User Tools

Site Tools


30_lessons_for_loving

30 Lessons for Loving

Lượt xem: 54

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa);
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

30 Lessons for Loving: Advice from the Wisest Americans on Love, Relationships and Marriage30 bài học cho tình yêu: Những lời khuyên khôn ngoan nhất về tình yêu, các mối quan hệ và hôn nhân.
Karl PillemerKarl Pillemer
30 Lessons for Loving (2015) shares advice from hundreds of elderly people to reveal the secrets of building a long-lasting relationship, from first encounter to “happily ever after.” You’ll learn how to tell if your current crush might be “the one,” how to communicate in a healthy way and how to keep the passion alive in a long-term relationship.30 Bài Học về Tình yêu (2015) chia sẻ lời khuyên từ hàng trăm người cao tuổi để tiết lộ bí quyết xây dựng một mối quan hệ lâu dài, từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến “hạnh phúc mãi mãi về sau”. Bạn sẽ học cách biết liệu người bạn thích hiện tại có phải là “người ấy” hay không, cách giao tiếp lành mạnh và cách giữ cho niềm đam mê tồn tại trong một mối quan hệ lâu dài.
Even though divorce rates have risen in recent decades, it still seems that most people believe that “the one” is out there for them. Technology has certainly made it simpler to find a fling, but splitting up is still just as easy to do.Mặc dù tỷ lệ ly hôn đã tăng lên trong những thập kỷ gần đây, nhưng dường như hầu hết mọi người vẫn tin rằng vẫn có “một nửa” ngoài kia chờ đợi mình. Công nghệ chắc chắn đã làm cho việc tìm một mảnh ghép trở nên đơn giản hơn, nhưng việc chia tay vẫn dễ dàng thực hiện.
So how do we navigate the troubled waters of love? And to whom can we turn for advice on making the right decisions in our romantic lives? How about your grandparents, who have been happily married for more than 60 years?Vậy làm thế nào để chúng ta điều chỉnh dòng nước rắc rối của tình yêu? Và chúng ta có thể tìm lời khuyên để đưa ra những quyết định đúng đắn trong cuộc sống lãng mạn của mình? Còn ông bà của bạn, những người đã kết hôn hạnh phúc hơn 60 năm thì sao?
This book summary offer you valuable lessons on loving from some 700 elderly people who have experienced healthy and rewarding long-term relationships. Whether you’re looking for love today or hoping to reignite that spark with your own partner, you’ll learn what makes a relationship work and what doesn’t.Bài tóm tắt này cung cấp cho bạn những bài học quý giá về tình yêu thương từ khoảng 700 người cao tuổi đã trải qua những mối quan hệ lâu dài lành mạnh và bổ ích. Cho dù bạn đang tìm kiếm tình yêu ngày hôm nay hay hy vọng sẽ nối lại tình yêu với người bạn đời của mình, bạn sẽ tìm hiểu điều gì làm cho một mối quan hệ có hiệu quả và điều gì không.
In this summary of 30 Lessons for Loving by Karl Pillemer, you’ll also learnTrong bản tóm tắt 30 bài học về yêu thương của Karl Pillemer này, bạn cũng sẽ biết về
how to interpret that “sinking feeling” in your stomach;làm thế nào để giải thích “cảm giác tồi tệ” bạn đang cảm thấy;
how to deflate an argument with fool; andlàm thế nào để giảm bớt một cuộc tranh cãi nảy lửa; và
what to do if your child starts pooping all over you.phải làm gì nếu con bạn bắt đầu pooping all over you.
30 Lessons for Loving Key Idea #1: Looking to previous generations for relationship advice is sage, as they’ve essentially seen it all.30 bài học cho ý tưởng chính về tình yêu # 1: Tìm đến các thế hệ trước để xin lời khuyên về mối quan hệ là một điều hiền triết, vì về cơ bản họ đã nhìn thấy tất cả.
It’s a question as old as humanity itself: how can two people build a relationship that lasts a lifetime?Đó là một câu hỏi cũ như chính nhân loại: làm thế nào để hai người có thể xây dựng một mối quan hệ bền vững suốt đời?
While this quest may seem challenging, there are some concrete answers out there.Mặc dù nhiệm vụ này có vẻ khó khăn nhưng vẫn có một số câu trả lời cụ thể.
