User Tools

Site Tools


13_things_mentally_strong_people_dont_do

13 Things Mentally Strong People Don't Do

Lượt xem: 32

Bản dịch dưới đây được dịch sơ bộ bằng công cụ dịch tự động và sẽ được kiểm tra, điều chỉnh lại bởi các thành viên của trang web dichsach.club (bao gồm cả bạn nữa); Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bản dịch này có nội dung nào chưa chính xác, đừng ngần ngại ấn vào nút “Edit this page” để hiệu chỉnh nội dung giúp bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

13 Things Mentally Strong People Don't Do: Take Back Your Power, Embrace Change, Face Your Fears and Train Your Brain for Happiness and Success13 điều những người mạnh mẽ về tinh thần không nên làm: Lấy lại sức mạnh của bạn, chấp nhận thay đổi, đối mặt với nỗi sợ hãi và rèn luyện trí não để hạnh phúc và thành công
Amy MorinAmy Morin
13 Things Mentally Strong People Don’t Do (2014) describes how you can take control of your emotions, thoughts and actions and develop greater mental strength. With useful tips, inspiring examples and practical solutions, this book will help you overcome your fears and start living life to the fullest.13 Điều Những Người Mạnh Mẽ Về Tinh Thần Không Nên Làm (2014) mô tả cách bạn có thể kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ và hành động của mình và phát triển sức mạnh tinh thần lớn hơn. Với những lời khuyên hữu ích, những ví dụ đầy cảm hứng và các giải pháp thực tế, cuốn sách này sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi và bắt đầu cuộc sống trọn vẹn nhất.
Picture this scenario: you’ve been to the gym for a Herculean bout on the treadmill. While driving home, you think to yourself, “I really worked hard today, so I deserve a little treat.” You stop at a donut shop on the way and before you know it, you’ve already gobbled up a dozen delicious donuts.Hình dung tình huống này: bạn đã đến phòng tập thể dục để tập đến khi kiệt sức trên máy chạy bộ. Và trong khi lái xe về nhà, bạn tự nghĩ: “Hôm nay mình thực sự đã làm việc chăm chỉ, vì vậy mình xứng đáng được thưởng một chút”. Bạn dừng lại ở một cửa hàng bánh rán trên đường và trước khi giật mình nhận ra, bạn đã ngấu nghiến một tá bánh rán ngon lành.
This may seem innocuous enough, but many of us are guilty of the same kind of behavior: we work hard to achieve lasting change in our life, but don’t pay attention to the bad behaviors that are undermining our efforts.Điều này có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng nhiều người trong chúng ta đều mắc cùng một loại hành vi: chúng ta làm việc chăm chỉ để đạt được sự thay đổi lâu dài trong cuộc sống của mình, nhưng không chú ý đến những hành vi xấu đang phá hoại nỗ lực của chúng ta.
This book summary present 13 habits you should learn to avoid if you want to develop greater mental strength and achieve more success and happiness in life.Cuốn sách tóm tắt này trình bày 13 thói quen bạn nên biết để tránh nếu bạn muốn phát triển sức mạnh tinh thần lớn hơn và đạt được nhiều thành công và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
In this summary of 13 Things Mentally Strong People Don't Do by Amy Morin, you’ll learnTrong bản tóm tắt về 13 điều mà những người mạnh mẽ về tinh thần không làm của Amy Morin, bạn sẽ biết về:
how Oprah Winfrey reached the top;+ Oprah Winfrey đạt đến đỉnh cao như thế nào;
what to do when you feel envious of others’ success; and+ phải làm gì khi bạn cảm thấy ghen tị với thành công của người khác;
why you should stay clear of the entitlement disease.+tại sao bạn nên tránh xa căn bệnh quyền lợi.
13 Things Mentally Strong People Don't Do Key Idea #1: Mentally strong people replace self-pity with gratitude.13 điều Những người mạnh mẽ về tinh thần không nên làm Ý tưởng chính # 1: Những người mạnh mẽ về tinh thần thay thế sự tự thương hại bằng lòng biết ơn.
No one is immune to hard times. Whether it comes in the form of illness or some other personal tragedy, sooner or later, life’s going to throw you some curveballs. How you react to these situations says a lot about you.Không ai tránh khỏi những thời kỳ khó khăn. Cho dù nó đến dưới dạng bệnh tật hay một số bi kịch cá nhân khác, sớm hay muộn, cuộc sống sẽ ném cho bạn một số khúc ngoặt. Cách bạn phản ứng với những tình huống này nói lên rất nhiều điều về bạn.
One of the hallmarks of mentally strong people – those who aren’t knocked down when things get tough – is that they don’t spend precious time pitying themselves when facing difficulties.Một trong những đặc điểm nổi bật của những người mạnh mẽ về tinh thần - những người không bị đánh gục khi mọi thứ trở nên khó khăn - là họ không dành thời gian quý báu để thương hại bản thân khi gặp khó khăn.
So what do they do instead? They replace self-pity with gratitude – and you can too.Vậy thay vào đó họ làm gì? Họ thay thế sự tự thương hại bằng lòng biết ơn - và bạn cũng có thể làm được.
If you want an inspiring example of mental strength and the importance of gratitude, take American long-distance runner Marla Runyan. Not only has she run the New York Marathon in a little over two hours, she also has a master’s degree in education and has written a book.Nếu bạn muốn có một ví dụ đầy cảm hứng về sức mạnh tinh thần và tầm quan trọng của lòng biết ơn, hãy xem vận động viên chạy đường dài người Mỹ Marla Runyan. Cô ấy không chỉ chạy New York Marathon trong hơn hai giờ đồng hồ mà còn có bằng thạc sĩ giáo dục và đã viết một cuốn sách.
But perhaps most impressively, she’s accomplished all of this while being legally blind.Nhưng có lẽ ấn tượng nhất, cô ấy đã hoàn thành tất cả những điều này trong khi bị mù.
At the age of nine, Runyan was diagnosed with Stargardt’s disease, a degenerative disease that affects the eyes. Despite her quickly worsening eyesight, Runyan developed a passion for running and went on to win several medals, setting world records at the 1992 and 1996 Paralympics.Năm 9 tuổi, Runyan được chẩn đoán mắc bệnh Stargardt, một căn bệnh thoái hóa ảnh hưởng đến mắt. Mặc dù thị lực kém đi nhanh chóng, Runyan đã phát triển niềm đam mê chạy bộ và tiếp tục giành được một số huy chương, lập kỷ lục thế giới tại Paralympic 1992 và 1996.
The key to her success lies in her refusal to indulge in self-pity. She’s always refused to see her illness as a disability; instead, she sees it as an opportunity, a gift that has enabled her to become a world-class athlete. Rather than dwelling on what her illness took away from her, she’s actually grateful for what it gave her.Chìa khóa thành công của cô ấy nằm ở việc cô ấy không chấp nhận sự tự thương hại. Cô ấy luôn từ chối coi bệnh tật của mình là một khuyết tật; thay vào đó, cô coi đó là một cơ hội, một món quà đã giúp cô trở thành một vận động viên đẳng cấp thế giới. Thay vì chăm chú vào những gì căn bệnh đã lấy đi của cô ấy, cô ấy thực sự biết ơn những gì nó đã mang lại cho cô ấy.
And there’s good reason to take a page out of Runyan’s book. Research shows that developing your capacity for gratitude can make you stronger on many levels.Và có lý do chính đáng để chúng ta học theo tấm gương của Runyan. Nghiên cứu cho thấy rằng việc phát triển khả năng biết ơn có thể khiến bạn mạnh mẽ hơn nhiều.
To begin with, increased gratitude can improve your physical health. A 2003 study published in the Journal of Personality and Social Psychology, for example, found that people who are grateful have healthier immune systems and suffer less often from aches and pains. What’s more, they also exercise more frequently, sleep better and enjoy a better general standard of health than their less grateful peers.Đầu tiên, lòng biết ơn gia tăng có thể cải thiện sức khỏe thể chất của bạn. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2003 được công bố trên Tạp chí Nhân cách và Tâm lý Xã hội cho thấy những người biết ơn có hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn và ít bị đau nhức hơn. Hơn thế nữa, họ cũng tập thể dục thường xuyên hơn, ngủ ngon hơn và có được tiêu chuẩn sức khỏe chung tốt hơn so với những người bạn kém biết ơn hơn.
So gratitude is clearly very important. Now let’s turn to another feature of the mentally strong.Vì vậy, lòng biết ơn rõ ràng là rất quan trọng. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một đặc điểm khác của người mạnh mẽ về tinh thần.
13 Things Mentally Strong People Don't Do Key Idea #2: Mentally strong people hold onto their power and forgive others.13 điều Những người mạnh mẽ về tinh thần không nên làm Ý tưởng chính # 2: Những người mạnh mẽ về tinh thần nắm giữ quyền lực của họ và tha thứ cho người khác.
In 1956, Andy Warhol offered one of his paintings to the New York Museum of Modern Art. The museum refused, seeing no potential in the young painter’s work. Fast forward a few decades and Warhol had become so successful that he had his own museum.Năm 1956, Andy Warhol đã tặng một trong những bức tranh của mình cho Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York. Bảo tàng đã từ chối, vì nhận thấy không có tiềm năng trong công việc của họa sĩ trẻ. Vài thập kỷ trôi qua và Warhol đã trở nên thành công đến mức có bảo tàng của riêng mình.
Shortly before recording an album that would go on sell over 10 million copies, Madonna received a rejection letter from a major record label. Dismissively, the note suggested that “the only thing missing from this project is the material.”Không lâu trước khi thu âm một album bán được hơn 10 triệu bản, Madonna đã nhận được thư từ chối từ một hãng thu âm lớn. Một cách miễn cưỡng, họ đã khuyên cô rằng “thứ duy nhất còn thiếu trong dự án này là vật liệu.”
Most successful people have faced similar moments of rejection in their lives, moments where the negative opinions of others could have nipped their careers in the bud.Hầu hết những người thành công đều từng phải đối mặt với những khoảnh khắc bị từ chối tương tự trong cuộc sống của họ, những khoảnh khắc mà những ý kiến ​​tiêu cực của người khác có thể đã chớm nở sự nghiệp của họ.
