User Tools

Site Tools


badass_at_making_money_master_mindset_wealth

You Are a Badass at Making Money: Master the Mindset of Wealth

Lượt xem: 6

Bản tóm tắt cuốn sách You Are a Badass at Making Money: Master the Mindset of Wealth (Bạn là một người kém may mắn trong việc kiếm tiền: Hãy nắm vững tư duy về sự giàu có) của tác giả Jen Sincero dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịchBản tiếng Anh
Bạn là một người kém may mắn trong việc kiếm tiền: Hãy nắm vững tư duy về sự giàu cóYou Are a Badass at Making Money: Master the Mindset of Wealth
Jen SinceroJen Sincero
Đôi khi bạn ước mình có nhiều tiền hơn? Tất nhiên là bạn có! Ai không? Mặc dù vậy, hầu hết chúng ta đều nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực về tiền bạc và những người tạo ra nó. Tất cả những tiêu cực này đang khiến bạn không nhận ra tiềm năng kinh tế của mình. Thật đáng tiếc vì như bạn sẽ thấy trong phần tóm tắt cuốn sách này, bạn có sức mạnh để thay đổi hoàn cảnh của mình.Do you sometimes wish you had more money? Of course you do! Who doesn’t? Even so, most of us harbor negative emotions about money and the people who make it. All this negativity is keeping you from realizing your economic potential. That’s a shame because, as you’ll see in this book summary, you have the power to change your situation.
Tất cả những gì bạn cần làm là tập trung vào tư duy phù hợp và vượt qua những quan niệm đang kìm hãm bạn. Hãy bắt tay vào việc biến bạn thành một kẻ xấu trong việc kiếm tiền!All you need to do is get into the right mind-set and overcome the notions that are holding you back. Let’s get to work on making you a badass at making money!
Trong bản tóm tắt này của Bạn là một kẻ tồi tệ khi kiếm tiền của Jen Sincero, bạn sẽ họcIn this summary of You Are a Badass at Making Money by Jen Sincero, you’ll learn
rằng ham muốn tiền không làm cho bạn tham lam;that wanting money doesn’t make you greedy;
tại sao bạn phải thoát ra khỏi vùng an toàn của mình nếu bạn muốn trở nên giàu có; vàwhy you have to get out of your comfort zone if you want to become rich; and
tại sao Jim Carrey lại tự viết séc trị giá 10 triệu đô la.why Jim Carrey wrote himself a $10 million check.
Bạn là một kẻ tồi tệ trong việc kiếm tiền Ý tưởng chính # 1: Nhiều người trong chúng ta có mối quan hệ mâu thuẫn với tiền bạc khiến chúng ta không thể phát huy hết tiềm năng của mình.You Are a Badass at Making Money Key Idea #1: Many of us have a conflicted relationship with money that keeps us from reaching our potential.
Tiền là một chủ đề phức tạp. Một số người yêu thích và ám ảnh về nó trong khi những người khác lại coi thường những thứ đó. Và trong khi có những người ham tiền, thì cũng có những người cảm thấy xấu hổ vì có quá nhiều tiền.Money is a complicated subject. Some people love and obsess over it while others have come to despise the stuff. And while there are those who desire money, there are also those who feel ashamed over having so much of it.
Nền văn hóa của chúng ta có nhiều niềm tin tiêu cực về tiền bạc, giống như đó là lý do khiến con người biến thành những con quái vật tham lam và ích kỷ. Nhưng đây là một huyền thoại.Our culture has many negative beliefs about money, like it being the reason people turn into greedy and selfish monsters. But this is a myth.
Kiếm tiền là thứ cho phép mọi người thoát khỏi những ràng buộc về tài chính và sử dụng thời gian và năng lượng của họ cho những điều họ quan tâm. Đây là cách các nhà hoạt động và từ thiện có thể bắt đầu tổ chức từ thiện và truyền bá thông tin về các vấn đề quan trọng.Making money is what allows people to break free from financial constraints and use their time and energy for the things they care about. This is how philanthropists and activists are able to start charities and spread the word about important issues.
