User Tools

Site Tools


18_minutes

18 Minutes: Find Your Focus, Master Distraction

Lượt xem: 73

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

18 Minutes: Find Your Focus, Master Distraction, and Get the Right Things Done18 phút: Tìm sự tập trung của bạn, làm chủ sự phân tâm và hoàn thành công việc phù hợp
Peter BregmanPeter Bregman
18 Minutes (2011) is a helpful guide to getting things done by focusing on meaningful work, reaching goals and preventing distractions. These summaries will show how to identify the kind of work that is right for you and how to stay on track and hit your targets.18 phút (2011) là một hướng dẫn hữu ích để chúng ta có thể hoàn thành công việc bằng cách tập trung vào công việc cần thiết, đạt được mục tiêu và ngăn ngừa sự phân tâm. Bài tóm tắt này sẽ cho thấy cách xác định loại công việc phù hợp với bạn và cách đi đúng hướng để đạt được mục tiêu.
Do you sometimes find it difficult to concentrate? You’re not alone. With Facebook, Instagram and smartphones always with us, constantly beeping and buzzing, craving our attention, getting things done is tougher than ever.Đôi khi bạn cảm thấy khó tập trung? Bạn không cô đơn. Với Facebook, Instagram và điện thoại thông minh luôn bên cạnh chúng ta, liên tục phát ra tiếng bíp và kêu vo vo, khiến chúng ta phải chú ý, hoàn thành công việc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
So how do you fight these distractions and find your focus again? First of all, you need to accept that you can’t do everything. Then you need to make sure that the goals you have are really yours. Then it’s time to get going. Luckily, there are some neat tips and tricks that will make it easier for you to succeed. And it doesn’t require a lot of time either. Just 18 minutes.Vậy làm cách nào để bạn chống lại những phiền nhiễu này và tìm lại sự tập trung? Trước hết, bạn cần chấp nhận rằng bạn không thể làm mọi thứ. Sau đó, bạn cần đảm bảo rằng những mục tiêu bạn có thực sự là của bạn. Sau đó, đã đến lúc bắt đầu. May mắn thay, có một số mẹo và thủ thuật nhỏ gọn sẽ giúp bạn thành công dễ dàng hơn. Và nó cũng không đòi hỏi nhiều thời gian. Chỉ cần 18 phút.
In this summary of 18 Minutes by Peter Bregman, you’ll learnTrong bản tóm tắt 18 phút này của Peter Bregman, bạn sẽ tìm hiểu về:
what Gmail’s “undo send” function can teach you about life;+ chức năng “hoàn tác gửi” của Gmail có thể dạy bạn về cuộc sống;
what jelly can teach you about choice; and+ những gì thạch có thể dạy bạn về sự lựa chọn; và
why you should embrace your quirks.+ tại sao bạn nên nắm lấy những điều kỳ quặc của mình.
18 Minutes Key Idea #1: Start by pausing and focusing on the best course of action.Ý tưởng chính trong 18 phút # 1: Bắt đầu bằng cách tạm dừng và tập trung vào cách hành động tốt nhất.
Sometimes waking up in the morning and looking at your to-do list can be overwhelming. Finding enough time to take care of everything can be a daily struggle. But with the right plan and some focused attention you can be your most productive self.Đôi khi thức dậy vào buổi sáng và nhìn vào danh sách việc cần làm của bạn có thể khiến bạn choáng ngợp. Tìm đủ thời gian để chăm sóc mọi thứ có thể là một cuộc đấu tranh hàng ngày. Nhưng với kế hoạch phù hợp và một số sự chú ý tập trung, bạn có thể tự làm việc hiệu quả nhất.
First, find your focus by pausing for a moment, reflecting on what needs to be done and finding the best and most fruitful course of action.Đầu tiên, hãy tìm sự tập trung của bạn bằng cách dừng lại một chút, suy nghĩ về những việc cần phải làm và tìm ra cách hành động tốt nhất và hiệu quả nhất.
This pause will also lead to you making fewer mistakes.Việc tạm dừng này cũng sẽ khiến bạn mắc ít lỗi hơn.
Take Gmail’s “undo send” function, for example. This feature gives you five seconds to reconsider whether you might regret that email you just sent. And five seconds is all most people need to pause and realize they’ve made a mistake.Lấy ví dụ như chức năng “hoàn tác gửi” của Gmail. Tính năng này cho bạn 5 giây để xem xét lại liệu bạn có hối tiếc về email mình vừa gửi hay không. Và năm giây là tất cả những gì mọi người cần để tạm dừng và nhận ra rằng họ đã mắc sai lầm.
