây được xác định là cúm gia cầm - một bệnh lây truyền từ chim sang người.
Birds, pigs and humans are somewhat vulnerable to each others’ flu viruses, which is why they offer dangerous breeding grounds for viruses to mutate. A pig infected with influenza viruses from two different species could allow these separate diseases to combine into something new and deadly.Chim, lợn và con người phần nào dễ bị ảnh hưởng bởi vi rút cúm của nhau, đó là lý do tại sao chúng là nơi sinh sản nguy hiểm cho vi rút đột biến. Một con lợn bị nhiễm vi rút cúm từ hai loài khác nhau có thể cho phép những căn bệnh riêng biệt này kết hợp lại thành một thứ gì đó mới và gây chết người.
Where might one find pigs or chickens packed into cramped spaces in unsanitary conditions, bleeding from open sores and not being cared for when they become sick?Ở đâu người ta có thể tìm thấy lợn hoặc gà bị nhốt trong không gian chật chội trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, chảy máu do vết loét hở và không được chăm sóc khi chúng bị bệnh?
Consider for instance that some 30 to 70 percent of factory farmed pigs will have some sort of respiratory infection by slaughter.Ví dụ, hãy xem xét rằng khoảng 30 đến 70 phần trăm lợn nuôi trong nhà máy sẽ bị nhiễm trùng đường hô hấp do giết mổ.
It is inevitable that the next global super flu will originate in a factory farm.Không thể tránh khỏi trận siêu cúm toàn cầu tiếp theo sẽ bắt nguồn từ một trang trại công nghiệp.

#9. Không có lý do hợp lý nào để đối xử với chó khác với lợn, gà và cá.

Eating Animals Key Idea #9: There is no rational justification for treating dogs differently from pigs, chickens and fish.Ăn Động vật Ý tưởng chính # 9: Không có lý do hợp lý nào để đối xử với chó khác với lợn, gà và cá.
Most people think of dogs as intelligent, emotional creatures, more companions than mere animals. Suffering inflicted on dogs would make most of us angry, because we know that dogs are evolved enough to experience pain and fear, just like humans. We empathize and would certainly think twice about eating a dog (at least in a Western culinary context).Hầu hết mọi người nghĩ về chó là sinh vật thông minh, tình cảm, bạn đồng hành hơn là động vật đơn thuần. Đau khổ gây ra cho chó sẽ khiến hầu hết chúng ta tức giận, bởi vì chúng ta biết rằng loài chó đã đủ tiến hóa để trải qua nỗi đau và nỗi sợ hãi, giống như con người. Chúng tôi đồng cảm và chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ về việc ăn thịt một con chó (ít nhất là trong bối cảnh ẩm thực phương Tây).
But step back for a moment and consider why we afford dogs this special status in our hearts? Is it because of their intelligence?Nhưng hãy lùi lại một chút và cân nhắc xem tại sao chúng ta lại cho những chú chó có địa vị đặc biệt này trong trái tim mình? Có phải vì sự thông minh của họ?
Pigs are even more intelligent than dogs and display learning capabilities exceeding those of even chimpanzees. They work in teams, communicate in their own language and come to the aid of other pigs in distress.Lợn thậm chí còn thông minh hơn chó và thể hiện khả năng học tập vượt trội hơn cả tinh tinh. Chúng làm việc theo nhóm, giao tiếp bằng ngôn ngữ của mình và đến hỗ trợ những con lợn khác gặp nạn.
Fish and chickens are also far more intelligent than once thought. Fish form relationships, use tools and interact socially, while chickens have been found to be at least as intelligent as mammals, possibly even primates.Cá và gà cũng thông minh hơn nhiều so với người ta từng nghĩ. Cá hình thành các mối quan hệ, sử dụng các công cụ và tương tác xã hội, trong khi gà được phát hiện là ít nhất cũng thông minh như động vật có vú, thậm chí có thể là linh trưởng.
Pigs, fish and chickens all feel pain and fear just like our beloved dogs, so why do we ignore their suffering? From a sentimental perspective one might argue that the proximity of dogs to our daily lives grants them a special status, but that is all it is: a sentimental argument.Lợn, cá và gà đều cảm thấy đau đớn và sợ hãi giống như những con chó yêu quý của chúng ta, vậy tại sao chúng ta lại bỏ qua nỗi đau khổ của chúng? Từ góc độ tình cảm, người ta có thể cho rằng sự gần gũi của loài chó với cuộc sống hàng ngày của chúng ta khiến chúng có một vị thế đặc biệt, nhưng tất cả chỉ có vậy: một lý lẽ cảm tính.
From a strictly rational standpoint, we should care about the suffering of pigs, chickens and fish, just as much as dogs.Từ quan điểm lý trí chặt chẽ, chúng ta nên quan tâm đến sự đau khổ của lợn, gà và cá, cũng giống như loài chó.

#10. Hầu như không thể ăn một cách có đạo đức nếu không ăn chay.

