User Tools

Site Tools


21_days_to_big_idea

21 Days to a Big Idea

Lượt xem: 325

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

21 Days to a Big Idea: Creating Breakthrough Business Concepts21 ngày cho một ý tưởng lớn: Tạo ra khái niệm kinh doanh đột phá.
Bryan MattimoreBryan Mattimore
21 Days to a Big Idea (2015) is your guide to rekindling playful creativity and discovering the countless bright ideas your brain is capable of producing. These summaries share the secrets behind simple yet effective techniques to get your creative juices flowing, and provide helpful tips for turning your wild ideas into a viable business.21 ngày cho một ý tưởng lớn (2015) là hướng dẫn giúp bạn khơi dậy sự sáng tạo vui tươi và khám phá vô số ý tưởng tươi sáng mà bộ não của bạn có thể nghĩ ra. Bài tóm tắt này chia sẻ bí mật đằng sau những kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả để khơi nguồn sáng tạo và cung cấp những mẹo hữu ích để biến những ý tưởng hoang dã của bạn thành một công việc kinh doanh khả thi.
We usually associate the word “creativity” with poets, musicians and painters, or even great scientists like Albert Einstein and clever inventors like Nikola Tesla. Creativity and business, however, doesn’t make for a very familiar combination.Chúng ta thường liên tưởng từ “sáng tạo” với các nhà thơ, nhạc sĩ và họa sĩ, hoặc thậm chí là các nhà khoa học vĩ đại như Albert Einstein và các nhà phát minh thông minh như Nikola Tesla. Tuy nhiên, sáng tạo và kinh doanh không tạo nên một sự kết hợp quá quen thuộc.
But if you want to come up with a great idea for a new business, you need to be creative; if you want to turn your idea into a great product, you need to be creative; and if you want to successfully sell a product, you ought to be creative, too.Nhưng nếu bạn muốn nảy ra một ý tưởng tuyệt vời cho một doanh nghiệp mới, bạn cần phải sáng tạo; nếu bạn muốn biến ý tưởng của mình thành một sản phẩm tuyệt vời, bạn cần phải sáng tạo; và nếu bạn muốn bán thành công một sản phẩm, bạn cũng phải sáng tạo.
This book summary will provide you a with a number of simple but ingenious tricks to foster your creative spirit. They bring together the most important aspects of a 21-day program the author developed to think up big ideas. You will learn how to easily come up with a variety of ideas for new businesses, as well as how to reinvent old ones.Bản tóm tắt cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn một số thủ thuật đơn giản nhưng khéo léo để thúc đẩy khả năng sáng tạo của bạn. Chúng tập hợp những khía cạnh quan trọng nhất của chương trình 21 ngày mà tác giả đã phát triển để đưa ra những ý tưởng lớn. Bạn sẽ học cách dễ dàng đưa ra nhiều ý tưởng cho các doanh nghiệp mới, cũng như cách tái tạo lại những ý tưởng cũ.
In this summary of 21 Days to a Big Idea by Bryan Mattimore,You’ll also learnTrong bản tóm tắt về 21 ngày đến một ý tưởng lớn của Bryan Mattimore, bạn sẽ được biết về:
how many new ideas Thomas Edison had per day;+ Thomas Edison có bao nhiêu ý tưởng mới mỗi ngày;
why a cooked chicken in the fridge can make for a great business idea; and+ tại sao một con gà nấu chín trong tủ lạnh có thể tạo ra một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời; và
how to come up with completely new ideas in just 30 seconds.+ cách đưa ra những ý tưởng hoàn toàn mới chỉ trong 30 giây.
21 Days to a Big Idea Key Idea #1: Brainstorm to get your creative juices flowing and pinpoint your passions.21 ngày đến với một ý tưởng lớn Ý tưởng chính # 1: Động não để khơi nguồn sáng tạo và xác định đam mê của bạn.
Blank pages are daunting. They can make accomplished novelists, brilliant illustrators and successful business leaders nervous as they embark on new projects. Luckily, there’s one method that can help us conquer that blank page: brainstorming.Các trang giấy trống trơn là một trở ngại. Chúng có thể làm cho những tiểu thuyết gia xuất sắc, những nhà minh họa xuất sắc và những nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công lo lắng khi họ bắt tay vào những dự án mới. May mắn thay, có một phương pháp có thể giúp chúng ta lấp đầy những trang giấy trắng đó: động não.
