User Tools

Site Tools


80_20_internet_lead_generation

80/20 Internet Lead Generation: How A Few Simple, Profitable Strategies Can Lead to Marketplace Domination

Lượt xem: 13

Bản tóm tắt cuốn sách 80/20 Internet Lead Generation: How A Few Simple, Profitable Strategies Can Lead to Marketplace Domination (Tạo khách hàng tiềm năng trên Internet 80/20: Làm thế nào một vài chiến lược đơn giản, có lợi nhuận có thể dẫn đến việc thống trị thị trường) của tác giả Scott A. Dennison dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

80/20 Internet Lead Generation: How A Few Simple, Profitable Strategies Can Lead to Marketplace DominationTạo khách hàng tiềm năng trên Internet 80/20: Làm thế nào một vài chiến lược đơn giản, có lợi nhuận có thể dẫn đến việc thống trị thị trường
Scott A. DennisonScott A. Dennison
80/20 Internet Lead Generation (2015) reveals how your business can take advantage of the internet’s lead generation potential. From SEO to pay-per-click advertising to content creation, simple and actionable strategies are what you’ll need to get your business ahead in the information age.80/20 Internet Lead Generation (2015) tiết lộ cách doanh nghiệp của bạn có thể tận dụng tiềm năng tạo khách hàng tiềm năng của Internet. Từ SEO đến quảng cáo trả cho mỗi lần nhấp chuột đến sáng tạo nội dung, các chiến lược đơn giản và dễ hành động là những gì bạn cần để đưa doanh nghiệp của mình đi trước trong thời đại thông tin.
Next time you’re driving or walking, count all the billboards or other print ads that you see. The number may shock you. These “old school” advertising strategies still have an important role to play in the marketplace. But slowly, they’re being overtaken by another, more sophisticated kind of marketing.Lần tới khi bạn đang lái xe hoặc đi bộ, hãy đếm tất cả các biển quảng cáo hoặc các quảng cáo in khác mà bạn nhìn thấy. Con số có thể khiến bạn bị sốc. Các chiến lược quảng cáo “kiểu cũ” này vẫn có một vai trò quan trọng trên thị trường. Nhưng dần dần, chúng đang bị qua mặt bởi một loại tiếp thị khác, phức tạp hơn.
Forget about one message for all, and forget too about expensive printing and distribution costs. When you use online marketing tools, you can target exactly the customers you want for a fraction of the cost of traditional marketing.Hãy quên đi một tin nhắn cho tất cả, và quên cả chi phí in ấn và phân phối đắt đỏ. Khi bạn sử dụng các công cụ tiếp thị trực tuyến, bạn có thể nhắm mục tiêu chính xác những khách hàng bạn muốn chỉ với một phần nhỏ chi phí của tiếp thị truyền thống.
If you want to stay ahead of the competition, it’s time to learn how the internet can help you. Let’s get started!Nếu bạn muốn dẫn trước đối thủ, đã đến lúc tìm hiểu cách Internet có thể giúp bạn. Bắt đầu nào!
In this summary of 80/20 Internet Lead Generation by Scott A. Dennison, you’ll learnTrong bản tóm tắt về Tạo khách hàng tiềm năng trên Internet 80/20 này của Scott A. Dennison, bạn sẽ tìm hiểu về:
how to use the internet to sell toys for pet tarantulas;+ cách sử dụng internet để bán đồ chơi cho thú cưng;
what samurai have to do with online marketing; and+ samurai phải làm gì với tiếp thị trực tuyến; và
how to lower your bounce rate.+ làm thế nào để giảm tỷ lệ thất thoát người dùng của bạn.
80/20 Internet Lead Generation Key Idea #1: If you’re still just sticking to newspaper or TV ads, it’s time to update your marketing mentality.80/20 tạo khách hàng tiềm năng trên Internet, Ý Tưởng Chính số 1: Nếu bạn vẫn chỉ chăm chăm vào quảng cáo trên báo hoặc truyền hình, thì đã đến lúc cập nhật lại tâm lý tiếp thị của bạn.
