User Tools

Site Tools


accidental_genius_using_writing_generate_best_ideas_insight_content

Accidental Genius: Using Writing to Generate Your Best Ideas, Insight, and Content Tiếng Việt

Lượt xem: 7

Bản tóm tắt cuốn sách Accidental Genius: Using Writing to Generate Your Best Ideas, Insight, and Content (Thiên tài tình cờ: Sử dụng chữ viết để tạo ra ý tưởng, cái nhìn sâu sắc và nội dung tốt nhất của bạn) của tác giả Mark Levy dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bản dịch Tiếng Việt Bản tiếng Anh
Thiên tài tình cờ: Sử dụng chữ viết để tạo ra ý tưởng, cái nhìn sâu sắc và nội dung tốt nhất của bạnAccidental Genius: Using Writing to Generate Your Best Ideas, Insight, and Content
Mark LevyMark Levy
Accidental Genius (2010) phác thảo các kỹ thuật, ý tưởng và bài tập sử dụng chữ viết tự do. Đó là một phương pháp mà nhiều người sử dụng để sắp xếp suy nghĩ của họ, giải quyết vấn đề và tiếp cận những ý tưởng tuyệt vời bị chôn vùi trong tâm trí của họ. Các kỹ thuật và mẹo được nêu chi tiết ở đây có thể được sử dụng để đạt được sự tập trung tốt hơn, mang lại trật tự và giải phóng năng lực sáng tạo.Accidental Genius (2010) outlines techniques, ideas and exercises that utilize freewriting. It’s a method that many people use to organize their thoughts, solve problems and access the great ideas buried in their minds. The techniques and tips detailed here can be used to achieve better concentration, bring order to disorder and free up creative capacity.
Hãy tưởng tượng bạn đang đương đầu với nhiệm vụ phát triển một giải pháp sáng tạo, nảy ra một ý tưởng mới hoặc viết một câu chuyện ngắn sáng tạo - ngay lập tức! Bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ này như thế nào? Bạn có thể gặp khó khăn để bắt đầu.Imagine you’re confronted with the task of developing an innovative solution, coming up with a new idea, or writing a creative short story – immediately! How would you go about this task? You might struggle to make a start.
Trong cuộc sống gia đình và công việc, chúng tôi thường xuyên được yêu cầu giải quyết các vấn đề khó khăn, tìm ý tưởng và phát triển các giải pháp tốt. Đây là lúc kỹ thuật viết tự do phát huy tác dụng.In our working and family lives, we are constantly asked to tackle difficult problems, find ideas and develop good solutions. This is where the technique of freewriting comes into play.
Tóm tắt cuốn sách này sẽ giới thiệu cho bạn về viết tự do. Viết tự do cho phép bạn giải quyết các vấn đề, suy nghĩ thông qua các ý tưởng, giải phóng và sắp xếp tâm trí của bạn cũng như sáng tạo. Bạn sẽ học các quy tắc vàng của viết tự do và cách đưa ra những ý tưởng hay nhất trên giấy.This book summary will introduce you to freewriting. Freewriting allows you to tackle problems, to think through ideas, to free and organize your mind, and to get creative. You will learn the golden rules of freewriting and how to get your best ideas on paper.
Trong phần tóm tắt này về Thiên tài tình cờ của Mark Levy, bạn sẽ họcIn this summary of Accidental Genius by Mark Levy, you’ll learn
tại sao tốt hơn là chỉ nên dành 90 phần trăm nỗ lực của bạn, không phải 110 phần trăm;why it’s better to give only 90 percent of your effort, not 110 percent;
tại sao nói dối là (đôi khi) là một ý kiến ​​hay; vàwhy lying is (sometimes) a good idea; and
tại sao bạn có thể cân nhắc xuất bản một cuốn sách - sau khi bạn đã thành thạo các kỹ năng viết tự do của mình.why you might consider publishing a book – after you’ve mastered your freewriting skills.
Ý tưởng chính của thiên tài tình cờ # 1: Viết tự do là một phương pháp tuyệt vời để sắp xếp tâm trí và nắm bắt những ý tưởng hay nhất của bạn.Accidental Genius Key Idea #1: Freewriting is an excellent method for organizing your mind and capturing your best ideas.
Bạn chắc chắn có hàng tấn ý tưởng tuyệt vời xoay quanh đầu bạn; bạn không đơn độc nếu bạn đấu tranh để nói rõ chúng.You no doubt have tons of great ideas swirling around your head; you’re not alone if you struggle to articulate them.
Trí óc con người có khả năng tạo ra những suy nghĩ và giả thuyết tuyệt vời, nhưng đôi khi việc định hướng hoặc làm rõ chúng có thể rất khó.The human mind is capable of producing fantastic thoughts and hypotheses, but sometimes directing or clarifying them can be tricky.
Tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc eureka đến với chúng ta như những tia chớp - một số là vô nghĩa, một số khác có thể thay đổi thế giới. Bạn còn nhớ truyền thuyết về quả táo rơi trúng đầu Isaac Newton không? Vào lúc đó, anh ta đột nhiên hiểu được trọng lực hoạt động như thế nào.We all have eureka moments that come to us like lightning bolts – some are nonsensical, others can change the world. Remember the legend of the apple falling on Isaac Newton’s head? At that moment, he suddenly understood how gravity worked.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trí con người có thể gợi lên trí tưởng tượng nhảy vọt đáng kinh ngạc.There’s no doubt that the human mind can conjure up incredible leaps of imagination.
