User Tools

Site Tools


daring_trust_opening_ourselves_real_love_intimacy

Daring to Trust: Opening Ourselves to Real Love and Intimacy Tiếng Việt

Lượt xem: 6

Bản tóm tắt cuốn sách Daring to Trust: Opening Ourselves to Real Love and Intimacy (Dám tin tưởng: Mở lòng đón nhận tình yêu và sự thân mật thực sự) của tác giả David Richo dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịch Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Dám tin tưởng: Mở lòng đón nhận tình yêu và sự thân mật thực sựDaring to Trust: Opening Ourselves to Real Love and Intimacy
David RichoDavid Richo
Daring to Trust (2010) cung cấp một con đường rõ ràng để tìm kiếm sự tự tin để tin tưởng vào bản thân và thế giới xung quanh. Bạn sẽ học cách vượt qua những tổn thương trong quá khứ và chấp nhận cuộc sống với những gì nó mang lại, khám phá cách sống trong hiện tại và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.Daring to Trust (2010) offers a clear path to finding the confidence to trust yourself and the world around you. You’ll learn to overcome past trauma and accept life for what it has to offer, discovering how to live in the moment and work toward a better future.
Bạn đã bao giờ được nói rằng bạn quá tin tưởng? Bạn có sợ rằng nhân vật của mình cho phép mọi người có khả năng lợi dụng bạn không? Hay bạn ngược lại, không tin tưởng ai, thậm chí không tin tưởng chính mình?Have you ever been told that you’re too trusting? Do you fear that your character allows people to potentially take advantage of you? Or are you the opposite, trusting no one, not even yourself?
Đối với nhiều người, tin tưởng là một cảm giác khó có thể làm chủ được. Tuy nhiên, sự thiếu tin tưởng có thể khiến cuộc sống của bạn không còn gì khác ngoài nỗi sợ hãi, phá hoại các mối quan hệ và khiến bạn không nhận ra tiềm năng thực sự của mình.For many people, trust is a tough feeling to master. A lack of trust, however, can fill your life with nothing but fear, undermine relationships and keep you from realizing your true potential.
Nếu bạn cần tăng cường sự tự tin và đang tìm cách để trở nên đáng tin hơn, bản tóm tắt cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn bắt đầu từ đâu. Bạn sẽ học được các phương pháp đã được chứng minh để cởi mở với người khác và kết quả là bạn cảm thấy an toàn hơn nhiều trong thế giới rộng lớn.If you need a confidence boost and are seeking ways to become more trusting, this book summary will show you where to start. You’ll learn proven methods to open up to other people and as a result, feel much safer in the world at large.
Trong bản tóm tắt về Dám tin cậy của David Richo này, bạn cũng sẽ khám pháIn this summary of Daring to Trust by David Richo, you’ll also discover
tại sao các giao dịch quá mức thường không sai, chỉ là định hướng sai;why overreactions are often not wrong, just misdirected;
làm thế nào một đối tác ở xa có thể mong muốn sự thân mật hơn, chứ không phải ít hơn; vàhow a distanced partner may be desiring more intimacy, not less; and
tại sao lắng nghe nhịp thở của bạn thực sự có thể tăng cường sự tự tin của bạn.why listening to your breathing can actually boost your self-confidence.
Dám tin tưởng Ý tưởng chính # 1: Các mối quan hệ thời thơ ấu hình thành khả năng tin tưởng vào bản thân và người khác của bạn.Daring to Trust Key Idea #1: Early childhood relationships shape your ability to trust yourself and others.
Bạn cảm thấy khó khăn như thế nào khi nói về cảm xúc của mình với một người lạ? Bạn có cảm thấy thế giới nói chung là một nơi an toàn không? Câu trả lời của bạn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào trải nghiệm thời thơ ấu của bạn.How difficult is it for you to speak about your feelings with a stranger? Do you feel the world is generally a safe place? Your answers will depend mostly on your childhood experiences.