What distinguishes mentally strong people, like Madonna and Warhol, is that they don’t let the opinions of others determine how they think and act in life. In other words, they refuse to delegate the power over their lives to others.Điều phân biệt những người mạnh mẽ về tinh thần, như Madonna và Warhol, là họ không để ý kiến ​​của người khác quyết định cách họ suy nghĩ và hành động trong cuộc sống. Nói cách khác, họ từ chối giao quyền đối với cuộc sống của mình cho người khác.
Oprah Winfrey is another great example of someone with this aspect of mental strength. She was raised in poverty and experienced repeated instances of sexual abuse. At the age of 14, she became pregnant, only for the child to die shortly after birth. Throughout this difficult period, she was frequently mocked and taunted by others for being poor.Oprah Winfrey là một ví dụ tuyệt vời khác về một người có khía cạnh sức mạnh tinh thần này. Cô lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó và nhiều lần bị lạm dụng tình dục. Năm 14 tuổi, cô mang thai, và đứa trẻ chết ngay sau khi sinh. Trong suốt giai đoạn khó khăn này, cô thường xuyên bị người khác chế giễu và chế nhạo vì nghèo.
But Oprah didn’t waste her time worrying about what others were saying about her; instead, she worked and studied hard and got a job as a TV news anchor. However, she was subsequently fired because she wasn’t considered “suitable” to be on air.Nhưng Oprah không lãng phí thời gian để lo lắng về những gì người khác đang nói về mình; thay vào đó, cô ấy đã làm việc và học tập chăm chỉ và nhận được một công việc như một người phát tin tức truyền hình. Tuy nhiên, sau đó cô đã bị sa thải vì không được coi là “phù hợp” để lên sóng.
Again, she didn’t let the opinions of others take away her power. She worked harder than ever and, eventually, developed what would become her mega-successful talk show. Một lần nữa, cô ấy không để ý kiến ​​của người khác lấy đi sức mạnh của mình. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết và cuối cùng, đã phát triển chương trình trò chuyện của mình thành công như ngày hôm nay.
Not so bad for someone who had once been teased for being so poor she had to wear potato sacks for clothes.Không quá tệ đối với một người từng bị trêu chọc vì nghèo đến mức phải đeo bao khoai tây làm quần áo.
As Oprah’s experience shows, holding on to your power is crucial to success. But how do you do it?Như kinh nghiệm của Oprah cho thấy, việc nắm giữ quyền lực của mình là yếu tố quyết định để thành công. Nhưng làm thế nào để bạn làm điều đó?
It might seem counterintuitive, but forgiving others for their transgressions against you is an important part of reclaiming your power. If you hold a grudge, emotions of anger and resentment will not have an impact on the person you are angry with; they will, however, limit your own ability. In fact, all you’re doing is giving more power to that person to disrupt your life. Điều này có vẻ phản trực giác, nhưng tha thứ cho người khác vì những vi phạm của họ đối với bạn là một phần quan trọng trong việc đòi lại quyền lực của bạn. Nếu bạn giữ mối hận thù, cảm xúc tức giận và bất bình sẽ không ảnh hưởng đến người mà bạn đang tức giận; Tuy nhiên, chúng sẽ hạn chế khả năng của chính bạn. Trên thực tế, tất cả những gì bạn đang làm là tiếp thêm sức mạnh cho người đó để phá vỡ cuộc sống của bạn.
Forgiving others enables you to reclaim your power by placing your focus back on you. And the psychological and physical benefits are notable, with many studies confirming that forgiveness reduces stress. For example, when people engage in forgiveness, their blood pressure decreases and their hearts beat more calmly. Tha thứ cho người khác giúp bạn lấy lại sức mạnh của mình bằng cách đặt sự tập trung trở lại vào bạn. Và những lợi ích về tâm lý và thể chất là đáng chú ý, với nhiều nghiên cứu xác nhận rằng sự tha thứ làm giảm căng thẳng. Ví dụ, khi mọi người tham gia vào việc tha thứ, huyết áp của họ giảm và tim họ đập bình tĩnh hơn.
A 2012 study, published in the Journal of Behavioral Medicine, also showed that forgiveness is a predictor of longevity – but only if it’s unconditional forgiveness.Một nghiên cứu năm 2012, được công bố trên Tạp chí Y học Hành vi, cũng chỉ ra rằng sự tha thứ là yếu tố dự báo việc sống lâu - nhưng chỉ khi đó là sự tha thứ vô điều kiện.
People who were only prepared to forgive others if they fulfilled certain conditions – for example, if they had apologized for what they did – had lower life expectancy than a control group. Unconditional forgiveness, on the other hand, ensured a longer life span.Những người chỉ sẵn sàng tha thứ cho người khác nếu họ đáp ứng các điều kiện nhất định - ví dụ, nếu họ đã nhận được lời xin lỗi - có tuổi thọ thấp hơn so với nhóm còn lại. Mặt khác, sự tha thứ vô điều kiện đảm bảo tuổi thọ dài hơn.
So don’t give up your power and learn to forgive!Vì vậy, đừng từ bỏ quyền lực của mình và hãy học cách tha thứ!
13 Things Mentally Strong People Don't Do Key Idea #3: Mentally strong people are always ready to embrace change.13 Điều Những Người Mạnh Mẽ Về Tinh Thần Không Nên Làm Ý Tưởng Chính # 3: Những Người Mạnh Về Tinh Thần luôn sẵn sàng đón nhận sự thay đổi.
Judge Greg Mathis is a great example of a mentally strong person. Arrested several times as a teenager, he promised his dying mother that he would change. After being released from jail on probation, he started working at McDonald’s and eventually got accepted to Eastern Michigan University, and later, law school. However, because of his record as a criminal, he was barred from working as a lawyer.Thẩm phán Greg Mathis là một ví dụ tuyệt vời về một người có tinh thần mạnh mẽ. Bị bắt nhiều lần khi còn là một thiếu niên, anh đã hứa với người mẹ đang hấp hối của mình rằng anh sẽ thay đổi. Sau khi mãn hạn tù do quản chế, anh bắt đầu làm việc tại McDonald’s và cuối cùng được nhận vào Đại học Đông Michigan, và sau đó là trường luật. Tuy nhiên, vì tiền án là tội phạm, anh ta bị cấm làm luật sư.
It would have been easy to let this obstacle from the past stand in his way. But Mathis was always ready for change, even when it seemed improbable; he quickly found other ways to serve the city of Detroit.Sẽ thật dễ dàng nếu để chướng ngại vật quá khứ cản đường anh ta. Nhưng Mathis luôn sẵn sàng cho sự thay đổi, ngay cả khi điều đó dường như là không thể; anh nhanh chóng tìm ra những cách khác để phục vụ thành phố Detroit.
After a period as the manager for Detroit Neighborhood City Halls, he and his wife founded a nonprofit organization that helped young people find work. A few years later, despite his opponents never missing a chance to bring up his criminal past, he was elected a judge by the people of Detroit.Sau một thời gian làm quản lý cho các Tòa thị chính Khu phố Detroit, anh và vợ đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận giúp những người trẻ tuổi tìm việc làm. Vài năm sau, mặc dù các đối thủ của anh không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để kể lại quá khứ tội ác của anh, anh vẫn được người dân Detroit bầu làm thẩm phán.
Mathis’s success is testament to another characteristic of mentally strong people: embracing change in your life. So how can you adopt the right attitude toward change?Thành công của Mathis là minh chứng cho một đặc điểm khác của những người mạnh mẽ về tinh thần: đón nhận sự thay đổi trong cuộc sống của bạn. Vậy làm thế nào bạn có thể áp dụng thái độ đúng đắn đối với sự thay đổi?
The first step is to ask yourself which change you’d like to make in your life, thinking very carefully about how this change would make you feel. Pay special attention to negative feelings and thoughts, like “I’ll never be able to do this” or “There’s no use in trying because I’ve always failed in the past.”Bước đầu tiên là tự hỏi bản thân xem bạn muốn thực hiện thay đổi nào trong cuộc sống của mình, suy nghĩ thật kỹ về cảm giác của thay đổi này. Đặc biệt chú ý đến những cảm giác và suy nghĩ tiêu cực, chẳng hạn như “Tôi sẽ không bao giờ làm được điều này” hoặc “Cố gắng cũng chẳng ích gì vì tôi đã luôn thất bại trong quá khứ”.
Once you have these pesky thoughts and feelings at the center of your mind, you can decide whether you should listen to them or not. It’s highly likely that you’ll discover that such thoughts are unfounded and not worth listening to.Một khi bạn có những suy nghĩ và cảm xúc khó chịu này ở trung tâm của tâm trí, bạn có thể quyết định xem mình có nên lắng nghe chúng hay không. Rất có thể bạn sẽ phát hiện ra rằng những suy nghĩ như vậy là vô căn cứ và không đáng để lắng nghe.
Once you’ve learned to ignore these types of thoughts, you can create a plan for successful change. It consists of five steps:Khi bạn đã học cách bỏ qua những kiểu suy nghĩ này, bạn có thể lập một kế hoạch để thay đổi thành công. Nó bao gồm năm bước:
Set yourself a 30-day goal. Let’s say you’re trying to learn French. A good 30-day goal could be to learn the 300 most common words in the language.1. Đặt cho mình một mục tiêu trong 30 ngày. Giả sử bạn đang cố gắng học tiếng Pháp. Mục tiêu tốt trong 30 ngày có thể là học 300 từ thông dụng nhất trong ngôn ngữ.
Decide on concrete, daily changes in your behavior that will help you reach that goal. To reach your 30-day goal of learning 300 French words, you could decide on a time each day where you learn ten new words.2. Quyết định những thay đổi cụ thể, hàng ngày trong hành vi của bạn sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Để đạt được mục tiêu học 300 từ tiếng Pháp trong 30 ngày, bạn có thể quyết định thời gian học 10 từ mới mỗi ngày.