Tuy nhiên, đôi khi chúng ta gặp khó khăn trong việc sắp xếp và tinh chỉnh suy nghĩ của mình thành những dạng dễ hiểu.However, sometimes we struggle to organize and refine our thoughts into understandable forms.
Đó là bởi vì chúng ta có khuynh hướng lười biếng hoặc để những suy nghĩ của mình không rõ ràng và hấp dẫn. Chúng ta bắt đầu mơ mộng, mất tập trung và cứ như vậy những ý tưởng tốt nhất cũng mất đi.That’s because we're predisposed to laziness or leaving our ruminations indistinct and wooly. We start daydreaming, lose focus, and just like that the best ideas are lost.
Có một phương pháp để chống lại điều này: viết thư tự do. Viết tự do là một cách để sắp xếp tâm trí của chúng ta, đưa ra ý tưởng hoặc đưa ra quyết định bằng cách đưa suy nghĩ của chúng ta xuống giấy nhanh chóng.There’s a method for combating this: freewriting. Freewriting is a way to arrange our minds, come up with ideas, or make decisions by putting our thoughts down rapidly on paper.
Nó không chỉ là sự nguệch ngoạc không định hướng và không tập trung. Bạn phải áp dụng các quy tắc và kỹ thuật để gặt hái những phần thưởng lớn từ suy nghĩ ban đầu của mình.It’s more than just directionless and unfocused scribbling. You have to apply rules and techniques in order to reap huge rewards from your initial thinking.
Viết tự do là một phương pháp tôn vinh mọi thứ trong tâm trí bạn. Nó theo dõi và ghi lại vĩnh viễn ý kiến ​​của bạn khi chúng phát triển.Freewriting is a method that honors everything within your mind. It keeps track of it and permanently chronicles your opinions as they develop.
Nó đặc biệt hữu ích nếu bạn phải đưa ra các quyết định kinh doanh khó khăn. Nhưng nó cũng tuyệt vời trong những tình huống mà bạn phải suy nghĩ về cuộc sống cá nhân của mình hoặc phải đối mặt với những thách thức lớn như viết một cuốn sách hoặc một luận án.It’s especially useful if you have to make difficult business decisions. But it’s also excellent in situations where you have to think about your personal life or get to grips with big challenges like writing a book or a thesis.
Nhưng đừng để bị lừa bởi cái tên. Viết tự do không chỉ phù hợp với các tác giả, nhà tư vấn kinh doanh hoặc các chuyên gia nhiều lời - mà nó dành cho tất cả mọi người.But don’t be fooled by the name. Freewriting is relevant not just for authors, business consultants or wordy professionals – it’s for everyone.
Bây giờ chúng ta đã biết lý thuyết, việc viết tự do thực sự hoạt động như thế nào? Hãy bắt đầu bằng cách xem xét một số quy tắc cơ bản.Now that we know the theory, how does freewriting actually work? Let’s get started by looking at some basic rules.
Ý tưởng chính của thiên tài tình cờ # 2: Để bắt đầu viết tự do, hãy thư giãn, viết nhanh và giới hạn thời gian cho bản thân.Accidental Genius Key Idea #2: To start freewriting, relax, write quickly and give yourself a time limit.
Viết tự do, bất chấp cái tên, không chỉ là “viết tự do”. Có những quy tắc cần tuân theo, vì vậy đừng quá vội vàng vào bài tập. Điều quan trọng là phải nắm được ba điều cơ bản.Freewriting, despite the name, isn’t just “free writing.” There are rules to follow, so don’t rush headlong into the exercise. It’s important to grasp the three basics.
Đầu tiên, hãy làm dịu những kỳ vọng của bạn. Điều này sẽ giúp bạn thoát khỏi những khối khởi đầu một cách dễ dàng. Nó được gọi là một thái độ thử dễ dàng.First, temper your expectations. This will get you out of the starting blocks with ease. It’s called a try easy attitude.
Hãy xem một ví dụ trong thế giới thực. Thái độ đã được điển hình bởi nhà tư vấn kinh doanh và huấn luyện viên tinh thần Robert Kriegel. Anh ấy đã đưa các vận động viên lập kỷ lục đánh bại thế giới trong khi cạnh tranh cho một suất tham dự Thế vận hội. Làm sao? Anh ấy nói với họ rằng hãy thư giãn và chỉ đưa ra 90% thay vì 110%.Let's look at a real-world example. The attitude was typified by business consultant and mental coach Robert Kriegel. He managed to get athletes to set world-beating records while competing for a spot in the Olympics. How? He told them to relax and give only 90 percent instead of 110 percent.
Tư duy tương tự cũng áp dụng trong viết tự do. Đừng nhắm đến việc sản xuất văn xuôi hoàn mỹ. Chỉ cần nói ra một số lời nói và suy nghĩ tử tế. Hãy bắt đầu bằng cách tự nhủ “hãy thử dễ dàng” và chỉ viết nguệch ngoạc điều gì đó mà không gây áp lực cho bản thân.The same mind-set applies in freewriting too. Don’t aim to produce flawless prose. Just smash out some decent words and thoughts. Begin by telling yourself to “try easy” and just scribble something without pressuring yourself.