Every business owner wants company marketing to grab more clients, but few companies get how modern advertising works. This explains why so many brands still try to milk outdated advertising approaches. Bad luck for them – the old strategies just don’t work anymore.Mọi chủ doanh nghiệp đều muốn tiếp thị công ty mình để thu hút nhiều khách hàng hơn, nhưng rất ít công ty hiểu được cách thức hoạt động của quảng cáo hiện đại. Điều này giải thích tại sao rất nhiều thương hiệu vẫn cố gắng sử dụng các phương pháp quảng cáo lỗi thời. Thật xui xẻo cho họ - các chiến lược cũ không còn hoạt động hiệu quả nữa.
At its simplest, marketing is the act of putting your company brand out in the world so customers can find you. Just 100 years ago, the only avenues to do so were radio, print newspapers and billboards.Nói một cách đơn giản nhất, tiếp thị là hành động đưa thương hiệu công ty của bạn ra thế giới để khách hàng có thể tìm thấy bạn. Chỉ 100 năm trước, những con đường duy nhất để làm như vậy là đài phát thanh, báo in và biển quảng cáo.
But what if you wanted to sell tiny leashes for pet tarantulas? Chances are, if you placed an ad in the local newspaper, you wouldn’t sell many leashes. But why? Your tarantula leash is such a niche product that only a small percentage of people who see your ad would be interested.Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn bán dây xích nhỏ cho thú cưng? Rất có thể, nếu bạn đặt một quảng cáo trên tờ báo địa phương, bạn sẽ không bán được nhiều dây xích. Nhưng tại sao? Dây buộc tarantula của bạn là một sản phẩm thích hợp mà chỉ một tỷ lệ nhỏ những người xem quảng cáo của bạn sẽ quan tâm.
Today, technology has thrown advertisers a whole new set of challenges.Ngày nay, công nghệ đã đặt ra cho các nhà quảng cáo một loạt thách thức hoàn toàn mới.
Some 90 percent of potential customers find products and services online while the rest encounter ads while they read a newspaper or watch TV. So as a tarantula leash seller, not only is the percentage of people interested in your product small but the percentage of people who will see your ad is even smaller!Khoảng 90% khách hàng tiềm năng tìm thấy sản phẩm và dịch vụ trực tuyến trong khi phần còn lại gặp quảng cáo khi họ đọc báo hoặc xem TV. Vì vậy, là một người bán dây buộc tarantula, không chỉ tỷ lệ người quan tâm đến sản phẩm của bạn nhỏ mà tỷ lệ người sẽ nhìn thấy quảng cáo của bạn thậm chí còn nhỏ hơn!
Modern marketing isn’t just putting your brand out there so anyone can find you – you need to attract the attention of the right people. This can save a lot of time, money and effort!Tiếp thị hiện đại không chỉ đưa thương hiệu của bạn ra ngoài để mọi người có thể tìm thấy bạn - bạn cần thu hút sự chú ý của những người phù hợp. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức!
Unlike a billboard visible to every passerby, direct response marketing targets a specific group of people. It gets this select group engaged by using a call to action, which we’ll learn more about in the following book summarys.Không giống như một bảng quảng cáo hiển thị cho mọi người qua đường, tiếp thị phản hồi trực tiếp nhắm mục tiêu đến một nhóm người cụ thể. Nó thu hút nhóm được chọn này tham gia bằng cách sử dụng lời kêu gọi hành động, mà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong phần tóm tắt sách sau.
Direct response marketing is harnessed using a range of online tools, allowing you to reach the right customers at the right time.Tiếp thị phản hồi trực tiếp được khai thác bằng cách sử dụng một loạt các công cụ trực tuyến, cho phép bạn tiếp cận đúng khách hàng vào đúng thời điểm.
Sound exciting? Before you start, you’ll need to work out who your ideal customers are!Nghe có vẻ thú vị? Trước khi bắt đầu, bạn cần tìm hiểu xem khách hàng lý tưởng của mình là ai!
80/20 Internet Lead Generation Key Idea #2: Use the 80/20 rule to find exactly the customers your product or service will suit best.Tạo khách hàng tiềm năng trên Internet 80/20 Ý tưởng chính # 2: Sử dụng quy tắc 80/20 để tìm chính xác những khách hàng mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sẽ phù hợp nhất.