Thông thường, thái độ của chúng ta đối với sự giàu có sẽ dao động giữa điều tốt và điều xấu.Often, our attitude to wealth will fluctuate between good and bad.
Nếu bạn đến thăm một người bạn có một chiếc TV màn hình rộng ấn tượng, bạn có thể cảm thấy muốn mua một chiếc TV tương tự. Nhưng sau đó, bạn có thể thấy một người mà bạn không thích khoe khoang về việc sở hữu cùng một chiếc TV. Ngay lập tức, bạn cảm thấy ghê tởm bản thân vì đã từng muốn một món đồ xa xỉ vô nghĩa như vậy.If you visit a friend who has an impressive widescreen TV, you might feel the desire to buy a similar TV. But then you might see a person you don’t like bragging about owning the exact same TV. In an instant, you feel disgusted with yourself for ever wanting such a pointless luxury item.
Một niềm tin sai lầm khác về tiền bạc là nếu một người trở nên giàu có, điều đó có nghĩa là một người khác vẫn nghèo.Another misguided belief about money is that if one person gets rich, it means someone else stays poor.
Ý tưởng này bắt nguồn từ những gì được gọi là thiếu tư duy, khiến chúng ta tin rằng không có đủ đô la hoặc nguồn lực để xoay sở.This idea stems from what’s known as a lack mind-set, which leads us to believe that there just aren’t enough dollars or resources to go around.
Nhưng hãy nghĩ theo cách này: Nếu bạn ăn một chiếc bánh mì sandwich, bạn có nghĩ rằng ai đó ở nước khác đang lấy đi chiếc bánh mì của họ không?But think of it this way: If you eat a sandwich, do you think someone in another country is having their sandwich taken away?
Không, kịch bản thực tế là bạn ăn trưa để có năng lượng làm việc và tạo cơ hội cho người khác làm công việc của họ, từ đó giúp họ có thể mua bánh mì sandwich của riêng mình.No, the real scenario is that you eat your lunch to have the energy to work and create opportunities for others to do their job, thereby making it possible for them to afford their own sandwiches.
Từ khi có ý kiến ​​tiêu cực về tiền bạc, Sincero đã từng lãng phí tuổi trẻ của mình với những công việc lương thấp như phục vụ ăn uống, trông trẻ và đan lát. Nhưng bây giờ cô ấy ở đây để giúp bạn tránh lãng phí thêm một phút nào nữa và bắt đầu một mối quan hệ lành mạnh và sinh lợi với tiền bạc.Sincero used to be plagued with negative ideas about money, and as a result, she wasted much of her youth with low-paying jobs such as catering, babysitting and knitting. But now she’s here to help you avoid wasting another minute and begin a healthy and lucrative relationship with money.
Bạn là một kẻ tồi tệ trong việc kiếm tiền Ý tưởng chính # 2: Tiền vốn không phải là xấu xa; nó chỉ đơn giản là một cách hiệu quả để tiến hành kinh doanh.You Are a Badass at Making Money Key Idea #2: Money isn’t inherently evil; it’s simply an effective way of conducting business.
Tự nó, tiền không phải là tốt hay xấu - nó là một bảng trống. Tùy thuộc vào chúng ta để quyết định tiền sẽ được sử dụng như thế nào - cho việc tốt hay xấu.On its own, money isn’t good or bad – it’s a blank slate. It’s up to us to decide how money will be put to use – for good or evil.
Chắc chắn, không có bất kỳ ý định xấu xa nào khi khái niệm tiền tệ được phát minh từ thời cổ đại. Mọi người chỉ muốn một cách kinh doanh tốt hơn là đổi chác, điều đã trở thành nỗi đau của hoàng gia.Certainly, there weren’t any evil intentions when the concept of money was invented back in ancient times. People just wanted a better way of doing business than bartering, which had become a royal pain in the ass.