In fact, some of the world’s greatest scientific geniuses relied on brainstorming to kick-start their biggest ideas; this includes Thomas Edison, the inventor of the electric light bulb.Trên thực tế, một số thiên tài khoa học vĩ đại nhất thế giới đã dựa vào động não để khởi động những ý tưởng lớn nhất của họ; trong số này bao gồm Thomas Edison, người đã phát minh ra bóng đèn điện.
An entry in one of his notebooks, dated January 3rd, 1888, contains a list of over 100 ideas that Edison scribbled down in hopes of finding the one invention he wanted to create. He came up with ideas for a snow compressor, artificial silk, synthetic ivory, an electric piano and many more.Một mục trong sổ tay của ông, ngày 3 tháng 1 năm 1888, chứa danh sách hơn 100 ý tưởng mà Edison đã viết vội với hy vọng tìm ra một phát minh mà ông muốn tạo ra. Ông nảy ra ý tưởng về máy nén tuyết, tơ nhân tạo, ngà voi tổng hợp, đàn piano điện và nhiều loại khác.
Brainstorming has been the go-to trick for creatives throughout history because it helps shut out internal criticism. When we brainstorm, we reconnect with our playful, imaginative selves. This, in turn, allows us to see new possibilities that we’d normally dismiss.Động não là thủ thuật bắt buộc đối với các nhà quảng cáo trong suốt lịch sử vì nó giúp loại bỏ những lời chỉ trích nội bộ. Khi động não, chúng ta kết nối lại với bản thân vui tươi, giàu trí tưởng tượng của mình. Đổi lại, điều này cho phép chúng tôi thấy những khả năng mới mà chúng tôi thường loại bỏ.
On top of this, brainstorming helps us uncover our passions. If you brainstorm long enough, you’ll see patterns emerge that connect a handful of your ideas to deeper themes. This allows us to map out the areas that we’re passionate about, which we can then focus on and develop.Trên hết, động não giúp chúng ta khám phá ra những đam mê của mình. Nếu động não đủ lâu, bạn sẽ thấy xuất hiện kết nối một số ý tưởng của bạn với các chủ đề sâu sắc hơn. Điều này cho phép chúng ta vạch ra các lĩnh vực mà chúng ta đam mê, sau đó chúng ta có thể tập trung và phát triển những ý tưởng đó.
We may even realize that we’re passionate about something outside of our profession or skill set. This can be confusing for some, who worry that they can’t delve into a particular field without sufficient technical knowledge.Thậm chí, chúng ta có thể nhận ra rằng mình đam mê điều gì đó ngoài chuyên môn hoặc kỹ năng của mình. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho một số người, những người lo lắng rằng họ không thể đào sâu vào một lĩnh vực cụ thể nếu không có đủ kiến ​​thức chuyên môn.
However, research into top-performing start-ups has shown that you don’t need to be a specialist in a given sector to come up with original solutions to problems. On the contrary, you may be in an even better position to kick-start innovation. When people know a lot about one specific industry, it may mean that they are too set in their ways to see new opportunities.Tuy nhiên, nghiên cứu về các công ty khởi nghiệp hoạt động hiệu quả nhất đã chỉ ra rằng bạn không cần phải là chuyên gia trong một lĩnh vực nhất định để đưa ra các giải pháp ban đầu cho các vấn đề. Ngược lại, bạn có thể ở một vị trí tốt hơn để bắt đầu sự đổi mới. Khi mọi người biết nhiều về một ngành cụ thể, điều đó có thể có nghĩa là họ đã quá quen thuộc để nhìn thấy những cơ hội mới.
If you’re ready to try brainstorming, where do you start? Just grab a piece of paper and write down 30 to 50 ideas.Nếu bạn đã sẵn sàng để thử động não, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Chỉ cần lấy một tờ giấy và viết ra 30 đến 50 ý tưởng.
21 Days to a Big Idea Key Idea #2: Your everyday annoyances are the springboards to products that solve universal problems.21 ngày đến với một ý tưởng lớn Ý tưởng chính # 2: Những khó chịu hàng ngày của bạn là bàn đạp cho các sản phẩm giải quyết các vấn đề.