Not all customers are created equal! Some of them aren’t worth your time; others are ideally suited to become huge fans of your product and remain loyal to your brand.Không phải tất cả các khách hàng đều giống nhau! Một số trong số đó không đáng để bạn dành thời gian; những người khác rất thích hợp để trở thành những người hâm mộ sản phẩm của bạn và vẫn trung thành với thương hiệu của bạn.
How can you tell the difference? Say hello to the 80/20 rule.Làm thế nào bạn có thể cho biết sự khác biệt? Hãy làm quen với quy tắc 80/20.
This rule is simple: 80 percent of your company profit stems from just 20 percent of your customers.Quy tắc này rất đơn giản: 80 phần trăm lợi nhuận của công ty bạn chỉ đến từ 20 phần trăm khách hàng của bạn.
Those 20 percent are your ideal customers. Want more of them? First, you have to know who they are!20 phần trăm đó là khách hàng lý tưởng của bạn. Muốn có thêm chúng? Đầu tiên, bạn phải biết họ là ai!
Identify your ideal clients by examining sales records over the past two years. Create an overview that shows sales and profit per product as well as results per marketing campaign.Xác định khách hàng lý tưởng của bạn bằng cách kiểm tra hồ sơ bán hàng trong hai năm qua. Tạo một cái nhìn tổng quan cho thấy doanh số và lợi nhuận trên mỗi sản phẩm cũng như kết quả trên mỗi chiến dịch tiếp thị.
Now, determine the top 20 percent of your products that bring in 80 percent of your profits. You’ll find your customers among those who purchased those products.Bây giờ, hãy xác định 20 phần trăm sản phẩm hàng đầu mang lại 80 phần trăm lợi nhuận cho bạn. Bạn sẽ tìm thấy khách hàng của mình trong số những người đã mua những sản phẩm đó.
Next, create a list of your ideal potential customers and start eliminating those who are fussy or hassle you for discounts. Customers who buy your product simply because they couldn’t be bothered to take the time to find what they need should also be avoided. They’re not worth your time.Tiếp theo, tạo danh sách khách hàng tiềm năng lý tưởng của bạn và bắt đầu loại bỏ những người kén chọn hoặc làm phiền bạn để được giảm giá. Cũng nên tránh những khách hàng mua sản phẩm của bạn vì họ không muốn dành thời gian để tìm những thứ họ cần. Họ không đáng để bạn mất thời gian.
Finally, identify a past marketing campaign that was particularly successful with this core group of clients. See what happens when you base future campaigns on these same ideas. Chances are, your products will be a hit with exactly the customers you want.Cuối cùng, xác định một chiến dịch tiếp thị đặc biệt với nhóm khách hàng cốt lõi trong quá khứ này. Xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn dựa trên các chiến dịch trong tương lai dựa trên những ý tưởng tương tự này. Rất có thể, sản phẩm của bạn sẽ tạo được sức hút với chính xác những khách hàng mà bạn mong muốn.
But what if you want to attract a new kind of customer? Let’s learn how in the next book summary.Nhưng nếu bạn muốn thu hút một loại khách hàng mới thì sao? Hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện trong phần tóm tắt sách tiếp theo.
80/20 Internet Lead Generation Key Idea #3: Define your product’s unique selling point and stay on message to create a loyal customer base.Ý tưởng chính về tạo khách hàng tiềm năng trên Internet 80/20 # 3: Xác định điểm độc nhất về sản phẩm của bạn và luôn cập nhật thông điệp để tạo cơ sở khách hàng trung thành.
Wouldn’t it be nice if absolutely everyone knew how your product could change their lives just by looking at it? This, of course, will never be the case.Sẽ thật tuyệt nếu tất cả mọi người đều biết sản phẩm của bạn có thể thay đổi cuộc sống của họ như thế nào chỉ bằng cách nhìn vào nó? Tất nhiên, điều này sẽ không bao giờ xảy ra.
Spreading the word about your product takes effort. So what’s the best strategy? The first step is to develop a selling point that’s unique. Then stick to that point in all your marketing outreach.Quảng cáo về sản phẩm của bạn cần nỗ lực. Vậy chiến lược tốt nhất là gì? Bước đầu tiên là phát triển một điểm bán hàng độc đáo. Sau đó, hãy chú ý đến điểm đó trong tất cả các hoạt động tiếp thị của bạn.