Of course, it’s more productive to avoiding writing and sending that email in the first place.Tất nhiên, sẽ hiệu quả hơn nếu bạn tránh viết và gửi email đó ngay từ đầu.
Our initial instincts are often emotional, and the part of our brain that controls our impulses needs those few extra seconds to take control and put us on the right path. So, before you take action, slow down and take a moment to consider and to avoid wasting time.Bản năng ban đầu của chúng ta thường là cảm xúc và phần não kiểm soát các xung động của chúng ta cần thêm vài giây đó để kiểm soát và đưa chúng ta đi đúng hướng. Vì vậy, trước khi hành động, hãy chậm lại và cân nhắc một chút để tránh lãng phí thời gian.
This pause can train your mind for long term success.Sự tạm dừng này có thể rèn luyện tâm trí của bạn để đạt được thành công lâu dài.
You can think of life in terms of a marathon: It requires constant effort and endurance. Marathon runners gain endurance by breaking their week into four days of short runs, one day of a long run and two days of rest. And just like these runners you need this rest to reflect and put things in perspective.Bạn có thể nghĩ về cuộc sống như một cuộc chạy marathon: Nó đòi hỏi sự cố gắng và bền bỉ không ngừng. Những người chạy marathon đạt được sức bền bằng cách chia nhỏ tuần của họ thành bốn ngày chạy ngắn, một ngày chạy dài và hai ngày nghỉ ngơi. Và cũng giống như những vận động viên này, bạn cần phần còn lại để suy ngẫm và đưa mọi thứ vào góc nhìn.
Pausing also allows you to think in new ways, leading to new possibilities.Tạm dừng cũng cho phép bạn suy nghĩ theo những cách mới, dẫn đến những khả năng mới.
Without that break you’ll be on constant autopilot, acting out according to your idea of how things are supposed to be. This is the kind of behavior that leads to mistakes and missed opportunities. When you pause it gives your mind the chance to calm down, see things accurately and recognize the possibilities for productivity.Nếu không có thời gian nghỉ đó, bạn sẽ ở chế độ lái tự động liên tục, hành động theo ý tưởng của bạn về cách mọi thứ diễn ra. Đây là kiểu hành vi dẫn đến sai lầm và bỏ lỡ cơ hội. Khi bạn tạm dừng nó sẽ cho tâm trí bạn cơ hội bình tĩnh lại, nhìn mọi thứ một cách chính xác và nhận ra các khả năng tạo ra năng suất làm việc.
So take the important first step and pause.Vì vậy, hãy thực hiện bước quan trọng đầu tiên và tạm dừng.
18 Minutes Key Idea #2: Find what’s right for you by leveraging your strengths and embracing your weaknesses.18 Phút Ý Tưởng Chính # 2: Tìm những gì phù hợp với bạn bằng cách tận dụng điểm mạnh và nắm lấy điểm yếu của bạn.
Are you so ambitious you don’t know where to start? To find the best option for you, try to organize your life and focus on the things that matter most. Ask yourself what you want to accomplish in a day, week, year or lifetime.Bạn có tham vọng đến mức không biết bắt đầu từ đâu? Để tìm ra lựa chọn tốt nhất cho bạn, hãy cố gắng tổ chức cuộc sống của bạn và tập trung vào những điều quan trọng nhất. Tự hỏi bản thân xem bạn muốn hoàn thành điều gì trong một ngày, một tuần, một năm hoặc cả đời.
To attain these goals, you will need direction, and the key to getting on the right path is limiting your choices and taking advantage of your strengths.Để đạt được những mục tiêu này, bạn sẽ cần định hướng, và chìa khóa để đi đúng đường là giới hạn lựa chọn của bạn và tận dụng điểm mạnh của bạn.
It is easier to take action when there are fewer options from which to choose. A simple way to narrow your options is to focus your attention on the things you are good at and work toward those talents and strengths. This can be a formula for being strategic about the things to which you dedicate your time and energy.Bạn sẽ dễ dàng thực hiện hành động hơn khi có ít tùy chọn hơn để lựa chọn. Một cách đơn giản để thu hẹp các lựa chọn của bạn là tập trung sự chú ý vào những thứ bạn giỏi và hướng tới những tài năng và thế mạnh đó. Đây có thể là một công thức để có chiến lược về những thứ mà bạn dành thời gian và năng lượng của mình.