Thứ hai, viết nhanh và liên tục. Điều này sẽ khiến bạn không thể phán xét bản thân quá sớm. Hãy nhắm vào khối lượng và đừng lo lắng về nội dung thực tế trong lúc này.Secondly, write quickly and continuously. This will stop you judging yourself too soon. Aim for volume and don’t worry about the actual content for the time being.
Viết hoặc nhập nhanh nhất có thể. Nếu bạn va phải một bức tường, hãy cố gắng tiếp tục di chuyển. Lặp lại các từ hoặc cụm từ cuối cùng bạn đã viết để giữ đà phát triển, ngay cả khi nó không có ý nghĩa ngữ pháp! Tất cả là để đảm bảo bạn không bị mắc kẹt trong đường mòn. Hiện tại, chất lượng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Bạn luôn có thể quay lại để chỉnh sửa và sửa đổi tác phẩm của mình sau khi nó ở trên trang.Write or type as fast as you can. If you hit a wall, try to keep on moving. Repeat the last words or phrase you wrote to keep the momentum up, even if it makes no grammatical sense! It's all about ensuring you don't get stuck in a rut. Quality isn’t of the highest importance for now. You can always go back to tweak and amend your work once it's on the page.
Thứ ba, làm việc có thời hạn.Thirdly, work to a time limit.
Đặt giới hạn thời gian cho phiên của bạn có nghĩa là bạn sẽ duy trì sự tập trung vào việc viết tự do của mình. Bằng cách đó, bạn biết khi nào nó sẽ kết thúc.Setting a time limit for your session means you’ll maintain focus on your freewriting. That way you know when it’ll end.
Chuck Palahniuk, tác giả của Fight Club, làm việc như thế này. Anh ấy thích viết trong khi máy giặt của anh ấy đang trong chu trình giặt. Bằng cách này, anh ta có thể sắp xếp ngăn nắp bài viết và sự tập trung của mình theo máy.Chuck Palahniuk, the author of Fight Club, works like this. He likes to write while his washing machine is on a laundry cycle. This way he can compartmentalize his writing and concentration according to the machine.
Ba quy tắc xuống! Chúng ta hãy xem xét ba điều nữa trong phần tóm tắt cuốn sách tiếp theo.Three rules down! Let’s look at three more in the next book summary.
Ý tưởng chính của thiên tài tình cờ # 3: Để viết tự do thành công, hãy viết theo cách bạn nghĩ, đi theo suy nghĩ và chuyển hướng sự chú ý của bạn.Accidental Genius Key Idea #3: To freewrite successfully, write how you think, go with the thought and redirect your attention.
Bây giờ bạn đã có những điều cơ bản, hãy xem thêm ba quy tắc vàng để viết tự do.Now you’ve got the basics, let’s look at three more golden rules for freewriting.
Trước hết, hãy viết theo cách bạn nghĩ.First of all, write the way you think.
Điều này có nghĩa là viết cho chính bạn chứ không phải một khán giả tưởng tượng. Bạn không cần giải thích quá nhiều và chắc chắn bạn không nên lo lắng về ngữ pháp. Bạn sẽ thực sự cảm thấy những lợi ích nếu bạn không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc văn phong hoặc ngữ pháp nào. Tâm trí của bạn có thể tự do đi lang thang.This means writing for yourself and not an imaginary audience. You needn't over-explain, and you certainly shouldn’t worry about grammar. You’ll really feel the benefits if you’re not constrained by any style or grammar rules. Your mind can roam free.
Do đó, hãy khám phá bất cứ điều gì đến với bạn. Bạn có thể bỏ qua khi thấy phù hợp.Consequently, explore anything that comes to you. You can skip around as you see fit.
Điều này có ý nghĩa gì trong thực tế? Giả sử bạn đang mô tả một sản phẩm mà bạn đã nghe nói gần đây. Nếu bạn tạo ra một vài đoạn văn dễ hiểu cho người khác, thì bạn đã không tham gia vào khả năng sáng tạo của mình. Hãy thử lại và giải phóng bản thân!What does this mean in practice? Well, say you're describing a product you’ve recently heard about. If you produce a few paragraphs that are easy for others to understand, then you haven’t engaged your creative faculties. Try again and free yourself up!
Thứ hai, đi với suy nghĩ. Đừng cảm thấy bị ràng buộc bởi những ngã rẽ dường như sai lầm. Không cần phải quay lại và chỉnh sửa bản thân. Cư tiêp tục.Second, go with the thought. Don’t feel bound by apparently false turns. There’s no need to go back and correct yourself. Just keep going.
Có thể vấn đề bạn đang gặp phải rất phức tạp và có nhiều cách để giải quyết. Đừng để bị phân tâm. Đi theo một con đường và bám sát nó, vì vậy bạn sẽ không gặp khó khăn nếu tâm trí của bạn bắt đầu quay lại để suy nghĩ về những con đường khác nhau.Maybe the problem you’re facing is complex, and there are many ways to solve it. Don’t get distracted. Follow one path and stick to it, so you won’t get stuck if your mind starts flicking back to think about different paths.