Những đứa trẻ phát triển mối quan hệ bền chặt với cha mẹ sẽ cảm thấy an toàn hơn trong thế giới và học cách tin tưởng mọi người dễ dàng hơn. Khi mẹ an ủi đứa trẻ đang sợ hãi, đứa trẻ học cách tin tưởng mẹ, gắn bó hơn với mẹ và cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường lớn.Children who develop strong bonds with parents end up feeling safer in the world and learn to trust people more easily. When a mother comforts a frightened child, the child learns to trust the mother, grows more attached to her and feels more comfortable in the environment at large.
Những đứa trẻ chưa bao giờ trải qua loại liên kết gia đình này thường lớn lên và vật lộn với các mối quan hệ của người lớn. Họ rất khó mở lòng với người khác và sợ rằng họ sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần nếu cố gắng.Children who never experience this sort of familial bond typically grow up struggling with adult relationships. They have a hard time opening up to others, and fear they’ll be emotionally hurt if they try.
Cơ thể chúng ta ghi nhớ những khoảnh khắc yên bình, an toàn mà chúng ta trải qua trong vòng tay cha mẹ suốt cuộc đời. Những ký ức này an ủi chúng ta trong những thời điểm khó khăn, và nhắc nhở chúng ta rằng thế giới là một nơi an toàn.Our bodies remember the peaceful, safe moments we spend in a parent’s arms all our lives. These memories comfort us during difficult times, and remind us that the world is a safe place.
Khi tác giả còn trẻ, mẹ, bà và dì của ông đã cho ông tắm vào mỗi tối thứ bảy. Những kỷ niệm ấm áp như vậy vẫn giúp anh ấy đương đầu với những tình huống khó khăn, cho đến tận ngày nay.When the author was young, his mother, grandmother and great-aunt gave him a bath every Saturday night. Such warm memories still help him cope with difficult situations, even today.
Trẻ em cần được chăm sóc, nhưng đôi khi chăm sóc quá nhiều cũng có thể gây ra vấn đề. Nếu cha mẹ chiếm hữu quá mức, đứa trẻ không thể phát triển tính độc lập cần thiết.Children need to be cared for, but sometimes too much care can also cause problems. If a parent is over-possessive, a child can’t develop needed independence.
Đó là lý do tại sao điều quan trọng là cha mẹ phải dần từ bỏ quyền kiểm soát khi trẻ lớn hơn. Những người trẻ tuổi cần không gian để khám phá thế giới, thử nghiệm ranh giới, trong khi cha mẹ vẫn ở bên cạnh để hỗ trợ nếu mọi việc không như ý.That’s why it’s important that parents gradually relinquish control as children grow older. Young people need space to explore the world, testing boundaries, while parents are still around to offer support if things go wrong.
Sự tự do như vậy cũng cho phép trẻ phát triển lòng tin vào bản thân - một phần quan trọng trong việc hình thành và duy trì các mối quan hệ lành mạnh khi trưởng thành.Such freedom also allows children to develop trust in themselves – a key part of forming and maintaining healthy relationships as adults.
Dám tin tưởng Ý tưởng chính # 2: Các mối quan hệ lành mạnh được xây dựng trên sự tin tưởng; hãy nhớ những nhu cầu cơ bản của bạn để củng cố niềm tin đó.Daring to Trust Key Idea #2: Healthy relationships are built on trust; remember your fundamental needs to cement that trust.
Phim thường mô tả một phiên bản lý tưởng của chuyện tình lãng mạn, với những cặp tình nhân mới hào hứng lao vào một mối quan hệ. Tuy nhiên, các mối quan hệ “thực” thường diễn ra khá khác nhau.Movies often depict an idealized version of romance, with new lovers euphorically rushing into a relationship. Yet “real” relationships often play out quite differently.
Người lớn khôn ngoan dành phần đầu tiên của mối quan hệ để đánh giá mức độ đáng tin cậy của đối tác. Sự tin tưởng là nền tảng cho một mối quan hệ ổn định, lành mạnh, vì nó cho phép cả hai đối tác cảm thấy an toàn và thực sự thân mật với nhau.Wise adults spend the first part of a relationship assessing a partner’s trustworthiness. Trust is the foundation for a stable, healthy relationship, as it allows both partners to feel safe and truly be intimate with each other.