Ngày trước, nếu bạn muốn có một chiếc áo khoác lông thú đẹp, bạn có thể phải xây một bức tường đá. Hoặc một nhà quý tộc có thể được yêu cầu đánh đổi con gái của mình để đổi lấy một lâu đài bên bờ biển.Back in the day, if you wanted a nice fur coat, you might have to build a stone wall. Or a nobleman could be asked to trade his daughters in exchange for a seaside castle.
Các cuộc đàm phán như thế này có thể mất rất nhiều thời gian và bao gồm nhiều lời la mắng; trong khi với tiền tệ, nếu bạn muốn có một con lạc đà, tất cả những gì bạn phải làm là mở ví tiền lẻ và trả tiền cho nó.Negotiations like these could take a lot of time and involve a lot of yelling; whereas with currency, if you wanted a camel, all you had to do was open up your change purse and pay for it.
Vì vậy, thay vì xấu xa, chính xác hơn là nhìn nhận tiền bạc là một cách hiệu quả để hoàn thành công việc.So rather than being evil, it’s more accurate to recognize money as an efficient way to get things done.
Hãy nghĩ theo cách này: Có phải tất cả những chiếc ô tô đều xấu xa vì một số người tràn ra đường và hét lên những lời tục tĩu khi họ ngồi sau tay lái? Có phải tất cả các máy tính đều xấu xa bởi vì một số người sử dụng chúng để phạm tội?Think of it this way: Are all cars evil because some people are filled with road rage and scream obscenities when they get behind the wheel? Are all computers inherently evil because some people use them to commit crimes?
Đúng là mọi người trên khắp thế giới đã làm những điều khủng khiếp chỉ vì tiền, nhưng nên đổ lỗi cho từng thủ phạm của những hành vi này chứ không phải vì tiền mặt.It’s true that people around the world have done horrible things for money, but the blame should be placed with the individual perpetrators of these acts and not with the cash.
Đây là một bài tập giúp bạn loại bỏ tiền bạc khỏi những đặc điểm xấu xa, tham lam.Here’s an exercise to help you disassociate money from evil, greedy characteristics.
Vì những phẩm chất tiêu cực này thường dành riêng cho mọi người, hãy thử viết hai bức thư “Dear Money”, như thể bạn đang nói với một người - một bức giải thích cảm xúc tiêu cực của bạn và một bức giải thích ít nhất một vài cảm xúc tích cực.Since these negative qualities are usually reserved for people, try writing two “Dear Money” letters, as if you were addressing a person – one that explains your negative feelings and one that explains at least a few positive feelings.
Khi bạn đã hoàn thành, hãy đọc to các chữ cái. Tại thời điểm này, bạn sẽ nhận ra rằng cảm giác tiêu cực của bạn không phù hợp với logic, trong khi những điều tích cực đều có ý nghĩa.Once you’ve finished, read the letters out loud. At this point, you’ll realize that your negative feelings don’t hold up to logic, while the positive things all make sense.
Để tiếp tục nuôi dưỡng thái độ tích cực đối với tiền bạc, hãy bày tỏ lòng biết ơn của bạn khi bạn được trả tiền và coi những dịp này như những điều may mắn.To continue nurturing a positive attitude toward money, express your gratitude when you get paid and treat these occasions as the blessings they are.
Chúng tôi đã đọc hàng chục cuốn sách tuyệt vời khác như Bạn là một kẻ tồi tệ khi kiếm tiền, và tóm tắt ý tưởng của họ trong bài viết này có tên Mục đích sốngWe read dozens of other great books like You Are a Badass at Making Money, and summarised their ideas in this article called Life purpose
Kiểm tra nó ra ở đây!Check it out here!
Bạn là một người kém cỏi trong việc kiếm tiền Ý tưởng chính # 3: Bạn có thể cải thiện tình hình của mình bằng cách đưa ra sự tích cực để khuyến khích các giải pháp xuất hiện.You Are a Badass at Making Money Key Idea #3: You can improve your situation by putting out positivity to encourage solutions to emerge.