Hãy xem xét sự tương tự này: Hãy tưởng tượng bạn và một đồng nghiệp phát hiện ra rằng một máy tính tại nơi làm việc bị lỗi. Bạn muốn truy tìm người làm hỏng máy nhưng đồng nghiệp của bạn lại muốn khắc phục sự cố kỹ thuật ngay lập tức.Consider this analogy: Imagine you and a colleague find out that a computer at work is faulty. You want to search for the person who damaged the machine, but your colleague wants to fix the technical problem immediately.
Cả hai đều là các tuyến đường hợp pháp, nhưng trong viết thư tự do, bạn không thể làm cả hai. Vì vậy, hãy chọn một con đường và bám sát nó.They’re both legitimate routes, but in freewriting, you can’t do both. So choose one path and stick to it.
Cuối cùng, chuyển hướng sự chú ý của bạn. Bạn biết cảm giác đó khi tâm trí bạn bế tắc và bạn không biết phải làm gì? Bạn có thể sử dụng công cụ thay đổi tiêu điểm để chuyển hướng sự chú ý của mình.Finally, redirect your attention. You know that feeling when your mind is stuck, and you're unsure what to do? You can use focus changers to redirect your attention.
Thay đổi tiêu điểm là những câu hỏi bạn nên có trong tay. Họ giúp bạn quyết định xem bạn có nên tiếp tục theo một con đường viết thư tự do cụ thể hay thay đổi hướng đi.Focus changers are questions you should have on hand. They help you decide if you should continue along a particular freewriting path or change direction.
Giữ chúng đơn giản. Những câu hỏi như “tại sao?”, “Tôi đang làm gì sai?” và “làm cách nào để cải thiện điều này?” sẽ làm.Keep them simple. Questions like “why?”, “what am I doing wrong?” and “how do I improve this?” will do.
Ý tưởng chính của thiên tài tình cờ # 4: Viết tốt hơn là chỉ suy nghĩ và viết lời nhắc sẽ giúp bạn ấm lòng hơn.Accidental Genius Key Idea #4: Writing is better than just thinking, and writing prompts will warm you up.
Vậy, mục đích của việc viết tự do là gì? Nó đang cố gắng đạt được điều gì? Vâng, đối với những người mới bắt đầu, có một số lợi thế rõ ràng so với việc chỉ nghiền ngẫm mọi thứ.So, just what is the purpose of freewriting? What is it trying to achieve? Well, for starters, there are some obvious advantages over just mulling things over.
Khi chúng ta suy nghĩ, tâm trí của chúng ta có xu hướng đi lang thang. Chúng tôi bị lạc trong suy nghĩ. Điều này có nghĩa là có rất nhiều khả năng những ý tưởng tuyệt vời sẽ bị mất trong trận cận chiến và bị lãng quên. Tuy nhiên, nếu bạn viết mọi thứ ra giấy, bạn sẽ luôn có một bản ghi lại những gì bạn đã nghĩ và có thể truy tìm lại logic của bạn.When we think, our minds tend to wander. We get lost in thought. This means there’s a decent chance that great ideas will get lost in the melee and forgotten. However, if you write things down you’ll always have a record of what you thought and can trace your logic back.
Hãy tưởng tượng bạn đang đi siêu thị. Nếu bạn mua sắm chỉ với một danh sách tinh thần, khả năng cao là bạn sẽ quên thứ gì đó. Tuy nhiên, nếu bạn đã viết ra danh sách của mình, thì khả năng bạn quên sữa hoặc trứng sẽ giảm đi đáng kể.Imagine going to a supermarket. If you shop with only a mental list, there’s a high probability that you’ll forget something. However, if you’ve written your list down, the chances of forgetting, say, milk or eggs are considerably reduced.
Viết tự do lưu giữ một bản ghi những suy nghĩ của bạn. Điều này ngăn chặn các ý tưởng bị mất trong ether.Freewriting preserves a record of your thoughts. This stops ideas from being lost in the ether.
Trước khi bắt đầu viết tự do, bạn nên chuẩn bị cơ sở với một vài lời nhắc. Những điều này sẽ làm ấm áp tâm trí của bạn và giúp bạn sau này khám phá những hướng đi không lường trước được.Before you start freewriting, you should prepare the ground with a few prompts. These will warm up your mind and help you later explore unforeseen directions.
Lời nhắc là dòng cơ sở cho suy nghĩ và bài viết của bạn. Sử dụng lời nhắc làm khẩu súng khởi đầu cho một phiên hoặc thậm chí như một biển chỉ dẫn để đưa bạn đi trên những con đường mới.A prompt is the base line for your thinking and writing. Use a prompt as the starting gun for a session, or even as a signpost to send you off on new paths.
Robyn Steely, giám đốc điều hành của Write Around Portland, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy các hội thảo viết lách, có một số mẹo hay. Anh ấy gợi ý rằng những lời nhắc tốt nhất là ngắn gọn và kết thúc mở. Một cái gì đó như “Sau cơn bão…“ hoặc “Tôi vẫn có thể nhớ…”.Robyn Steely, executive director of Write Around Portland, a non-profit organization that promotes writing workshops, has some good tips. He suggests the best prompts are short and open ended. Something like “After the storm . . .” or “I can still remember . . .”.