To come up with a unique selling point, write down as many as ten problems that your product solves for the customer. Then compare this list with competing products. Does your product fulfill needs that the competition doesn’t?Để tìm ra điểm bán hàng độc đáo, hãy viết ra 10 vấn đề mà sản phẩm của bạn giải quyết cho khách hàng. Sau đó, so sánh danh sách này với các sản phẩm cạnh tranh. Sản phẩm của bạn có đáp ứng được những nhu cầu mà đối thủ không?
Pick out the solutions that only your brand offers and build your marketing message around these solutions. And once you’ve created a message, be consistent! If you keep changing your selling point, your ideal customers will become confused and move on to a company with a clearer message.Chọn các giải pháp mà chỉ thương hiệu của bạn cung cấp và xây dựng thông điệp tiếp thị của bạn xung quanh các giải pháp này. Và khi bạn đã tạo một tin nhắn, hãy nhất quán! Nếu bạn tiếp tục thay đổi quan điểm bán hàng của mình, khách hàng lý tưởng của bạn sẽ trở nên bối rối và chuyển sang một công ty có thông điệp rõ ràng hơn.
Developing a pricing strategy is the next step. With a unique selling point, you’re already ahead of the game. Why? Well, price is only relevant if customers can’t distinguish your product from competing alternatives. A unique, useful product doesn’t need to compete on price.Phát triển một chiến lược giá là bước tiếp theo. Với một quan điểm bán hàng độc đáo, bạn đã dẫn đầu cuộc chơi. Tại sao? Chà, giá cả chỉ phù hợp nếu khách hàng không thể phân biệt sản phẩm của bạn với các sản phẩm thay thế cạnh tranh. Một sản phẩm hữu ích, độc đáo không cần phải cạnh tranh về giá.
Give your product an added edge by creating “rattle and hum” around your persona in the media, if you’re comfortable doing so. Even if you have no interest in becoming the next Donald Trump, you can learn a lot from the way he fearlessly generates publicity around his name!Tăng thêm lợi thế cho sản phẩm của bạn bằng cách tạo “tiếng kêu và tiếng vo ve” xung quanh hình ảnh của bạn trên các phương tiện truyền thông, nếu bạn cảm thấy thoải mái khi làm như vậy. Ngay cả khi bạn không quan tâm đến việc trở thành Donald Trump tiếp theo, bạn có thể học được nhiều điều từ cách ông ấy không sợ công khai tên tuổi của mình!
Another way to ignore pricing games is to generate a sense of exclusivity around your brand. People tend to pay more for things that are rare. Scarcity can help increase your margins and help you build an elite customer base. Focus on the quality rather than quantity of clients, and you’ll secure your brand’s future.Một cách khác để bỏ qua trò chơi định giá là tạo ra cảm giác độc quyền xung quanh thương hiệu của bạn. Mọi người có xu hướng trả nhiều tiền hơn cho những thứ hiếm có. Sự khan hiếm có thể giúp tăng lợi nhuận và giúp bạn xây dựng cơ sở khách hàng ưu tú. Tập trung vào chất lượng hơn là số lượng khách hàng và bạn sẽ đảm bảo tương lai cho thương hiệu của mình.
So far we’ve covered the fundamentals of good business. But what about good business in the twenty-first century? The information age has brought new opportunities as well as challenges.Cho đến nay, chúng tôi đã đề cập đến các nguyên tắc cơ bản của hoạt động kinh doanh tốt. Nhưng những gì về kinh doanh tốt trong thế kỷ XXI? Thời đại thông tin đã mang đến những cơ hội cũng như thách thức mới.
80/20 Internet Lead Generation Key Idea #4: A sleek and searchable website is crucial for any business; know your SEO, too.Tạo khách hàng tiềm năng trên Internet 80/20, Ý Tưởng Chính # 4: Một trang web kiểu dáng đẹp và dễ dàng tìm kiếm là rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào; biết SEO của bạn.