Use this method to focus on approximately five things that will make a difference in your life. It might be improving your social life, being a better parent or launching a new product. By devoting 95 percent of your time to these goals, you’ll be directing your time and energy in the best possible way.Sử dụng phương pháp này để tập trung vào khoảng năm điều sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của bạn. Đó có thể là cải thiện đời sống xã hội của bạn, trở thành một bậc cha mẹ tốt hơn hoặc tung ra một sản phẩm mới. Bằng cách dành 95% thời gian cho những mục tiêu này, bạn sẽ hướng thời gian và năng lượng của mình theo cách tốt nhất có thể.
Focusing on your strengths doesn’t mean ignoring your weaknesses. It is actually a good idea to embrace them!Tập trung vào điểm mạnh không có nghĩa là bỏ qua điểm yếu của bạn. Thực sự là một ý kiến ​​hay khi nắm lấy chúng!
For example, say that one of your weaknesses is that you look at issues in very black-and-white terms. The author’s friend turned this weakness into an advantage by working on the issue of health reform. By not getting bogged down in unproductive arguments over gray areas, he used his stance of “I am right, you are wrong,” as a source of power to move things forward and excel at his job.Ví dụ, hãy nói rằng một trong những điểm yếu của bạn là bạn nhìn nhận các vấn đề theo các thuật ngữ trắng đen. Bạn của tác giả đã biến điểm yếu này thành lợi thế bằng cách nghiên cứu vấn đề cải cách y tế. Bằng cách không sa lầy vào những tranh luận thiếu hiệu quả về những mảng màu xám, anh ấy đã sử dụng lập trường “Tôi đúng, bạn sai” như một nguồn sức mạnh để thúc đẩy mọi thứ tiến lên và hoàn thành xuất sắc công việc của mình.
So, when you are looking for direction in your life and choosing what to work on for the next day or year, take into consideration your strengths and weaknesses. You’ll be on your way to getting the right things done.Vì vậy, khi bạn đang tìm kiếm hướng đi trong cuộc sống và lựa chọn công việc phải làm trong ngày hoặc năm tới, hãy cân nhắc những điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Bạn đang trên đường hoàn thành những việc phù hợp.
18 Minutes Key Idea #3: Assert your differences and pursue your passion while avoiding pitfalls.Ý tưởng chính trong 18 phút # 3: Khẳng định sự khác biệt của bạn và theo đuổi đam mê của bạn trong khi tránh những cạm bẫy.
Have you ever considered what makes you different and unique as a disadvantage? Don’t! It is a competitive advantage to be different from the rest!Bạn đã bao giờ coi điều gì khiến bạn khác biệt và độc đáo là nhược điểm chưa? Đừng! Đó là một lợi thế cạnh tranh để trở nên khác biệt so với phần còn lại!
Today’s marketplace is crowded and people have more options than ever from which to choose. From bars and restaurants to technological gadgets and mobile applications, it’s the ones that offer something unique and different that stand out and succeed.Thị trường ngày nay đông đúc và mọi người có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. Từ các quán bar và nhà hàng đến các tiện ích công nghệ và ứng dụng di động, đó là những thứ cung cấp thứ gì đó độc đáo và khác biệt, nổi bật và thành công.
If you are wondering what kind of successful project to work on for the next year, focus on the ones that have that special feature and stand out from the rest.Nếu bạn đang tự hỏi loại dự án thành công nào sẽ thực hiện trong năm tới, hãy tập trung vào những dự án có tính năng đặc biệt và nổi bật so với những dự án còn lại.
Often times these differences can lead us to pursue our passion.Thông thường những khác biệt này có thể khiến chúng ta theo đuổi đam mê của mình.
It’s much easier and more enjoyable to spend time on things we are passionate about. It can take a lot of time to master something or perfect a certain skill, so it’s wise to turn your attention to something about which you’re passionate.Sẽ dễ dàng và thú vị hơn nhiều khi dành thời gian cho những thứ chúng ta đam mê. Có thể mất rất nhiều thời gian để thành thạo một thứ gì đó hoặc hoàn thiện một kỹ năng nhất định, vì vậy bạn nên chuyển sự chú ý của mình sang điều gì đó mà bạn đam mê.
Take learning an instrument, for example. A study at the Berlin Academy of Music revealed that it takes 8,000 hours of training to become a professional violinist. Those hours will go by much more quickly if you love what you are doing.Ví dụ để học một nhạc cụ. Một nghiên cứu tại Học viện Âm nhạc Berlin tiết lộ rằng để trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm chuyên nghiệp phải mất 8.000 giờ đào tạo. Những giờ đó sẽ trôi qua nhanh hơn nhiều nếu bạn yêu thích những gì bạn đang làm.