Một người đáng tin cậy cam kết với hạnh phúc của đối tác và nỗ lực để duy trì mối quan hệ. Tuy nhiên, hạnh phúc của bạn không nên hoàn toàn phụ thuộc vào sự đáng tin cậy của đối tác. Lời dạy đầu tiên của Phật giáo bảo chúng ta phải chấp nhận rằng thế giới không ngừng biến động, và không có gì là hoàn toàn đáng tin cậy. Chấp nhận điều này là một phần quan trọng của hạnh phúc - vì vậy hãy chấp nhận rằng đối tác của bạn có thể và sẽ thay đổi.A trustworthy person is committed to a partner’s well-being, and puts in an effort to keep the relationship alive. Your happiness shouldn’t depend entirely on your partner’s trustworthiness, however. The first teaching of Buddhism tells us to accept that the world is constantly in flux, and nothing is completely reliable. Accepting this is a key part of being happy – so accept that your partner can, and will, change.
Một đối tác không tin cậy không thể đáp ứng nhu cầu của bạn; và một đối tác không đáp ứng nhu cầu của bạn thì không thể tin cậy được. Hãy nhớ nhu cầu cơ bản của bạn là gì (Ngũ A): một đối tác chú ý đến bạn, đánh giá cao bạn, chấp nhận bạn, thể hiện tình cảm và cho phép bạn tự do là chính mình.A distrustful partner can’t fulfill your needs; and a partner who doesn’t fulfill your needs can’t be trusted. Remember what your fundamental needs are (the Five A’s): a partner who pays attention to you, appreciates you, accepts you, shows affection and allows you the freedom to be yourself.
Một đối tác không thể tin tưởng bản thân hoặc người khác có thể bị tiêu hao bởi những xung đột nội tâm của chính mình đến mức anh ta làm ngược lại với việc đáp ứng nhu cầu của đối tác. Chẳng hạn, anh ta có thể cố gắng kiểm soát mọi hành động của đối tác nếu anh ta mong đợi gian lận. Điều này sẽ vi phạm việc cho phép tự do trong một mối quan hệ.A partner who can’t trust himself or others may be so consumed by own inner conflicts that he does the opposite of fulfilling his partner’s needs. He might try to control the partner’s every move if he expects cheating, for instance. This would be a violation of allowing freedom in a relationship.
Một đối tác không tin tưởng bản thân cũng có thể nghĩ rằng anh ấy không thể hạnh phúc một mình và dựa dẫm vào đối tác quá nhiều. Anh ấy sẽ mong đợi nhiều tình cảm hơn những gì có thể cho đi, và có thể giữ khoảng cách xa với đối tác, nói với bản thân những điều như, “Dù sao thì tôi cũng ghét những người đeo bám!” khi anh ấy không nhận được sự chú ý mà anh ấy nghĩ rằng anh ấy cần.A partner who doesn’t trust himself might also think that he’s unable to be happy alone and rely on a partner too much. He’ll expect more affection than it’s possible to give, and might keep a partner at a distance out of spite, telling himself things like, “I hate clingy people anyway!” when he doesn’t get the attention he thinks he needs.
Chúng tôi đã đọc hàng chục cuốn sách tuyệt vời khác như Dám tin cậy và tóm tắt ý tưởng của họ trong bài viết này có tên là Lỗ hổng bảo mậtWe read dozens of other great books like Daring to Trust, and summarised their ideas in this article called Vulnerability
Kiểm tra nó ra ở đây!Check it out here!
Dám tin tưởng Ý tưởng chính # 3: Nỗi sợ hãi và những tổn thương trong quá khứ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ hiện tại, ngay cả khi bạn không nhận ra.Daring to Trust Key Idea #3: Fear and past trauma can negatively affect present relationships, even if you don’t realize it.