Some websites are a headache. Careless design and confusing navigation can turn a customer off just like a sweaty, scattered salesperson would. Your business deserves a good online presence.Một số trang web là một vấn đề đau đầu. Thiết kế bất cẩn và điều hướng khó hiểu có thể khiến khách hàng bỏ cuộc giống như một nhân viên bán hàng đổ mồ hôi, phân tán. Doanh nghiệp của bạn xứng đáng có một sự hiện diện trực tuyến tốt.
So how can you create a website that will solidify your brand message? Let’s start with the basics, and that’s your website’s structure.Vì vậy, làm thế nào bạn có thể tạo ra một trang web sẽ củng cố thông điệp thương hiệu của bạn? Hãy bắt đầu với những điều cơ bản và đó là cấu trúc trang web của bạn.
Say you’ve got a home renovation business. Your website starts with a homepage, which links to other pages on your site. You might think one page with contacts and another page that lists all your services might be the easiest way to organize things. Think again! Your customer will have no idea if your business meets their needs until they’ve clicked and scrolled for some time.Giả sử bạn có một doanh nghiệp sửa chữa nhà. Trang web của bạn bắt đầu với một trang chủ, liên kết đến các trang khác trên trang web của bạn. Bạn có thể nghĩ rằng một trang có các địa chỉ liên hệ và một trang khác liệt kê tất cả các dịch vụ của bạn có thể là cách dễ nhất để sắp xếp mọi thứ. Nghĩ lại! Khách hàng của bạn sẽ không biết liệu doanh nghiệp của bạn có đáp ứng nhu cầu của họ hay không cho đến khi họ nhấp và cuộn trang trong một thời gian.
Show customers that you’ve got what they want with content category pages. For a home renovation business, the homepage might feature illustrated links to pages that address roofing, flooring and kitchen remodeling.Cho khách hàng thấy rằng bạn đã có những gì họ muốn với các trang danh mục nội dung. Đối với một doanh nghiệp cải tạo nhà, trang chủ có thể có các liên kết minh họa đến các trang đề cập đến việc sửa sang lại mái, sàn và nhà bếp.
All important pages should be linked directly to your homepage. Search engines will not index any page that is more than two clicks away from your homepage!Tất cả các trang quan trọng phải được liên kết trực tiếp đến trang chủ của bạn. Các công cụ tìm kiếm sẽ không lập chỉ mục bất kỳ trang nào cách trang chủ của bạn nhiều hơn hai cú nhấp chuột!
This matters. Search engines are often the vehicle your customer will use to stumble upon your site in the first place. You can use this to your advantage by making your website search-engine friendly. Doing so is called Search Engine Optimization, or SEO.Vấn đề này. Công cụ tìm kiếm thường là phương tiện mà khách hàng của bạn sẽ sử dụng để tìm kiếm trang web của bạn ngay từ đầu. Bạn có thể sử dụng điều này để làm lợi thế của mình bằng cách làm cho trang web của bạn thân thiện với công cụ tìm kiếm. Làm như vậy được gọi là Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm, hoặc SEO.
Often people think that SEO is about finding the right keywords to match your content with the words people type into Google. But in fact, the placement of keywords is just as important.Thông thường mọi người nghĩ rằng SEO là tìm kiếm các từ khóa phù hợp để kết hợp nội dung của bạn với những từ mọi người nhập vào Google. Nhưng trên thực tế, vị trí của các từ khóa cũng quan trọng không kém.
Take the meta description tag, for example. This is the line of text that appears under the heading of your website on a page of search engine results. Including a primary keyword, or word that explains your business more than any other, will boost your SEO ranking significantly.Lấy ví dụ như thẻ mô tả meta. Đây là dòng văn bản xuất hiện dưới tiêu đề trang web của bạn trên một trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Bao gồm một từ khóa chính hoặc từ giải thích doanh nghiệp của bạn nhiều hơn bất kỳ từ khóa nào khác, sẽ tăng thứ hạng SEO của bạn một cách đáng kể.