Mặc dù chúng ta được dạy phải chấp nhận những điều chúng ta nhìn thấy và nghe thấy là thực tế, nhưng sự thật thì phức tạp hơn nhiều.Even though we’re taught to accept the things we see and hear as reality, the truth is far more complex.
Vì năm giác quan của chúng ta đang được xử lý bởi bộ não của chúng ta, chúng ta đang tạo ra một ảo ảnh - vũ trụ duy nhất của riêng chúng ta mà chúng ta luôn sống trong đó. Vì vậy, điều thực sự quan trọng là bộ não của chúng ta đang xử lý mọi thứ theo hướng tích cực và tạo ra một vũ trụ thịnh vượng.Since our five senses are being processed by our brain, we’re creating an illusion – our own unique universe in which we constantly live. So it’s really important that our brains are processing things in a positive way and creating a prosperous universe.
Tại bất kỳ thời điểm nào, chúng ta có thể hiểu mọi thứ là tốt hoặc xấu, và thật dễ dàng để chỉ nhìn nhận mọi thứ một cách tiêu cực và bị mắc kẹt trong một thế giới quan ảm đạm.At any given moment, we can interpret things as being either good or bad, and it’s easy to only view things negatively and get stuck in a bleak worldview.
Vì vậy, bạn có thể tự nghĩ: “Mình sẽ không bao giờ có đủ khả năng chi trả cho một kỳ nghỉ, vậy tại sao lại phải cố gắng tiết kiệm tiền. Vặn đi, hãy cứ lãng phí đồ ăn vặt đi, ít nhất điều đó sẽ khiến tôi vui vẻ một chút. ”So you might think to yourself, “I’ll never be able to afford a vacation, so why even bother trying to save up money. Screw it, let’s just waste it on junk food, at least that’ll make me happy for a little while.”
Kiểu suy nghĩ này có thể tồn tại suốt đời. Ngoài ra, bạn có thể bắt đầu đưa những suy nghĩ tích cực vào vũ trụ của mình và trải nghiệm cơ hội cũng như vận may.This kind of thinking can last a lifetime. Alternatively, you can start putting positive thoughts into your universe and experience opportunity and good fortune.
Những người đạt được những điều lớn lao, chẳng hạn như leo núi trên xe lăn hoặc thoát nghèo, đừng làm như vậy bằng cách suy nghĩ tiêu cực. Họ thay đổi tình huống của mình bằng cách đưa ra sự tích cực và nắm bắt cơ hội khi chúng xảy ra.People who accomplish great things, like ascending a mountain in a wheelchair or escaping poverty, don’t do so by thinking negative thoughts. They change their situation by putting out positivity and grabbing opportunities when they happen.
Loại thái độ này có thể thay đổi tình hình tài chính của bạn, giống như đối với tác giả.This kind of attitude could change your financial situation, just as it did for the author.
Kể từ khi thấy mình rất cần tiền, cô ấy đã nghĩ về những người mà cô ấy có thể tiếp cận. Một người nghĩ đến là một khách hàng đã từng tham gia một lớp huấn luyện mà cô ấy cung cấp.Sincero once found herself in desperate need of money, so she thought about people she might reach out to. One person who came to mind was a client who’d once taken a coaching class she offered.
Hơn một năm trước đó, anh ấy đã đăng ký một đề nghị cơ bản với mức 25 đô la mỗi giờ. Bây giờ, cô nghĩ, có lẽ anh ta sẽ quan tâm đến việc nâng cấp lên gói cao cấp với giá 300 đô la một giờ.Over a year earlier he’d signed up for a basic offer at $25 per hour. Now, she thought, maybe he’d be interested in upgrading to the premium package at $300 per hour.
Nhưng khi cô ấy mở email của mình, đã có một tin nhắn trong hộp thư đến của cô ấy từ chính khách hàng mà cô ấy đang nghĩ đến, hỏi cô ấy đang tính phí bao nhiêu trong những ngày này!But when she opened up her email, there was already a message in her inbox from the very client she was thinking of, asking her how much she was charging these days!