Mọi người thường phản ứng thái quá khi họ quan sát thấy một số hành vi nhất định ở đối tác. Những sự kiện nhỏ, chẳng hạn như một đối tác có tâm trạng xấu, có thể gây ra phản ứng tiêu cực không cân xứng thay cho đối tác kia. Tuy nhiên, điều gì có thể khiến ai đó phản ứng thái quá như thế này?People often overreact when they observe certain behaviors in a partner. Minor events, such as a partner in a bad mood, might trigger a disproportionate negative reaction on behalf of the other partner. Yet what might cause someone to overreact like this?
Thật khó để tin tưởng mọi người nếu bạn đã từng bị tổn thương trong quá khứ. Hầu hết mọi người đều nhạy cảm về việc bị từ chối hoặc lừa dối bởi một người mà họ quan tâm. Họ sẽ bị tổn thương sâu sắc khi lòng tin của họ bị xâm phạm và rất khó tin tưởng vào người khác trong tương lai.It’s difficult to trust people if you’ve been hurt in the past. Most people are sensitive about being rejected or deceived by a person they care about. They’ll be deeply hurt when their trust is violated, and have a hard time trusting others in the future.
Vì vậy, nếu bạn thấy mình đang gặp khó khăn trong việc tin tưởng một người nào đó - chẳng hạn như bạn gái mới hoặc đồng nghiệp mới - thì sự ngờ vực đó không nhất thiết đến từ họ. Nó có thể đến từ bạn. Giả sử bạn đang vượt qua nỗi sợ hãi mỗi khi bạn gái mới của bạn tức giận. Điều đó có thể xuất phát từ những tổn thương thời thơ ấu của chính bạn, chẳng hạn như nỗi sợ hãi về việc cha mẹ trở nên bạo lực khi tức giận.So if you find yourself struggling to trust a certain person – say, a new girlfriend or a new colleague – that mistrust doesn’t necessarily come from them. It could come from you. Say you’re overcome with fear every time your new girlfriend gets angry. That might stem from your own childhood traumas, like the fear of a parent who became violent when angry.
Ngoài các vấn đề về lòng tin, có một loại nỗi đau khác mà mọi người rất dễ mắc phải, và đó là nỗi đau do chính mình gây ra.Aside from trust issues, there’s another kind of pain to which people are highly susceptible, and that’s do-it-yourself pain.
Nỗi đau tự làm xảy ra khi bạn tiêu cực một cách phi thực tế về bản thân. Hãy tưởng tượng một người sau khi chia tay tự nhủ rằng sẽ không còn ai yêu cô ấy nữa. Đây là một ví dụ kinh điển về nỗi đau tự làm. Chắc chắn, rất khó để bị đổ, nhưng đừng làm cho tình hình tồi tệ hơn bằng cách nói với bản thân những điều giả dối như vậy.Do-it-yourself pain occurs when you’re unrealistically negative about yourself. Imagine a person after a breakup who tells herself that no one will ever love her again, for example. This is a classic example of do-it-yourself pain. Sure, it’s hard to be dumped, but don’t make the situation worse by telling yourself such falsehoods.
Nỗi sợ hãi và những tổn thương trong quá khứ cũng có thể khiến bạn nói dối đối tác hoặc duy trì một mối quan hệ không lành mạnh. Chúng ta thường nói dối vì sợ hãi. Một người có thể sợ phải thừa nhận cảm xúc của mình nếu những cảm xúc đó có thể gây tổn thương cho người khác.Fear and past trauma can also induce you to lie to a partner or remain in an unhealthy relationship. We often lie out of fear. A person might be afraid to admit her feelings if those feelings could be then hurtful to others.
Vì vậy, nếu một người nghiện ma túy cũ tái nghiện, chẳng hạn, người nghiện có thể nói dối đối tác về việc tái nghiện vì anh ta sợ đối tác thất vọng hoặc có thể từ chối hành vi của anh ta.So if a former drug addict relapses, for example, the addict might lie to a partner about the relapse as he’s afraid of the partner’s disappointment or possible rejection of him for his behavior.