The teenage Mark Zuckerberg had a problem: no girls wanted to date him! Facebook turned out to be his attempt at a solution, and while it may or may not have made him dateable, it certainly made him wealthy. Facebook, therefore, like most inventions, began as a solution to a problem. To create your own solutions, you need to identify problems that are worth solving.Chàng trai tuổi teen Mark Zuckerberg đã gặp phải một vấn đề: không có cô gái nào muốn hẹn hò với anh ấy! Facebook hóa ra là nỗ lực của anh ta trong một giải pháp, và mặc dù không biết facebook có giúp anh hẹn hò nhiều hơn không, nhưng chắc chắn nó đã giúp anh ấy trở nên giàu có. Do đó, Facebook, giống như hầu hết các phát minh, bắt đầu như một giải pháp cho một vấn đề. Để tạo ra các giải pháp của riêng bạn, bạn cần xác định các vấn đề đáng để giải quyết.
Of course, the world seems to be full of problems! So how do you find the right one? Start by sniffing out everyday problems that bother you. Getting a dry mouth at night, feeling guilty after eating a sugary dessert, dragging luggage through a huge airport – these problems are just a few of the author’s examples to get you started.Tất nhiên, thế giới dường như đầy rẫy những vấn đề! Vì vậy, làm thế nào để bạn tìm ra vấn đề nào? Bắt đầu bằng cách tìm ra những vấn đề hàng ngày khiến bạn bận tâm. Bị khô miệng vào ban đêm, cảm thấy tội lỗi sau khi ăn món tráng miệng có đường, kéo hành lý qua một sân bay khổng lồ - những vấn đề này chỉ là một vài ví dụ của tác giả để giúp bạn bắt đầu.
You can also learn to identify problems by continually questioning them. Make the question “what is the problem?” your mantra, and return to it throughout your day. This will help you pay close attention to things that are less than satisfactory in your life. With these in mind, you can start looking for solutions.Bạn cũng có thể học cách xác định vấn đề bằng cách liên tục đặt câu hỏi về chúng. Đặt câu hỏi “vấn đề là gì?” thần chú của bạn và trở lại với nó trong suốt cả ngày của bạn. Điều này sẽ giúp bạn chú ý đến những điều không như ý trong cuộc sống. Với những điều này, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm giải pháp.
Although the problems we encounter in everyday life are rather mundane, solving them isn’t. Developing new solutions can present a huge technical challenge. When done right, they can also bring significant financial rewards and benefit many people around the globe.Mặc dù những vấn đề chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày khá trần tục, nhưng việc giải quyết chúng thì không. Việc phát triển các giải pháp mới có thể là một thách thức kỹ thuật rất lớn. Khi giải quyết đúng, chúng cũng có thể mang lại phần thưởng tài chính đáng kể và mang lại lợi ích cho nhiều người trên toàn cầu.
The problem of having a dry mouth at night was actually solved by Biotene and Therabreath; they created oral rinses that increase salivation to prevent the mouth from drying out.Vấn đề khô miệng vào ban đêm đã thực sự được giải quyết bởi Biotene và Therabreath; họ đã tạo ra nước súc miệng giúp tăng tiết nước bọt để ngăn miệng không bị khô.
A comparable problem was also solved by a Bruce Johnson from Minnesota – he had trouble breathing at night, and set out to solve this. By creating the Breathe Right nasal strips, he helped a lot of other people solve this problem too, creating a multi-million-dollar business in the process.Một vấn đề tương tự cũng đã được giải quyết bởi một Bruce Johnson từ Minnesota - anh ta bị khó thở vào ban đêm, và bắt đầu giải quyết vấn đề này. Bằng cách tạo ra dải mũi Breathe Right, anh ấy đã giúp rất nhiều người khác giải quyết vấn đề này, và tạo ra một doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô la.
21 Days to a Big Idea Key Idea #3: Ask how existing technology could be used differently to find game-changing ideas.21 Ngày đến với Ý tưởng Lớn Ý tưởng chính # 3: Hãy tự hỏi công nghệ hiện tại có thể được sử dụng khác đi như thế nào để tìm ra những ý tưởng thay đổi cuộc chơi.
Which of the following do you consider a better idea: one that’s entirely original? Or one that just borrows bits and pieces of other people's ideas? Beware – the latter type actually has the potential to be groundbreaking as well!Bạn cho rằng ý tưởng nào sau đây là tốt hơn: một ý tưởng hoàn toàn nguyên bản? Hay một thứ chỉ vay mượn ý tưởng của người khác? Hãy cẩn thận - loại thứ hai thực sự cũng có tiềm năng đột phá!