Nó hoạt động hiệu quả bởi vì sự tích cực mà cô ấy đang đưa ra cho phép vũ trụ đáp lại bằng giải pháp hoàn hảo.It worked out because the positivity she was putting out allowed the universe to respond with the perfect solution.
Bạn là người kém cỏi trong việc kiếm tiền Ý tưởng chính # 4: Tiền có thể mang lại năng lượng tích cực hoặc tiêu cực cho cuộc sống của bạn, vì vậy hãy học cách kiểm soát nó.You Are a Badass at Making Money Key Idea #4: Money can bring either positive or negative energy into your life, so learn to control it.
Khi bạn trao đổi tiền với ai đó, nó không chỉ là một giao dịch vật chất; bạn cũng đang đưa năng lượng tốt hoặc xấu vào vũ trụ.When you exchange money with someone, it’s not just a physical transaction; you’re also putting either good or bad energy into the universe.
Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải thực hiện các loại giao dịch phù hợp để mang lại vận may cho bạn.That’s why it’s important to make the right kinds of transactions to bring good fortune back your way.
Ví dụ: nếu bạn kiếm được 50 đô la từ việc nhặt lá trên bãi cỏ của hàng xóm, điều này sẽ tạo ra năng lượng khác với việc lấy trộm 50 đô la từ túi của ai đó trên một chuyến tàu điện ngầm đông đúc. Đương nhiên, cung cấp một dịch vụ hữu ích là tích cực, trong khi ăn cắp là tiêu cực.For example, if you made $50 raking up leaves on your neighbor’s lawn, this puts out different energy than stealing $50 out of someone’s pocket on a crowded subway train. Naturally, offering a helpful service is positive, while stealing is negative.
Nếu bạn là người sử dụng lao động, bạn cũng đang nỗ lực hết mình khi trả lương cho công nhân của mình. Vì vậy, nếu bạn bóc lột người khác và trả thấp cho họ, bạn đang tỏa ra năng lượng xấu và tạo ra một mối quan hệ tiêu cực. Nhưng nếu bạn trung thực và trả công cho nhân viên của mình đúng mức, thì mối quan hệ và năng lượng sẽ rất tích cực.If you’re an employer, you’re also putting out energy when you pay your workers. So, if you’re ripping people off and underpaying them, you’re giving out bad energy and creating a negative relationship. But if you’re being honest and paying your employees the right amount, the relationship and energy will be positive.
Bạn nên luôn nhận thức được loại năng lượng được tạo ra trong những tình huống tiền bạc này và cố gắng giữ cho mọi giao dịch của bạn luôn tích cực. Bạn cũng nên nghĩ về cách bạn có thể truyền nguồn năng lượng này để nó có thể tiếp tục tạo ra nhiều điều tốt đẹp hơn trên thế giới.You should always be aware of the kind of energy being created in these money situations and strive to keep all your dealings positive. You should also think of how you can channel this energy so it can continue to generate more good in the world.
Để điều này xảy ra, bạn không nên tập trung sức lực của mình vào một việc duy nhất, mà hãy cởi mở với mọi khả năng tốt.For this to happen, you shouldn’t focus your energy on one single thing, but rather be open to all good possibilities.
Bằng cách chỉ tập trung vào một người hoặc khả năng, bạn đang tự làm mờ mắt mình trước vô số cơ hội đang chờ đợi và có thể mang lại nhiều tiền tích cực hơn.By focusing on just one person or possibility, you’re blinding yourself to the infinite number of other opportunities that await and can provide more positive money.
Nó giống như việc tìm kiếm người đàn ông trong mộng của bạn. Nếu bạn đang tập trung mọi sự chú ý vào một chàng trai, thì hạnh phúc của bạn do đó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy, cho dù anh ấy có quyết định đáp lại tình cảm của bạn hay không. Vì vậy, thay vào đó, hãy tập trung vào việc nhận ra những phẩm chất của người mà bạn đang tìm kiếm, và bạn sẽ sớm nhận thấy có hơn một chàng trai ngoài kia có thể mang lại cho bạn tình yêu tích cực mà bạn đang tìm kiếm.It’s a lot like finding the man of your dreams. If you’re focusing all your attention on one guy, your happiness is therefore completely under his control, whether or not he decides to return your feelings. So instead, focus on recognizing the qualities of the person you’re looking for, and you’ll soon find there’s more than one guy out there who can bring you the positive love you’re looking for.