The author conducted the largest, in-depth study of long-term marriages, interviewing people who had been together for 30 years or more. This collection of highly nuanced, real-life experiences and advice on relationships, love and marriage applies to heterosexual and same-sex couples alike.Tác giả đã thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu, lớn nhất về các cuộc hôn nhân lâu dài, phỏng vấn những người đã ở bên nhau từ 30 năm trở lên. Bộ sưu tập các lời khuyên và kinh nghiệm thực tế, mang nhiều sắc thái về mối quan hệ, tình yêu và hôn nhân này áp dụng cho các cặp đôi khác giới và đồng giới.
Interestingly, many books on commitment and marriage lack a personal voice of lived experience, focusing simply on either the good or the bad in partnerships. But we all know that love, just like life, is complicated, and understanding it requires perspectives from both sides.Điều thú vị là nhiều cuốn sách về cam kết và hôn nhân thiếu tiếng nói cá nhân về kinh nghiệm sống, chỉ tập trung vào mặt tốt hoặc mặt xấu trong quan hệ vợ chồng. Nhưng chúng ta đều biết rằng tình yêu, cũng giống như cuộc sống, rất phức tạp và để hiểu được nó cần có quan điểm từ cả hai phía.
Thus the author spoke with over 700 Americans, aged 65 or older, many of whom experienced solid marriages and others who were less successful. The author noted too that there was hardly any difference between the advice given by same-sex couples and by heterosexual pairs.Do đó, tác giả đã nói chuyện với hơn 700 người Mỹ, từ 65 tuổi trở lên, nhiều người trong số họ đã trải qua các cuộc hôn nhân vững chắc và những người khác kém thành công hơn. Tác giả cũng lưu ý rằng hầu như không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa lời khuyên của các cặp đồng tính và các cặp dị tính.
Yet what can we learn from an older generation, considering that they lived and loved in a time of entirely different values?Tuy nhiên, chúng ta có thể học được gì từ một thế hệ cũ, khi họ đã sống và yêu thương trong một thời kỳ có những giá trị hoàn toàn khác?
Even if times have changed, you can’t discount the knowledge and perspective that older people have been able to accumulate. The last generation in particular has had more extreme experiences, such as serious illness and war, that tested endurance as well as cultivated wisdom.Ngay cả khi thời thế có thay đổi, bạn cũng không thể làm giảm đi kiến ​​thức và quan điểm mà những người lớn tuổi có thể tích lũy được. Đặc biệt, thế hệ cuối cùng đã phải trải qua nhiều kinh nghiệm khắc nghiệt hơn, chẳng hạn như bệnh tật nghiêm trọng và chiến tranh, đã thử thách sức bền cũng như sự trau dồi trí tuệ.
This generation too has been through more of the everyday problems that keep many young couples awake at night, and because of this, are an indispensable resource for offering relationship guidance.Thế hệ này cũng đã trải qua nhiều vấn đề hàng ngày khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ thức trắng vào ban đêm, và do đó, đây là nguồn lực không thể thiếu để đưa ra hướng dẫn mối quan hệ.
Ready to learn how to find the right partner, establish a foundation for your relationship that’s built to last and maintain that romantic spark? Well, read on!Bạn đã sẵn sàng học cách tìm đối tác phù hợp, thiết lập nền tảng cho mối quan hệ được xây dựng lâu dài và duy trì ngọn lửa lãng mạn đó chưa? Vâng, hãy đọc tiếp!
30 Lessons for Loving Key Idea #2: Trust your heart, but also listen to your head. Finding the perfect mate is a combination of the two.30 Bài Học Cho Ý Tưởng Chìa Khóa Yêu Thương # 2: Hãy tin tưởng vào trái tim của bạn, nhưng cũng phải lắng nghe cái đầu của mình. Tìm kiếm người bạn đời hoàn hảo là sự kết hợp của cả hai.
Like so many people, you’ve probably struggled with knowing whether somebody is the “right one” for you.Giống như rất nhiều người, có thể bạn đã phải vật lộn với việc biết liệu ai đó có phải là “người phù hợp” với mình hay không.
While most people would say honestly that you can never know for certain, there are a few strategies to help you find the right life partner.Mặc dù hầu hết mọi người đều thành thật nói rằng bạn không bao giờ có thể biết chắc chắn, nhưng có một số chiến lược giúp bạn tìm được người bạn đời phù hợp.