Where else should primary keywords go? Good options include in header tags, image captions, linked text and the main copy on your site. But remember that you can’t just shove keywords into copy, as search engines are smarter than this. You might even get penalized by Google!Từ khóa chính nên đặt ở đâu khác? Các tùy chọn tốt bao gồm thẻ tiêu đề, chú thích hình ảnh, văn bản được liên kết và bản sao chính trên trang web của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể chỉ sao chép các từ khóa, vì các công cụ tìm kiếm thông minh hơn thế này. Bạn thậm chí có thể bị Google phạt!
Additionally, another SEO strategy is to use professional backlinks, allowing you to share content with other websites and increase your search engine ranking.Ngoài ra, một chiến lược SEO khác là sử dụng các liên kết ngược chuyên nghiệp, cho phép bạn chia sẻ nội dung với các trang web khác và tăng xếp hạng công cụ tìm kiếm của bạn.
In addition to good SEO, let’s look at another way of getting ahead in the search engine race.Ngoài SEO tốt, chúng ta hãy xem xét một cách khác để dẫn đầu trong cuộc đua công cụ tìm kiếm.
80/20 Internet Lead Generation Key Idea #5: Pay-per-click advertising will catch you new customers when done correctly.Ý tưởng chính về tạo khách hàng tiềm năng trên Internet 80/20 # 5: Quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột sẽ giúp bạn thu hút khách hàng mới khi được thực hiện đúng cách.
SEO isn’t the only strategy that’ll get your brand ahead online. Pay-per-click advertising is a great tool to have in your arsenal. If you use it correctly, that is!SEO không phải là chiến lược duy nhất giúp thương hiệu của bạn vươn lên trực tuyến. Quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột là một công cụ tuyệt vời cần có trong kho vũ khí của bạn. Nếu bạn sử dụng nó một cách chính xác, đó là!
All it takes is a little common sense. You need to include keywords that people are most likely to use when searching for a product like yours.Tất cả những gì nó cần là một chút cảm giác thông thường. Bạn cần bao gồm các từ khóa mà mọi người có nhiều khả năng sử dụng nhất khi tìm kiếm sản phẩm giống như sản phẩm của bạn.
Linking the wrong keywords to your Google Adwords account won’t bring many visitors to your site. This problem is known as Google’s “stupidity tax.” If you want to avoid it, get smart and create specific landing pages on your website for each campaign.Việc liên kết các từ khóa sai với tài khoản Google Adwords của bạn sẽ không mang lại nhiều khách truy cập vào trang web của bạn. Vấn đề này được gọi là “thuế ngu ngốc” của Google. Nếu bạn muốn tránh nó, hãy thông minh và tạo các trang đích cụ thể trên trang web của bạn cho từng chiến dịch.
Anyone who clicks your ad wants to end up at a predictable location – your website! Each and every AdWords campaign needs a landing page on your website. This landing page should be clear, inviting your guest to get involved in your offer without unnecessary distractions.Bất kỳ ai nhấp vào quảng cáo của bạn đều muốn đến một vị trí có thể đoán trước được - trang web của bạn! Mỗi và mọi chiến dịch AdWords đều cần một trang đích trên trang web của bạn. Trang đích này phải rõ ràng, mời khách của bạn tham gia vào đề nghị của bạn mà không bị phân tâm không cần thiết.
With the help of online services such as Wordpress, Medium and Tumblr, you can set up a sleek website in no time at all. These platforms are useful because they’re dynamic – you don’t have to add pages, pictures and posts to them every time you make a new site. In this way, these tools are a much better option for building sites than a static HTML platform.Với sự trợ giúp của các dịch vụ trực tuyến như Wordpress, Medium và Tumblr, bạn có thể thiết lập một trang web đẹp mắt ngay lập tức. Những nền tảng này hữu ích vì chúng rất năng động - bạn không phải thêm trang, ảnh và bài đăng vào chúng mỗi khi bạn tạo một trang web mới. Theo cách này, các công cụ này là một lựa chọn tốt hơn nhiều để xây dựng các trang web hơn là một nền tảng HTML tĩnh.
Once you’ve got an AdWords campaign up and running, how do you know if it’s working?Khi bạn đã thiết lập và chạy một chiến dịch AdWords, làm cách nào để bạn biết liệu chiến dịch đó có hoạt động hay không?