Các ví dụ khác về cụm từ mở có thể bao gồm “Nếu tôi không phải làm việc, tôi sẽ. . . ”Hoặc“ Phần tốt nhất trong ngày làm việc của tôi là. . . ”. Công việc của bạn là hoàn thành câu khi bạn thấy phù hợp!Other examples of open phrases might include “If I didn’t have to work I’d . . . ” or “The best part of my workday is . . .”. It’s your job to complete the sentence as you see fit!
Lời nhắc là một công cụ khởi động tuyệt vời. Hơn nữa, một lời nhắc nhở tốt có thể dễ dàng đẩy suy nghĩ của bạn sang những hướng mới và bất ngờ.A prompt is a fantastic warm-up tool. What’s more, a good prompt can easily push your thoughts into new and unexpected directions.
Ý tưởng chính của thiên tài tình cờ # 5: Tinh chỉnh chữ viết tự do của bạn bằng cách giảm độ phức tạp, tự ngắt kết nối và sắp xếp hàng hóa.Accidental Genius Key Idea #5: Refine your freewriting by reducing complexity, disconnecting yourself and churning out the goods.
Khi nói đến viết tự do, tốt nhất nên tránh sự phức tạp không cần thiết. Hãy nghĩ về giai điệu hơn là những bản giao hưởng. Giữ mọi thứ đơn giản.When it comes to freewriting, unnecessary complexity is best avoided. Think in terms of melodies rather than symphonies. Keep things simple.
Trên thực tế, trong viết tự do, quá nhiều phức tạp có thể khiến bạn gặp rắc rối.In fact, in freewriting, too much complexity can get you into trouble.
Khi một giải pháp dường như nằm ngoài khả năng nắm bắt của bạn, đó thường là do bạn đã suy nghĩ quá nhiều hoặc ưu tiên sự phức tạp hơn tính ngắn gọn.When a solution seems beyond your grasp, it’s often because you’re overthinking or prioritizing complexity over succinctness.
Bạn có thể thoát khỏi cái bẫy này bằng cách làm việc với các sự kiện. Sự thật rất đơn giản và cụ thể. Hơn nữa, họ thường có thể bắt đầu một chuyến tàu suy nghĩ khi bạn theo dõi sự kiện này đến sự kiện tiếp theo.You can escape this trap by working with facts. Facts are simple and concrete. What’s more, they can often set off a train of thought as you follow one fact to the next.
Ví dụ, doanh số bán hàng của công ty giảm có thể kiểm chứng được. Điều này dẫn đến việc phát hiện ra rằng năng suất yếu đang ảnh hưởng đến các con số, và điều này dẫn đến việc lương nhân viên quá thấp để khuyến khích nhân viên làm việc chăm chỉ. Một sự thật đơn giản đã tạo ra một chuỗi suy nghĩ rõ ràng đi đúng vào trọng tâm của vấn đề.For instance, a drop in company sales is verifiable. This leads to the discovery that weak productivity is affecting numbers, and this to the revelation that employee salary is too low to incentivize staff to work hard. One simple fact has set off a clear chain of thought that gets right to the heart of the problem.
Có một cách khác để trau dồi kỹ năng viết tự do của bạn: ngắt kết nối và từ bỏ những ý tưởng cũ khi những ý tưởng mới xuất hiện.There’s another way to hone your freewriting skills: disconnect and abandon old ideas when new ones emerge.
Về lý thuyết, việc ngắt kết nối là dễ dàng, nhưng bạn nên cố gắng thực hiện nó một cách chủ động. Khi bạn bác bỏ một giả thuyết hoặc bỏ đi một suy nghĩ, hãy cố gắng tìm ra một bài học trước khi tiếp tục, nhưng, dù bạn làm gì, hãy tiếp tục viết. Viết về lý do và cách bạn từ bỏ ý tưởng.Disconnection is easy in theory, but you should try to do it actively. When you reject a hypothesis or trash a thought, try to find a lesson before moving on, but, whatever you do, keep writing. Write about why and how you abandoned the idea.
Bạn sẽ thấy rằng đó là khi bạn loại bỏ những ý tưởng không phát triển thì việc viết tự do sẽ bắt đầu thành công.You’ll find that it’s when you ditch ideas that don’t develop that freewriting starts to pay off.
Điều này đưa chúng tôi đến điểm sản xuất tất cả vật liệu này. Nhiều ý tưởng sẽ tốt hơn là một ý tưởng duy nhất. Tập trung vào việc tìm kiếm một ý tưởng hoàn hảo thực sự có thể phản tác dụng vì bạn đòi hỏi quá nhiều ở bản thân quá sớm.This brings us to the point of producing all this material. An abundance of ideas is better than a single one. Focusing on finding a perfect idea can actually be counterproductive because you demand too much of yourself too early.