When faced with the decision of whether to commit, for example, it’s essential to follow your heart.Ví dụ, khi phải đối mặt với quyết định có cam kết hay không, điều cần thiết là bạn phải làm theo trái tim mình.
One indicator is especially crucial. It’s called the “in-love” feeling – and you should never marry someone if you don’t have it.Một chỉ số đặc biệt quan trọng. Đó được gọi là cảm giác “đang yêu” - và bạn không bao giờ nên kết hôn với ai đó nếu bạn không có nó.
So what is this feeling?Vậy cảm giác này là gì?
It’s an intuitive, almost indescribable sensation that things just feel right. Moreover, as 65-year-old Bryant Walker put it, this feeling is often accompanied by the inability to see an end to the relationship. When people say “follow your heart,” what they mean is to act on this feeling.Đó là một cảm giác trực quan, gần như không thể diễn tả mà mọi thứ đều ổn. Hơn nữa, như Bryant Walker, 65 tuổi đã nói, cảm giác này thường đi kèm với việc không thể nhìn thấy mối quan hệ kết thúc. Khi mọi người nói “hãy làm theo trái tim của bạn”, ý của họ là hành động theo cảm xúc này.
So knowing when things are right is important, but knowing when things are wrong might be even more important.Vì vậy, biết khi nào mọi thứ đúng là quan trọng, nhưng biết khi nào sai có thể còn quan trọng hơn.
Kathy Andrews spent 20 years in a disastrous marriage before finally remarrying and enjoying 25 splendid years – and counting!Kathy Andrews đã trải qua 20 năm trong một cuộc hôn nhân thảm khốc trước khi tái hôn và tận hưởng 25 năm huy hoàng - và còn đáng kể!
So what was wrong with Andrews’ first marriage?Vậy điều gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân đầu tiên của Andrews?
Before she got married, Andrews often had a sinking feeling that something wasn’t right. Yet she was proud of her husband and tried to put the uncomfortable feeling out of her mind.Trước khi kết hôn, Andrews thường có cảm giác chìm đắm rằng có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, cô tự hào về chồng mình và cố gắng gạt bỏ cảm giác khó chịu ra khỏi tâm trí.
What she should have done, however, is confronted this feeling head on.Tuy nhiên, những gì cô ấy nên làm, lại phải đối mặt với cảm giác này.
But having the “in-love” feeling isn’t enough to commit. You also need to listen to your rational mind.Nhưng có cảm giác “đang yêu” là không đủ để cam kết. Bạn cũng cần phải lắng nghe lý trí của mình.
This means getting to know your partner to determine if you share the same goals and core values. To know whether a person has what it takes to be a life partner, you should consider the practical things: Is she financially responsible? Would he make a good parent?Điều này có nghĩa là tìm hiểu đối tác của bạn để xác định xem bạn có cùng mục tiêu và giá trị cốt lõi hay không. Để biết liệu một người có những gì cần thiết để trở thành một người bạn đời, bạn nên xem xét những điều thực tế: Cô ấy có chịu trách nhiệm về tài chính không? Liệu anh ấy có làm cha mẹ tốt không?
It’s also essential to learn what your potential partner cares about. While different interests can add flair and excitement to a relationship, differences in values can be cataclysmic.Điều cần thiết là tìm hiểu đối tác tiềm năng của bạn quan tâm đến điều gì. Trong khi những mối quan tâm khác nhau có thể tạo thêm sự tinh tế và hào hứng cho một mối quan hệ, thì sự khác biệt về giá trị có thể là thảm họa.
30 Lessons for Loving Key Idea #3: Lovebirds aren’t mind-readers. Talk often, but don’t shout; choose the timing of your chats wisely.30 Bài học cho Ý tưởng Chính về Tình yêu # 3: Những chú chim uyên ương không phải là người đọc được suy nghĩ. Nói chuyện thường xuyên, nhưng không hét lên; chọn thời điểm trò chuyện của bạn một cách khôn ngoan.
What was the most common, unequivocal piece of relationship advice older Americans offered?Lời khuyên về mối quan hệ rõ ràng, phổ biến nhất mà người Mỹ lớn tuổi đưa ra là gì?