By examining traffic and campaign data, you can learn how to improve your online presence and identify what to look for in future campaigns. Google Analytics is a free tool that makes this process easy, showing you how much traffic your page receives and where it comes from.Bằng cách kiểm tra lưu lượng truy cập và dữ liệu chiến dịch, bạn có thể học cách cải thiện sự hiện diện trực tuyến của mình và xác định những gì cần tìm trong các chiến dịch trong tương lai. Google Analytics là một công cụ miễn phí giúp quá trình này trở nên dễ dàng, cho bạn biết trang của bạn nhận được bao nhiêu lưu lượng truy cập và nó đến từ đâu.
Again, keep an eye out for which pay-per-click campaigns attract your ideal 20 percent of clients!Một lần nữa, hãy để ý xem các chiến dịch trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột nào thu hút được 20 phần trăm khách hàng lý tưởng của bạn!
So you’ve figured out how to draw customers to your site, but how can you keep them coming back for more? The solution is great content.Vì vậy, bạn đã tìm ra cách thu hút khách hàng đến trang web của mình, nhưng làm thế nào bạn có thể giữ họ quay lại xem thêm? Giải pháp là duy trì nội dung tuyệt vời.
80/20 Internet Lead Generation Key Idea #6: Great content connects you with great customers.Ý tưởng chính về tạo khách hàng tiềm năng trên Internet 80/20 # 6: Nội dung tuyệt vời kết nối bạn với những khách hàng tuyệt vời.
So you’ve got a sleek landing page and a user-friendly website. Now the big question: what sort of content should you place on your website?Vì vậy, bạn đã có một trang đích đẹp mắt và một trang web thân thiện với người dùng. Bây giờ câu hỏi lớn: bạn nên đặt loại nội dung nào trên trang web của mình?
You’ve probably heard how great content is a must for any successful business. But could you explain why this is the case?Bạn có thể đã nghe nói rằng nội dung tuyệt vời là điều bắt buộc đối với bất kỳ doanh nghiệp thành công nào. Nhưng bạn có thể giải thích tại sao lại như vậy không?
It works like this. Google wants to rank the top content for any keyword, which means the search engine has to find where the content is located. Google achieves this by sending out spiders, or automated software programs, to crawl the web.Nó hoạt động như thế này. Google muốn xếp hạng nội dung hàng đầu cho bất kỳ từ khóa nào, có nghĩa là công cụ tìm kiếm phải tìm nội dung đó nằm ở đâu. Google đạt được điều này bằng cách gửi các trình thu thập dữ liệu hoặc các chương trình phần mềm tự động, để thu thập thông tin trên web.
By hosting on your site the content these spiders are looking for to match certain keywords, your site will rank higher in Google searches. With poor-quality content, however, you’ll end up at the bottom of search results, where customers will never find you.Bằng cách lưu trữ trên trang web của bạn nội dung mà những con nhện Google này đang tìm kiếm để khớp với các từ khóa nhất định, trang web của bạn sẽ xếp hạng cao hơn trong các tìm kiếm của Google. Tuy nhiên, với nội dung chất lượng kém, bạn sẽ ở cuối kết quả tìm kiếm, nơi khách hàng sẽ không bao giờ tìm thấy bạn.
To see how great content works, let’s imagine you’re a lawyer who specializes in rental disputes. A piece of great content – not just thinly veiled advertising, but information genuinely useful to customers – might include a free sample letter for a landlord who hasn’t refunded a rental deposit.Để xem nội dung tuyệt vời hoạt động như thế nào, hãy tưởng tượng bạn là một luật sư chuyên về các tranh chấp cho thuê. Một phần nội dung tuyệt vời - không chỉ là phần quảng cáo được che đậy mỏng manh mà còn là thông tin thực sự hữu ích cho khách hàng - có thể bao gồm một bức thư mẫu miễn phí cho một chủ nhà chưa hoàn lại tiền đặt cọc cho thuê.
Similarly as you should do with pay-per-click advertising, you need to track and evaluate the performance of your online content. A great metric is bounce rate, or the percentage of visitors who visit your website without looking at any other pages. In other words, people who look at your homepage and then leave.Tương tự như bạn nên làm với quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột, bạn cần theo dõi và đánh giá hiệu suất của nội dung trực tuyến của mình. Một số liệu tuyệt vời là tỷ lệ thoát hoặc tỷ lệ phần trăm khách truy cập vào trang web của bạn mà không cần xem bất kỳ trang nào khác. Nói cách khác, những người xem trang chủ của bạn và sau đó rời đi.