Eating Animals Key Idea #10: It is almost impossible to eat ethically without being vegetarian.Ăn Động vật Ý tưởng chính # 10: Hầu như không thể ăn một cách có đạo đức nếu không ăn chay.
For anyone even remotely interested in preserving the environment, protecting the welfare of other living things or just avoiding the next global flu pandemic, becoming a vegetarian is really the only ethical and rational choice.Đối với bất kỳ ai thậm chí từ xa quan tâm đến việc bảo tồn môi trường, bảo vệ quyền lợi của các sinh vật khác hoặc chỉ để tránh đại dịch cúm toàn cầu tiếp theo, trở thành một người ăn chay thực sự là lựa chọn hợp lý và đạo đức nhất.
Choosing what to eat (and what not to) is one of the most powerful ways we can demonstrate our values, and stop meat industry giants from wielding the power they do today.Chọn những gì nên ăn (và những gì không nên) là một trong những cách hiệu quả nhất mà chúng tôi có thể chứng minh giá trị của mình và ngăn chặn những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp thịt sử dụng sức mạnh như ngày nay.
While non-factory farmed, “ethical” meat does exist, you can safely assume any meat you buy without painstaking research is factory-farmed.Mặc dù thịt “có đạo đức” vẫn tồn tại, bạn có thể yên tâm cho rằng bất kỳ loại thịt nào bạn mua mà không cần nghiên cứu kỹ đều là thịt được nuôi tại trang trại công nghiệp
Even ethical meat has its issues: most slaughterhouses are owned by meat industry giants, which means profits still end up in the pockets of the worst offenders.Ngay cả vấn đề đạo đức thịt cũng có vấn đề của nó: hầu hết các lò giết mổ đều thuộc sở hữu của những người khổng lồ trong ngành công nghiệp thịt, có nghĩa là lợi nhuận cuối cùng vẫn rơi vào túi của những kẻ phạm tội tồi tệ nhất.
Some may interpret this book as encouragement to start buying ethical meat while continuing to also eat factory farmed products. Nothing could be further from the truth.Một số người có thể giải thích cuốn sách này là sự khuyến khích bắt đầu mua thịt có đạo đức trong khi vẫn tiếp tục ăn các sản phẩm được nuôi trong trang trại công nghiệp. Không gì có thể hơn được sự thật.
The very least we can do is to stop giving money to factory farms altogether. An honorable form of omnivory may be possible through specialized farms and wiser animal agriculture, but at the moment vegetarianism is the simplest ethical choice to make.Điều tối thiểu chúng ta có thể làm là ngừng cấp tiền hoàn toàn cho các trang trại nhà máy. Có thể có một hình thức ăn tạp danh dự thông qua các trang trại chuyên biệt và nông nghiệp chăn nuôi tiến bộ hơn, nhưng hiện tại ăn chay là lựa chọn đạo đức đơn giản nhất để thực hiện.
Some might call vegetarianism sentimental. But consider which is more sentimental: blindly indulging in what you feel like eating at any given moment, or rationally considering that there are more important factors than passing desires and sentiments?Một số người có thể gọi việc ăn chay là cảm tính. Nhưng hãy cân nhắc xem cái nào thiên về tình cảm hơn: mê đắm một cách mù quáng những gì bạn cảm thấy muốn ăn vào bất kỳ thời điểm nào, hay xem xét một cách hợp lý rằng có nhiều yếu tố quan trọng hơn là vượt qua ham muốn và tình cảm?
Final summaryTóm tắt cuối cùng
The key message in this book is:Thông điệp chính trong cuốn sách này là:
Almost all our meat is produced in factory farms, resulting in immense suffering for animals, major environmental damage as well as all manner of current and future health problems for humans.Hầu như tất cả thịt của chúng ta được sản xuất trong các trang trại công nghiệp, dẫn đến hậu quả là động vật vô cùng đau khổ, hủy hoại môi trường lớn cũng như tất cả các vấn đề sức khỏe hiện tại và tương lai cho con người.
The questions this book answered:Những câu hỏi mà cuốn sách này đã trả lời:
In this summary of Eating Animals by Jonathan Safran Foer,How is meat produced today?Trong bản tóm tắt về Ăn Thịt của Jonathan Safran Foer, Ngày nay thịt được sản xuất như thế nào?
Factory farms are more factory than farm.Trang trại công nghiệp trông giống nhà máy nhiều hơn trang trại.
Factory farmed poultry is both ethically and hygienically revolting.Gia cầm được nuôi tại nhà máy đang nổi dậy cả về mặt đạo đức và vệ sinh.
Hog farming is the height of animal cruelty.Nuôi heo là đỉnh cao của sự tàn ác với động vật.
Fishing and fish farming constitute a war of extinction against all aquatic life.Đánh bắt và nuôi cá tạo thành một cuộc chiến tuyệt chủng chống lại tất cả các sinh vật sống dưới nước.
Employees at factory farms and slaughterhouses become brutal and sadistic.Nhân viên tại các trang trại của nhà máy và lò mổ trở nên tàn bạo và tàn bạo.
How does the meat industry affect us and the environment?Ngành công nghiệp thịt ảnh hưởng đến chúng ta và môi trường như thế nào?
Eating meat is environmentally unsustainable.Ăn thịt là không bền vững với môi trường.
The meat industry often bends regulatory authorities and the law to its will.Ngành công nghiệp thịt thường làm cong các cơ quan quản lý và luật pháp theo ý mình.
The price of meat is low because it does not reflect the true production cost.Giá thịt thấp vì nó không phản ánh đúng giá thành sản xuất.
Factory farming makes us sick today and will inevitably cause the next global pandemic.Nông nghiệp trong nhà máy khiến chúng ta ngày nay bị ốm và chắc chắn sẽ gây ra đại dịch toàn cầu tiếp theo.
Why is eating meat unethical and irrational?Tại sao ăn thịt là trái đạo đức và phi lý?
There is no rational justification for treating dogs differently from pigs, chickens and fish.Không có lời biện minh hợp lý nào cho việc đối xử với chó khác với lợn, gà và cá.
It is almost impossible to eat ethically without being vegetarian.Hầu như không thể ăn chay một cách có đạo đức nếu không ăn chay.
eating_animals.txt · Last modified: 2021/08/09 22:12 by bacuro