By and large, they said that the key to lasting love is sitting down to discuss an issue, instead of shouting or holding your tongue.Nhìn chung, họ cho rằng chìa khóa để có được tình yêu lâu dài là ngồi xuống để thảo luận về một vấn đề nào đó, thay vì la hét hay im lặng.
Learning strong communication skills – and importantly, choosing the right times to talk – are essential to a successful relationship, they said.Học các kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ - và quan trọng là chọn đúng thời điểm để nói chuyện - là điều cần thiết để có một mối quan hệ thành công, họ nói.
Not talking is a sure sign that something is wrong, for example. Christy and Sean Wilkens, ages 90 and 92, were married first for 12 years – but got divorced and later married other partners. But then some 60 years after their split, they decided to remarry!Chẳng hạn, không nói chuyện là một dấu hiệu chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn. Christy và Sean Wilkens, 90 và 92 tuổi, kết hôn lần đầu được 12 năm - nhưng đã ly hôn và sau đó kết hôn với những người bạn đời khác. Nhưng khoảng 60 năm sau khi chia tay, họ quyết định tái hôn!
What led to their unique decision?Điều gì đã dẫn đến quyết định duy nhất của họ?
Christy said their first attempt at marriage failed because of a lack of communication. If they were faced with the same issues today, she added, they would go to counseling to resolve their issues.Christy cho biết lần đầu tiên họ tiến tới hôn nhân đã thất bại vì thiếu giao tiếp. Cô nói thêm, nếu họ phải đối mặt với những vấn đề tương tự ngày hôm nay, họ sẽ đi tư vấn để giải quyết vấn đề của họ.
But just talking isn’t enough – you have to know when to talk. This means you talk when your partner is receptive to what you’re saying, not just when you want to open your mouth.Nhưng chỉ nói thôi thì chưa đủ - bạn phải biết khi nào nên nói. Điều này có nghĩa là bạn nói khi đối tác của bạn đang tiếp thu những gì bạn đang nói, không chỉ khi bạn muốn mở miệng.
Remember this, however: don’t ever start a serious conversation on an empty stomach. Food, or a lack thereof, can affect your mood. That said, food can even help take the heat out of an argument. For instance, one couple likes to cool off before things get too heated with a sandwich or a cup of tea.Tuy nhiên, hãy nhớ điều này: đừng bao giờ bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc khi bụng đói. Thức ăn hoặc thiếu thức ăn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Điều đó nói rằng, thực phẩm thậm chí có thể giúp giải tỏa cơn nóng sau một cuộc tranh cãi. Ví dụ, một cặp vợ chồng thích giải nhiệt trước khi mọi thứ quá nóng bằng một chiếc bánh mì sandwich hoặc một tách trà.
So committing to communication and timing your talks are the keys to a lasting relationship, but it’s also essential to remember that we can’t read each other’s minds.Vì vậy, cam kết giao tiếp và sắp xếp thời gian cho các cuộc nói chuyện của bạn là chìa khóa cho một mối quan hệ lâu dài, nhưng cũng cần nhớ rằng chúng ta không thể đọc được suy nghĩ của nhau.
For example, plenty of long-time couples said that the idea that partners in love “just know” what the other one wants is a total myth. People just don’t see events the same way!Ví dụ, nhiều cặp vợ chồng lâu năm nói rằng ý tưởng rằng đối tác đang yêu “chỉ biết” đối phương muốn gì là hoàn toàn sai lầm. Mọi người không nhìn thấy các sự kiện theo cùng một cách!
To avoid falling into this “mind-reading” trap, ask questions until you understand what your partner wants, and even rephrase what your partner has said to make sure you’re on the same page.Để tránh rơi vào bẫy “đọc suy nghĩ” này, hãy đặt câu hỏi cho đến khi bạn hiểu đối tác của mình muốn gì và thậm chí diễn đạt lại những gì đối tác đã nói để đảm bảo rằng bạn đang ở trên cùng một trang.
30 Lessons for Loving Key Idea #4: Have kids? Great, but don’t make them the center of your life. Your marriage comes first.30 Bài học cho Ý tưởng Chính về Yêu thương # 4: Có con? Tuyệt vời, nhưng đừng biến họ thành trung tâm cuộc sống của bạn. Cuộc hôn nhân của bạn là trên hết.