Create a list of anticipated hurdles along the way. For instance, you might anticipate that there will be days when drilling words will feel like a boring, repetitive chore. When this happens, you could decide to picture yourself mentally in France, comfortably chatting away with someone in French. That will give you renewed motivation.3. Lên một danh sách các trở ngại dự đoán trên đường đi. Ví dụ, bạn có thể đoán trước rằng sẽ có những ngày việc học đi học lại từ mới sẽ là một công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại. Khi điều này xảy ra, bạn có thể quyết định hình dung mình đang ở Pháp, thoải mái trò chuyện với ai đó bằng tiếng Pháp. Điều đó sẽ mang lại cho bạn động lực mới.
Create accountability. Ask a friend if he or she would be willing to test you on all the 300 words once the 30 days are up. That way, you’ll be more likely to reach your goal.4. Tạo cơ chế kiểm tra. Hỏi một người bạn xem họ có sẵn sàng kiểm tra bạn trên tất cả 300 từ khi hết 30 ngày hay không. Bằng cách đó, bạn sẽ có nhiều khả năng đạt được mục tiêu của mình hơn.
Measure progress. Make sure to keep a journal of how many words you’ve learned. Seeing it fill up with all your daily achievements will motivate you to keep going.5. Đo lường tiến độ. Hãy nhớ ghi lại số lượng từ bạn đã học được. Nhìn thấy nó lấp đầy với tất cả những thành tựu hàng ngày của bạn sẽ thúc đẩy bạn tiếp tục.
By being more mindful about your feelings around change and by using the five steps for preparing for change, you’ll be on your way toward your goals.Bằng cách quan tâm hơn đến cảm giác của bạn xung quanh sự thay đổi và bằng cách sử dụng năm bước để chuẩn bị cho sự thay đổi, bạn sẽ tiến tới mục tiêu của mình.
13 Things Mentally Strong People Don't Do Key Idea #4: Mentally strong people don’t get distracted by things they can’t control.13 điều Những người mạnh mẽ về tinh thần không nên làm Ý tưởng chính # 4: Những người mạnh mẽ về tinh thần không bị phân tâm bởi những điều họ không thể kiểm soát.
If you’ve ever been caught in bad traffic on your way to an important appointment, you probably know how frustrating it can be. You hiss and froth, cursing the cars in front of you. Although it can feel good to hurl invectives at the world, you should remember that it’s a total waste, not just of time but of precious energy.Nếu bạn từng bị kẹt xe trên đường đến một cuộc hẹn quan trọng, bạn có thể biết nó có thể gây khó chịu như thế nào. Bạn rít lên và lăn tăn, chửi bới những chiếc xe trước mặt. Mặc dù bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn khi ném được những bực dọc ra xung quanh, nhưng bạn nên nhớ rằng đó là một sự lãng phí hoàn toàn, không chỉ về thời gian mà còn là năng lượng quý giá.
You’ll never catch a mentally strong person doing this – they never waste energy fretting over things they can’t control.Bạn sẽ không bao giờ bắt gặp một người mạnh mẽ về tinh thần làm điều này - họ không bao giờ lãng phí năng lượng để lo lắng về những điều họ không thể kiểm soát.
Take Terry Fox, who was diagnosed with osteosarcoma, a severe type of bone cancer, when he was just 18. As a result of the disease, one of his legs had to be amputated and doctors told him he had only a 15-percent chance of surviving the illness.Terry Fox, người được chẩn đoán mắc bệnh u xương, một loại ung thư xương nghiêm trọng, khi mới 18 tuổi, hậu quả của căn bệnh này là một trong hai chân của anh phải cắt bỏ và các bác sĩ nói rằng anh chỉ có 15% cơ hội. sống sót sau cơn bạo bệnh.
The day before his surgery, Fox read about a person with a prosthetic leg who ran the New York marathon and was immediately inspired. Following his operation, he began running and soon completed his first marathon.Một ngày trước khi phẫu thuật, Fox đã đọc về một người mang chân giả chạy marathon ở New York và ngay lập tức được truyền cảm hứng. Sau khi phẫu thuật, anh bắt đầu chạy và nhanh chóng hoàn thành cuộc chạy marathon đầu tiên của mình.
But this was just the beginning. Fox decided to raise money for cancer research by finding sponsors for a race across all of Canada. To complete this epic trek, he planned to run the equivalent of one marathon every day.Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu. Fox quyết định quyên tiền cho nghiên cứu ung thư bằng cách tìm nhà tài trợ cho một cuộc chạy đua trên khắp Canada. Để hoàn thành chuyến đi hoành tráng này, anh đã lên kế hoạch chạy tương đương một cuộc chạy marathon mỗi ngày.
Half-way through his journey across Canada, Fox broke down and had to be hospitalized; his cancer had returned. Though he couldn’t complete his trek, the sponsorship money kept pouring in, as people were inspired by his courage and ambition. He died months later, but only after raising $23 million for cancer research. Yet, High aims, some monthsĐi được nửa chặng đường trên khắp Canada, Fox bị suy sụp và phải nhập viện; bệnh ung thư của ông đã trở lại. Mặc dù anh ấy không thể hoàn thành chuyến đi của mình, nhưng tiền tài trợ vẫn tiếp tục đổ về, vì mọi người được truyền cảm hứng từ lòng dũng cảm và tham vọng của anh ấy. Ông qua đời vài tháng sau đó, nhưng chỉ sau khi quyên góp được 23 triệu USD cho nghiên cứu ung thư. Vậy đó, chỉ cần một vài tháng nhưng đem lại hiệu quả rất cao.
What can we learn from Fox’s story?Chúng ta có thể học được gì từ câu chuyện của Fox?
Don’t waste effort on what you can’t control; concentrate on doing what you can. Fox couldn’t control his health, so he didn’t focus on that. Instead, he concentrated on where he could make a difference: raising millions for charity.Đừng lãng phí nỗ lực vào những gì bạn không thể kiểm soát; tập trung làm những gì bạn có thể. Fox không thể kiểm soát sức khỏe của mình, vì vậy anh ấy không tập trung vào việc đó. Thay vào đó, anh tập trung vào nơi anh có thể tạo ra sự khác biệt: gây quỹ từ thiện.
Research shows that this attitude toward things that aren’t under your control can work wonders for your well-being. A 2012 study by K. April showed that being less controlling increases happiness and leads to better relationships.Nghiên cứu cho thấy rằng thái độ này đối với những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của bạn có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời cho sức khỏe của bạn. Một nghiên cứu năm 2012 của K. April cho thấy việc kiểm soát ít hơn sẽ làm tăng hạnh phúc và dẫn đến các mối quan hệ tốt hơn.
In fact, the greatest levels of happiness are achieved by people who take a lot of steps to steer their life in the direction they want, while at the same time accepting that there are many things that are out of their control.Trên thực tế, mức độ hạnh phúc lớn nhất đạt được là những người thực hiện nhiều bước để hướng cuộc sống của họ theo hướng họ muốn, đồng thời chấp nhận rằng có nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
13 Things Mentally Strong People Don't Do Key Idea #5: Always wanting to please others doesn’t work, and being ready to sometimes displease makes you stronger.13 Điều Những Người Mạnh Mẽ Về Tinh Thần Không Nên Làm Ý Tưởng Chính # 5: Luôn muốn làm hài lòng người khác không có tác dụng và đôi khi sẵn sàng làm phật lòng khiến bạn mạnh mẽ hơn.
You’ve probably noticed that some people are mortally afraid of showing their true emotions, like anger or sadness, for fear of hurting other people’s feelings. Perhaps someone close to you is like that.Bạn có thể nhận thấy rằng một số người rất sợ thể hiện cảm xúc thật của họ, chẳng hạn như tức giận hoặc buồn bã, vì sợ làm tổn thương cảm xúc của người khác. Có lẽ ai đó thân thiết với bạn cũng như vậy.
Although being sensitive to other people’s feelings may seem like an unquestionable virtue, it often backfires. If you want to develop your own mental strength, you should learn not to fear hurting other people’s feelings.Mặc dù nhạy cảm với cảm xúc của người khác có vẻ là một đức tính không thể nghi ngờ, nhưng điều đó thường gây tác dụng ngược. Nếu bạn muốn phát triển sức mạnh tinh thần của mình, bạn nên học cách không sợ làm tổn thương cảm xúc của người khác.
For example, one of the author’s acquaintances, Angela, always strived to please the men she dated. If the men told her they liked humor in a woman, she would try to crack a few jokes. If they said they liked spontality, she would tell them about her travels to France, embellishing details to make them seem spontaneous even though they were carefully planned.Ví dụ, một trong những người quen của tác giả, Angela, luôn cố gắng làm hài lòng những người đàn ông mà cô ấy hẹn hò. Nếu đàn ông nói với cô ấy rằng họ thích sự hài hước ở một người phụ nữ, cô ấy sẽ cố gắng pha trò một vài câu chuyện cười. Nếu họ nói rằng họ thích sự tự phát, cô ấy sẽ kể cho họ nghe về chuyến du lịch của cô ấy đến Pháp, thêm thắt các chi tiết để khiến chúng có vẻ tự phát mặc dù đã được lên kế hoạch cẩn thận.
She was trying to make herself more attractive, but her efforts had the opposite effect. After all, no one wants to date a fake and shallow person who allows themselves to become a screen onto which you can project different fantasies.Cô ấy đang cố gắng làm cho mình hấp dẫn hơn, nhưng những nỗ lực của cô ấy lại có tác dụng ngược lại. Rốt cuộc, không ai muốn hẹn hò với một người giả tạo và nông cạn, người cho phép bản thân trở thành tấm bình phong mà bạn có thể phóng ra những tưởng tượng khác nhau.
Angela always agreed with everything her dates said because she thought that if she presented her own opinion, it would hurt their feelings and make them run away. In the end, she cared more about their feelings than her own.Angela luôn đồng ý với tất cả những gì bạn trai cô ấy nói vì cô ấy nghĩ rằng nếu trình bày ý kiến ​​của riêng mình, nó sẽ làm tổn thương tình cảm của họ và khiến anh ấy bỏ chạy. Cuối cùng, cô ấy quan tâm đến cảm xúc của họ hơn là của mình.