Bạn là người kém cỏi trong việc kiếm tiền Ý tưởng chính # 5: Có nhiều cách để thoát khỏi nỗi sợ hãi và lo lắng về việc kiếm tiền.You Are a Badass at Making Money Key Idea #5: There are ways to break free from your fears and worries about making money.
Nếu bạn cảm thấy niềm tin chống lại tiền bạc của mình vẫn còn quá sâu để có thể lung lay, đây là một số cách khác mà bạn có thể thoát ra.If you’re feeling like your anti-money beliefs are still too deep-seated to shake, here are some more ways you can break free.
Một trong những cách tốt nhất để bắt đầu suy nghĩ khác biệt là đi sâu vào và thực hiện một bước đi táo bạo để biến ước mơ của bạn thành hiện thực.One of the best ways to start thinking differently is to dive right in and take a bold move toward making your dreams come true.
Giấc mơ của Sincero là trở thành một huấn luyện viên thành công trong cuộc sống. Để giúp cô ấy thực hiện sự chuyển đổi đó, cô ấy đã có lựa chọn trả 15.000 đô la cho một lớp học nhóm hoặc 85.000 đô la để được giảng dạy bởi một huấn luyện viên có kinh nghiệm trong các buổi học trực tiếp.Sincero’s dream was to be a successful life coach. To help her make that transition she had a choice of paying $15,000 for a group class or $85,000 to be taught by an experienced coach in one-on-one sessions.
Cô biết rằng các buổi học một đối một sẽ bổ ích hơn rất nhiều, mặc dù chi phí bỏ ra nhiều hơn số tiền cô kiếm được trong một năm. Nhưng cô ấy đã cam kết tìm cách kiếm tiền. Đó là một bước tiến lớn, nhưng nó buộc cô phải ngừng suy nghĩ “không có cách nào” và bắt đầu nghĩ “phải có cách”.She knew that one-on-one sessions would be far more rewarding, even though the cost was more than she made in a year. But she committed herself to finding a way to come up with the money. It was a big step, but it forced her to stop thinking “no way” and start thinking “there must be a way.”
Một khi bạn bước vào một ẩn số lớn, chắc chắn sẽ có những nghi ngờ và lo lắng kéo dài. Nhưng thay vì phớt lờ chúng hoặc để nỗi sợ hãi xâm chiếm, hãy viết chúng ra như một cách để thừa nhận sức mạnh của chúng và bước tiếp.Once you leap into the great unknown, there are bound to be lingering doubts and worries. But instead of ignoring them or letting fear take over, write them down as a way to acknowledge their power and move on.
Ngay cả khi Sincero đang đứng xếp hàng, sẵn sàng đăng ký tham gia các buổi học của huấn luyện viên, cô ấy vẫn bị bắn phá vì lo sợ rằng mình đã lựa chọn sai. Những lung lay này thường không hợp lý.Even when Sincero was standing in line, ready to sign up for the coaching lessons, she was bombarded with fears that she was making the wrong choice. These wobbles are usually irrational.
Cô lo lắng rằng nếu cô thành công, cha cô sẽ cảm thấy vô dụng vì ông không còn phải giúp đỡ cô về mặt tài chính. Bạn có thể có những suy nghĩ tương tự hoặc tin rằng đã quá muộn để thay đổi, nhưng tất cả đều vô lý!She worried that if she succeeded, her father would feel useless because he no longer had to help her out financially. You might have similar thoughts or believe it’s too late to change, but it’s all nonsense!
Mọi lo lắng trong tiềm thức đều có thể được thay đổi để tạo ra một câu chuyện mới cho câu chuyện thành công của bạn.Any subconscious worries can be altered to create a new narrative for your success story.