But to be successful you have to avoid the pitfalls along the way.Nhưng để thành công, bạn phải tránh những cạm bẫy trên đường đi.
One common pitfall is the tendency to give up after a failure or misstep. Don’t fall into this one! Instead, pick yourself up and look at a failure as a chance to learn from your mistakes and make improvements.Một cạm bẫy phổ biến là xu hướng bỏ cuộc sau khi thất bại hoặc bước nhầm. Đừng rơi vào điều này! Thay vào đó, hãy tự nhận lấy thất bại và coi thất bại như một cơ hội để học hỏi từ những sai lầm của mình và cải thiện.
Another pitfall involves being paralyzed by uncertainty about the future. In reality, no one knows what the future holds – even a winning lottery ticket might turn into a future disaster! It’s better to focus on the present and creating your opportunities.Một cạm bẫy khác liên quan đến việc bị tê liệt bởi sự không chắc chắn về tương lai. Trong thực tế, không ai biết tương lai sẽ ra sao - ngay cả một tấm vé số trúng thưởng cũng có thể biến thành thảm họa trong tương lai! Tốt hơn hết bạn nên tập trung vào hiện tại và tạo cơ hội cho mình.
So, now that you know what to look for – and what to avoid – it’s time to follow the plan.Vì vậy, bây giờ bạn đã biết những gì cần tìm - và những gì cần tránh - đã đến lúc thực hiện theo kế hoạch.
18 Minutes Key Idea #4: Plan your day with the wisdom of the 18 minutes ritual.Ý tưởng chính trong 18 phút # 4: Lập kế hoạch cho ngày của bạn với sự khôn ngoan của nghi thức 18 phút.
To follow through on a plan, you have to spend your time wisely. And to do that you need to have a system to keep you focused and on track.Để hoàn thành một kế hoạch, bạn phải sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan. Và để làm được điều đó, bạn cần có một hệ thống giúp bạn tập trung và đi đúng hướng.
Luckily, there’s a simple 18-minute ritual you can follow every day.May mắn thay, có một nghi lễ đơn giản kéo dài 18 phút mà bạn có thể thực hiện hàng ngày.
First, put aside five minutes in the morning to go over your plan for the day. In addition to things you would like to do, create an “ignore list” of things to avoid. This will help you navigate the work day and stay on target.Đầu tiên, hãy dành ra năm phút vào buổi sáng để lên kế hoạch trong ngày. Ngoài những điều bạn muốn làm, hãy tạo một “danh sách bỏ qua” những điều cần tránh. Điều này sẽ giúp bạn điều hướng ngày làm việc và luôn đạt được mục tiêu.
For example, if one of your goals is to become a better parent, today you might decide to avoid seeking the advice of other parents and instead focus on listening to your child.Ví dụ, nếu một trong những mục tiêu của bạn là trở thành một bậc cha mẹ tốt hơn, hôm nay bạn có thể quyết định tránh tìm kiếm lời khuyên của các bậc cha mẹ khác và thay vào đó tập trung lắng nghe con bạn.
Scheduling is a useful tool for getting things done. And this doesn’t mean saying, “I’ll get to it tomorrow.” Studies have shown that people are more likely to accomplish a task when they set a very specific time and place.Lập lịch trình là một công cụ hữu ích để hoàn thành công việc. Và điều này không có nghĩa là nói, “Tôi sẽ làm được vào ngày mai.” Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người có nhiều khả năng hoàn thành nhiệm vụ hơn khi họ đặt thời gian và địa điểm rất cụ thể.
Of course, sometimes things don’t go according to plan and you’ll need to reschedule. But don’t postpone things for more than three days. Try to find time later that same day or sometime soon, and if it still doesn’t get done it might be best to let it go.Tất nhiên, đôi khi mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch và bạn cần phải lên lịch lại. Nhưng đừng trì hoãn mọi thứ quá ba ngày. Cố gắng tìm thời gian muộn hơn cùng ngày hoặc một lúc nào đó và nếu việc đó vẫn không hoàn thành thì tốt nhất bạn nên để nó trôi qua.
The next step is to give yourself a one minute pause every hour during the day.Bước tiếp theo là dành cho mình một phút tạm dừng mỗi giờ trong ngày.