Bạn có thể áp dụng điều này vào thực tế. Hãy thử các phiên viết tự do nơi bạn đưa ra hàng trăm ý tưởng cho một vấn đề. Hãy dành một vài ngày để làm điều đó và thực hiện nó trong nhiều lần. Những ý tưởng có thể là trần tục, huyền ảo hoặc thậm chí đơn giản là ngớ ngẩn - đó là một trò chơi số sẽ khiến bạn cảm thấy thất vọng vì không có ý tưởng hoàn hảo ngay lập tức.You can put this into practice. Try freewriting sessions where you come up with one hundred ideas for a problem. Take a few days to do it, and do it in more than one sitting. The ideas can be mundane, fanciful or even just plain silly – it’s a numbers game that will stop you feeling frustrated at not having the perfect idea immediately.
Ý tưởng chính về thiên tài tình cờ # 6: Nói dối một chút thực sự có thể thúc đẩy việc viết tự do của bạn.Accidental Genius Key Idea #6: A little bit of lying can actually boost your freewriting.
Cả đời bạn đã được bảo rằng nói dối là xấu, nhưng điều đó không đúng với viết thư tự do. Nói dối là một cách tốt để khám phá ý tưởng. Hãy coi nó giống như chơi trò tạo hình trên một tờ giấy.All your life you’ve been told that lying is bad, but that isn’t true with freewriting. Lying is a good way of exploring ideas. Think of it as playing make-believe on a piece of paper.
Trong tự do, nói dối có nghĩa là phá vỡ thực tế. Bạn có thể khám phá những tình huống có vẻ ngớ ngẩn hoặc thậm chí vô lý khi suy nghĩ ban đầu. Nhưng bằng cách làm như vậy, bạn có thể chủ động chuyển các phiên viết thư tự do của mình theo các hướng mới và phù hợp, kết thúc ở những nơi không mong đợi.In freewriting, lying means breaking with reality. You can explore situations which might seem silly or even absurd on initial reflection. But by doing so, you can actively channel your freewriting sessions in new and fecund directions, ending up in unexpected places.
Khi bạn bị mắc kẹt trong thực tế, phản ứng của bạn bị hạn chế. Nói dối là một cách tuyệt vời để tăng cường nỗ lực viết thư tự do của bạn.When you're trapped in reality, your responses are limited. Lying is a fantastic way to bolster your freewriting efforts.
Hãy nghĩ ra một cách dễ dàng để bắt đầu nói dối.Let’s think of an easy way to start lying.
Giả sử bạn đang viết về một cái gì đó “nhỏ”. Thay vào đó, hãy nghĩ về nó là “nhỏ” hoặc “khổng lồ.” Nếu nó là “quan trọng”, hãy đặt nó thành “quan trọng” hoặc “bình thường”. Nếu nó “nhàm chán”, hãy đổi tên nó là “thảm hại” hoặc “cực kỳ thú vị.” Lặp lại kỹ thuật nhiều như bạn cần!Say you’re writing about something “small.” Instead, think of it as “tiny” or “gigantic.” If it’s “important,” make it “crucial” or “ordinary.” If it’s “boring,” rebrand it as “pathetic” or “super exciting.” Repeat the technique as much as you need!
Một cách khác để tăng khả năng viết tự do là tưởng tượng ra các cuộc trò chuyện giả tưởng.Another way to boost freewriting is to imagine fictitious conversations.
Tạo một danh sách các nhân vật có thật hoặc hư cấu để hỏi bạn những câu hỏi đơn giản. Họ ở đó để thúc đẩy bạn phản ứng. Đặc biệt hữu ích là những nhân vật có quan điểm hoàn toàn khác nhau. Điều đó sẽ thực sự kiểm tra quá trình suy nghĩ của bạn.Create a roster of real or fictitious characters to ask you simple questions. They're there to motivate you to react. Particularly useful are characters who hold completely different points of view. That’ll really test your thought processes.
Hoặc có thể bạn có thể đề cập đến “bạn trong tương lai” và tưởng tượng người đó có thể khác như thế nào. Đó cũng là một cách tốt để kích thích ý tưởng.Or maybe you could address a “future you,” and imagine how that person might be different. That’s also a good way to stimulate ideas.
Nhưng bạn không nên tạo ra những nhân vật quá trừu tượng, như Chúa hay Phật. Những nhân vật quá khôn ngoan và thành công, như Steve Jobs hay Abraham Lincoln, cũng không tuyệt vời. Bạn có thể cảm thấy hơi bất an khi thể hiện bản thân với họ!But you shouldn’t create characters who are too abstract, like God or Buddha. Characters who are too wise and successful, like Steve Jobs or Abraham Lincoln, aren't great either. You might feel a bit insecure expressing yourself to them!
Nhân vật của bạn nên rõ ràng và sống động hơn là lịch sử hoặc quá trừu tượng. Một người bạn tốt nhất hoặc một giáo viên mà bạn ngưỡng mộ ở trường sẽ hoạt động tốt.Your character should be clear and vivid rather than historical or too abstract. A best friend or a teacher you admired in school should work well.
Ý tưởng chính về thiên tài tình cờ # 7: Chia sẻ bài viết của bạn, thu thập câu chuyện và thử các phiên viết tự do dài hơn.Accidental Genius Key Idea #7: Share your writing, collect stories and try longer freewriting sessions.