This is no way to lead your life; in fact, being prepared to displease other people actually makes you stronger.Đây không phải là cách để dẫn dắt cuộc sống của bạn; trên thực tế, chuẩn bị sẵn sàng để làm mất lòng người khác thực sự khiến bạn mạnh mẽ hơn.
Take the example of Mose Gingerich. Raised in an Amish village, as a young adult Mose began to doubt whether he shared Amish values and belief systems. Leaving the community, however, would be a tough choice, as this would sever all contact to the community, including to his mother and sister, forever.Lấy ví dụ về Mose Gingerich. Lớn lên trong một ngôi làng của người Amish, khi còn là một thanh niên, Mose bắt đầu nghi ngờ liệu mình có chia sẻ các giá trị và hệ thống niềm tin của người Amish hay không. Tuy nhiên, rời khỏi cộng đồng sẽ là một lựa chọn khó khăn, vì điều này sẽ cắt đứt vĩnh viễn mọi liên lạc với cộng đồng, bao gồm cả mẹ và chị gái của anh ấy.
He experimented with temporarily leaving the community and travelling to other Amish cultures to see the world in between.Anh đã thử nghiệm với việc tạm thời rời khỏi cộng đồng và đi du lịch đến các nền văn hóa Amish khác để nhìn thế giới ở giữa.
In the end, he was strong enough to walk away from everything that was known to him. He moved to Missouri, founded a construction company and married happily. This newfound security also allowed him to accept the disapproval of his entire childhood community. In short, listening to yourself, and not to the concerns of others, will make your confidence and happiness soar.Cuối cùng, anh ấy đã đủ mạnh mẽ để bước đi khỏi tất cả những gì anh ấy biết. Anh chuyển đến Missouri, thành lập công ty xây dựng và kết hôn hạnh phúc. Sự an toàn mới được tìm thấy này cũng cho phép anh ta chấp nhận sự phản đối của toàn bộ cộng đồng thời thơ ấu của mình. Tóm lại, lắng nghe bản thân và không quan tâm đến người khác sẽ khiến sự tự tin và hạnh phúc của bạn tăng cao.
13 Things Mentally Strong People Don't Do Key Idea #6: Mentally strong people are not afraid of taking calculated risks.13 điều Những người mạnh mẽ về tinh thần không nên làm Ý tưởng chính # 6: Những người mạnh mẽ về tinh thần chấp nhận những rủi ro có tính toán.
If there’s one thing that’s certain, it’s that you’ll never get very far if you don’t take any risks in life.Nếu có một điều chắc chắn, đó là bạn sẽ không bao giờ tiến xa được nếu bạn không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào trong cuộc sống.
However, taking big risks can lead to demotivating failures. Quitting your day job to turn your hobby into a business, even though you have no prior business experience, might seem like a great idea – but it most likely involves greater risks than you think. If you fail, you’ll not only be left without a job and income, you might never want to take any risks again.Tuy nhiên, chấp nhận rủi ro lớn có thể dẫn đến thất bại. Bỏ công việc hàng ngày của bạn để biến sở thích của bạn thành một công việc kinh doanh, ngay cả khi bạn chưa có kinh nghiệm kinh doanh trước đây, có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời - nhưng nó rất có thể tiềm ẩn những rủi ro lớn hơn bạn nghĩ. Nếu bạn thất bại, bạn không chỉ bị bỏ lại mà không có việc làm và thu nhập, bạn có thể không bao giờ muốn chấp nhận bất kỳ rủi ro nào nữa.
That’s why mentally strong people always seek to minimize the risks they take, and when they need to take a risk, they are clever about which ones they take.Đó là lý do tại sao những người mạnh mẽ về tinh thần luôn tìm cách giảm thiểu rủi ro mà họ chấp nhận và khi họ cần chấp nhận rủi ro, họ nhận thức rõ về việc rủi ro nào có thể chấp nhận được.
Mitigating risk starts by carefully analyzing the nature of the risk itself. Once the elements of risk are clear, you can take the right steps to minimize them. Giảm thiểu rủi ro bắt đầu bằng cách phân tích cẩn thận bản chất của chính rủi ro. Khi các yếu tố rủi ro đã rõ ràng, bạn có thể thực hiện các bước phù hợp để giảm thiểu chúng.
When the author, for example, was asked to deliver a valedictorian address at her school’s graduation ceremony, she was more terrified than excited about the opportunity. So, she tried to figure out what exactly it was that scared her so much and determine what the risk actually was.Ví dụ, khi tác giả được yêu cầu trình bày một bài phát biểu của thủ khoa tại lễ tốt nghiệp của trường cô ấy, cô ấy sợ hãi hơn là vui mừng về cơ hội. Vì vậy, cô cố gắng tìm hiểu chính xác điều gì đã khiến cô sợ hãi và xác định xem rủi ro thực sự là gì.
She discovered that what really worried her was that the audience would reject her. So, she made a plan with her best friends to circumvent this fear: they decided that, once she was done with her speech, her friends would give her a standing ovation.Cô phát hiện ra rằng điều khiến cô thực sự lo lắng là khán giả sẽ từ chối mình. Vì vậy, cô đã lên một kế hoạch với những người bạn thân nhất của mình để xóa tan nỗi sợ hãi này: họ quyết định rằng, một khi cô hoàn thành bài phát biểu của mình, bạn bè của cô sẽ hoan nghênh nhiệt liệt.
She gave the speech with a great deal of nervous fumbling – but as soon as she was done, her friends got on their feet and started cheering as if she was their greatest idol. And, remarkably, the other people followed suit. By preparing just a bit, she was able to take the risk of public speaking without really risking the humiliation she dreaded.Cô ấy đã có một bài phát biểu với rất nhiều lo lắng lo lắng - nhưng ngay khi cô ấy hoàn thành, bạn bè của cô ấy đã đứng dậy và bắt đầu cổ vũ như thể cô ấy là thần tượng vĩ đại nhất của họ. Và, đáng chú ý, những người khác cũng làm theo. Chỉ cần chuẩn bị một chút, cô ấy đã có thể mạo hiểm nói trước công chúng mà không thực sự mạo hiểm trước sự sỉ nhục mà cô ấy sợ.
Or take the example of the famous psychologist Albert Ellis. As a young man, Ellis was terrified of talking to women because of the corresponding risk of rejection. However, after giving it some rational thought, he concluded that possible rejection was not as bad as he imagined. So he gave talking to women a try.Hay lấy ví dụ về nhà tâm lý học nổi tiếng Albert Ellis. Khi còn trẻ, Ellis rất sợ nói chuyện với phụ nữ vì sợ bị từ chối. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ thấu đáo, anh kết luận rằng khả năng bị từ chối không tệ như anh tưởng tượng. Vì vậy, anh ấy đã thử nói chuyện với phụ nữ.
He went to the local botanical garden every day and sat down next to women sitting alone. After engaging them in conversation, he would ask them if they’d like to go for a drink. In total, he talked to 130 women, 30 of whom left as soon as he sat down.Anh ta đến vườn bách thảo địa phương mỗi ngày và ngồi xuống cạnh những người phụ nữ đang ngồi một mình. Sau khi trò chuyện với họ, anh ấy sẽ hỏi họ có muốn đi uống nước không. Tổng cộng, anh đã nói chuyện với 130 phụ nữ, 30 người trong số đó đã rời đi ngay khi anh vừa ngồi xuống.
Of the remaining 100 that he invited on a date, only one accepted – and even then she didn’t show up for the date. But for Ellis this didn’t matter. The important thing was the realization that his irrational fear of rejection was unjustified. He had unnecessarily let it hinder him from talking to members of the opposite sex for too long.Trong số 100 người còn lại mà anh ấy mời vào một buổi hẹn hò, chỉ một người được chấp nhận - và thậm chí sau đó cô ấy không xuất hiện trong buổi hẹn hò. Nhưng đối với Ellis, điều này không thành vấn đề. Điều quan trọng là nhận ra rằng nỗi sợ hãi bị từ chối vô lý của anh ấy là không chính đáng. Anh đã để nó cản trở anh nói chuyện với các thành viên khác giới quá lâu một cách không cần thiết.
So, if you want to develop your mental strength, start looking at the risks that hold you back. Maybe they aren’t as dangerous and scary as you've always imagined.Vì vậy, nếu bạn muốn phát triển trí lực, hãy bắt đầu xem xét những rủi ro đang kìm hãm bạn. Có thể chúng không nguy hiểm và đáng sợ như bạn vẫn tưởng tượng.
13 Things Mentally Strong People Don't Do Key Idea #7: Coming to terms with the past makes you stronger, but it takes concrete steps to do so.13 Điều Người Mạnh Mẽ Về Tinh Thần Không Làm Ý Tưởng Chính # 7: Đối mặt với quá khứ giúp bạn mạnh mẽ hơn, nhưng cần có những bước cụ thể để làm được điều đó.
Many people feel like they are haunted by their past and by the legacy of their parents and families. But it’s possible to find constructive ways to move forward despite one’s origins. Nhiều người cảm thấy như bị ám ảnh bởi quá khứ và bởi di sản của cha mẹ và gia đình. Nhưng có thể tìm ra những cách mang tính xây dựng để tiến lên bất chấp nguồn gốc của một người.
Take activist and social worker Wynona Ward. Born in a small village in Vermont, she grew up with a sexually and physically abusive father. Ward didn’t tell anyone about this abuse, but worked hard to get ahead in school and escape her hometown.Hãy xem ví dụ về nhà hoạt động và nhân viên xã hội Wynona Ward. Sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở Vermont, cô lớn lên với một người cha lạm dụng tình dục và thể xác. Ward không nói với ai về việc lạm dụng này, nhưng đã nỗ lực học tập để vượt qua thành phố và trốn khỏi quê hương.
She got married as a 17-year-old and began working as a truck driver with her husband. But while she’d worked hard to free herself, others in her family struggled to do so. For example, Ward discovered that one of her brothers was now abusing his own children.Cô kết hôn năm 17 tuổi và bắt đầu làm tài xế xe tải cùng chồng. Nhưng trong khi cô ấy làm việc chăm chỉ để giải phóng bản thân, những người khác trong gia đình cô ấy đã phải vật lộn để làm điều đó. Ví dụ, Ward phát hiện ra rằng một trong những anh trai của cô hiện đang lạm dụng con cái của mình.