Sincero tưởng tượng ra một hình ảnh mới về bố cô ấy tự hào về thành công của cô ấy và nhận ra rằng trên thực tế, ông ấy sẽ rất vui vì cuối cùng cô ấy đã có thể tự nuôi sống bản thân.Sincero imagined a new image of her dad being proud of her success and realized that in reality, he’d be happy that she was finally able to support herself.
Bạn không nhất thiết phải trả tiền cho một nhà trị liệu để thay đổi câu chuyện trong đầu bạn. Trên thực tế, tốt nhất là khi bạn có thể chứng minh với bản thân rằng bạn có khả năng suy nghĩ tích cực và kiểm soát vận mệnh của chính mình.You don’t necessarily have to pay for a therapist to change the narrative in your head. In fact, it’s best when you can prove to yourself that you have the power to think positively and control your own destiny.
Bạn là một người kém cỏi trong việc kiếm tiền Ý tưởng chính # 6: Tạo các mục tiêu tài chính cụ thể để giúp tăng cơ hội thành công về tiền bạc của bạn.You Are a Badass at Making Money Key Idea #6: Create specific financial goals to help increase your chances of monetary success.
Nói chung, mọi người không trở nên giàu có trừ khi họ muốn. Vì vậy, một cách tự nhiên, điều quan trọng là phải đánh vào ham muốn tiền bạc của bạn nếu bạn muốn bắt đầu kinh doanh ngân hàng của Benjamins.Generally speaking, people don’t become rich unless they want to. So naturally, it’s important to tap into your desire for money if you want to start banking the Benjamins.
Chìa khóa để mở ra mong muốn đó là tìm hiểu cụ thể về lý do tại sao bạn muốn có tiền và bạn cần bao nhiêu tiền. Sau đó, bạn có thể đặt mục tiêu vững chắc cho mình.The key to unlocking that desire is to get specific about why you want money and how much of it you need. Then you can set solid goals for yourself.
Một ví dụ nổi tiếng về việc điều này có thể hoạt động tốt như thế nào đến từ nam diễn viên Jim Carrey, người đã viết séc trị giá 10 triệu đô la cho chính mình khi anh ta thất bại và tuyệt vọng trong việc tìm việc làm. Carrey hẹn hò với tấm séc ba năm trong tương lai, và chắc chắn, hành động này đã khơi dậy động lực và sự nghiệp của anh ấy.A famous example of how well this can work comes from the actor Jim Carrey, who wrote a $10 million check to himself when he was broke and desperate for a job. Carrey dated the check three years in the future, and sure enough, this act sparked his motivation and his career.
Vào thời điểm ngày ghi trên séc đến, anh ấy đã có được vai diễn lớn nhất của mình trong bộ phim Dumb and Dumber, bộ phim giúp anh ấy kiếm được đủ tiền để trả séc đó.By the time the date on the check arrived, he’d landed his biggest role yet in the movie Dumb and Dumber, which earned him enough money to cash that check.
Mục tiêu như thế này hiệu quả vì nó cụ thể. Khi bạn xác định chính xác về mục tiêu và nó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn, điều đó sẽ làm tăng khả năng mục tiêu trở thành hiện thực.A goal like this is effective because it’s specific. When you’re precise about the goal and how meaningful it is to you, it increases the likelihood of the goal becoming a reality.
Hãy coi nó như một trật tự với vũ trụ. Bây giờ, bạn sẽ không đặt hàng tại một cửa hàng bánh mì sandwich bằng cách nói: “Làm ơn cho tôi một chiếc bánh mì”. Bạn phải cho họ biết loại bánh mì nào, bạn muốn mayo hay mù tạt, v.v. Bằng cách này, bạn sẽ có được những gì bạn muốn - và điều tương tự cũng xảy ra với những gì bạn muốn trong cuộc sống.Think of it as placing an order with the universe. Now, you wouldn’t place an order at a sandwich shop by saying, “One sandwich, please.” You have to tell them what kind of bread, whether you want mayo or mustard, and so on. This way, you’ll get what you want – and the same goes for getting what you want out of life.