Think about it: thousands of entrepreneurs have used the invention of the smartphone as the home for their inventions – apps! You needn’t feel shy about making the most of other people’s great ideas and hard work.Hãy nghĩ về điều đó: hàng ngàn doanh nhân đã sử dụng phát minh ra điện thoại thông minh làm ngôi nhà cho các phát minh - ứng dụng của mình! Bạn không cần phải cảm thấy ngại ngùng khi tận dụng tối đa những ý tưởng tuyệt vời và sự chăm chỉ của người khác.
For example, a company called Aerodesigns has recently created a way for people to inhale vitamins, dietary supplements and caffeine through their nose and into their bloodstream. Why not use this instant pick-me-up innovation to develop a new deep breathing diet? By combining the benefits of antioxidant yogic breathing with the new technology of inhalable supplements, you could help a lot of people be healthier and happier!Ví dụ, một công ty có tên Aerodesigns gần đây đã tạo ra một cách để mọi người hít vitamin, thực phẩm chức năng và caffeine qua mũi và vào máu của họ. Tại sao không sử dụng sự đổi mới ngay lập tức này để phát triển một chế độ ăn kiêng mới qua đường thở? Bằng cách kết hợp những lợi ích của việc thở yogic chống oxy hóa với công nghệ mới của các chất bổ sung có thể hít vào, bạn có thể giúp rất nhiều người khỏe mạnh và hạnh phúc hơn!
The truth is that existing technology can help you dream up new ideas for services. Take a technology that impresses you, consider its strengths and then think about how you could apply them in new ways. For example, remote-controlled drones, as innovations largely used for warfare, have also been made useful in entirely different circumstances.Sự thật là công nghệ hiện có có thể giúp bạn hình thành những ý tưởng mới cho dịch vụ. Lấy một công nghệ gây ấn tượng với bạn, xem xét điểm mạnh của nó và sau đó suy nghĩ về cách bạn có thể áp dụng chúng theo những cách mới. Ví dụ, máy bay không người lái được điều khiển từ xa, với tư cách là những cải tiến chủ yếu được sử dụng cho chiến tranh, cũng đã trở nên hữu ích trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác.
The strength of drones lies in their ability to get from point A to point B without traffic or other obstacles stopping them; this could be just the thing for emergency situations. Drones could deliver medical kits to those who need them urgently, or they could drop life vests to swimmers struggling to stay afloat. There are countless possibilities!Điểm mạnh của máy bay không người lái nằm ở khả năng đi từ điểm A đến điểm B mà không bị giao thông hoặc các chướng ngại vật khác cản trở; đây có thể chỉ là điều cho các tình huống khẩn cấp. Drone có thể giao bộ dụng cụ y tế cho những người cần chúng gấp hoặc chúng có thể thả áo phao cho những người bơi lội đang vật lộn để giữ nổi. Có vô số khả năng!
21 Days to a Big Idea Key Idea #4: Bring ideas to life by helping your playful and rational sides work together.21 Ngày Thành Một Ý Tưởng Lớn Ý Tưởng Chính # 4: Mang những ý tưởng vào cuộc sống bằng cách giúp các khía cạnh vui vẻ và hợp lý của bạn hợp tác với nhau.
Before the invention of the telephone, Alexander Graham Bell’s idea to send voices through a wire would have seemed like childish nonsense. However, children have also been proven to have more creative minds than adults. If we want to bring great ideas into the world, we need to help our inner child team up with our rational, adult selves.Trước khi phát minh ra điện thoại, ý tưởng của Alexander Graham Bell về việc gửi giọng nói qua một sợi dây dường như là điều vô nghĩa trẻ con. Tuy nhiên, trẻ em cũng đã được chứng minh là có óc sáng tạo hơn người lớn. Nếu chúng ta muốn đưa những ý tưởng tuyệt vời vào thế giới, chúng ta cần giúp đứa trẻ bên trong của chúng ta kết hợp với bản thân trưởng thành, lý trí của chúng ta.
Back in 1968, social scientist George Land gave a NASA creativity test to 1,600 children and got them to repeat it every five years. The results were, to put it bluntly, a bit depressing. As five-years-olds, nearly 100 percent of the children showed creativity at the highest levels, yet just five years later only 30 percent of the children displayed the same level of creativity.Trở lại năm 1968, nhà khoa học xã hội George Land đã đưa ra một bài kiểm tra khả năng sáng tạo của NASA cho 1.600 trẻ em và yêu cầu chúng lặp lại nó sau mỗi 5 năm. Nói một cách thẳng thắn, kết quả là hơi đáng buồn. Khi trẻ 5 tuổi, gần 100% trẻ em thể hiện khả năng sáng tạo ở mức cao nhất, nhưng chỉ 5 năm sau, chỉ 30% trẻ em thể hiện cùng mức độ sáng tạo.