She decided that something had to change. She went back to university in Vermont and studied in every moment of her free time. After a lot of hard work, Ward managed to get a degree in law. With some financial aid, she founded Have Justice Will Travel, a traveling legal service for families in the countryside who were dealing with domestic abuse problems.Cô ấy quyết định rằng điều gì đó phải thay đổi. Cô quay lại trường đại học ở Vermont và học trong mọi thời điểm rảnh rỗi. Sau rất nhiều cố gắng, Ward đã lấy được bằng luật. Với một số hỗ trợ tài chính, cô thành lập Have Justice Will Travel, một dịch vụ pháp lý du lịch dành cho các gia đình ở vùng nông thôn đang đối phó với các vấn đề lạm dụng trong gia đình.
Ward’s actions show us an important mind-set of mentally strong people. Coming to terms with the past doesn’t mean acting as if certain things never happened; you must accept and forgive the past so that you can build on it in the present. For instance, Wynona Ward didn’t run from her past, or wipe it from her memory. Instead, she used her experience as the basis for making the world a better place.Hành động của Ward cho chúng ta thấy một tư duy quan trọng về những người có tinh thần mạnh mẽ. Từ chối quá khứ không có nghĩa là hành động như thể một số điều nhất định chưa bao giờ xảy ra; bạn phải chấp nhận và tha thứ cho quá khứ để bạn có thể xây dựng nó trong hiện tại. Ví dụ, Wynona Ward không chạy khỏi quá khứ của mình hoặc xóa nó khỏi trí nhớ của cô ấy. Thay vào đó, cô sử dụng kinh nghiệm của mình làm cơ sở để biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.
Coming to grips with your past can be tough, though, and moving forward doesn’t just happen. To be successful, you need to start by taking concrete steps. First of all, you have to give yourself permission to enjoy your life, despite what might have happened in the past.Tuy nhiên, để hiểu rõ quá khứ của bạn có thể là một điều khó khăn và việc tiến lên phía trước không chỉ xảy ra. Để thành công, bạn cần bắt đầu bằng cách thực hiện các bước cụ thể. Trước hết, bạn phải cho phép mình tận hưởng cuộc sống hiện tại, bất chấp những gì có thể đã xảy ra trong quá khứ.
Then, you have to be wary of attitudes that keep you from experiencing change. For example, if you notice you are avoiding meeting up with new people because your last crush hurt you, think about changing that attitude. Your heartbreak in the past is no reason not to keep looking for true love.Sau đó, bạn phải cảnh giác với những thái độ khiến bạn không thể thay đổi. Ví dụ, nếu bạn nhận thấy rằng mình đang tránh gặp gỡ những người yêu mới vì người gần đây nhất đã làm tổn thương bạn, hãy nghĩ đến việc thay đổi thái độ đó. Nỗi đau của bạn trong quá khứ không có lý do gì để không tiếp tục tìm kiếm tình yêu đích thực.
13 Things Mentally Strong People Don't Do Key Idea #8: Mentally strong people avoid repeating the same mistakes, and this requires self-discipline.13 Điều Những Người Mạnh Về Tinh Thần Không Nên Làm Ý Tưởng Chính # 8: Những Người Mạnh Về Tinh Thần tránh lặp lại những sai lầm tương tự, và điều này đòi hỏi sự tự kỷ luật.
If you learn to apply the lessons you’ve learned in this book summary so far, you’ll be on your way to greater mental strength. But even if you succeed in making some changes, it’s easy to fall back into old habits.Nếu bạn học cách áp dụng những bài học bạn đã học được trong phần tóm tắt cuốn sách này cho đến nay, bạn sẽ trên con đường đạt được sức mạnh tinh thần lớn hơn. Nhưng ngay cả khi bạn thành công trong việc thực hiện một số thay đổi, bạn vẫn dễ dàng trở lại thói quen cũ.
This is another characteristic of mentally strong people; they study and learn from their mistakes so they don’t repeat them in the future.Đây là một đặc điểm khác của những người mạnh mẽ về tinh thần; họ nghiên cứu và học hỏi từ những sai lầm của mình để không lặp lại chúng trong tương lai.
When Rowland Macy, for example, launched a dry goods store in a small-town in Massachusetts in the mid-nineteenth century, he made the mistake of choosing a quiet location in the town, and struggled to attract customers a result.Ví dụ, khi Rowland Macy khai trương một cửa hàng bán đồ khô ở một thị trấn nhỏ ở Massachusetts vào giữa thế kỷ 19, ông đã mắc sai lầm khi chọn một địa điểm yên tĩnh trong thị trấn và kết quả là phải vật lộn để thu hút khách hàng.
To drum up interest in his fledgling store, Macy organized a large parade through his town. Unfortunately, on the day of the parade, it rained so hard that nobody turned up. As a result, he had to give up his business.Để khơi dậy sự quan tâm đến cửa hàng non trẻ của mình, Macy đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn qua thị trấn của mình. Thật không may, vào ngày diễn hành, trời mưa rất to nên không ai có mặt. Kết quả là anh ta phải từ bỏ công việc kinh doanh của mình.
But Macy learned from this experience and vowed not to make the same mistake again. The next time he opened a “Macy Dry Goods” store he chose a prime location in downtown New York. It was a massive hit. Macy’s became one of the biggest chain stores in the world and still holds a parade every year – just in the fall, when the risk of sudden storms is smaller. Nhưng Macy đã học được từ kinh nghiệm này và thề sẽ không mắc lại sai lầm tương tự. Lần sau khi mở cửa hàng “Đồ khô Macy”, anh đã chọn một vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố New York. Đó là một thành công lớn. Macy’s đã trở thành một trong những chuỗi cửa hàng lớn nhất trên thế giới và vẫn tổ chức lễ diễu hành hàng năm - chỉ vào mùa thu, khi nguy cơ xảy ra các cơn bão bất ngờ nhỏ hơn.
But how can you use this strength in your own life?Nhưng làm thế nào bạn có thể sử dụng thế mạnh này trong cuộc sống của chính mình?
To learn from your mistakes the next time something goes wrong, the author suggests you take some time to ask yourself the following questions: What did I do wrong? What could I have done better? And what can I do differently next time around?Để rút kinh nghiệm cho những sai lầm của bạn trong lần tới khi có sự cố xảy ra, tác giả khuyên bạn nên dành chút thời gian để tự hỏi bản thân những câu hỏi sau: Tôi đã làm gì sai? Tôi có thể làm gì tốt hơn? Và tôi có thể làm gì khác vào lần tới?
Try to set negative feelings and self-doubt aside and simply answer the questions honestly. By doing this consistently, you’ll have a clear idea of how to act next time.Cố gắng gạt bỏ cảm giác tiêu cực và sự nghi ngờ bản thân sang một bên và chỉ cần trả lời các câu hỏi một cách trung thực. Bằng cách thực hiện điều này một cách nhất quán, bạn sẽ có ý tưởng rõ ràng về cách hành động vào lần sau.
Of course, knowing what you need to do differently and actually doing it aren't the same thing. This is why, if you want to put a stop to the bad habits once and for all, you need to practice self-discipline. Here’s a few simple methods to become a more disciplined person.Tất nhiên, biết những gì bạn cần làm và thực sự làm điều đó không giống nhau. Đây là lý do tại sao, nếu bạn muốn chấm dứt những thói quen xấu một lần và mãi mãi, bạn cần phải rèn luyện tính tự giác. Dưới đây là một số phương pháp đơn giản để trở thành một người có kỷ luật hơn.
1. Keep your eyes on your goal. By picturing how great it will feel once you reach a goal, like how amazing it will feel once you’ve put the finishing touches on your novel, it will be easier to sit down to write on evenings when you feel like just dropping down in front of the TV.1. Để mắt đến mục tiêu của bạn. Bằng cách hình dung ra cảm giác tuyệt vời như thế nào khi bạn đạt được mục tiêu, như cảm giác tuyệt vời như thế nào khi bạn hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết của mình, sẽ dễ dàng hơn khi ngồi xuống viết vào những buổi tối khi bạn cảm thấy chỉ muốn thả mình vào mặt trước của TV.
2. Make a list of the reasons you don’t want to repeat the mistakes you’ve made in the past. Let’s say you’re trying to lose weight, but you’ve always struggled to keep up your gym visits in the past. Make a list of all the reasons you don’t want to repeat the same mistake. Carry this list with you at all times, and when you feel the urge to just stay at home, take it out and read it to yourself. Before you know it, you’ll be on your way to the gym.2. Lập danh sách những lý do bạn không muốn lặp lại những sai lầm mà bạn đã mắc phải trong quá khứ. Giả sử bạn đang cố gắng giảm cân, nhưng bạn đã luôn không thể duy trì các buổi tập thể dục của mình thường xuyên. Lập danh sách tất cả các lý do bạn không muốn lặp lại sai lầm tương tự. Mang theo danh sách này mọi lúc, và khi bạn cảm thấy thôi thúc chỉ ở nhà, hãy lấy nó ra và đọc cho chính mình. Trước khi bạn biết điều đó, bạn sẽ trên đường đến phòng tập thể dục.
3. Restrict yourself and make it harder to make mistakes. Let’s say your goal is to save money for a dream trip, but you always end up spending too much money when you’re out with your friends. Before you leave home for an outing, take a small amount of cash out and leave your credit card at home. That way, you’re less likely to go on a spending spree.3. Hạn chế bản thân để khó mắc sai lầm hơn. Giả sử mục tiêu của bạn là tiết kiệm tiền cho một chuyến du lịch trong mơ, nhưng cuối cùng bạn lại luôn tiêu quá nhiều tiền khi đi chơi với bạn bè. Trước khi rời nhà đi chơi, hãy rút một ít tiền mặt và để thẻ tín dụng ở nhà. Bằng cách đó, bạn ít có khả năng chi tiêu quá đà.
13 Things Mentally Strong People Don't Do Key Idea #9: Mentally strong people don’t envy other people’s success but rather seek to collaborate with them.13 điều Những người mạnh mẽ về tinh thần không nên làm Ý tưởng chính # 9: Những người mạnh mẽ về tinh thần không ghen tị với thành công của người khác mà muốn cộng tác với họ.