Marriage can be beautiful and poignant; it can also be a challenge. Some of the more traditional aspects of marriage, such as raising children and keeping house, can often be the most stressful.Hôn nhân có thể đẹp đẽ và thấm thía; nó cũng có thể là một thách thức. Một số khía cạnh truyền thống hơn của hôn nhân, chẳng hạn như nuôi dạy con cái và chăm sóc nhà cửa, thường gây căng thẳng nhất.
For this reason, older couples say to always put your marriage first, even if you have kids.Vì lý do này, các cặp vợ chồng lớn tuổi nói rằng hãy luôn đặt cuộc hôn nhân của mình lên hàng đầu, ngay cả khi bạn đã có con.
While this piece of advice may seem odd coming from people born in the 1950s, a time when, according to Sigmund Freud, “His Majesty the Baby” ruled the home, still they stressed that your marriage should remain your top priority.Mặc dù lời khuyên này có vẻ kỳ quặc đến từ những người sinh vào những năm 1950, thời điểm mà theo Sigmund Freud, “Đứa bé Hoàng gia” cai trị gia đình, họ vẫn nhấn mạnh rằng hôn nhân của bạn vẫn nên ưu tiên hàng đầu.
In fact, focusing only on your children is a bad idea. If your marriage fails, your kids will feel the effects; unhappy parents who constantly argue aren’t exactly great role models, either.Trên thực tế, chỉ tập trung vào con cái của bạn là một ý kiến ​​tồi. Nếu cuộc hôn nhân của bạn không thành, con bạn sẽ cảm thấy những ảnh hưởng; những bậc cha mẹ không hài lòng thường xuyên tranh cãi cũng không phải là hình mẫu tuyệt vời.
It’s crucial to bring some excitement to the sometimes dull task of child-rearing. Cecilia Fowler’s first marriage failed because she was weighed down by mundane routines. However, her second marriage flourished, as she and her partner made sure to not let the boring things rule their life. For example, they’d get dressed to the nines just to go to their local pizza parlor!Điều quan trọng là mang lại sự hào hứng cho công việc đôi khi buồn tẻ của việc nuôi dạy trẻ. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Cecilia Fowler không thành công vì cô bị đè nặng bởi những thói quen trần tục. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của cô lại thăng hoa khi cô và người bạn đời của mình đảm bảo không để những điều nhàm chán chi phối cuộc sống của họ. Ví dụ: họ sẽ mặc quần áo thật đẹp chỉ để đi đến tiệm bánh pizza gần nhà!
Children aren’t the only strain on a marriage; money issues are another major burden. If you can, avoid debt at all costs. While many married couples tend to be more financially stable than people who are single, arguments about money can also last longer and be more pointed than discussions on any other topic.Con cái không phải là áp lực duy nhất trong hôn nhân; vấn đề tiền bạc là một gánh nặng lớn khác. Nếu bạn có thể, hãy tránh nợ bằng mọi giá. Trong khi nhiều cặp vợ chồng kết hôn có xu hướng ổn định về tài chính hơn những người độc thân, các cuộc tranh cãi về tiền bạc cũng có thể kéo dài và gay gắt hơn các cuộc thảo luận về bất kỳ chủ đề nào khác.
For this reason, couples with sufficient funds tend to fight less over finances, whereas marriages on a tight budget tend to stress over how each dime is spent. Be sure to consciously plan your finances, and set the right priorities to avoid spending money you just don’t have.Vì lý do này, các cặp vợ chồng có đủ tiền thường ít tranh cãi về tài chính hơn, trong khi các cuộc hôn nhân có ngân sách eo hẹp có xu hướng căng thẳng về cách chi tiêu từng xu. Hãy chắc chắn lập kế hoạch tài chính của bạn một cách có ý thức và đặt các ưu tiên phù hợp để tránh tiêu những khoản tiền mà bạn không có.
To stay out of debt, for example, try to save up for purchases instead of relying on credit cards. Importantly, don’t compare your lifestyle to other couples who might be better off financially.Ví dụ, để không mắc nợ, hãy cố gắng tiết kiệm để mua hàng thay vì dựa vào thẻ tín dụng. Quan trọng là, đừng so sánh lối sống của bạn với những cặp đôi khác có thể khá giả hơn về mặt tài chính.