Các buổi viết thư tự do là một trải nghiệm cá nhân. Sử dụng chúng để khám phá suy nghĩ của bạn và thăm dò các quy trình của bạn. Chúng tuyệt vời để khám phá những ý tưởng và giải pháp mới.Freewriting sessions are a personal experience. Use them to explore your thoughts and probe your processes. They’re great for discovering fresh ideas and solutions.
Tuy nhiên, cũng tốt khi chia sẻ kết quả.However, it's also good to share the results.
Nếu bạn lưu hành bài viết của mình, bạn có thể hưởng lợi từ phản hồi. Điều này sẽ giúp bạn sắp xếp các ý tưởng của mình tốt hơn.If you circulate your writing, you can benefit from feedback. This will, in turn, help you organize your ideas all the better.
Một người bạn thân hoặc đồng nghiệp có lẽ là nguồn phản hồi mang tính xây dựng tốt nhất.A close friend or colleague is probably the best source of constructive feedback.
Cô ấy nên sẵn lòng và có thời gian để đọc bài viết của bạn. Bạn cũng nên nói rõ về loại phản hồi mà bạn mong đợi từ cô ấy.She should be willing and have the time to read your writing. You should be clear about the kind of feedback you expect from her, too.
Bạn có thể nhắc cô ấy bằng những câu hỏi như “cái gì hiệu quả?”, “Cái gì không?”, “Có quá nhiều không?” hoặc “có cái gì bị thiếu không?”You could prompt her with questions like “what works?”, “what doesn’t?”, “is it too much?” or “is something missing?”
Một cách khác để truyền cảm hứng và động lực cho bản thân trong việc viết tự do là thu thập những câu chuyện từ cuộc sống hàng ngày của bạn.Another way to inspire and motivate yourself in freewriting is to gather stories from your everyday life.
Kinh nghiệm hàng ngày có thể nhanh chóng trở thành văn xuôi phong phú, đặc biệt là khi bạn thiếu tài liệu. Giữ cho đôi mắt của bạn được bóc tách và viết tự do những gì bạn thấy.Daily experience can quickly become rich prose, especially when you’re short of material. Keep your eyes peeled and freewrite what you see.
Bắt đầu bằng cách làm điều đó chỉ trong một ngày. Một tập phim ngắn có thể được hoàn thành chỉ trong vài phút. Sau đó, dành toàn bộ phiên cho những câu chuyện này. Hầu hết mọi sự kiện đều có một bài học trong đó.Begin by doing it just for a day. A short episode can be worked up in just a few minutes. After that, set aside whole sessions for these stories. Almost every event has a lesson in it.
Nhìn nó theo cách này. Nếu một câu chuyện khơi dậy sự tò mò của bạn, thì câu chuyện đó có thể cũng sẽ thu hút những khán giả khác.Look at it this way. If a story arouses your curiosity, it’ll probably engage other audiences too.
Cuối cùng, nếu bạn gặp khó khăn trong các vấn đề phức tạp, các phiên viết thư tự do dài hơn có thể hữu ích.Finally, if you’re stuck on complex problems, longer freewriting sessions can be helpful.
Các phiên ngắn từ 5 đến 20 phút có thể hoạt động hiệu quả. Nhưng nếu cần phải suy nghĩ sâu sắc và có liên quan hoặc nếu bạn đang thu thập tài liệu cho một cuốn sách, bạn có thể chọn viết thư tự do marathon.Short five- to 20-minute sessions can work great. But if deep and involved thinking is required, or if you’re gathering material for a book, you could opt for freewriting marathons.
Trong vài giờ, bạn có thể tích lũy hàng tấn tài liệu tuyệt vời, nhưng một chút chiến lược là điều quan trọng.Over several hours you can amass tons of fantastic material, but a little bit of strategy is important.
Các phiên viết tự do dài có thể bao gồm một số phép thuật nhỏ hơn. Viết tự do trong 20 phút sau đó, thay vì nghỉ giải lao, hãy đọc lại ghi chú của bạn và gắn cờ những gì có vẻ thú vị. Quay lại ngay và thử thêm 20 phút nữa. Nói lại. Trước khi bạn biết điều đó, bạn sẽ hoàn thành một cuộc thi marathon viết tự do.Long freewriting sessions can comprise several smaller spells. Freewrite for 20 minutes then, instead of taking a break, reread your notes and flag what seems interesting. Delve right back in and try for another 20 minutes. Repeat. Before you know it, you’ll have completed a freewriting marathon.
Ý tưởng chính về Thiên tài tình cờ # 8: Lưu trữ các chữ viết tự do của bạn. Bạn có thể chuyển nó thành văn xuôi hoàn chỉnh sau này.Accidental Genius Key Idea #8: Archive your freewriting. You can transform it into finished prose later.
Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc viết một cuốn sách chưa?Have you ever thought about writing a book?
Các quy tắc và kỹ thuật được sử dụng trong viết tự do có thể là một trợ giúp tuyệt vời. Bạn sẽ có thể thực hiện các phiên động não tuyệt vời và giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn đang gặp phải, nhưng bạn cũng sẽ tích lũy được vô số tài liệu có thể xuất bản chứa đầy những suy nghĩ lớn nhất của bạn.The rules and techniques used in freewriting can be a great help. You’ll be able to thrash out great brainstorming sessions and solve whatever problems you're facing, but you’ll also accumulate loads of publishable material brimming with your greatest thoughts.