Do you feel bad when someone you know becomes successful? If so, you’re not alone. This kind of envy is common.Bạn có cảm thấy tồi tệ khi một người bạn quen biết trở nên thành công? Nếu vậy, bạn không đơn độc. Loại đố kỵ này là phổ biến.
A 2013 study by psychologist Mina Cikara found that people not only resent other people’s success, they also take particular pleasure if a person suffering bad luck is a particularly successful person.Một nghiên cứu năm 2013 của nhà tâm lý học Mina Cikara cho thấy mọi người không chỉ bực bội với thành công của người khác mà họ còn đặc biệt vui mừng nếu một người gặp vận rủi là một người đặc biệt thành công.
Participants in the study were shown photographs of four different types of people – a student, an elderly person, a drug addict and a wealthy professional – in various situations. Incredibly, they experienced greater pleasure from scenarios where the wealthy professional suffered in some way, like getting soaked by the water from a passing car driving through a puddle, than when any of the four types of people received some good fortune.Những người tham gia nghiên cứu được cho xem các bức ảnh của bốn loại người khác nhau - một sinh viên, một người già, một người nghiện ma túy và một chuyên gia giàu có - trong các tình huống khác nhau. Thật đáng kinh ngạc, họ đã trải nghiệm niềm vui lớn hơn từ những tình huống mà một chuyên gia giàu có phải chịu đựng theo một cách nào đó, như bị ngâm trong nước từ một chiếc xe đang chạy qua một vũng nước, hơn là khi bất kỳ ai trong số bốn kiểu người này nhận được một số may mắn.
Resentment and envy of success are common human traits, but this make them healthy. If you want to be more successful, you must learn to overcome your initial envy of other people’s success and harness their power instead.Sự phẫn nộ và ghen tị với thành công là những đặc điểm chung của con người, nhưng điều này khiến chúng ta trở nên tốt hơn. Nếu bạn muốn thành công hơn, bạn phải học cách vượt qua sự ghen tị ban đầu với thành công của người khác và thay vào đó hãy khai thác sức mạnh của họ.
The best way to do this is through collaboration.Cách tốt nhất để làm điều này là thông qua cộng tác.
Take the example of chocolatier Milton Hershey. One of his employees, H. B. Reese, started building up a rival candy company in the same city while he was still working in Hershey’s chocolate factory.Lấy ví dụ về nhà sản xuất sôcôla Milton Hershey. Một trong những nhân viên của ông, H. B. Reese, đã bắt đầu xây dựng một công ty kẹo đối thủ ở cùng thành phố trong khi ông vẫn đang làm việc trong nhà máy sô cô la của Hershey.
Instead of becoming angry or resentful, Hershey surprisingly gave Reese his full support. Reese created his own special candy, the peanut butter cup, and Hershey’s factory provided the milk chocolate for his experiments. The two men continued to collaborate throughout their lives, and after their deaths, the two companies merged.Thay vì trở nên tức giận hoặc bất bình, Hershey đã bất ngờ ủng hộ Reese. Reese đã tạo ra loại kẹo đặc biệt của riêng mình, cốc bơ đậu phộng và nhà máy của Hershey cung cấp sô cô la sữa cho các thí nghiệm của anh ấy. Hai người tiếp tục cộng tác trong suốt cuộc đời của họ, và sau khi họ qua đời, hai công ty đã hợp nhất.
If both men had viewed each other’s success with envy, they'd have needlessly fought against each other. Yet, by supporting each other's strengths and ideas, they both built strong and profitable businesses.Nếu cả hai người đàn ông coi thành công của nhau với sự ghen tị, thì họ đã không cần thiết phải chiến đấu chống lại nhau. Tuy nhiên, bằng cách hỗ trợ sức mạnh và ý tưởng của nhau, cả hai đều xây dựng các doanh nghiệp mạnh và có lợi nhuận.
In short, people who enjoy and celebrate other people’s success end up attracting successful people with whom they can collaborate. Ultimately, these competitive partners motivate and inspire each other, leading to great success for all involved.Nói tóm lại, những người thích thú và tán dương thành công của người khác sẽ thu hút được những người thành công mà họ có thể cộng tác. Cuối cùng, các đối tác cạnh tranh này thúc đẩy và truyền cảm hứng cho nhau, dẫn đến thành công lớn cho tất cả những người tham gia.
13 Things Mentally Strong People Don't Do Key Idea #10: Mentally strong people don’t give up easily, and they are self-compassionate about failure.13 điều Những người mạnh mẽ về tinh thần không nên làm Ý tưởng chính # 10: Những người mạnh mẽ về tinh thần không dễ dàng bỏ cuộc và họ luôn tự ái về thất bại.
We tend to think that success falls from the sky, like Cinderella’s fairy godmother turning her into a princess with the wave of a magic wand. But in the real world, things are rarely like in the fairy tales. Success often comes only after a long road of failure, and that’s why mentally strong people know how to persevere and treat their failures as stepping stones to something greater.Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng thành công từ trên trời rơi xuống, giống như bà tiên đỡ đầu của Cinderella biến cô ấy thành công chúa với làn sóng của chiếc đũa thần. Nhưng trong thế giới thực, mọi thứ hiếm khi giống như trong truyện cổ tích. Thành công thường chỉ đến sau một chặng đường dài thất bại và đó là lý do tại sao những người mạnh mẽ về tinh thần luôn biết cách kiên trì và coi thất bại của họ như những bước đệm để đạt được điều gì đó vĩ đại hơn.
There is no better example of this than Thomas Edison. He was one of the greatest inventors in history, perhaps most famous for inventing the light bulb, a discovery that completely changed the world. Just imagine, for a second, a world without light bulbs!Không có ví dụ nào tốt hơn về điều này hơn Thomas Edison. Ông là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử, có lẽ nổi tiếng nhất với việc phát minh ra bóng đèn, một khám phá đã thay đổi hoàn toàn thế giới. Chỉ cần tưởng tượng, trong một giây, một thế giới không có bóng đèn thì sẽ ra sao!
But Edison also invented the electric pen, as well as a ghost machine. If you’ve never heard of these don’t worry – both were complete failures. And they were far from being Edison’s only flops.Nhưng Edison cũng phát minh ra bút điện, cũng như một cỗ máy ma quái. Nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về những điều này, đừng lo lắng - cả hai đều là thất bại hoàn toàn. Và chúng không phải là những thất bại duy nhất của Edison.
Even so, Edison didn’t consider these attempts to be failures. Instead, he saw them as learning opportunities, chances to experiment with what worked and what didn’t. Each time he failed, he considered himself to be one step closer to succeeding.Mặc dù vậy, Edison không coi những nỗ lực này là thất bại. Thay vào đó, anh ấy coi chúng là cơ hội học hỏi, cơ hội thử nghiệm những gì hiệu quả và những gì không. Mỗi lần thất bại, anh lại coi như mình tiến gần hơn một bước tới thành công.
The power of this way of thinking has been demonstrated by research. Studies have shown that work is probably more important than talent when it comes to success.Sức mạnh của lối suy nghĩ này đã được chứng minh bằng nghiên cứu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng công việc có lẽ quan trọng hơn tài năng khi nói đến thành công.
For example, people who practice consistently for ten years, never giving up despite constant failures along the way, often end up being better at a given skill than those who at first seemed naturally talented.Ví dụ, những người thực hành liên tục trong mười năm, không bao giờ bỏ cuộc dù thất bại liên tục trên đường đi, thường kết thúc tốt hơn ở một kỹ năng nhất định so với những người thoạt đầu có vẻ tài năng bẩm sinh.
This applied to chess players, athletes, musicians and visual artists. And after 20 years of determined work, even individuals who at first seemed untalented could achieve world-class standards.Điều này áp dụng cho người chơi cờ vua, vận động viên, nhạc sĩ và nghệ sĩ thị giác. Và sau 20 năm làm việc quyết tâm, ngay cả những cá nhân thoạt đầu tưởng như không có năng lực cũng có thể đạt được những tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới.
So failure is a part and parcel of success. But, still, no one likes to fail, and most of us still hold onto the notion that failure is almost shameful. The key to overcoming the fear of failure lies in self-compassion and changing the way you think about failure.Vì vậy, thất bại là một phần của thành công. Tuy nhiên, không ai thích thất bại, và hầu hết chúng ta vẫn giữ quan điểm rằng thất bại gần như là điều đáng xấu hổ. Chìa khóa để vượt qua nỗi sợ thất bại nằm ở lòng trắc ẩn và thay đổi cách bạn nghĩ về thất bại.
Take a 2012 study, in which students who had failed on a test were given the chance to take it again to improve their scores. Results showed that those students who took a more self-compassionate view of their initial failure, and thus didn’t take it as a massive blow to their self-esteem, studied 25 percent more for the second test and got higher scores than those who were disheartened by their initial failure.Hãy thực hiện một nghiên cứu năm 2012, trong đó những sinh viên đã trượt một bài kiểm tra có cơ hội làm lại để cải thiện điểm số của họ. Kết quả cho thấy rằng những sinh viên có cái nhìn từ bi hơn về thất bại ban đầu của họ, và do đó không coi đó là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của họ, đã học thêm 25% cho bài kiểm tra thứ hai và đạt điểm cao hơn những người đã thất vọng vì thất bại ban đầu của họ.
Thus, it’s important that you learn to be self-compassionate about your failures and mistakes.Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải học cách tự tha thứ trước những thất bại và sai lầm của mình.
13 Things Mentally Strong People Don't Do Key Idea #11: Mentally strong people are comfortable being alone and use meditation to become more resilient.13 Điều Những Người Mạnh Mẽ Về Tinh Thần Không Nên Làm Ý Tưởng Chính # 11: Những Người Mạnh Về Tinh Thần cảm thấy thoải mái khi ở một mình và sử dụng thiền để trở nên kiên cường hơn.
When you find yourself alone, with time on your hands, do you immediately switch on the TV or seek some outside activity for distraction?Khi bạn thấy mình ở một mình, với thời gian rảnh rỗi, bạn có ngay lập tức bật TV lên hoặc tìm kiếm một số hoạt động bên ngoài để đánh lạc hướng không?