The same study showed that only 12 percent of 15-year-olds displayed a high level of creativity – a similar percentage of creativity most adults display. So how do we reconnect with the creative brains we had at age five? By making wishes.Nghiên cứu tương tự cho thấy chỉ 12% trẻ 15 tuổi thể hiện mức độ sáng tạo cao - một tỷ lệ tương tự về khả năng sáng tạo mà hầu hết người lớn thể hiện. Vậy làm cách nào để chúng ta kết nối lại với bộ não sáng tạo mà chúng ta có ở tuổi lên năm? Bằng cách thực hiện những điều ước.
What do you wish you could do? As children, we’d have answered things like “I wish I could fly!” or “I wish I could teleport to another world!” From the airplane to virtual reality, many childhood wishes have been transformed into some of the most thrilling inventions.Bạn ước gì bạn có thể làm được? Khi còn nhỏ, chúng ta đã trả lời những câu như “Ước gì tôi có thể bay!” hoặc “Tôi ước mình có thể dịch chuyển đến một thế giới khác!” Từ chiếc máy bay cho đến thực tế ảo, bao điều ước thời thơ ấu đã được biến thành những phát minh ly kỳ nhất.
Of course, lots of technical and rational thinking on a very high level went into both the airplane and virtual reality; great ideas come to life when our creative and rational sides are able to work together. Once you’ve discovered your childlike wishes, bring back your adult mind to work out ways to make those wishes real. Even if your ideas seem absurd, keep thinking! The solution might be right under your nose.Tất nhiên, rất nhiều kỹ thuật và tư duy hợp lý ở cấp độ rất cao đã đi vào cả máy bay và thực tế ảo; những ý tưởng tuyệt vời trở thành hiện thực khi các mặt sáng tạo và lý trí của chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Khi bạn đã phát hiện ra những mong muốn như trẻ thơ của mình, hãy hồi tưởng lại tâm trí người lớn của bạn để tìm ra cách biến những mong muốn đó thành hiện thực. Ngay cả khi ý tưởng của bạn có vẻ vô lý, hãy tiếp tục suy nghĩ! Giải pháp có thể nằm ngay trước mũi bạn.
Think of the NeverWet spray paint developed by RustOleum. If you wished you could make things invisible as a kid, from the mess in your room to the secret writing in your diary, this invention will strike a chord with you! It allows us to spray hidden messages on sidewalks and houses that reveal themselves when it rains.Hãy nghĩ đến loại sơn phun NeverWet do RustOleum phát triển. Nếu bạn ước mình có thể biến mọi thứ trở nên vô hình khi còn nhỏ, từ đống lộn xộn trong phòng đến việc viết bí mật trong nhật ký của bạn, thì phát minh này sẽ gây được tiếng vang với bạn! Nó cho phép chúng tôi phun các thông điệp vô hình trên vỉa hè, những ngôi nhà và chỉ hiện ra khi trời mưa.
21 Days to a Big Idea Key Idea #5: Use the “and” technique to come up with new ideas fast.21 Ngày đến với Ý tưởng Lớn Ý tưởng chính # 5: Sử dụng kỹ thuật “và” để nhanh chóng đưa ra những ý tưởng mới.
Can you think up a new invention in under 30 seconds? You might consider it impossible, but a simple technique might prove otherwise! Enter, the “and” technique.Bạn có thể nghĩ ra một phát minh mới trong vòng chưa đầy 30 giây không? Bạn có thể coi điều đó là không thể, nhưng một kỹ thuật đơn giản có thể chứng minh điều khác! Enter, kỹ thuật “và”.
In 2015, the author joined the librarians of the Chicago Public Library to help them work on their creativity. He challenged them to come up with a brand new idea in just 30 seconds; he also taught them the “and” technique to help them along the way. The result? Every librarian came up with something original.Vào năm 2015, tác giả đã tham gia cùng các thủ thư của Thư viện Công cộng Chicago để giúp họ phát huy khả năng sáng tạo của mình. Anh ấy thách thức họ đưa ra một ý tưởng hoàn toàn mới chỉ trong 30 giây; ông cũng dạy họ kỹ thuật “và” để giúp họ trên đường đi. Kết quả? Mọi thủ thư đều nghĩ ra một thứ gì đó độc đáo.