Đối với điều này, bạn sẽ cần phải lưu trữ văn bản tự do của mình. Dọn dẹp những hạt cốm vàng đó với một hành trang!For this, you’ll need to archive your freewriting. File away those golden nuggets with an inventory!
Viết tự do không chỉ là một cách để làm rõ suy nghĩ của bạn; bạn cũng có thể sử dụng kết quả để nghiên cứu thêm. Do đó, điều cần thiết là lưu giữ hồ sơ của tất cả các phiên viết thư tự do của bạn. Bạn không bao giờ biết khi nào chúng có thể được sửa đổi và cung cấp cho bạn các giải pháp trong tương lai.Freewriting isn’t just a way to clarify your thoughts; you can also use the results for further research. It’s essential therefore to keep records of all your freewriting sessions. You never know when they can be revised and provide you with solutions in the future.
Một kỹ thuật giũa tốt là rất quan trọng cho bài tập này. Khoảng không quảng cáo của bạn phải có các chủ đề như “kinh doanh”, “kỹ thuật viết”, “bán hàng” hoặc “chuyện tình”, tùy thuộc vào nội dung bạn muốn viết.A good filing technique is critical for this exercise. Your inventory should have themes like “business,” “writing techniques,” “sales,” or “love stories,” depending on what you like to write.
Bạn có thể sử dụng các mẩu tin này làm nền tảng cho công việc tiếp theo hoặc làm lời nhắc cho các phiên viết tự do mới. Bạn thậm chí có thể tái chế chúng bằng cách thêm chúng vào phần viết sau.You can use these tidbits as the foundations for further work or as prompts for new freewriting sessions. You can even recycle them by adding them to later writing.
Ở mức tốt nhất, viết tự do cũng có thể tạo ra một nền văn hóa giàu chất dinh dưỡng cho văn xuôi thành phẩm, cho dù là một cuốn sách, một luận văn thạc sĩ hay một luận văn.At its best, freewriting can also produce a nutrient-rich culture for finished prose, whether for a book, a master’s thesis or a dissertation.
Nếu đó là một bài văn xuôi bóng bẩy mà bạn đang theo đuổi, hãy bắt đầu với một vài phiên viết tự do khởi động. Bản thân chủ đề không quan trọng.If it’s polished prose you’re after, start with a few warm-up freewriting sessions. The topic itself isn’t important.
Khi bạn đã hoàn toàn nóng lên, hãy viết tự do với trọng tâm hơn một chút. Bạn có thể phải nhắm đến các cuộc chạy marathon hơn là các phiên.Once you’re all warmed up, freewrite with a little more focus. You might have to aim for marathons rather than sessions.
Đồng thời, cố gắng xây dựng kho lưu trữ của bạn. Cắt, diễn đạt lại và chỉnh sửa tài liệu. Giữ mọi thứ thoải mái và nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu liên kết các ý tưởng với nhau bằng các chuyển tiếp và các đoạn mới. Chỉnh sửa lại nhiều lần, và không bao lâu nữa, bạn sẽ hoàn thành bản thảo!Simultaneously, try to build up your archive. Cut, rephrase and tweak the material. Keep things relaxed and limber, then start to link ideas together with transitions and new passages. Edit again and again, and before too long, you’ll have completed the manuscript!
Rõ ràng là viết thư tự do có thể giải quyết các vấn đề đơn giản hàng ngày. Nhưng với một chút nỗ lực, phương pháp này có thể được điều chỉnh cho các vật liệu phức tạp hơn. Bạn thậm chí có thể lấy một cuốn sách ra khỏi nó. Điều quan trọng nhất? Tiếp tục viết.It’s clear freewriting can solve simple day-to-day problems. But with a bit of effort, the method can be adapted for more complex material. You might even get a book out of it. The most important thing? Keep on writing.
Đang đánh giá: Tóm tắt sách Thiên tài tình cờIn Review: Accidental Genius Book Summary
Thông điệp chính trong cuốn sách này:The key message in this book:
Đừng bao giờ ngừng viết, ngay cả khi bạn không biết viết gì. Cứ để nó chảy ra ngoài. Hãy tuân theo các quy tắc được nêu trong phần tóm tắt cuốn sách, và không bao lâu nữa những ý tưởng tuyệt vời sẽ bắt đầu xuất hiện.Never stop writing, even if you don’t know what to write. Just let it flow out. Follow the rules set out in the book summarys, and before too long great ideas will start to emerge.
Lời khuyên hữu ích:Actionable advice:
Hãy thử điều chỉnh quy trình viết của bạn.Try adjusting your writing processes.
Khi bạn đã hoàn thành một vài phiên viết tự do, hãy suy ngẫm về bài viết của bạn. Bạn có thể tập trung lại bằng cách đặt ra cho mình những câu hỏi mới. Những điều này có thể dẫn bạn đến một con đường hoàn toàn khác. Bắt đầu một phiên mới và bắt đầu từ đó.Once you have completed a few freewriting sessions, reflect on your writing. You can refocus by posing yourself new questions. These could lead you down a whole different path. Start a fresh session and go from there.
accidental_genius_using_writing_generate_best_ideas_insight_content.txt · Last modified: 2021/07/24 16:51 by bacuro