Trái ngược với lý trí, một người cũng có thể chọn ở trong một mối quan hệ không lành mạnh hoặc lạm dụng. Ví dụ, nếu người đó được nuôi dưỡng trong một môi trường ngược đãi, thì việc đau đớn hoặc bị lạm dụng có vẻ bình thường - và cô ấy có thể thực sự cảm thấy không thoải mái nếu không có những cảm giác tiêu cực như vậy trong cuộc sống.Contrary to reason, a person also might choose to stay in an unhealthy or abusive relationship. If that person was raised in an abusive environment, for example, pain or abuse may seem normal – and she might actually feel uncomfortable without such negative feelings in her life.
Dám tin tưởng Ý tưởng chính # 4: Chấp nhận con người thật của bản thân là một bước quan trọng trên con đường dẫn đến sự yên tĩnh.Daring to Trust Key Idea #4: Accepting yourself for who you truly are is an important step on the road to tranquility.
Bạn có tin tưởng một người lừa dối bạn về con người thật của họ không? Dĩ nhiên là không. Điều quan trọng là phải trung thực về bản thân, điều đó cũng có nghĩa là bạn phải trung thực với chính mình.Would you trust someone who deceives you about who they really are? Of course not. It’s important to be honest about yourself, which also means you have to be honest with yourself.
Bắt đầu bằng cách thừa nhận và chấp nhận cảm xúc của chính mình - bạn không thể biết mình là ai cho đến khi bạn biết cảm giác của mình.Start out by acknowledging and accepting your own feelings – you can’t know who you are until you know how you feel.
Kìm nén hoặc từ chối cảm xúc có thể giúp mọi thứ dễ dàng hơn trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng nó chỉ gây ra đau đớn. Khi bạn kìm nén cảm xúc của mình, bạn sẽ cản trở khả năng nhận biết được bản thân hoặc những gì bạn muốn trong bất kỳ tình huống nào.Suppressing or denying emotions might make things easier in the short-run, but it only causes pain in the end. When you suppress your feelings, you impede your own ability to know yourself or what you want in any given situation.
Bạn sẽ chỉ cảm thấy yên tâm khi ngừng nói dối bản thân và chấp nhận cảm xúc của mình với những gì họ thực sự là. Và một khi bạn thừa nhận những gì bạn thực sự muốn trong cuộc sống, bạn có thể theo đuổi nó!You’ll only feel secure when you stop lying to yourself and accept your feelings for what they really are. And once you acknowledge what you truly want out of life, you can go after it!
Chấp nhận những cảm xúc thay vì chống lại chúng cũng mang lại cho bạn cảm giác yên bình. Cảm xúc tiêu cực của bạn biểu hiện theo những cách khác khi bạn kìm nén chúng - phớt lờ chúng hoàn toàn không giúp bạn tự do. Ví dụ, nỗi buồn bị kìm nén có thể biểu hiện như một cảm giác căng thẳng dai dẳng. Khi bạn cho phép nỗi buồn tuôn trào tự do từ tiềm thức, căng thẳng sẽ tự giải quyết.Accepting emotions instead of fighting them also gives you a sense of tranquility. Your negative emotions manifest in other ways when you suppress them – ignoring them doesn’t set you free at all. Suppressed sadness could manifest as a nagging sense of tension, for example. When you allow your sadness to flow freely from your subconscious, the tension will resolve itself.
Biết bản thân không chỉ là hiểu cảm xúc của bạn - nó còn có nghĩa là biết cơ thể của bạn. Điều chỉnh cơ thể có thể giúp bạn xử lý các tình huống khó khăn hoặc căng thẳng.Knowing yourself isn’t just about understanding your emotions – it means knowing your body, too. Tuning into your body can help you handle difficult or stressful situations.
Cơ thể phản ánh sự lo lắng của bạn khi bạn căng thẳng. Lòng bàn tay của bạn có thể đổ mồ hôi, hơi thở của bạn có thể trở nên nông hơn, nhịp tim của bạn có thể tăng lên; bạn thậm chí có thể bắt đầu run rẩy từ đầu đến chân.Your body offers a physical reflection of your anxiety when you’re stressed. Your palms might sweat, your breathing might become more shallow, your heart rate might increase; you might even start trembling from head to toe.