Low bounce rates mean that your content keeps people reading, which in turn means a higher search ranking for your site on search engines!Tỷ lệ thoát thấp có nghĩa là nội dung của bạn giữ mọi người đọc, do đó có nghĩa là xếp hạng tìm kiếm cao hơn cho trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm!
If your content is top-notch, the chances are that readers will want to share it with friends online. This is great news, as sharing content means your brand will pop up in the newsfeeds of their followers, and their followers’ followers, and so on.Nếu nội dung của bạn là hàng đầu, rất có thể người đọc sẽ muốn chia sẻ nó với bạn bè trực tuyến. Đây là một tin tuyệt vời, vì chia sẻ nội dung có nghĩa là thương hiệu của bạn sẽ xuất hiện trong nguồn cấp tin tức của những người theo dõi, và cả những người theo dõi những người theo dõi, v.v.
Be sure to make your content shareable by including sharing buttons and comment sections. You should also make sure to include your social media profile where you share content and curate other interesting pieces of information for potential customers.Đảm bảo làm cho nội dung của bạn có thể chia sẻ bằng cách bao gồm các nút chia sẻ và phần nhận xét. Bạn cũng nên đảm bảo bao gồm hồ sơ truyền thông xã hội của mình nơi bạn chia sẻ nội dung và sắp xếp các phần thông tin thú vị khác cho khách hàng tiềm năng.
Most themes on platforms like Wordpress offer options like these, as well as the capability to make content easier to read and share for visitors who are looking at your site on a smartphone. Hầu hết các chủ đề trên các nền tảng như Wordpress đều cung cấp các tùy chọn như thế này, cũng như khả năng giúp nội dung dễ đọc và chia sẻ hơn cho những khách truy cập đang xem trang web của bạn trên điện thoại thông minh.
With such tools, you’re ready to boost your business with an online presence that makes the most of the internet’s lead generation potential!Với những công cụ như vậy, bạn đã sẵn sàng thúc đẩy doanh nghiệp của mình bằng sự hiện diện trực tuyến nhằm tận dụng tối đa tiềm năng tạo khách hàng tiềm năng của internet!
In Review: 80/20 Internet Lead Generation Book SummaryBạn đang đọc tóm tắt sách 80/20 Internet Lead Generation được dịch tại dichsach.club
The key message in this book:Thông điệp chính trong cuốn sách này:
Doing great business is a matter of discovering your unique selling point, and finding the 20 percent of customers that give you 80 percent of your profits. New online tools, from SEO to pay-per-click advertising to content curation and creation, make this easier than ever, by connecting your brand with your ideal customers.Kinh doanh tốt là vấn đề phát hiện ra điểm bán hàng độc nhất của bạn và tìm ra 20 phần trăm khách hàng mang lại cho bạn 80 phần trăm lợi nhuận. Các công cụ trực tuyến mới, từ SEO đến quảng cáo trả tiền đến quản lý và tạo nội dung, làm cho việc này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, bằng cách kết nối thương hiệu của bạn với những khách hàng lý tưởng.
Actionable advice:Lời khuyên hữu ích:
Choose your keywords wisely.Chọn từ khóa của bạn một cách khôn ngoan.
Keywords can make or break an online campaign. Your goal is to identify five keywords that describe your product best but aren’t also being used by competitors. Some tools to help you discover which keywords are golden include Google Keyword Planner and Market Samurai.Từ khóa có thể tạo ra hoặc phá vỡ một chiến dịch trực tuyến. Mục tiêu của bạn là xác định năm từ khóa mô tả sản phẩm của bạn tốt nhất nhưng cũng không được các đối thủ cạnh tranh sử dụng. Một số công cụ giúp bạn khám phá những từ khóa nào là vàng bao gồm Google Keyword Planner và Market Samurai.
80_20_internet_lead_generation.txt · Last modified: 2021/05/02 18:17 by editor