30 Lessons for Loving Key Idea #5: How do you keep the spark alive over years? Little, unexpected gestures of affection make love last.30 Bài Học Cho Ý Tưởng Chìa Khóa Yêu Thương # 5: Làm thế nào để bạn giữ cho ngọn lửa đó tồn tại qua năm tháng? Những cử chỉ âu yếm nho nhỏ, bất ngờ khiến tình yêu được kéo dài.
So you’ve built a wonderful life with a partner you love, have learned to communicate and are on the path to a healthy marriage. But how can you keep things exciting for decades to come?Vì vậy, bạn đã xây dựng một cuộc sống tuyệt vời với người bạn đời mà bạn yêu thương, đã học cách giao tiếp và đang trên con đường dẫn đến một cuộc hôn nhân lành mạnh. Nhưng làm thế nào bạn có thể giữ cho mọi thứ trở nên thú vị trong nhiều thập kỷ tới?
The secret is, unexpected gestures keep the thrill of romance alive!Bí mật là, những cử chỉ bất ngờ giữ cho sự hồi hộp của mối tình lãng mạn!
But it doesn’t have to be Champagne and caviar every night. In fact, making small gestures and giving thoughtful gifts is a better strategy.Nhưng nó không nhất thiết phải là rượu Champagne và trứng cá muối mỗi đêm. Trên thực tế, thực hiện những cử chỉ nhỏ và tặng quà chu đáo là một chiến lược tốt hơn.
For instance, while Darren Freeman doesn’t go all out on Christmas presents for his wife, he often surprises her randomly with things she has shown interest in.Ví dụ, trong khi Darren Freeman không đi mua quà Giáng sinh cho vợ của mình, anh ấy thường gây bất ngờ cho cô ấy một cách ngẫu nhiên với những thứ mà cô ấy tỏ ra thích thú.
Gifts for your loved one don’t have to be tangible. Compliments work just as well!Quà tặng cho người thân yêu của bạn không nhất thiết phải hữu hình. Khen ngợi cũng có tác dụng!
Clara Osborne and her husband Arthur used to pay each other compliments, telling each other for example how good the other looked. As Arthur has since passed, it’s moments like these that will remain with Clara to the end of her days.Clara Osborne và chồng Arthur thường dành cho nhau những lời khen ngợi, ví dụ về việc người kia trông đẹp như thế nào. Khi Arthur đã qua đời, những khoảnh khắc như thế này sẽ ở lại với Clara cho đến ngày cuối cùng của bà…
Gifts and compliments are just one part of the equation to keep love’s flame burning. Nurturing your relationship, such as having a healthy sex life, is important, too.Quà tặng và lời khen chỉ là một phần của phương trình để giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn bùng cháy. Việc nuôi dưỡng mối quan hệ của bạn, chẳng hạn như có một đời sống tình dục lành mạnh, cũng rất quan trọng.
Sex can be seen as the glue that maintains intimacy in a marriage, and many experts believe that a healthy sexual relationship goes far beyond simple intercourse.Tình dục có thể được xem là chất keo duy trì sự thân mật trong hôn nhân, và nhiều chuyên gia tin rằng một mối quan hệ tình dục lành mạnh vượt xa quan hệ tình dục đơn thuần.
For instance, good sex can be any number of loving behaviors. Ed Maleski and his wife couldn’t have intercourse for a few years because of medical issues, but they never stopped touching and caressing each other. Ed believes that sexual satisfaction is derived in many ways other than through intercourse.Ví dụ, tình dục tốt có thể là bất kỳ hành vi yêu thương nào. Ed Maleski và vợ không thể giao hợp trong vài năm vì vấn đề sức khỏe, nhưng họ vẫn không ngừng chạm và vuốt ve nhau. Ed tin rằng sự thỏa mãn tình dục bắt nguồn từ nhiều cách khác ngoài giao hợp.
However, while sex can bring people together, once a relationship is established, it’s essential that the friendship at its heart be nurtured. This step is crucial, as it helps couples enjoy their time together.Tuy nhiên, mặc dù tình dục có thể gắn kết mọi người lại với nhau, nhưng một khi mối quan hệ đã được thiết lập, điều cần thiết là tình bạn phải được nuôi dưỡng. Bước này rất quan trọng vì nó giúp các cặp đôi tận hưởng thời gian bên nhau.