It’s easy to get overwhelmed at some point and lose your focus. In order to stay on track, take a short pause every hour to reflect on the progress you’ve made and what lies ahead. Afterward, you’ll be refocused and reenergized.Vào một lúc nào đó, bạn rất dễ bị choáng ngợp và mất tập trung. Để luôn đi đúng hướng, hãy tạm dừng một chút mỗi giờ để suy ngẫm về tiến trình bạn đã đạt được và những gì đang chờ đợi. Sau đó, bạn sẽ được tái tập trung và tái nạp năng lượng.
The final step is to take five minutes at the end of the day to review. This is time to think about what did and didn’t work over the course of the day. Remember, learning from mistakes as well as victories is key to long-term success.Bước cuối cùng là dành năm phút vào cuối ngày để xem lại. Đây là lúc để suy nghĩ về những gì đã làm và không hiệu quả trong suốt cả ngày. Hãy nhớ rằng, học hỏi từ những sai lầm cũng như chiến thắng là chìa khóa của thành công lâu dài.
Now that you have the power of the 18-minute daily plan it’s time to be the boss of your distractions.Bây giờ bạn đã có sức mạnh của kế hoạch 18 phút hàng ngày, đã đến lúc bạn trở thành người kiểm soát những điều phiền nhiễu của bạn.
18 Minutes Key Idea #5: To prevent distractions, master your initiative, your boundaries and yourself.Ý tưởng chính trong 18 phút # 5: Để ngăn chặn sự phân tâm, hãy làm chủ sáng kiến và đặt ra ranh giới cho mình.
So, even though you may have a plan in place and a daily ritual to help you stick to it, you might be asking, “What about all the daily distractions?”Vì vậy, mặc dù bạn có thể có sẵn một kế hoạch và một nghi thức hàng ngày để giúp bạn thực hiện nó, nhưng bạn có thể sẽ hỏi, “Còn tất cả những điều phiền nhiễu hàng ngày thì sao?”
Defeating distraction isn’t easy, and often the hardest part of accomplishing a task is getting started.Đánh bại sự mất tập trung không hề dễ dàng và thường phần khó nhất để hoàn thành nhiệm vụ là bắt đầu.
You might find that simply changing your environment will help keep you focused. It’s easy to get distracted if you’re looking at the exact same wall every single day. Simply rearranging the chairs in a conference room can help people stay sharp in meetings.Bạn có thể thấy rằng chỉ cần thay đổi môi trường của bạn sẽ giúp bạn tập trung hơn. Sẽ rất dễ bị phân tâm nếu bạn nhìn vào cùng một bức tường mỗi ngày. Chỉ cần sắp xếp lại các ghế trong phòng họp có thể giúp mọi người luôn sắc bén trong các cuộc họp.
Staying motivated is easier when you make accomplishing your tasks fun.Duy trì động lực sẽ dễ dàng hơn khi bạn làm cho việc hoàn thành nhiệm vụ của mình trở nên thú vị.
Say you have a long-term project in front of you on which it’s intimidating to even get started. Try making a game out of it. Split the project up into different levels to ease the pressure and set up gradually increasing rewards for “beating” those levels.Giả sử bạn có một dự án dài hạn ở phía trước mà bạn thậm chí còn khó bắt đầu. Hãy thử tạo một trò chơi từ nó. Chia dự án thành các cấp độ khác nhau để giảm bớt áp lực và thiết lập các phần thưởng tăng dần khi “đánh bại” các cấp độ đó.
Setting clear boundaries is important for a distraction-free work zone.Đặt ranh giới rõ ràng là điều quan trọng đối với một khu vực làm việc không bị phân tâm.
If you’re working from a closed office, make it clear to everyone, even your kids, that your privacy is to be respected. If you have a knock-first-before-entering policy or a set do-not-disturb time, make sure to keep it enforced or else it can run the risk of being only a suggestion.Nếu bạn đang làm việc tại một văn phòng đóng cửa, hãy nói rõ với mọi người, kể cả con bạn, rằng quyền riêng tư của bạn phải được tôn trọng. Nếu bạn có chính sách gõ cửa trước khi vào hoặc đặt thời gian không làm phiền, hãy đảm bảo duy trì chính sách này được thực thi nếu không chính sách này có thể có nguy cơ chỉ là một đề xuất.
Sometimes we are our own worst distraction.Đôi khi chúng ta là sự phân tâm tồi tệ nhất của chính mình.