Nếu bạn tập trung vào những gì cơ thể đang nói, bạn có thể học cách làm dịu tâm trí và cơ thể một cách có hệ thống trong thời gian căng thẳng. Hãy nhớ tập trung vào hơi thở của bạn, vì các bài tập thở giúp bạn định tâm và tập trung vào những gì thực sự quan trọng vào lúc này.If you focus on what your body is saying, you can learn to systematically calm your mind and body during stressful times. Remember to focus on your breathing, as breathing exercises help you center yourself and focus on what really matters at the moment.
Dám tin tưởng Ý tưởng chính # 5: Tin tưởng vào thực tế giúp bạn trưởng thành về mặt tinh thần và khám phá bản thân cao hơn.Daring to Trust Key Idea #5: Trusting in reality helps you to grow spiritually and discover your higher Self.
Nỗi sợ hãi về nỗi đau tình cảm là một lẽ tự nhiên của con người, nhưng bạn có thể giảm bớt nỗi sợ hãi này bằng cách nhắc nhở bản thân rằng thực sự, bạn có thể đương đầu với bất cứ điều gì xảy ra với mình.Fear of emotional pain is a natural part of being human, but you can lessen this fear by reminding yourself that truly, you can cope with anything that happens to you.
Vào cuối ngày, mọi trải nghiệm - dù tốt hay xấu - đều là cơ hội để phát triển bản thân.At the end of the day, every experience – good or bad – is an opportunity for personal growth.
Niềm tin này được gọi là niềm tin cốt lõi, bởi vì nó đến từ bên trong bạn. Niềm tin cốt lõi cho phép bạn thấy rằng mỗi trải nghiệm là một cơ hội để thực hành chánh niệm. Cố gắng yêu và chấp nhận cuộc sống hơn là chống lại nó - làm như vậy là một phần quan trọng của sức khỏe tinh thần của bạn.This belief is called core trust, because it comes from within you. Core trust enables you to see that every experience is a chance to practice mindfulness. Strive to love and accept life rather than fight against it – doing so is a key part of your mental well-being.
Niềm tin cốt lõi sẽ không hoàn toàn bảo vệ bạn khỏi nỗi đau, nhưng đó là một bước quan trọng để đạt được giác ngộ thực sự. Vì vậy, hãy buông bỏ sự kiểm soát và học cách chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra theo cách của bạn!Core trust won’t completely shield you from pain, but it’s a major step toward true enlightenment. So let go of control and learn to accept whatever comes your way!
Đôi khi bạn có thể tìm thấy nguồn yêu thương, sự an ủi hoặc sự khôn ngoan bên trong trong những tình huống đáng sợ. Bạn có thể cảm thấy như thể một sức mạnh “cao hơn” đang chăm sóc hoặc trông chừng bạn, nhưng sức mạnh này thực sự đến từ bên trong bạn. Theo một nghĩa nào đó, khái niệm “Thượng đế” là thứ tồn tại trong mỗi người. Bạn cũng có thể học cách tiếp xúc với sức mạnh bên trong này.Sometimes you might find an inner source of love, comfort or wisdom during frightening situations. It might feel as if a “higher” power is taking care of you or watching over you, but this power really comes from within you. In a sense, the concept of “God” is something that exists in each person. You too can learn how to get in touch with this inner power.
Trong những khoảnh khắc khi bạn thấy mình được tiếp xúc với quyền năng “Chúa”, bạn cảm nhận được lòng nhân ái - một hình thức yêu thương vô điều kiện lan tỏa từ bản thân bạn đến mọi người xung quanh. Đó là nguồn trí tuệ bắt đầu từ bên trong bạn, nhưng sau đó vượt lên trên bạn với tư cách là một cá nhân.In such moments when you find yourself in touch with the “God” power, you experience loving-kindness – an unconditional form of love that spreads from yourself to everyone around you. It’s a source of wisdom that starts from within you, but then transcends you as an individual.