Việc trở nên cụ thể cũng tạo ra một động lực lớn cho sự quyết tâm của bạn. Một chiếc bánh sandwich rất tuyệt, nhưng một chiếc bánh sandwich với tất cả các nguyên liệu yêu thích của bạn với tỷ lệ thích hợp mới là thứ khiến bạn phải chảy nước miếng.Being specific also provides a great boost for your determination. A sandwich is great, but a sandwich with all your favorite ingredients in just the right proportions is what gets your mouth watering.
Nhưng cụ thể không có nghĩa là giới hạn bản thân. Hãy nhớ luôn cởi mở với những điều bất ngờ mà vũ trụ mang lại. Khái niệm này được gọi là đầu hàng trước trí thông minh phổ quát.But being specific doesn’t mean limiting yourself. Remember to stay open to the surprises the universe has to offer. This concept is known as surrendering to universal intelligence.
Giả sử bạn là một nhà văn và bạn đã đặt mục tiêu trong tháng là tìm được mười ấn phẩm mới mà bạn chưa từng gửi mẫu trước đó. Điều này thật tuyệt vời, miễn là nó không làm bạn mù quáng trước những gì mà các liên hệ cũ của bạn có thể phải cung cấp.Let’s say you’re a writer and you’ve set a goal for the month to find ten new publications that you’ve never sent samples to before. This is great, as long as it doesn’t blind you to what your old contacts may have to offer.
Thế giới đầy rẫy những cơ hội và một kẻ xấu thực sự không để chúng trôi qua.The world is full of opportunities and a true badass doesn’t let them slip by.
Đánh giá: Bạn là một kẻ tồi tệ trong việc kiếm tiền Tóm tắt sáchIn Review: You Are a Badass at Making Money Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Nhiều người có mối quan hệ tiêu cực với tiền bạc khiến họ không có khả năng kiếm tiền đầy đủ. Bằng cách áp dụng cái nhìn tích cực về cuộc sống và mở lòng với vũ trụ, bạn sẽ thấy rằng những điều tốt đẹp có thể xảy ra và sự giàu có có thể là một phần của cuộc sống hài hòa, hạnh phúc. Vũ trụ muốn cung cấp tiền cho bạn, vì vậy hãy kiểm soát và trở thành kẻ xấu trong việc tạo ngân hàng!Many people have negative associations with money that keep them from their full earning potential. By adopting a positive outlook on life and opening yourself up to the universe, you’ll find that good things can happen, and wealth can be part of a harmonious, happy life. The universe wants to provide you with money, so take control and become a badass at making bank!
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Tạo một môi trường tích cực cho bản thân.Create a positive environment for yourself.
Nếu bạn quyết định thay đổi thực tế tài chính của mình, hãy đảm bảo rằng bạn tránh được tất cả những người phản đối và nghi ngờ và xung quanh bạn là những người tin tưởng vào tiềm năng thực hiện ước mơ của bạn. Bạn cũng nên dành thời gian đến các địa điểm và thực hiện các hoạt động hình thành nên cuộc sống lý tưởng của mình. Nếu có một chiếc xe bạn hy vọng sẽ mua trong tương lai, hãy lái thử. Nếu có một khu phố bạn muốn chuyển đến, hãy dành thời gian đến quán cà phê và công viên của họ. Ở trong những môi trường này là một cách tuyệt vời để giúp bạn giữ được cảm hứng và động lực.If you decide to transform your financial reality, make sure you avoid all the naysayers and doubters and surround yourself with people who believe in your potential to realize your dreams. You should also spend time in places and doing activities that form your ideal life. If there’s a car you hope to buy in the future, take it for a test drive. If there’s a neighborhood you want to move to, spend time in its cafe’s and parks. Being in these environments is a great way to help keep you inspired and motivated.
badass_at_making_money_master_mindset_wealth.txt · Last modified: 2021/06/06 14:37 by bacuro