The “and” technique simply entails combining two words that seemingly have nothing to do with each other. The librarians were given two sets of cards with either nouns or adjectives on them. They were then told to choose two cards and develop a new invention based on the combination of words.Kỹ thuật “và” chỉ đơn giản là kết hợp hai từ dường như không liên quan gì đến nhau. Các thủ thư được phát hai bộ thẻ có gắn danh từ hoặc tính từ. Sau đó, họ được yêu cầu chọn hai thẻ và phát triển một phát minh mới dựa trên sự kết hợp của các từ.
This led to moments of genius like the “illuminated sock,” an idea for socks that glow in the dark so you can find them easily in the early morning, or simply socks that look striking on a Saturday night out!Điều này dẫn đến những khoảnh khắc thiên tài như “chiếc tất được chiếu sáng”, một ý tưởng cho những đôi tất phát sáng trong bóng tối để bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng vào sáng sớm hoặc đơn giản là những đôi tất trông thật nổi bật vào một buổi tối thứ Bảy!
How might you apply the “and” technique if you already have an idea of the industry in which you want to start a business? Say you’re interested in creating a floristry business; combining the words “fish” and “film” probably won’t get you far.Bạn có thể áp dụng kỹ thuật “và” như thế nào nếu bạn đã có ý tưởng về ngành mà bạn muốn bắt đầu kinh doanh? Giả sử bạn quan tâm đến việc tạo ra một doanh nghiệp trồng hoa; kết hợp các từ “cá” và “phim” có lẽ sẽ không giúp bạn tiến xa.
What you can do is customize the technique to make one of the words a fixed noun. In this case, it could be “flowers,” which you’d then combine with 20 or more nouns or adjectives. You might end up with the combination of “flowers” and “celebrities,” for instance. Where might that lead you?Những gì bạn có thể làm là tùy chỉnh kỹ thuật để biến một trong các từ trở thành danh từ cố định. Trong trường hợp này, nó có thể là “hoa”, sau đó bạn sẽ kết hợp với 20 danh từ hoặc tính từ trở lên. Ví dụ, bạn có thể kết hợp giữa “hoa” và “người nổi tiếng”. Điều đó có thể dẫn bạn đến đâu?
Well, why not create a celebrity endorsement for a signature bouquet? That’s rather like what Kay Jewelers did when they asked actress Jane Seymour to design a pendant for them. You could invite a celebrity to design a beautiful bouquet in collaboration with you, which you could both proudly show off to boost your brand.Chà, tại sao không tạo ra sự chứng thực của người nổi tiếng cho một bó hoa có chữ ký? Điều đó giống như những gì Kay Jewelers đã làm khi họ yêu cầu nữ diễn viên Jane Seymour thiết kế mặt dây chuyền cho họ. Bạn có thể mời một người nổi tiếng cộng tác thiết kế một bó hoa đẹp với bạn, điều mà bạn có thể tự hào khoe để nâng cao thương hiệu của mình.
21 Days to a Big Idea Key Idea #6: The internet is your guide to the most important industry trends – use it well!21 Ngày đến với Ý tưởng Lớn Ý tưởng chính # 6: Internet là hướng dẫn của bạn về các xu hướng quan trọng nhất của ngành - hãy sử dụng nó thật tốt!
How productive do you feel after sitting and surfing the web for a few hours? Chances are you don’t feel productive at all! Well, it’s time to rethink that assumption; the internet is a fascinating, dynamic source of inspiration that might just get those creative cogs turning.Bạn cảm thấy hiệu quả như thế nào sau khi ngồi và lướt web trong vài giờ? Rất có thể bạn không cảm thấy hiệu quả chút nào! Chà, đã đến lúc suy nghĩ lại giả định đó; Internet là một nguồn cảm hứng năng động, hấp dẫn có thể khiến những bánh răng sáng tạo chuyển động.
Today, blogs and websites are updated constantly. This makes the internet a reliable source of information about what’s going on right now, from fashion trends to current affairs. While some companies request you pay for their trend reports in certain industries, a lot of great information is yours for free online.Ngày nay, các blog và trang web được cập nhật liên tục. Điều này làm cho Internet trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy về những gì đang diễn ra ngay bây giờ, từ xu hướng thời trang đến các vấn đề thời sự. Trong khi một số công ty yêu cầu bạn trả tiền cho các báo cáo xu hướng của họ trong một số ngành nhất định, rất nhiều thông tin tuyệt vời là của bạn miễn phí trực tuyến.