Most of us are accustomed to being surrounded by noise all day. What’s more, many of us actively try to maintain these noise levels throughout the day to drown out our internal thoughts and worries. This is not a wise habit.Hầu hết chúng ta đã quen với việc bị bao quanh bởi tiếng ồn cả ngày. Hơn thế nữa, nhiều người trong chúng ta tích cực cố gắng duy trì những mức độ ồn này suốt cả ngày để át đi những suy nghĩ và lo lắng bên trong. Đây không phải là một thói quen khôn ngoan.
Mentally strong people are not afraid of spending time alone. They know that those quiet times when you are attentive to yourself can be a great source of rejuvenation, inspiration and reflection.Những người mạnh mẽ về tinh thần không sợ dành thời gian ở một mình. Họ biết rằng những khoảng thời gian yên tĩnh khi bạn chú ý đến bản thân có thể là nguồn trẻ hóa, cảm hứng và suy ngẫm tuyệt vời.
Here’s how to do it yourself.Dưới đây là cách tự thực hiện.
Take a quiet moment to think about your life goals and whether you are on track to fulfilling them. It’s also a great time to listen to your feelings and notice if there is stress or negative emotions that need addressing. Finally, use this opportunity to think about new goals and new dreams, and to visualize the life you want to have. To stop yourself from forgetting these important musings, collect them all in a journal.Hãy dành một chút thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về mục tiêu cuộc sống của bạn và liệu bạn có đang đi đúng hướng để hoàn thành chúng hay không. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để lắng nghe cảm xúc của bạn và để ý xem có căng thẳng hoặc cảm xúc tiêu cực cần giải quyết hay không. Cuối cùng, hãy sử dụng cơ hội này để nghĩ về những mục tiêu mới và những ước mơ mới, và để hình dung về cuộc sống mà bạn muốn có. Để ngăn bản thân quên những suy nghĩ quan trọng này, hãy thu thập tất cả chúng vào nhật ký.
Another secret weapon in the mentally strong’s arsenal is meditation. When you’ve become comfortable sitting down alone to confront whatever is spinning around in your head, meditation can help you become more resilient.Một vũ khí bí mật khác trong kho vũ khí của người mạnh mẽ về tinh thần là thiền định. Khi bạn cảm thấy thoải mái khi ngồi xuống một mình để đối mặt với bất cứ điều gì đang xoay quanh trong đầu, thiền có thể giúp bạn trở nên kiên cường hơn.
The effects of meditation have been the subject of much research in the last decades, and studies have found that meditation can actually alter the structure of the brain, with positive effects on cognition and emotional regulation.Tác dụng của thiền đã là chủ đề của nhiều nghiên cứu trong những thập kỷ qua, và các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thiền thực sự có thể thay đổi cấu trúc của não, với những tác động tích cực đến nhận thức và điều hòa cảm xúc.
Meditation has also been shown to have positive effects on physical ailments, such as breathing difficulties, tumors, insomnia, chronic pain and cardiological problems.Thiền cũng được chứng minh là có tác dụng tích cực đối với các bệnh về thể chất, chẳng hạn như khó thở, khối u, mất ngủ, đau mãn tính và các vấn đề về tim mạch.
If you are still in doubt about the powers of meditation over the body, just look at the Dutchman Wim Hof. Also known as the Iceman, Hof has trained his body through meditation to withstand extreme cold. He regularly spends more than an hour bathing in ice and has been halfway up Mount Everest wearing nothing but shorts!Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về sức mạnh của thiền đối với cơ thể, hãy nhìn vào Wim Hof, người Hà Lan. Còn được gọi là Người băng, Hof đã rèn luyện cơ thể của mình thông qua thiền định để chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt. Anh ấy thường xuyên dành hơn một giờ để tắm trong nước đá và đã lên đến lưng chừng đỉnh Everest mà không mặc gì ngoài quần đùi!
Luckily, today, meditation is generally recognized as a powerful tool for professionals of all kinds, so you don’t have to worry about being considered odd if you take a break to meditate at work.May mắn thay, ngày nay, thiền thường được công nhận là một công cụ mạnh mẽ dành cho các chuyên gia, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc bị coi là kỳ quặc nếu bạn nghỉ ngơi để thiền tại nơi làm việc.
13 Things Mentally Strong People Don't Do Key Idea #12: Many people have an entitlement mentality, but strong people concentrate on giving rather than taking.13 Điều Người Mạnh Mẽ Về Tinh Thần Không Làm Ý Tưởng Chính # 12: Nhiều người có tâm lý thích được hưởng thụ, nhưng những người mạnh mẽ lại tập trung vào việc cho hơn là nhận.
Many children grow up with their parents telling them they are brilliant, talented and destined for great things. It’s a natural impulse to want to tell your children nice things – but you’re not doing them any favors by doing so.Nhiều đứa trẻ lớn lên được cha mẹ nói với họ rằng chúng là những người xuất chúng, tài năng và được định sẵn cho những điều tuyệt vời. Việc muốn nói với con bạn những điều tốt đẹp là điều thôi thúc tự nhiên - nhưng bạn không làm được điều đó giúp đỡ chúng.
Take the example of Ethan Couch. In 2013, this Texan teenager killed four people while driving under the influence. His lawyers in court actually argued that Couch could not be held accountable for his actions, because he was too privileged and suffered from what they called “affluenza.”Lấy ví dụ về Ethan Couch. Năm 2013, thiếu niên người Texas này đã giết chết 4 người khi lái xe sau khi dùng bia rượu. Các luật sư của anh ta tại tòa thực sự lập luận rằng Couch không thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình, bởi vì anh ta quá đặc quyền và phải chịu đựng cái mà họ gọi là “bệnh sung túc”.
According to his lawyers, the wealthy, coddling environment Couch grew up in meant that he was not able to take responsibility for his actions. Amazingly, this line of argument worked, and Couch received a probation and rehabilitation sentence, rather than prison time.Theo các luật sư của anh ta, môi trường giàu có, ấm áp mà Couch lớn lên đồng nghĩa với việc anh ta không thể chịu trách nhiệm về hành động của mình. Thật ngạc nhiên, lập luận này đã phát huy tác dụng, và Couch nhận được một bản án quản chế và phục hồi, thay vì ngồi tù.
But it isn’t just the wealthy who suffer from a sense of entitlement. It’s increasingly common to hear people tell their failing friends things like “Don’t worry, something better will come your way,” or “You deserve something good to happen to you after all this.”Nhưng không chỉ những người giàu có mới có cảm giác được hưởng thụ. Ngày càng phổ biến khi nghe mọi người nói với những người bạn thất bại của họ những điều như “Đừng lo lắng, điều gì đó tốt hơn sẽ đến với bạn” hoặc “Bạn xứng đáng có điều gì đó tốt lành sẽ xảy ra với bạn sau tất cả những điều này.”
The problem with this growing sense of entitlement is that it prevents people from earning things based on actual merit. If you’re constantly focused on what you think you’re owed, why would you work hard to get anything?Vấn đề với cảm giác được hưởng ngày càng tăng này là nó ngăn cản mọi người kiếm được những thứ dựa trên thành tích thực tế. Nếu bạn thường xuyên tập trung vào những gì bạn nghĩ rằng bạn đang nợ, tại sao bạn lại làm việc chăm chỉ để có được bất cứ thứ gì?
Mentally strong people are different. Instead of expecting the world to shower success and good fortune on them, they concentrate on giving.Những người mạnh mẽ về mặt tinh thần thì khác. Thay vì mong đợi thế giới sẽ đổ mưa thành công và may mắn cho họ, họ tập trung vào việc cho đi.
Take the example of the activist Sarah Robinson. Sarah found out that she had a brain tumor when she was in her early twenties. She battled for a year and a half before she eventually succumbed to the disease.Lấy ví dụ về nhà hoạt động Sarah Robinson. Sarah phát hiện ra mình bị u não khi mới ngoài đôi mươi. Cô đã chiến đấu trong một năm rưỡi trước khi chịu thua trước căn bệnh này.
But during that year and a half, she refused to believe that the world owed her something because she was unlucky enough to have cancer. Instead, she focused on what she could do for others.Nhưng trong suốt một năm rưỡi đó, cô không chịu tin rằng thế giới nợ mình một điều gì đó bởi vì cô không may mắc phải căn bệnh ung thư. Thay vào đó, cô tập trung vào những gì cô có thể làm cho người khác.
For example, as she spoke with other cancer patients in Maine, she realized that many lived far from the treatment centers and had to drive back and forth for hours every day in order to receive treatment.Ví dụ, khi nói chuyện với các bệnh nhân ung thư khác ở Maine, cô nhận ra rằng nhiều người sống xa các trung tâm điều trị và phải lái xe tới lui hàng giờ để được điều trị.
So she founded an overnight house near the medical facilities and funded it with the help of the Rotary Club. Today, although she has passed away, the overnight house is maintained by her family and friends. They undertake a lot of voluntary work to raise the necessary funds and keep “Sarah’s house” running.Vì vậy, cô đã thành lập một ngôi nhà qua đêm gần các cơ sở y tế và tài trợ cho nó với sự giúp đỡ của Câu lạc bộ Rotary. Ngày nay, mặc dù bà đã qua đời nhưng ngôi nhà qua đêm vẫn được gia đình và bạn bè của bà duy trì. Họ thực hiện rất nhiều công việc tình nguyện để gây quỹ cần thiết và duy trì hoạt động của “Sarah’s house”.
13 Things Mentally Strong People Don't Do Key Idea #13: Mentally strong people recognize that achievements take time and that progress isn’t always immediately apparent.13 điều Những người mạnh mẽ về tinh thần không nên làm Ý tưởng chính # 13: Những người mạnh mẽ về tinh thần nhận ra rằng thành tựu cần có thời gian và tiến bộ đó không phải lúc nào cũng rõ ràng ngay lập tức.