Here’s a counterintuitive trick to help: distract yourself from your distractions! Often times you can resist temptations to snack or check Twitter by simply stopping and sidetracking yourself. This is similar to pausing and re-focusing yourself on the task at hand.Dưới đây là một mẹo phản trực giác để giúp bạn: đánh lạc hướng bản thân khỏi sự phân tâm của bạn! Thông thường, bạn có thể cưỡng lại những lời dụ dỗ ăn vặt hoặc kiểm tra Twitter bằng cách đơn giản là dừng lại và bỏ qua một bên. Điều này tương tự như việc tạm dừng và tập trung lại vào nhiệm vụ trước mắt.
Now that you’ve mastered your distractions, it’s time to start your plan. So here’s a final tip: Start off small, the rest will come naturally.Bây giờ bạn đã làm chủ được sự sao lãng của mình, đã đến lúc bắt đầu kế hoạch của mình. Vì vậy, đây là mẹo cuối cùng: Bắt đầu từ việc nhỏ, phần còn lại sẽ đến một cách tự nhiên.
In Review: 18 Minutes Book SummaryĐang đánh giá: Tóm tắt sách 18 phút
The key message in this book:Thông điệp chính trong cuốn sách này:
Don’t do what others are expecting or what seems necessary, do what is right for you. Look at your unique strengths, weaknesses and passions. Then plan your year and follow the ritual of 18 minutes to help you reach your goals and overcome the distractions in your way.Đừng làm những gì người khác đang mong đợi hoặc những gì có vẻ cần thiết, hãy làm những gì phù hợp với bạn. Nhìn vào điểm mạnh, điểm yếu và niềm đam mê độc đáo của bạn. Sau đó, lập kế hoạch cho năm của bạn và thực hiện theo nghi thức 18 phút để giúp bạn đạt được mục tiêu và vượt qua những phiền nhiễu theo cách của bạn.
Actionable advice:Lời khuyên hữu ích:
Celebrate and use failure instead of fearing it.Ăn mừng và sử dụng thất bại thay vì sợ hãi nó.
Did you know Iceland is the happiest place on earth? That’s because Icelanders don’t stigmatize failures. And you shouldn’t either. By accepting and learning from your mistakes you will adopt a growth mind-set which can enable you to maximize your potential. Failure is inevitable but also educational.Bạn có biết Iceland là nơi hạnh phúc nhất trên trái đất? Đó là bởi vì người Iceland không kỳ thị những thất bại. Và bạn cũng không nên. Bằng cách chấp nhận và học hỏi từ những sai lầm của mình, bạn sẽ áp dụng một tư duy phát triển có thể cho phép bạn phát huy tối đa tiềm năng của mình. Thất bại là điều không thể tránh khỏi nhưng cũng mang tính giáo dục.
What to read next: Four Seconds, by Peter BregmanĐọc gì tiếp theo: Four Seconds, của Peter Bregman
As you’ve just discovered, all you need is 18 minutes a day to keep on track with your goals and life plans. But, as valuable as this technique may be, you may still have moments when you feel overloaded or stressed. This is totally normal – but, unfortunately, in such moments it’s easier to act on impulse than to think rationally and carefully.Như bạn vừa khám phá, tất cả những gì bạn cần là 18 phút mỗi ngày để theo kịp mục tiêu và kế hoạch cuộc sống của mình. Tuy nhiên, kỹ thuật này có giá trị như vậy, bạn vẫn có thể có những lúc cảm thấy quá tải hoặc căng thẳng. Điều này là hoàn toàn bình thường - nhưng thật không may, trong những thời điểm như vậy, hành động bốc đồng sẽ dễ dàng hơn là suy nghĩ một cách hợp lý và cẩn thận.
In Four Seconds, you’ll learn how to control yourself in these moments of stress. If you pause briefly and focus on your breath, you’ll greatly improve your ability to make the right choice, even when the pressure is on. To discover more about how to maintain your composure, including why you should treat leadership like learning to ride a bike, head over to the book summarys to Four Seconds.Trong 4 giây, bạn sẽ học cách kiểm soát bản thân trong những thời điểm căng thẳng này. Nếu bạn tạm dừng một lúc và tập trung vào hơi thở của mình, bạn sẽ cải thiện đáng kể khả năng đưa ra lựa chọn đúng đắn, ngay cả khi áp lực đang gia tăng. Để khám phá thêm về cách duy trì sự bình tĩnh của bạn, bao gồm cả lý do tại sao bạn nên coi khả năng lãnh đạo như học cách đi xe đạp, hãy xem phần tóm tắt của cuốn sách cho Four Seconds.
18_minutes.txt · Last modified: 2021/04/09 07:23 by editor