For instance, Cassandra Daily is a company specializing in trend analysis, with a free newsletter that provides regular updates in leading innovation fields. JWT, a worldwide advertising firm, offers users a free annual report on the 100 things to look out for in the coming year. Meanwhile, TrendHunter.com creates similar updates on a monthly basis, listing up to 50 groundbreaking products that are new on the market.Ví dụ, Cassandra Daily là một công ty chuyên về phân tích xu hướng, với bản tin miễn phí cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về các lĩnh vực đổi mới hàng đầu. JWT, một công ty quảng cáo trên toàn thế giới, cung cấp cho người dùng bản báo cáo hàng năm miễn phí về 100 điều cần chú ý trong năm tới. Trong khi đó, TrendHunter.com tạo ra các bản cập nhật tương tự hàng tháng, liệt kê tới 50 sản phẩm đột phá mới trên thị trường.
Once you’ve got topical trends at your fingertips, how can you put them to good use? Start by asking the following six simple questions: who, what, when, where, why and how? Let’s illustrate this by looking at the trend toward mindfulness training in classrooms.Khi bạn đã nắm được các xu hướng thời sự trong tầm tay, làm thế nào bạn có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả? Bắt đầu bằng cách hỏi sáu câu hỏi đơn giản sau: ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao và như thế nào? Hãy minh họa điều này bằng cách xem xét xu hướng đào tạo chánh niệm trong lớp học.
Who else might need mindfulness training? Doctors working long hours in hospitals perhaps? What kind of mindfulness has potential? Exercises designed to lower blood pressure seem promising. When, where and why do you want to teach mindfulness? Perhaps to a bride and groom at their wedding ceremony, to help them get their marriage off to a compassionate start.Ai khác có thể cần đào tạo chánh niệm? Có lẽ bác sĩ làm việc nhiều giờ trong bệnh viện? Loại chánh niệm nào có tiềm năng? Các bài tập được thiết kế để giảm huyết áp có vẻ đầy hứa hẹn. Khi nào, ở đâu và tại sao bạn muốn dạy chánh niệm? Có lẽ đối với một cô dâu và chú rể trong lễ cưới của họ, để giúp họ có một cuộc hôn nhân khởi đầu nhân ái.
Finally, ask how mindfulness could become a viable business, taking into account funding, scientific evidence and popular appeal. These questions should sketch out an outline of how you could grow a new business.Cuối cùng, hãy hỏi làm thế nào mà chánh niệm có thể trở thành một công việc kinh doanh khả thi, có tính đến kinh phí, bằng chứng khoa học và sự kêu gọi phổ biến. Những câu hỏi này nên phác thảo một phác thảo về cách bạn có thể phát triển một doanh nghiệp mới.
21 Days to a Big Idea Key Idea #7: Try the billboarding technique to find your product’s edge.21 Ngày đến với Ý tưởng Lớn Ý tưởng chính # 7: Thử kỹ thuật làm bảng quảng cáo để tìm ra lợi thế cho sản phẩm của bạn.
Do you know Bounty Paper Towels’ famous slogan? “Bounty – the quicker picker upper.” Even if you’re not familiar with it, you can’t deny that it’s catchy! Slogans like these are also a good litmus test for uncovering what’s special about your product, which is why the author recommends trying a simple method called billboarding.Bạn có biết khẩu hiệu nổi tiếng của Bounty Paper Towels không? “Tiền thưởng - người chọn nhanh hơn ở trên.” Ngay cả khi bạn không quen thuộc với nó, bạn không thể phủ nhận rằng nó rất hấp dẫn! Những khẩu hiệu như thế này cũng là một phép thử tốt để khám phá điều đặc biệt về sản phẩm của bạn, đó là lý do tại sao tác giả khuyên bạn nên thử một phương pháp đơn giản gọi là làm biển quảng cáo.
Billboarding helps you identify what makes your product stand out using three steps. First, be clear about what your idea is and what problem it solves for customers in their everyday lives. And don’t forget to create a catchy name for your product!Làm biển quảng cáo giúp bạn xác định điều gì làm cho sản phẩm của bạn nổi bật bằng ba bước. Trước tiên, hãy nói rõ ý tưởng của bạn là gì và nó giải quyết vấn đề gì cho khách hàng trong cuộc sống hàng ngày của họ. Và đừng quên tạo một cái tên hấp dẫn cho sản phẩm của bạn!