Do you keep your New Year’s resolutions? Probably not. A 1972 study that looked at whether people succeeded with their New Year’s resolutions or not found that 25 percent of participants had abandoned their resolutions after 15 weeks. In a similar 1989 study, that number had gone down to only one week!Bạn có giữ quyết tâm cho Năm mới của mình không? Chắc là không. Một nghiên cứu năm 1972 xem xét liệu mọi người có thành công với các quyết tâm trong Năm mới của họ hay không cho thấy rằng 25% người tham gia đã từ bỏ các quyết định của họ sau 15 tuần. Trong một nghiên cứu tương tự năm 1989, con số đó đã giảm xuống chỉ còn một tuần!
The underlying issue is that our goals and expectations are unrealistic. As we never get anywhere near them, we get fed up and give up.Vấn đề cơ bản là các mục tiêu và kỳ vọng của chúng tôi là không thực tế. Vì không bao giờ đến được gần họ, chúng tôi chán nản và bỏ cuộc.
So how can you ensure you set more realistic expectations? Here are a few simple rules:Vì vậy, làm thế nào bạn có thể đảm bảo bạn đặt ra những kỳ vọng thực tế hơn? Dưới đây là một số quy tắc đơn giản:
First of all, don’t think that change is easy. Accept from the start that reaching your goal will be tough. This is especially important if your goal involves giving up bad habits, like giving up smoking. These habits are often far deeper ingrained in our behavior than we think; you’ll have a greater chance of succeeding if you simply accept that it’s going to be hard.Trước hết, đừng nghĩ rằng thay đổi là dễ dàng. Hãy chấp nhận ngay từ đầu rằng đạt được mục tiêu của bạn sẽ rất khó khăn. Điều này đặc biệt quan trọng nếu mục tiêu của bạn liên quan đến việc từ bỏ các thói quen xấu, chẳng hạn như từ bỏ hút thuốc. Những thói quen này thường ăn sâu vào hành vi của chúng ta hơn chúng ta nghĩ; bạn sẽ có cơ hội thành công lớn hơn nếu bạn chỉ đơn giản chấp nhận rằng nó sẽ khó khăn.
Secondly, don’t create a fixed deadline to reach your goal. It’s good to have an approximate idea of when you would like to get your result, but don’t make it an all-or-nothing situation. Some programs advocate losing a bad habit in 21 days, but if it takes you 101 days, that’s also fine. All that matters is picking a rough time scale that you feel comfortable with.Thứ hai, đừng tạo thời hạn cố định để đạt được mục tiêu của bạn. Rất tốt nếu bạn có ý tưởng gần đúng về thời điểm bạn muốn nhận được kết quả của mình, nhưng đừng biến nó thành tình huống tất cả hoặc không có gì. Một số chương trình ủng hộ việc mất một thói quen xấu trong 21 ngày, nhưng nếu bạn mất 101 ngày, điều đó cũng ổn. Tất cả những gì quan trọng là chọn một thang thời gian bất kỳ mà bạn cảm thấy thoải mái.
Finally, don’t think achieving your goal will make your life suddenly wonderful. Losing ten pounds, often amounts to just that – some weight loss. Don’t expect to also get a promotion and a new lover.Cuối cùng, đừng nghĩ rằng đạt được mục tiêu sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên tuyệt vời. Giảm 10 pound, thường chỉ bằng vậy - giảm một số cân. Đừng mong đợi cũng được thăng chức và có người yêu mới.
By following these steps, it will be easier for you to stick to your plan in the long haul without being disappointed.Làm theo các bước sau, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc thực hiện kế hoạch của mình trong thời gian dài mà không bị thất vọng.
This brings us to another feature of the mentally strong, namely that they recognize that progress is not always immediately recognizable. Sometimes improvements are well-hidden, and sometimes they even look like steps backward.Điều này đưa chúng ta đến một đặc điểm khác của người mạnh mẽ về tinh thần, đó là họ nhận ra rằng sự tiến bộ không phải lúc nào cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Đôi khi những cải tiến được che giấu kỹ lưỡng và đôi khi chúng thậm chí trông giống như những bước lùi.
For example, the author once worked with parents of young children, teaching them how to manage temper tantrums. The standard advice was to studiously ignore the kids when they threw themselves on the ground and started howling and kicking.Ví dụ, tác giả đã từng làm việc với các bậc cha mẹ có con nhỏ, dạy họ cách quản lý những cơn giận dữ. Lời khuyên tiêu chuẩn là hãy chăm chỉ phớt lờ những đứa trẻ khi chúng ném mình xuống đất và bắt đầu hú hét và đá.
Many parents initially complained. They said the tantrums were getting worse, as the children were screaming louder, making more of a fuss. Of course, the children were simply upping the ante. Angry at being ignored, they were trying their best to get their parents to cave in to their will. But if the parents persisted in ignoring them, the tantrums inevitably improved.Nhiều phụ huynh ban đầu phàn nàn. Họ nói rằng những cơn giận dữ đang trở nên tồi tệ hơn, khi lũ trẻ la hét to hơn, gây ồn ào hơn. Tất nhiên, những đứa trẻ chỉ đơn giản là nâng cao thái độ. Tức giận vì bị phớt lờ, chúng đã cố gắng hết sức để làm cho cha mẹ làm theo ý mình. Nhưng nếu cha mẹ vẫn tiếp tục phớt lờ chúng, cơn giận dữ chắc chắn sẽ được cải thiện.
What this example shows is that it’s important to be patient, stick to your goal and keep working at it, even when you’re not seeing any progress at a given moment.Ví dụ này cho thấy điều quan trọng là phải kiên nhẫn, bám sát mục tiêu và tiếp tục làm việc với nó, ngay cả khi bạn không thấy bất kỳ tiến bộ nào tại một thời điểm nhất định.
In Review: 13 Things Mentally Strong People Don't Do Book SummaryĐánh giá: 13 Điều Những Người Mạnh Mẽ Về Tinh Thần Không Làm
The key message in this book summary:Thông điệp chính trong phần tóm tắt cuốn sách này:
To increase your mental strength and get more out of life, you should:Để tăng cường trí lực và có được nhiều hơn trong cuộc sống, bạn nên:
1. Refrain from feeling sorry for yourself.1. Kiềm chế cảm giác có lỗi với bản thân.
2. Never give your power away to others.2. Không bao giờ trao quyền lực của bạn cho người khác.
3. Embrace change.3. Nắm lấy sự thay đổi.
4. Avoid fretting about things you can’t control.4. Tránh băn khoăn về những điều bạn không thể kiểm soát.
5. Stop worrying about pleasing everyone.5. Ngừng lo lắng về việc làm hài lòng mọi người.
6. Never be afraid of taking risks, but be clever about which risks you take.6. Đừng bao giờ sợ rủi ro, nhưng hãy thông minh về những rủi ro mà bạn chấp nhận.
7. Resist the urge to dwell on the past.7. Kìm hãm sự thôi thúc của quá khứ.
8. Make sure to never make the same mistake twice.8. Hãy chắc chắn rằng không bao giờ phạm phải cùng một sai lầm hai lần.
9. Never be resentful of other people’s success.9. Đừng bao giờ bực bội với thành công của người khác.
10. Keep at it and never give up after an initial failure.10. Giữ vững và không bao giờ bỏ cuộc sau thất bại ban đầu.
11. Face your fears of being alone and overcome them.11. Đối mặt với nỗi sợ hãi khi ở một mình và vượt qua chúng.
12. Be on your guard for feelings of entitlement.12. Hãy đề phòng cảm giác thích hưởng thụ.
13. Never expect immediate results and be patient.13. Đừng bao giờ mong đợi kết quả ngay lập tức và hãy kiên nhẫn.
Actionable advice:Lời khuyên hữu ích:
Become your own mental strength coach.Trở thành huấn luyện viên sức mạnh tinh thần của riêng bạn.
Now that we’ve been through the 13 things the mentally strong refrain from doing, let’s look at how you can put what you’ve learned into practice. Quite simply, it’s not enough to just read this book summary – you need to try these methods out in real life. Starting today, think of yourself as your own mental strength coach and, on a daily basis, do the following:Bây giờ chúng ta đã xem qua 13 điều mà tinh thần không kiềm chế làm, hãy xem cách bạn có thể áp dụng những gì bạn đã học được vào thực tế. Rất đơn giản, chỉ đọc phần tóm tắt cuốn sách này thôi là chưa đủ - bạn cần phải thử những phương pháp này trong đời thực. Bắt đầu từ hôm nay, hãy coi bạn là huấn luyện viên sức mạnh tinh thần của riêng bạn và hàng ngày, hãy làm những việc sau:
Monitor how you’re behaving. Are you shying away from daunting change? Are you repeating the same mistakes? If so, come up with strategies for how to change and use what you’ve learned in this book summary.Theo dõi cách bạn đang hoạt động. Bạn có đang né tránh sự thay đổi khó khăn? Bạn có đang lặp lại những sai lầm tương tự không? Nếu vậy, hãy đưa ra các chiến lược về cách thay đổi và sử dụng những gì bạn đã học được trong phần tóm tắt cuốn sách này.
Pay close attention to your feelings. Are you feeling sorry for yourself? Do you resent others for their success? If so, take a moment to reflect on these feelings and try to let them go, replacing them with more positive feelings.Hãy chú ý đến cảm xúc của bạn. Bạn có đang cảm thấy có lỗi với bản thân? Bạn có bực bội người khác vì thành công của họ không? Nếu vậy, hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về những cảm xúc này và cố gắng để chúng qua đi, thay thế chúng bằng những cảm xúc tích cực hơn.
Examine your thoughts. Are you fretting over things you can’t control? Are your expectations unrealistic? If so, try to replace them with more productive thoughts. Kiểm tra suy nghĩ của bạn. Bạn đang băn khoăn về những điều bạn không thể kiểm soát? Có phải kỳ vọng của bạn là không thực tế? Nếu vậy, hãy cố gắng thay thế chúng bằng những suy nghĩ hiệu quả hơn.
If you keep this up, you’ll quickly be on your way to greater mental strength.Nếu bạn tiếp tục duy trì điều này, bạn sẽ nhanh chóng đạt được sức mạnh tinh thần lớn hơn.
13_things_mentally_strong_people_dont_do.txt · Last modified: 2021/04/07 12:43 by editor