Bạn càng thực hành sự tha thứ và lòng nhân ái, bạn càng tiếp xúc được với Bản ngã cao hơn của mình. Chính xác thì thuật ngữ này có nghĩa là gì?The more you practice forgiveness and loving-kindness, the more you get in touch with your higher Self. What does this particular term mean, exactly?
Nhà phân tâm học nổi tiếng Carl Jung đã sử dụng chữ Self viết hoa để chỉ nội lực mạnh mẽ, bất tử kết nối mọi thứ trong vũ trụ. Nhiều người hiểu nó là “Chúa”. Khái niệm này khác với bản ngã (với chữ “s” viết thường), dựa trên bản ngã cá nhân, phàm trần.The renowned psychoanalyst Carl Jung used the capitalized word Self to refer to the powerful, immortal inner force that connects everything in the universe. Many people understand it as “God.” This concept differs from the self (with a lowercase “s”), which is based on the individual, mortal ego.
Chỉ có bản ngã là dễ bị sợ hãi. Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và hòa bình hơn với vũ trụ khi bạn tiếp xúc nhiều hơn với Bản ngã của mình.Only the ego is susceptible to fear. You’ll become stronger and more at peace with the universe the more you get in touch with your Self.
Dám tin tưởng Ý tưởng chính # 6: Thực hành chánh niệm và tập trung vào sự tích cực giúp bạn vượt qua mọi khó khăn.Daring to Trust Key Idea #6: Practicing mindfulness and focusing on positivity helps you overcome any hardship.
Kết nối với Bản thân trao quyền cho bạn và giúp bảo vệ bạn khỏi những con quỷ bên trong của chính bạn. Đó là lý do tại sao thực hành chánh niệm trong những tình huống căng thẳng cao độ là rất quan trọng.Connecting with the Self empowers you and helps protect you from your own inner demons. That’s why it’s so important to practice mindfulness during highly stressful situations.
Thực hành chánh niệm cho phép bạn tập trung vào khoảnh khắc hiện tại và duy trì sự tự chủ. Khi bạn mất tự chủ, về cơ bản bạn đang mất liên lạc với cảm xúc của chính mình.Practicing mindfulness allows you to focus on the present moment and maintain self-control. When you lose self-control, you’re essentially losing touch with your own emotions.
Học cách kết nối lại với chính mình bằng cách dừng công việc bạn đang làm. Dành một vài phút chỉ tập trung vào hơi thở của bạn.Learn to reconnect with yourself by stopping what you’re doing. Spend a few minutes focusing only on your breathing.
Ví dụ, khi bạn buồn, bạn đang thực sự vật lộn với mất mát mà bạn không thể làm hòa. Bạn có thể vượt qua điều này bằng cách sử dụng sức mạnh bên trong của mình để xây dựng lòng tin hơn: chú ý đến suy nghĩ và cảm xúc của bạn khi chúng đến và đi. Đừng phán xét họ hoặc quá gắn bó với bất kỳ ai trong số họ - suy cho cùng thì những suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua.When you are sad, for instance, you’re really struggling with a loss you can’t make peace with. You can overcome this by using your inner strength to build more trust: pay attention to your thoughts and emotions as they come and go. Don’t judge them or grow too attached to any of them – such thoughts are fleeting, after all.
Bạn cũng nên tiếp tục củng cố những suy nghĩ và ý tưởng tích cực. Những lời khẳng định tích cực giúp bạn giảm bớt nỗi đau và tăng sự tự tin cho bản thân!It’s also a good idea to keep reinforcing positive thoughts and ideas. Positive affirmations lessen your pain and increase your self-confidence!