Second, list all your product’s benefits or plus points. What are all the things it can do for your customers? And third, pick out the strongest plus point your product has to offer; this will be the subject of a catchy phrase that you create to sell this strength to customers.Thứ hai, liệt kê tất cả các lợi ích hoặc điểm cộng cho sản phẩm của bạn. Tất cả những điều nó có thể làm cho khách hàng của bạn là gì? Và thứ ba, chọn ra điểm cộng mạnh nhất mà sản phẩm của bạn cung cấp; đây sẽ là chủ đề của một cụm từ hấp dẫn mà bạn tạo ra để bán điểm mạnh này cho khách hàng.
At the end of this process, you’ll have a catchy name as well as a memorable slogan that captures exactly what it is about your product that makes it so special.Vào cuối quá trình này, bạn sẽ có một cái tên hấp dẫn cũng như một khẩu hiệu đáng nhớ ghi lại chính xác những gì liên quan đến sản phẩm của bạn khiến sản phẩm trở nên đặc biệt.
Let’s see how billboarding might apply to a new product idea. Take the cardboard stroller for children, for instance. This product has a whole range of plus points: it’s lighter and easier to move and transport than a regular stroller but is still secure enough for you to trust that your baby is safe inside. It’s also less likely to cause injury if it falls over, it’s cheaper and so on!Hãy xem cách lập bảng quảng cáo có thể áp dụng cho một ý tưởng sản phẩm mới. Lấy ví dụ như xe đẩy bằng bìa cứng cho trẻ em. Sản phẩm này có rất nhiều điểm cộng: nhẹ hơn và dễ dàng di chuyển và vận chuyển hơn xe đẩy thông thường nhưng vẫn đủ an toàn để bạn tin tưởng rằng em bé của bạn được an toàn bên trong. Nó cũng ít có khả năng gây thương tích nếu bị ngã, rẻ hơn, v.v.!
On top of these pragmatic benefits, the cardboard baby stroller also has a few creative strengths. Parents and their kids can draw on the cardboard, keeping kids entertained and engaged during trips to the grocery store. Your billboard headline could be: The Playhouse Stroller: Go Shopping and Your Kids Will Have Fun Too!Ngoài những lợi ích thiết thực này, xe đẩy trẻ em bằng bìa cứng cũng có một vài điểm mạnh về mặt sáng tạo. Cha mẹ và con cái của họ có thể vẽ trên bìa cứng, giúp trẻ giải trí và tham gia vào các chuyến đi đến cửa hàng tạp hóa. Tiêu đề bảng quảng cáo của bạn có thể là: Xe đẩy nhà vui chơi: Đi mua sắm và con bạn cũng sẽ vui vẻ!
In Review: 21 Days to a Big Idea Book SummaryBạn đang đọc tóm tắt sách 21 ngày đến một ý tưởng lớn dịch bởi dichsach.club
The key message in this book:Thông điệp chính trong cuốn sách này:
Blank pages don’t have to be daunting. With a few helpful strategies up your sleeve, from brainstorming to the “and” technique to billboarding, you’ll soon learn to get in touch with your playful side and fill up that page with dozens of ideas for a brand new business.Các trang trống không cần phải lo lắng. Với một vài chiến lược hữu ích trong tay bạn, từ động não đến kỹ thuật “và” để lập bảng quảng cáo, bạn sẽ sớm học cách liên lạc với khía cạnh vui tươi của mình và điền vào trang đó với hàng tá ý tưởng cho một doanh nghiệp hoàn toàn mới.
Actionable Advice: Get talking to find inspiration.Lời khuyên hữu ích: Nói chuyện để tìm cảm hứng.
Your journey toward great business ideas doesn’t have to be a solitary one! Do your best to surround yourself with people who know how to think playfully. Open your ears and mind to what they have to say and discuss your budding ideas with them – they might have a fresh perspective that becomes a game-changing idea for you!Hành trình hướng tới những ý tưởng kinh doanh tuyệt vời của bạn không nhất thiết phải đơn độc! Cố gắng hết sức để xung quanh bạn là những người biết cách suy nghĩ vui vẻ. Hãy mở rộng tai và tâm trí của bạn với những gì họ nói và thảo luận về những ý tưởng mới chớm nở của bạn với họ - họ có thể có một góc nhìn mới mẻ và trở thành một ý tưởng thay đổi cuộc chơi đối với bạn!
21_days_to_big_idea.txt · Last modified: 2021/04/10 18:11 by editor