So how do you build a friendship with your partner? Try joining in on activities your partner may enjoy, whether practicing aikido or going to the opera.Vì vậy, làm thế nào để bạn xây dựng một tình bạn với đối tác của bạn? Hãy thử tham gia vào các hoạt động mà đối tác của bạn có thể yêu thích, cho dù là luyện tập aikido hay đi xem opera.
30 Lessons for Loving Key Idea #6: Long-lasting relationships are built on respect. Don’t let anger dominate; remember to laugh!30 Bài Học Cho Ý Tưởng Chính Về Tình Yêu # 6: Các mối quan hệ lâu dài được xây dựng dựa trên sự tôn trọng. Đừng để cơn giận chi phối; nhớ cười!
Do you ever hear people saying things like, “I wish I knew then what I know now?”Bạn có bao giờ nghe mọi người nói những điều như, “Tôi ước gì tôi biết nhiều hơn những gì tôi biết bây giờ?”
Life-long experience holds important lessons, and there are a few in particular that older couples made a point of sharing with young couples.Kinh nghiệm sống lâu dài chứa đựng những bài học quan trọng, và đặc biệt có một số bài học mà các cặp vợ chồng lớn tuổi chia sẻ với các cặp vợ chồng trẻ.
First, it’s essential to respect your partner. But what exactly does that mean?Trước tiên, điều cần thiết là phải tôn trọng đối tác của bạn. Nhưng chính xác thì điều đó có nghĩa là gì?
Respect is partly an attitude, but it’s also a series of behaviors, things like admiring your partner openly and showing appreciation for their positive contributions.Tôn trọng một phần là một thái độ, nhưng đó cũng là một loạt các hành vi, chẳng hạn như ngưỡng mộ đối tác của bạn một cách cởi mở và thể hiện sự đánh giá cao đối với những đóng góp tích cực của họ.
For instance, saying simple things such as, “Thank you, you did a great job.” You can also show respect by letting your partner know that you’re listening, speaking thoughtfully and not shocking your partner with unwelcome news out of the blue.Ví dụ, nói những điều đơn giản như, “Cảm ơn, bạn đã làm rất tốt.” Bạn cũng có thể thể hiện sự tôn trọng bằng cách cho đối tác của mình biết rằng bạn đang lắng nghe, nói một cách chu đáo và không gây sốc cho đối tác của mình với những tin tức không được hoan nghênh.
Second, being able to take a potentially stressful situation in stride, or being able to “lighten up” in periods of stress, is very helpful. Most things just aren’t as important as they may seem in the heat of the moment. So before you lose your temper, ask yourself: is it really worth it?Thứ hai, có thể thực hiện một tình huống căng thẳng tiềm ẩn khi sải bước, hoặc có thể “giải tỏa” trong giai đoạn căng thẳng, rất hữu ích. Hầu hết mọi thứ không quan trọng bằng chúng có vẻ như đang ở thời điểm nóng. Vì vậy, trước khi mất bình tĩnh, hãy tự hỏi bản thân: điều đó có thực sự xứng đáng?
Joe Thornton, for example, almost missed an important flight as his wife left her wallet in their parked car. The couple had to race back to the garage to retrieve it with not much time to spare. Although the situation was stressful, Joe put things in perspective. The worst-case scenario was that they might miss the flight; but if he exploded in anger, he might lose his marriage.Joe Thornton, chẳng hạn, suýt chút nữa đã bỏ lỡ một chuyến bay quan trọng khi vợ anh để quên chiếc ví của mình trong chiếc xe đang đậu của họ. Hai vợ chồng phải chạy đua ra gara để lấy lại mà không còn nhiều thời gian dư dả. Mặc dù tình hình căng thẳng, Joe đã đặt mọi thứ vào góc độ. Trường hợp xấu nhất là họ có thể bị lỡ chuyến bay; nhưng nếu anh ta bùng nổ trong cơn tức giận, anh ta có thể mất hôn nhân của mình.
Naturally, the decision was an easy one!Đương nhiên, quyết định trong trường hợp này là một quyết định dễ dàng!
Humor can also be a great tool to lighten a heavy mood. The author once was flying with his six-month-old child, who all of a sudden started projectile vomiting and having diarrhea just after take-off.Hài hước cũng có thể là một công cụ tuyệt vời để xoa dịu tâm trạng nặng nề. Một lần tác giả đang bay cùng đứa con sáu tháng tuổi của mình, đứa trẻ đột nhiên bắt đầu nôn mửa và tiêu chảy ngay sau khi cất cánh.