Quan điểm của bạn trong bất kỳ tình huống nhất định nào có tác động lớn đến phản ứng cảm xúc của bạn đối với nó, vì vậy, một cái nhìn tích cực là chìa khóa. Khi bạn đối mặt với một điều gì đó khó khăn, hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn có thể đang làm cho nó trở nên tồi tệ hơn thực tế. Cố gắng tập trung vào những suy nghĩ tích cực, thay vì tập trung vào các vấn đề và tiêu cực.The perspective you take on any given situation has a big impact on your emotional reaction to it, so a positive outlook is key. When you’re confronted with something difficult, remind yourself that you’re probably making it out to be worse than it actually is. Try to focus on positive thoughts, instead of dwelling on problems and negativity.
Giả sử bạn sợ kiểm tra email của mình vì chẳng hạn như bạn nhận được rất nhiều tin xấu. Trong những tình huống như vậy, thật hấp dẫn để nói với bản thân, “Thế giới đang chống lại mình. Tôi không thể giải quyết chuyện này và tôi không muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo ”.Let’s say you’re afraid of checking your email because you’ve been getting a lot of bad news, for instance. In such situations, it’s tempting to tell yourself, “The world is against me. I can’t handle this and I don’t want to know what comes next.”
Nhưng bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu thay vào đó bạn tự nói với bản thân rằng “Ai cũng trải qua những giai đoạn khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua những khó khăn trong quá khứ, vì vậy tôi cũng có thể vượt qua điều này”.But you’ll be much happier if you instead tell yourself, “Everyone goes through difficult times, but I’ve overcome hardships in the past, so I can overcome this, too.”
Bạn có đủ sức mạnh để vượt qua! Đừng bao giờ quên điều này.You have the strength to pull through! Don’t ever forget this.
Đang đánh giá: Tóm tắt sách Dám tin cậyIn Review: Daring to Trust Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Hạnh phúc, tự tin và tích cực có thể là những khái niệm khó nắm bắt nhưng chúng thực sự đến từ bên trong bạn! Vì vậy, hãy chấp nhận con người thật của bản thân, bao gồm cả những thuộc tính tích cực và tiêu cực. Chấp nhận bản thân là một phần cơ bản của việc học cách sống như lẽ phải được sống, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho bạn và mọi người bạn yêu thương.Happiness, confidence and positivity might seem like elusive concepts but they really come from within you! So accept yourself for who you really are, positive and negative attributes included. Accepting yourself is a fundamental part of learning to live life as it should be lived, building healthy relationships and moving toward a future that’s better for you and everyone you love.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Để nó đi.Let it go.
Đừng đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực - chúng sẽ xâm chiếm cuộc sống của bạn nếu bạn làm vậy. Thay vào đó, hãy chấp nhận nỗi đau của bạn. Chấp nhận nỗi đau cho những gì nó là cho phép bạn cuối cùng vượt qua nó và trưởng thành như một con người.Don’t dwell on negative emotions – they’ll overtake your life if you do. Accept your pain instead. Accepting pain for what it is allows you to eventually overcome it and grow as a person.
Đề xuất đọc thêm: The Trust Edge của David HorsagerSuggested further reading: The Trust Edge by David Horsager
Trust Edge giải thích tại sao niềm tin không chỉ cần thiết cho một cuộc sống cá nhân hạnh phúc, mà còn là yếu tố cơ bản trong các doanh nghiệp thành công và các mối quan hệ kinh doanh. Nó phác thảo và thảo luận về tám cái gọi là trụ cột của lòng tin và lập luận rằng những nguyên tắc này phải là cơ sở cho các hành động hàng ngày của bạn, để bạn đạt được điều mà tác giả gọi là “lợi thế tin cậy”. Cuốn sách cũng thảo luận về cách xây dựng lại lòng tin một khi nó bị tổn hại.The Trust Edge explains why trust is not only essential for a happy personal life, but the fundamental factor in successful businesses and business relationships. It outlines and discusses eight so-called pillars of trust and argues that these principles should be at the basis of your daily actions, in order for you to gain what the author terms the “trust edge.” The book also discusses how to rebuild trust once it’s been damaged.
daring_trust_opening_ourselves_real_love_intimacy.txt · Last modified: 2021/06/26 16:55 by bacuro