The author freaked out and ran to the bathroom to clean up, passing the sick child to his wife. But when he returned, he was greeted by his wife’s cold stare, presumably because he’d run away when things got rough.Tác giả hoảng hồn chạy vào nhà tắm dọn dẹp, chuyền con ốm cho vợ. Nhưng khi quay lại, anh ta được chào đón bằng cái nhìn lạnh lùng của vợ, có lẽ vì anh ta sẽ bỏ chạy khi mọi thứ trở nên khó khăn.
Yet they both realized how ludicrous the whole situation was and quickly burst into laughter. It helped them put their anger aside, relax and enjoy their vacation.Tuy nhiên, cả hai đều nhận ra toàn bộ tình huống lố bịch đến mức nào và nhanh chóng phá lên cười. Nó đã giúp họ gạt cơn giận sang một bên, thư giãn và tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
In Review: 30 Lessons for Loving Book SummaryĐang Xem lại: Tóm tắt sách 30 Bài Học Yêu Thương được dịch tại dichsach.club
The key message in this book:Thông điệp chính trong cuốn sách này:
Building and maintaining a long-term relationship is difficult. Many people struggle to keep love alive once the thrill of the “honeymoon” is past, but this doesn’t have to be your fate. By following the advice of elderly people in committed relationships you too can learn how to focus your efforts, keep good intentions and improve communication toward building a healthy relationship that lasts “forever.”Xây dựng và duy trì một mối quan hệ lâu dài rất khó. Nhiều người đấu tranh để giữ cho tình yêu tồn tại sau khi cảm giác hồi hộp của “tuần trăng mật” đã qua, nhưng đây không phải là số phận của bạn. Bằng cách làm theo lời khuyên của những người cao tuổi trong các mối quan hệ đã cam kết, bạn cũng có thể học cách tập trung nỗ lực, giữ ý định tốt và cải thiện giao tiếp để xây dựng một mối quan hệ lành mạnh kéo dài “mãi mãi”.
Actionable advice:Lời khuyên hữu ích:
Have a monthly meeting about problematic topics.Có một cuộc họp hàng tháng về các chủ đề có vấn đề.
Every relationship is plagued by one chronic issue or another – things that just keep coming up. Whether it’s deciding whose family to spend the holidays with or a particular habit that gets on your partner’s nerves, you need to nip these issues in the bud so they don’t ruin your otherwise healthy partnership. Schedule monthly meetings with your partner in which you can each discuss issues and learn to overcome them.Mọi mối quan hệ đều bị cản trở bởi vấn đề kinh niên này hay vấn đề khác - những thứ cứ tiếp diễn. Cho dù đó là việc quyết định gia đình sẽ dành kỳ nghỉ cùng ai hay một thói quen cụ thể nào đó khiến đối tác lo lắng, bạn cần phải giải quyết những vấn đề này ngay từ đầu để chúng không làm hỏng mối quan hệ hợp tác lành mạnh của bạn. Lên lịch các cuộc họp hàng tháng với người bạn đời của bạn, trong đó mỗi người có thể thảo luận các vấn đề trong cuộc sống và bàn cách khắc phục chúng.
Suggested further reading: A General Theory of Love by Thomas Lewis, Fari Amini and Richard LannonĐề xuất đọc thêm: Lý thuyết chung về tình yêu của Thomas Lewis, Fari Amini và Richard Lannon
In A General Theory of Love, three psychiatrists take a scientific look at the phenomenon of love. Arguing that our emotional experience in adulthood is profoundly influenced by our childhood relationships, the authors suggest ways to undo this emotional “programming” and establish healthier relationships with friends and romantic partners.Trong Lý thuyết chung về tình yêu, ba bác sĩ tâm lý có cái nhìn khoa học về hiện tượng tình yêu. Cho rằng trải nghiệm cảm xúc của chúng ta ở tuổi trưởng thành bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các mối quan hệ thời thơ ấu của chúng ta, các tác giả đề xuất các cách để hoàn tác “chương trình” cảm xúc này và thiết lập các mối quan hệ lành mạnh hơn với bạn bè và đối tác lãng mạn.
30_lessons_for_loving.txt · Last modified: 2021/04/17 18:11 by editor